Pagina-afbeeldingen
PDF

mentis revolvere'mom dedigneris, quæ, & quam egregiâ beneficiô mibi comiwfefis , &, quäia jjj humanitate me /ís, amplexus . Quomodo emim beneficemtiæ tuæ, adeo immemor effe poteram , ut in hifce Libris, twum ' Nomient praeterirem , cum tua , opera , con/ìlio , «uéforitate , &: ea t demum , qua apud Summos 'Pomtifices floruifti , gratia , meam illorum edendorum curam , indufiriamque confovere , atque ferventius augere , mom omiferis. Infcriptio fiquidem Nomimis tui im hoc volumine perpetuum extollet monumentum beneficemtiae tuae ; ut omnibus immotefcat me tibi plurimum debere , & imparem ef. folvendo . Reliquum munc effet merita , & decora tua , de more marrare , fed qui laudes praeclaris virtutibus, mereri geftis, , eafdem im/igni moderatione declinare contendis , ut tibi propterea gratius futurum putem filentii obfequium , quam laudationis officium . Caeterum fatis omnibus perfpeéfa eft virtus tua , animique tui infignes ' dotes fatis probafli , qui, in Aulâ Romana , ubi tot præclariffimi v Præfúles •verfantur , à fribus \ Summis, Pontificibus , mimirum Sanéfae εω 3) 3 ; Sam

[ocr errors]

£T0« XIII. , ad J4uditoris Pontificii munus præeleéius , confirmatus , & ad praefèns rerentus., ea famé doëìrina , integritate , Ó* amimi fòrtitudine præfúlges , ut mom defint qui arbitrentur , hoc ipfùm impedimento fuiffe , quominus ampliffimo Cardinalium Senatui citius cooptareris , cum ipfis Pontificibus peramarum , &• moleflum redderetur , opera , &* Familiaritate tua privari , nec facile effet jmvemire , quem im tui Locum fufficerent , tibi fimilem . Ecquis enim dignitatem , qua ornaris , jam pridem promeruiffe mom praedicet , qui mobili genere matus , ab ipfa prima aetate mihil impenfius ftuduifli , quam amimum tuum pietate , ftudiis , ó* morum probitate excolere ? Quique eam vivendi rationem tibi inftituifti , ut do&frima , prudentia , comitate , & munificentia ad commune omnium bonum , faméfaeque Romanae Ecclefiae decus , & utilitatem matus effe videreris ? Quorfum tamen im tuas Laudes excurro , quas meque tu , Princeps Eminentiffime , libemter audis , meque mihi diferte , ut par eft , dicendi ratio fuppetit . Redeo igitur unde diverteram : Hoc obfervantiæ meæ argumentum , qualecum

tiffime Cardinalis ., , 6*, imbecillitas, mea\ im fpem erigetur , fore, ut alia ejufdem v4u* &foris Volumina edere, pergam , fi humani. tas tua operam qualemcumque meam beni

[ocr errors][ocr errors]

gne fùfcipere non dedi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

D. MICHAELI VANDER SMISSEN,

Ad San&um Trudonem Imperialis , liberi, ac exempti Monafterii Prælato digniffimo, ejufdemque Oppidi Domino Temporali,

[ocr errors][ocr errors]

Et Synodalia & Cathedratica, quibus Evangelicam Dogmatis ae Difciplinae integritatem & caftitatem fibi redditam gratulata olim fuit, ac etiamnum gratulatur Ecclefia , San&ti Leonis noni Pontificis A&a , nec non & haec ipforum qualiacumque Scholia fuo quafi jure ambiunt atque expetunt patrocinium veftrae Reverendiffimae Amplitudinis. Etenim non folus iftorum A&torum Au&or Leo , fed propemodum cunéti ad illa Cooperatores fuerunt è facrofanéta Magni Patris Benediéti familia affumpti Ecclefiae Proceres. Nempè Cardinalis Humbertus , San&us Cardinalis Petrus Damiani , Sanâus - Cardinalis & poftmodùm Papa Hildebrandus, Cardinalis & poftmodùm Papa Fredericus , Cardinalis & poftmodùm Papa Defiderius , Sanétus Lugdunenfium Archi-Epifcopus Halynardus, Sanétus Cantuarienfium Primas Lanfrancus, & alii plures. Etiam fontes, ex quibus fanétiffima fua Decreta haufit optimus Pontifex , Patriarcha Benediétus pofuit in Ecclefia. Etenim in clauftro fub Epifcopi oculis communem Cathedralium Clericorum vitam , quam ad graffantem tunc in ipfis Incontinentiam & Simoniam eradicandam reparavit , Leo accepit à Sanéto Abbate Romualdo, San&us Romualdus à Sanéto Rigoberto, poft Sanéti Benedi&ti Monachum Archi-Epifcopo Rhemenfi. Hic Regularium Clericorum eft in Europa omninò primus Au&or. San&iffimum Inftitutum adeò placuit Sanéto , quem habemus etiam è San&ti Benedi&i familia, Martyri & Apoftblo noftro Bonifaeio , ut ipfum ad lapfae Chriftianitatis reparatiónem fanxerit imponendum cun&is Francicæ Monarchiæ Ecclefiis. Et Rex Pippihus , ejufque filius Imperator Carolus, ac nepos Imperator Ludovicus omninò impofuerunt. Et quis nefciat Europae Ec- ' clefiam nnmquam fuiffe do&iorem aut fanétiorem , quàm fub iftis Regularibus Clericis ? Quòd mundum fecerint quafi novum , teftatur S. Galli Monachus. Hunc omnem eleétiffimorum militum exercitum Mater Ecclefia debet Sanéto Benedi&o : Sua pro Canonicis Antiftitum eleéìionibus, & harum adversùs Regiae nominationis violentiam ac Simoniam plena libertate & caftitate fan&iones San&us Leo ex Apoftolicis , Nicænis, ac aliis Generalium Synodorum Canonibus haufit; at hos innovandi & exequendi conftantiam in ipfum traduxerunt Magnus ex San&i Benediâi filio Papa Gregorius, ex San&iitem Benedi&i filio Rhemenfium Metropolita Hincmarus, ac praefertim Ma

ifter Florus, è tuo San&i Trudonis Religiofiffimo Monafterio affumptus in Diaconum Ecclefiæ ILugdunenfis. Quin & primus Regiæ in Canonicas Electiones violentiæ ac fpurcitiae apud nos Damnator, Sanétus Eucherius Aurelianenfis Epifcopus , pro ifta juftitia exulavit, defun&us eft , requiefcit, & gloriofam Refurre&ioném exfpe&tat in veftro fanétiffimo Monafterio. Et quas illud pro eademjuftitia ac ipfius Defènföre feptimo Gregorio calamitates pertulerit, edicit ih fuo Chronico Anteceffor veftræ Amplitudinis, Abbas Rudolphus. Omnes fuas poffeffiones maluit tranfcribi in Fifcum, quàm Imperatoris Henrici quarti fordibus connivere. Andegavenfis Hærefiarcha Berengarius fuit è Joannis Erigenæ Schoti damnato cadavere enatus fungus: Uti San&um Nicolaum primum Pontificem Pafchafius Ratbertus, Rabanus Maurus, ac Sanétus Lupus ad iftum , ita ad hunc expu* gnandum adjüverunt San&um Leonem Sanétus Lanfrancus, Sanétus Gtiitmundus, Durardus Troarnenfis, Magifter Afcelinus, aliique ex San&ti Benedi&ti ordine Epifcopi, Abbates, Do&ores : Inter Leonis A&a primum locum meretur folemniffima ad Imperatorem Conftantinum Monomachum & omnem Orientalem Ecclefiam Legatio adversùs Photii fchifma , refumptum à Patriarcha Michaele Cerulario: Hanc obierunt, & fummo fru&tu explerunt Humbertus ad San&am Ruffinam è San&i Benedi&i filio Cardinalis Epifcopus, & Cardinalis Fredericus, Romanæ Ecclefiae Archi-Diacopus, frater Ducis Lotharingiae, ac poftmodum è Caffinenfi Monacho Papa Stephanus nonus. Et omnes füa adversùmi Michaelis nugas firmamenta mutuarunt ex eruditiffimis , Nicolai primi Pontificis & Gallicanae Synodi juffu fcriptis, libris Ratramni Monachi Corbejenfis. Proindè haec Scholia

non funt aliud, quàm meus erga San&i Benedi&i Ordinem, cui Auguftiana familia ex multis titulis eft

[graphic]

eft obnoxia, debitus famulatus. Etenim Romanum San&i Auguftini Monafterium, Eremitanæ Religionis caput eft fundatio ac beneficium Domini Guilielmi Deftoutteville, è San&i Benedi&i Ordine Rothomagenfis Metropolitae, & Cardinalis Epifcopi Oftienfis. Et alia Sanéti Benedi&i beneficia nofter Ordo habet plura: Etiam haec noftra Provincia, Porrò haec Scholia à quorumdam dentibus non poterunt non rodi. Hinc à Reverendiffima veftra Dignitate , firma & alta apud San&i Benedi&i familiam & omnem Ecclefiam anchora & columna, caeteris ampliffimis beneficiis fupplicant adjici gratiam Afyli & Prote&ionis. Et ubi quærant Afylum fecurius? Etenim Ecclefiafticae Regu1æ, Difciplinae,' Hierarchiae, atque Antiquitatis es per omnia peritiffimus, & in ipfis indagandis inter tantas tantae Praelaturae curas verfaris affiduè, & quafi feriaris. Dignus Sancto Leoni nono cum laudatis è Sanéìi Benedi&i familia Patribus affediffe, & conjudicaffe. Antiftites, quibus aut Evangelica eruditio, aut Apoftolica vita deeft, effe monoculos reétè fcribit San&us Gregorius Nazianzenus. Amplitudo veftra per utriufque iftius , præter quas omnis eft praecipitiis obnoxia , fcalæ gradus dignitatem adfcendit, quotidiè procedit ad utriufque faftigium , fuum Bursfeldenfis Congregationis, Illuftriffimi in Ecclefia ac Republica membri , gregem ducit ac pafcit per eafdem vias, atque ita μt plenum lumen fulget in Ecclefia. Cujus radiis ut dudum foyeri & gaudere mereamur, nobis impartiat Divina Clementia.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

C O N C I L I O R U M A C DECRETORUM SANCTI LEONIS NONI,

Quae in hoc Tomo elucidantur

€ancilium Remenf*. I66] I concilium Vercellemfe. » 258 Romamum I. 226 Pariffemfe. •'. 259 papienfe. 228 Romamum III. 26z. Moguntinum. 229 Formamum IV. 263 IRomamum II. 234 Decreta fria. 27o INDEX DISSERTATIONUIM. I. De Latinorum Epifcoporum & clericorum continentia. I 3. De Simoniae crimime. 4 I 3. De Regia Amtiffitum mominatione. II 5 4. De Laica Amtiffitum Inveftitura. I53 5. De Rememf $ynodo, - * I99 6. De Sanäi Lepnis nomi A&is adversù* fchifma Micbaelit gerularii , Patriarcbae conßantinopolitani, 3oz,

- ' PRI

« VorigeDoorgaan »