Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

ribus , & rapacitate Regum Longobardorum. Exigere aliquid denuò cœpit à confecratis aut Pallio donatis Epifcopis, non uti mercedem, fed uti ftipendia neceffariae fuae fuftentationis. Hinc profluxit famofa illa, exftans poft feptimam Synodum, San&i Tharafii Patriarchæ Conftantinopolitani ad Adrianum primum Pontificem Epißola , omnem illum demonftrans Simoniacum , qui dederit aliquamdo, vel acceperit, fve amte mamus impofitionem , ßve im mamus impofitione, f. ve poß manur impoßtionem . Palam eft ab illo notari Romanam Ecclefiam. At nefcio an juftè. Etenim de Italiae ac Thufciae Epifcopis, ipfoque Ravennatum Metropolita, ad Romani Pontificis confecrationem fpeétantibus , & fuas promotiones apud Græcos Exarchos aut Longobardos Reges tunc paffim ementibus grandi pretio, fcri6it ad Carolum Magnum Francorum Regem laudatusPapa Adrianus : Abfit à mobi*, ut fuper taler viror, veritate comperta , mamus confecrationis impomeremur , etiamf quaelibet Poteßas à mobi* tales Acanoniffa* viror popofciffet £onfecrari, Attamen etiam in Romana Ecclefia fuiffe aliquid lepræ, evincit Commonitorium , quod Angilberto Abbati , fuo ad Leonem tertium Legato , dedit idem Rex Carolus : Domimum Apoffolicum Papam moffrum admonea , & de $imoniaca baeref? fubvertenda , quæ $an&um Ecclef.e Corpus multis malè mapulat im locis. Et ad ejus filium Ludovicum Imperatorem Pium fcribit fexta Synodus Parifienfis : Deo odibilir Simoniae peffi* meceffe eff ut Imperiali auάoritate & poteffate , cum confenfu venerabilium $acerdotum , à Romama Ecclefia amputetur. Quoniam

fcaput languerit, membra incaffum vigeant, nccef

fe eft . Palam agit in exa&iones à confecratis Epifcopis, quam ab omni Ecclefia Chalcedonenfis Synodus , & à Romana ejecit Gregorius Magnus. Et quod Leo quartus, Benediétus tertius, Nicolaus primus , aliique iftius ævi Pontifices almam urbem à malo ifto pleniffimè iterùm expurgarint, lucet ex Capitulari laudati Leonis. Recruduit iterum poft Formofi Pontificis mortem per intrufos à Laica violentia fuccefTores. Etenim in litteris apud Guilielmum Malmesberienfem exftantibus, qui fua Romæ A£ta exponit, Cnuto Angliæ Rex fcribit ad omnes fui Reni Epifcopos & Proceres: Comqueffus fum coram pomino Papa , Joanne decimo , & mibi valde difplicere dixi, quod mei Archiepifcopi in tantùm amgariabantur immemfitate pecuniarum, dum pro Pal. lio accipiendo , fecundùm morem, Apoftolicam $ealem expeteremt, decretumque me deincepr fiat. Plenè corre&um fuit malum poft Gregorii fexti tempora à San&o Leone nono, ejufque fuccefforibus: neque tantùm in Romana Ecclefia , fed A: in aliis Metropolitanis . Etenim Nicolai fecundi ad expurgandam Mediolanenfem Ecclefiam Legatus San&us Petrus Damiani , Widonem Archiepifcopum compulit ad hoc inter alia juramentum : Inviolabiliter promitto , ut meque de Epifcopis confecrandir vel moftri familiare* aliquid omninò tollamüs . Et in fua Placentina Synodo ftatuit Urbanus fecundus : Nullus Primatum , Archiepifcoporum , & Epifcoporum , im ordimatione & confecratione Epifcoporum vcl 4b#atum

[blocks in formation]

de Crema , apud Apglos Honorii fecundi Legatus. Et hinc nefcio an yerum fit quod de Richardo primo Anglorum Rege, profe&o ad facrum bellum & apud oftia Tiberina morante, nec non & de Clemente tertio Pontifice fcribit Apoßolicæ Sedi palam infenfus Matthæus Parifienfis : Vemie ad Regem 0&#aviamur Offiemfi, Epifcopus, rogamr eum ex parte Domimi Papae , ut illum viftaret. 3uod facere remuem r Rex improperavit illi turpia de $imomia & concupifcentia Romana , dicem r quod acceperat fepties centum marcar pro confecratione Epifcopi Cenomaniae . Quod ipfum fcribit Joannes Bromptonus Abbas Jornalenfis. Omni rerum antiquarum perito certum ac manifeftum eft, Romanam Ecclefiam peffimis circa hanc rem calumniis fuiffe frequenter gravatam. Quidquid fit, omnino verum eft,quod defimili fuorum Clericorum concupifcentia ac fordidis exa&ionibus accufatus San&us Ivo Carnutenfis Epifcopus refcripfit Richardo Albanenfi Epifcopo, Pafchalis fecundi per Galliam Cardinali Legato: Quod vobis fuggeffum eff, Simomiacam baereffm me permittente in Carmutemf Eccleffa publicè domimari , ommimo veritate caret, quia ab hoc malo ab initio Clericatus met femper exhorrui, & poflquam ad Epifcopatum veni , quamtum Deo domamte prævalui , im fuperficie refecavi. Ji qua autem adhuc fumt, quae pro confuetudine antiqua publicè exigamt Decamur & Camtor, & alii Mimiffri ab bi, qui Canonici fiumt , me contradicente & perfequente , Romamae Eccleffe confuetudine fe defendunt, in qua dicumt Cubicularior & Miniftro* facri Palatii multa exigere à confecratis Epifçopis & Abbatibus, quae oblationis vel benediéfionis nomine palliamtur, cum nec calamur mec charta ibi , ut ajunt , grati, babeatur. Et hoc quaff lapide comterunt fromtem meam, cum mon habeam quid refpondeam, miß Evangelicum illud : QUOD DICUNT SERVATE ET FACITE, SED SI ID FACIUNT, SECUNDUM OPERA ILLORUM FACERE NOLITE. Si autem bamcpeffem radicitùs evellere nom valeo, mom tantùm invaletudini meæ boc imputandum eff, quia ad hoc ab ipfa origine nafcenti, Ecclef.e Romana Ecclefia laboravit , nec à gremio etiam fuo tale , fua quaeremter penitùr prævaluit eliminare. Nec im diebus malis regnare definet cupiditas , domec finito mundi termino pacatum 3#. aC• cipiat charitas. Elegantiffima Epiftola eft integrè legenda. Hae , inquam, fordidae exa£tiones , quas nefcio quae almæ urbis fæx committit in tenebris, frequenter imputatæ fuerunt Romanæ Ecclefi*

Tribu

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Hugo Abbas Flaviniacenfis. Ex quibus vides lau

Tribunalibus , à quibus tamen vetantur & damnantur rigidiffimè, ac infigniter puniuntur. Romanae Ecclefiae innocentiam in fua Lateranenfi Synodo demonftravit Innocentius tertius: $icut pro certo didicimur, implerifque locis à plerifque perfomir, quafi columbas in templo vendentibus , fiumt exa&iones & extorfioner turper & pravae pro confecratiomibus Epifcoporum , & benedi&ionibus Abbatum , ¢ Ordimibus Clericorum, effque taxatum, quantum At iffi vel illi , quamtum alteri perfolvemdum. Et ad cumulum damnationis majoris quidam cupiditatem & pravitatem bujufmodi. mitumtur defendere per comfuetudinem longo tempore obfervatam. Confuetudinem hanc profcribit ab omni Ecclefia, damnatque de plena Simonia. Ea Epifcopalis confecrationisjura quædam Ecclefiae vocabant Cathedraticum, erantque tanta , ut Hartuicum Bremenfem Archiepifcopum , dedu&tum ad pauperiem , ex ipfis ac Ecclefiarum dedicationibus vi&titaffe £ribat in Sclavorum Chronico Arnoldns Abbas Lubecenfis, laudans Theodoricum Lubecenfem Epifcopum , quod horum nihil unquam acceperit. Laudari fupra audivimus &c Alberonem IMetenfem Epifcopum. Et venerabilem Hugonem Primatem Lugdunenfem , quod ejufdem Ecclefiæ adhuc Canonicus ob has in Gallia graffantes exa&iones Sacris initiari noluerit , laudat

datum Papam Innocentium à Matthaeo Parifienfi iniquifîimè traduci de commento ac introdu&tione novorum quaeftuum ac exa&ionum. Nequaquam tamen improbanda eft confuetudo , de qua ad Strigonienfem Archiepifcopum fcribit

ipfa etiam Eleéìi perfoma offerat Ordinatori vel Comfecratori fuo Ele&uarium, aut de vino, aut de bujufmodi quae modici pretii fuerimt , Romana Eccleßa imterpretari mon confuevit accipientem im his delinquere vel domamtem. Non tantùm quod fit res modica , fed præfertim quod fit ultro oblata. - Notandum eft quod de Urbano fecundo Pontifice, per Schifmaticos Wigbertiftas ejeéto, & latente in domo Joannis Frangi-Pani , fcribit ad ejus fuccefíorem Pafchalem fecundum Goffredus Abbas Vindocinenfis : Quafi alter Nicodemus ad Domimum Papam mo&e veni , ubi eum pæmè omnibus temporalibur mudatum , & aliemo aere mimis oppreffum invemi. In alia ad eundem Epiftola adfirmat, quod pro laudato Urbano tunc expenderit plufquam duodecim millia folidorum. Etiam de fugato per Petrum Leonis Anti-Papam Innocentio fecundo fcribit ad Gualterum Archiepifcopum Turonenfem : Dominus Papa ad Beneventamam urbem moratur, fed Romam revertendi non habet ' facultatem. Si verò perfoma quælibet ad eum tramMem* invenitur , mom ei cappa aufertur, fed de vita ßatim & membris agitur. Extremam ejus in Schifmate paupertatem videre poffis latiùs apud alios etiam au&ores. De Alexandro tertio per O&avianum Anti-Papam ejeéto, & per Gallias quafi mendicante, ad Hugonem Sueffionenfem Epi£ copum fcribit ipfe illius duriffimus perfecutor Fredericus Auguftus: Terram Francigenarum intra. pit , ut quomodocumque corradat viginti mille li. bras , & ampliùs , unde creditoribus fuis debita

perfolvat. Exftat Epiftola poft Annales Godefridi Monachi Colonienfis ad San&um Pantaleonem. Nec tantùm diéta Schifmata, fed & San&ti Petri per iftorum temporum Principes invafa patrimonia Romanam Ecclefiam miferanda paupertate adflixerunt, coegeruntque ad aliquod graviffimis fuis, quae ab omnium Ecclefiarum folicitudine feparari non poffunt, oneribus fubfidium à confecratis Epifcopis & opulentis Abbatibus accipiendum, immò & exigendum. Romana enim Ecclefia , quia omnium Magiftra & caput , communibus hac dere regulis non eft fubdenda, nec fui territorii contenta effe debet oblationibus ac Decimis, fed per omnem fub coelo Chriftianitatem habet jus ad Decimas Decimarum, expo

| nendum largiùs in materia de Annatis. Hac in

terim via purgari poffit Clemens tertius,& alii quidam Pontifices, à libertinis hinc inde Scriptoribus de Simonia aut turpi quaeftu accufati. Sanétus Ivo & Innocentii tertii Lateranenfis Synodus Epifcoporum confecrationibus re&è adjungunt benedi&tiones Abbatum . Nam & in hifce aliquid exigi vetat antiqua Ecclefiae difciplina. Hinc \Vidonis Mediolanenfis Archiepifcopi juramento etiam iftud inferuit San&tus Petrus Damiani. Et non folùm de Epifcopis, fed etiam de Abbatibus ftatuerunt Placentina Synodus ac Piétavienfis. Quod ipfum à Calixto fecundo in Remenfi Synodo fancitum adfirmant Simeon Dunelmenfis , Richardus Prior in libro de bello Standardico, & Gervafius Monachus Cantuarienfis. Et in Londinenfi Synodo ftatuit Joannes Cardinalis de Crema : Im comfecratiomibur Epifcoporum , vel Abbatum benediéìionibus mom cappa , mom tapetes , mom bacilia , mom manutergia , & mibi! omnimo per violentiam, miß fpomte oblatum fuerit, penitùs exigatur . Exponit Placentinæ & Pi&tavienfis Synodi Canones, qui etiam fponte oblatum videbantur damnare. Ex eifdem ad Audomaropolitanum San&i Bertini Monafterium fcripfit olim adversùs Morinenfem Epifcopum Innocentius tertius: Ne vel Epifcopo, ve! 4rcbi-Diacomo, feu Capitulo Morimenfí pro confequemda bemediάione Abbatis cappam fericam , Palefridum, paffum, & bi* fimilia , feu aliam confuetudinem perfolvatis. Diffri&iùs inbibenter, me ipfea à vobis exigere ve! extorquere praefumamt , fedbenediéìiomi* munus Abbati ab eodem Epifcopo grati , & fine pravitate qualibet impendatur. Alioquim liceat vobis quemcumque malueritis Catholicum adire Antiffitem, gratiam & commumlorem Apoßolicae Sedis babentem, qui moffra fretur au&oritate ipß Ele&o munu* bemediâ?iomir im

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

pendat . Quod ipfum in Abbatiffarum benedi- L. z. Ep.

[ocr errors]

fis : Quoties ab aliquo fidelium ad confecramda* Cap, %.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

p• mumus aliquod à fundatore requiramt , fedfiquidem aliquid ex fuo voto obtulerit. $i verò aut pauperta* illum , aut neceffitas retinemt , mibi/ penitùr exigatur «ab illo. Mendofa eft haec leétio, fupplenda ex habita fub Adriano fecundo Synodo \Vormatienfi : $i aliquid ex fuo voto obtulerit , mem refpuatur. Et fecunda Synodus Cabilonenfis : Pro dedicam di* Eafflicis mibil accipiemdum eft . Et fub Ludovico pio habita fecunda Synodus Aquifgranenfis: Nulfur Epifçoporum vel Mimiflrorum ipforum pro dediratione $an&ae Ecclefiae aliquid exigere praefumat. 42ui fecerit , convi&u , Camonicae fubjaceat difciplimae. Et in Canonicis ad Hedenulfum Laudunenfis Ecclefiae Ele&tum litteris Hincmarus MetropoHita Remenfis damnat quaevis Epifcoporum turpia fucra , nominatim quae capiuntur de Ecclefiarum comfecratione . Eundem articulum Widonis Mediolanenfis Archiepifcopi juramento inferuit Sanétus Petrus Damiani. Et Tholofana fub Vi&tore fècundo habita Synodus : Dedicationes Ecr/effarum famé7a $ymodus per pecumia , mullatemus fieri voluit. Et per Cardinales Joannem ac Benedi&tum celebrata prima Synodus Piétavienfis : Nullus Epifcopur pro facris orationibus , vel pro Ecclefíarum benediéfiomibu* mumur accipiat. Taliter fa&tas Altarium vel Ecclefiarum confecrationes de Simonia damnat in Lateranenfi Synodo Innocentius fecundus. Etiam in Remenfi Calixtus fecun• dus, & in Londinenfi Joannes Cardinalis de Crema. Et in alia Londinenfi Richardus Archiepifcopus Cantuarienfis : ANec pro dedicatione quidquam exigatur. $i quis hoc fecerit , amathema fit. Exflat apud Rogerum Hovedenfem. Et ejus fuccef{or Hubertus id confirmavit. Hinc in Gerardum Engolifmenfem Epifcopum, Petro Leonini adversùs Innocentium fecundum Schifmatis peffimum fautorem , infignemque Simoniacum , meritò invehitur Arnulfus Lexovienfis Epifcopus: Bafilicarum dedicationes & benediéìiomer Al. tarium eodem , quo caetera, more tradfafti , ut plamibil faciemdum putares , quod mon alicujus emo. iumenti aufpicatio præveniret. De quo vitio notayi & Hartuicum Bremenfem Archiepifcopum , ac de oppofita virtute Theodoricum Lubecenfem Epifcopum , fupra audivimus ab Arnoldo Abbate Lubecenfi. Addit tamen in litteris ad Vigifienfem Epifcopum , apud Gregorium nonum exftantibus, Alexander tertius : Nibil pro Ecclefiarum comfecratieme potes vel debes praeter procurationem exigere . Ecclefiae enim confecratio eft quædam vifitationis fpecies, cui juxta antiquos etiam Canones debentur iftius diei alimenta , qug paffim dicimus procurationes. Verùm effe debeant adimenta fimplicia, ac verè Epifcopalia ,. non lauta & fumptuofa convivia, longè minùs comeffationes, quibus fidelis plebs fcandalizetur , & pauperes Rufticorum pagi ad miferiam redigantur. Ejufmodi procurationes in Petro Leonis, adhuc Cardinali Romanæ Ecclefiae , & Legato per varias Provincias , infigniter depingit ac damnat laudatus Epifcopus Arnulfus. Porrò in Presbyterorum & aliorum Clericorum

[merged small][ocr errors][ocr errors]

&tus Bafilius , nequaquam inito pa&o vende| bant Sacros Ordines , {ed dumtaxat paucos ,

quibus tenues fuarum Ecclefiarum proventus

pedetentim augerent , nummulos à quovis Or

dinato accipiebant. Etiam Ibam Edeffenum Epifj copum in Tyria ac Berytenfi Synodo accufavit Clerus de hoc articulo: de Ordinationibus accipit. | Quod, plures tunc Epifeopi laborarent eadem | fcabie, docet fecundus Canon Chalcedonenfis • | Nec enirti adverfus unicæ Ecclefiae abufum ille emanaffet. Ipfum etiam in Ægypto fuiffe graffatum audivimus fuprà ab Ifidoro Pelufiota. Et morem peffimum laudatus Canon non evulfit : etenim nova illum Synodo impugnare debuit, San&tus Patriarcha Gennadius . An ewulferit, ignoro; quidquid fit , poft compofitum Acacii fchifma Ecclefiafticam difciplinam reparans Juftinianus Auguftus, in Novella ad Petrum officiorum Magiftrum lege iftas dandi & exigendi confuetudines reliquit inta&tas. Novellæ de Sacris rebus leges, licet Juftiniani nomen præferant , funt tamen do&tiffimorum, quos per integras quandoque noétes cum ipfo de iftis caufis lucubraffe adfirmat Procopius Cæfareenfis , tunc in Oriente Epifporum opus. Norant hi Collegas fuos, videbantque iftas confuetudines fine magnis contentionibus non poffe abrumpi . Hinc eafdem confirmavit , & ad certam taxam deduxit Imperator Ifaacius Comnenus, iftiufque legis hanc partem fuis ad Photii Nomo-Cano

dimatione Sacerdotum & coronariis tributir vetur forma au&oritatem obtineat , & mibil im ordinatione Epifcopur , qui ordimat , ampliùs accipiat , quàm praeaeffimatae mometae meae Imperatoriae Majeffatis feptem aureor mummos dumtaxat , unum videlicet quamdo ordinandum facit fimplicem Papam five Le&orem , tres quamdo ordimat Diacomum , alteror trer quamdo Sacerdotem feu Presbyterum perficit. Et quia hafce exa&iones quidam notabant de Simonia , pergit di&us Theodorus * cum bac aurea Bulla confe&us eff etiam à $an&iffimo Patriarcba Domino Nicolao Symodalis commentarius, qui jubet ut fecundùm banc auream Bullam coronaria tributa, ac pro ordinattone dari folita demtur. Adfirmat ipfa non effe Simoniaca, & adjungit caufam : Neque enim merces eff, quod alimentorum gratia Pontifici datur . Quod tamen non probavit Latinus Auétor eruditi ad versùm Graecos tra&tatus : Im forte $imomir Magi de jure pomendi funt Graecorum Pontificer , qui Sacror ordine* , qui grati, debent dari, mifmamus eorum eregraventur , non tribuunt. Durè quidem, fed tamen loquitur juxta vetuftam Latinæ Ecclefiae difciplinam, ex qua fimiles in variis Provinciis graffantes exaétiones de Simonia damnavit in variis Epiftolis & San£tus Gregorius Magnus. Suam regulam vigere juffit éíiam in Patriarchatu Alexandrino , Antiocheno, Hierofolymitano, & Conftantinopolitano . Nec dubitandum , quin in datis ad iftos Patriarchas litteris , licèt non exprimat , notet confuetudines recens tunc probatas à Principe Juftiniano. Regulam edicit in litteris ad Janua{1uII\

nem Scholiis inferuit Theodorus Balfamon : r;. . . Statuit Imperatoria mea Majeftar , ut etiam im er- 34.

[merged small][ocr errors][merged small]

rium Sardiniae Metropolitam , vetans quidquam exigi , fpontè oblatum indulgens admitti. Eamdem probat fecunda Synodus Turonenfis. Nullus Epifcoporum de ordimationibus Clericorum munera praefumat exigere, quia non folùm facrilegum , fed & haereticum eß. Et fecunda Bracarenfis: De oradimationibus clericorum Epifcopi munera mulla fufcipiant. Quod ipfum ftatuit ejufdem loci tertia. Videntur tamen non adversùm exa&tores Epifcopos, fed ftatuere adversùm ambitiofos Clericatus appetitores, quiad ipfum impetrandum profufis muneribus corrumpebant Epifcopos, palàm Simoniani . Adversùm Epifcopales exa&iones ftatuit Synodus Barchinonenfis : Cùm ad officia Ecclefiaffica clerici provebuntur, mibil pro benedi&ione aut $ubdiaconii , vel Presbyterii collata fub obligationis momime à quocumque Epifcopo aut ejus clero inquiratur . GRATIS ACCEPISTIS, 6RATIS DATE. Quod plerofque Francorum Epifcopos repererit hac lepra laborantes, in fuis ad Sedem Apoftolicam litteris queritur frequenter ipforum Apoftolus San&us Bonifacius; verùm Pippinus Rex ac ejus filius Carolus Magnus adeò eliminarunt, ut fub hujus Imperio ftatuerit {ecunda Cabilonenfis Synodus: Pro damdis Ordiniibus mihi! accipiemdum eff. Et adversùs Longobardorum Epifcopos ftatuit in primo fuo Capitulari Ludovicus Imperator Pius : De Epifcopis in Longobardia conftitutis , qui ab bir, quor ordinabant , munera contra Divimam & Camonicam legem accipere foliti erant , vel exigere , modi, omnibus inbibitum eff ne ultèriùs fiat. Exa&ores ejufmodi adfirmat juxta Sacros Canones effe degradandos . Cum Caroli Magni femine exftin&a, aut fànè plurimùm laefa fuit ifta caftitas , ideoque ad Henrici tertii juffum reparare ipfam denuò coepit Clemens fecundus, ac præfertim Leo nonus. Et Nicolai fecundi ad expurgandam Mediolanenfem Ecclefiam Legatus San&us Petrus Damiani Widonem Archi-Epifcopum compulit ad folemniter ejerandum vetuftum morem, qui in iffa fan&a Ecclefia comfuetudinaliter obtinebat , ut quifquis ad Clericales Ordimer provebemdur accederet , de Subdiaconatu quidem duodecim aummor , de Diaconatu decem & •&fo, de Presbyteratu fufcipiemdo viginti quatuor, quafper praefixam conditiomi* regulam daret. Pro ipfo jurarunt & Primates Clerici : Dominus meur Wido numquam confecrabit alicujus ordimis clericum fuae Diœcefit praeter Monacbor , quem amte promotionem mom faciet jurare , quod in boc brevi. culo fcriptum eff. Ita me Deus adjuvet , & baec faméfa Evangelia . Breviculus feu promovendocum Clericorum profeffio fuit in hac formam : Pro fufcipiendis Eccleßaßicis gradibur , five per nme , five per fubmiffam perfomam, feu per quodlibet ingenium, meque dedi , meque promiff, meque per promiffiones daturur fum aliquid. Ita me Deus adjuvet, & ifta fan&a Evangelia. Dicit, Neque per promiffiones , &c. Quia gratuitam & fpontaneam poft acceptum Ordinem oblationem Ecclefia non prohibet. Verba, Praeter Monachor, lau

dant Monachorum infignem in tanta corruptela

innocentiam. Quæ omnia Decreta ftrenuè executus eft, atque ampliavit Gregorius feptimus ,

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Primcipatu , & im Catbolicae primùm do&rinam credidiffe apud Ecclefiam Romanenfem fub Epifcopatu Eleutberi Bemedi&i, domec ob imquietam eorum, femper curieftatem , qua fratres quoque vitiabamt , femel & iterùm eje&i , Marciom quidem cum ducentis feffertiir , quæ Ecclefie intulerat , moviffimè in perpetuum difcidium relegati, vemema do&rimarum fuarum diffeminarumt . Et in quarto adversùs Marcionem libro : Marciom pecuniam, im primo calore fidei, Catbolicae Ecclefiae comtulit , proje&am mox cum ipfo, poßeaquam im baerefim fuam à noftra veritate defcivit. Ad priora verba hæc Jacobus Pamelius: Ad amtiquum Cbrißianorum morem per• tinet, qui mom fe tamtùm, fed fua fimul offerebamt Ecclefiae, in commumi vivemter. At morem iftum , qui in Hierofolymitana ac Alexandrina Ecclefiis viguit ad paucos annos, viguiffè etiam in Pontica aut Romana Ecclefia, nullo teftimonio poffit oftendi. Non ergo illum, quo quifque Fidelis , fed quo plerique paffim Clerici fua cum femetipfis bona tradebant Ecclefiae , morem Tertullia

[ocr errors]

tinam : Quoniam ab Ecclefiaffico Ordine ommis ava- Sefr ,,. ritiae fufpicio abeffe debet, mibit pro collatione quo- Cap. 1.

[ocr errors]

nus laudat: Hunc enim folum conftat omnibus ; Ejufdem moris meminit in libris de Sacerdofub coelo Ecclefiis fuiffe familiarem. Ducemta fe- |tio Sanélus Joannes Chryfoftomus , referens è [•*• c.7. fertia, inquit Beatus Rhenanus , faciunt quim-j Plebe quofdam maledicè murmurare adversùm que millia Ducatorum . Quod ipfum ex Budæo ad- | | Epifcopos, quod in eligendis Clericis attendefirmat memoratus Pamelius, reéteque adversùm i | rent folas divitias, & fplendorem generis, quiLutheranos & Calviniftas adjungit: Refpondeamt i | bus poffent fuas Ecclefias ditare. Et in litteris ad hic mibi , qui mentiri mom erubefcunt Ecclefias primi- | |fuos Epifcopos San&us Synefius , Ptolomaidis pivat, nofirarum matrices , adeò vixiffe pauperes , | | Epifcopus, Pentapolitanæ Provinciae Metropoimmò tam temues , imdigas , & mendicas exftitiffe , | [lita , loquens de Clericis Arianis: Infame, illi tamque nibil babuiffe proprium vel fuum, ut offiatim | [Ptolomaido finibus expellamtur, & quidquid rei cum spin.;. paenè compclleremtur quaeritare cibo*. Hic vider auri | | ipfí importatum eff , fecum mom appenfum auferamt . pondo multa domata Ecclefíae , atque reddita, mom ! | Meminit in litteris ad nobilem matronam Albi«um&anter , fed mox atque repopofcit is qui dona- | | nam etiam Sanétus Auguftinus, laudans Egclerat . Antiqua , cui Lutheranorum & Calvini-| |fiam Hipponenfem, qüae dum ei Clericatum defìarum miniftrorum cupiditas invidet , Eccle- | | tulit atque impofuit, paternos ejufdem agellos {iarum opulentia multo teftimonio poflit demon-| | non invidit Ecclefiae Tagaftenfi . Nempè poft g, ,, {trari . - fufceptum in Italia cum Baptifmo Monachatum >p. 225• Tertulliani verba , Apud Romamenfem Eccle-| | reéta Tagaftam Auguftinus iverat, de hæreditafam , adfirmare. videntur Marcionem tunc priùs | | te fua compofiturus cum Curia, ejufque profefcredidiffe , & antea non fuiffe Chriftianum. | | fioni fuae fuperfluam portionem dederat Tagaften. Verùm longè aliter San&us Epiphanius : Marciom | | fi Ecclefiae , Hinc laudat Hipponenfem , quae L. 43, c. I. fuit genere Pomticur , ex ea parte quae Helenopomtur | | inopem fufceperat in Presbyterum, & adversùs dicitur , oppido $ynope , quemadmodùm frequenti | | iftam nihil unquam querelæ moverat de repetunde eo fama percrebuit. Qui imitio vitae fcilicet caff 1 ] | dis . Hujufmodi enim querela movit famofam tatem prae ferem * , Monacborum imffituta profeffuj | | illam in laudati Auguftini Epiftolis litem inter , parente matur catbolicae communionis Epifco- | | Thianenfem & diétam Tagaftenfem Ecclefias po. Poffea cum Virginem quamdam adamaffet , ac | | de patrimonio Honorati Presbyteri. Hinc item Ep. •39. fraudibus pellexiffet , à fpe vitae coeleffts illam juxta I | nobilem & opulentum virum Pinianum, laudaac femetipfam dejecit . Ob bunc igitur imcaffum | | tae Albinæ filium , Presbyteratu donare contenEcclefia ab ipfo parente pulfus eff, viro cumprimi, | |derunt & Hipponenfis Plebs ac Tagaftenfis. Ep. a.8. religiofo , ac veritatis amore flagramtiffimo , & im | | Eumdem morem probat , & ab omni forde puhac Epiféopalis muneris admimiflratione praefamti . | | rum declarat in Novella ad Petrum Officiorum cui cum Marciom diu multumque fupplicaffet , ac | | Magiftrum lege Juftinianus Auguftus: $i quis pænitentiam poffulaffet , hanc à Patre precibus mul- | | Epifcoporum , fve ante fuam ordinationem , five {i, obtimuit . Vebementem fiquidem ex ea re dolo- | |poff voluerit propria , res, aut earum partem Ecclefia rem optimur fenex & Epifcopur ceperat, quod mom | | offerre , cujus $acerdotium accepit , mom prohibeille folùm excidiffet, fed & ignomimiam fíbi ac dede-| | mus , & ommi comdemmatione & pæna eum liberum cus impofuiffet. Ergo ubi mullir fe artibus eblandiri | | effe fancimur , fed etiam omni laude digmum judicapoffe quod cuperet amimadvertit., popularium fuo- | | mus , quomiam boc mom eff emptio , fed oblatio. rum probra ac ludibria mom fuffinemr , clàm ab oppi- | | Quare eamdem oblationem nullo modo damnat do feceffìt , ac Romam poft Hygimi Papae obitum | | quintus Canon feptimæ Synodi : Solummodò fefe contulit. Eo fatim ac Marciom pervenit , ad | | damnat eorum ftultitiam & fàflum, qui fimilis $emiores adiemj , qui ab Apoßolorum difcipuli r edo- | | oblationis caufa contemnebant pauperes , qui A7i adhuc fupererant , ut im communionem admit- | | nihil contulerant , , ipfis ambiebant anteponi, teretur, ab iis fruflra petit. Quamobrem exffimulatur ] | atque ita eorum virtutibus fuum aurum etiam invidia , quod mom Primcipem illic locum , ac me | | cum improperiis & contumeliis praeferebant. Eccleffe quidem aditum impetraffet , ad impofforis | | Damnat & iflos , qui non poft , fed ante fuam cerdonis baerefim confugere in amimum imduxit . j | ele&ionem obtulerant , atque ità elicuerant eleNon dumtaxat Epifcopi filium, fed & Epifcc- | | &ionem : Effe dicit plenam Simoniam , damnapum fuiffe adfirmat San&tus Optatus Epifcopus i | tam à Synodo Chalcedonenfi . Hinc item fecunMilevitanus. Quod ipfum innuunt Epiphanii | | da Cabilonenfis Synodus Epifcopos & Abbates, verba: Non impetravit Principem locum , feu Præ-] | qui opulentos homines fimili fpe adliciebant & c. 3. q. fidentiam. Quod fi verum fit, exiftimo nativae | | circumfcribebant ad Clericatum aut MonachaSynopenfis civitatis fuiffe Epifcopum , atque ita | | tum, damnat Simoniæ & rapacitatis, cogitque Pater, qui illum gradu & communione movit, | | haeredibus ad reftitutionem. Ex eodem principio eße debuit Amafenus Epifcopus , unicus tunc [ ] illum , qui Præbendam aut aliud beneficium fub totius Ponti Metropolita. Non itaque ut crede-| | ejus prima vice accipiendi pa&to erigit aut funret, fed ut gradum & communionem reciperet, | | dat, de Simonia damnavit Innocentius tertius. Romam venit appellans Marcion , ac proindè | | Verùm hæc oblatio aut exa&io non fpe&tat ad ducenta illa feftertia , non Romanae videtur de- ] | præfens inftitutum . diffe,fed Ecclefiae Synopenfi. Longa ac erudita eft Spe&tat illa exa&io , quam olim Patriarchae , quæftio, fed non hujus loci. Lucet interim anti-| | Primates, Metropolitae , Epifcopi pro Metropoquitas moris , quod Clericus non folummodò fei-] | litarum , Epifcoporum , Abbatum, ac aliorum pfum , fed & fimul fubftantiam fuam in titularem | | Ele&orum confirmatione , aut Pallio poftulaEcclefiam,quafi dotem in fponfam,tranfcribebat.| | runt, de qua ad Patriarcham Amissienum, 5r 1L

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »