Pagina-afbeeldingen
PDF

perii limes funt dioecefes Illyriciana & Thracica: Et omnis Bulgaria eft manifeftè intra Illyricianam. De Illyrico, an ad Orientalis, an Occidentalis Augufìi partem fpe&tare debuerit, primi ex ambiguo patris Theodofii teftamento infeliciffimè litigare cœperunt Arcadius & Honorius; primus ipfum in Orientale & Occidentale divifit cum Valentiniano tertio per antenuptialem filiæ fuae contra&um Theodofius junior , atque ità Dacia, Prævalis, Dardania, & Myfia fecunda, quae poftmodum fuere Bulgaria , fpe&tare coeperunt ad imperium Orientis. Ex quo fundamento etiam Atticus Epifcopus Conftantinopolitanus , ac ejus poftmodùm fucceffor Epiphanius conati funt aut integram diœcefim iftam , aut ejus COrientalem partem tranfcribere in fuum jus Patriarchicum. Verùm & ipfi tunc à Romana Ecclefia audierunt : Aliud ordimamt jura fedium, aliud patiuntur divifiones Regnorum. Quartum argumentum hifce ad Romanos Legatos verbis exprefferunt Orientalium Patriarcharum Legati : $atis imdecem r eff, ut vor , qui Graecorum imperium detreéfamter Francorum fœderibus imbæretij , im Regno noffri Principis ordinando jura fervetis. Quapropter Bulgarorum Patriam ex Graecorum poteftate dudùm fuiffè , & Graecor Sacerdote ; habuiffe comperimur famé7æ Comffamtimopolitamae Ecclefiae , à qua quia per Pagamjfmum recefferat , mumc per Chriftianifmum reftitui judicamur. Gregorium fecundum Pontificem, qui Leonis Ifauri Romanae urbi & fuperiori Italiæ adhuc imperantis haereticas & tyrannicas juffiones ftiterat, æmulati fucceffores Pontifices omnem Græcorum poteftatem paulatim excuffèrunt, tandemque Leo tertius Occidentis imperium detulit Carolo Magno, Regi Francorum , à Græcis tunc ufque numeratorum inter barbaros ac latrocinales Romani imperii dilaceratores. Exindè illi cunétos Latinos habuere pro rebellibus & læfae majeftatis reis, Romanamque Ecclefiam ut mali au&tricem funt praefertim averfàti. Hinc intulere ipfàm effe fimilium etiam deinceps motuum ciendorum fufpe&tam, ideòque intra Graeci imperii terminos non poffe fungi ulla Patriarchica poteftate. Ex hoc fundamento, ut palmari & irrefragabili, Orientalium Patriarcharum Legati pro Patriarcha Conftantinopolitano definierunt ac pronunciafunt. Verùm adversùs iniquiffimam fententiam Legati Romani cum clamore funt proteftati : $emtentiam , quam mom ele&i , meque admiffi , five timore , fíve gratia , vel quidquid illud eff , praecipitaflir potiùs , quàm protuliffir , au&oritate $an&i spiritus ufque ad definitionem fam&ae Sedis Apoßolice - omninò refcindimus , ità ut mullo modo vel momen fententiæ habere mereatur. Teque adjuramur , Patriarcha Ignati, au&oritate $an&orum Apoftolorum Principum coram Deo , fuifque Angeli* , omnibufque praefemtibus, ut fecundùm bamc Epiflolam famâiffimi Reffitutoris tui, Domini Adriami , fummi Pontifcis , quam tibi ecce offérimur, imduffriam tuam ab omni Bulgariae ordinatiome immunem , mullum tuorum illuc mittemdo, cuffodiar , me faméfa Seder Apoflolica, quae tibi tua reffituit, per te fua perdere videatur. Quim potiù* , quod mom crcdimur, ju

fam te habere querimoniam exiffima*, fan&ae Remanæ Ecclefae , reftitutrici tuae, folemmiter fuggerere mom omitta f . Quaeftio eft , undè Legati Apoftolici , nullum de Bulgaricis quaeftionibus habentes mandatum, ad manum ftatim habuerint hafce litteras Apoftolicas ? Refpondeo cum libro Pontificali dicente de Hormifdae Pontificis ad Anaftafium Auguftum Legatis: Portabamt Epiffola, confortatoriar fidei , & conteffationes fecretar. Hoc eft, fecretas litteras non nifi certo eventu porrigendas. Futuras Græcorum de re Bulgarica dolofas artes Adrianus Pontifex præviderat, ideóque Legatos fuos iftiufmodi litteris armarat . Pergit Guilielmus Bibliothecarius , Patriarcba Igmatius Apoftolicam Epiffolam fufcipiemr , ficèt magmoperè momitus legere diffuliffet, refpondit: Abfit à me, ut ego hi, praefumptionibus comtra decorem fan&ae Sedi, Apoßolicae implicer » qui nec ità juvemiliter ago , ut mibi fubripi valeat , nec ità femiliter deliro, ut quod in aliis reprebendere debeo, ipfe committam. Erant fpecio

fa promiffa : Et hoc fine collocutio fia finita efi. Quæ omnia in Synodi præfentis præfatione habet etiam Anaftafius Bibliothecarius, & adjungit ; Hæc diximur, imtemtor ffadiofor reddere curamter, me fortè proceffu temporis quidquam de fubjiciemda Conftamtinopolitamæ diœcefi Bulgarorum terra fatutum vel definitum ab univerfali & o&ava putetur $ymodo, vel Aê7iomum illius codici à Graeci* buic adjici aliquid praefumatur. Nam generalibus Synodis nugas fuas adfuere , aut rerum feriarum truncatrices manus inferre eft antiqua Græcorum vafricies , ibidem exemplis ab Anaftafio demonftrata , Et ejus fufpicio non fuit vana. Etenim Bulgaricas Provincias fuiffe per o&avam Synodum fedi Conftantinopolitanae adfcriptas plenis ubique buccis cecinerunt , atque ità Michaelem Regem in errorem, & à Romanæ Ecclefiae Patriarchali poteftate feduxerunt . Et hifce omnibus cooperatus fuit etiam Patriarcha Ignatius, Romanæ Ecclefiæ in fe beneficia nimiùm citò oblitus. Hinc de illo apud Bafilium Auguftum queritur Pontifex Adrianus: Favore veßro frater & coepifcopus nofler Ignatius in Bulgarorum regione confecrare praefumpfit Antiffitem , utique ArchiEpifcopum feu Primatem, nomine Theophyla&tum. Undè mirati fumur , & quia à pia intentiome veflra retrò reverfi ftir , admodùm obffupuimur . Ifta temeritate periiffe ait omnia utriufque anteriora merita, rogans tandem aliquando ab ipfa cefíari , Ignatioque & cunétis per ipfum iftic confecratis aut confecrandis Epifcopis & Clericis minatus perpetuam degradationem , Rei fucceffum edicit Guilielmus Bibliothecarius. Bulgari per Orientaler , conffantinopolitanofque domi, & promiffomibus perfuafi Graecos $acerdoter, juxta quod dicit Grimoaldus Epifcopus , qui ab ii, fe repulfum fatetur , fufcipientes , mofros ejiciunt, & per eumdem Grimoaldum Epifcopum, quia fine confcientia Sedis Apoftolicæ commiffum fibi prædicationis officium deferemr Romam ditiffimur remeavit » magnum Epißolae volumem falfis allegationibu* tamquam fub praetextu deliberatae fententiae Jynodo Praefidentium, implicatum Sedi Apoftolicæ remifit.

Im

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

In quo faéfo quia Epifcopus à Bulgaris expulfum Epifiola fatente fe afferit , & Presbyteri non fe pulfo, à Graecir vel Bulgaris , fed ab eo Epifcopo circumventor , profe&ò dubium , quim mutuæ fubfit proditionis imago, donec Cbriffus rerum rimator & cordium in fuorum fervorum examine banc im lucem protulerit, mom videtur. Graeci itàque & Bulgari, publica manifeftae expulfionis injuria afficere nolentes Romanam Ecclefiam & fibi ab illa tranfmifíum Latinum Clerum , Grimoaldum Epifcopum Polymartienfem, Sedis ibidem Apoftolicæ Legatum , ad fponte exeundum , & omnem Latinum Clerum fecum educendum pecunia corruperunt. De hac tamen generali expulfione exßat Adriani Pontificis ad Patriarcham Ignatium Epiftola, lamentans omnes Latinos Epifcopos & Clericos cum gravi ignominia & dedecore, ac non mediocri contemptu è Bulgarorum regione expulfos. Et addit : Quod fi dicas priùs à nobis Comffamtimopolitamæ diœcefeo* Presbyteros im ea regione facrificare probibitor, baud inficias imur. Eramt Pbotiami, illiufque $ymmiffae, quibus mom folùm im Bulgarorum Provincia , fed ubique gem1ium $acerdotali munere interdiximus , interdicimuf. que . Palmare Graecorum fundamentum erat , quod Provincias iftas Patriarcha Conftantinopo1itanus aliquando poffediffet. Fuerat furtiva & latrocinalis poffeffio, ideòque frivolum fundamentum : Nam eas ab Apoftolorum tempore ufque ad Leonis Ifauri hæreticam tyrannidem legitimè poffederat Ecclefia Romana . Adriano fecundo in Apoftolicam Cathedram fucceffit Joannes o&tavus , Romanae Ecclefiæ Ar. chi-Diaconus , qui etiam pro eadem Bulgaria Bafilium Auguftum inftantiffìmè expoftulavit, Patriarchae Ignatio excommunicationem comminatus ac perpetuam degradationem . Varias hac de re in ejus Regefto habemus litteras. Tandem Conftantinopolim legavit Paulum Oftienfem ac Eugenium Anconitanum Epifcopos , de quibus Stylianus Mappa, Neo-Cæfaraeae ad Euphratem Epifcopus , in litteris ad Stephanum fextum Pontificem: Paulum & Eugemium Epifcopo, Joamnes 1Papa ad Patriarcham Ignatium de caufa Bulgaricae ?rovinciae miferat, quor defum&o jam Igmatio Photiu* excepit , partimque domir corrupit, partim Regii* minis perculfo, impulit , ut im comvemtu Cleri , Epifcoporum , & univerfi populi teffaremtur fe à Papa Joamme adversùs Ignatium miffor , ut Igmatium amatbemate ferirent , & Pbotium Patriarcbam remumciaremt. Etenim defunéti San&i Ignatii thronum propria ftatim temeritate reinvafit Photius: Et ifta diétorum Legatorum fedu&trice arte pacavit & circumvenit multos zelosè orthodoxos , qui afferebant illum à fe mom receptum iri, donec à Romama & Apoftolica Sede effet confirmatur. Eamdem Photii nequitiam refert Synodi noftrae Breviarium, exftans in editione Biniana : Joammer, cùm Adriami thronum fucceffor occupaffet, idem Pbotium dammavit , quando Eugenium & alio, im Bulgariam miffo* per fraudem circumvemit & corrupit. Nam Joammet accepto Evangelio ambonem comfcemdit, cum&ifque audientibus dixit : Quicumque Photium nom juffo Dei judicio judicatum judicat , amathema fit. Et aliud Synodi noftrae. Breviarium ad magnae

Ecclefiae ingreffum in porticu defcriptum : Eugenius & Paulus Romam reverf à Joanne Papa in ambone publicitùs funt damnat, & exauéìorati. Nihilominùs pacis amore ad Batilii Augufti importunas preces Photium in Patriarchalem dignitatem & fedem recepit tandem & confirmavit idem Pontifex Joannes , adjeéta hac inter caeteras conditione : Diæceßm moffram Bulgaricam fumma mobi* celeritate reffitui volumus , & de caetero omnem ordinationem Eccleßaßicam ab Eccleff.e Conffantimopolitamæ Præfulibur m eadem amputamur, ipfor autem ordimator ibidem Epifcopor, & omnes alior inferioris ordinir Clericor , ut imdè fe fubtrahant, & ab invafione Bulgaricae mofiræ Diœcefi, ommimò compefcant, decertare procurer . Quibus ß tu aut Pallium dederi* , aut quamcumque illuc ordinatiomem feceris , vel donec mobis obediamt, cum eis communicaverit , pari excommunicatione temeberir amnexus. Et hifce mandatis fuit omninöobeditum, & rursùm Graecorum Epifcopi & Clerici de Bulgaria ejecti. Etenim Bafilio Augufto idem Pontifex agit gratias , quod uti San£ti Sergii in urbe Conftantinopolitana monafterium, ità etiam Bulgarorum diœcefin Ecclefiæ Romanæ reftituißet. Et tunc fa&um eft , quod in damnatoria Formofi Portuenfis Epifcopi fententia expreffit idem Pontifex Joannes : Formofus à mobir im Bulgariam proficifcendi licentiam, litteras , & meceffaria adjutoria impetravit. Nempe Latinos Epifcopos & Clericos recipere coaétus Rex Michael rehabere voluit dile&tum fibi Formofum. Verùm & Photius & Bafilius Auguftus ad ingenium redierunt, eje&tifque denuò Latinis Epifcopis & Clericis Bulgariam fedi Conftantinopolitanæ immobiliter adfixerunt. Ità manfit ufque ad Innocentium tertium Pontificem, qui quomodó Bulgariam Romanæ Ecclefiæ, & toti Illyricianæ diœcefi reddiderit Theffalonicenfem Vicarium, largè narrat antiqua & authentica ejufdem Pontificis vita, publicata per Francifcum Bofquettum Epifcopum montis Peffulani. Etiam Siciliæ & Italiæ Ecclefias , Ecclefiæ Romanæ Metropolitico juri fine medio fubje&as, Romano Patriarchatui reddere Graeci nunquam voluerunt . Quomodò Syracufanam Ecclefiam in Archi-Epifcopatum erexerat Leo Ifaurus; ità Ecclefiae Hydruntinæ fecit Nicephorus Phocas, quod in legationis fuae hiftoria fcribit ad Joannem decimum tertium Pontificem Luitprandus Epifcopus Cremonenfis : Nicephoru, livore, quo in vos abundat, Conftantinopolitamo Patriarcbae praecepit , ut Hydrumtimam Eccleffam /m Arcbi-Epifcopatus honorem dilatet, mec permittat im Apulia feu calabria latinè amplius , fed græcè Divima myfferia ce/ebrari. Scripfit itàque Polieu&u, conffamtimopolita

mus Patriarcba privilegium Hydrumtimo Epifcopo, quatenùs fua au&oritate habeat licentiam Epifcopor confecramdi in Aricemtila, Turcico, Gravima, Maceria , Tricario , qui ad comfecrationem Domini Apofolici pertimere videmtur. Omnes enim per Italiam ufque ad Ravennatis ac Mediolanenfis Provinciarum fines Epifcopi fuerunt tunc Romanae Metropoleos fuffraganei, ideòque à Domino Papa tamquam proprio Metropolita erant confecrandi. Cun&ti in Regno Neapolitano Archi-Epifcopi

habuere

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Habuere fimiles fatales, demptis paucis à Romana Ecclefia ereáis. Verùm Divina Juftitia pro! Apoftolica Sede pugnavit. Etenim paucis poft praefentem Synodum annis nobiliffimam Syracufæ civitatem funditùs deftruxerunt Agareni, atque ità Nicolai & Adriani Pontificum , nec non noftrae Synodi, quas ipfi à Schifmaticis impediti non potuerant, in Gregorium Asbeftam degradationis fententias fuerunt executi . Et hac occafione dolofum iftum operarium Photius tran{¥ulit ad Metropolim Cyzicenam. Et ad undecimi faeculi annum trigefimum primum fcribit Sigebertus Gemblacenfis : Robertus & Ricbardus, minuendae domo multitudimis caufa , hoc tempore â Aortmammia Franciae digreff, Apuliam expetunt , & Itali, inter fe diffidentibus , dùm alteri contra alterum auxilium præfiamt , bac opportunitate Italor calIidè & fortiter debellamt , & fucceffus urgendo fuor momem fuum dilatant , & futuræ profperitatis fibi viam parant . Ex univerfa Sicilia , Calabria , Apulia, ac reliqua ulteriori Italia & Græcos & Saracenos ejecerunt , fefeque priùs in Comites aut Duces, deindè etiam in utriufque Siciliae Reges per Petrum Leonis Anti-Papam, cujus fa&um pofteà confirmavit Pontifex Innocentius fecundus, exaltarunt . Siciliæ Archi-Epifcopatum tranftulerunt Syracufa Panormum , Romanum in Divinis officiis ritum ac Latinam linguam reßituerunt, exftirparunt fchifma , Sedis Apoßolicæ fidem , obedientiam , Patriarchicam poteflatem redintegrarunt. Et huc refpicit fchifmauica querimonia Theodori Balfamonis, ex Ecelefiæ Conftantinopolitanae Carthophylace Patriarchæ Antiocheni , in commentario undecimi Canonis Nicæni : Sicilia certi, ab binc ammis urbis confantinopolitamæ Throno fubjeéfa , tyrammici, mamibus ab eo avulfa eff , eamque ad jus fuum priffiaum redire cupio , tamquam quæ im fervitutem abduáa filia ad liberam matrem revertatur. Libera ejus per ipfos Apoftolos data mater fuit Romana Ecclefia , Conftantinopolitana dumtaxàt noverca obtrufa per Leonem Ifaurum. Attamen Roma

nas appellationes, evocationes , legationes , ac Epifcoporum confecrationes Sedi Apoflolicæ unà reftituere Nortmanni dudùm noluerunt. IUtriufqueSiciliae proprietatem, jure fibi fpe&antem, prætendebat Romana Ecclefia : Hinc populos fuos Romanis Legatis fubjici, Epifcopos verò frequenter Romam accedere, & Romano Pontifici in fua confecratione profiteri fufpiciofi Nortmanni rebus fuis adverfum judicarunt. £Hinc Guaimarius Princeps Salernitanus Joanni 8alernitano Archi-Epifcopo , ac ejus in perpetuum fuccefforibus extorfit à Clemente fecundo hocce privilegium : Licentiam damus & poteßatem ordinandi & comfecramdi Epifcopor im fubje&i , vobis locis . Enumerat Pontifex ejus fuffraganeas Ecclefias, & pergit: Et mom habeamt poteßatem $ucceffore, moffri in cun&is praediäis Epifcopatibus deinceps Epifcopos confecrare . Hinc item proceffit Monarchia Sicula , per Urbanum fecundum in-dulta , aut indulgeri cœpta. Et quis nefciat GuiHielmi mali Regis cum Adriano quarto Pontifice violentas tragaedias , quibus captivus Pontifex fuit compulfus Romanas appellationes ac Evoca

j tiones cedere, etiam Epifcoporum ?* Erant bar

baricæ in fupremum San&i Apoßoli Petri Primatum violentiae: Et hinc Henrico fecundo Anglorum Regi , Henricianas fuas confuetudines Siculorum & Hungarorum Regum exemplis defendenti , reétè refpondit gloriofus Cantuarienfium Martyr & Archi-Epifcopus Thomas eas effe confuetudines Jefu Chrifti Evangelio adverfàs, & violentias barbarorum. Et cun&a ifta per vim extorta indulta fucceffores meritò fpernentes non defierunt per utramque Siciliam Epifcoporum confecrationes, & totius Cleri ac populi appellationes inftanter repetere. Epifcoporum appellationes Innocentio tertio Conftantia Regina, Henrici fexti Augufti vidua, ac Frederici fecundi mater , eorumdem confecrationem Adriano quarto reddidit Rex Guilielmus malus, de quo ih Sigeberti Gemblacenfis appendice Robertus Abbas Montenfis : VVilhelmus $iciliae Rex cum Papa Adriano pacem fecit , concedendo ei confecrationes Epifcoporum Regni fui & Ducatur , fcutantiquitùr eas babuerat Romana Ecclefia , undè difcordia fuerat inter Patrem fuum Regem Rogerium , & Innocentium fecundum ac Eugenium tertium Romanos Pontificer. Idem verò Apoftolicus comceffit ei regmum $iciliae , & Ducatum Apuliæ, & Primcipatum Capuae. Ità Romana fedes plenum fui Patriarchatus jus pedetentim in iflas Ecclefias recuperavit.

[ocr errors][merged small]

Rima Legatorum poft Synodum A&io fuit lis cum Græcorum Epifcopis & Bafilio Augufto de Romano Pœnitentiae libello, fuperiùs abundè expofita. Dico , Et Bafilio Augufto : Omninò enim ille Epifcopis collufit. Et verum litis finem edicit in Adriani Pontificis vita Guilielmus Bibliothecarius: Libello , Legati Romami vix tandem recipiunt, fed Imperatoris iram pro mimia fidei fuae diffri&ione vehementer incurrunt . Eufebiana ac Acaciana in fupremum Romanæ Ecclefiae primatum invidia ac rebellio, ex qua Anaftafius Auguftuslibcllo per Hormifdam Pontificem tranfmifio affentire moluit, in Græcorum Epifcopis & Augußis paffim fub dolofo cinere quafdam fuo

tempore erumpentes retinuit fcintillas. Alteram A&ionem narrat idem' Guilielmus: Legati fam&ae Romamae Ecclefiae textum $ynodi, ne quid græca levitas falfum in eam congefferit, Amaffafio fan&ae $edis Apoflolicae Bibliotbecario, qui tunc temporis pro caufa Ludovici fecundi feremiffimi moffri Augufii cum $uppome Archi-Mimiffro & Everardo imperialis menfæ Præfe&o comffantinopolim advemerat, fubtiliter inquiremdum , antequam fubfcribant, committumt. A quo, quia im utrifque linguis eloquentiffimus exiffebat , fudioffimè perfcrutatus »

omn®

[ocr errors]

Lib. Pont. in Hormif.

[ocr errors][ocr errors]

emìne quod ad laudem feremiffimi moßri caefarir Sam&fiffimus Domimur Adriamus Pontifex, Arfemio Epifcopo immimemte, adjecerat , refecatum imvemiumt. Quapropter Epißolam Sedis Apoftolicae fraudulenter corrofam fummir clamoribus conquerumt , fatenter fe zmullo modo ßmodalibur A&iomibuj fubfcripturor, miß totius Epiftolæ integritas geffis ßnodici* jungeretur. Hoc modo Romami* certamtibur , Graeci, verò non effe im 9modo de laude Imperatori*, fed de folius Dei tra&amdum altifomè refpomdemtibus , momenque imperiale moffro Caefari pemitür imvidemtibus , tamdem ad boc ufque pervemtum eff , ut imterpofita comditione volumtatis Apoßolicae definitir femtemtii* mimù, fimitè fubfcriberemt, ità legemter : Ego ille vices agem Domini mei fam&iffimi & umiverfalis Papae Adriami, im bac fam&a $ymodo Praefidemr , ufque ad volumtatem ejufalem Eximii Praefulis ad ommia, ut fuperiùs Jegitur, comfemf & mamu propria fubfcripff. Arfenius ille erat Hortenfis in Italia Epifcopus, Sanęti Pontificis Nicolai frequens in Francia Legatus , Francorum Regibus ac Epifcopis cariffimus, de quo in Sanéti Gregorii Magni Pontifi

[ocr errors]

Piaconus ; Reveremdae memoriae Nicolaus Pomtifex Arfemium quemdam Hortamae civitatis Epifcopum, Judaica* tunc primùm pelliceat introducere moliemtem, adeò averfatur eff, ut ei Palatimam proceffohem vellet adimere, mififuperffitiofe gemtir veffe , abjuramdo , cum $acerdotalibus infulis comfuetudimaliter vellet procedere. Eum, quod Ludovico Germaniae Regi potiùs quàm Carolo Calvo Galliæ Regi faveret, aterrimè notant Francorum Annales Bertiniani. Per Ludovicum Auguftum in Adriani Pontificis gratiam rediit, atque ità ad ejufdem Augufti laudes Apoftolicis litteris inferendas Pontificem induxit. Palmare fundamentum , ex quo Græci Francos uti legitimos Occidentalis Imperii Auguftos noluerunt adnofcere , edicit in opere deTebus Geticis Jornandes Ravennæ Archi-Epifcopus; Juffu Marciami Imperatoris Oriemtali, Majoramu, Occidentale fufcepit Imperium gubermandum . Et Leo Imperator, qui im Orientali regno Marciamo fuccefferat, Amtbemium Patricium fuum ordimam, Romae ?rincipem deftimavit, Et infrà : Glycerius apud Ra. vennam plus praefumptione, quam ele&ione caefar

[ocr errors]

de Orientalis Augufti manu non fufcepiffet. Hinc etiam de Severo Occidentis Augufio per Orientalem non promoto fcribit: Majorami locum Severus invafit. Exiftimat Jornandes Imperium Occidentale fuiffè Orientalis quafi beneficium ;

Hinc Francos Leonis tertii Pontificis, non fua|

Augufta manu creatos Auguflos tamquam legitimos agnofcere Graeci dudùm noluerunt. Quod íundamentum non latuit Carolum Magnùm. Hinc enim de illo fcribit Guilielmus Malimesbe. rienfis : Carolus ab imperatoria appellatione, quamvir fepè ab adriano Papa primo invitaretur, tem. feravit , & à Leone tertio ac Romano populo adclamatum Auguffi momen imvitu, accepit ; Quod noßet illud ab Auguftis Conftantinopolitänis £u!lo paâo probandüm, & armis adver$ùs ipfos defendendum . Hinc pergit Malmesberienfis: Peftâ tamem animofitate, qüá debebat, contra Im

peratore* cemftantinopolitano, ipfum defendit. Quod ipfum fundamentum in litteris ad jam diâum Ludovicum Auguftum urfit jam di&us Augußus Bafilius, uti liquet ex iftius per Cardinalem Baronium addu&o ad hunc Refponfo, quo & illud & alia Graecorum fundamenta evertit . Etiam ad Fredericum primum Imperatorem , moventem cum pleno exercitu in bellum fanâum, fcripfit apud magnum Belgii chronicon Graecorum im

perator Emmanuel Comnenus: $acratiffimu, Im- F. 18 r.

perator Comffantinopolitamus mandat tibi advocato Romamæ urbi, gratiam fuam , ß digneris. Eam ß dedigneris , fcire tamen te oportet , monarcbian. Romanæ urbis peme* eum effe, eum fuperiorem tibi imperare debere. Secutus eft regulam ab Ammiano Marcellino adduétam , ex qua Conftantius Auguftus Gallo Cæfari fcripfit, & Diocletiani exemplo confirmavit Romanum Imperium non poffe dividi , ideòque Caefàres Augufto non efîè nifi Apparitores . Refpondit verò commotus Fredericus : $ciat ille tuur , quem facratiffimum Imperatorem vocas , me ele&ione Principum & cowfecratione univerfalis Papae urbis Romae momen Imperatoris & Romami Imperii digmitatem fufcepiffè. Lis dura & longa , defcripta largiùs à Godefrido monacho Coloniae Agrippinae ad Sanétum Pantaleonem , & Tagenone Decano Ecclefiae Pafßvienfis. Tandem fuiffe compofitam, inflexumque Emmanuelem, ut fe movae dumtaxàt Romae Imperatorem fcriberet, adfirmat in Ottonis Frifingenfis fupplemento Radevicus Presbyter Frifingenfis. Jure merito permifit fe infle&i. Quod addu&tum à Jornande fundamentum non fubfiftat. Etenim Romanum Imperium fuifíe primum à duobus Antoninis, Marco & Vero, focero & genero, in duos paris poteftatis Auguftos divifum teftantur Sextus Rufus, Eutropius, Ælius Spartianus , & Ammianus Marcellinus : Quocirca quod ipfum non in duos Auguftos , ied dumtaxàt in Auguftum & Caefarem fit divifibile, quod item Caefar fit Augufti folummodò appari. tor & fatelles, fuere zelotypa fomnia Conftantii , adversùm imperii corrivales longè fufpicaciffimi. Fateor tamen Collegam non à Senatu aut exercitu , fed à folo feniori feu principali Augufto femper fuiffe ele&um. Etenim Colle. gam obtrudere volenti exercitui refpondit apud Theodoretum , Hermiam Zozomenum, & Ammianum Marcellinum Valentinianus Auguflus : Me ad imperandum deligere, ò militer , peme, vos erat, fed cùm jam à vobis dele&u, fim , comfortem imperii , quem poffulatis , mom im vefira , fed mea folius poteftate deligere fitum eff. Verùm quod Occidentis Imperium femper fuerit Orientalis Augufti donum ac beneficium, eft penitùs falfum. Etenim hic ipfe Valentinianus fibi Occidentem, fratri Valenti , priùs dumtaxàt Caefari creato, adfcripfit imperium Orientis . Ejus item filius Gratianus, folius Occidentis Auguflus, defun&ti patrui Valentis Orientale imperium dedit Theodofio Magno . Idipfum Licinio Sororio dedit Conftantinus Magnus. Quoties plures Cæ• fares vel etiam Auguftos habuit imperium, aetate fenior fuit femper dignitate potior, *; ilVIII ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

lum fpe&abat ele&io Collegae. Quare fateor jus iftud ad Leonem Ifaurum fpe&taffe , nifi fefe per hærefin illo fpoliafîèt. Ipfum per haerefin perdi docuit femper & Græca & Latina Ecclefia ; Uti Romanus Pontifex, ità quoque Patriarcha Conftantinopolitanus. Quare qui id hodie negant , blaterant Carolum Magnum fuiffe imperio per* peràm intrufum. Neque mireris Legatos Apoftolicos de hac civili quaeftione adeò acriter certaffe. Ab Adriano Pontifice acceperant ifta mandata. Et Anaftafius Bibliothecarius , Suppo Comes , & Everardus menfæ Præfe&tus, Ludovici Imperatoris Legati, non defierunt illos accendere. Tertiam rationem edicit in laudati Pontificis vita Guilielmus Bibliothecarius: Adrianur Pontifex Stepbanum Nepeffnum Epifcopum, quem procaciffima falfitar feremiffimo Ludovico Augußo incufamr , domo , Patriaque profcripferat, ab Auguffa manfuetudine multit Epifíolarum documentis requirere ßuduit , tandemque obtinuit. Stephanus ille erat Legatorum unus, ideòque priorem fufpicionem infigni pro Ludovici dignitate zelo conatus eft radicitùs ex. pungere. Attamen nec ipfe , nec ejus Collegae potuerunt à Graecis Augufti titulum extorquere , atque ità Synodo noftrae fubfcripferunt, non abfolutè, fed fub condicione : Ufque ad voluntatem Eximii Præfulis Adriani. Qui fubfcribendi mos non eft novus. Etenim etiam fecundo Vafenfi Concilio ità fubfcripfit Contumeliofus Epifcopus Regenfis . Metenfi item , in qua Guntharius Colonienfis & Theutgandus Treverenfis Metropolita Lotharii Francorum Regis legitimas nuptias peffimè exfufflarunt, Synodo quidam Epifcopus fubfcribens addidit : Ufque ad Sedis Apoßolicae deliberationem. Quam appendicem quia di&us Guntharius arrepto cultello raferat , San&ti Nicolai Pontificis iram graviter accendit. Supra memoratas Bafilii Augufti ad Ludovicum Auguftum litteras exiftimo hujus quaeftionis ergô ad J{omanorum Legatorum, fefe & apud Pontificem & apud Auguftum fuum purgare & de omni conatu commendare fatagentium , preces fuiffe confcriptas. Tertia Legatorum poft Synodum a&io fuit ad urbem Romanam reditus , & falvus per viam condu&us , de quo in marginali ad primam A&ionem fcholio Anaftafius Bibliothecarius : Vicarii Apoftolici gaviß Romanos Epifcoporum libello, à Bafilio Augufto recepto, mobir deferemdor tradiderunt , qui videlicèt antequam remeandi ad Patriam iter arripuiffemt , feparati fumus , qui Dyrracbio venimus $ipontum , deindè terremo itimere Beaeventum , pofi haec Romam , eofdem libellos portamter. Miffi verò Sedis Apoflolicae à Dyrrachio fimili modo navem ingreff, Amcomam petebant ; fed Exada* vemorum piratas incurremter omnia , quae poffidere videbantur , penitùs amiferumt , & fímul codicem A&iomum præfentis Synodi . Verùm ego, qui Romamae Bibliothecæ curam gerebam , fudium babui à comftantimopoli mecum ipftur Synodi codicem deferemdi, delatum fummo Pontifici praefemtavi , ac per baec fa&um eff , ut Sedes Apoßolica , Deo autbore , codicem Jynodi per mor fufciperet , & libellos Miff* quidem à nobis redditos , fed prr nos falvatos habe

ret: Quo* mimirùm Miff , fpemër fe ut codicewsy. modi (* caetera fcripta baberemt , bor proculaubis perderent. Addit Guilielmus Bibliothecarius. L. gati maviganter im Jclavorum manu r dedu&i inciaerunt. Bonif ommibus , & autbemtico , im quo fubfcriptiones omnium fuerumt , exemplari demuaatu funt , ipfque capite plexi effemt, mifi ab bir , qui ab illis qufugeramt , timeretur . Tamdem Apoftolicir, Imperialibufque Ludovici Augufti litteris ab exilio liberati » umdecimo Calendarum Jamuariarum die , indiéfione quarta , Romam reverß , omnia coram fummo Pontifice & Proceribus retulere, mibil aliud fcripturarum, quàm librum Aâionis Ignatii, & libello* quos à Sclavir receperamt , & reliquor libellor, quos $upponi Archi-Mimiffro Imperiali & Amaffafo prudentiffimo Bibliotbecario fam&ae Sedis Apoßolicae , cujus praefcientiæ folicitudine exemplar amiffe Jynodi , quod fibi fcribendum impetraverat, Eccleffa Romana fufcepit , dudum conffamtimopoli commendaveramt, offendere potuerumt. Apoftolicos Legatos è generalis Synodi loco Romam folenni eve&ione aut Regali dromone reducere eft antiqua Romani Imperii pietas, cui etiam in Nicolai Ponti• ficis Legatos deeffe non praefumpfit Michael Auguftus: Primus ob repetitos Romanæ Profeffionis libellos , repetitam dioecefin Bulgaricam, ac defenfum Ludovici Augufti Qccidentale imperium defuit iratus Bafilius Auguftus: Et quidem de collufione cum barbaris & paganis Sclavis fufpeélus . Quavis enim via Romanos libellos perdi voluit , & Epifcopis fuis fieri impunem libertatem A&a fynodalia per additamenta aut truncationem vitiandi. Et hinc purgare fe ftudens in litteris de tribus capitulis , miffis ad Adrianum fecundum per Abbatem Theognoftum, admiratur & dolet de Legatorum felici in urbem Romanam adventu nihil intellexiffe. At Pontifex meritò refpondit: Apocrifarior moßror, fuper quorum reverßone fcripffir , licèt ferò, poß multa tamem pericula , depraedatiomer , atque propriorum bomimum trucidationem , mudor recepimus , mom cujuslibet hominis fretor auxilia, fed Dei fa/iur praeditor admimiculo . Undè audiemter haec umiverfi gemunt, & quia ißi pertulerant, quæ fub mullo priorum Principum quemquam $edis Apoftolicae Miffunm pertuliffe recolumt , ommer fupefa&i mirantur, fitque continui clamoris ab Ecclefia moftra murmur , quod ità difpofitiomir vefirae conßitutio improvidè prodire potuerit, ut im barbarorum gladior mullo imperii veflri praefidio inciderimt. Addit vel Michaelem Auguftum fuiffe ab ipfo imitandum. Porrò de Synodi codice per fe Romam allato fcribit in ejufdem præfatione Anaftafius Bibliothecarius: Quidquid im Latino A&ionum o&avae Synodi codice reperitur, ab omni fuco falfitatis extrameum ; quidquid verò ampliùs vel de diœcefBulga* rica , ßve aliumdè im ejufäem $ymodi codice forfam invenietur , totum mendacii vememis infeéfumSeriò monet, ne quis à vitiatis codicibus fe pa* tiatur circumfcribi, Quocircà Guilielmus Bibliothecarius verè ait hocce tempore Anaftafium Divina difpenfatione Conftantinopolim advenifTe. Erat omninò ne* cefíarius. Attamen & quid humani illic eft infeliciter operatus , Exftat damnati Photii ad

« VorigeDoorgaan »