Pagina-afbeeldingen
PDF

I. 3. E, iß. bit Innocentius tertius : Cùm aliqui; eligitur im

[ocr errors][merged small][merged small]

Abbatem $an&i Pauli, vos occafione confirmationi* procurationem extorqueti, trecentorum Byzantiorum áalorem excedentem. Eam damnat de Simonia. Quod ipfum de omni Electorum, etiam Epifcoporum & Archiepifcoporum » confirmatiQne fanxit Synodus Bafileenfis. Sanxit adversùs Romanam Ecclefiam, imitata Conftantienfem Synodum , quæ inter articulos , ob quos dejecit Joannem vigefimum tertium Pontificem , pofuit & hunc : Joammes Papa camomic? eleâor idomeo,, ufque fatietatem appetitur fui folvere non •volenter , confirmare recufavit . Et quidem ad {olam Pállii dationem, id eft, à folis , quibus vel in ipfa confecratione , vel in confirmatione donabat Pallium , Metropolitis ac quibufdam aa ißum honorem privilegiatis Provincialibus Epifcopis exigebat olim Romana Ecclefia , cg: jus moris varium fucceffum & ftatum fùprà digeffi. Verùm ubi jus Patriarchicum Sedi Apoííolicæ juxta antiquum Ecclefiae Canonem reftaurantes pofteriores Pontifices cœperunt omnium generatim ad di&um Patriarchatum fpeétantium Épifcoporum praeviam confirmationem refervare, cœperunt etiam iftius confirmationis jura exigere, & fubje&as Ecclefias quandoque ultrà aeqüum gravare . Fateri cogimur non folùm |Joannem vigefimum tertium exceffiffe . Attaìmen pejùs excefTit Bafileenfis Synodus, non folùm Ànnatas damnans, fed & in ipfam Papalem au&oritatem extendens audacem manum. Etenim quòd ipfa Nicæna Synodus fuper Sedem Apoftolicam per fextum, quo reliquis Patriarchis fixit leges & terminos, Canonem nihil fuerit aufa ftatuere, fciens illi omnia conceffà à Domino , ad Theffaliæ Epifcopos difertè fcribit San&us Papa Bonifacius primus. Romanum Epifcopum fcimus effe hominem, qui etiam pro fuis debeat offerre peccatis ; fcimus delinquenti à generali praefertim Synodo poffè ac debere impendi , quam Petro Apoftolo Paulus impendit , fraternae correptionis gratiam & charitatem: Verùm cui non defit reverentia praefcripta per Synodum o&avam. Et quis ignoret Bafileenfe Clericorum potiùs quàm Epifcoporum conventiculum fuiffe generalis Synodi nomine indignum? Et ad præfentes exa&iones fingulare jus habet Romana Sedes , fuo loco exponendum. De alio olim graffato abufu Hincmarum nepotem fuum , Laudunenfem Epifcopum , in quinquaginta quinque capitum Epiftola arguit Hincmarus Metropolita Remenfis : De Ecclefíarum da. tione , quae etiam mom ampliù* quam dotem fuam babent cum Decima fidelium, praemia requirebar . 3Prima Regiae amortizationis exordia apud Fran. cos funt admodùm antiqua. Etenim etiam Caroli Magni Capitularia cuique Parochiali Ecclefiae vix aliquid permiferunt immobile , nifi unicum terrae manfum . Et hoc unà cum Decimis erat Ecclefiæ dos , infigniter privilegiata. Quod ergò ab hujufmodi, nihil fuperfluum habentibus, Ecclefiarum Presbyteris in ipfa curae collatione xenia feujura exegerit Laudunenfis, Remenfis damnat , atque ita in opulentiorum Ecclefiarum collatione videtur exa&ionem tole£briff.Lupi oper.Tom.IV.

raffe. Quidquid fit, etiam ad Ele&um , qui degradato nepoti fucceffit, Hedenulfum fcribit in litteris Canonicis: Epifcopus pro conftituemdir Mimifferialibus Ecclefiaffici r , videlicet ®conomo, Archi-Presbyteris , & Archi-Diacomir , præmia non comffituat , quia Ecclefiafficum obfequium , quod malè comparaverimt , accipiemter mumur à fubditis pejus venumdare curabunt . Etiam Viennenfis , per Pafchalem & Joannem Formofi Pontificis in

Gallia Cardinales Legatos celebrata , Synodus Cap. 4.

ftatuit: Nulli cenfur à Presbyterir , loco mumeris , ad introitum , ut dicunt , Ecclefiarum exquirantur, aut vi aliqua extorqueantur. Etiam Widonem Ar

chiepifcopum Mediolanenfem , quod deinceps ,

pro ordinandis Ecclefiis nihil exigeret , jurate coegit Nicolai fecundi Legatus Sánau§ petrus Damini. Hafce omnes confuetudines damnavit Innocentii fecundi Synodus Lateranenfis. Ee adversùs aliam Collatorum iniquitatem ßatuit in fua Synodo Alexander tertius? Partem redituum fuis ufibu* applicare non praefumant. Et hinc Mediolanenfem Archiepifcopum, qui Ecclefiæ fuæ Cancellariam , retentis fibi ad arinum fru&ibus • alicui contulerat , uti Simoniacum laudati Canonis tranfgrefforem damnat apud Gregorium nonum Innocentius tertius , laudans vêtußam Ecclefiæ regulam : Ut bemeficia fine diminutione conferamtur . Collatores , qui Ecclefiarum aut Praebendarum , quas dabant , necdum colle&os fruétus fibi refervabant, ejufJem criminis damnat Oxonienfis Synodus Stephani Primatis Cantuarienfis : Viguit abufus etiam apud Græcos, de quibu$ tractatus Latinus repertüs conftanti. nopoli apud Patres Praedicatores : Graecorum pontificer mullir Ecclefiar fme pecumia largiumtur. Et in

[ocr errors][merged small][ocr errors]

fuis ad Photii Nomo-Canonem fcholiis Theodo- Tit. 1. c.

rus Balfamon adducit auream Ifaaci Comneni Imperatoris Bullam, quae unicuique pago juxtà infumibulorum feu caminorum numérim praefigit , quot Epifcopo aureos vel argenteos, quot arietes vel agnos, quantùm grani aut vini debeant pro accepto novo Parocho pendere. Nempe Graecorum Patriarchae Augufto, Metropolitæ Patriarchis , Epifcopi Metropolitis pendebant pro gratia confecrationis. Hinc, quóniam qui emit poftea & vendit , Epifcopi à Parochiaiiis Presbyteris exigebant. Aliam in hac fpecie iniquitatem aperit in 1itteris ad Cardinalem Richardum , Albanenfem Epifcopum , Pafchalis fecundi in Gallia Legatum, Sanctus Ivo Carnutenfis Epifcopus: Pro confuetudine amtiqua adbuc exigunt publice Decamur & camtor , & alii Miniffri , ab bis qui camomici fiunt, me contradicente & perfequemte . Ecclefiae , Cathedralis praefertim , Canonicatus , quoniam magna eft dignitas , varias requirit qualitates, quaflam ex generali Chriftianitatis Praefcripto, quafdam ex fingulari cujufque Capituli ftatuto. Hinc nullum Provifum ad pofTeffionem admittebat Carnutenfe Capitulum , nifi per Decanum, Cantorem , Subdecanum, & Succentorem, quatuor primarias dignitates , examinatum : Et pro fuo jpfi examine aliquid exigebant. In pluribus Galliarum Ecclefiis graffantem confuetudinem improbabat Ivo Epifcopus , at expugnar€ nOn

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Gaufredus de Leugis, hortatu Roberti Arbrefcellenfis: Provifos omnes , antequam ad poffeffionem admitterentur , adversùs ipfam jurare ftatuit, iftudque ftatutum fecit confirmari à Calixto fecundo Pontifice , cujus fanétionem in novis ad laudati Ivonis Epiftolas fcholiis adducit Joannes Baptifta Souchettus , Canonicus ac Theologus Carnutenfis. Hanc fan&itatem non folùm à Cardinale Richardodidicerat Gaufredus, fed & à Synodo Namnetenfi , omnem munerum cupiditatem acriter damnante in Clericorum ad facros Ordines promovendorum Examinatoribus, praefertim qui munerum intuitu indignos Epifcopi manibus applicarent. Ne Archi-Presbyteris aut Archi-Diaconis examinis titulo aliquid perfolvant Ordinandi , mandat etiam Palentina Synodus , habita fub Pontificatu Joannis vigefimi fecundi. Sacra Tridentina Synodus accipi vetat etiam fponte oblatum . Quod etiam ad efculenta ac poculenta extendit San&ti Caroli Borromæi quinta Synodus Mediolanenfis . Et }hoc jure quoad Sacrorum Ordinum examen eft nobis hodie omnino vivendum. Nec tantùm pro Ele&ti feu Provifi examine, fed etiam pro inthronizatione , inveftitura , inftallatione , feu in poffeffionem immiffione aliquid exigere fuit olim admodum familiare. Lucet ex S. Petri Damiani apud Mediolanum A&is, ubi Wido Archiepifcopus etiam de inveftiendis Ecclefiis nihil deinceps accipere juravit. Hinc Sanétum Hugonem , ex Carthufienfi Monacho Lincolnienfem Epifcopum , quod ArchiDiacono pro inthronizationis juribus poftulanti equum dare noluerit , adfirmans fe malle Epifcopatum cedere , meritò laudat Henricus Cny* ghtonus. Sordidam Senonenfis Archi-Diaconi

Eum quodam Parochiali Presbytero, jura haec,

folvere recufante , de aliquot denariis litem refert in fuis apud Francifcum du Chefne litteris Sugerius Abbas San&ti Dionyfii. Et ad Parifienfe San&i Maglorii Monafterium fcribit Innocentius tertius : Cum Abbatem veffrum comtingit de movo im fede collocari, Arcbi- Diacomus Pariffemfi, pro infallatiome ipfur cemtum folidos mometae Pariffenfù à vobis extorquere mititur, bujufmodi exa&ionem im jur annuum convertemdo. Effe dicit exa&tionem rationi & Patrum inftitutioniBus adverfam. Et apud Gregorium nonum fcribit ad Archiepifcopum Cantuarienfem : Pravam illam comfuetudimem de tua Provincia fudear abolere, per quam pro Ecclefiarum inveftitura Arcbi-1'iaconi marcam argenti, mimores verò Decani vaccam albam fibi dari poflulant, vel certam folvi pecuniae quamtitatem. Loquitur ex Algxandri tertii Synodo Lateranenfi: Horribile mimis eff, quod im quibufdam Ecclefij locum vemalitar perhibetur babere, ita ut pro Epifcopis vel Abbatibus, feu quibufcumque perfoni* Eoclefiafticis pomemdi* im fede , feu introducemdi* Presbyteris in Ecclefiam, aliquid exigatur. Effe dicit Simoniam, additque adversùs longam, qua quidam fe excufabant, confuetudinem : Putant plures ex hoc fibi licere, quia legem mortis de longa

dmvaluiffe confuetudine arbitrantur, nom fatir , quia

cupiditate caecati funt , attemdemter, quod tantò graviora funt crimima , quantò diutiùs amimam infelicem temuerimt alligatam. Apud laudatum Francifcum du Chefne exftat infignis Epiftola, qua Simonem Ecclefiae Parifienfis Archi-Diaconum, quod pro inftallando Sanéti Viétoris Abbate centum folidos exegiffet , notat de Simonia idem Pontifex, adfirmans non minùs inftallationem, quam eleétionem effe gratis faciendam. Nec folus Epifcopus aut Archi- Diaconus inftallator , fed & tota variarum Ecclefiarum Capitula feu Collegia olim exigebant jura inftallationis , de quibus ad Mennam Patriarcham Conftantinopolitanum fcribit in Novellis legibus Juftinianus Imperator : gui ordimamtur à tua Reveremtia clerici ìm fan&iff. mis Ecclefiis , abfque tamem fam&iffima majori Ecclefia , omnium patiumtur crudeliffìma , mom fufcipientibus eos illic Ecclefiir , antequam quamtum voluerint accipiamt aurum . Samcimus igitur Beatitudinem tuam boc validiffîmè cuffodire , ut fquidem fit confuetudo dare eor qui ordinantur im fam&iffima majori Ecclefia , hoc eor praebere. Nibil enim de iis , quae damtur in fam&iffima majori Ecclefia , movamur. Praeterea verò im aliir ommibus mulli Clericorum licemtiam effe penitùr pro iis , quæ vocantur Imfmuativa , aliquid ferre. Qui. dam exiftimant legem loqui pro folis Conftantinopolitanorum Oratoriorum , feu fecundariarum Ecclefiarum Clericis. Et favent Juliani Antecefforis verba : Si quis im Comffamtimopolitama civitate clericus fuerit fa&us , fi quidem magnæ Eccleff.e Clericus fit , Empbamoffica feu Imfmuativa praeffet quae ex comfuetudime praefari oportet ; fm autem Clericus Oratorii alteriur fuerit, mibil ab eo Empbamofficorum momime exigatur. Exiftimo tamen loqui præfertim pro Clericis aliarum Parochiarum feu Diœcefeon. Etenim Patriarchali fuae poteftati per rapinas extendendæ femper intentus Conftantinopolitanus Epifcopus , fpe&tantium ad tres autocephalas Diœcefes Metropolitarum primò, deinde & Provincialium iftic Epifcoporum confecrationes invafit, tandemque etiam quorumvis Clericorum ordinationes, de qua ejus poteftate Theodorus Balfamon varia hinc inde nugatur . Et quidem etiam ab hifce extorquebat ordinationis jura, quae non in fuo curfu permittere debuerat Juftinianus , fed omnino damnare. Rapina ifta peffimè habuit aliarum Ecclefiarum Epifcopos , ideoque quod palam non auderent violentiæ refragari , fuos inftigarunt Clericos ad ordinatos Conßantinopoli Collegas non admittendos in poffeffionem , nifi folutis grandibus Infinuativis, de quibus reétè Dionyfius Gotofredus: Infinuativa fumt, quæ movi Clerici dant veteribus pro fuo introitu. Seu pro fui nominis in Clericorum Catalogum infcriptione aut infinuatione. Ea ergo ad Mennae Patriarchae preces fuftulit magnusConftantinopolitanæ Ecclefiae exaltator Juftinianus. Suftulit quoad folos Conftantinopoli ordinatos Clericos. Quare aliarum Ecclefiarum Clerici à novis per proprios Epifcopos ordinatis Collegis omnino poterant confueta Enphanofìica pofìulare.Et hinc folos Conftantinopolitarae Ecclefiæ Defenfores ad legis hujus exe.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

executioni invigilandum hortatus fuit Juftinianus. Ab ipfis exemit folos Conftantinopoli ordinatos , ne quis eorum metu deinceps illic ordinari refugeret. Hoc enim fine ipfa alii Epifcopi induxerant, aut permiferant. Haec pecuniaria Infinuativa reperimus etiam apud Ecclefias Latinas. Quædam infuper Capitula primi , fecundi , quandoque & tertii anni fruétus dividunt inter veteres Canonicos, & novum cogunt jejunare. Aliam adhuc fpeciem memorat apud Gratianum , & damnat Pafchalis fecundus : Nullu r emat Ecc/effam vel Praebendam,

nec paffcllum mec paffum folvat antea vel poffea pro

Jiujufmodi. Et per ejus Cardinales Legatos Joannem ac Benedictum celebrata fecunda Synodus Pi&avienfis: Ut Præbenda mom ematur aut vendatur, meque paffu* imde exigatur , fub excommunicatione iwterdicimur. Ec Innocentii fecundi Synodus Lateranenfis : Nec pro paffu , mec fub obtemtu alicujus comfuetudinis amtea vel poff à quoquam aliquid exigatur, aut ipfe Provifus dare praefumat , quia $imoniacum eff . Et adversùm Canonicos Aprutinenfes , qui novum collegam Jacobum nolebant admittere ad plenam fruétuum perceptionem , quamdam confuetudinem praetemdentes quod pramdium baberent à Camomico recepto de movo , ad San&i Thomæ Efculanenfis Priorem fcribit Gregorius nonus : Mamdamus quatenùs diéfor Camomicor, ut tali comfuetudine mom obffante , illi ficut umi ex aliis in proventibus & præbemdij provideant , appellatione remota compellar . Quod Epifcopus aut quivis Clericus in fuae confecrationis aut ad beneficium promotionis die exhibeat confratribus & amicis Chriftianum convivium , eft confuetudo antiquiffima , & laudabilis : at fpontaneum id effe debet, ejus exa&tionem uti Simoniacam meritò profcripfit à Romana Ecclefia Magnus Gregorius , meritò pofteriores Canones Decretum iftud ad omnes generatim Epifcopos, Clericos , & Monachos extenderunt. *

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

mona iniquitatis, qui nos, cum defecerimus, recipiant in aeterna tabernacula: Hoc eft, ut de noftra temporali fubftantia nobis conciliemus Chrifti pauperes, qui nobis per fuas preces impetrent compunétionis fpiritum , benè vivendi gratiam , ac remiffionem peccatorum. Quofdam Fideles in die Judicii de fua falute periclitaturos, &c iftiufmodi San&orum interceffionibus , fore gratiosè donandos à Divina mifericordia, docet in libris de Dei Civitate San&us Auguftinus. Et divitum defunélorum hæredibus nihil frequentius aut ardentius inculcat & declamat San&us Joannes Chryfoftomus , quàm ut per largas eleemofynas eis implorent multorum pauperum orationes . Clara nimium eft haec Ecclefiaftica veritas : nec ob unum Wiclefíum eft nobis tempus perdendum. Omittere tamen non po£ fum pauca laudati Chryfoftomi verba in prioris Apoftolicæ ad Corinthios Epiftolae Commenriis : Ji filii aut fratris defun&i memoriam ageres , pungererit in comfciemtia ; f morem mom impleviffes , & pauperer vocaffe* . Morem dandæ agapes, feu folemnis convivii cunétis civitatis pauperibus, qui defun&to , cujus edebant temporalia , fua fpiritualia communicarent , fine confcientiæ pun&tura dicit non poffè intermitti. Nec in fola Antiochena aut Conftantinopolitana Ecclefia, fed in noftro etiam Occidente mos ifte viguit. Etenim iftud, quoniam res fan&ta à profano hominam abufu rugas contraxerat, convivium eft unus ex Africanæ Ecclefiae abufibus, quos per Aurelium Primatem Carthagineufem purgari ac aboleri fuafit Presbyter adhuc S. Auguftinus. Eundem morem in litteris ad Alethium laudat Sanótus Paulinus: Patronor animarum mofirarum pauperes , qui tota Roma ßipem meritant , multitudinem im aulam Apoftoli congregaffi. Pulcbro equidem tamti operis tui fpeéìaculo paftor. Videre enim mibi videor tota il/a re/igioft mifèramde plebis examina, illos pietatis divinae aJummor , tamti* imfuere pemitur agminibus in ampliffimam gloriofi Petri bafilicam , ut tota & imtra bafilicam, & pro jamais atrii , & pro gradibus campi fpatia coaré?emtur. Video congregator ità diffi méfè per accubitus ordinare , & profuis omnes faturari cibis , ut ante oculo, Evangelicae bemedi&ionis ubertar, eorumque populorum imago verfètur, quor quimque pamibur & duobu* pifcibus pamir ipfe verur , & aquae vivæ pifcis explevit. Hoc modo Alethius uxoris fuæ exequias celebrarat. Ex ejufdem moris reliquiis eft,quod in divitum fidelium funere pauperibus paffim panes diftribuantur. Etiam futuros pauperes ad iftiufmodi fuffragia & preces per hæreditates, legata, aut donationes obligare eft omninò pium. Quidquid cum Wicleffiftis etiam Lutherani & Calviniftae exfibilent, eft pietas antiquiffima omnium Ecclefiarum . Etenim de Belifarii Ducis in Joannem Armenium, ftrenuum militem, iniquiffimè trucidatum, pietate fcribit in libris de bello Wandalico Procopius Caefaraeenfis : Belifarius ad Joanmir properam* fepulchrum , illius imfonti* cafum magnoperè fevit , ejufque tumulum cemfur redditu bemeffavit. Hoc eft, perpetuas Ecclefiae aut pauperum preces illi per annuum Cenfum adfixit.

L 2 Et

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Lib. 3.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Et Remenfium San&iffimus Archiepifcopus Remigius fuo teftamento inferuit hunc ad quofdam pauperes articulum : Matriculæ $an&ae Mariæ, que Xenodochium dicitur , ubi duodecim pauperer ftipem exfpe&7amt , folidus dabitur . Quam matriculam , ubicumque fratribus meir & filiis , Remenfis Ecclefiae Clericis, offa mea ponere placuerit , perfèverare præcipio, & ut diu no&uque pro peccatis atque crimimibu* meis Dominum deprecentur , de proprio baereditatis meae jure rebu* , quar Antccefforer mei im eorum. ffipemdiij Domino dederunt , fuperaddo etiam villam $aladromam & villam $an&i Stephami, & quidquid im villa Herimumdi mibi per fucceffíonem evemit. Hunc item articulum ad Lupum Sue£ fionenfem Epifcopum , fuum ex fratre Nepotem: Vineam , quam Bebrimodus facit , tibi eatemus derelinquo, ut diebus Fefii , & omnibus diebus Idomimici* imdè mea facris Altaribur offeratur obla. tio , atque ammua convivia Rememfibus Presbyteris & Diaconibus praebeantur. Anniverfariae Miffae , & conventualis poft jllam refe&tionis fundatio eft adeò antiqua. EjufJem formæ plura ab hoc San&o Epifcopo legata refert in Remenfis Ecclefiæ hiftoria Flodoardus . Et de San&o Rigoberto ejufdem Ecclefiae Epifcopo adjungit : Clerici , Rememfbur delegavit Ecclefiam Samé7i Hilarii cum $uburbio ad eam pertinente , ut in ammua tranfitur fui die fufficiem , eis refe&io indè pararetur . Et nona Toletana Synodus permittit Epifcopo, ut faeculari Ecclefiæ , quam fua magnificare voluerit fepultura, dare poffit centefimam partem de Ecclefiae fuae bonis: utique ad perpetuum onus fuffragiorum. Quod item Dagobertus Francorum Rex Ecclefiis fub quotidiani ad tres annos facrificii onere , & San&ti Dionyfii matriculariis fub fuffragantium animæ fuæ precum lege legarit multa, authentica ejus apud Francifcum du Chefne vita teftatur. Et infignia munera ad omnes Anglicanas Ecclefias mifit Carolus Magnus cum hifce ad Offam Merciorum Regem litteris , exftantibus apud Guilielmum Malmesberienfem; Direximus in eleemoßmam Dommi Apoftolici Adriami , deprecamte, ut pro eo imtercedi jubeatis. Et de San&i Judoci Cella fcribit ad Carolum Calvum Francorum Regem Sanétus Lupus Abbas Ferrarienfis : Intercedemte gloriofa Matre veßra , Seremiffmus Pater veffer Ludovicus Auguftus ad remedium amimae fuae & falutem pofferitatis , fupplementum boc Momafferio moflro comtulerat. Eam nefcio qualiter ereptam fupplicat fibi reftitui , ex ejus fpolio natam grandem Monafterii fui pauperiem amplificat, & adjungit: Im tamta calamitate Patri & Matri veffrae quotidiama* precer & ammuum of£cium perfolvimus , quafi quòd illi contulere poffideasmus . Fecerumt emim illi totum quodpofuerunt , & domum fuum robuftiffimè firmaverumt. Quam regulam notent illi, qui ceffantibus fundationis prowentibus mox etiam Miffas & alia fundata fuffragia intermittunt , Etiam San&us Gerardus Conftantienfis in Germania Epifcopus partim Cathedrali fuae Ecclefiae , partim San&ti Petri Monafterio varia prædia legavit ea lege, ut Canonici ter im anno cum fòlemmi proceffione ipfum Momafferium adeant, fingulifque vicibus pro ejus amima

[ocr errors]

Conftantienfis. Et in Mindenfis Ecclefiae Chronf. co exftat Diploma , quo ad Milonis Epifcopi precem infignes proventus transfundit Imperator Otto fecundus ea ratione , ut peremmiter pro moffrae amimae remedio umus Presbyter talem habeat Praebesdam , quæ hodiè apud nos vocatur Præbenda animarum. Et ad Hugonem Cluniacenfis Monafterii Abbatem fcribit San&us Petrus Damiani: Jicut ego pro vobis mom dubitavi corpus meum crudelibus offerre periculis , ità per vox fuperma clementia dignetur amimam meam ab infernalibur liberare tormemtir. Apoftolicæ Sedis per Galliam Legatus multa proifto , in quo defun&torum fuffragia fingulariter vigebant , Monafterio tulerat : Hinc pro mercede expoftulat infcribi in Catalogum eorum, quorum animas per facrificia & alia pietatis opera fratres quotidiè apud Deum adjuvabant . Hujufmodi fundationum nec Dux Belifarius , nec San&us Remigius fuerunt primiau&ores: Avitam confuetudinem fecuti funt, atque ità lucet illam effè infigniter antiquam & probatam. Quod & Toletanus Canon evincit , Epifcoporum , qui fepulturae fuae Monafleriis erant de Ecclefiæ fuæ bonis nimium liberales, priorem morem compefcens. Nullum hic eft Simoniæ periculum, aut fpecies: nifi cum impio Monacho Arnaldo Brixienfi damnare velimus omnia bona Ecclefiaftica, cun&ofque ipforum donatores. Etenim Ecclefiafticorum pro anima fua fuffragiorum fundator aliud non agit, quàm Clericis aut Monachis, ea in perpetuum celebraturis, fùbftentationis ftipendia affignare. Etiam Miffae denarius eft longè antiquiffimus. Etenim vetuftos Africanæ Ecclefiae abufus enumerans Sanétus Auguftinus fcribit ad Aurelium Primatem : Oblationer pro fpiritibus dormientium , quar verè aliquid adjuvare credendum eff , fuper ipfas memoriat mom fint fumptuofe , atque omnibus petemtibus fine typbo & cum alacritate praebeamtur , meque vemdamtur . Sed ff quis pro Religione aliquid pecumiae offerre voluerit, im præfemti pauperibur eroget . Ità mec deferere videbumtur memorias fuorum, quod poteft gignere mom levem cordis dolorem , & id celebrabitur im Eccleffa, quod piè & bomeffè celebratur. Antiquiffimis ergo illis temporibus oblationis feu Miffae pro defun&tis denarium non folummodò admittebat , fed & exigebat Africanus Clerus, eamque exa&ionem venditionis feu Simoniae taxat San&us Auguftinus, nihilominus permittens fpontè oblatum accipi, ità tamen ut in Cleri non cedat lucrum , fed mox fub offerentium oculis in pauperes erogetur. Quam regulam fixerunt Patres noftri , fidelis populi ad facrificium de pane & vino oblationem in denarium mutantes, de quibus in animæ Gemma fcribit

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Honorius Auguftodunenfis : $tatutum eff ut po- Lib. 1. pulus demarior offerret , qui im ufum pauperum ce- cap, 66.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fuerit, licet multis precibus à pœnitente fure fatigatus. Clam tamen recepit ejus focius Frater paulus. Et hinc forfan à Godefridi Lotharingiae Ducis CaTellanjs fumpta eft anfa motam ei cupiditatij imt.re/idi. Sanè ifta , cui operofiffimam apologiam oppofuit optimus Petrus, calumnia oftendit fimiJern oblatæ pecuniae admiffionem & in Clerico & in monacho malè tunc oluiffe. Attarnen hæc fan&itas non eft Divini aut Apoftolici præcepti. Quod enim Sacerdos poffit de Altari , Sacrificio , aut alio quovis Evangelii minifterio vivere, in prima ad Corinthios Epiftola Apoftolus oflendit multis argumentis, de quibus re&è San&us Joannes Chryfoftomus in ejuf dem Epiftolæ commentario: Multum ponit fudii Apoßolus , ut offendat mom effe vetitum accipere. Utique fpontè oblatum. Et ad Apoftoli verbum, IDominus ordimavit.iir , qui Evangelium ammumtiamt , de Evangelio vivere, adjungit: Vivere , mom mercaturam facere, mec tbefaurizare. Hoc eft, nihil è quoquam exigere, & nihil accipere è fponte oblatis nifi neceffariam fuftentationem . Hæc eft Evangelica lex . Paulus Apoftolus , nihil etiam fponte oblatum admittens , & de fuis manibus in Evangelio vivens , fibi fixit perfeétiogem regulam, quam & fuae Dicecefeos Clero po£teà fixit Synodus Eliberina . Africanae item Ecclefiae figere conatus eft Sanétus Auguftinus; at non video obtinuiffe . Eamdem Apoftolicam fan&imoniam fibi dumtaxat foli fixit San&us Petrus Damiani : Byzantios ipfos admitti Canon illius, temporis omninò permittebat . Etenim de laudato Petro adhuc puerulo fcribit in ejus vita Joannes Monachus : Petrur quadam die mummum reperit , & tamquam fubitò diver effe&us , gratulabundur quid eo mercari aptius poffet , diu memte revolvere cœpit. Divinitur tamdem imfpiratus ait : Melius ef? ut tradam Presbytero, qui Deo $acrificium offerat pro Patre meo defum&fo. Et in fuis ad Defiderium Caffinenfem Abbatem litteris oblata Sacerdoti pro defun&is celebraturo Xenia nequaquam improbat jam vir & Do&or Aetrus: folùm fuadet opulentis , carnaliter viventibus, & avaris Sacerdotibus non facilè offerenda . Et in litteris ad Damianum Monachum , fuum ex forore Nepotem , fcribit de quodam illiterato Comenfis Ecclefiae Presbytero: Tam parvam ac tenuem im litterarum do&rina babet notitiam , ut apertae quoque fcriptionis articulum ßllabatim vix valeat legere, mimia tamem paupertate comffri&us , utcumque Miffarum folemnia cogitur ceJebrare. Ut nempè ex Miffae denario diætim vivat . Et ad Petrum Sanétonenfem Epifcopum fcribit Goffredus Abbas Vindocinenfis : oblationem Altari* babet à quo Miffa cantatur. Et in Summa Theologica RobertusCardinalis Pullus : Quid eff Miffarum folemnia contuitu temporalis commodi celebrare, mifi cum Juda Cbrißum vendere, tamtâ mequius , quanto refurgemdo eff fublimatur ? Utique contuitu commodi . Et in Eboracenfi apud Rogerum Hovedenfem Synodo flatuit Hubertus Archiepifcopus Cantuarienfis : Decrevimur probibendum , me Sacerdor aliquis pro celebratione Miffarum pretio comffituto pa&um ineat , fed boc dumtaxat quod in Miffa offertur , re

cipiat. Et in Toletana fub Joannis vigefimi fecundi Pontificatu celebrata Synodo graviter queritur Joannes Archiepifcopus, Quòd aliqui Prefbyteri, deteffanda & abominabili ambitione caecati , pro Miffit per eos celebrandis pecumiam exigunt , & defuper boc , acfi vellent vendere rem profamam, impudenter mercamtur . Hanc Ecclefiae maculam acriter exaggerat , & concludit : Ne aliquis Prefbyter pro Miffr celebramdiu pecuniam exigat , vel rem aliam temporalem, fed gratis accipiat, ß aliquid per facientem Miffa* celebrari , oblatum fib! charitativè fuerit, abfque paéìione & conventione quacumque. Prævaricantem per annum fufpendit à celebratione Miffarum, ac infuper mandat proprii Epifcopi arbitrio puniri. Notanda funt verba Goffredi Abbatis : Oblationem Altarir. Et Huberti Archiepifcopi Cantuarienfis : Quod offertur im Miffa . Exponit in animæ Gemma Honorius Auguftodunenfis: Fer

tur quod olim Sacerdotes à fingulis domibus vel fami- Lib. 1.

liis farinam accipiebamt , quod adbuc Graeci faciumt , & imde Dominicum panem faciebamt , quem pro papulo offerebamt , & comfecratum eis diffribuebant. Mam finguli farimam offerentium Miffae imterfuerunt, & pro bt * im Camone dicebatur : Et omnium circumfamtium , qui tibi offerumt boc Sacrificium laud;r. Poftquam autem Ecclefia mumero quidem augebatur, fed famäitate mimuebatur propter carmales , fatutum eff ut qui poffemt ftngulis Domimici r , vel tertia Dominica, vel fummi* feffivitatibus , vel ter im ammo commumicaremt , & quia populo mom communicante non erat meceffe tam magmum pamem fieri , ffatutum ef? eum im modum demarii formari, ut populus pro oblatiome farimae denarior offerret , pro quibus traditum Dominum recognofcerent, qui tamem demarii im ufum pauperum cederent, vel im aliquid quod ad boc $acrificium pertimeret. Fidelis populi ad Sacrificium oblatio eft omnino antiquiffima , inftituta ab ipfis Apoftolis. Eam laudant antiquiffimi Canones. Ftiam Juftinus Martyr , Tertullianus , aliique vetuftiflimi Patres . Et ad fuam plebem declamavit olim in Sermone de eleemofyna San&us Cyprianus: Locuples & diver er , & Domimicum celebrare te credir, qui im Domimicum fine Sacrificio venis , qui partem de $acrificio , quod pauper obtulit , fumir. Non farinam tunc , fed co&tum domi fuæ panem & vinum , quae per Sacerdotem confecrata fumeret in Miffà, quifque Fidelis offerebat. Quin imo non panem, fed panes plures cum largavini amphora, quorum folummodo modica pars confecraretur, & reliqua maffa Sacerdoti & Clero ejus cederet, offerebat quifque dives: Etenim maffam iftam in folos Clericos dividi , atque abipfis folis, & qui cum illis funt fidelibus fratribus , nequaquam à catechumenis fumi poffe refpondit in fuo ad Ammonem Lycopoleos Archiepifcopum Canonico Refcripto Theophilus Patriarcha Alexandrinus. Quin ejufmodi oblata non cum laéte, cafeo , aüt pifcibus, fed feparatim & per fe fumijuffit in Synodicis fuis ad Monachos Refponfis, exflantibus apud Theodorum Balfamonem, Nicolaus tertius Patriarcha Conftantinopolitanus. Quam difciplinam dudum viguifîe in Latinis etiam Ecclefiis, fuo loco oftendetur. At vero co&um à quavis Laica manu panem

« VorigeDoorgaan »