Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

ADEPHESINUMCONCILIUM
VARIORUM PATRUM
E P I S T O L AE,

'EX MANU SCRIPTO CASSINENSIS BIBLIOTHECÆ
CO DIC E D E SUI MPT AE; -
I 7T E AM -
EX VA TIC A N Æ BIBL I O T H E C Æ M A NUI. SCRIPTO • -
Commonitorium Celeftini Papae Epifcopis & Presbyteris euntibus ad Orientem: -

TITULI DECRETORUM HILARI PAPÆ : NEAPOLITANUM CONCILIUM :
- E P IS TO L AE A N A C L E T I A NTI - P APÆ :

Nunc primùm in publicam lucem data,
Ac sc H o L / Is , ET N o TIS 1LLvsT RAT A,

PER F, CHRISTIANUM LUPUM,

Iprenfem, Ordinis Fratrum Heremitarum Sanäi Auguftini, Sacræ Theologiæ in Alma Lovanienfi
Univerfitate Do&iorem , ac Kegium Primarium Profeffórem.

EJUS OPERUM TOMUS SEPTIMUS ·

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

COSMO iii.

MAGNO ETRURIÆ

D U C I . .

Edit iterum Florentiam Fr. CHRISTIANUS LUPUS, magnus ille librorum be!luo , atque Ecclefiafticæ Eruditionis Eximius Doétor ; ac noflra manu deduífus MEDIcE1T>alatii penetralia fubiens , Sereniffimæ Veflrae Celfitudinis vefligiis fiftitur. cogimur , Magne Dux COSME, acceptæ lethali i&tu plagæ cicatricema momdum obduétam , fed recemti adhuc fanguiue perfufam , refricare. /.le ; fortè præfeius fe jam extremis metis admotum , quâ properantia vitae momenta præverteret , quatuor umâ fimul, diverfi argumenti voluminibus , ut fcribendis , ut edemdis motiurno diurmoque labore incubuerat; cum improvifo ac diuturmiori morbo congreffas , prioribus editis, altero ad umbilicum ferè dedu£to; huic poßremo haud poßremam manum , *morte præreptus , impofuit. Perùm tumulo licet conditus , praela etiamnum, fimulque Eruditorum imgenia atque admirationem, imò ipfam quoque famam fatigat. Enim verò fuperfles cùm fubinde cogita*** , quibus femet per Etruriam tránfeuìtem Regiæ plánè Éeneficentiæ radiis perfuderis, quamque invidiofo ftipendio non femel Florentiam invitaveris ; plures decades Epiftolarum variorum Patrum , qua in Caffinenfis Bibliothecae angulo tot faecula cum blattis luάatæ fuerant , Sereniffimæ Veftræ Celfitudini nuncupare , ac poftremum hoccè opus ( ita enim ægrotus loquebatur) fuae ipfius vitae mavigatione peratfa , Veftro Magno Nomini veluti votivam tabellam appendere deftimaverat, ut faltem nomen fùam vel fola hac debiti profeffione difpungeret. Perùm noviffimo hoc partu adverfam Lucinam expertus , vitam fimu! dedit ac perdidit; illumi enim superi terris eripúerumt, ne quid poß tam praeclarum ac pla. immortale Opus poftea perfcriberet. Nos tamquam recifóde semeles utero fœtui obfetrices manus fup. pofùimus , eumque è typis in lucem educentes, âc Eximiæ demortui Viri erga Sereniffimam Veftram Celfitudinem qbfervantia veluti ex affe haredes, obligatam tam charo capiii fidem implevimus. Equidem quamvis huic operi magna veneratio debeatur, quod tot Patrum Epißolas, ha£tenus ineditas, ac noviffimo laboreâ celeberrimiò noßræ ætatis scriptore illufìratas comple£tatùr; maximam etiam inde íecipiet quòd Sereniffimi Veftri Nominis ac patrocinii fulgore praeradiat. Nemo ignorat Te , optime idemgue do£tiffime Principum, cum Biblióthecam omniüm librorum genere infiruäiffimam dúdum extruxiffes ? alteram nuper intrà fecretiora Palatii pemetralia, umique tibi adeundam dedicaffe , in qua ft£'* *4nthm vetußioris Ecclefiæ Patrum codicesjervarentur, ut eos in oculis ac complexú unicè haberes. Hos l44*ea* tripodes, hac facra pulvinaria, hæc chrifiiaiii orbis oracula fepè confulis , ut cum ipfa eorumdem Pref4£? ac doûrina imperium partiri velle videaris. Hinc jure ac meritò cHRISTANVs £2PQ$, qui diu no&uque in Patribus babitabat , uni Tibi, apud quem Patres tam propè habitamt , laudatas Epiftolas , tot votis ab Eruditis quibufque expetitas, nuncìpandas decreverat. Eafdem nos , fuccedagea vegeratione , ad Sereniffimam Veftfam Celfitudinem ex Lovanienfiltheneo, quod olim, £um Princeps juventutis Europam perluftrares , magnus hojpes implevifii , trafmittimus , ut hocce K?lumem /acramanu , qua tot Mortalium millibùs meliora Böha difpenfas , fecretiori ac facratiori tuo

%j. illatum , nova cum preciitum decoris incrementa fufcipiat ,'imimê íaáto etiam Principe leffore uperbiat.

[ocr errors]

* , * Dabamus Lovaniiad D. Joannis Baptiflæ, ipfo Nativitatis Dominicæ die2;. Decembris 1681.

[ocr errors]
[graphic]

I s U ae c E L s I T u D 1 N 1 s E R E N I s s I M Æ. ALEXANDRO FARNESIO, PRINCIPI DE PARMA,

Suæ Catholicæ Majeftatis per Belgium GubcrnntQri, Supremo Armorum.Praescio ,8cc.

[ocr errors]

in Lalexandro graphicé expreffum, utque Dignitatis, ita Te cjus indolis hæredcm ; ac Proinde non alium Te

imagis idoneuim tàntae móli Atlantem Belgæ omnes cognofcerit, fufpicient, venerabuntur. - uæ omnia, aliaque praeftantiora, quæ uti Atlahtis vertex füpra haec inferiora , ita fupra calamum, vocémque noftfam fufit, hos confidenter induxere, ut Cbrifuana Scbolia tot eruditorum votis expctita , in: ter Palatii penetralia , }efirae Celfitudinis veftigiis fifteremus. . * - Speramuis interim, Heró Generofiffime,Te mëntem illam negotiorum capacem, inter tot decumanas Regiminis Tui curas, nore & amore Tüö ad nos inclinaturum, admiffurumque hocce Volumen , re quidcm anguftum, fed affe&tu dccumanum & auguftum, velut arrham gratitudinis & obfequi erga Tc nunquam emorituri. Hoc unum deprecantes, ut idefn ille amor, prothymiâ, affe&tus , quem in Eximium noftrum Scriptorem exeruifti , quemque Proavus Tuus etiam in Bruxellenfi Cœnobio admittendo fovendoque oftendit, in Ordimem.Augwffimiamùm Tuo nomini devotum ac devinétum , à Te ftudiosè confervetur. Atque üt diu Belgicas Provincias pro Rege regas, dum privatim vovent omnes,nos quoque aufpicatiffimam Pclgici Regiminis ádminiftrationemjfuppliéi prece vovemus per hoc Volumen publicè. Felix ! fi in manus admittatur: Felices nos ! fi in animi Tui gratiam: SERENISSIME PRINCEPS

[ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

T UI M,

Caput XIII. Dominis Reveremdir , & Honorana},

Presbyteris, & Diacomis , & reliquis clerici, ,

& Amico Cbriffi Populo im Hierapoli Euphrate/.e,

Sanéia $ynodus Orientalium, & eorum qui ex di.

verfis Regionibus atque Provinciis per gratiam

Dei in Epbefum convenerunt, in Domino gaude-

re . - , f . 43

Caput XIV. Ejufäem 9modi alia Epißola ad Im.
peratorem Tbeodofum , quam fcripferunt pof Ire.
mæi difceffum , cognofcentes quae comtra eos adver-
fa Pars egerat . Direxerunt verò jam praedi&o
Comiti, ut cum aliis Principi offerret & banc.
5o. ...
Caput XV. Epißola Neftorii ad $cbolafficum E
muchum Imperatori, Tbeodoffi. 5 I

Caput XVI. Poff baec dire&us •/# comer Largirio»

num Joammer cum sacris de depofitiome Nefiorij ,

& Beatorum Cyrilli & Memmonis, quae in pria,*

Codici, parte pofuimur. Cujus Comiti, iffa Ral.,.

tio eff. * * 54

Caput XVII. Epiftola Joammis Antiocbemi Epifíæ.
pi , & Jynodi quæ cum eo convenit, ad Impera-
torem Tbeodofium , quam direxerunt per eumdem

Joannem Comitem, im qua etiam catholicæ fidei

illa Confeffio continetur, quam po/lea cyrillus Ale-

xandrinus Epifcopus per Pacificam lauaavit Epi-

folam , fcribens eidem Joammi Antiocheno Præfú-

li per Legatum Pacis Paulum, Emefemum Epi.

fcopum. - 55

Caput XVIII. Homoramdiffimi, & Deo Amiciff,j%

Presbyteris , & Diacomi* , & reliqui, cleric ,,

ac Monacáis , & Amicæ Cbriffi. Plebi, qu.e 3

in 4ntiocbia Orientis , Jam&a $ynodu, o, ie,,,.,.
lium, & aliarum Regiomum, Provinciarumque ,
per Dei gratiam in Ephefo congregata cff.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »