Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Notis illuftramtur , locum , tempus,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors]

S Y N O P S I S C A N O N U M,

Qui hoc tertio Tomo exponuntur.

SEXTÆ GENERALIS SrNODI DECRETUIM DE FIDE,

[ocr errors]

- item Epißola $an&is Leomis ad Sam- Gemitrix. ibid. Cbrìffi perfona umica , matura &7um Flaviamum . Epißolae Samái duplex . 3. In eo duplex voluntar , duplex opeCyrilli adverjùr Nefforium & ad ratio. ibid. Duae volumtater maturales mom fbi Orientales Epifcopos recipiuntur. 1. contrariae. ibid. Non eff alia fider ab ullo tra

Item quimque amtecedentia concilia . z. Cbrifus demda. 4.

S Y N O P S I S C A N O N U M TRUILLANORUIM.

C A N ON P R IM U S . C A N O N III. Ides ab Apoftolis tradita, inviolabiliter fervam-| [Juftiniamus II. Ecclefiam Romanam commendat, quòd da. 53. uti & do&rima fex Synodorum umi- clerici, majoribur continentiam imponat , rogatverfalium . ibid. & feq. praefertim VI. Symodi. que Græcis certor terminor præfigi. Himc duobus 54- Matrimoniis implicati depomumtur. Quorum uxo

[ocr errors]

lefque permaneant . clementis coxffitutiomes, vt ab haereticis depravatae rejiciuwtur . Varii

[blocks in formation]

applicarunt, diffoluto Matrimonio ad fublimiorem gradum mom promovendi. Digami, aut qui com

' cubinam aluerimt , ad majores Ordinet mom pro

[merged small][ocr errors]

C A N O N ' IV. cierieu* , qui cum muliere Deo dicata coieri* » depomatur : laicu* fegregetur. 62. C A N O N V. Mullus extramea* mulierer ( mifi in Synodo Nicaena excepta*) poffideat. clericus tranfgreffar , depomatur : Laicus fegregetur. 62. C A N O N VI. clerici majore, sequeunt inire Matrimonium. Comjugati tamem mom probibemtur ordinari. 63. C A N O N V I I. Diacomu, ante Presbyterum me fedeat , niß Patriarcbae aut Metropolitani fui vices gerat. 64. C A N O N VIII. Semel ut mimimùm quotammis Symodus Provincialis

fiat. 65. C A N O N IX. clerici cauponariam tabernam me exerceant. 63. C A N O N X. Epifcopar, Presbyter, vel Diaconus ufurat me accipiat. 66. C A N O N X I. In ritibus aut vi&u memo cum Judæi communicet. 66. C A N O N XI I. Epifcopi poß ordinationem unà cum uxoribus me babitemt. 67. C A N O N XIII. camom Apoflolicus , camoni Ecclefiae Romamae comtrarius , conjun&ionem clericorum mom diffolvit: „Quamobrem conjugatur poteff Presbyter , Diacomur , ac $ubdiaconur ordinari. Eo tamen tempore, quo altari deferviumt , oportet fint contimeutes. Qui eos uxore privaverit , deponatur. 69. C A N O. N XIV. Nec Presbyter ante 3o. nec Diacomur amte x 3. nec Diacomiffa ante 4o. ammor ordinetur. 71. C A N O N X V. Subdiacomur me mimor zo. ammis ordinetur. 7z. C A N O N XVI. Apoftoli A&. 6. mom de ordimati* Diacomir, fed de iir , qui menfi praeeramt , fumt locuti. Quapropter feptem ejufmodi Diaconi ex Ordinatis mon accipiantur. 72. 73. C A N O N XVII. €\ullus clericorum fine proprii Epifcopi fcripta dimifforia im alienae Eccleffe catalogum referatur. 73. C A N O N XVIII. clerici , qui ex quadam meceffitate Ecclefiam propriam deferuerunt , ea ceffante , revertantur . 74• C A N O N XIX. „Qui praefumt Ecclefiir populum diebus præfertim Domimicir ex $eripturis & 55. Patribus infiruant. $. $cripturam conformuter 55. Patrum expofitioni imtrepretemtur. 74. C A N O N X X. Epifcopus me in aliema Ecclefia publicè dóceat. 76. C A N O N XXI. Clerici ob crimem depofiti, ß pæniteant, clerici ba. bitu tondeantur : $im minùs , comam nutriant. 76.

C A N O N XX 1 I. $imomiacè ordinat*, uti & qui ordinarunt , depo• muntur. 77. C- A N O N XXIII. A'ulluw pro Eucharißiae communiome quidquam exigat. Qui fecùs faxit, ut fmomiacus deponatur. 77. C A N O N XXIV. Clerici & Monacbi Hudi* tbeatricis me interfmt. clericu* ad muptia* vocatur, ubi ludicra muptialia imtrojerimt , abfcedat. 77. C A N O N XX V. Parochiae fub Epifcopi* , qui eas poffident, permameamt. Si qua fortè bac de re controverfa exoriatur, ad Synodum Provincialem deferatur. 79. C A N O N XX V I. Presbyter per ignoramtiam conjugatur , ab illiciti, muptiir abftineat. 79. Nubemtibur me benedicat : INec corpus Cbrißi dißribuat : Nec aliud minifferium obeat. Conjugium diffolvetur. 8o. C A N O N XXVII. Clerici veffe Mbi comveniemti utantur. 8o. C A N O N XXVIII. Uva cum Euchariffia à Jacerdotibus me diffribuatur. 8o. C A N O N XXIX. Fideler , etiam feria 5. im cæma Domini , jejumi commumicent. 81. C A N O N X X X. Jacerdote* imter barbaror , qui contra camomem Apofolicum du&ae antè uxorir ufu abffimemt , cum illa ne cohabitent. 83. C A N O N XXXI. Clerici fine Epifcopi facultate im oratoriis domeflic'; me Sacra faciamt vel baptizemt. 83. C A N O N XXXII. In incruento facrificio ex Apoßolica traditione aqua vino mifcemda. 85. C A N O N XXXIII. Digni im clerum funt referendi , quamvis ex genere facerdotali mon fint oriundi. Conciomamter facerdotali tonfura utantur , fufcepta à fuo Paffore benedi&ione. 88. C A N O N XXXIV. Comjuramter Clerici aut Momacbi , aut advertù; Epifcopor vel Conclericor aliquid mach'manter , à proprio gradu excidamt. 89. C A N O N XXXV. Mom licet Metropolitamo Epifcopi defum&7i boma fibi vendicare, fed ßnt fub Cleri cuffodia, donec de altero Epifcopo Ecclefiae fuerit provifum. 9o. C A N O N XXXVI. Epifcopatur Conßantinopolitamur aequalia privilegia cum Romano obtimeat: $itque fecundus , Alexamdrimus tertius , quartur 4ntiocbemur , qaintus Hierofolymitamur . 9o. C A N O N XXXVII. Epifcopi à barbarit fede pulí, validè ac licitè ommia Epifcopalia numia obeunt. 9o. C A N O N XXXVIII. $icubi à Principe mova civitas erigatur, novur quoque ibidem Epifcopus cum clero ßatuatur. 91. , C A N O N X X X I X. Juffinianopolis in Cypro jus babeat comffantinopoli, . Praeft

Praefit Epifcopis hillefponticis ac Cyzimemorum ' £pifcopo, qui & à Cypriorum Epifcopo ordinabitur. 91. - * C A N O N X L. `~ Jugum monacbicum fùbiturus ne fit mimor io. ammis. * San&us Bafiliur' 17. annos poffulat , ut in Virgimum ordinem aliqua referatur. Verùm uti aetas 6o. annorum ad 4o. à Camonibus pro ordinamda ADiaconiffa efi contra&a , ità & modò mom diu cunâandum, fed ad tam bomi ele&ionem insitamdi. 92. 93. ç: A N O N X L I. gui im claußris volunt fecedere, priùs triennio im ' monafferio $uperiori pareamt : atque alio extra claufùram animo exa&o , eam vivendi rationem eligentes , includantur : mec eis deinceps egredi permittatur. 95. '^ C A N O N XLII. Eremitae, qui urbes obeumt , vel imter Gaemobitar referantur , vel ad fòlitudinem compellantur . 97 G A N O N XL II I. cuilibet chriffiamo , quamtumvis prolapfo, licet mo* mafferium ingredi. 98. - C A N O N X L IV. Monacbus formicator, aut uxorem ducum* , formicatorum pæmir fubjicietur. 99. C A N O N X L V. Mulierer , antequam facro ami&u induamtur , ferici, veßibus ac mundo muliebri mom exormentur. 99. C A N O N XLVI. Muliere , in monafferiis comffitutae me egrediantur , nifi premente neceffitate, de facultate ejus quæ praefe&a eff. $ed & viri aom mifi urgente mecefftate cum benedi&ione ejus qui praeef, procedant. 9. 9 C A N O N XLVII. piulier in monaßerio virorum mom dormias , nec ? diverfo. roo. C A N O N . XLVIII. Exor illius, qui ad Epifcopatum promovetur , communi comfemfu momafferium ingrediatur. Ioo. C A N O N XLIX. Monafferka in fécularia babitacula me convertamtuf. IOQ• C A N O N L. Aec clerico meo laico alea licet ludere. soi. - - - C A N O N LI. Mjmj, fpe&acula , venationes me fpe&emtur, in fcema fiamt faltatione* . iox. C A N O N L I I. In quadragefima , excepto $abbatbo & Dominica , fiat oblatio facrificii amtè perfe&i. io3. C A N O N • LIH. •. Memo cum matre baptizati, quem èfonte fufcepit, contrabat matrimonium. Ios. C A N O N LIV. nuptiæ in gradibus mimiùm propinquis venite. Io6.

[ocr errors]

C A N O N L V. clerici me Sabbatbo vel Dominica , etiam Romae, jejunemt. io6.

C A N OTN ' L V I. Fidele* im Sabbathis & Domimicir quadragefimae , ficut ab ommi ma&abi// , fic ab ovis & cafeo abffi11d4//f . I I O. '. C A N O N LVIH. Mel & fac ad altare me offeratur. 1 1 r. C A N. O N . LVIII. Laicus me praefente Epifcopo , Presbytero, aut Diaeomo fibi $acramentum Eucbariffiae admimjfiret . I I 3. C A N O N LIX. Baptifmus fòlùm in Ecclefia conferatur. 1 14. C A N O N L X. Qui fe à dæmone correptor fimulant, ut dæmoniaci puniamtur. I 14. C A N O N LXI. Water , fortilegi , incantatores , &c. fexennio excommumicamtur. 1 1 y. C A N O N LXII. Feffa Gentilium à fidelibus me celebrentur. yir me vefe muliebri, mec mulier veffe virili induatur. II 5. C A N O N LXIII. confiéfae Martyrum bifforiae igni tradamtur. 1 1 7. C A N O N LXIV. Laicus me publicè difputet aut doceat. 1 18. C A N O N LXV. Im movilumiis ne ritu Gemtilium rogi accendamtur. 1 19. C A N O N LXVI. A die Refurre&ionis per totam feptimamam fideleu feriemtur. Nec equorum curfus , mec publicum fiat fpe&aculum . 1 19. C A N O N LXVIL Fideles à fanguine animalium abffimeant. 1ze. C A N O N LXVIII. Nemo facros libror corrumpat vel comfcimdat . 1 zz. C A N O N LXIX. Mulli laicorum , excepto Caefare, liceat cborum in. gredi. 123. C A N O N LXX. Mulieres in Ecclefía taceant. 127. C A N O N LXXI. Juris alummi me Gentihum moribus utamtur , mee veftibus praeter commumfm ufum induamtur. 128. C A N O N LXXII. Muptiæ ortbodoxi cum baeretica fint irritae . Si ex infidelibus alter conjugum ad fidem cowvertatur, velitque cum infideli eohabitare , me fepa

rempu*. 128. 129. C A N O N LXXIII, Crucis figura me impavimento fiat : jam fa&a deleatur , I29

C A N O N LXXIV. A'e agapae feu epulae im Ecclefiis fiant. 13*. - C A N O N LXXV. Pfallemte, in Ecclefi* inordimata vociferatione me utamtur , fed cum attemtione & compun&ione pfalmodiau Deo offerant. 1 34. - C A N O N LXXVI. Intra Ecclefiarum ambitum we venditiones exerceantur. 138.

CANON

C A N O N LXXVII. J/iri una cum mulieribur me laventur.. I 39. C A N O N LXXVIII. Qui baptizantur, $ymbolum difcant, illudque Prefbyteri, feria 5. recitent. 14o. C A N O N ' LXXIX. abfque fecumdimis cbriffur ex Virgine matur, quamobrem im bonorem fecumdimarum , nec folemnitat , nec mumerum largitio exerceatur. 143. C A N O N LXXX. Nec clericur , mec laicus fine meceffitate tribus feptimami* ab Ecclefia abft. 144. C A N O N LXXXI. AHymno , im quo ter-fan&us camitur, Trifagium di&o, ne addatur, qui crucifixus es pro nobis ». * miferere noftri. 144. C A N O N LXXXII. cbriffus figura humana , non agni , depingatur. I49. 4 C A N O N LXXXIII. Aemo cadaveribus Euchariffiam commumicet. 1 5 I. C A N O N. LXXXIV. Infamter, de quorum Baptifmo mom conffat, baptizandi . I yr. C A N O N LXXXV. Servi fub tribus teßibus mamumiff , gaudeamt libertate. 133. C A N O N LXXXVI. 42ui fcorta alunt, pumiendi. 1 53. C A N O N LXXXVII. 2ui, uxore reli&a, aliam ducit , adulter eff: & pæniteat. 1 33. C A N O N. LXXXVIII. Aemo jumentum fine mecefftate im templum introducaf. 1 34C A N o N , LXXXIX. Sabbatho fan&o jejunium ad mediam mo&em protra

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

C A N O N XCI II. Uxor » mifcerta de morte conjugir, alteri me mubat. 1 58. C A N O N XCIV. Ethnico more me juretur. 138. . C A N O N XCV. . Hæretici ad Ecclefiam reducer , qui fufcipiendi. I 59. C A N O N XCVI. Fideles ne calamifiratis capillis exormentur.. 16o. C A N O N XCVII. Conjugati me loca facra imbabitemt. 16z. C A N O N XCVIII. Aemo mulierem alteri defponfatam ducat. 163. C A N O N X C I X. Me fruffa carmium $acerdotibus efferantur. 163. C A N O N C. Oculi folicitè ferventur: nec imagines ad turpia imcitantes depingamtur, 164. C A N O N CI. Commumicamte* mamur in crucis formam difpomant, nec alia materia S. Euchariffiam excipiamt. 165. C A N O N . C II. • ., *. In Sacramento Paemitemtiae, tùm peccatorum, tùm

perfonarum pænitentium , habenda eff ratio, 166,

SEPTIMÆ

[graphic]
« VorigeDoorgaan »