Pagina-afbeeldingen
PDF

& fermo meus finem habet. Ecce emim magnam meruiffi, compaffonem & veniam à fanéìa Romanorum Ecclefía , & ab ommibus mobi* . ' Ad Ecclefiae fores ftabant etiam lapfi Diaconi , de quibus ad fančtam Synodum profecutus eft Paulus Carthophylax: $imiliter & Diaconi, qui ceciderum*, babentes præ mamibu* hibelHum pænitemtiae , deprecantur fan&am $ynodum , ut introeamt . Et illa , quod à Sanéto Ignatio aut Methodie confecrati effent , certificata dixit : Introeant. Introjerunt Diaconi novem, ad quos San&tus Patriarcha : Utique ex propofito feciffis libellum , quem fertis ? Et illi : Deu* fcit , Domine, quia ex multa alacritate illum fecimur , ipfe emim movit comfcientias mofira*, quomodò erant circa Samé?itatem tuam, cùm syramnidem patereri , . Quae verò Photio fecimur , coa&è & imviti fecimur , fed gratias agimus Deo & San&itati tuae, ô Domine , quia mom retribuiffi mobis fecumdùm peccata moflra. Fecerunt omnia Epifcopis & Presbyteris fimilia , illis Patriarcha oraria reddidit, atque ità de amiffo Diaconatu reinveftivit. ' Et tunc iterùm Paulus Carthophylax : Venerunt & $ubdiacomi, qui ceciderumt , in famé?am bamc $ymodum , eumdem libellum prae mamibus habemtet , ingredi poffulamter. Ad quae Legati Romani : Ingrediamtur, placet emim mobir. Er cum quinque Collegis ingreffus eft Thomas Domefticus Subdiaconorum, quibus fimilia pari modo facientibus Patriarcha Ignatius dedit & ipfi, proprii bonoris imfigmia. Addiderunt Romani Legati : Secundùm formam banc bodierma die fufcepimur Epifcopos , & Presbyteror , & Diacomor, & $ubdiaco'mos , qui ceciderunt , fufcipi deinceps decermimus omnes , qui ßmiliter peccaverumt , & paenitentiam agunt . Ex quibus liquet Ignatium , quidquid hac in re egit, egiffe non ex Patriarchali fua poteflate , fed ex delegatione Romana . Etenim fchifma & haerefin femper fuiffe crimina Sedi Apoftolicæ refervata , ex antiquiffimis & authenticis teftimoniis poffit oftendi. Quis fuerit Snbdiaconorum Domefticus , docet marginale Anaftafii fcholion : Primum $ubdiacomorum Graeci pomefficum vocamt, quem Romani Oblatiomarium . Omnes hofce lapfos Epifcopos & Clericos San&tus quidem Ignatius in gradum repofuit, eifdemque Epitimia impofuit, taxata tamen per plenam Synodum, leéta verò per Stephanum Ecclefiæ Conftantinopolitanae Diaconum ac Notarium : $it remedium, & falutem amimae feremr , & valdè difcretum Epitimium $acerdotum , qui per multam confuetudinem ceciderunt , & megaverumt propria chyrograpba, quæ benè & regulariter edita funt ad fpiritalem comffi&um , & unitatem fan&ae catbolicae Ecclefiae. Hoc eft, qui juratam obedientiæ profeffionem, Sanélo Ignatio aut Methodio in Epifcopa!i confecratione fa&am , & pro flabilienda Ecclefiarum unitate exigi meritò confuetam , fuerunt fchifmaticam Photii fa&ionem fequendo prævaricati. Si quidem carmibus vefcuntur, abßinere à carme, cafeo, & ovo; ii ve, qui carne ; non comedumf , abflimere à cafeo, pvo , & pifcibus , quarta feria & Parafceve: Edeτ£ legumima , & olcra cum oleo & pauco vino, face

reque genu flexione, quinquaginta per fmgulos dier, & dicere KYRIE ELEISON centies , & DOMINE P E C C A V I centie , , & DOMINE IGNOSCE M I H I PECCATORI , cemtie,, recemfereque fextum Pfalmum , & trigefimum feptimum , & quimquagefimum. Haec mamdo tibi cuffodire ufque ad Cbrißi nativitatem , mom autem babea, poteftatem minißrandi, mec agendi quoquo modo quae $acerdotum funt , & tunc im Natalitiis magni Dei & Salvatori* moffri Jefu Cbriffi recipiens $acerdotium tuum , & mecum eris Sacerdotio fungens , & miniflram, immortali Deo. Epitimium diftinguit inter Epifcopos & Clericos carne vefcentes & inter carne non vefcentes, quod quidam è faecularibus, quidam è monachis effent in Clerum adfumpti, & hi carnibus vefci non poffent.

A c T I O III.

CTIO TERTIA , quintò Idus O&obres celebrata, habuit plures Epifcopos. Adfuerunt enim omnes lapfi Epifcopi in fecunda A&tione reftituti , etiam Theodorus Stauropolitanus , Cariae Metropolita, de quo Anaftafii fcholion marginale: Quamvir iffe Tbeodorus pof fcriptum Romamum libellum , imdi&aque culpa , quam comtra Patriarcham Igmatium , ab illo recedemdo, & comtra fubfcriptionem fuam agemdo , commiferat , per libellum pænitentiae receptus fit , poffeà tamem deprebemfur, quod im depofitione & amatbemate Papae Nicolai fcripferit, ab umiverfa Synodo pre hac fola eaufa deje&us eff , dumtaxât Beati Petri Apofloli judicio refervatur . Et hinc Synodo noftrae non fubfcripfit , Imaginariae enim Synodo fubfcriptores aut quovis modo cooperatores Epifcopos in eorum , quos Photius confecrarat , parem damnationis fortem rejecerat Pontifex Adrianus. Hujus A&ionis verbum inceperunt Nicephorus Amafenns , & Nicetas Athenienfis per os Metrophanis Metropolitae Smyrnenfis : Omnia boneflè & fecundùm ordinem facere Paulur magnur Apoflolus jubet & fancit . Videtur autem omnibus mobij bomeffum effe & perfe&o ordini proximum , ut deinceps baec fan&a & umiverfalir Symodur audiat Epiffolar amici cbriffi Imperatoris moftri, quas mifit ad fam&iffimum Papam Romamtm & Orientis Praefule, , & rursùs fan&iffimi Patriarchae noftri, deindè beatiffimi Papae Adriami ad fan&iffimum Dominum moflrum , ut & fan&a Synodus fatisfa&ionem adhuc majorem accipiem , glorificet Deum, qui cooperatus eff piiffìmo Imperatori moffro im confiliis & optimi, fiudiis , gratiafque agat & fan&iffimo Patriarcbae nof?ro , & vobis fam&iffimis Apoßolicæ Romanæ ac orienta/ium fedium Vicariis Legatis. Erat juftiffima poftulatio: Etenim Augufti Principis ac Patriarchae Ignatii ad Romanum Pontificem litterae Synodi neceffitatem, & caufas, hujus ad illos Epiftolæ continebant graffantis quaeftionis definitionem,& modum in omni caufa à Synodo fervandum ,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Nihilominùs Legati Romani intercefferunt : Audivimus , quia funt quidam errantes ex confecratione Beatiffmi Metbodii & $an&iffimi Ignatii , & mefciumt quid fit pietas & mifericordia fan&ae Dei Ecclefiae atque judicium , & ideò remuumt fcribere JRomanum libellum , quem mifit $an&iffimus Papa 4driamur. Ante omnia ergò mandamus bono cultui veffro , ut eatis ad eor , & fecundùm camomicam au&oritatem accerfatis eor , ità dicemte* 1 Saméa Synodus advocat vos , ut faciatis quod decretum & eenfitum eff au&oritate , & fufcipiamimi à faméa $ynodo, neque enim vult claudere vifcera fua , invitat ergo vos venire, ac fecundùm libelli fatisfa&iomem facite , quemadmodùm & cæteri vefiri fratres fecerumt, & fufcipit vox famâa & univerfali, Synodus . Placuit hoc fedium Orientalium Legatis, miffique funt ad Theodulum Ancyrae & Nicephorum Nicææ Metropolitam tres jam laudati Metropolitæ, & acceperunt hoc Refponfum : De propofita fubfcriptione ratiomeum reddimus $am&itati veftrae, quia propter rationabile r & irrationabile, fubfcriptiones, quæ antè faéfae funt , gravati definimus mor & vinculum impofuimus mom alteriùr fubfcribere praeter id , quod fubfcripfimus & profeff, fumus fidei moffræ $ymbolum, quod jacet im Carthophylacio venerabilir Patriarcbae tempore confecrationis meffrae . Propter quod dicimus •vobis , & rogamur fan&am $ynodum , ß poffibile , indulgeat nobis , quod deliberavimus fervare, vfque dum vixerimus . Diverfa ac adverfa juratarum profeffionum chyrographa & formulas, graffante hoc fchifmate, & Patriarcha Ignatius & adulter Photius exegerant, atque ità multorum etiam Epifcoporum confcientias multis fcrupulis illaquearant : Hinc memorati Metropolitae Theodulus & Nicephorus orthodoxae fidei ac Patriarchalis obedientiae profeffionem in fua confecratione faétam proteftati à fe femper fervandam , & ad eandem innovandam parati, dixere Romanum libellum non effe neceffàrium, ideòque ab ejus profeffione fupplicarunt excufari.

Verùm latebat anguis in herba, qui poft fa&am Synodum exferuit caput nequiffimum, de quo in primae A&tionis marginali fcholio fcribit Anaftafius Bibliothecarius : Poßquam omnes Græcorum Epifcopi chyrographa fua fecerumt, & teffibus roborata tradiderumt, furrexerunt quidam eorum , & ad $an&iffimum Patriarcbam Igmatium atque ad Bafilium Imperatorem accedente, fecretò dixerunt mom bem? fa&um fuiffe , quod Ecclefiam «Conffantinopolitamam tanta fubje&ione fubdi Romamae Eccleffe permiferint, ità ut hanc si tamquam. Dominae ancillam tradiderint. Quibus verbi, Impcwater commotur juffit Primoribus , qui Vicariorum Sedis Apoftolicae fervitio deputaverint umum , illi ad aliquam Ecclefiam cum fuis pergeremt, ipffmanfionem eorum ingreffi cbyrograpba illa latenter arriperent. Nam eos palàm fcandalizare pemitùs recufabat. Cùm ergo Vicarii Romani ad collocutionem Patriarcbae proceffiffemt, cuffoder fures fa&i, penetram. ter domum , quamdam partem clamculò ex mumeroff, illis chyrograpbis abßulere. Quo Vicarii reverfi comperte, talia inter caetera Imperatori dixere: Nos 4uidem Romam ob amiffa chyrograpba redire nem au

- Cbriff. Lupi Oper. Tom. III.

debimur , tu tamem incboatae pro Ecclefe fatu pietatis mibil ommimò mercedi, lucraberis, Aderat cum Collegis fuis Ludovici Augußi Legatis Anaftafius Bibliothecarius , & dixit ; Rem decet Imperatoriam Poteßatem anteà facere quæ defruenda funt , vel deßruere quae non defruenda conßjfumt. Cùm ergò confenfu tuo chyrograpba faáa fuerimt , f malè confemffu , palàm pœnitemtiam age, & quod feciffi, mom cläm, fed paläm defrue; jam verò f benè fecerit comfentiendo, ue $edi Apoftolicæ profutura cautela fieremt ab Epifcopi, chyrograpba , quamobrem ea paemitem de bono fublata tegi comfemti* ? Jam verò faterit , quod non verbo tuo fa&um fuerit, ut auferrentur cbyrograpba, refpondemus : Tùm liquidò patebit voto tuo non fuiffe tamtum piaculum commiffum, cùm bos diffringem*, quar Vicariis pro cußodia dediffi, quae ablata funt eor reddere jure coegeris. Neque enim alii debent reftituere vel reddere , ßquid yicari, perdiderint, ve! f quid ßnißri perpeffi fint, miß illi, qui hos cum fuir omnibus ad cuffodiemdum reverenter & falvandum integriter imperatoria pietate receperunt. At verè Imperator bir auditir , accerffviu yicarior, & ei* omnia chyrograpba reddidit, ità ut me unum faltem deficere pateretur. Reddens dixit ad Legatos : Chyrograpba , quæ à moAeris $acerdotibus Te* cuméfis Clericis falubriter exegiffi* , recipite , & fpirituali Patri moftro famâiffimo Pape repraefemtate, ità ut ß quit eorum per abrupta vitiorum folito more tmcedere tentaverit , bir quodammodò babemi, ab eo refrænetur. Quod ipfum in vita Adriani fecundi refert Guilielmus Bibliothecarius . Photiano fpiritu feduétis Græcorum Epifcopis vehementer difplicuit , quod plenam Romanæ Ecclefiæ Decretis, tamquam infallibilibus regulis, obedientiam profiteri cogerentur , aut effent profeffi. Reli&ta igitur Theoduli & Nicephori Me* tropolitarum contumacia , perrexerunt Legati Apoftolici ad Metrophanis Smyrnenfis, Nicephori Amafeni , & Nicetae Athenienfis Metropolitae poftulationem : Legatur Epißola à Deo mumiti Imperatoris moffri , quam mifit ad $an8uffimum Papam Nicolaum . Legi jufTerunt etiam San&i Ignatii ad eumdem Pontificem per Joannem Sylaei Metropolitam & Bafilium Spatharium litteras , nec non & Adriani fecundi ad priores Refponfum , de quo le&o rogata ab eifdem Legatis, Eff canonicè & fjmodicè a&a Epißola baec ? Synodus repofuit : camonica , & ordinata , & Juffitiae plema eß. Et Metrophanes Metropolita Smyrnenfis : cognovimus fam&iffimi Papae Romami folertem locutiomem & pudorem , quem im Divimir & circa Divimorum Canomum cuffodiam & obfervantiam babet , & Dei imitamtem , quamtùm fieri poteß, mifericordiam & benignitatem . Pergit de Legatis Apoftolicis: Gratias agimus Deo, qui dignos mow fecit bujufmodi fanâiffimo, Vicarior intueri.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

D quartam A&tionem , inchoatam tertiò idus Octobres, & per duos dies continuatam, loqui coepit Bahanes Patricius: $unt Epifcopu duo, confecrationem babentes beati Metbodii, Tóeopbilus & Zacbarias vocati , qui Pbotium recipientes diffamant, quod recepiffet Romanorum Ecclefia Pbotium. Si ergò placet $an&itati veffrae, imgrediantur im fanâam & univerfalem Synodum, & vejudicentur. Erant Zacharias Tauromeniæ , & Theophilus Amorienfis Epifcopus , de quibus fuprà eft abundè di&tum, Eorum Romæ infolenciam Marinus Ecclefiæ Romanæ Diaconus & Legatus viderat, ideòque & ipfe & ejus Collegae judicarunt non ità facilè admittendos. Ad eos miferunt fuum Clericum Pancratium , Ananiam Clericum Legatorum Orientalium , & Grego rium Spatharii Cubicularium , rogaturos cujus effent confecrationis , & cui communicarent. Refponderunt ipfi : Nos Domini Metbodii fumus comfcratio , communicamus autem Domino Pbotio Aatriarcb.e. Ad quae verba fibi relata exclamavit omnis Synodus: $it portio Theopbili & Zacbariae cum Photio. Eos judicavit nec audiendos, nec videndos. Verùm apud Legatos Romanos graviter interceffit Patricius Bahanes : Imperatores moffri fan&t miferumt fervos fuor , qui vocatur Jematur , ut fimu* diffri&7i eorum, quae geruntur, auáitores . Si vultir ergò à nobis , ficut fe babet ordo Jymo dicus , im fiae fanâae bujus & univerfalis $ynodi exigere proprias

fubfcriptiones, per me indignum fervum faméforum Imper.:torum noflrorum cum'fi fratres mei & Compa- | tricii dicunt fum&fiffimo Domino noffro Patriarcbae , ! & fanâiffimi, Vicariis tam femioris Romæ quàm fe- ! dium Orientalium : Nifi audierimur & ab ipfo Pho- ' tio in confpe&u moffroffamte , & ab Epifcopir ejur, I & ab iis, qui habentes confecrationem beatiffìmi Me

thodii & San&iffimi Ignatii, apoffatae fa&i funt , ' ut im confpe&u moffro obftruantur ora ipforum ex camo

micis & ßmodici* praeceptionibus , mom fcribet manus

mofiraumam litteram im Jynodo iffa . Audiamt quae ju

dicata funt à feniori Roma im confpe&u noßro, & fi mihil contradicere potuerint, famabitur mumdur ex

confenfu ipforum ; f hoc autem fa&um mom fuerit , fcimus quia mofiri mom egetis ad fubfcribendum im fime a vobis gefforum . Quomodò enim fubfcribemur in bujufmodi judicio, illis clamantibus atque dicentibus : Audiamur depofitionem mofram , damnemur audientibus mobii , ut poftulat Juftitiæ ratio ? Et nullus fermo ipforum fit. Hoc mom eff juffum , uti mor arbitramur. Photium , & ab ipfo confecratos aut ad ipfùm lapfos Epifcopos non potentia opprimendos, fed coram audiendos, adversùm Nicolai Pontificis Decreta ex facris Canonibus excipiendi facultate donandos voluit Bahanes, creaens ipfos irâ aut purgandos , aut palàm confundendos, atque fic omnem Ecclefiam pacificandam. Calidè locutus fuerat, hinc temperamentum addidit, alloquens folos Romanos Legatos: Sufcepimus vos tamquam Samäos Apoßolor, rogamiu ergò, ut hi, qui langwnt , famentur , & cor

w

[ocr errors]

rigamur qui mom babent certitudinem veritati,, & erigamu* , qui deorsùm jacent. Nifi enim baec omnia difcutiamtur , confcientiae bominum non curabuntur. Qgod Photius fefe inauditum effe damnatum eiïet femper clamaturus. Bahani ac reliquo Senatui adftipulati funt omnes Graecorum Epifcopi , per Metrophanem Metropolitam Smyrnenfem dicentes: San&iffimoj Vicario , femori, Romae ut Propbe. ta* fùfcipientes nequaquam fpernimus , probante, jfff verba magnificentiffimorum Principum, imvenimus ea juffa & congruentia, & proptereà etiam ' Epifcopi omnes & fan&a bæc $ynodus favemur pofulationi magnificentiffimorum Principum, ut cxaminemtur illi, Theophilus & Zacharias , & imterrogentur, frecipiant eor Judices , & accepto loco fatifa&ionis , f quidem juffificati fuerint, ut cunái libemter fufcipiamur ; fi verò damnati exffiterint, ut omnes acquiefcant .. Nunc ergò exigantur in fcriptis fateri , f banc fan&am & univerfalem Synodum, & quæ ab ea judicantur, admittunt , & jure ingrediantur, Nihilominùs Legati Apoftolici perßiterunt in fua fententia, adferentes à Theophilo & Zacharia non ignorari Romanae Ecclefiae de Photio ac femetipfis judicium , ipfos Romae à San&o Nicolao Pontifice fuiffe damnatos, modo turbas ciere, & effugiendæ novae damnationis fpe tergiverfari. Addiderunt : Nobis non licet refcindere judicium facrorum Romanorum Pontificum, adeòque nec S.Nicolai Pontificis Decreta exceptionibus, reclamationibus , aut retraétationi fubdere: Hoc enim contrarium eff canonicis inßitutir. Fa&a eft longa contentio,tandemque Theophilum & Zachariam ingredi permiferunt Legati Apoßolici , mom propter contemtionem, feu caufæ retra&tationem , fed ut tantum beatiffimi Papae Nicolai Epiflo am audiant. Acquievit Patricius Bahanes : Hoc bonum eff & optimum. Audiamt Judicium beatiffimi Papæ Nicelai in confpeâu noffro, & fi babuerint quod ad contrádi&ionem , dicent, aut perfuafi acquiefcent; quod/? mom babent contradicendi , fufcipiant propriam dammationem ; fi verò non fufceperint , tunc fiet quod fuerit vifum Canonibus . *At folo horum duorum ingreffu non contenti magnificentiffimi Principes perrexerunt ad Legatos : Rogamus $an&itatem vefiram, ut convocentur & ex iis , qui Pbotii funt , faltem trer vel quatuor, & audiant vel ut iffi faeculares , qui ffant poff nor . Ad Synodi valvas unà cum Theophilo & Zacharia ftabant & alii à Photio confecrati Epifcopi, eofque etiam intromitti poftulabant laudati Principes : Intromitti , non ut Epifcopos , fed ut faeculares qui poft ipfos ftabant, id eft , tamquam 1.icos, in laicam communionem à Romana Ecclefia regradatos. Repofuere Legati: $i fateantur tres illi, quod ex omnibus illis veniant , qui funt ex parte fua , id eft , cum pleno totius Phorianae partis mandato, paticmur ingredi eos buc. Et mf* fi funt qui eos quaererent ac introducerent ; verùm gratiæ hujus fibi faciendae nefcii abfeefferant, inventufque eft folus cum Theopbilo Zacharias. Sufpe&um id habuere Legati Romani , ideòque de duobus iftis introducendis denuò haerentes

rogarunt : Due perfónæ illae babent Romanum l Pagni•

Poenitentiæ libellum, quem porrigant, an fermomem tantùm babent ad $ynodum ? Et magnificentiffimi Judices : Nom, id eft , neque libellum neque fermonem habent, fed iffi funt illi duo , qui omnimodi* laedunt multitudinem illam , quod certificemt eo, bujufmodi, quia commimiffravit mobi* Papa Nicolaur. Et im boc habet fatisfa&ionem multitudo , quomiam f receperit. bor duo, & communicavit eir, recepit utique & Pbotium & communicavit ei , ß autem illum recepit & communicavit, utique uma die vocatus eff Patriarcba : Et ß uma die vocatus eft Patriarcba , babemus quod dicamur multùm . Mendacia ifta conftantiffimè & in vulgò & in Palatio adfeverabant. Erant mendacia momentofiffima: Etenim fi Photius vel ad unum diem fuiffet à Romana Ecclefiain Patriarcham admiffus & confirmatus, purgatus erat ab intrufionis vitio , adeòque & ipfe & confecrati per ipfum Epifcopi erant longè aliter traétandi. Datam femel confirmationem nec ipfe Nicolaus Pontifex, nec ejus fucceffor Adrianus potuerant fine competentibus caufis exfufflare. Hinc non fine fundamento dixit feduéta à duobus iftis Pfeudo-Epifcopis multitudo: Habemur quod dicamus multùm. Poft varias variorum interlocutiones tandem Legati concluferunt: Imtremt. At ecce tunc alia quaeftio. Magnificentiffimi Principes voluere ipfos non folummiodò ad Synodi locum & audientiam admitti, fed & invitari ad profitendum Romanum libellum, & fic recupetandum Epifcopatum, interlocuti ad Legatos: Ipfi comfecratio funt Methodii, & omninò expofitio libelli veßri famcit eos , qui confecrationem babemt beatiffimi Mebodii aut $an&iffimi Ignatii, quaecumque ôc quamtacumque deliquiffemt im eum, volente, pæmi. fere » vemiam & jufiificationem mereri , ac ideô vos etiam bujufmodi advocamter mibil peccati,. Adversùs San£tum Ignatium pro Gregorio Syracufàno & Photio pertinaciffimi femper füerant Theophilus & Zacharias , pro illis funâi Romana Legatione » & imaginariae Synodo fubfcripti, idéóque meritò in illos fuerunt Legati duriores. In Synodum tandem intromifTos per Bahanem Patricium interrogarunt: $i volunt facere libellum, qui miffu* eft à fam&a Romama Ecclefia? Et illi : Xec libellum defideramus audire , nec volebamu, buc venire. Juffit Imperator ut invemiremur in palatio , & coram praefemtia eju; reperti fumur illic hoc modo, *2? propter libellum. Etiam coram plena Synodo effiontes mentiri perrexerunt fefe Photii Legatos Romæ à Sando Nicolao Pontifice fuiffe adiìßos ad Epifcopalem communionem & honorem , illi ut Epifcopos comminiftrafïè, & in mendacii te. fiem advocarunt praefentem Marinum Romanæ Ecclefiae Diaconum & Legatum. At ille obftuPefaétus repofuit : Ego $ubdiacomu, Romanæ Eccle£e eram in diebus illis, quamdo illi venerunt Romam £*m4rzabir : Ego mimiffrabam in Ecclefia Romana fan&ae Dei gemitrici, Mariae , quae dicitur Praefepir. 4!ia eos fufeepit $an&iffimus papa Nicolau, per fatiffaéfionem libelli & juramenti , & mom comtulit eis communionem in loco Epifcoporum. 5j verò contradj**int Offendamt quod fufceperit eo, in communio^em ut Epifcopos. Id oftendere non potuerunt, at%ue ità manferunt de folenni mendácio notati. Cbriff. Lupi Oper. Tom. III.

Notanda funt & Marini Diaconi verba: Non contulit eis communionem in loco Epifcoporum. Quid fit laica, quid Clericalis, quid Epifcopalis communio , abundè dixi ad primum & fecundum Canonem Sardicenfem . Oftendi à voce, conmumio , non femper fignificari facrofàn&am Euchariftiam , ideòque varias ab antiquis Canoni. bus & Patribus laudatas communionis fpecies ex vario fumendae Euchariftiae modo non pof{e defumi. Addo Epifcopis , Presbyteris , Diaconis , reliquis Clericis, faeculari Plebi, viris, fæminis illam alio & alio loco atque ordine fuißè datam. Etenim de Diacono labris dumtaxàt polluto fcribit ad San&um Amphilochium Iconienfem Metropolitam Sanétus Bafilius Magnus : A mimifferio probibebitur, ut autem fit $acramentorum cum Diacomir particepr, dignur babebitur. Hoc eft , abjicietur ad laicos, quia tamen flagitium ejus eft incompletum, confueto cum Diaconis ordine &c loco percipiet Euchariftiam . Et de vacantivis feu extra provincias fuas vagantibus Epifcopis & Clericis fcribit ad Theophilum Alexandrinum Epifcopum , fuum Patriarcham , San&us Synefius Ptolomaidis Epifcopus, Metropolita Lybiae Pentapolitanae : Mibi videtur oportere iis ommi Ecclefia imterdici , & meminem ad altare eor admittere, meque ad prima, fedes imvitare , fed inter gregarior im plebeir fubfelliir relinquere , cùm Ecclefiar adibunt. Hoc eft, non in hofpitum Epifcoporum , fed in plebei populi loco oportet illis Euchariftiam dare, atque ità habere ut merè laicos. Et ità Theophilum & Zachariam habuerat San&us Pontifex Nicolaus. l.

Eofdem mandacii plenè & palàm convi&os

volentes Legati Apoftolici dixere ad fanétam Sy

nodum: Ut certificemimi, quia veritatem dicimus , legamtur Epißolae Beatiffimi Papæ Nicolai , tam quae ad Michaelem Imperatorem , & ad ipfum Pbotium , quam quae diverfo tempore per monmullor Apocrifario , buc miffae fumt. Et primùm per Stephanum Ecclefiae Conftantinopolitanae Diaconum ac Notarium leéta eft Epiftola ad Michaelem Auguftum per Rhodoaldum & Zachariam Epifcopos Legatos miffà, poft cujus le&ionem dixere gloriofiffimi Principes ad Apoftolicos Legatos : Ex bi, quae mumc audimus fatisfa&i fumus , quia veritatem dixiflir. Epiffola emim refellit Theophilum & Zachariam, & immotuit mobir , quia Photium & mamus impofitionem ejus $an&iffimus Papa Nicoltu, mom recepit.

Legati poftularunt legi & aliam ejufJem Pontificis ad eumdem Principem per Leonem à fecretis miffam Epiftolam, legitque laudatus Stephanus : Et illa Photium, ejus ordinationes , &: quaevis A&ta acerrimè damnabat. Expreßo nomine damnabat folùm Photium & ejus principalem Confecratorem Gregorium Syracufanum , Petrum Sardenfem & Eulampium Apameenfem, Gregorio adfiftentes & cooperatos, tacens, ideóque in ipfam Theophilus infiluit: $i dammemtur Pbotius , damnemtur & introducenter & comfecranter eum . Solum malè confecratum Epifcopum, & non ejus confecratores damnantem Epiftolam eft de imperitia ac injuftitia calumniatus . Ad hominem verò argumentata fànéta Synodus intu

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

lit: Ergò & tw dammatur er , tamquam qui fufce-
peris , & communicaverit ei. Neque enim foli in- !
trudentes, fed & omnes intrufo Epifcopo com-
municantes pariter cum illo damnantur à Sacris
Canonibus.
Et hæc fplendida Theophili & Zachariae men-
dacia audiens Theodorus Stauropolitanus Epi-
fcopus , Cariae Metropolita , furrexit & dixit
ad omnem Synodum: Ufque im praefemtem boram
ago bumili, certitudinem babebam im mente mea , &
ideò rejiciebam Beatiffimum Papam Nicolaum, &
caufabar eum , quia credem bomimibus iffis putabam,
quodpriùs receperit Pbotium , & moviffìmè bunc im-
arimere temtaverit. Et hinc liquet Theophilum
& Zachariam, non fola mentiendi voluntate,
fed & arte fuiffe infignitèr inftru&os. Nam lu
cidiffimè convi&us perrexit in mendacio Theo-
philus: Det mibi verbum, perfonae meae adversùm
Synodi volentias fecuritatem , Imperator in fcri-
ptis , & hinc buic demonffro. Imcomfpe&u Dei dico,
quia communicavi Papae Nicolao, & commimiffravi
ei. Etenim iterùm dico , & commimiffravimur ei &
40mmtumicavimur.
Exindè per laudatum Stephanum Diaconum
Synodus legi juffit Nicolai Pontificis ad intrufum
Photium litteras, quarum fola Epigraphe, Viro
JPbotio, ejus de Photii Epifcopatu & caufa judi-
cium abundè demonftrabat. Photii laici, & om-
nium generaliter iftius modi Neophytorum Epi-
fcopalem promotionem acerrimè atque do&iffi-
mè infeétabatur ifta Epiftola, ex San&i Ambro-
fii Mediolanenfis & Ne&arii Conftantinopolita-
ni Epifcoporum exemplo oftendens non pofíe figi
regulam, & rationes, ex quibus ipfos difpenfa-
vit Romana Ecclefia , in Photio non habere lo-
cum. Neophytorum enim, feu è gentili feu è
laico, Epifcopales promotiones femper eguerunt
gratiofa difpenfatione Ecclefiae Romanae. Hinc
de fua Ordinatione ad Ecclefiam Vercellenfem
fcribit ipfe San&us Ambrofius : Ordinationem
meam Ecclefia Occidemtalis judicio probavit. Et de
Ne&arii Ordinatione fcribit ad Rufum Theffalo-
nicenfem Archi-Epifcopum , omnemque ei fub-
jeétam dioecefim Illyricianam San&us Pontifex
Bonifacius primus : clementiffimae recordationis
?rimceps Tbeodofius Ne&arii ordinationem, propte-
reà quia im mofra notitia non effet , habere nom exiffi-
mam , firmitatem , miffir è latere fuo Aulicir cùm Epi-
fcopis, formatam buic à fede Romama dirigi regula.
viter depopofcit , quae ejus Sacerdotium roboraret.
Grandem hanc pro ApoftolicaSede veritatem huc
ufque ignoravimus: Lucas Holftenius Romanam
Bonifacii fecundi Pontificis Synodum vulgando
fecit manifeftam. Eodem modo Photii ordina-
tionem fuiffe à Nicolao Pontifice admiffam &
roboratam dixit Theophilus Pfeudo-Epifcopus,
ideòque nec ab ipfo , nec ab ejus fucceffore
Adriano potuiße caffari. Et addidit: Ex hoc di-
fcite, quali* £ Nicolaur. Hoc eft , hinc difcite
fuiffe hominem verfipellem, vertumnum, pro-
priorum Decretorum verfatilem prævaricatorem.
Et ab ifto folenni mendacio nunquam voluit |
refilire.
Photii Ordinationem afferuit probatam etiam
ab Antiochena & Hierofolymitana Ecclefia ,

ideòque ad ipfarum Legatos Thomam & EI{am
dixere gloriofiffimi Principes: Habemu, quoa aj-
camur etiam ad vor. Imterrogamus etiam $an&7jta-
tem vefiram. Utique audiftis femtentiam Romanorum,
Ecclefie: Quomodò babet Antiocbenfum Ecclefia de
prædiáo Pbotio ? Jufcepifti, eum? Miffi, ad eum
litteras receptionis ? Thomas Tyriorum Metropo-
lita , fedis Antiocbenae Legatus , refpondit:
A'om fùfcepimus aliquamdo Pbotium in Antiocbenfium
Ecclefia , meque mifimus ei litteram receptiomir, me-
que ab ullo recepimus. Et Eiias Eccletiae Hierofo-
lymitanae Legatus: $i quidem credulus, id eft,
fide dignus eft, tam apud Pbotium, quàm apud
communicatores ejus , piuffimus & à Deo coronatur
noffer Imperator, ipfe certuficabit per proprior Apo-
crifarios , Efaiam fcilicet & $piridionem cyprio,
cum litteris fuis , quas ad Patriarcham mofirum mi-
ft , quia de manu Theodofi fan&iffmi Patriarcbae
Hierofo/ymorum extorfit me, cùm effem $yncellus Apo-
folici tbroni $an&i Jacobi Hierofolymorum. Dico igi-
tur, ac f coram Deo & eleâis Angeli, ejus, quia
nequaquam Pbotium im Epifcopatu, neque litteras
ab eo fufcepimur, neque ad eum tranfmifimus. si
verò incredulus , id eft , fide indignus eff apud
eo* Dei cultor Imperator moffer, quod vifum fuerit
piiffimo ac juffiffimo ejus imperio , im eo, faciat.
No* emim , quod movimur certiffimè, boc & tefta-
mur. Ex quibus verbis difce Efaiam & Spiridio-
nem Cypriorum Epifcopos fuiffe Bafilii Augufti
Legatos ad Antiochenam & Hierofolymitanam
Ecclefias, & per ipfos Eliam Legatum à Theo-
dofio Patriarcha extortum potiùs quam impetra•
tum . Etiam Cyprus tum Agarenis fuberat,
ideòque ejus Epifcopi fecuriùs poterant Antio-
chiam & Hierofolymam legari . Attamen neque
Efaia neque Spiridion noftrae Synodo adfuit,
quod Romani imperii fines , Regiam praefertim
civitatem , fine Ameræ fui licentia nequirent in-
trare. Ex eifdem Orientalium Legatorum ver-
bis conclufit Metrophanes Metropolita Smyrnen-
fis: Intelleximur & cognovimur ex iis , quae bodie
geffa fumt , quia mumquam aliquamdo admiffus eff
Pbotius in faméfa Romama Eccleßa ut Epifcopur ,
neque im alii, Patriarchalibus tbronir , fèd abje&u*
erat , & reprobatur, atque dammatus ab initio ufque
ad finem.
Tempus effluxerat, omnifque quaeftio erat de
admittendis San&i Pontificis Nicolai in Photium
Decretis, & profitendo Romano libello, ideò-
que Theophilum & Zachariam alia via ad fanam
mentem reducere conati magnificentiffimi Prin-
cipes dixere ad Apoftolicos Legatos: Mox eff im
Romana Ecclefia ab ommi bomine bofpite libellum fidei
exigendi, & ità permitti hunc in $an&um Petrum
intrare. Fecerumt iffi fecumdùm banc formam , an
mom ? Refponfum eft à Legatis : Ità fecerunt.
Theophilus & Zacharias viderunt, quò haecten-
derent , ideòque funt interlocuti : Unum , an
duo, fecimus ? Et Legati : Duo, libellor feciffis. Et
illi de Legatis : Ergò mom erant ibi. Negavere
duos à fe fa&os libellos, & adverfum Legatorum
teftimonium dixere, non curandum , quòd eo
tempore praefentes in urbe non fuiffent. Ac rur-
sùm fuifïè mentitos oftendit marginale fcholion
Anaftafii : Reverâ duo, libellos fecerumt , unum
fcilicet

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »