Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Oc Decretum nos docet plura . Primò, quod Andreae Relationem Alexander Metropolita ad Joannem Patriarcham retulerit , & ad ipfum Joannes ftatim cum Advenis in fua civitate Epifcopis decreverit, ut Edeffenæ Ecclefiae Clerici , ac Ofrhoenæ Provinciae Epifcopi conftanter defererent communionem Rabbulae. Ex quo vides antiquum Canonem, mandantem ut Provincialis Epifcopus non proximè ad Patriarcham, fed ad fuum Metropolitam, & hic ad iftum referat, tunc viguiße in Orientali Ecclefia. Secundö docemur, quod non foli Edeffeni Clerici , fed etiam iftius Provinciæ Epifcopi fuerint adverfati Rabbulae , & caufam retulerint ad Joannem. Nempè caufam habebant adversùs fuum Metropolitam, ideòque non habuerunt , ad quem referrent , nifi ipfum Patriarcham. Edeffeni Clerici iftud ipfum potuerant. Maluerunt tamen ex rationibus referre ad vicinæ Provinciæ Epifcopum Andraeam. Forfitan quod ejus etiam Scripta eßent anathematizata per Rabbulam, ideòque meritò confiderent ipfum non defuturum propriæ injuriæ. Quin ex eodem principio invocaverint etiam T.eodoretum , videtur non dubitandum. Joannis tamen Decretum dirigitur ad folos Ofrhoenæ Provinciæ Epifcopos, non ad Edeffenos Clericos. Forfitan quod hi ad ipfum non retulißent . Ejus tamen oraculum haud dubiè acceperint per Andream ac Theodoretum . Tertiò difcimus , quod ifti , tam Epifcopi quam Clerici , in fua Relatione poftulaverint , quomodo fe deberent gerere cum Rabbula : An ejus communionem poffent, aut etiam deberent deferere ? Ex quo addifcimus o&avi Concilii Canonem, mandantem ut nemo Epifcopus aut Clericus antè Synodale judicium deferat fui Metropolitæ aut Patriarchæ communionem , effe antiquiffimum , ideòque non indu&tum , fed folummodò innovatum ab o&ava Synodo. Excipe tamen fidei caufam. De hac enim Joannis Decretum adjungit : oportet im fidei caufa uti fiducia , qua & praeter litterar moffrar veftra $an&itas, uti potuerat. Quippè quae um Divini, legibus amtè confcripta eß. Nam in Epiftola ad Titum fcribit Apoftolus: Haereticum hominem poff umam & fecumdam correptionem devita. Porrò hoc Decretum eft omninò Synodicum : Non à totius Orientalis Diœcefeos, nec à totius primæ Syriæ Synodo , fed à Synodo ex folis advenis Epifcopis. Hinc enim fubditur : Donec eum evocante , ad mot , &c. Proindè Joannes ab Ofrhoenæ Provinciæ Epifcopis, ab Alexandro Hierapolitano ,

ac forfitan ab aliis ejus Epifcopis de gravißimo hoc, & moram non fuftinente malo admonitus, ftatim convocavit praefentes fibi Epifcopos, & emifit hoc interloquutorium Decretum , promittens in proxima Synodo evocare Rabbulam, ac definire. Proindè Decretum emanavit in Quadragefima, circa Pafchale Feftum, anno trigefimo fexto iftius faeculi . Etiam notanda eft Rabbulæ conftantia . Omnes fibi adverfantes profcripfit, & coegit ad fugam. Hinc Ibas illum fcripfit fuae civitatis Tyrannum Hoc Joannis Decretum multis adversùs Rabbulam fecit pro Theodoro generofos animos. Et grandes per omnem Orientem motus. Et ipfos potenter adjuvit Armeniorum Epifcoporum adversùs Metropolitæ Acacii Fa&um recalcitratio, & Relatio ac Legatio ad San&um Proclum. Hinc enim Proclus fecit , quod in Profphonetico ad Martianum Imperatorem fermone dicit Chalcedonenfis Synodus : Magnus Proclur Orientalibur volumem ad Armenior pro fidei congruentia deftimavit . Et ftatim infra : Sapiemtiffimus Joanner , Amtiochemorum Epifcopur , Haereticorum Maledi&a repellenr, & Apoftolicae do&rinae re&iffimum dogma declaram * , totiur Orientis confeffionem , velut ex | uno ore , $an&iffimo Proclo , & ei qui per idem | tempus Mundi regebat gubernacula , definavit. Qod & proprias ad Joannem litteras Proclus addiderit, affirmat Facundus Hermianenfis. Per ipfàs poftulavit affenfum in fuum Tomum . Ita | apud eundem Facundum fcribit Joannes ad San&um Cyrillum. Tunc etiam faétum puto, quod Sanétus Cyrillus fcribit ad Melitinenfem Acacium : Reveremdiffìmus Diaconus & Arcbi. Mandrita Maximus ad me pervenit , & talem virum ad

fpexi, fícut oportebat im longo tempore deßderantem

videre . Vidi verò Zelum ejur , & reéfutudinem , & fimulum pietatis , quem babebat im Cbriflo. Co*triffatum verò ita & plenum follicitudinis animum habet , ut & omnem laborem fubire velit , quatenus Mefforii perfidiam à partibur Orientir radicitur perderet. Perlegi verò Epiffolam veffræ $an&itatir , fcriptam ad Reverendiffìmum Epifcopum Antiocbiae Joannem , plurimæ plenam confidentiae , fimul & amerit Dei. Scripfí autem & ego tale, Epißola, ad ipfum . Proinde etiam Acacius, quorumdam fuorum Suffraganeorum recalcitrationem , ac ipforum , perfugium ad Joannem paffus , fcripit ei litteras, plenas zeli & confidentiæ. Forfitan Leontius & Aberius Presbyteri , quos fecundæ Armeniæ Epifcopi ad Proclum legaverant, legati fuerunt etiam ad Joannem. Quidquid fit, plenas zeli & confidentiæ litteras ad ipfum fcripfit item San&us Cyrillus : Motus à Venerabili Maximo , qui Joannis pro Theodoro praeparamenta noverat, & improbabat ex pe&ore. Apud Joannem & alios Orientales permanebat vetuftus affeétus in folum Nicænum Symbolum . Porrò ipfum Neftorii Fautores fperabant detorquere in fua Senfa, ac ita fub ejus verbis fecuri latere. Hinc San&us Cyrillus pergit de Venerabili Maximo: cum me adbortatur effet Religioßßimur Dia* cont!!

f. 1. C. I,

i. 2. C.2.

L.8. C. I ,

aonu, & Archi-Mandrita Maximu* , » ut imterpretarer fidei Symbolum , à $an&is Patribur. Aicææ congregatis expofitum , ad boc me comtuli. Affirmat emim verfutè quofdam fimulare boc & dicere , & ipfum fequi, mom tamem ad boc cogitationes reéfas babere , immò potiùs ea , quae funt re&è & conffamter diëìa , ad id , quod fibi videtur, detorquere . Nempe fe&tabantur expofitionem , quam à Theodoro fa&tam memorat ac damnat quinta Synodus. Et adversùs hanc Archi-Mandrita Maximus poftulavit aliam , & San&us Cyrillus dedit . Quæ omnia fimul junéta magnos motus concitarunt per omnem Orientalem Ecclefiam. Et his excitatus Joannes fecit , quod apud Facundum Hermianenfem fcribit ad Sanétum Cyrillum : Conveniemtey ex umaquaque Provincia , quae im Oriente fumt Dei Gratia , im civitatem amabilem Cbrifti Antiochiam, propter littera, $am&if. fimi Epifcopi , Domimi Procli . Haud dubiè & propter Sanéti Cyrilli litteras. Erat plena totius Dioecefeos Synodus, à qua tamen aberant plures Epifcopi , quos infra audiemus contumaciter recalcitraffe adversùs Joannem , ob initam cum Cyrillo pacem. Ejus Sancita novimus ex Synodicarum litterarum fragmentis, quæ nobis idem Facundus cuftodiit . Primum eft ex litteris ad San&tum Proclum : Tomum , qui ad Armenior fa&us eff , à Reveremdiffimo mo/?ro Filio , Diacono Tbeodofo , qui digmur. eff tuir difpofitiomibus mimißrare , ob eam quæ ei fupra aetatem ineff diligem. tiam , & petivimus , & cum omni dile&ione ejus fecimur memtiomem . Faciebat autem nobis dele&ationem mom pulchritudo compofítiomir fola , meque argumentationum multitudo contra umamquamque Adverfamtium partem pertraåata , quamtum ipfa Sacrorum dogmatum cautela fimul & pietas . Alterum Fragmentum ex eadem Epiftola eft : Nom fòlum mos viventes tales calumnia, ab his, qui comturbare volumt Ecclefiar , continuè fuffimemur , fed & qui bene de vita profe&us eff Beatus Tbeodorus , & quimque & quadraginta ammir clarè im do&rina praefulfit , & ommem baereffm expugmavit , mullam alicubi detra&7iomem ab Ortbodoxis im vita fufcipiens , pof? longi temporis hinc difceffum , & pof? multa certamima , & poff decem millia libro , adverJùm Haerefer confcriptor , & poffeaquam in comfpe. &u Sacerdotum , ac Imperatorum , & Populorum probatus ef?, periclitatur quae baereticorum fumt fuffimere , & illis proximur praedicari . Idem fragmentum Facundus adducit & in alio loco , & ampliat: Hac mor confufiome & turbis compleverumt. Aom autem mor folùm, fed & Cbrißiamor Populor, qui haec cognofcenter mullatemur fine turba Ecclefíaficas celebrationes impleri permittunt , fed adverJùm mo* feditiones faciunt, mec ufque ad auditum paff, fufcipere , quod adversùs dormiemter Patrer meditabantur amathema : Et decem millia adversùm mor mala mimamtur , f quid ab aliquo fuerit tale praefumptum . Sciat autem & boc ttta Sam&7ita , , quia $criptura * amtiquorum Doé7orum Ecclefiae requirentes , decem millia talia & bi* fímilia imvemimur , qualia quidam malo more ex libri* Beati Tbeodori colligenter , & corpus reliquum abfcindem. |

ter , tuæ obtulerumt $am&itati . Affirmat fimiIia. Capitula , feu fimiles propofitiones reperiri in , San&to Ignatio, Sanéto Euftatio, San&o Atha* nafio, Nazianzeno, & Nyfleno Gregorio, Ma, gno Bafilio , Flaviano & Diodoro , San&o : Joanne Chryfoftomo, San&to Ambrofio, San' &to Amphilochio, Attico Conftantinopolitano, | ac aliis Patribus, ideóque fi Theodorum tentemus anathematizare , & iftos omnes fore anathematizandos. Ifta igitur Joannis Synodus San&to Proclo , utpote Regiae civitatis Epifcopo, gratiffimo ac potentiffimo apud Imperatorem Theodofium, ac profeffo hofti damnati Neftorii , ex peétore placere ftuduit , ideoque & ejus Tomum probavit per omnia. Rationem dat Liberatus Diaconus : Proclur im Tomo nullam fecit de Theodoro reprebemfomis memtiomem . Etenim folam Neftorianam luem eliminare vo!uit , de Theodoro cenfuit difpenfatoriè tacendum . Hoc fuum filentium fperavit fore reftauratoriam medicinam difruptæ pacis. Et hinc Joannes Tomum libenter admifit. Ejus porrò Synodica affirmat plura. Primò , quod in Orientali Dioecefi effent graves difcordiae, atque ita alter alterum accufaret de Neftorio . Archi-Mandritae Maximi, nec non & San&i Cyrilli de hac re querimonias fupra audivimus. Acceffit & ipforum antea amiciffimorum duriffima, ac inferius videnda fciffura ob initam à Joanne cum Cyrillo pacem citra Capitulorum anathema, & cum admiffa damnatione Neftorii . Synodica fecundò affirmat, quod iniquitas iftic non fteterit , fed progreffà fit etiam in mortuos: In ipfum Theodorum , gloriofum Epifcopum , qui per quadraginta quinque annos rexit Mopfueftienfem Ecclefiam , fcripfit decem millia librorum , omnes tunc graffantes Hærefes non oppugnavit folummodo , fed & expugnavit, à nullo unquam vocatus in erroris fufpicionem , ac in Catholica communione tandem piè defun&tus. Hujus non tantum dogmata, fed & ipfam perfonam anathematizari Antiochena haec Synodus cenfuit eße atrociffimam totius Ecclefiae injuriam : Et ißum fenfum conata eft etiam Proclo imprimere. Admirandum eft, quomodò dicat Theodorum ac ejus dogmata à nullo unquam fuiffe reprehenfa. Etenim quod ipfe in quadam ad Antiochenum Populum concione voci , Dei para , detrahens fuerit horrendè invafus , immò propemodum lapidatus , & compulfus ad folemnem palinodiam, Patriarcha Joannes optimè norat , ac non ita pridem fcripferat ad Neftorium. Etjam non ignorabat quae circa fceleratiffimum ejus Symbolum eßent a&a antè , & in , & poft Ephefinum Concilium . Theodorus , uti Neflórianæ tradux ac propago, ita Pelagianæ hærefeos fuit primus Author : Primus abnegator originalis peccati. Ejus Presbyter Ruffinus hanc impietatem impreffit Pelagio & Celeftio. Julianus Eclanenfis Epifcopus, Pelagianae fuperbiae

[ocr errors][ocr errors]

uit

iri

[ocr errors]

fcripfit poftremos oéto libros adversùs San&tum Auguftinum. Et apud ipfum manfit ufque ad ejus mortem. Tunc Conftantinopolim abiit ad ejus difcipulum Neftorium. Et quoties in fuis Scriptis, fanè frequenter, ad Orientalem appelIavit Ecclefiam , intellexit hunc Theodorum. Theodorus etiam primus blafphemavit Spiritum San&um nec ex Filio, nec per Filium, fed ex folo Patre procedere: Nifi tamen hauferit à fuo Magiftro , Diodoro. Quomodò igitur facinorofus tot monftrorum genitor ac educator poffit à nullo fuiffe vocatus in reatum, aut faltem in fufpicionem erroris? Certè Joannis conatus fibi ipfi non cohaeret. Notanda funt hæc Synodalis Epiftolae verba : 42ualia quidam ex libris Beati Tbeodori , malo more, colligenter , & corpus reliquum abfcindentes , tuae obtulerunt $am&itati. Elucidant haec Liberati Diaconi verba : Pofi baec autem , occafione accepta , furrexerumt quidam Monacbi ab Armemia , Apollimari, $e&atores , duo vel tres , ficut refert Joanme, Antiocbenus in Epiftola fua , portantes excerpta capitula, ut dicebant , ex libris Tbeodori Mopfuefemi, vel aliorum Patrum , qui illo tempore contra Apollimarem fcripferamt , & imtranter Regiam civitatem, & multorum fordidantes auditum, calliditate fua ommia perturbabant. Liberatus aflerit Capitula ex Theodori libris non fuiffe excerpta, nifi poft hanc Antiochenam Synodum, & varios contra ejus Decreta conatus. Aft Epiftola docet fuiffe duas Capitulorum colle&tiones, & primam ante hunc Conventum fuiffe dire&tam Proclo. Forfìtan ab Epifcopis fecundæ Armeniae . Forfitan ab Archi-Mandrita Maximo. Vel etiam ab ipfo Rabbula. Et quidem Joannes nefcivit expurgare articulos : Confeffus eft effe Neflorianos. Addidit tamen exindè iftud crimen non traduci in perfonam Theodori . Ob duas rationes. Primò, quod effent avulfi à totius libri corpore , ideòque aliam faciem & fenfum hic præferrent, alium iftic. Secundò, quod effent æquivoci, ac ad re&tum & pravum fenfum ambi-dextri, ideòque benignè interpretandi in 'I`heodori favorem . Etenim tunc non Neftorianis, fed folis Apollinariftis contra Orthodoxam veritatem ligitantibus , Theodorus fuerat libe1;iùs in adverfam partem, ac fecurè locutus. Et imitatus fupra laudatos Patres . Apud cun&torum libros affirmat reperiri fimiles articulos. Propter quos fi & ipfos Authores velis anathermatizare , orbabis Ecclefiam iftis luminibus . Proindè Joannes non ifta Capitula falvare ftuduit, fed folam Theodori perfonam. Et in praefàtorum Patrum catalogo è Latinis laudat folum Ambrofium. Quia nempè illum ex tranfmiffo nuper ad Principem per Martinum Mediolanenfem Epifcopum libro credebat adverfari Capitulis San&i Cyrilli. Epiftola conftanter aßerit Theodorum fuiffe Epifcopum per annos quadraginta quinque. Nam & in Synodalibus ad Imperatorem Theodofium litteris difertè fcribit fuiffe Epifcopum per

annos fere quinquaginta. Et ifti Synodo omninó adfuerit Theodoretus. Certè ipfiffima harum Epiftolarum Senfa inferuit fuae hiftoriæ : Theodorus Mopfuefie Epifcopus , totius Ecclefe Magifer, baereticarumque omnium Cobortium debellator . At verò adjungit : In Epifcopatu ammo, peregit fex & triginta. Eft manifeftè mendum. Legendum eft: $ex & quadraginta. Quia nempè quadragefimum fextum inchoavit. Eft verò mortuus eodem anno , quo Theodotus Patriarcha Antiochenus : Vigefimo feptimo iftius fæculi. Proindè eft in Epifcopum promotus quarti faeculi anno o&togefimo fecundo, aut primo, atque ita primo Conftantinopolitano Concilio , quod hujus anni Idibus Juliis celebratum fuit , poffit Epifcopus interfuiffe , & fic per Diodorum Tharfenfem Epifcopum , iftic potentiffimum , dolosè obtinuiffe , ut in Symbolo de Spiritu San&o dumtaxat poneretur: Qui ex Patre procedat. Hanc Epifcopalem Theodori ætatem firmant & haec praefatæ Synodicæ verba : Tkeodorus bomorem poffedit , non à $acerdotibus tantummodò, fed à $acratiffimo Avo veftro , dicimus ter Beato Tbeodofo , qui in defiderio vifioni, viri fa&us , in Ecclefia ejus do&rin¢ fuit auditor , Magnus ille Imperator . Affirmant Theodofium Theodoro Epifcopo per notabile tempus convixiffe . Eft verò mortuus quarto fæculo fub exordium anni nonagefimi quinti. Proindè Theodorus non nonagefimo quarto, ut aliqui volunt , fed dudum antea fuit Epifcopus : Per annos quadraginta fex aut quinque. Antiochena Joannis Synodus non ad folum Proclum , fed infuper ad San&um Cyrillum retulit fua Aéta & Senfa. Teftatur hoc Facundus Hermianenfis: $cribens etiam Beato Cyrullo fupradi&us Joammes cum eadem $ynodo Orientis , ita fe Tomum ipfum ad Armenior approbaffe perhibuit. Epiftola latet aut periit. Ejus tamen fubftantiam utcumque novimus ex San&ti Cyrilli ad San&um Proclum litteris. Compendio exponit Ephefinae Synodi A&a, natas exinde cum Orientalibus E. pifcopis lites, ac initam pacem , &c profequitur : Nunc verò, ßcut ad me fcribit $an&iffimus Epifcopus Antiochiae Joannes , initium apud ipfor alterius tempeffatis furrexit , & plurimur eff timor, me forftam quidam imffabiles ad priora revertantur. Dicumt emim quofdam ad magnam illam civitatem pervemiffe , deinde interpellaffe Cbrißiamiffìmo , Imperatores , & poffulaffe per Divimam ipforum famé?ionem amathematizari libro , Tbeodori Mopfueffemi, ipfumque memoratum virum ; magnum verò ejus momen effe per Orientem, & mirificari nimiùm Confcripta eju*. Et ßcut dicunt , contriffantur omnes , quod Vir mobilis , & defun&us im communione Eccleßarum, amatbematizetur. Haec Joannes Synodaliter fcripfit ad San&um Cyrillum.Nempè quod Theodori Scripta, ac præfertim perfona anathematizari non poßent fine periculofiffimo motu totius Orientalis Ecclefiæ : Quod quidam Epifcopi ac Populi confe&am tot laboribus pacem lacerare mallent, quam iftud anathema admittere. Et Cyrillus fuit motus. Etenim pergit in fua Epiftola: Numc verò quod im Confcriptis ejus inv^

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

que mullum effe impedimentum mumc exigi eor im $criptis hoc facere . Si verò, ficut fcribit $am&iffimus Epifopus Antiocbiae Joammer, eligant utique magis comburi , quam aliquid ejufmodi peragere , quare flammam fopitam refufcitamur, fedatofque tumultus importumè commovemur , me forfitam umquam ultima primis pejora imvemiantur ? Et baec dico vebememter quidem increpam , quae fcripfit memoratur Tbeodorus , timens verò futuror à quibufaam propter eam vem tumultur , me forfitam aliquo modo ea quae Neffovii fumt , lugere quidem coloratim incipiamt , fecumdùm ìllud , quod alicubi à Poeta di&um eff apud &recor , quod occafome Patrocli fuas calamitate , sumaquaeque lugebat . Si igitur baec tuae Sam&itati

placent imdicare digneris , ut communibus litteris ;

mamdentur. Poteff emim etiam iis , qui baec petie. rumt , difpenfatio rei emarrari, ipfifque perfuaderi , at quiefcere malint , quam Ecclefi* fcandali occaffonem praebere. Miß autem etiam exemplar eorum , quæ à $an&iffmo Epifcopo Joanme ad me fcripta funt : Quod cum legerit $an&itas tua, accipiet ommiπò occafionem ad ipfum argumentum. San&us itaque Cyrillus primò cenfuit Theodori Scripta effe penitus impia , & plurimam habentia confonantiam ad Neftorii dogmata. Secundò cenfuit ifta dogmata non egere nova Synodali damnatione, fed abundè jam pridem effe damnata ab Ephefino Concilio. Tertiò cenfuit etiam Ephefinam Neftorianae perfonae damnationem pofíe extendi ad perfonam Theodori , & Orientales Epifcopos ac Populos poffe compelli ad ißam extenfionem admittendam ac fubfcribendam . Quartò cenfuit hanc extenfionem, ac praefertim fubfcriptionis exa&ionem , non expedire. Ob varias caufas. Primó , quoniam Orientalium plures juxta fui Patriarchæ Joannis atteftationem vivi mallent exuri , quam iftam extenfionem admittere , ideòque illa

fieri non poffit fine graviffimis motibus & fcandalis. Sine motibus, qui Neftorianas tur| bulentias plenè reducant, immò & amplo fœnore augmentent. Deindè, quod Theodorus jam effet mortuus, ideòque fua Senfa non poßet exponere , ac proindè nec impugnari aut judicari tunc expediret. Tertiò, quod effet intra Catholicæ Ecclefiæ communionem defun&us, ideoque fperandus effet cum Chriftiano re&tè mentis Propofito à nobis abiiffe. Hinc Sanétus Cyrillus libros ejus , ac item defumpta ex ipfis Capitula cenfuit tra&anda ad eum modum, quo Ephefina Synodus traétaverat ejus profanum Symbolum. Cenfuit ipfa damnanda, at fine expreffione authoris aut perfonae. Ex difpenfatorio amore pacis. Nam & iftius Ephefinæ difpenfationis San&tus Cyrillus fuerat Author, ideóque cenfuit & nunc refumendam. Illum in hanc fententiam produxit non fola Joannis Patriarchae Synodica Epißola , fed & privatae plurium Orientalium Epifcoporum litterae , quas fupra laudari audivimus in aliis ejufdem Joannis ad Cyrillum litteris: Hoc & tua Religiofitar difpenfavit apertè im anterioribus litteris veflris ad fatisfa&ionem quorumdam vemerabilium coepifcoporum moffrorum . Horum unus omninò fuit Ibas Edeffenus , de quo Leontius Byzantinus in libro de Se&tis: $am&um Cyrillum , cum nonnulli hoc ipfum quaereremt , ut Tbeodorus amatbemati fubjiceretur, ad Proclum fcripffe conßat , mA. nimè Tbeodorum amathematizari oportere. Et adducit Cyrilli verba : Nam Orientaler univerfi Tbeodorum pro magmo Do&ore babemt , quem famatbemati fubjecerimus , im Orientalium Ecclefia diffidium imgem , excitabimur. Quorum umur ef Ibas , qui eum amathematizari mom patietur. Haec verba non funt in fupra addu&is Cyrilli ad Proclum litteris : Nulla iftic eft Ibae memoria. Hinc lucet plures

de hac re litteras inter iftos Ecclefiae Principes cucurriffe.

Porrò ifta Ibae pertinacia non eft admiranda. Ejus radicem habemus in litteris ejufdem Procli ad eundem Patriarcham Joannem , exftantibus apud quintum Concilium : Multi inclamant bic Religiofiffimum Epifcopum Edeffemorum Ibam, quia tantùm Nefforii dementiam diligit , ut & qu«edam capitula , quae fuppofita fcripto à nobis ad Armemio, Tomo direxi tuae Reveremtiae , fulta ac profama confìituta , & omni impietate plena , tram ferret $yrorum voce , & tramfmitteret ubique , & multis fimpliciorum, imcomfiderato auditu laefomem permicioforum fufçipientibus , perfuaderet ita fapere, ficut abdicatum eff Dei Ecclefiae . lbas igitur , adhuc Presbyter , fuit unus iftorum , qui Theodori libros tranftulerunt in linguam Syriacam , & ubique diffeminaverunt . Ita Epifcopum fuum Rabbulam permovit ad iftis libris, ipfique etiam perfonae Theodori dicendum anathema. Ex eodem principio rebellavit Edi&to Rabbulae, illius communionem deferuit, ab ipfo diftraxit Clerum & Populum , in defun&i Cathedram irrepfit, ac ipfum etiam magnanimum Cyrillum à confirmando ifto anathemate deteruit.

Hæc

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

p S 3 cap. fragmentum eft item Procli ad Maximum : Me

Hæc omnía laudat in fuo Conftituto Vigilius 3Pontifex, & adducit trium ad ipfa fpeétantium Epißolarum fragmenta. Primum eft ex Refcripto San&i Cyrilli ad Synodales Joannis Antiocheni litteras : Quae prolata eff im San&a Synodo Epbefima Definitio , veluti à Theodoro difpofita, fícut èfferemter dicebant , nihil babem famum , evacuavit quidem eam $an&a $ynodus , velut perverfarum plenam intelligentiarum , condemmamr item eor , qui fc fapiunt . Difpemfatim verò memtionem viri mom fecit , meque eum momimatim amatbemati fubdidit. Aeque alior. Ex hoc fuo apud Ephefinam Synodum opere Cyrillus concludit difpenfationis ac pacis regulas fuadere, ut neque nunc Theodori perfona anathematizetur . Hinc enim fubdit : Sed juftè audient , tametfí molimt , qui bujufmodi caufa* præbent : oblivifcimuni vor ipfor , quando adversùm pulvere, arcus extemaitir. Non enim fuperef, qui apud eos imfcriptus eß. Ampliora iftius Epiftolae fragmenta habes apud Facundum Hermianenfem. Aliud fragmentum eft ex Refcripto Sanéti Procli ad eundem Joannem : Quamdo emim fcripftuae Sanâitati, oportere aut Tbeodorum , aut alior quofdam , qui pridem defum&i fumt, amathemati fubdi, aut nominatim alicujus feci memtionem? Et illa Capitula, quae fubje&a funt, utpotè fubtilitatem mom babemtia pietatis , repuli, meque autem de Tbeodoro, meque de alio quoquam, qui jam defunái funt , fcrip/f, aut ut amatbematizetur, aut ut abdicetur. $ed neque cbariffimus Tbeodotur, qui a nobis direâus eff , Diacomu* talia Mandata fufce. pit. Tertium fragmentum eft ex ejufdem Procli Refcripto ad Venerabilem Archi - Mandritam Maximum :.Quomodo igitur per litteras didici munc, quia Theodori Mopfueffemi & aliorum quorumdam momima præpofta fumt Capitu/ir ad amatbematizamdum , cum illi ad Deum jam migraverimt , & eor , qui jam vitam reliquerunt, fupervacaneum eff imjuriari po/? mortem , quor mec vivor aliquamdo culpavimu* ? Poft fubfcriptionem autem Tomi, & poff abjeâionem Capitulorum, quæ cujus fimt ignoramur , continuò præpara Tbeodotum Diaconum venire ad Regiam civitatem .

Etiam haec fragmenta, & quidem ampliora, & correétiora , exftant apud Facundum Hermianenfem. Priori poft verba , Fieri mentionem in

tuam Samé7itatem direéfae clamamt , mibi/ difficile vel pravum Epifiola comtimeri, fed quia oportet omni fuf. picione liberari , & detrabentium ora confuere ex hoc , quod im dire&o Tomo fubfcripff, & illa Capitula , quæ fubje&a fumt , repuli. Vigilius habet : IDeo amamtiffimi. At verò Facundus: Deo amantiffime. Affirmat haec non ad Synodum , fed ad folum Joannem fuifîe à Proclo refcripta. Porrò illum Conftantinopolitanæ Ecclefiæ Diaconum ac Legatum, quem Proclus vocat Theodotum, Joannes Patriarcha appellat Theodofium. Aliud

mor eff tua Reverentia , quando ad $an&iffimum Antiochemum Epifcopum tibi litterar ìnjungebam , quia ommia cum eju* admonui voluntate fieri oportere, ¢ mibil ad confufionem vel tumultum Ecclefiarum

pacem habemtium agi, fed Tomum quidem fubfcribi, capitula autem fubdita fine momine, haec tamquam mom babentia fubtilitatem pietatis averti & abdicari . Quomodo igitur per litterar didici mumc , quia Tbeodori Mopfueffemi & aliorum quorumdam nomina praepofita fumt Capitulis ad amathematizamdum, cum illi jam ad Deum migraverimt , & eor, qui vitam reliquerumt, fupervacameum eff imjuriari poß mortem , quor mec vivor aliquando culpavimur ? Rogo ergò , feftima ficut filius exquirere, fed omnia permittere autboritati ejufdem Reveremdiffimi Comfacerdotis Joammis , Poff fubfcriptionem autem Tomi, & poß abje&iomem Capitulorum , quæ cujur fint ignoramur , comtimuò præpara Diaconum Theodotum vemire ad Regiam civitatem , quatemur tempeftate & tumultu mom impleamtur Eccleffae urbis $an&iffimae , & dometis aliquid defíderio impii Nefforii , qui fe pu• tat habere multor fímilia fapienter. Ex his fragmentis addifcimus plura. Primò, quod ab Ephefina Synodo fa&tam , & à San&to Cyrillo rurfus fieri fuafam circa Theodori perfonam ac nomen difpenfatoriam gratiam San&tus Proclus probaverit atque admiferit . Secundò, quod Archi-Mandrita Maximus fuerit inter zelofos ja&tati in Theodorum anathematis fautores ac patronos. Tertiò, quod ad ipfum ftabiliendum mox Regiam civitatem accefferit: Ut Pro* clum Epifcopum, ac Theodofium Imperatorem defleóteret in eadem Senfa. Forfitan acceffit unà cum Legatis fecundæ Armeniæ. Quartò, quod per ipfum Proclus fuum Tomum tranfmiferit Patriarchæ Joanni , ac ejus Synodo. Hinc Facundus Hermianenfis fcribit ipfum fuiffe unum ex duobus , per quor Proclus $ymodicam Epiflolam mifit Orientalibus Epifcopi*. Alter fuit Theodofius, feu Theodotus Diaconus Conftantinopolitanæ Ecclefiæ . Nec dubitandum eft , quin Maximus Proclum ad emittendum Tomum generosè accenderit. Et hinc prudentiffimus Do&tor ac Paftor nec fe nimis accendi eft paffus, & Maximi flammas eft moderatus : Eum feriò admonuit nihil tentare , ex quo oriri poffet nova commotio pacatæ jam Ecclefiae. Et ut omnia ageret juxta judicium fui Epifcopi. Quintò addifcimus, quod quidam difpenfatoriae ifti in Theodori nomen gratiæ noluerint acquiefcere. San&ti Procli Tomo fubnexa, & per illum damnata Capitula coeperunt divellere, eis Theodori nomen præponere, eidem anathema adfcribere , iftiufmodi charitas fpargere per omnem Orieatem , & clamare quod ifta fierent ex juffu San&i Procli. Et iftorum unus omninò fuit Archi-Mandrita Maximus. Quare Joannes Patriarcha apud Proclum intercefíit, cum magnis querimoniis. Et ipfas Proclus attendit, perftitit in difpenfatoria gratia, fe purgavit de datis fomentis ifti audaciae , & increpuit Maximum, denuò mandans nihil moveri fine arbitrio Epifco. pi . Et fuum Diaconum Theodotum ju(fit remitti ad propria, addens caufam: Quatenus tempeftate & tumultu mon impleantur Ecclefiae urbir $am* &iffimae. Per Sanétiffimam urbem exiftimo non Conftantinopolim intelligi , fed Antiochiam ,

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »