Pagina-afbeeldingen
PDF

|

Epifcopi à Barbari, fede pulf, validè ac Jicitè om-
mia Epifcopalia munia obeunt. 91.
epifcopi acclerici pretiofis veftibus ne induantur.2o2
Epifcopi a Principibus bonorentur, nec illis procul ab
Ecclefii, obviam procedamt , &c. 284.
Epifçopi eleâio à Principibus fa&a, At irrita. 184.
spifcopi poß Ordinationem cum uxoribus nom cobabi-
remf. 67.
Epifcopi ultra fata tempora & loca palliis me utam-
tur . 3 1 $.
Epifceperum confecratio à comprovincialibus fiat
Epifcopi r. 3o7.
Eremitae, qui urbet obeunt, vel inter cæmobita* refe-
rantur, vel ad folitudinem compellamtur. 97.
Eucbariffiae $acramentum, praefemte Epifcopo, Presby-
tero, aut Diacono, laicus me fibi admimiffret. I 1 3.
fro Euchariffiae communione mibil exigatur. 77.
Eucbarißiam cadaveribu* nemo commumicet. 15 1.
cum Eucharifiia uva à $acerdotibus me diffribuatur.
8o,
F

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

verfo. IOO,

Mulier ne veffe virili induatur. I 15,
F f f 2, AMulier

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

APT0RE3 mulierum ac adjutore, pumiamtur.
I 57.
Rogi in novilumii* ritu Gentilium me accendamtur.
1 19.
Romana Ecclefia à Juffimiamo II. commendatur, quod
clericis majoribus continentiam imponat. 58.
S
- ./
S AcRIFICII ante perfeâi oblatio fiat ia guadra-
gefma , excepto Sabbatho & Dominica. Io3.
$altationes im fcema me famt. IO2.
5. Scriptura comformiter ad 55. PP.interpretanda, 74:
$corta alenter puniemdi. 153-
$ervi fub tribu* teftibus manumiffi, gaudeamt liber-
tate . I 53-
$imoniacè ordinanter, uti & ordinati deponuntur. 77.
$ubdiaconus ante viginti annos mom ordinetur. 7z.
$ynodus provincialis femel ut mimimùm quotannis dele-
bretur. 65. 189.
$ynodus univerfalis, fi quid ambiguum fit aut contro-
verfum contra Romanum Pontificem, cum reve-
rentia procedat. 3o 3.
$ynodi priorer quinque à VI. Synodo recipiuntur. 2.
$ynodi fine Principum prgfentia celebrari poffunt ,
quippe qui $ynodis generalibus dumtaxat folent in-
tereffe . & 293.
$ex $ynodorum do&rina prefertim fexta inviolabiliter
fervanda • 53. 54*
~T

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ufura ab Epifcopo, Presbytero , aut Diacono me agg.

piantur. .66.

| Uxor illius , qui ad Epifcopatum promovetur , £om*

| muni confenfu monafterium ingrediatur. IOO,

| Uxor, miff certa fit de morte conjugit, alteri ng*

bat, 2o8,

[ocr errors][merged small]

ui res omnes atque doéirinas memorabiles,
jn Notis ac Scboliis hoc tertio Tomo
pertraéfatas, compleéfitur.

A Adrianus II, decreta Nicolai fummoperè com-
mendat, cur ? 363 I. Bafilio Augufto gra-

.A BBATES olim potuerunt effe laici. 2oo.2. tias agit , ac S. lgnatio reftitutionem gratula-
Abfolutio idololatris, homicidis , ac moe- tur. ibid. in Synodum generalem confenfit.
chis in articulo mortis olim ab Ecclefia dene- ibid. - - -;
-- gata, à Zepherino moechis impertiri permiffa: | | Adrianus II. litteras Nicolai fuas fecit. Legatis
quamobrem à Tertulliano reprehenditur.12o.2. Apoftolicis dedit commonitorium , id eft,
Abftinentiam à carnibus in Sabbatho per Bel- fecretam inftru&tionem. ' 365. I.
gium, undè ? 1o9. 1. | | Adrianus II. omnia Nicolai I. a&ta próbávit.
Abftinentia quadragefimalis in variis Ecclefiis 261. 1. -
. . fuit varia. 1 1 1. 2. | | Adriani II. Epiftolae contentum ad Bafilium Au-
Abftinentia à carnibus Dominicis Quadragefimae guftum & Sanétum Ignatium enarratur. 363.2.
diebus Graeci fervarunt. ' 1o9. 2. | | Affe&iones humanæ fuerunt in Chrifto, quæ ?

Abftinere à fanguine & fuffocato lex fuit Apo- 14. 2. & feq. -
- ftolica; illi tempori admodùm congrua. 121. I.] [Agapes, quid ? 132. 2. ab Apoftolis praefcriptae.

· In Africa quam in Græcia citiùs ceffavit.121.2. Apud Corinthios abufus invafit, quem Apo-
In Ecclefia Latina tamen aliquantùm duravit. ftolus correxit. 132. I. Illarum ufus commen•
ibid. Modò penitùs exftin&a. ibid. datur.. 132. 2. A Montaniftis improbatur,
Abftinetur hodie à quibufdam morticinis. 122. I. cur ? 1 33. 1. Ufus non fine abufu manfit in
Non à lepore. Romani porcum fub Aurelia- Africa. ibid. Mediolani à S. Ambrofio pro-
no Augufto edere coeperunt. I22.2. fcriptus. 133. 2. Ejufmodi convivia difpen-
Accufati nonnulli in Synodo VIII. abfolvuntur. fatoriè indulta, cur ? ibid. A Gentilibus de-
389.1.2. fcendunt . ibid. In Africa fublatae. 134. 1.
A&a , quid ? - I43. 1. Pofteà in Belgio. I 34-2.

[ocr errors]

petrur Fullo. Agni forma Chriftus olim depingi folitus: im-
De Additamento FILIOQUE Photium inter ac mò excera ab Ecclefia Romana utiliter confe-
Romanam Ecclefiam nulla potuit effe conten- &tus. 15o. I. Quod malè Trullanus Canon
tio. 338. I. 28. vult correétum. 1 5o. 2.
adorari res inanimas probat ac laudat S. Äugu-| | Agnum Dei fculpendum B. Virgo miraculö com-
ftinus. 1782. probavit. 1 5o2. Pia numifmata pridem ante
Adorationis complura genera. 179. I. Calviniftarum hærefim portata. ibid.
Adoratio alia fit per amorem, alia per timorem. | | Agobardus imaginibus adorationem denegavit.
175. 2. 252. 1. Ejus argumentis fatisfit. 252. 2•
Adoratio , quæ ad honorem pertinet, quid ? | [Alcuini criminationes adversùs VII. Syhodum
176. I. Romae nil obtinuere. 255. 2•
4doratio, vox eft æquivoca. 176. 1. | | Alea ab inventore nomen adepta. IO2. 2•
Adoratio homini & Angelo, non fervitus im-| | Alearum ufus veteribus improbatus. Io1.1. Cle-
penditur. I75.1. Vide, Imagines . ricis fæpiùs interdi&us. Io1. 2.

Altare

-

A; quando denuò confecrandum. 267. 2.
* 278. I.
AÉ à quibufJam vefte lugubri induta , &c.
qui ritus ab Ecclefia interdum probatus, in-
terdum improbatus. 28o. 2.
Altaria portatilia apud Graecos haud ufitata .
268. z. -
Altaribus reliquias Sanétorum imponi , ritus vi-
detur Apoftolicus. I 92. 2,
Ambitio omnia tumultibus implet, 266. I.
S. Ambrofius Theodofium Auguftum è Sacrario
juffit exire. - I25. I.
Amphitheatrum Theodofius Junior fuftulit :
fpe&acula gladiatoria Honorius Auguftus.
8. 2.
AÅsarum au&or San&us Paulus , aut S.
Joannes Baptifta: illuftrator Sanâus Antonius.
. I. -
Anachoretæ ab Eremitis differunt. 96. I.
Anachoretis non nifi in Abbates ele£tis, licuit ad i
vitam coenobiticam redire. 96. I.
Anaftafius Bibliothecarius Synodo VIII. fingula-
re praeftitit adjutorium. 367. I. 2.
S. Anaftafius Sinaita à VI. Synodo approbatus.
• 2.
aî, iterùm dicitur in VI. Synodo Mono-
thelitis, etiam Honorio. 47. 2.
Anathematizati in VI. Synodo , nominatim Ser-
gius, Pyrrhus, &c. - 47. I.
De Anima error Apollinarii, ac Photii. §. •2.
Animam rationalem, non fenfitivam à Chrifto
affumptam Apollinarius afferuit. ibid.
Apiarius Presbyter contra Africæ confuetudinem
Romam appellavit. 385. 2.
Apoftatae ad Ecclefiam reduces olim loti ac inun-
'&i , non tamen fàcramentaliter. 268. I.
Appellatio ad Romanum Pontificem adversùs
" Patriarchas omnes fieri poteft. 381. 2.
Appellatio & evocatio Romana ex Epifcopatu
'Conftantinopolitano ante Photium liberè am-
bulavit. ' - 381. 1.
Quod Appellatio Romana Clero inferiori dene-
getur , Primatum Romanum non evertit.
385. 2.
Appetitus innatus reperitur in anima , eum ne-
gantes Origenem olent. 17. I.
Aquariorum haerefis perantiqua, ex variis prin-
cipiis enata. 86. i. Simplices quidam Epifco-
pi manè in fola aqua offerebant, cur ? ibid.
Aquæ cum vino mixtio in Miffa eft ex Chrifti
traditione ac praecepto, ejus omiffio eft Sa-
cramenti mutilatio. - 87. 1.2.
Aquae mixtionem effe de neceffitate Sacramenti
quidam exiftimarunt, at perperam. 87. 2.
Archimandrita, quid ? - 328. 2.
Archipresbyteri, Archidiaconi , ®conomi, &c.
non ordinantur, fed figillantur. 267. 2.
Armenii additamentum Trifagii non abjecerunt.
149. 2. -
Arménii in Chrifmate utentes oleo fefaminis ,
graviter errarunt. 344. 1. Similiter butyro lo-
eo balfami utentes. 344. 2. Confirmationem
& Extremam Un&tionem tandem expunxe-
runt, eur ? ibid.
Armenii in folo vino offerebant, erroris origo.

862- Hic error tempore Heraclii Augufti ex-
jus, circa tempora VI. Synodi Trevixit.
1D1C1.
Armenii judaizarunt, 164. I. cum Graecis adme-
dùm difcordes , Undè cum Latinis potiùs
unionis paéta inire maluerunt. 164. 2.
S. Athanafii in VI. Synodo pro duplici in Chrifìo
voluntate teftimpnium approbatur. 45• I •
In Ecclefiae Atrio Imperatoris folium collocatum,
I25. I.
Au&tor occultus poteft anathemate damnari.45.1.
S. Auguftinus cantum in Ecclefia probavit. 1382.
S. Auguftinus ea verba Joan. zo. v. 23. giorum.
remiferitis , &c. Baptifmo applicat. 342. 2.
S. Auguftinusjudaicae ac gentilis fervitutis ofor,
res inanimas adorari probat ac laudat. 178.z.
S. Auguftinus lumen & incenfum fan&is iinagi-
nibus offerri non reprehendit. 179. z.
S. Auguftinus mulieres in Epifcopali domo mo-
rari non efl paffus., 63.2.
S. Auguftino à VI. Synodo nen medioeris accef-
fit au£toritas. 31. 12. Huic quoque acceptum
ferimus, quod opus S. Auguftini contra Julia-
num, antè vocatum imperfeétum, modò per-
feélum tanquam germanus S. Auguftini fætus
agnofcatur. *. 31. I•
Autocephalia, quid ? z94. 2,. Ea ab Hincmaro
vanè prætenfa. 294-1-
Autocephalia Conftantienfi Epifcopo ab Ephefi-
na Synodo data, at fine pleno effe&u, tan-
dem prodiit concordatum, 92. ■•

[ocr errors]

ALNEA mixta diverfi fèxus Ecclefia femper
eft abominata. I39. 2-
Balnea promifcuta , etiam Gentilibus improba*
tá . I4o. 2-
Balneis quidam abftinuerunt , quamvis ingens
olim fuerit exiftimata lavandi neceffitas. 139.1.
Balfamum foli Judaeae non eft proprium. 344- I.
Baptifma parvulorum eft Dominicum inftitu-
tum. 14o. 1.
Baptifma , fi collatum nefciatur , parvulis eft
conditionatè conferendum . 152. 1. 2. Non
autem adultis, qui inter Chrifìianos fideliter
funt converfati. I52. 2.
Baptifmi forma apud Graecos non eft , Baptize-
fur, &c. fed Baptizatur &c. 16o.z.
Baptifmus coa&è fufceptus eft validus. 193. 2.
Baptizandi fide, & do&rina Chriftiana fint im-
buti. * I4o. 2-
Barba inftar veftis eft , apud varios varia abfque
fidei Chriftianæ laefiohe. 348. 2.
Barbae rafura in Ecclefia Occidentali obtinuit.
347. 1. Julius II. barbam aluit._ 347. A-
Barbam Vigilius aluit, qua ex caufa , incertum.
8. 1. -
b.ii. alere Epifcopo Latino poena fuit. 348-r.
Vide, rafura.
Bardæ fomnium. 333. 1. Ejusinfauftus exitus.
3. 2.
Bafilica feu Ecclefia in duas partes divifa: facra-
rium & templum. In facriis Confecrationes

peragebantur. 124. 1. Laici hastas; tem-
pio»

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Bona Ecclefiaftica à Clericis in ufus fuperfluos
expendi, rapina eft. 289. 1.
Bona Ecclefiaftica ftriéto jure ad pauperes perti-
nent. 288. 1. Ob pauperum neceffitates pote-
rant divendi. 289. I.
Bona Ecclefiaftica funt pauperum patrimonia.
OI. 2. -
Bä Minoritarum Ecclefiae Romanæ funt allo-
dium. 29o. I.
Erandea , quid ? 217. 2. Summa eorum venera-
tio. 216. 2. 217. 1. Patentibus dumtaxat con-
ceffa : atque cum iis altaria confecrata. 217.2.
Quod in fola Italia conftanter viguit. ibid.
Brumalia, Kalendæ, &c. à Gentilibus celebra-
ta . 117. I. 2.
Bulgaria cum Patriarchatu Romano non fuit fir-
miter readunata , cur? 333. 2.
Eulgaria ( Epifcopis Latinis non fine dedecore
expulfis) iniquè à Patriarcha Conftantinopoli-
tano occupata. 97. 1.
Eulgaria per Joannem VIII. à S. Ignatio conftan-
ter expoftulata, à Photio reftituta . 397. 2.
Denique iterùm fedi Conftantinopolitanae uf-
que ad Innocentium III. immobiliter adfixa.
ibid.
Eulgaria per Leonem Ifaurum Epifcopatui Con-
ftantinopolitano tranfcripta , femper ab Ec-
clefia Romana repetita. 394. 1.
Bulgariam Legati Orientales poft Synodum VIII.
( Legatis Romanis reclamantibus) fedi Con-
ftantinopolitanæ adjudicarunt. 396. I.
$ulgari ab Epifcopis ac Clericis eò miffisTbapti-
zati. 332. 1. Presbyteros Græcos repererant ,
at Latinos probatos poftulabant. ibid.
Bulgari Macedoniam in Illyrio occupant. 33o. 2.
Quorum Rex unà cum populo fidem Chriftia-
nam fufcepit. 331. 1. Cujus Legati Romam
miffi honorificè excepti. ibid.
Bulgarorum Rex Marinum Diaconum Cardina-
lem in Epifcopum poftulavit : illum tamen
aut etiam Formofum non impetravit. Miffum
Sylveftrum remifit. 395. 1. Legatos Conftan-
tinopolim emifit . ibid. Argumenta Graeco-
rum quibus Bulgaros Epifcopatui Conftanti-
' nopolitano fubjeétos nituntur evincere, funt

\

futilia. 395. 2.

Bulgarorum Rex populum recalcitrantem Divino
favore fuperat. 332. 2. Filium fuum Romam
legavit , atque Ecclefias omnes regni fui Pa-
triarchatui Romano fubjecit. ibid. Græcos
expulit. 333. 1.

Bulgaros ad fedem Romanam pertinere póft Sy-
nodum VIII. Legati Romani demonftrarunt:

394. 2.
C

ALVINISTÆ ofculum pedibus Romani
Pontificis impenfum perperàm fuperftitio-
nis infimulant. - I72. I.
Calumniae Photii in Romanam Ecclefiam enu-
merantur ac refutantur. 335. 2. & feqq.
Canon decimus tertius Trullanus varios continet
erroreS. 69. 1. 2. 71. 2.
Canon Ephefinus de non alterando Symbolo à
VI. Synodo confirmatur. 17. 2.
Canon Neophytorum vetans promotiones tem-
pore VIII. Synodi in difuetudinem non abie-
rat: quamvis nonnulli ad Epifcopatum fue-
rint eve&ti. 385. 1.
Canon o&avus VII. Synodi hallucinatur. 193.2.
Canon primus VIII. Synodi multos alios perpe-
ràm probavit. 2.6o. I.
Canon primus VII. Synodi graviter excedit.
181. 1.
Canon quintus VIII. Synodi innovat Nicænum
fecundum & Sardicenfem decimum , quod
peffima in Graecos confuetudo irrepfiffet.
269. I.
Canon fextus VII. Synodi confirmans o&avum
Trullanum, ab Ecclefia nunquam receptus,
18q. I. -
cú trigefimus Trullanus à vero deviat. 83. 1.
Canon trigefimus primus & quinquagefimus no•
nus Trullanus à Canone decimo VIE. Synodi
innovantur. 194. 1.
Canon vigefimus fextus Chalcedonenfis à Cano-
ne undecimo VII. Synodi innovatur: at gravi•
ter excedit. I95. I.
Canones Arabici non funt Nicaeni. 92. I.
Canones legitimi re&è Divini nuncupantur.
181. I. magnis encomiis ab VIII. Synodo exor-
1nantur . - - 26o. I.
Canones VIII. Synodi viginti feptem annuente
Synodo le&i & probati. 392. 2.
Canones omnes Pontificum decretis non adverfos
Joannes VIII. firmavit. 25o. 2. Qui à proba-
tiffimis auétoribus ufurpantur. ' 25 1. I.
Canones VII. Synodi ab Adriano non confirmati,
nec fingulæ a&tiones nec fententiae. 25o. 2.
Canones Trullani, Vide , Trullama Synodus .
Canones varii à Synodo Trullana approbati, at
quidam ignoti. 57. I. 2.
Canonum variae fa&læ colle&iones. 56. I.
Cantandi forma incongrua in Ecclefia vetatur ,
I 27. 2l.
cú ab Ecclefia & S. Auftuftino probatus.
128. 2.
c.# à Chrifto Domino traxit originem. 135.1.
Ejus in Ecclefia progreffus enarratur. I35. 2.
à S. Gregorio mirificè propagatus. ibid.
Cantus

« VorigeDoorgaan »