Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

fura , quam beatur Papa Adriamur fecundus im o&ava Symodo, cui utique non interfuit , fed quam confirmavit, de hujufmodi praefumptoribus fatuit, fe adfiri&um cognofcat. Et trium Capitulorum difpenfationem à Patriarcha Ignatio & Bafilio Auguflo rogatus ipfe Adrianus Pontifex refpondit: ANihil poffumus ab eo, quod jam confiitutum eff , oraimare diverfum , maximè de Pbotii confecratione. ZJom emim eff im mobi* EST & NON EST. Et ff quae deftruximus , eadem reædificamur , prævaricarores legis mos effe comffituemur. In Photii confecrationem, id eft, in Epifcopos & Clericos à Photio confecratos fe poft Synodum non fore inflexibilem fpoponderat ante illa Adrianus, eur ergò uunc dicit fe in ipfos fine fuorum Qonftitutorum prævaricatione nihil poffe? Quod Synodum hanc confirmaffèt . Et Synodi ejufdem Breviarium , exftans in editione Biniana, ità clamat: Omnia Synodi o&avae aecumenicae Decreta firmiffîmè cuffo

diemda funt. Nam fi haec Synodus violetur, nullus ARomae aut Conftantinopoli Sacerdor legitimus reperietur. Quod nempe cum omnibus fuis Epifcopis Romanus Pontifex & Patriarcha Conftantinopolitanus eam fixa Cruce firmaffent, & femetipfos , fi Crucem fuam fuerint prævaricati, degradatione ac anathemate damnaffent. Et antiqua Romani Pontificis profeffio habet : Profiteor fan&a o&o generalia Concilia ufque ad umum apicem immutilatè fervare , & pari bonore & vemeratione a'gna babere , & quæ prædicaverumt & flatuerunt, omnimodè fequi & prædicare, quaeque comdemmaverunt, comdemmare ore & corde. Et hanc profeffionern refpicit Sanétus Ivo Carnutenfis Epifcopus

Epift. io. in litteris ad Manaffem Archi-Epifcopum Re

[merged small][ocr errors]

menfem: o&avam Synodum Romama Ecclefia commendat & veneyatur . Eamdem adversùs laicas Antißitum inveftituras agens commendat in litteris ad San&um Anfelmum Cantuarienfem Archi-Epifcopum Pontifex Pafchalis fecundus. Et magnum Belgii chronicon : O&ava Synodus fine dubio im auäoritatem recepta eft , fed poft illam mul

la Græca à Latinis admittitur ampliùr. Eamdem uti verè univerfalem, quia à quinque Patriarchis celebratam, praedicat San&us Anfelmus Epifcopus Lucenfis. Errat tamen celebratam fuifíe fub $an&to Nicolao Pontifice, & ab Epifcopis ducentis. De eadem fcribit Nicetas Paphlago : Ego Jynodum hanc , Aâiones omnes , & definito, in ea Camones , perindè ac in aliis feptem aecumenicis $ymodi * , ità in hac quoque , ut $an&or & à $piritu $an&o di&ator valdè probo, admittoque. Eam adeò reveriti funt Graeci omnes orthodoxi , ut ipfius Breviarium cum infigni elogio fixerint in valvis fuarum Ecclefiarum , etiam majoris Conftantinopolitanae. Erat fupremae auétoritatis fignum, & antiquus Chriftianorum mos , de quo in libris de civitate Dei Sanétus Auguftinus : Initium, Evangelii , cui momen eff fecundùm Joannem , quidam Platonicus aureis litteris comfcribendum, & per omnes Ecclefias in locis eminentiffimis proponendum dicebat . Nam & ità fuas adversùs Symboli additamentum tabulas in Ecclefia Vaticana fixit Leo tertius. Laudatam Romani Pontificis profeffionem omninò fecit etiam Joannes o&avus. Romanae item Adriani fecundi Synodo ut Cardinalis Archi-Diaconus fubfcripfit, cun&is Photium recipere tentaturis dicens anathema. Et poft Pauli Anconitani & Eugenii Oftienfis Epifcoporum , ac Petri Cardinalis Presbyteri in Photii PfeudoSynodo lapfum adfcendit cum fànéto Evangeliorum codice ambonem , & Photium denuò anathematizavit. Hinc de illo dicit Synodi noftrae appendix extans in editione Biniana : Romani quo pa&o auff funt violare , quod fuae mamur fubfcriptione firmarant ? Nam & illi ommer de duabus $ynodis Romae à Nicolao & Adriano , Pontificibus, celebratij chyrographa ediderunt, quibus Joannes ArcbiDiaconuj , qui Nicolao poff Adrianum in Ponificatu fucceffit,manu fua fubfcripfit. Pofuerunt omnes chyrograpba fua fuprà tumulum $amé7i Petri tegati fe Pbotium Ecclefiæ adulterum , aut Ordinationem 'ejus , aut eos qui diéfis duabur $ynodis au&oritatem abroga

rint, numquam recepturoj . Eodem modo Conffantimopolitani fua , fubfcriptione , fupra veneranda Crucis ligna pofuerunt , jurati fe numquam cum Pbotio atit Pbotianij commumicaturor , Synodumve aecumenicam, quæ duas Romanas fecuta eff, mumquam violaturos. Joannem o&tavum , uti Crucis fuæ prævaricatorem , notat appendix , & addit Photium & Photianæ confecrationis Epifcopos, à generali Synodo & omnibus Patriarchis unanimiter damnatos , ab illo, utpotè uno Patriarcha , folvi non potuiffe . Verùm excedit ac impingit in Divinum San&i Petri privilegium. Quodcumque folveris fuper terram, erit folutum & in cælis. Quaerere tamen potuerat , an faciendae tantae gratiæ legitimas caufas habuerit Joannes. A multis judicatus eft non habuiffe: Quia in tanta re ex virili

pißà Joanna. Nam & Stephanus fextus Pontifex , qui Stephanum Bafilii Augufti filium, Leonis fapientis fratrem , Photianæ confecrationis Diaconum , difpenfavit ad Patriarchatum, item

ejus fucceffor Formofus , quofdam Photianae confecrationis Epifcopos gradui reddens, à Græ. CgS

[ocr errors][ocr errors]

conftantia non egit , dedit anfam fabulæ de Pa- '

[ocr errors]

eis orthodoxis fuere graviter culpati. Longa eft ! hæc quaeftio: Ex ipfa interim difcimus noftram | Synodum apud omnes fub cœlo Ecclefias fuiffe fummae auétoritatis. Nihilominùs & ipfa habuit fuos aemulos , & græcos & Latinos . Omnium primus fuit ipfe Photius, qui eam penitùs abolevit, curcumfcripfit, damnavit, & fuam Pfeudo-Synodum appellavit generalem o&avam. Ità etiam vocat Nilus Metropolita Rhodiorum. Et ad Cardinalem Julianum, ad noftrae Synodi A&a provocantem, Alixit in Florentino Concilio Marcus Archi-Epifcopus Ephefinus: Humc librum tradi vobis mom ef? facile, fed ffprae mamibus etiam illum baberemus , 'mulla meceffitate cogimur ad commumeramdam imter secumenicas $ymodo, aliam $ynodum , quæ prorsùs mom eff approbata , fed potiù* reprobata. Nam $ynodus baec , de qua loquitur veffra Reverentia , contimet A&a adversùs Photium tempore Joammis Papæ & Adriami. Poßeä celebrata eff altera $ymodus , quae J'botium reftituit , & priorem $ymodum abrogavit, Haec Symodur , quae o&ava etiam appellata eff , fa&a gff fub Joamme Papa , cujus Joammis Papae exffant pro Pbotio Eptffolae. Porrò hæc $ynodus egit etiam 'de additamento $ymboli, cemfuitque dignum, quod penitùs expungeretur . Arbitramur autem vor mec Synodum , mec Epißolar Joammir Papae ignorare. cùm igitur A&a illius $ymodi refciffa fmt , juffum mom eff illam quaerere, fedpotiùr quae poff illam eff celebrata. Itäque ex eo tempore ufque ad bumc diem im magna Conffamtimopolitama Ecclefia ità legitur: OMNIBUS , QUÆ ADVERSUM SANCTOS PATRIARCHAS PHOTIUM ET IGNATIUM SC R I P T A V EL DICTA SUNT, ANATHEMA, guare mec decet ommimò im medium adferri ea , quae fumt abrogata. Et rursùm infrà : De o&ava Symodo mihi! dicimur , & certèjuffum mom eff praetermitti æcumenicas , ©* inquiri particularem. Et ad haec omnia nihil repofuit Cardinalis Julianus, vir longè doétiffimus, nifi hæc pauca: Volo vos hoc metu liberare , me illud vereamini, quod fit aliquid ex o&ava Synodo legemdum. Eft peffimè officio fun&us . Conftanter debuerat o&avam Synodum defendere, refellereque hominis nequiffimi nugas fchifmaticas , mendacia, errores. Primò enim noftra Synodus fub folo Adriano Pontifice , nequaquam etiam fub Joanne eft coepta & finita. Secundò Photii Synodus fuit conventus latrocinalis, Synodi nomine indignus , à folis Schifmaticis vocatus Synodus o&tava. Tertiò Pfeudo Synodus illa nequaquam

' in Symboli additamentum, fed in folam Spiritus

Sanéti proceffionem infaniit, fuas tamen blafphemias non aufa palàm enunciare. Quartò noftra Synodus nequaquam particularis fuit , fed omninó generalis: Licet paucos Epifcopos, habuit tamen Legatos quinque Patriarcharum. Quintò Joannis oétavi litteras nequiffimè Photius vitiavit. Quae omnia tacens Julianus Cardinalis oftendit verum effe : Quamdoque bomus dormitat Homerus, Longè meliùs officio funétus fuit Andreas Metropolita Latinus Rhodiorum , dicens ad Graecos: „Quomiam mentionem feciffis o&avae Syno4* » dicemur aliqua ad ea , quae nobis objeciffit. Et

ad primum dicimus Pbotium, qui fuit hofii, Romanae Ecclefie , multaque fcripfit , & acriter inve&u, efi adversùs Nicolaum & Adrianum Pontifices, numquam illor accufaffe ob additamentum in symbolo. Pergit Marci Ephefii nugas refutare. In quibufdam cefpitat , conftantiffimè tamen afTerit oaavam Synodum à Photio non potuiffe damnari aut aboleri. Ejus diéta elucidabimus in fcholiis ad Synodum Florentinam . Licèt univerfa Photii fa&io noftram Synodum abjiciat , eorum tamen multi abjecerunt etiam Pfeudo-Synodum Photianam. Etenim in praefatione ad Canonum Epitomen Conftantinus Har. menopulus , in Canonum colle&ione Matthaeus Blaftares, in litteris ad Latinum Patriarcham Conftantinopolitanum Germanus Patriarcha Conftantinopolitanus Græcus, ac in litteris ad Michaelem Bulgariae Regem ipfe Photius lau. dant folas feptem Synodos generales. Et apud Sylveftrum Sguropulum Joannes Palæologus Graecorum Auguftus ad Epifcopos fuos pro Florentina Synodo concionatur: Ego arbitror banc Synodum generalem mullatemúr imfra digmitatem aliarum feptem gemeralium fubfidere , quae eamdem amfevertunt. Quare volo , ut baec illis par im ommibur fuccedat , mec aliud quidquam ab illis diverfum in Æac geffum prodeat. Ex quo fundamento etiam Abrahamus Cretenfis Florentinam Synodum latinè à fe verfam vocavit Synodum o&tavam. Pe£ fimè. Etenim titulum , 9modus gemerali, o&ava, effe noftrae proprium Anaftafius in præfatione teftatur. Etiam hodierna Patriarchæ Conftantinopolitani & aliorum Epifcoporum Synodica Epiftola feptem dumtaxàt Synodos profitetur. Marcus Ephefius o&to profitens morem excedit. Etiam Nicetas Paphlago, vir germanè orthodoxus, omnes noftræ Synodi Canones ac lefinitiones à Spiritu San&o proceffiffe teftatus, quaedam tamen ejus gefta culpavit : Nimiam clementiam in Epifcopos & Clericos , licèt à San&to Methodio aut San&to Ignatio confecratos, ad Photii tamen faétionem lapfos. Cenfuit omnes fuiffe degradandos, ac fine refurgendi fpe in laica communione perpetuùm relinquendos. Ex hac indulgentia omnes poftmodùm Photianorum motus exiftimat fubfecutos . Eadem de culpa arguit feptimam Synodum , quae cùm fmdu/gentiir, quàm ex juffitiae praefcripto, haereticor tra&affet , illi arrepta occafone impietatem fuam multò magis confirmarumt . Et reverà haereticorum Epifcoporum poenitentiam paffim fuiffe fi&am , impenfamque illis à matre Ecclefia pietatem fuiffe novae impietatis anfam , multis exemplis poffit oftendi. Vulgarium Apoftolicorum Canonum trigefimus primus Epifcopum laica poteftate intrufum damnat cum omnibus illi communicantibus : Hunc in Photium & ejus fa&ionem fervari voluit Nicetas. Canones namque iftos putat effe verè Apoftolicos , ideòque Dei judicium , & Spiritus San&i Decretum. Culpam omnem imponit Bafilio Augufto, cujus fimplicitar, me dicam levitas , vi&a bomimum precibus , & /audibus

inflata bumamir , & clementiae momime perfe&a Dei aequitate pemitùr deffituta , Adrianum Pontificem

& ejus Legatos ad hanc noxiam pietatem induxit. Durè

[ocr errors]
[ocr errors]

purè loquirur ; at illum in fenfum legitimum Anaftafius marginali fcholio moderatur . Nec defunt, qui Synodum arguant nin;ii rigoris iu Photii confecrationem , & credant ex illo pofteriores motus promanaffe. Completa erat Chriftianitatis Græcæ iniquitas, illique, utinam tandem aliquando purgandæ, primùm hoc miferabiie fchifma , deindè Turcicam captivitatem Divina Juftitia parabat . Et hinc ante Synodum noftram bubalorum grex , Regiam civitatem tranfiens, fubitò fuit in rabiem aétus, & aliis aliò ruentibus , unus majorem Ecclefiam irrupit ac turbavit. Etiam terræ motus multas proftravit Ecclefias, & San&tae Sophiæ Bafiiicam ufque ad everfionis pericuium arietavit. Quod ipfum procellofus turbo poft Synodum fecit. Nicetas hæc omnia fuiffè vult turbandae Ecclefiae indicia & argumenta. Ità fummum altare mulorum calcibus faedari videns Sanétus Antonius inftare dixit hærefin Arianam. Inter Latinos durus Synodi noftrae hoftis fuit Ademarus monachus Engolifmenfis, Aimoini Antifiodorenfis monachi continuator, fcribens de Adriano fecundo Pontifice, & ejus ad noftram Synodum Legatis: $ymodo congregata , quam o%avam umiverfalem appellarumt , exortum fchifma de Ignatii depofitione & Pbotii ordinatione fedaverunt , amatbematizanter Pbotium , & Ignatium refituenter. In qua $ynodo de adorandi, imaginibus aliter, quam ortbodoxi Do&ores amtè definiveramt, Jfatuerunt, quaedam etiam pro frvore Romami Pontifjj , qui eorum voto de adoramdis imaginibus ammuit, & quaedam comtra antiquor Canones , & contra £pfam fuam Synodum conßituerunt , ficut qui eamdem Synodum legerit, patenter inveniet . Quæ eadem verba habent Annales Francorum Bertiniani. Addit in Sacerdotii ac imperii concordia Petrus de Marca Archi-Epifcopus Parifienfis : O&ava $ynodus , quæ fub Adriano fecundo coa&a eff Conffam. timopoli , Camones aliquot edidit , qui à Gallicami* Epifcopis non videntur ßatim recepti. Etenim Him> marus Epifcopus numquam eorum meminit in fuit Epifiolis. Et Ademarus monacbus Engolifmenfis , Jaudatur à Pitbaeo, quaedam contra veteret Camones illic decreta fuiffe obfervat. Refpondeo Hincmari de noftra Synodo & ejus Canonibus filentium non effe mirandum . Et

enim ad Leonem Auguftum in litteris poft Synodum Chalcedonenfem exftantibus fcribit Sanaus Seleucus Epifcopus Amafenus, Metropolita Helenoponti : Novimur, quia omnes Haeretici fam&ae Jynodo, eorum mala, fe&ar defruemte, accufant. At verò Hincmauus, licèt hæreticus non fuerit, de facris tamen imaginibus erravit , ac in Sedem Apoftolicam exftitit contumaciffimus , iftofve ejus exceffus noftra Synodus damnavit. Eadem eft ratio Bertinianorum , quorum fædus au&or Hincmari adfiduus Encomiaftes eft , Annalium, nec non omni laude penitùs indigniffimi monachi Ademari. Fuit facrarum imaginum profeffus hoftis. Haec ejus verba de noftra Synodo, Quaedam pro favore Romani Pontificis conßituerunt , impetunt Romanum libellum, quo Apoftolicæ Sedis Primatum, & in decidendis fidei quaeftionibus infallibile judicium omnes Graecorum Epifcopi fuere profeffi . Quaedam contra Francorum Regum in Ecclefiafticam poteftatem violentias ftatuit noftra Synodus , nihil contra Canones antiquos. Secunda quaeftio eft, Quot Canones ediderit noftra Synodus ? Ratio dubitandi eft textus Græcus habens Canones folummodò tredecim aut certè quatuordecim. Refpondeo fuiffe viginti & feptem. Ità in Synodi præfatione Anaftafius difertè teftatur. Addit omnes à Romana Ecclefia probari . Quod eft cum moderamine accipien

i dum. Etenim primus Canon confirmat omnes

vulgares Apoftolicos , fingulofque Trullanos, quorum quofdam Romana Ecclefia nec probavit, nec eft probatura . Addu&tam dubitandi rationem folvit Admonitio de Photii Pfeudo-Synodo: Exßat etiam græcè baec Synodur, fed in compendium videtur redaâa , in qua tredecim tamtùm Canones reperiumtur, tametfi feptem & viginti babet Anaftafus im fua interpretatione. Quidam Canones ftatuunt de folis Latinorum moribus: Eos Graeci omiferunt. Et haec quidena in o&o priores generales Synodos conatus fum commentari, haud dubiè lapfus in multis. Le&ori humiliter fupplico , ut & pro his & pro aliis meis deli&tis inter• cedat apud Dominum, ac in me exequatur Propheticum Canonem: Arguet me juffus im mifericordia , & increpabit me , oleum autem peccatoris mom impinguet caput meum,

FINIS TOZMI TERTII.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

ANON Apoßolicus camomi Ecclefiae Romamae

- contrariuj . 69.
canomer Apoftolici, fex $ynodorum gemeralium , et.
jam Trullami , item & provincialium immobiliter
teneantur. 18o. 259.
canones Apoftolorum 85. firmi ftabilefque perma-
, meamt. 55.
camoner varii à $ymodo Trullama recipiumtur. 56.
capilli, calamifiratis fideles me exormemtur. 161.
capitula & decreta Nicolai & Aariani PP. fervem.
tur ac cuftodiamtur. , 261.
carmium fruffa $acerdotibus me offeramtur. I63.
chalcedonemff, Symodus à VI. $ymodo comfirmatur. 2.
cborepifcopi de confenfu Epifcopi poterunt Le&ori
mamum impomere. I 98.
chorum mtillu* laicorum , excepto caefare , ingre-
diatur. - , I 23.
chriftus abfque fecumdimis ex Virgine matür. 143.
Cbrifus figura bumama, mon agni, depingatur. 1 5o.
cbriffus verus Deus eff & bomo. 2.
Cbriffi perfoma uma eff , matura duplex. 2. 3.
'In Cbriflo duplex voluntas , duplex operatio . 3.
civitas mova fícubi à Principe erigatur, movus quo-
que ibidem Epifcopus cum Clero ffatuatur. 9o.
C/ememtis comffitutiomej , ut ab hæreticis depravatae,
rejiciumtur , 55.
Clericus amte Synodicam femtemtiam à communione
Epifcopi fefe me feparet. 277.
Clericus aut laicur fine meceffitate tribus feptimani*
ab Ecclefia me abfit. I44.
clericur me duobus gaudeat beneficiir. 2OI.
Clericu* , qui cum Deo dicata muliere coierit , depo•
^matur . - 62.

Clericuf , fine proprii Epifcopi fcripta dimifforia , im

alienae Ecclefiae catalogum me referatur. 73.
Clericur vocatur ad- muptias , ubi ludicra muptialia
imtroierimt , abfcedat. 78.

clerici ac Monacbi ludis fcemici, me interfnt. 77.
Clerici caupomariam tabermam me exerceamt. 65.
Clerici conjugati, eo tempore quo altari deferviumt ,
comtimeamt. 69.
Clerici Ecclefiae catbedrali r, mom autem mobilium do-
meffici ab Ordinibus mimoribus im di&a Ecclefia
affumamtur. - 283.
£lerici Graeci duobus matrimonii, implicati deponun-
ft/r . 58.
Clerici im aliema Ecclefia facrum mil operemtur. 3 Io.
Clerici im oratoriij fine requifito comfemfu me Miffa, fa-
¢iamt. IO4.
Clerici majores matrimomium me comtrabant. 63.
clerici me Sabbatbo vel Dominica jejumemt. Io6.
Clerici ob crimem depofiti , fi paemiteant, habitu cleri-
cali tondeantur : $im minùs , comam mutriamt.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Clerici ritè ordimati, qui apud Pbotium ufque munc
pertinaces haefere , fint perpetuò depofiti . Pœ.
mitentes ad laicam £ommunionem admittantur.
313.
Clerici , fme Epifcopi facultate, im oratoriis dome-
fficit , me facra faciant, aut baptizent. 83.
Clerici vefte fibi comvemiemti utamtur. 8o.
In Clerum digni referendi, quamvis ex genere facer-
dotali mom fint oriundi. -
Commumicanter mamus in crucis formam difpomamt :
mec in alia materia 55. Eucbarifiiam excipiant.
165. }
Le&ore* Mmt ordinati , & facerdotali tonfura utam-
fur. 88.
Concubimarii ad majorer Ordimer mom promoveamtur.
58.
conjugati apud Graecor poteramt ordinari. 63. 69.
Conjugati loca facra me imbabitemt . - 162.
Conjuramter Clerici aut Momacbi , vel adverjùr
Epifcopor vel conclericor aliquid macbinamter,
à proprio gradu excidamt . 89.
Conffamtimopolitamus Epifcopatur æqualia privilegia
cum Romano obtimeat ; fitque fecundus , Alexan-
drimur tertius , Antiocbemus quartur, Hierofo-
lymitamur quimtur. 9o,

Cruci , figura im pavimento me fiat, jam fa&a de-
leatur.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »