Pagina-afbeeldingen
PDF

pofuit. Photianum Schifma abjurans, & Romanum fupremum ac univerfalem Primatum profitens libellus, à San&to Nicolao Pontifice compofitus, fine cujus folenni admiffione & fubfcriptione Adrianus Pontifex nullum Conftantinopolitanæ diœcefeos Epifcopum fanxerat acceptari ad Synodale fuffragium & confeffum. Et accipiemr eum Damiamur reverendiffìmur Imperatorir Clericus & interprer praedi&um libellum legit latimè magna voce in audiemtiam omnium. Et poff le&ionem iibelli adfcemdem , Stephamur Deo amabilis Diacomu* & devotur Notarius legit eumdem libellum graecè . Nullus praeter Romanos Legatos erat iftic latinus 1Epifcopus, & tamen primùm latinè libellus legitur ex antiquo Synodorum ufu propter reverentiam Ecclefiae Romanae. Ita damnata fuit Michaelis Augufti Epiftola, qua ad San&um Nicolaum Pontificem per Photii manum fcripferat linguam latinam effe Barbaram & Schyticam. Et leétum libellum fuiffe ab omni Synodo comprobatum eft fuperiùs oftenfum. An folus fine generali Synodo Romanus Epifcopus in decidendis fidei Chriftianæ quæftioni£us fit ex fpeciali Spiritus Sanéti adfiflentia Judex infallibilis, eft inter Latinos & Græcos contentio antiqua. Latinorum fenfum lucidè apud Sylveftrum Sguropulum exponit Jofephus Patriar.

1.6. c. 11, cha Conftantinopolitanus: Nobis Latini ab imitio

adfeverarumt, quidquid per fe folus Papa decernit ita firmum ab omnibus excipi, ac fi ab ipfo Deo promulgatum bumamo gemeri promamaffet. Graecorum fenfum ibidem exponit Joannes Palæologus ipfo

*7. c.7. rum Imperator: Defimiant Latimi imter fe quidquid

[merged small][ocr errors]

velint , at definitio $ymodica mom valebit , quam ego dumtaxat Mc intelligo, ut ea fòla fit $ynodiea definitio » quando utraque parr , & Latina & Græca Ecclefia , in unum idemque comfemferimt. Eamdem quæftionem Florentiae apud fuos in oratione de complenda Ecclefiarum pace traâavit in utram$iue Partem , ac indecifàm reliquit venerabilis Βeffation Metropolita Nicænu§. Opinionem Graeci hauferunt à San&o Firmiliano Öaefareenfiutn in Cappadocia Archi Epifcopo , clamante per Sanétum Stephanum Pontificem, datum in hærefi Baptifma ftabilientem adversùs San&um Cyprianum, laedi Chrißianum dogma, Et Pe*rum ac Paulum, Beator Apoflolor, quafi boc ipfi *radiderint, infamari. Addidit de Romana Ece!efia: For , qui Romæ fumt, mom ea in omnibus obfervare quæ funt ab origine tradita, & fuffrâ 4pofolorum au&oritatem praetendere, fcire qui r et. iam inde poteff, quòd circa celebranda, àie, Pafcbae, * circa multa alia Divime rei sacramenta íideat •pud illos effe aliqua, diverfitater, mec obfervari illic °nia equaliter , quae Hierofolymi, obfervantur. Romanam Ecclefiam, quòd cum Judaeis non celebraret Pafcha , garrit àb Apoflolica traditione deviaffe. Et Firmiliano nimiùm adhærens fùcceffor Sanétus Bafilius de Occidentalibus Epifcopis, NMarcelluui Ancyræ in prima Galatia Metropoli£am à Sardicenfi Synodo purgatum damnare no

. lentibus, fcribit ad Sanâum Gregorium Nazian.

2enum : Veritatem meque morumt, meque difcere fufinent, verùm falfi, opinionibus præpediti illa nünc faciunt, que priùs in Marcello pairarunt, nempe

€hriff, Lupi oper. Tom.III. ]

cum iir , qui veritatem ipfr adnunciamt , contem. demter , baerefim autem per femetipfos ßabiliemte , . Eadem fieri addit ab eorum Antefignano feu Patriarcha , utique Pontifice Romano . Et hinc Julianus Capuanus Epifcopus , Pelagianæ hærefeos à fola Romana Ecclefia damnatae refufcitator, Goliath , fignifer, & tympanißa, uti ad generalem appellavit Synodum, ità & ad Græcos Ecclefiae Patres, quòd nempe eorum quidam Romanam Ecclefiam non effe infallibilem Chriftianarum quaeftionum judicem adfirmarent. Repofuit verò in opere perfeéto San&us Auguftinus: A'on eff , quòd provocet ad Orienti* Amtiffiter , quia. & ipfi utique cbriffiami funt , & utriufque parti, terrarum fide r iffa una eff, quia & fide , iffa cbrifiama eff. Et te certè Occidemtali, terra gemeravit , Occidentali r regemeravit Eccleffa. Hoc eft , de Romana credere te oportet Ecclefia, quod credit omnis Occidentalis , credens illam eße judicem infallibilem, & damnati ab ipfa dogmatis fe&atoribus nullam poftulandam generalem Synodum aut aliam audientiam , fed folam fupereffe poenitentiam agendam. Quapropter non miremur Romanos in hac Synodo Legatos pro fui libelli comprobatione ftrenuùm adeò laboraffe . Latinam adversùs quofdam Graecos de hac fuprema Romanæ Ecclefiae dignitate fententiam libellus profitebatur : Fuitque omninò à plena Synodo in Canonem admiffus. Et jure merito. Nam quidquid Sanétus Firmilianus, Sanétus Bafilius, & quidam alii Graecorum Patres adversùs dignitatem iftam ex humano fpiritu quandoque moverunt, omnis poftmodùm etiam Orientalis Ecclefia exfufflavit & damnavit, veriffimèque de Domini ad Petrum Apoftolum verbis, Tu er Petrur, & fuper hanc Petram aedifi:abo Ecclefum meam, dicit libellus : Haec , quae diéfa funt, rerum probamtur effe&ibus, quia im Sede Apoßolica eff immaculata femper Catbolica refervata Religio , & fam&a celebrata do&rima.

Reverà enim Ecclefiam iftam ac ejus Cathedram nullus unquam hæreticus infedit Epifcopus, nullum leprofum dogma maculavit. Quocircà qui hodie vetuftum quorumdam Graecorum errorem in Latinam Ecclefiam moliuntur intrudere, .Julianiftas agunt, caveantque ut non praevaricentur Synodum o&lavam. In Photii adversùs Romanam Ecclefiam calumnias fuit compofitus libellus. Ei per omnia fefe concordare dixerunt etiam fedium Orientalium Legati, & addidere : Legatur & definitio , quae bic à mobi, expofita eff , cujur & fuperiùs memtiomem fecimur, ut cognofcatis comcordiam noftram. Laudata fuperiùs & explanata Definitio , qua Legati ifti de longa Romanorum Legatorum mora adfliéti, & ad propria ob Agarenorum metum properare coa&i , omnia pro San&to Ignatio in Photium Nicolai primi & Adriani fecundi Pontificum Decreta ac mandata difcufferant , probarant, & executioni citra moram mandanda judicarant. Hac expofitione decreverant futuram fine fua præfentia Synodum inftruere , ac ipfi faltem per iftas litteras adeße. Verùm excuffo Agarenorum metu manferunt perfonaliter praefentes. Le&tae definitioni acclamavit univerfa Synodus: Ecce audivimus & femtentiam

^ A a a 2 Orien

oriemtalium, fequentem & favemtem judicio fan&iffmi Papae Nicolai, & comvemimus im eam. Et Romani Legati rogarunt Definitionis Auétores: vos fratrer moffri alicite , veftra eff definitio ? Et fçriptum boc, quod leäum eff , vos dedifti ? Repofuerunt illi effe fuum , & exclamavit omnis Synodus: Placet omnibus.

Perrexit ad Legatos Apoftolicos Bahanes Patricius: Rogamur vor , famate contritionem moffram. Ἀo, quidem acquiefëimus iis , quae juffit judicium veftrum, fed comvenit ut jubeatis ipfi alia , quae f audiverimus , juvent mor . Pbotium aliquando mom videntes , quomodò damnaffis eum ? Ex Photii ac Photianorum fuggeftu locutus eft Bahanes: dixerunt verò Legati: Beato Petro Apoftolo donavit cbriffu , & Deus moffer , dicem , ei , F.GO ROGAVI PRO TE PETRE, UT NON DEfICIAT F I D E S TUA , ET TU ALIQUANDO CONVERSUS CONFIRMA ERATRES TUOS. Nom ergo poterat ter beatiffìmur ac famâiffimus Papa Nicolaus in fede illa tantùm temdere tempus , ut mom comfortaret fratre ; fuos , & fam&iffimum Patriarcham Igmatium. Nam fan&iffimus Papa Nicolaus videm r litterar Photii pervafori abfentem tamquam praefemtem per Epiffola , ejus & Apocrifarios judicavit. Elucidat marginali fcholio Anaftafius: Quamvis totur mundus moffet Photium fubitò ex laico fa&um Epifcopum, & viventis Præfulis fedem invafìfe , quia tamem ab. fem , erat, mom eum anteà judicavit, quàm bis per Miffor & Epifíolaj ipfius illum moxium comperiffet , ê* rursùs hunc per Miffo , fuor & Epifíola, bis , ut corrigeretur, admonuiffet. Enarrarunt Legati cun&as Michaelis Augufti & intrufi Photii ad Nj. colaum Pontificem , & ad illos hujus legationes & Epiftolas, atque ità evicerunt illum fuifle le

itimè damnatum.

Sedium Orientalium Legati, morati in Regia]

civitate ferè per biennium , Photium nec videre, longè minùs adfari , dignati fuerant , probarant nihilominùs Romanas in ipfum fententias , ideòque etiam ipfos interrogavit Patricius Bahanes: Et vos tempus multum feciffij bic exfpe&7amte , Ã Roma Vicarior , quomodò propè habemte , Pbotium mom quaeffis & vidiffi* , & ità comdemmaffi, eum ? Repofuit Elias Theodofii Patriarchæ Hierofolymitani Vicarius & Legatus: Patriarchalia capita pofuit im mundo $piritus Jaméfur , ut im Eccleffa Dei pullulantia fcandala per ea extermimarentur, & pacifica comffitutio in ipfa imtervemiat & comcedatur. Igitur cùm præfidem , & præcedem , fede* femiori; &omae mequaquam receperat Pbotium , mec etiam Orientij tres Thromi, videlicet Alexandriae , & Amtiocbiae , & Hierofolymorum , nom erat opuf vocare illum ad examinationem vel rejudicationem . Hujufmodi enim a&iones de iis , qui recepti fumt im Eccleftis Dei & cum&i, fedibus , folemt fieri. De iis autem , qui numquam im femiori Roma & reliqui, fedibus recepti fumt , mullum omninò debet haberi iteratum judicium. Hujufmodi emim evidemtem im femetipfis habent dammationem propriam, ità ut mor benè fecerimus eum , qui numquam à femiori Roma & Orientalibur Thromij receptur eft , mullatenùs adducente , ad retraéfatiomem examimis : Habebat enim banc fecum ferem, mamifefíiffimam fui damnationem.

Alium itàque mox Patriarcham Conßantinopoleo, me, que cognovimus meque recepimus temporibu, iffis , praeter bumc Samęum virum Patriarcbam Igmatium. Illuftre teftimonium docens Romanam Ecclefiam omnibus praefidere Ecclefiis , ejus judicium à nullo poffe retraétari , Patriarcham ab illa non confirmatum non poffè ut Patriarcham , fed folummodò ut laicum aut priùs habiti ordinis Clericum ab omnibus haberi , & in omnibus judicari. •• , Infuper ignotam quampiam huc ufque Photii verfutiam detexit idem Elias: Photiur mifft per quemdam Imperialis dignitatis ad fam&fiffìmum Metropolitam Tyri , fi fortè aliquo modo receperit fe in Throno Antiocbiae. Et confèffur eff , & mom megavit, & confeffus eff , Quia mumquam fufcepimus Photium. in Tbromo Amtiocbiae. Hinc patent duo. Primó , quod intrufus Photius inox Synodicam fuam ad omnes Patriarchales fedes miferit , & confecrationis fuae confirmationem poftularit, at nullibi impetrarit, ne quidem à vacante fede Antiochena. Secundò, quod etiam per Bafilium Auguftum eje&us ambitui & machinationibus non renunciarit. Pergit Elias : Itàque meque im feniori Roma , meque in Tbromo Hierofolymorum , meque in Throno Amtiocbiae fufceptus Photiur quomodò putar effet apud mo* retraáatione judicii digmus ? Haew mumc dicimus fuffícienter valentia exhibere voluntatem & refponfionem nofíram fuper quibus interrogati fumus , . Ità plenè fàtisfa&um fuit & Bahani Patritio & toti magnificentiffimo Senatui, rursùm interloquenti ad Romanos & Orientales Legatos : Ecce contritionem mofiram famafiir atque curaffis , & omme, confitemur à Deo judicatum effe judicium fanâarum trium fedium , UBI enim SUNT DUO VEL TRES CONGREGATI IN NOMINE MEO , Cbriflu , ait , IBI SUM IN MEDIO EORUM. Refponderunt Romani Legati : Ità moris eff fan&ae Romanae Ecclefiæ camomicam diligentiam poffidendi , & propter Ecclefiafticum ordinem, eum, qui per fenefiram ingreffu* eff in cau* la , ovium, ut lupum perfequendi , & gaudet fan&a haec synodus de vcfira homorabili refponffome. Etiam hodie auribus moffri, imduxifii* & offendiffis veram fidem : Quod enim ore dicitis , opere defideratis finiwe. Epifcopalis fuperordinationis ac intrufionis vitium dicunt nunquam purgari aut difpenfari à Romana Ecclefia, ideoque nullam effe Photio fpem reparationis, aut datæ in ipfum à Sanéto Pontifice Nicolao fententiæ retractandae . Et re&è dicunt. Etenim antiquum Ecclefiæ Cano

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Eorum unus erat San&o Flaviano fuperordinatus Anatolius Conftantinopolitanus, de quo idem Pontifex ad ejufdem Ecclefiae Clerum : Quifquif incolumi atque fuperffite Flaviamo Epifcopo veftro, Sacerdotium ejus fuerit aufus invadere, numquam in commumione mofira habebitur, nec inter Epifcopo* poterit numerari. Ad nullas Theodofii Augufti preces vitium iftud voluit in Anatolio purgare. ... Etiam in Elia Cæfareenfium intrufo Epifcopo ad ;? Epifl. nullas Juftini Augufti preces purgare voluit PonÉçlar.s. tifex Hormifda . Plurima funt exempla talia. clamant paffim Canones intrufionem iftam effe adulterium , Epifcopalis confecrationis , veri cum Ecclefia matrimonii, Sacramento penitùs adverfum. Legati Orientales , fecuti Decretum San&ti Nicolai Pontificis, in definitione fua diftinxerant inter Epifcopos à Photio confecratos, ac Epifcopos in ipfius dumtaxàt faétionem fedu&tos & lapfos. Quidam Conftantinopolitani videntur diftin&ionem improbaffe , voluiffeque & hos & illos eodem rigore aut gratia traétari. Hinc Legati ifti addiderunt: $i dixerimt aliqui , quia illi , qui mamus impofitionem Photii fecerumt , & qui , fimul invemti fumt, digni eadem cum ipfo paena & aammatione fmt , hoc mom veraciter dixerimt. Etenim cùm fimus infirmae maturae, mom femper ferimus mortem , immimemtem mobir. Et ideò formidamter mom7mumquam etiam ea, quæ molumur , agere inviti compellimur . - Demique & ifli , qui ex comfecratione IBeati Metbodii & $am&fiffìmi Ignatii timoribus fuba&i , & pavore Regio & poteflativa tyrammide imcurvati fumt , & comcurrerunt propter violentiam , deimdè confèffim & poff pauxillùm reprobaverumt quae ab illo praefumpta funt comtra Ignatium fan&iffimum 7Patriarcham , & recefferumt ab eo, venia fumt di:gni , & maximè illi , qui mala paffi fumt, & diverfas ab eo tribulationes & depofitiones , & cuffodias , & exilia pertulerunt , quor beator effe & mor quoque judicamus , quemadmodùm & ante nos definierunt Nicolaus & Adriamur fam&iffimi Patriarcbae Romami . Haec ergo & mor & his fímilia im pofferum cognofcemter , verùm & à primordiis comperientes , meque Photium recepimus , meque manus impofitiones ejus admifimu* : Nibil emim imcertum faéìum eff mobis tanto bic tempore demorantibur. Romana Ecclefia Epifcopalis intrufionis vitium nunquam purgans etiam datos ab Epifcopo intrufo Ecclefiafticos Ordines aut gradus nunquam habuit ratos: Semper irritos ac nullos habuit & fecit. Quam ejus faluberrimam Regulam etiam in Maximi Cynici Ordinatos executa eft prima Synodus Conftantinopolitana. Eamdem laudant Legati hi Orientales, ideòque à Photio confecratos Epifcopos & Clericos ajunt perpetuùm rejiciendos in communionem laicam , nullaque ex caufa unquam in gradum malè acceptum reparandos. Aliam effe adfirmant rationem eorum, qui à San&o Ignatio aut ejus Anteceßore San&o Methodio confecrari fuerunt lapfi ad Photium: Eos fatentur gradu fuo excidifTe. Excidiffe gradu, qui habuerit canonicam originem & firmam ra

dicem. Hinc addunt eos per variam pro vario lapfu poenitentiam poffe reparari.

Hinc ad Apoftolicos Legatos denuò fe convertit Patricius Bahanes: Habet aliquid veffra $an&}. ta* bodie , ut difponat ? Qui repofuere : Vellemu, ordinare de libello , quamtùm poffemur , fed quia tranfa&a eft hora , bujus rei gratia in alio comventu, Deo favente , faciemur quod debemur.' Quapropter illis obediens facer Senatus furrexit, & dixit: Benediâus Deus , quia meruimus videre fan&am diem iffam , & homorabilem cætum veßrum , ecce hæc omnia fecundùm rationem veritatis terminata funt. Neque enim folus Bahanes Patritius adfuit Synodo, fed & Senatus omnis, ac plures Principes Palatini. Porrò Stephanus Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaconus ac Notarius, flans in medio, Bafilio Augufto, ejus filio Conftantino , Eudoxiæ Auguftae, Adriano Pontifici, Ignatio Patriarchae, Legatis fedium Orientalium, & cun&tis Synodi Patribus multos annos, San&o autem Pontifici Nicolao acclamavit fempiternam memoriam, ità illum canonizavit , & primam A&tionem conclufit.

A C T I o I I.

D fecundam A&tionem, fa&am nonis O&obribus , habentem cum Apoftolicis & Orientalibus Legatis & Patriarcha Ignatio folos fuperiùs laudatos duodecim Epifcopos , loqui coepit Paulus Ecclefiae Conftantinopolitanae Carthophylax , de quo Anaftafii marginaie fcholion; Paulur iffe Arcbi-Epifcopur quondam fuit Caefareenfis in Cappadocia , à Photio confecratur, fed quia cum caeterir , qui à Pbotio mamur impofitionem fufçe. pere , fecumdùm femtemtiam Papae Nico/ai comdemmatus eff, & quoniam is erat utili , pro confolatione damnatiomir ab Ignatio Patriarcba cartbopbylax ef. feáus eft. Scripferat emim Papa Romamur Adrianus fecundus, ut alia illum, excepto $acerdotio, quamtacumque vellet , dignitate ditaret . Etenim ad Ignatium reverfus in agnitas Photii iniquitates ftrenuè pugnarat. Eleganti compendio Anaftafius etiam exponit, quid fit Ecclefiae Conftantinopolitanæ Carthophylax . Carthophylax imterpretatur cartbarum cuffor . Fungitur autem officio Carthophylax apud Ecclefiam comffantinopolitamam, quo Bibliotbecariur apud Romamor , indutus videlicet infulis Ecclefiafticorum Miniffrorum , & agens Ecclefiaffica cunéfa proruù* obfequia , exceptir illi r folis , quae ad Sacerdotale fpecialiter ac propriè fpeéfare probantur officium , $ine illo praetereà nullus Praefulum aut Clericorum à foris veniens in confpeêfum Patriarche intromittitur : Nullus Ecclefiaffico conventui praefentatur , nullius Epiflo/a Patriarcbae miffa recipitur, nifi fortè à caeteris Patriarcbi* mittatur. Nullus ad Praefulatum vel alterius Ordini* Clericatum , fve ad monafferiorum Praepofituram provebitur, nifi iffe bunc approbet & commemdet , atque de illo ipfi Patriarcbae fuggerat , & ipfe praefemtet. Erat unus ex Ecclefiae Conftantinopolita-, næ Crucigeris, cujus dignitatem & varia mune1¤¢Iay

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Aera defcribit in libro de facris Ordinationibus etiam Symeon Archi-Epifcopus Theffalonicenfis, nec non antiqua notitia officiorum magnae Ecclefiae Conftantinopolitanæ, & de quo ad decimum o&avum Canonem Nicænum fcribit Theodorus Balfamon Patriarcha Antiochenus : gui nunc eff fan&iffimae Ecclefie Cartbopbylax , in congregationibus , quae fiunt extra Synodum , fedet non folùm ante $acerdotes , fed etiam ante Pontifi. eer, ex conffitutione inclyti Imperatoris Domini Alexii commemi. Et in fcholiis ad Photii Nomo-Canonem : Jus habet Cartbopbylax equitandi in feffo fan&}orum Notariorum equum Patriarcbalem cum albo linteamine. Oporteret autem etiam ejus caput , utpotè Patriarchali, Caddenarii , tegi aurea tbiara, quae etiam in Cartbophylacio feu tabulario fita eft. Ordine erat dumtaxàt Diaconus. Proindè non mireris etiam Romanæ Ecclefiae Diaconos Cardinales Epifcopis praeferri. Cyralem Carthophylaeem, quod altiorem dignitatem promeritus recufaret, Andronicus Auguftus junior ornavit titulo Magni , ut in fua hiftoria refert Joannes Cantacuzenus . Eum illius fucceffores retiInuerunt . Paulus itàque Carthophylax dixit ad fanétam Synodum : Ipff, qui ceciderumt fub Pbotio, vemerunt cum libello , quid videtur vobir ? Expetumt emim ingredi fam8am hanc & umiverfalem Synodum. Repofuerunt Legati Apoftolici : Ingrediamtur. Et ingreffus eft Theodorus Stauropolitanus Epifcopus, Cariæ Metropolita , cum tanta Epifcoporum turba, ut à Legatis Apoftolicis rogatus , guot effis , refponderit: Numerum mefcimur. Eos omnes ingreffos rogarunt eidem Legati: Qui effir vor, qui intraffi* buc, Epifcopi , & à quo confecrafi effi* ? Repofuerunt per memoratum Theodorum : A Domimo moffro fam&iffmo Patriarcha Ignafio , & beatiffimo Methodio. Nullus à Photio confacratus eis fefe adjunxit , * quód fciret ejufinodi omnis fefe à Romana Ecclefia citra reparationis fpem abje&um ad laicos, & nullam Legatis ab Adriano Pontifice datam poteftatem , nifi reddendæ laicae communionis. Perrexerunt Legati: guid dicitir, quid habetis , quid vultir ? Et illi: procidimus famé7æ & umiverfali huic $ymodo pœnitentiam expe&ante r . L2pfum fuum humillimè agnoverunt , finguli manu geftantes poenitentiæ 1ibellum, rogantes ad Synodum legi , probari aut emendari, atque tum per ejus profeffionem ad San&ti Patriarchae Ignatii gratiam, nec non ad gradum Epifcopalem & fynodale fuffragium mjfericorditer admitti. Libellus varia continebat. Primum erant laudes San&i Pontificis Nicolai. Jan&iffimur, inquit, Papa Nicolaus , lucerna Ecclefi.e , & luminare totius orbis , incomparabilis in Sacerdotibus , vita & fermone refplemdem r , quem penè mec macula tetigit. Et infrà deprecatur per imterceffiones fan&ae & imtemeratae Dei gemitrici r Mariæ, & fan&iffmorum Apoftolorum, & fan&iffimi ac beatiffimi PaNicolai. Quibus verbis Anaftafius adpofuit hoc marginale fcholion : Nota, quod mom folùm interceffomes Dei gemitricis & Apofolorum , verùm etiam famé7iffimi quondam Papæ Nicolti fe fperare , fateantur. Secundò libellus grawifiimè exaggerat

imaginariam Photii Synodum, qua tantum Pontificem aufus fuit nequiffimis mendaciis incruftare , & in ipfum latrare convitium degradationis. Tertiò deteftatur ejufdem fchifmaticam atque haereticam pravitatem, qua fefe Patriarcharum Patriarcham & Epifcoporum omnium Epifcopum fcripfit, & ad iftius fuae fuperbiæ & erroris juratam profeffionem omnes totius Orientis Epi

[ocr errors]

&tum Ignatium A&la latrocinalia, & barbarica tormenta , Diocletiani aut Neronis, non Chriftiani Epifcopi ingenio digna. Quintò tormenta paria etiam fibi fuiffè à Photio iilata proteftati funt, atque ita fefe ex humana imbecillitate in ejus fchifma folo corpore, non animo fuifTè lapfos. Sextò veram ex cordis intimo pœnitentiam profeffi funt , petierunt fibi definiri Epitimia, fupplicarunt erigi in amiffum gradum Epifcopalem , & addidere: $i poff hamc ere&ionem , quæ im mor fine calliditate atque conturbatione fa&a eff, mor callidè agere comtra Ecclefiam Dei im aliquo voluerimur , fit mobis depofitio â Patre & Filio & $piritu $am&o , & mulla ad ere&iomem ulteriùs revocatio. Libelli exordium habet hocce marginale Scholion Anaftafii: Vox ifiiur libelli folùm ad Romamo* Vicarior im finem ufque dirigitur . Et in San&i Ignatii vita fcribit Nicetas Paphlago : Patriarchae Ignatio im 9modo mom erat authoritas agendi quæ vellet , Romamir emim pro amtiqua Ecclefiaflica traditiome judicamdi poteffatem permittebat. Reétè dicit eam effe antiquam Ecclefiafticam traditionem: Etenim etiam libelli omnes Synodo Chalcedonenfi adversùs Diofcorum Patriarcham Alexandrinum\à diverfis exhibiti fuerunt ad San&tum Leonem Pontificem principaliter dire&ti. Et in quavis generali Synodo omnis fententia à folis Romanis Legatis fuit data & pronunciata , &c tum comprobata per Synodum, ac fingulorum Epifcoporum fuffragiis roborata. Hunc igitur pœnitentium Epifcoporum libellum ex Romanorum Legatorum juffu legit Stephanus Ecclefiae Conftantinopolitanae Diaconus ac Notarius , ac tum eidem Legati Epifcopos iftos denuò rogarunt : Cujus effi* confecratio ? Quod nempè in confecratos à Photio Epifcopos

[ocr errors]

nullam, nifi donandae laicae communionis habe-.

rent poteftatem. In Apoftolici mandati exceffum noluerunt circumfcribi. Et refpondentibus: Diximus , quia beati Methodii & $am&iffimi Ignatii; repofuere Legati : fufcipimur vos fecumdum pr£ceptionem fam&iffimi Pape moffri Adriami propter comfeffomem libelli pænitenti£ veffrg. Egerunt illi gratias: Et mor adoramur vos , & fufcipimus vo* Judicer , & judicium veflrum tamquam judicium Filii Dei tenemus. Verùm his minimè contenti Legati addiderunt : Detulimus libellum à fam&a Romana Ecclefia , à $an&iffimo Papa Adriano, mamdatum ab eo accipiemter exigere à vobis fieri ipfum libellum, & fic vos fufcipere ; vultis ergò facere, quòd juffum ef? à Papa Adriamo ? A Photio impugnatum Romanæ Ecclefiae Primatum , omnimodamque Conftantinopolitanae fub illa fubje&ionem profitebatur Romanus libellus , & fine ejus jurata profef

fione fanxerant Nicolaus & Adrianus Pontifices.

nullum Photianum, nullumque generaliter diœcefeos

cefeos Conftantinopolitanæ Epifcopum aut Clesicum admitti ad Ecclefiae licèt dumtaxat laicam communionem , longè minùs ad Epifcopalem gradum & fuffragium Synodale. Eum admifefunt & fubfcripferunt pœnitentium Epifcoporum Dux Theodorus Cariae Metropolita, Euthymius Catanenfis Epifcopus, Photius Natoliae , Stephanus Cypriorum , Stephanus Cylirae, Theodorus Synopes, Euftachius Armoniæ, Senophio Milafii, Leo Damphnufae, Paulus Neles . Omme*

£ffi fcripferunt Romanum libellum , & dederunt bunc;

famâiffimi, Vicariis Romanis etiam cum fubfcriptione

teftium. Omnis profeffio fit in dextera alicujus manu. £t apud gentiles & apud Chriftianos. Hinc apud Juftinum Darius Perfarum Rex ait Dexteram effe unicum Regiae fidei pigmur, Et Nebridio Galliarum Prætorii Praefeóto , in periclitantis vitæ fecuritatem poftulanti fibi porrigi dexteram , refpondet I., 1.c.ao. apud Ammianum Marcellinum Julianus Apoftata Auguftus: Quid amicit prgcipuum fervavero, ftu mamum meam tetigeris ? Petere, dare, accipere, fallere dexteram frequentiffimè leges apud antiquos Scriptores, eftque idem quod petere, dare, accipere , fallere fidem, ex appofito dexteræ figillo faétam inviolabilem ac facrofan&tam. i.-f. c. 1 j, Hinc apud Lucium Florum Parthi Craffo Romanorum Confuli, quod faederum fidem violaffet , dexteram , qua illam ftipulatus fuerat, amputarunt. Et dudùm pofteà Rudolfus Sveviae Dux à Gregorio fèptimo Pontifice adversùs Henricum quartum conftitutus Imperator, in prælio vi&us, ac ex dexteræ manus vulnere poftmodùm mortuus, cafum fuum violatæ, quam manu ifta profeffus Henrico fuerat, fubje&ionis fidei tulit acILr.c.zg. ceptum. Ita in Sclavorum chronico Presbyter JHemboldus teftatur. Hìnc item de Petro & Jacobo San&is Apoftolis fcribit ad Galatas San&us paulus : Dexterar dederunt mibi & Barmabe focieCap. zg. tatir. Exponit in Praefcriptionum, libro Tertullianus: Dexteram dederunt ßgnum concordie & con'vemiemtie. Et in Synodo Claromontana ftatuit cap. 17. Urbanus fecundus Pontifex : Ne Epifcopus vel Sacerdor Regi vel alicui Laico in manibus ligiam fidelitatem faciat. Exprimit caufam apud Rogerum Hovedenfem : Nimir execrabile videtur , ut ma^mur , qu£ fm famtam eminemtiam excreverant , ut quod mulli Angelorum conceffum eff , Deum cum&fa creamtem fuo/gmaculo creemt , & eumdem ipfum pro falute totiur mundi Dei Patris obtutibus offerant , im banc ignaviam vel ffultitiam detrudamtur , ut amcillæ fiant earum manuum, que dies & no&e , obfcaemis comta&ibus imquinamtur, fíve rapimis ac injuffae famguinis effufoni addi&e maculamtur. Dum quis fubje&tionem & obedientiam profitetur , manum fuam alienæ manui implicat & fupponit, ideòque & ancillari facit : Sacram autem profanæ manui implicari & ancillari eft penitùs indi

pjnum.
Hìnc igitur quaefivit noftra Synodus, cui &
in cujus manibus lapfi in Photianum fchifma Epi-
fcopi & Clerici deberent profiteri poenitentiam ?
Refpondit verò Patriarcha Ignatius: Pomatur li-
bellus fuper pretiofa ligma & famâa Evangelia, &

[ocr errors]

/ic eum accipiant , & dent mihi . Placuit hoc & Romanis & Orientalibus Legatis, atque ita mox ponentes Epifcopi libellum fuper fan&a Evangelia & pretiofa ligna , & ruruù* fumemtes eum aederunt Ignatio $an&iffimo Patriarcbae conffantinopoleo, , imfuper Patriarcba fuperbumeralia tradidit ei, . Primò autem omnium dedit Theodoro Stauropolitano Epifcopo , Cariæ Metropolitæ, & dixit ei : Ecce famu* fa&us es , jam moli peccare, me deteriùs tibi aliquid fiat. In Sanétum Ignatium, fa&tamque in ejus manibus profeffionem prævaricati fuerant confecrati ab ipfo Epifcopi, ideòque dignum fuit ac juftum, ut in ejufdem manibus læfam obedientiæ profeffionem nova pœnitentiae profeffione renovarent, Re&è libel'us facrofan

[ocr errors]

ligno fuit fuperpofitus: Profeffio enim eß folenniffimi juramenti fpecies, & fuper fan&a Evangelia ac Dominicam Crucem jurare eft vetuflifTima Chriftianorum confuetudo . Amiffus item Epifcopatus reétè redditur per reddita fuperhumeralia feu pallia. Ita de Remenfis Diœcefeos Epifcopis in malè acceptum Epifcopatum ab Ebbone Metropolita reftitutis fcribit ad San&tum Nicolaum Pontificem Francorum Rex Caro'us Calvus : Ammulor & baculo , & fuae confirmationis fcripta , more Gallicarum Ecclefiarum, ab eo acceperunt . Exftat Epiftola apud Jacobum Sirmondum in Synodo Tricaffina. Dicit, Gallicarum, Eccleffarum more: Etenim apud Latinos baculus & annulus, apud Græcos fuperhumerale feu pallium funt praecipuum ornamentum Epifcopi, ideòque per eorum dationem & ablationem folebat olim apud illos quis Epifcopatu & inveftiri & expoliari. Ita inveftitus Theodorus Metropolita egit Ignatio gratias, & dixit: Confugimus ad $an&itatem tuam tota anima & mente mumda , tradentes propria manu libellum comfeffiomi* moffrae, & profitemte, ufque ad totam vitam moffram confervare , quæ illic fcripta fumt, imcomvulfa. Et Patriarcha : Ecce fufcipio vor , ficut mifericor, & benevolur Pater prodigum Filium fuum reverfum ad paenitemtiam. Proptereà quia & fan&a Romanorum Ecclefia benigniori affe&u mota efi erga Reveremtiam vefiram , quibus & concordaverumt etiam Oriemtale , $eder. Eodem modo fecerunt & alii lapfi Epifcopi : Et poflquam acceperant fuperbumeralia fua , federumt finguli im ordine fuo. Utpotè in gradum Epifcopalem reftituti. Ad fàn&tam Synodum perrexit de lapfis Pref

byteris Paulus Carthophylax : Pofiquam ingreff, fumt im banc fan&am $ymodum Epifcopi, qui ceciderumt , ecce prgfâ fumt & Presbyteri, babemter eumdem libellum , & rogamter $am&fitatem vefiram, ut intrent im banc fam&am $ynodum : „Quid ergo placet $améfitati veffrae ? Rogavit Synodus, Cujus confecrationem baberent , & audito quòd à Sanéto Ignatio aut Sanéto Methodio effent confecrati, refpondit: Imtremt. Intravit cum undecim Collelegis Thomas Ecclefiae Conftantinopolitanæ Presbyter, tradens libellum pœnitentiæ, & fcribens libellum Romanum, accipienfque orarium feu Presbyteralem ftolam de manu Patriarchae,

dicentis ad eos: cognofcite, quia verax bomo fum, & fermo

« VorigeDoorgaan »