Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

aare mom poterat , & vimum bibere volebat, faltem vel umum demarium donaffet. Et San&us Cutbertus, qui ad oétavi faeculi medium floruit Archiepifcopus Cantuarienfis, ftatuit in fua Choveshovienfi Synodo: De boc, utique de divitibus peccatoribus Pœnitentias pecunia redimentibus , proli»iùs difputandum eff , ideò quia muper quidam diver fecumdùm boc feculum , petem , Recomciliationem pro magno quodam fuo facimore fibi citiùs dari , adfirmam r im litterir fuir idem mefar juxta multorum promiffa in tamtùm effe expiatum , ut fi deinceps vivere poffit , trecentorum ammorum pro eo plenè jejumium fatisfa&ionum modis , per aliorum fcilicet Pfalmodiam , & jejumium , & eleemofyma r perfolutum effet , excepto illius jejumio , & quamvis ipfe utcumque aut parum jejumaret. Ergo fita per alior placari potef? Divima Juffitia , cur divites , mom ffulti pronmiffores , qui pro fuis flagitiir aliorum ìmmumera poffumt præmii , jejumia redimere, difficiliùs voce veritatis Regnum intrare cælorum , quam perforamem acu* Camelum tramffre dicumtur ? Earumdem redemptionum meminit magnus Theodorus Archiepifcopus, ipfafque laudat & probat, verùm Cutbertus profcribit & damnat . Eis contigit quod Sanéto Petro Damiani & San&to Rudolfo Eugubino Epifcopo : Hic enim redemptiones iftas, quas Petrus omninò probat , effe ait improbitatem corvinam, pinguedinem hauftam è cadaveribus . Agit præfertim in Epifcopos ac Presbyteros, qui redemptiones iftas vertebant in fuum lucrum, accipiebant fundos & alias res immobiles , atque ita Ecclefias fuas ditabant. Ita enim fuo tempore fuiffè faétitatum edixit fuprà laudatus Damiani. Et reverà omnis ifta redemptio habuit anfas, ex quibus probari potuit, & improbari. Adduéta interim teftimonia evincunt effe antiquam. Nam & in Decreto fuo Sanétus Ivo Carnutenfis Epifcopus adducit illius fpeciem & Canonem, quæ effè dicit à Bonifacio Papa , utique tertio aut quarto. Quidquid fit, eft vetufta , & ejus auétorem ignoramus. Praeter ipfam fuit olim & alia exa&tio, fieri confueta in ipfa Confeffione, aut Reconciliatione. Erat ftipendium, Honorarium , aut xenium Miniftri injungentis Pœnitentiam, Reconciliantis, aut certè ad Reconciliationem adducentis. Olim enim omnes graviorum peccatorum rei impofitam fibi à Presbyteris fatisfa&ionem adimplere cogebantur ante Reconciliationem , quae omnibus fimul per Parochos addu&is impendebatur ab Epifcopo in quinta feria Dominicae Coenae. A paucis faeculis defiit ifta confuetudo. Adversùs diétam exa&ionem ftatuit in fuo ad Parochos Capitulari Leo Papa quartus: Nullus vefirum pro infirmis recomciliamdi; præmium aut munus exigat. Ἀullus minùs dignè Paemitemtem cujufcumque rei gratia ad Reconciliatiomem adducat , & ei Reconciliationis teftimonium faciat. Quod ipfum habet antiquus Ordo Romanus . Qujfque olim Parochus fuo , quem Epifcopo reconciliandum adducebat, Parochiano dabat impartitæ per Epifcopum Reconciliationis teftimoniales litteras. Et fub Gregorio quarto fa&ta fexta Parifienfis Synodus $acerdote, , qui muneris caufa tempora & modum Paenitentiae ad libitum Pænitentium indi

cunt, culpat graviffimè, adferenseos vana loqui, & divinare mendacium. Et in fuo Parochorum Capitulari Hincmarus Metropolita Remenfis :

tiam , aut favorem , aut munus fufcipere praefumat, aut mimüs dignè Paenitentem ad Recomciliationem adducat, aut ei teftimonium Recomciliationis faciat.

1 Adfirmat effe Deo & hominibus abominabilem

Simoniam . Et in Capitulari ad Archi-Diaco*

genter Pænitentes pro aliquo munere ad Pœmitentiam adducatir , vel poff Reconciliationem eor megligatir , quod Simomiacum eff. Reconciliati enim per Epifcopum Pœnitentes manebant per aliquod tempus fub fingulariferula fuorum Parochorum, à quibus quotidiè inftruebantur acceptam Reconciliationis gratiam cum multæ follicitudinis cautela cuftodire . Etiam Hedenulfum , Laudunenfis Ecclefiae Ele&tum , antequam confecraret, laudatus Hincmarus compulit ad folemnem fimilium exa&tionum ejerationem. In fuo item ad Parochos Capitulari fcribit Herardus Archiepi

temtiar demt , & in judicamdo aequitatem babeant , & mumera inde mom exigant. Et Riculfus Epifcopus Sueffionenfis: Videant me $imomi Mago & Judae traditori efficiamtur fimiler , pro pretio Poemi• tenter ante tempus ad Reconciliationem adduxerimt, & ei* pro Reconciliatione tefimonium dederint. Iniquitatem hanc effè longè antiquiorem, lucet ex San&ti Hieronymi ad Eufebii Cæfareenfis Chronicon appendice : Alexandriae poft Magnum

Valemtis interitum tam affabilis in recipiendi , haereticis fuit, ut mommullis fufpicionem acceptae pecuniae

damnat Ifidorus Pelufiota, demonftrans ejufmodi abfolutionem effè irritam ac nullam. Et hanc folam exa&ionem San&tus Rudolfus Eugubinus Epifcopus poffit corvinae improbitatis damnaffe. Peffimorum in grandi hoc Sacramento abufuum originem & caufam fuiffe vides iftam exa&ionem, ideoque meritò damnatam. Laudati tamen Epifcopi , juxta iftius temporis Canonem in aliis Sacramentis confuetum, permifere fpontaneam Poenitentium oblationem , de qua ad Petrum Santonenfem Epifcopum , & Gofcelinum ejus Archi-Diaconum fcribit Goffredus Abbas Vindo

Quod fi ita mor abfenter de hoc, quod per trigimta ammor mullo Epifcopo vel Arcbi-Diacono reclamante tenuimur , atque Romanorum Pomtificum licentia mobis conceffum eff , eximveffiffir , & Presbytero mofro , quod moffrum erat , mobis molentibus , contuliffi* , mec dile&ionem mobis exhibuiffis, mec dile&iomi* fpeciem. Multis expoftulat adversùs iftam injuriam , & adjungit: $i diciti, quod ille oblationem confeffiomir babere debet, cui Paemitem confitetur, fímili modo dicere poteffi* , ut oblationem Altari* babeat à quo Miffa camtatur, & oblationem mortui à quo mortuus fèpelitur , & fic Mimiffer moffer totum accipiat, ut mibil oblatiomum im Ecclefi* , quibus die & no&e fervimus , mobis relinquat. Vigebat tunc mos,

quo

ANemo Prefbyterorum à quocumque Paemitente aut gra- L. 1. c. 13.

nos : Solicitè providete, me vos vel Presbyteri negli- L. 6. c. ,

fcopus Turonenfis : Presbyteri regulariter Paeni- c„. g;.

Athanafium ordimatur Epifcopus Petrus , qui poft '"

[ocr errors]
[ocr errors]

A. 1237.

quo Altaría , feu Parochiales cum fuis Decimis & aliis proventibus, ipfifque etiam oblationibus Ecclefias, Monafteriis & Clericorum Collegiis, Vicarium iftic cum fimplici fuftentatione Prefbyterum impofituris, donabant & Epifcopi & ILaici Patroni, atque hac ratione Altare Surgeriarum à Romano Pontifice acquifierat Monaflerium Vindocinenfe. Inopiam forfan patiebatur, aut certè allegabat ifte illic Presbyter, atque ita invafit oblationem confeffionis , & ipfam illi fupra Canonicam portionem confirmavit Petrus Santonenfis Epifcopus. Et hæc eft expoflulatio Coffredi Abbatis. Ejufdem oblationis meminit apud Matthæum Parifienfem in fua Londinenfi Synodo Otho cardinalis Diaconus San&i Nicolai in Tulliano carcere, Gregorii noni Pontificis ad Henricum tertium Angliae Regem Legatus : Auditu terribili audivimus & relatu , quod quidam , fcilicet miferi $acerdote* , dum forfam im beneficium Vicariae, vcl ad firmam , vel quacumque alia quæf?ur caufa , proventur ex Altari aut ex Pænitentia venienter recipiumt , mom aliter admittunt ad Paenitemtiam confitenter, mifi priùs ab ipfís im fmu avaritiæ fuae aliquid reponatur. $icque faciunt de aliis $acramemtir. Eos omnes mandat inquiri per Epifcopos, & uti Simoniacos amoveri. Graffabatur tunc abufus peffimus, quo apud fuam Plebem non refidebant Parochiales Presbyteri, fed Vicarium Eccle{iæ fuæ minifterium dabant ad firmam, id eft , fub annua penfione elocabant alicui pauperi Presbytero, qui acquirendi vi&tus neceffitate cogeretur ad ejufmodi fordes. Et in ipfos ftatuit Cardinalis Qtho. In eofdem videtur olim flatuiße in fua Londinenfi Synodo Joannes Cardinalis de Crema, Honorii fecundi Legatus: Pro Pænitentia nullum ommimo pretium exigatur. In ipfos lucidè fcribit in eruditiffima, qua ad extinguendum Clementinum fchifma & in ipfo graffantes difciplinæ lapfus hortatur Carolum fextum Regem fuum , Epiftola Univerfitas Parifienfis : Quid de Simoniaca baeref? loquamur , quae im Eccleffe domo fc praefidet, ut jam ejus ditioni omnia fimt propemodum fubjeâa ? Haec damnatiffima corruptela $acramemtorum omnium myfficar collatiomer , & præcipuè Ordimum ac Paemitemtiae , turpi deteffabilique quaeffu vemdit. Exftat Epiftola in Spicilegio Eruditi Lucae Dacherii. Quæ in libro de corrupto Ecclefiaeftatu largiùs deplorat Nicolaus de Clemangis ArchiDiaconus Bajocenfis, & in fua ad Adrianum fextum Pontificem querimonia Nurembergenfis Cermanorum Procerum Conventus . Eorum nullus fpontaneam oblationem damnat, fed folam exa&tionem. In hifce enim cunétis omnino verum eft, quod de San&o Paulo Apoftolo, apud Melitenfes praedicante, & fanitatum gratias operante, ideoque non foli fibi , fed & fuis ducentis feptuaginta fex è naufragio fociis, multorum dierum alimenta ac multos infuper honores accipiente , fcribit in fuis ad Apoftolica A&ta

[blocks in formation]

coepit Joannes Wicleffus , garriens Pœnitentiæ Sacramentum effe Sacerdotum commentum Anti -Chriftianum, ad populum tenendum fub fua Leonina fubje&ione, ad nofcenda ejus fecreta omnia, & ad venandas ejus poffeffiones. At re&tè illi in libro de Sacramentis refpondet Thomas Waldenfis, Carmelitici Ordinis in Anglia eruditiflimus Prior Provincialis: Nom f mifer ifium fibum , quo carmem pafcat & impinguet, mom quaerit ex confeffionibus Ecclefia $acerdotum , qui efuziumt & ftiumt jußitiam . Ambrofu* tibi dixit : cjbus & refe&io orthodoxorum Sacerdotum remiffo peccatorum . Tibi cibus iffe boc mumquam fapuit , ut videtur. Si tibi fuit im $acerdotio femper taliae efurier, mom miror ff cibus putridus coegit ad vomitum. Omnes Sacerdotes ex femetipfo judicavit miferabilis Wicleffus: Omnes ad fui normam credidit confitentium Poenitentiæ & aliis Ecclefiæ Sacramentis ex carnali cupidine miniftrare. Ex re caftiffima fordes quaefierat, & fibi congregarat : Ex ipfarum efu fraediffimam hærefin eru&tavit. Ejus mentem apud Henricum Cnyghtonum lucidiùs expofuit Nicolaus Herefordenfis, blaterans confeffionis denarium effè maledi&um , &: tam dantem quam accipientem effe excommunicatos. Quem errorem , uti veram haerefin , ab Anglicanis ibidem Epifcopis coa&tus eft abjurare nefcio quis Guilielmus Eremita. Similes in ißum denarium calumnias vomuerunt noftro faeculo Lutherani etiam & Calviniftae. Hinc ipfum jam dimiferunt pleræque & faeculares & Regulares Ecclefiae , & femetipfas in Eliberini Canonis fpontaneam fanétitatem repofuerunt. Servanda item eft caftitas illa, quam apud Rogerum Hovedenfem fanxit Eboracenfis Synodus Huberti Prima• tis Cantuarienfis : Prohibemur me $acerdor Laico ad Paenitentiam veniemti , obtemtu cupiditatis , imjungat ut Miffa , faciat celebrari. Et ejufdem Synodus Londinenfis: Adjicimur ad $acerdotum cupiditatem refraenamdam , ut Miffae mom injungamtur im Pæmitentia bus,qui mom fuerimt Sacerdotes. Et in fuo ad Parochos Capitulari Odo Parifienfis Epifcopus: Nullus Miffa 1 , quas imjumxerit , celebret. Uti alia paflim omnis, ita & Wicleffiana haerefis in fui exordio habuit callidiffimos difcipulos & buccinatores , horumque unus fuit Joannes de Afton , inter cujus ab Anglicana Ecclefia damnatos articulos numerat etiam hunc Henricus Cnyghtonus : Epifcopi accipientes pecumiam pro peccatis fumt filii diaboli. Non Confeffionis denarium, fed quafdam redimendae per eleemofynam fatisfa&ionis fuperftites damnat reliquias , adversùm quas ifto etiam tempore ftatuit in fua Synodo Pilgrinus Archiepifcopus Salisburgenfis : Cum imterdum tam a Sede Apoffolica , quam ex fpeciali indulto plerifque gratiojè comcedatur , ut im cafibu* $uperioribus refervatis cum fibi fubditir difpemfare, ac eos abfolvere, eifque pro modo culpae Paenitentiam injungere valeamt competemtem. Verùm quia mommulli indulto kujufmodi abutemter, Paemitemtiar bujufmod; im pecumiarium proprium & burfalem quaeftum vertumt , &c. Ejufmodi abfolutiones acerrimè infequitur , damnat , reddit irritas , ipfarumque impartitores fufpendit à Divinis.Quod ipfum

in {ecunda fua fub Martini quinti Papatu celebra

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'ea Synodo fecit ejufdem Sedis Archiepifcopus REberardus. Quorumdam & faecularium & Regularium Presbyterorum exceffum & facrilegam cupiditatem damnant jure meritiffimo , quam Erro ille Joannes nequiter in Epifcopos tranfcripfit. Nec ob ipfos, licèt quidam eodem morbo iaboraße queant , omnis ifta, quam lucet poffe efTe legitimam, per eleemofynam redemptio fuerat damnanda. Eodem fpiritu ad Adrianum fextum Pontificem fcripfit Nurembergenfis Germanorum Principum Conventus : Papalis $an&i* ta;, caeterique Epifcopi, ac Eccleffe Romanæ coJumnae, cafu, aliquot fuae tamtùm abfolutiomi reliquo; fecerumt. Quorum fumum aut alterum commiferir , jam aut numeramdum, aut abfolutione tibi carendum efi. Nempe qui im boc tantùm refervati ßnt , ut vel imde nummorum aliquid eis adcrefcat. Quod ex eo conjicere licet, quod in cafíbus etiam quamtumvi, pro tempore boneflir , aut neceffariir, mumquam tamem, miff numeretur aliquid, difpenfant. At / nihil attuleris, mumeraverifve , imdifpenfatus perpetuò manear oportet. Martinum Lutherum infigniter oluit ifte Conventus. Hinc de quorumdam exceffu non erubuit cun&os generatim Epifcopos, immò & ipfos Summos Pontifices accufare. Ad ejufmodi interim partim abufus , partim calumnias fepeliendas , omnem deinceps non tantùm abfolutionem , fed & difpenfationem dari gratis, rigidiflìmè fanxit facro-fanéta Synodus Tridentina.

. Laudatus Cnyghtonus adducit & hofce Joannis de Afton damnatos articulos : Quod inter omnia fa&a , quae umquam fuerunt , reputat fatum cruciatae maligniffìmum, Promoventer caufam Cruciatae fumt furer. Promoventes Cruciatam imducunt cbriffiamor ad conferemdum bona ad occidemdum bomimer. Addit idem Scriptor: Nam illis temporibus Aorvvicemfir Epifcopur habuit Cruciatam conceffam à Papa Urbano fexto. im Regnum Framciae contra Anti-Papam Clementem. Nam Franci eidem clementi adhaerebant. Et duxit Cruciatam im Flamariam. Quaeftuarias Indulgentias prædicabat Epifcopus , & præfertim à Flandris nummaria ac militaria fubfidia poftulabat Urbano, ideoque duo iftic culpavit di&tus Wicleffifta : Quod Indulgentias venderet , & facro-fanéto Crucis figno ad fundendum Chriftianum fanguinem abuteretur. Horrenda fuit ifta fchifmatis plaga. Nec enim Catholici dumtaxat fchifmaticos, fed & fefe mutuò, uti folent rabidi leones, laniabant. Urbano enim fidiffimos Flandros, quod eorum Comes Philippus Burgundus cum fuo nepote Francorum Rege Carolo fexto adhæreret Clementi , Urbaniftæ Angli armato vaftarunt milite, &c praefèrtim noftram Iprenfem civitatem miferè lacerarunt. Et hinc pofterior iftius Joannis accufatio habuit aliquid fundamenti. Ecclefiae enim fchifma non armis & fufo fidelium fanguine , fed rationibus ac fufis ad Deum precibus debet extingui. Aliud tamen accufationis caput fuit omnino hæreticum, Quis enim nefciat quaeftuarias Indulgentias dudum viguiße in Ecclefia, & dum debito modo & caufa fiunt, effe caftas & fan&tas? Aliud non funt, quam injunétarum feu injungi debitarum fatisfa&ionum eleemofyna

Cbrjf. Lupi Oper.Tom.IV.

riæ redemptiones , quibus praefertim facrum Terrae fan&ae bellum adjuvare per multos annos conata eft Apoftolica Sedes , & omninò adjuvit. Eas nihilominùs acerrimè impugnavit etiam Martinus Lutherus, & in fuis ad Adrianum fextum litteris multa in ipfas congeffit jam di&tus Germanorum Procerum Conventus . Hic tamen plurimum receffit à Lutheri rabie : Non ipfarum damnavit fubftantiam , fed folos corrigi poftulavit abufus. Quod abunde fecit facro-fanéta Synodus Tridentina. Alium circa haec abufum , graffàntem præfertim in Græca Ecclefia , edicit & damnat feptima generalis Synodus: $i quis Epifcopur per auri exa&ionem vel alterius fpeciei à mimifferio arcere imventur fuerit , ve/ fegregare fuorum Clericorum aliquem , vel venerandum templum claudere , me in eo Divina fiamt mimifferia , ad id quod non eff fenfu praeditum , fuam infamiam immittenr , eff reverâ fine fenfu , & taliomir eff /egi obmoxius , & labor ejus im caput ipfius redibit, ut qui fit mandati Dei tranfgreffor. Theodorus Balfamon ait damnari duplicem Graecorum Epifcoporum ex avaritia infolentiam : Prima Clericos degradabat aut fufpendebat, Laicos excommunicabat , Ecclefias interdicebat ad extorquendam pecuniam aut alia xenia; Altera legitimas ejufmodi cenfuras pro pecunia relaxabat. Utramque Divino non folùm ac natu

[ocr errors]

variis fuorum Principum legibus repugnare , &c irritas effe tales cenfuras oftendit. Utramque infolentiam viguiffe etiam in Latinis Ecclefiis, in laudati Canonis Scholio oftendi ex Gregorio feptimo Pontifice, San&o Petro Damiani, Hincmaro Remenfium Metropolita, aliifque teftibus authenticis. Viguit præfertim fecunda. Etenim quod etiam venerabilis Theobaldus, Ecclefiæ Cantuarienfis Archiepifcopus , ab excommunicatis Laicis pecuniariam redemptionem in ab* folutione exegerit, iftumque morem damnarit, & ad omnium acceptorum reftitutionem coegerit in Remenfi Synodo Eugenius tertius Pontifex, teftatur Guilielmus Thorne. Quod Normandiæ Epifcopi quadraginta o&to libras à quovis excommunicato exegerint, iftamque peffimam confuetudinem nec ad Alexandri tertii , aut ab ipfo Legatorum Cardinalium Theoduini ac Alberti juffum deferere vo!uerint , in addu&to Scholio dixi ex Rogerio Hovedenfi. Quod ipfum adfirmat Joannes Bromptonus Abbas Jornalenfis. Quin & primam infolentiam in Conventrenfis Ecclefiæ Archi-Diaconis notat apud Gregorium honum laudatus Alexander, mandans per Cantuarienfem Archiepifcopum eliminari.

Et in Londinenfi apud Matthæum Parifienfem Synodo adversùm cunctos Angliæ Archi-Diaconos ftatuit Cardinalis Otho Legatus Gregorii noni : Ne femtentiir aliquor involvant injuflè,

quò ab eis pecumiam poffint extorquere. In excom

municatione pertinaciter defun&tos pro datis per

eorum confanguineos pecuniis aut praediis olim

abfolvebant , ac terræ fanélæ tradebant etiam

Leodienfes Archi-Diaconi, adferenter ex ejufmo

di rebus Palatia ffare , Ecclefia* im/laurari . Adver

sùm quos apud Baldricum Tornacenfem Epifco

[ocr errors]

Cap. 4.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Atriarcharum & Metropolitarum à confecraL tis Epifcopis exa&iones funt in Græca Ecclefia abufus admodum antiquus. Etenim in traAratu de Alexandriæ Patriarchis Orientale Chronicon habet de Patriarcha, qui decimo faeculo fedit, Ephrem Syro : optimis moribus ornata erat bujus Patris vita, qui munera pro Ordinum collatiome abrogavit . Supponit abufum ufque ad ejus tempora viguifïè. Hinc pergit de ejus proximo fucceffore Philotheo : Erat Patriarcba iffe congregandis opibus deditiffmus , mec minùs mavabat operam comeffationibus & potui, & balnei lavacris ap. primè dele&abatur, mec à muneribus accipiemdis pro ordinum collatiomibus abffimebat . Avitum abufum reduxit. Et de Patriarcha Cyrillo: Ipfe mumera pro ordinum collatiome amathemate prohibuit. Quomodo Antoninus Ephefiorum Epifcopus, Afiatieæ Dioecefeos Primas, confuetus fuerit à confecratis Epifcopis aurum exigere , multis exponit in Dialogo cum Theodoro Romanæ Ecclefiae Diacono Palladius Epifcopus Helenopolitanus. Ea de caufa à Clero & populo invitatus San&tus Joannes Chryfoftomus ivit Ephefum , Synodum fecit, ab Antonio, qui interim defun&tus evaferat humanum judicium , confecrati funt confeffi facinus, & pro fua purgatione addiderunt : Dedimur , hanc effe comfuetudinem exiffimamter , ut videremur à curia liberari. Omnis iniquitas, Si&monia praefertim , femper eft aftuta , & vario colore fe fucat. Antiqua Conftantii Augufti in *Theodofiano Codice eft ad Taurum Praetorio Praefe&um lex: $olum Epifcopum facultater fuas curiae , ficut ante fuerat conftitutum, mullur adigat mancipare, fed Amtiffes maneat, mec faciat fubffam. tiae ceffionem. Ecclefiae Clerum ex folis pauperibus , ad Reipublicae onera inidoneis , adfumi fanxerat Conftantinus Auguftus , addens nul£um , nifi prius de fuis facultatibus compofuiffet cum curia , ordinari Curialem , aliter ordinatum retrahi , cogique ad fua onera, aut fànè omnes ejus facultates in curiam tranfcribi: exceptis tamen Epifcopis. Qgam legem hic confirmat Conftantius, aut certè ipfam declarat deinceps non valere in Epifcopos. Haec enim verba, Sicut amte fuerat comffitutum , effe ambigua , & in oppofitos fenfus verfatilia, reétè advertit erudifus Jacobus Gothofredus . Quidquid fit , fefe non pro Epifcopali confecratione, fed pro di&to adversùs curiam privilegio dediffe memorati Epi

fcopi allegarunt. Allegarunt & confuetudinem: Quam effe Judaicam aut Ægyptiacam , repofuit laudatus Joannes & omnis Synodus. Ajunt enim eum , qui Patriarcba apud Judaeor falsò momime dicitur, ut pecumias cumulet , ammi* fíngulis , & intra ammum quoque fæpiù* Arcbi-Jymagogor mutare. $imiliter Aegyptiorum Patriarcbam , bunc imitando , peragere. Hoc eft ißud San&i Joannis Afiaticum iter , in quo plures degradavit Epifcopos : Omnes utique iftos Simoniacos. Neque tamen malum extinxit. In iftud enim adhuc omninò vivens ftatuit fecundus Canon Chalcedonenfis Epifcopum , qui non nifi à Patriarcha aut Metropolita poterat, per pecuniam non ordinari. Et adverfus Patriarcharum Conftantinopolitanorum à confecratis Metropolitis extorfiones dixit eadem in Synodo Eufebius Ancyranus Epifcopus, Primæ Galatiæ Metropoli

$i emim mom im civitatibus ipfir hi, qui eliguntur à civitate , ordimamtur, à Symodo Provinciae comprobati , folvumtur fubßantiae. Et boc probatum habee, qui pro eo, qui ante me fuit, multa reddidi debita. Ob iftas exa&iones confentire diftulit in vigefimum oétavum Canonem , nec conferifit quoufque Philippus Ecclefiae Conftantinopolitanae Presbyter refponderet . Ex Regula bor interemptum eff. Utique ex fecundo Canone jam laudato , qui ejufmodi exa&tiones damnavit de Simonia . Adeò nec propriam Ecclefiam laudatus Joannes plenèexpurgarat. Nee item Patriarcha, de quo fibi multa laudatus Eufebius fpondebat, Anatolius. Etenim ad Julianum Coenfem Epifcopum , fuum in Regia civitate Legatum, fcri

Catbolicur vigor mom ef?, nec multùm aut pro Sacramento falutis bumanae , aut pro fua eff aeftimatione folicitur.Eodem ex tempore folicitus non fuit pro executione laudati Chalcedonenfis Canonis, ideoque fucceffor San&tus Gennadius fuit coa&us ipfum Synodaliter innovare. Exftat ejus Epiftola apud Theodorum Balfamonem.Acacianum fchifma denuò turbavit omnia. Hinc ipfo exftin&to

nus Auguftus, in Novella ad Petrum Officiorum Magiftrum lege permittit Epifcopis, ut fuis Confecratoribus dent, & exigantur aliqua jura feu confuetudines , non folùm pro Enthronifmo, fèd etiam pro beneficio confecrationis. Quam legem ponit non folis Epifcopis, quia fuis Patriar

| chis, Exarchis, aut Metropolitis confecrantur,

fed & hifce ipfis , etiam Romano , qui initiantur à fubdita fibi Synodo, ideoque re&tum Scholiaften hic agit Dionyfius Gotofredus: Res eff notamda, Papam mequidem excipi à confuetudinibus praeftamdis pro fua comfecratione. Et reverà dignum erat, ut Epifcopis ac eorum miniftris Clericis, ad peragendam novi Epifcopi confecrationem ex fua in aliam civitatem venientibus , viaticum & quoddam honorarium offerretur . Confuetudidisquantitatem Juftinianus taxavit juxta cujufque Ecclefiae facultates , & adjunxit : Jubemus baec omnibus modis obfervari , ut mom ex talibus occafionibus Ecclefiae debitis prægravemtur , & $a

cerdotia venalia fiant. Si quis autem ultra quantita££/%

ta : Rogo ut civitates pro Ordinationibus mom folvamt. A&.,«.

[ocr errors]
[ocr errors]

tem à mobi* definitam praefumat accipere , jubemur , quidquid plus acceperit , triplum ex illius rebus vindicari Ecclefiae dantir. Exa&ionem hanc Graeci pofteriores vocarunt tributum feu aurum coronarium , id eft , pro Clericali corona exigi eonfuetum, ejus quantitatem denuò præfixit Imperator Ifaacius Comnenus, & à Simonia purgavit adversùm infimulatores Nicolaus tertius » cognomento Mufalius, Patrarcha Conftantinopolitanus, quorum Decreta fuis ad Photii Nomo-canonem Scholiis inferuit Theodorus Balfamon , & nos infrà adducemus. Et huc omnino refpexit eruditi, in Conftantinopolitano Patrum Praedicatorum Conventu reperti , adversùm Græcos fchifmaticos Tra&atus Auétor : Im forte Jimomi* Magi de jure pomendi fumt Græcorum Puntificer , qui mulli, Ecclefia * fíme pecunia largiumtur. Verùm idem mos fuit dudum in Latina Ecclefia. Etenim in fuo, apud Aurelium Caffiodorum

I- 9. EP. exftante, ad Joannem fecundum Pontificem E

[ocr errors]

diâo ftatuit olim Gothorum in Italia Rex AthaJaricus: Vos qui Patriarcharum bonore reliquis praefdeti, Ecclefis , fime aliquo Ecclefiarum difpendio .ligno, Majeffati Potificer offeratjr. Quibufdam videtur de fola Epifcoporum confirmatione loqui. Ego loqui exiftimem etiam de confecratione. Quidquam accipivetat, & accipientem damnat ad reftitutionem. Attamen abufum nec ab ipfa Romana Ecclefia plenè eliminavit. Manfit illic Paßellaticum, à confecratis Epifcopis exigi confuetum xenium , contra quod in prima fua Synodo ftatuit magnus Gregorius: Amtiquam Patrum regulam fequem, mibil umquam de Ordinationibus accipiendum effe conftituo, meque ex datione Pallii , neque ex traditione cbartarum, meque ex ea , quam mova per ambitionem fimulatio invemit , appellatione £affelli. Pro ordimatione vel Pallio, feu cbartis atque Pafello, eumdem qui Ordinandus vel Ordinatus •/?, omnimo aliquid dare prohibeo. Quod Decretum uti Simoniae eliminativum laudat in ejufdem Pontjficis vita Joannes Diaconus . Abufum fuiffe è fe eradicatum adfirmat ipfe in litteris ad Joannem Corinthiorum Epifcopum, Achaiae Metro

Il. 4. Ep. politam : Novit Fratermitar vefira , quia priùs Pal

[ocr errors]

lium mifi dato commodo mon dabatur . Quod quomiam imcongruum erat , fa&o Concilio antè corpus beati Petri Apoßolorum Primcipir , tam de boc quam de Ordinationibus aliquid accipere fub diffri&a interdi&ione vetuimur , Quod ipfum vetat huic Metropolitæ Joanni, Joanni Archiepifcopo primae Juftinianæ, Januario Metropolitæ Calaritano, Virgilio Arelatenfi , Eulogio Alexandrino, Anaftafio Antiocheno, & Hefychio Patriarchæ Hierofolymitano : atque ita non folam Romanam Ecclefiam , ac ejus Dioecefes, fed omnem fub coelo Chriftianitatem conatus eft à lepra purgare. Antiqua, quam in hifce litteris laudat, Patrum Regula eft omnino fecundus , quem uti omnes ejufdem Synodi alios numquam confirmarat San&us Leo, Canon Chalcedonenfis . . Ex Romanis Pontificibus ipfo primus uti coepit hic magnus Pontifex , atque ita illi au&toritatem paulatim obtinuerunt apud omnem Ecclefiam , Et ifta caftitas dudum duravit in Romana Ecclefia. Cbriff. Lupi Oper. Tom. IV.

[ocr errors]

Etenim Apoftolo noftro San&o Bonifacio adversùs abufum illum , uti Romae graffantem, expoftulanti refpondit Zacharias Pontifex: Reperi-, mus im tuis litteris , quae mimi* amimo* moffror contur• 2. bant , quod talia à te mobi* referamtur, quafi nos corruptorer fimus Camomum , & Patrum refeindere traditiones quaeramur, ac per boc , quod abfe, cum woffri* Clericis in $imoniacam baerefim imcidamur , accipienter & compellenter , ut bi , quibus Pallia tribuimus , nobis præmia largiamtur , expetemter ab illi* pecuniar. Exa&iones has damnat de peffima Simonia, & ab illis Romanam Ecclefiam adfirmat alieniffimam. Refcribit de folo Pallio, quod de ipfo folo queftus fuiffet Bonifacius ; ejus tamen integer contextus palam laudat San&i Gregorii Decretum , loquiturque omnino etiam de Epifcoporum confecrationibus. Et hinc notanda funt verba , Expetemter & compellemter : Non fponte oblatorum acceptionem damnant , fed folam exa&ionem. Quod namque & ipfe magnus Gregorius fpontaneas oblationes admiferit, lucet ex ejus ad Joannem primae Juftinianæ Primatem, qui Pallium poftulans xenia ex antiquo more miferat , refponfo : pere omnimo molueram , quia valdè effet imcongruum, ut à praedati r atque affii&ir fratribu* mumera precepiffe videremur. Sed Refponfaler vefiri alio me argumemto vicerumt , ad eum illa deferemter , à quo mom poffint oblatiomer veflrae Fraternitatir repelli. Xenia ifta non tamquam Canoni adverfa refutavit Pontifex, fed quod recenter à Barbaris rafum fuiffèt omne Illyricum, ideoque ejus Primas & omnes Epifcopi accipere potiùs deberent eleemofynas , quam xenia dare. Arte & aftu ufa fuit Joannis Legatio: Xenia fua San&o Petro Apoftolo obtulit, atque ita ipfà Gregorius non potuit refu* tare. Spontaneas oblationes poffè à Confecratoribus admitti , difertè adfirmat etiam in litteris ad Januarium Archiepifcopum Calaritanum .

Et hinc intelliges Anaftafium Bibliotheca- *

rium, de Leone fecundo Pontifice, cui Ravennatem Ecclefiam , exftinéta omni autocephalia . juxtà antiquum morem plenè fubjecerat, &c ejus Ele&um Romae confecrari jufferat Conftantinus quartus Imperator, fcribentem in libro Pontificali: Hinc fecit Conftitutum , ut qui ordimatus fuerit Arcbiepifcopus , mulla confuetudine pro ufu Pallii, aut diverfis Officiis , Ecclefiae Romanae perfolvere debeat. Ravennates Epifcopi , dum autocephatiam infanire coeperant, ne fine fundamento delirare viderentur, Romanam Ecclefiam fuerant: variè calumniati, atque inter caetera de importa* bilium pro Pallio & confecratione exaétionum Simonia . Cui calumniae omnem rimam praeclufam volens laudatus Pontifex, à di&o Archiepifcopo etiam fponte quid offerri vetuit , defuperque fecit Conftitütum, quod ad perpetuam rei memoriam fervari juffit in utriufque Ecclefiae archivis. Quare vox, Conftitutum , nequaquam hic . uti quidam volunt, importat privilegium , fed rigidam legem adversùs cavillos Ecclefiæ Ravennatis. Ad iftas tamen exa&iones poftea rediit Roma• na Ecclefia : coa&a per gravem paupertatem » infliétam ab Iconoclafticis Græcorum Imperato* ' K 2. ribus, `

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »