Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

qui pro baptizandis proemia acceperit , etiam fponte oblata. Dico, videtur: Utique ex le&tione Garziae Loayzae. Etenim antiqua le&tio non

habet, Etiam volumtariè oblata; fed , Nifi volum

tariè oblata. Quidquid fit , juxta laudatum San&i Gelafii Canonem omnis dudum Ecclefia vixit . Hunc enìm in fenfum intelligo Carolum Magnum in Capitulari Epifcoporum: Nullus Presbyter Baptifmatij $acramentum pro aliquo pretio vendere praefumat. Et Hedenulphum Laudunenfem Epifcopum , nifi priùs profeffum quod à baptizandis nihil exigi permitteret in fua Parochia, confecrare noluit Hincmarus Metropolita Remenfis: Eam effe dixit regulam Ecclefiae Romanae . Etenim antiqui Romani Ordinis ad Presbyteros admonitio fic habet : Nullus veflrum pro baptizandis imfantibus praemium vel mumur exigat . Et in fuo

Capitulari ftatuit Herardus Archiepifcopus Tu

ronenfis : Ut mullur pretium pro Baptifmo accipiat. Et in fua apud Guilielmum Malmesberienfem Synodo San&tus Cutbertus Archiepifcopus Can. tuarienfis: Presbyteri mom accipiamt pretium pro baftizandis puerit. Et in fua ad omnes Parochos inftru&ione Leo Papa IV. Nullus veftrum pro b.i. ptizandit infamttbu* præmium ve! mumur exigat. Repetit verba Ordinis Romani. Et in Remenfi fua Synodo San&tus Leo nonus: Ne quis fuo Baptifmo quidquam exigat. Quæ omnia Decreta funt Henrico quarto anteriora : Oftendunt exa&ionis luem frequenter in Ecclefia fuiffè. Adversùs graffantem fub di&to Henrico fcalbiem ftatuit varia Gregorius feptimus , & in Placentina Synodo fingulariter de Baptifmo fucceffor ejus Urbanus fecundus: Pro Baptifmo mibil umquam exigatur. Eam nuper publicavit illuftriffimus D. Luca Holftenius adversùm illos, qui ejus quidem Decreta norant, fed adfcripferant tertiae Romanæ ejufdem Pontificis Synodo. Et in fuis pro Gallicana Ecclefia conftitutionibus Gualo Cardinalis, Pafchalis fecundi Pontificis Legatus : Prohibemus fub excommunicatione , me sacerdotes vel Clerici, occafíone alicujus confuetudimir, pro Baptifmo , aliifque $acramemtis Ecclefiaflicir , aliquid exigere vel extorquere praefumamt , fèd ea liberaliter & fíme difficultate fudeamt camomicè mi. miffrare . Momeantur tamen Laici di/igemter , me quod pro reveremtia $acramentorum devotio fidelium introduxit, ex avaritia velimt aliquatemur revocare. Quod ipfum in fua Lateranenfi Synodo ftatuit Innocentius fecundus, & adjunxit : Nec fub obtemtu alicujus confuetudimit amte vel poff à quoquam aliquid exigatur, vel ipfe initiatus dare , utque ad Miniftri exaétionem , praefumat, quomiam $imomiacum eff. Joannes de Crema , Honorii fecundi per Angliam Cardinalis Legatus, in Londinenfi, Calixtus fecundus in Remenfi Synodo, & alii plures idem tunc confirmarunt. Et in fua apud Rogerum Hovedenfem exftante Londinenfi Synodo Richardus Primas Cantuarienfis: DiA7um eff folere im quibufdam locis pro Baptifmo mummor dari . Definit effe Simoniam , damnatque anathemate. De omnibus generatim Sacramentis idem in fua Lateranenfi Synodo ftatuit Alexander III. & addit: Plures putant fibi ex boc /icere ,

quia legem mortis de longa imvaluiffe comfuetudine arbitrantur, mom fatis , quia cupiditate excaecati funt, attendentes , quod tamtò graviora fmt crimima, quamtò diutiu* animam temuerimt alligatam. Circa Leonis IX. tempora haec mortis lex adeò graffàbatur , ut de S. Adelberone Metenfi Epifcopo, tamquam grande miraculum fcribat apud Philippum Labbæum antiqua ejus vita: Mamdatum Domimicum, GRATIS ACCEPISTIS, GRATIS DATE, Præful venerabilis perfeâiffim? adimplenr, & dum vixit veriffimè cufiodiem , mumquam pro Ecclefiaflicis officiis , numquam pro ordimamdiu fui clauftri Mimiffri* , me dum Abbatibus Momafferiorum, quo* ufque ad quadragemarium ferè numerum comfecravit , praemium aut quòdpiam munus accepit, fímoniacamque baerefm , ut venemum mortiferum, mortemque vemematam , femper exborruit & aufugit. Notanda funt Cardinalis Gualonis verba : Moneamtur tamem Laici diligcmter , &c. Continent exordia tertiæ in Ecclefia difciplinae . Prima quid etiam gratis offerri aut oblatum accipi , fecunda quid exigi vetuit in Baptifmo , tertia hoc tandem permifit , verùm fub certo moderamine, de quo venerabilis Odonis , qui fub Gregorio oêtavo Parifienfem rexit Ecclefiam , Capitulare ad titulum de Baptifmo : Pro Baptifmo mibil ommino amte exigatur , fed poff laudabilis confuetudo exigi poteff . Et in Oxonienfi, fub Honorii tertii Pontificatu celebrata , Synodo Stephanus Primas Cantuarienfis : Firmiter inhibemus, me pro aliqua pecumia denegetur Baptifmur, vel aliquod Eccleffaficum Sacramentum. Quoniam fi quid pro devotione fidelium comfueverit erogari , fuper boc poßmodum volumus per Ordimarium loci Ecclefiae juflitiam exhiberi , ficut in gemerali concilio expreffùs & diffufiùs eff flatutum . Utique in generali Innocentii tertii Pontificis LateranenG Synodo, cujus hic eft Canon fexagefimus fextus: Ad Apoflolicam audientiam frequenti relatiome pervemit , quod quidam Clerici pro exequii r mortuorum & benediéfiomibur nubemtium , & fímilibur pecumiam exigumt & extorquent , & fi fortè cupiditati eorum mom fuerit fatisfa&um , impedimenta fi&itia fraudulemter opponunt. E comtrà verò quidam Laici laudabilem comfuetudinem erga fam&am Ecclefiam, pia devotione introduéfam , ex fermento baereticae pravitati* mituntur infringere fub praetextu canonicæ pietatis . Quapropter & prava , exa&ione , fi per bis fieri prohibemur , & pias confuetudiner præcipimus obfervari , fatuenter ut liberè conferantur Ecclefiaftica $acramenta , & per Epifçopum loci, veritate cognita, compefcantur qui malitiorè mituntur laudabilem comfuetudinem immutare . Verba, Ex fermento hæreticae pravitatis , notant eo tempore graffantes Albigenfes , qui adduétis jam pro prima & fecunda Ecclefiæ priori difciplina Canonibus freti , omnem in Sacramentis, etiam poft ipfa collata & fub confuetudinis obtentu , exaétionem damnarunt de Simonia, blaterantes omnem Chriftianitatem effe lapfam in hanc peffimam haerefin , & periiffe . Ex hac radice natus Joannes de Purneie, apud Anglos homo Wicleffifta , omnes generatim , quod pro Ecclefiarum confecrationibus aliquid exigerent , Epifcopos blateravit

COS

Simonia- A. 1381. * ces atque hæreticos, uti teftatur Henricus Cny

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

aliquid fundamenti , ideoque dedu&ta fuit ad generalis Synodi examen : Eam tamen fprevit laudatus Pontifex, ftatuitque nemini ex quovis titulo negari Sacramenta aut fepulturam , nihil antea pro ipfis exigi, fed poftea poftulari poffe confuetam elemofynam , &: ad ejus impartitionem duros fideles per Epifcopum cogi. In fua poßmodum fub Eugenio quarto habita Synodo Nicodemus de Scala Frifingenfis Epifcopus addidit : Diftriéfè praecipiendo imterdicimus , ut quifquir Sacerdotum pro adminißratione ulliur $acramenti vel $acramentalium pacifcatur de fibi damda pecumia, mec aliquo alio æquivalemti pro eadem , fed volumus difpofiti, abfque dilatione , tempore & loco congrui* , admimftrari & exbiberi fecumdùm ritum Eccleffe. Verùm quod rationir & jurir explorati exiffit , quod focii paffomum fint pariter & focii confolatiomir, per. amittimur ex poß exigi , etiam cum imploratione officii Judicis , quamtitatem m talibus confuetudine decifam, ad quam Laicor hortamur , & quamtum de jure eff diArimgimur, & compelli volumus. Quaeftio eft , an iftam, toties & adeò graviter de Simonia damnatam, feu ante feu poft exigendi confuetudinem purgare potuerit Innocentii tertii Synodus ac probare ? Refpondeo à cun&is Ecclefiafticae difciplinae dile&toribus optari , ut Ecclefia in avita caftitate & fanétimonia manfiffet. Cordis noftri duritia extorfit aliud permitti. Duritia illa, adversùs quam apud Rogerum Hovedenfem dicunt Decreta Abrincenfis in Normandia Synodi, fa&tæ per Cardinales Albertum ac Theoduinum, Legatos Alexandri tertii: De exa&ionibus pro Baptifmo mibil perfe&um eff , quia Epifcopi Normandiae Decretum illud recipere moluevumt. Utique Decretum, quo quid in Baptifmo exigi vetabatur . Latiùs haec referunt Joannes Bromptonus Abbas Jornalenfis , & Gervafius Monachus Cantuarienfis. Similes in omni GalJia Epifcopos reperit Gualo Cardinalis, qui vel ipfi, vel ipforum Cathedralia aut Collegiata Capitula poßidebant Parochialium Ecclefiarum De

cimas, ideoque volebant de ipfis fplendidè vi- !

vere , & miferos Parochos efurire , atque ita cogi ad vi&itandum de folis oblationibus aut exa&tionibus Sacramentorum . Crevit adfiduè malum, & fua extirpante mânu validius reperit laudatus Innocentius. Hinc Epifcopos & alios Parochialium Decimarum poffeffores ad plenam Parochorum fuftentationem cogere non valens, antiquam fpontaneae in Baptifmo & quibufvis Sacramentis oblationis confuetudinem admifit in legem ac neceffitatem , permifitque exigi , at poft datum gratis Sacramentum. Non facri minifterii, fed Clericalis alimentationis titulo per debitae eleemofynae medium fit exa&io ifta, atque ita pura eft à lepra Simonis. Attamen Epifcopi , & alii jam di&tas Decimas poffidentes Prælati, eorumque Capitula ac Monafteria, rigidum coram Deo onus portant dandae Parochis fuftentationis integræ, & miferas plebes liberandi ab exa&ionibus variis, fufpe&tis & offenfivis, ad quas ifti à paupertate coguntur. De qua re largiùs fuo loco. Cbrij?. Lupi Oper.Tom.IV.

Secundum Sacramentum eß Chrißiana Confirmatio , circa quod olim fimul cum Baptifmo conferri folitum adduétos jam Baptifmales Canones antiqua fervavit Ecclefia. Elementum ejus eft Chrifma , utcumque pretiofum. Hinc variam de illo exa&ionem pofterior vidit ætas, & damnavit. Prima id fecit Bracarenfis Synodus fecun

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rum Pontificibus damnatas , cum di&to autem Archiepifccpo Cathedrales Monachi adferebant, non pro oleo & balfamo , fed exigi fubje&ionjs titulo, ideoque effe immaculatas. Nam quod fubje&a Ecclefia imperanti Ecclefiae quid annuè pendat in fubje&tionis & prælationis notam , eil antiquiffima confuetudo. Hinc Auguftinen(es Cathedralibus tandem in perpetuum dederunt quamdam poffeffionem ea lege , ut illis deinceps Archiepifcopus Chrifma , Oleum, Sacramenta omnia gratis adminiftraret. Rei feriem latiùs refert laudatus Guilielmus. Et hinc Cathedralibus favens Richardus Prior Haguftaldenfis adfirmat, quod Anglic. Ecclefiae fuis Epifcopis & jpforum Archi-Diaconis debeant pro Chrifmate aliquam confuetudinem. Quofpiam nummos fo

[ocr errors]

Qjod Eboracenfis Diœcefeos Parochiales Ecclefiè feptenos, Capellae quatuor denarios penderent, teftatur in opere de Eboracenfibus Epifcopis Thomas Stubs, laudans Turftinum ArchiePifcopum, qui eos in perpetuum remjfit. Eos à jRichardo Cantuarienfi Archiepifcopo , Sanéti Thomæ proximo fucceffore, fuiffe de Simonia damnatos addit laudafus Gervafius , ejufque Londinenfem Canonem refert Rogerus Hovedenfis: D.&7um efi folere in quibufdam locis pro perceptione chrifmatis nummos dari. Damnat ut Simoniam fub anathemate. Quod ipfum rigidiffimè confirnavit Hubertus Archiepifcopus , cujus Canonem vide apud eundem Rogerum. Damnarunt item Joannes de Crema , Cardinalis Legatus Hoj)orii fecundi in Synodo Londinenfi , & in Oxo,,ienfi Stephanus Archiepifcopus Cantuarienfis , addens exa&ionem hanc effe rem abfurdam , & jam toties damnatam.

- Abufum in Romana etiam Ecclefia fuiffe graf£atum adfirmant Graeci Schifmatici , de quibus jncogniti Au&oris Tra&tatus repertus Conftanti„opoli in Conventu Patrum Praedicatorum : Tertia f.}ifmati, occafio fuit , quam Graeci aliquando nobi, in familiari colloquio adfignaverunt , fcilicet fupcrba nimi, exaélio Legatorum Papae : Dicebant mamque referemtes , quod quando Legati $ummi Pommifìi, ab ipft Sede Apoßolica annuatim cbrifma defèrebant , mifi o&oginta librar auri à clero & urbis populo, præter atia dona & mumufcula , eifdem impenderentur, mom rccedebant. Taceo agere , ajebamt, Zie pompa & fupcrbia, quam ipfi offendebant. At certum efl efle fabulam. Etenim Chrifma per Legatos Apoflolica Sedes nunquam mifit Conftanìnopolitanæ Ecclefiae , nec ulli Græcæ : Nifi forfàn Photianis temporibus Nicolaus primus , aut Adrianus f.cundus miferit in Bulgariam , & tunc quid fordidi commiferit Formofus Portuen{is Epjfcopos, de quo a&tum eft abundè ad o£tavam Synodum. Nos Latini ex folo oleo & balfamo, Graeci infiiper ex plurimis odoribus Chrifma femper confecerunt . Quomodò igitur nos poffumus ad ipfos tranfmififie ? Ejufmodi tran£ ínfíonis nu!Ia exftat authentica memoria. Apuâ jptes fofi Patriarchæ conficiunt , & ad omnes {ùa. Dioecefis Metropolitas & Epifcopos tranfmittunt . Hinc enim Bulgarorum Archiepi{copo , dum ad Romanam communiouem re

verfo tranfmittere noluit Patriarcha Confantinopolitanus , illius confecrandi poteftatem fecit Innocentius tertius , uti tradit ejus vita, publicata per Francifcum Bofquettum , Epifcopum Montis Peffulani. Hinc forfan fumpta occafio, ut Graeci Schifmatici fabularentur illud olim fuiffe confecratum à folo Romano Pontifice , tranfmiffumque ad omnes ubique Patriarchas . Eft fabula , cujus neque Photius , neque Michael Cerularius , neque Nicetas Peàorátus , neque Marcus Ephefius meminit, neque oétava Synodus , aut Florentina. Quidquid fit, exa&iones has Romana Ecclefia femper rigidiffimè damnavit. Etenim ad ipfas fingulariter ejerandas adegit Widonem Mediolanenfem Archiepifcopum , dum ab omni Simonia iftam purgavit Ecclefiam , Nicolai fecundi Pontificis Legatus San&us Petrus Damiani. Quod eas in Placentina , Turonenfi , & Claromontana Synodo damnarit Urbanus fecundus, teftatur Bertholdus Presbyter Conftantienfis. Eft in Placentina, per Lucam Holftenium publicata , Synodo Canon tertius decimus. Et in Remenfi apud Rogerum Hovedenfem Synodo ftatuit Calixtus fecundus: Pro Chrifmatis & facri Olei receptione mullum pretium exigatur . Quod ipfum eifdem verbis in Lateranenfi Synodo ftatuit Innocentius fecundus , Eugenius tertius in Remenfi , Alexander tertius in Turonenfi, ac Lateranenfi . Et ad Abbatiffam & Conventum Auregniacenfem fcribit Innocentius tertius : Pro Oleo $an&7o , vel alio quolibet Ecclefîaffico$acramento Epifcopus , vel Arcbi-Diacomur fub obtemtu confuetudimir , vel quolibet alio modo quidquam exigere vel extorquere mom praefumat . Loquitur ex laudata Alexandri tertii Synodo Turonenfi : Nec fub obtemtu comfuetudinis reatum fuum aliquis tueatur. Juia diuturnita* temporis mom minuit peccata, fed auget. Et ex laudata ejufdem Lateranenfi Synonodo : Putant plures ex boc licere, quia legem mortis longa comfuetudine imvaluiffe arbitramtur, mom attemdentes quod tamtò graviora fumt crimima , quamtò diu

tiùs infelicem animam temuerimt alligatam. Quem utrumque Canonem fuis ad titulum de Simonia Decretalibus inferuit Gregorius nonus . Apud eundem idem Alexander fcribit ad nefcio quem Epifcopum : Audivimur quod mummo, pro Chrifmate ab Ecclefi* extorquetir , quor mumc Catbedrati

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

cum , aliquando Pafchalem praeffationem , interdum .

Epifcopalem confuetudinem appellatir. Exa&ionem damnat de Simonia. Et ad Cantuarienfem Archiepifcopum Innocentius tertius : Pervenit ad audientiam noftram, quod cum olim quidam $uffragamei tui pro Cbrifmate certam cemfuerint accipere pecumiae quamtttatem , nom metuenter paemam Camomicam , & correéfionem tuam eludere cupienter , tempu* faciendae folutioniy amticipant, recipiemter im media 42uadragefima quod recipere confuevere poff Pafcha, & ut caufam recipiemdi diffimulemt , momem demariorum variamt , demarior , quor priùs cbrifmaler , fecumdò Pafcbales dicebant , confuetudinem mediae guadragefimae mumcupamtes . Eam adfirmat nequiffimam, utpote quae fiat anticipato pretio, venditionem ac Simoniam, mandatque funditus eradi

cari . Ex quibus omnibus vides vitium fuiffe

l i dudum

Cap.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

dudum graffatum in Ecclefiis , & ab ipfo femper alieniffimam fuiffe Ecclefiam Romanam.

Quod etiam in ipfa Confirmatione quidam |

olim Epifcopi exegerint , lucet ex San&i Gelafii Pontificis decretalibus litteris ad Lucaniae Epifcopos : Com/gmamdi* fidelibus pretia mulla Epifcopi praefigant. Et undecima Toletana Synodus , non pro Chrifmate , fed pro confignandis fidelibus vetat aliquid accipi , nifi fpontaneè oblatum . Nempe poft damnatum à Barchinonenfi & fecunda Bracarenfi Synodo, qui pro Chrifmate exigebatur per Epifcopos ab Ecclefiis Parochialibus , tremiffem coeperant ab ipfis confignandis aliquid exigere Hifpani Epifcopi: Et iftud damnat laudata Synodus Toletana. Alibi graffatum fuiffe hunc abufum non lego. Tertium Sacramentum eft Sacro-San&ta Euchariftia, de qua etiam , quod olim cum Baptifmo daretur, omnino intelligendus eft fanétiffimus, fuprà adduétus , Canon Eliberinus. De adultorum Euchariftia ftatuit vigefimus tertius Canon Trullanus : Ut mullus , fve Epifcopus , fîve Presbyter , five Diacomu , immaculatam tribuemr communionem , ab eo qui communicat, £ju£ participationis gratia , obulos vel quamlibet aliam fpeciem exigat. Exaétionem damnat de Simonia , & exa&orem mandat ut Simoniacum degradari . Et jßum Canonem fic commentatur Theodorus Bal{amon : Cum fatis longo ab himc tempore in quodam loco, qui calobychas appellatur , & in Cherfomef regione pofitur eff , $an&a Dominica Pafchæ chriffi Refurre&ioni, diverfarer , vidi quafdam illius regiomi , muliercula * , & quofdam bonumculos , poff maturimam Divimam Pfilmodiam ad Catholicæ Ecclefíae templum confluentes , , cum ovi* gallimæ pami* fermemto mixtir , & aliur quibufdam efculemtir , vel etiam ad aliquid aliud aptis , & interrogavi quamnam ob caufam hoc fieret , & audivi quod umufquifque iur , quibus potefl , Sacerdotem domir , qui populo Divina sacramenta porrigit , profequitur . Neque enim aliter cuiquam licet $acerdotem adire , & Divima ab eo $acramenta percipere. Et tumc quidem reprebemdi quod fiebat . Damnat de Simonia . Quod judicium etiam in Latina Ecclefia femper viguiffe adversùm fimiles quorumdam Parochialium Presbyterorum abufus , in di&ti Canonis fcholio oftendi . Similis enim oblatio non eft fpontanea , fed extOrta . Quintum Sacramentum eft Extrema Un&tio, de quo in Remenfi Synodo ftatuit San&us Papa Leo nonus: Ne qui pro imfirmorum vifitatione aliquid exigat. Quod ipfum in alia ibidem Synodo fanxiffe Calixtum fecundum teftantur Richardus Prior in libro de bello Standardico, & Simeon Monachus Dunelmenfis. Et in Londinenfi Syncdo Joannes Cardinalis de Crema : Pro viftatione infirmorum , feu Un&iome pretium mom exigatur. Et in alia ibidem apud Rogerum Hovedenfem Synodo Richardus Primas Cantuarienfis : Pro Extrema Un&ione mibil exigatur. Confirmant Turonenfis ac Lateranenfis fub Alexandro tertio Synodorum Decreta, quæ in fua Londinenfi executus eft Primas Hubertus . Et in fuo Capitulari ad titulum de Extrema Un&ione Odo Parifienfis Epifcopus: Nibil imde pemitùr exigatur ,

fíve à paupere, fíve à divite, fedf quid grati, datum fuerit accipiant. Quod ipfum ftatuifTe Turftinum Eboracenfem Archiepifcopum laudat Thomas Stubs in A&is Pontificum Eboracenfium . Et hac lege etiam hodie vivimus. Agunt laudati Canones in illos Presbyteros , qui San&tum Oleum , quod ab Epifcopis emerant, ipfi quoque vendebant. Poßremum Sacramentum eft Matrimonium, de quo ad Januarium Calaritanum Epifcopum, Sardiniae Metropolitam, Sanétus Gregorius Magnus: De muptiir Clericorum , utique minorum , mullur , ut mumc fieri dicitur , quidquam præmii accipere praefumat , miff quidquam fua fpomte offerre maluerimt. Cur de folis Clericorum nuptiis acciperent ac exigerent , ignoro. De omnium generatim nuptiis ftatuit in Lateranenfi Synodo

[ocr errors][ocr errors]

Alexander tertius: Ne pro mubentibus bemedicendit Cap. 7.

aliquid exigatur, diffri&ius imbibemur. Et de celebrata per ejus Cardinales Legatos Theoduinum & Albertum Rhotomagenfi Synodo fcribit Rogerus Hovedenfis : De benedi&ionibus fponfarum mibil perfe&um ef?, quia Epifcopi Nermandiae illud Decretum recipere moluerunt. Utique Decretum de non exigendo. Ab illis Epifcopis non multum diffentire videtur Capitulare laudati Odonis : Prohibetur diffri&? , me ullus $acerdos aut capellamur exigat aliquid amte benediéfionem muptialem , /. ve pro teftimonio ferendo, fíve pro Matrimonio celebrando , occafome ferculorum quae debentur pro muptiir ; celebrato autem Matrimomio recipiat fercula, & exigat, fi meceffe fuerit , fcuti comfuetum e&. Quoniam Parochiales Presbyteros nuptiali convivio adeffe vetat rigidiffimè antiquus Patrum Canon , eis ex ipfo fercula mitti permifit Gallicanæ Ecclefiae confuetudo, quæ & ifta fercula ob varia incommoda commutari induxit in oblationem pecuniariam . Hanc oblationem uti debitam exigi permittit Odo, verùm poft celebratum Matrimonium , & impenfam Sacerdotalem benedi&tionem. Hinc etiam in Oxonienfi Synodo ftatuit Stephanus Archiepifcopus Cantuarienfis : Firmiter imbibemus , me pro pecunia Matrimonium contrahendum impediatur. Quoniam f quid pro devotione fidelium comfueverit erogari , fuper hoc poflmodum volumur per Ordinarium loci juffitiam exbiberi. Ita nuper ftatutum effe dicit in Lateranenfi Synodo Innocentii tertii . Ejus Decretum fupra expofui. Simile Sanéti Edmundi Cantuarienfis Archiepifcopi Decretum laudat Guilielmus Thorne . Etiam Joannes Tufculanus Epifcopus , Martini quinti per Germaniam Cardinalis Legatus , obfcoenam quorumdam , nuptialem benedi&tionem vendentium , abominationem damnat in Salisburgenfi Synodo , & adjungit : Per boc mom intemdimus quod laudabiles confuetudine r infringi debeamt , quamdo poffmt Re&ores Ecclefiarum rccipere licitè, fi mubemter poft benedi&fiomem aliquid offerre voluerint devotionis intuitu & pietatis . Quae omnia ad puerperarum purificationem extendit laudatus Archiepifcopus Edmundus. Et ifta lege etiam nos hodie vivimus. Proinde circa omnia Sacramenta diflingui debet triplex Ecclefiae tempus ac difciplina. Prima ne

que exegit, neque accepit ; fecunda accepit fponte obla

[ocr errors][ocr errors]

oblatum, tertia etiam exigit , utique fuftentationis titulo, ac poft datum Sacramentum.

C A P U T VII I.

Exponitur oblatio ac exaétio in Sactamento Pænitentiæ,

Leemofynas effe ad Deo pro peccatis fatif. faciendum longè efficaciffimas , clamant omnia Chriftianorum documenta. Et hinc poftquam quatuor famofi antiquæ Pœnitentiae gradus abire coeperunt in diffuetudinem, ipforum inlocum principaliter fucceffit eleemofyna, jejuniis tamen ac variis mortificationibus ac epitimiis veftita, quoufque tandem fucceffit & alia Pœnitentialis rigoris relaxatio , de qua ad Alexandrum fecundum Pontificem San&tus Petrus Da1. ,. E,. miani: $améfur Rudolfur , Eugubii Epifcopus, J9, ne à lapfi, quidem commodum aliquod praeter folam Paenitentiam requirebat . Lapfor , imquit , potiùs erigam, quam ex eorum cadaveribu r , more corvimo, pinguefcam. Et in litteris ad nefcio cujus Ecclefiae Epifcopum : Nom ignorar , quia cum à Paemitemtibus terras accipimur , juxta memfuram mumeI* 4• FP. rir ei, de Pæmitemtiae quamtitate relaxamus , fcut '* ^ fcriptum eff; Divitiae homimir, redemptio ejus. Et ia litteris ad Clericos Florentinos : Cum $acerdoL. 8. Ep. tes Ecclefie amnofam imdicumt quibufdam peccatoribus %• Paenitentiam , numquid mom aliquamdo certam pecumiae praefigunt pro ammorum redemptiome memfuram ? Ut mimirum facinora fua eleemoßmi, redimamt , qui longa jejumia perhorrefcunt. $ed quia baec pecuniae redemptio im amtiquis Patrum Camomibur mom reperitur, abfurdum effe & frivolum judicabitur ? Quod ß boc Laici* imdulgetur , ut peccata fua eleemoßmis redimant, me furripiente mortir articulo ex bac vita fine reatus fui , quod abfit , abfolutione recedant , quid Monacho praecipiendum erit, qui & longam fortè Paemitemtiam, peccatis exigentibus , accepit, & pecumias olim , quibus redimatur, fumditur abjecit ? Uti Laicis pecunia, ita Monachis voluntaria flagellatione fuadet & probat redimere peccata, & hifce injunétas Canonicas ac Sacramentales fatiffa&iones. Et in litteris ad nefcio quem MonaI • (• Ep. chum: Camomica vetat au&oritar , ut Paenitenti Ja2o. cerdoj umiur diei jejumium mom relaxet, miß ad praefem, digmi pretii taxatione per eleemofjmam compenfet. Et de fuis apud Mediolanenfem , cujus & caput & membra de varia Simonia punivit ac purgavit, Ecclefiam A&is fcribit: Widomi Archiepifcopo cemtum ammorum Paenitentiam imdidi , redemptiomemque ejus taxatam per umumquemque ammum pecumiae quantitate præfixi. Quibufdam iflic Clericis quinque, quibufdam feptem annorum Pœnitentiam , & bina aut terna fingulis feptimanis jejunia injunxit , & addidit : Qui jejunare facilè mom poteff, umam ex bis dicbus redimere licemtiam babet, ita ut unum Pfalterium meditetur,aut medium cwm quinquaginta metamris , id eft , genuflexioni

bus , aut unum pauperem pafcat , & loti, pedibus mummum porrigat. Ex quo vides redimendae fatisfaétionis morem fuiffe tunc adeò folemnem, ut quomodò fingula peccata fuam poenitentiam , ejufque qualitatem & tempus , ita & fingulæ pœnitentiae fuam redemptionem , ejufque modum , & pro fingulis annis, menfibus, diebus taxam haberent à Canonibus & Pœnitentialibus libris praefixam. Poenitentialis Romanæ Ecclefiæ liber, quem fuo tempore exftantem & ufitatum laudat San&i Ivonis Carnutenfis Epifcopi Decre- [* **• catum , habebat hanc regulam : cemtum fòlidi dati >o6• im eleemoßmam annum excufant. Ejufmodi plures aliarum Ecclefiarum Canones laudatus Ivo ißic adducit. Re&tè San&us Petrus Damiani adfirmat redemptionem iftam non haberi in antiquis Canonibus. Etenim fimilem redemptionis Canonem, quem Alexandro primo adfcribit in fua Conciliorum colle&tione Severinus Binius , certum eß efTe fuppofitum & multò pofteriorem. Ejus interim meminit fub Benedi&i oétavi Pontificatu habita Synodus Salegunftadienfis : Omme* bamnitum je- Cap. 1 y. jumium diligentiffimè obfervemt. Et fi qui, o&o rerum , tali jejunio interdi&arum aliquam redimere voluerit , umum pauperem, prout faculta, fua erit , eodem die reficiat . Et fub Joanne decimo per Sedulfum Metropolitam fa&a Remenfis Synodus decermit banc Paenitentiam bis , qui in bello sueffomi* inter Robertum & Carolum, de Francorum regno contendentes, a&o interfueramt, injungemdam: Videlicet ut tribur.Quadragefimi, per trer annos agant Pænitentiam, ita ut prima guadragefima fimt extra Ecclefiam, & im cæma Domimi reconcilientur . Omnibur verò bis tribus 9uadragefimi, , fecunda, quarta , & fexta feria , im pane, fale, & aqua jejunemt , aut redimamt. Et in fuo ad Parochiales Presbyteros Capitulari Ifaac Lingonenfis Epifcopus : Nullur Presbyter aut Laicus Paenitem- L. 1. c. i. tem cogat vinum bibere, aut carmem mamducare, miß ad præfem* pro ipfo umum vel duo, demario, juxta qualitatem Paenitentiae dederit. Verbum cogat, Cap. .6. idem vult quod , Permittat. Et Herardus Archiepifcopus Turonenfis : Pamitemtem mullus cogat manducare aut bibere, miffredemptio permiffa fit, ita tamen ut pro eo priùs domet coram ipfo redemptiomem. Ex quo vides redemptionem non potuiffe credito fieri, fed debuiffe præmitti: & aliquando Pœnitentis arbitrio permiffàm à Canone , quandoque opus fuiffe auétoritate & gratia Epifcopali. Et in fuo ad Parochos Capitulari Leo Papa quartus: Nullur Paemitemtem invitet carnem manducare & bibere vinum , mifi pro eo ad praefent eleemoßmam faciat. Quod ipfum habet antiquus Ordo Romanus. Et in litteris ad Auguftam fuam uxorem Fuftradam Carolus Magnus , laudans

Litanias ob fuam de Barbaris Avaribus vi&oriam | indi&tas: Et à vimo & à carme ordinaverant $acer| dotes mofiri , qui propter infirmitatem , aut feme| &utem , aut juventutem abffimere poteramt, ut abflinuiffemt , & qut redimere voluiffet , quod vinum licemtiam habuiffet bibendi ipfú tribus Litaniarum diebur , ditiore r & potentiore r bomimer 'm unaquaque die folidum umum dediffemt , mimur potenter ijuxtà poffibilitatem ipforum , & qui ampliùs dare

« VorigeDoorgaan »