Pagina-afbeeldingen
PDF

SEPTIMÆ SYNODI CANONES AC DECRETA,

DECRETUIM DE FIDE,

Uxta $am&orum Patrum magifferium, atque Eeclefe catbolicae traditionem definimus figuram crucis , fam&ar imagines Cbrißi, B. Virginis , $am&orum Angelorum, & Ommium $an&orum im Ecclefìae , aliifque locis proponendas ; eifque mom latriam, fed bonorariam adorationem impertiendam . Traditiones Ecclefie maximi faciendae. I 74. C A N O N P R I M U S. canones Apofolici, fex $ynodorum generalium, etiam Trullami, item & Provincialium, immobiliter temeantur. 18o. C A N O N I I. Epifcopur calleat Pfalterium. A Metropolita examimetur, am facror camome* ac $. $cripturam moverit , iifqueparatur Mt ffudemdo incumbere. Quod fi polliceri detre&arit , mullatenùs confecretur. 181, 18». - C A N O N III. Bpifcopi ele£io à Primcipibus fa&a , fe irrita : Oporfet enim ut Epifcopur ab Epifcopis eligatur. 184. C A N O N IV. Æpifcopur me aurum vel argentum à Clericis vel Momacbis exigat. Qui verò ob ejufmodi exa&iomem aliquem à mimifferio arcet vel templa claudit, fimili pænae fubjaceat. 183. - C A N O N V. clerici qui ob aurum Ecclefiae datum, bonoratiorem locum ambiunt, ad poßremum dejiciantur. Imut ßmoniaci acriter pumiantur. 187.

[blocks in formation]

! C A N O N X. clerici im oratoriis Aene requiMio comfenfu me Miffa, faciamt. 194. C A N O N XI. In umaquaque Ecclefia cecomomi fint , oportet. Quod A Metropolitami praetermiferimt , Epifcopu, comßantinopolitamus aeconomum ffatuat. Quod ipfum im monafferiis fervandum. 19;. C A N O N XII. Bonorum Epifcopii aut monafferii irrita At alienatio. 195. C A N O N XIII. Epifcopia ac momafferia imiquè fa&a diverfaria , re/fituantur. 196. C A N O N XIV. Tomfura clericalis aut monacbalis fme Epifcopi manus impofitiome mom accipiantur . Abbas Presbyter, cui ab Epifcopo fa&a eff mamus impofitio, le&ori manum poterit imponere. Uti & chorepifcopi de Epifcopi confenfu . 197. C A N O N X V. Clericur me duobus gaudeat beneficiis . zor. ' C A N O N XVI. Epifcopi ac clerici me pretiofi, veßibus induamtur. 2O2. C A N O N X VII. Monacbi ea quae ad perfe&ionem domus funt neceffaria, mon babenter , extra momafferium oratorium ne ædificemt. 2o3. C A N O N XVIII. Ἀulla famina in Epifcopio aut monafferio commoretur . 2o4- . ^ C A N- O N XIX. Memo ob aurum ad facror Ordimet aut momafferium admittatur : quod tamem liberis datur more dotir , aut fponte offertur, cedat momafferio. 2o4. C A N , O N X X. AMonacbi & Monacbae im uno momafferio me cohabitemt; mec invicem fecretò alloquamtur, meç ßngulariter comviventur. 2o7. C A N O N X X I. Monacbus me momafferium fuum deferat. 2o8. C A N O N XXI I. Laici me cum fcemicis ludicris aut meretriciis vocibus manducemt. Momachi verò & Clerici me cum mulieribus fecretò convivemtur, mi/ ix certis circum

[ocr errors]

CANONES

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

s Ex T I G E N E R A L I s C O N C I L I I DECRETUM DE FIDE.

i|Ufficiebat quidem ad perfe&am orthodoxae Fidei cognitionem atque confirmationem , pium atque orthodoxum Nicænum Divinæ gratiæ Symbolum .. ¤| Sed quoniam non deftitit ab exordio adinventor M. malitiæ cooperatorem fibi ferpentem inveniens , & per eum venenofam humanæ naturæ deferens mortem, & ità organa ad propriam fui voluntatem , apta reperiens , Theodorum dicimus qui fuerat Pharan, Sergium, Pyrrhum, Paulum, Petrum , qui fuerunt hujus Regiae urbis Antiftites , infuper & Honorium , qui fuit Papa antiquæ Romæ , & Cyrum , qui Alexandriæ tenuit Epifcopatum , Macarium quoque, qui nuper fuerat Antiochiæ Præful , & Stephanum ejus difcipulum , non vacavit per eos plenitudini Ecclefiae erroris fcandala fufcitare, unius voluntatis & unius operationis in duabus naturis unius de fan&a Trinitate, Chrifti veri Déi noftri, orthodoxæ plebi novifonè diffeminando hærefim confentaneam infanæ ac malitiofæ fe&ae impiorum Apollinarii, Severi , atque Themiftii : Quæ & perfe&ionem huChrift.LupiOper.Tom.III. A. Imà

[graphic]
[graphic]

manitatis unius, ejufdemque Domini Jefu Chrifti Dei noftri , molita eft per quandam dolofam adinventionem perimere , per hoc involuntariam & inoperatricem carnem ejus, quæ intelleétualiter animata eft, infamiter introducens . Excitavit igitur Chriftus Deus nofter fideliffimum Imperatorem novum David , virùm fecundùm cor fuum inveniens , qui non dedit , ( juxta quod fcriptum eft ) fomnum oculis fuis , &Tpalpebris fuis dormitationem , dönec per hunc noftrum à Deo congregatum , facrumque conventum , ipfam reétæ fidei reperit erfe&am prædicationem. ( Secundùm enim à Domino editam vocem: v 3 1 D vo VEL T R E s F v E RINT co N G RE G AT 1 1N 'N0A41N£ A4Eo, 131 sv M, IN MED10 Eo RvAM. ) Qu: præfens fan&a & univerfalis Synodus fideliter fufcipiens , & expanfis manibus ample&ens , tam fuggeftionem , quæ à fan&iffimo ac beatif. fimo Agathone Papa antiquæ Romæ facta eft ad Conftantinum piiMimum , atque fideliffimum noftrum Imperatorem, quæ nominatim abjecit eos , qui docuerunt vel prædicaverunt ( ficut fuperiùs di&um eft) unam voluntatem & unam operationem in Incarnationis difpenfationc Domini noftri Jefu Chrifti , veri Dei noftri , ad æque amplexa eft & alteram fynodalem fuggeftionem , quæ miffa eft à facro Concilio, quod eft fub eodem fan&iffimo Papa centum viginti quinque Deo amabiliüm Epifcoporum , ad ejus à Deo inftru&am Tranquillitatem, utpotè confonantes fan&o Chalcedonenfi Concilio , & Tomo facerrimi ac beatiffimi Papæ ejufdem antiquæ Romæ Leonis , qui dire&us eft ad San&um Flavianum, quem & 7" /T v L v AM REC7' Æ FIDE 1 hujufmodi Synodus appellavit : Adhæc & fynodicis epiftolis , quæ fcriptæ funt à beatoTCyrillo adversùs impium Neftorium , & Tad Orientales Epifcopos . Affequuti quoque fan&a quinque univerfalia_. Coneilia , • & fanâos atque probabiles Patres , confonanterque confiteri definientes Dominum noftrum Jefum Chriftum , verum Deum . noftrum , unum de fanéta , & fubftantiali & vitæ originem præbente Trinitate , perfe&um in Deitate , & perfeétum eumdem in humanitate , Deum verè & hominem verè eundem ex anima rationali & corpore , confubftantialem Patri fecundùm Deitatem , & confubftantialem nobis fecundùm humanitatem per omnia fimilem nobis abfque cato, ante fæcula quidem ex Patre genitum fecundùm Deitatem—, in ultimis diebus autem eumdem propter nos , & propter noftram— falutem de Spiritu San&o & Maria Virgine propriè & veraciter Dei genitrice fecundùm humanitatem , unum eundemque Chriftum Filium Dei unigenitum , in duabus naturis inconfusè , inconvertibiliter , infeparabiliter , indivisè cognofcendum , nufquam extinéta harum naturarum differentia propter unitionem , falvataque magis proprietate , utriufque naturæ & in unam perfonam , & in unam fubfiftentiam— concurrente , non in duas perfonas partitum vel divifum , fed unum, eundemque unigenitum Filiüm Deum Verbum Dominum Jefum Chriflum , juxta qüod olim Prophetæ de eo , & ipfe nos Dominus Jefus

Chriftus erudivit , & fanäorum Patrum nobis tradidit £t $ & duas

« VorigeDoorgaan »