Pagina-afbeeldingen
PDF

Familiae, &facrorum omnium Ordinum, ad quos maxima omnium dignitas revocaretur, privato deinde momine vehementiffime fumgavifus. Erenim, cum mibi tertius Chriftiani Lupi Tomus edendus effet ; primum autem Innocentio XIII. ?.7M dicaviffèm, contigiffe mihi divinitus exiftimavi, vel potius ipfi Chriftiano Lupo, ut illius libri tuo etiam nomine , Beatiffime Pater, ad quem paulo fidemtius, juftiffime certe vemiumt, ormarentur. Eumdem emim obtimes, quem Innocentius XIII. Principemgradum dignitatis: ex nobiliffimis uterque gentibus, quae interdum, vel potius fepe tot feculis inter propinquitate comjuméfae fuerunt, im Urbe omnium mobiliffima profe&fi efiis. Uterque demum, quodpropius meum confilium comtingit, mom mediocri effis ergamofirum Ordinem voluntate, pietate vero erga D. JAuguftini doéirinam plane fumma. Ego vero exiftimo ipfius Lupi merito faéfum effe ; Eundemque inter beatas amimas hoc etiam præmiofrui, fuorum librorum editionem in hæc tempora diftraéfam fuiffe, ut, qui toti effemt in Pontificia auéforitate tuemda, atque amplificanda , duorum etiam Sanétiffimorum pontificum momimibus, quibus muncupati effent, boneflarentur. Quorum alter etiam ex religiofà Familia , ORDINIS SCILICET PRÆDICATORUM, quae cum fua pro

vitæ inftitutis, atque fludiorum fimilitudine con

fentiret,

gaudere vehementer quidem, tamen fuis Libris ab Autroque Pontifice gloriam acceffiffe, vehementius tamen à Te, qui pro ipfa vitae, atque Ordinumfocietate, cum eodem tuam ipfam quodammodo ZMajeftatem communices. Illud autem jucundiffimum illi puto effe, vetufliffimam illam Ecclefiæ difciplinam, fanéiitatem, modeftiam, continentiam, pietatem,do&frimam,&cbriftianam demum fevere, graviterque vivendi rationem, quarum virtutum 1maginem infcriptis ipfe referebat, exprimebatque fuis, à Sanéíitate Tua munc demum re, & faêfis egregie repraefemtari. Illud interea egofamèfiffimis tuis pedibus advolutus, omnibus precibus b Te, Sanétiffime Pater, oro, atque peto, ut bamc monmeae modo, fed univerf etiam JAuguflimiani Ordinis erga faméfitatem tuam obfervamtiae, & pietatis fignificationem,benigniffime excipias,Tibique perfuadeas, nihil quicquam magis mos omnes aut cupere, aut à D. O. ZM poflulare, quam ut Te Ecclefiæ bomo, &• bonorum omnium felicitati diutiffime incolumem effe velit. Numquam enim im meliorem, certioremque fpem, atque munc ingreffi fumus, fore, ut fpiritusjefu Chrifti, cujus unius gloriam fufpicis, omnibus ità fidelibus afferatur, ut mihilprorfus aliud, quam abftinentiam, facilitatem, ZManfuetudinem, pacem demum, & comcordiam amimo concipiant; Vitamque fuam ad prifcam illamcummorum, tum doéirimarum ra

tionem,

quam enim habituri funt exempla ad virtutem perfequendam illuftriora: mumquam vehementiore ad eandem incitatione impellentur. Optime vero intelligebam ad me pertimere, ut ifiuc venirem, 7 uifque beatiffimispedibus provoluerer; fedmulta, ut tute mofti, Beatiffime Pater, hominem, qui alicui facrae Familiae momen dederit, impediumt, quominus officio fatisfaciat fuo. Non defpero tamem fore, ut me, vel abfentem Tua illa fumma cum erga omnes, tum praecipuè erga eos, qui in religiofa quadam Domo vivumt humanitate comple&fare ; laboremque humc meum, & diuturnum, &• propemodum fummum, quem in vulgandis optimi,

do&fiffimique /irj libris impendo, & probes, & fo

vendum etiam fùfcipias. Quod fifeceris, Beatiffime Pater, mihi etiam animos addideris ad alia id genus aggredienda, quæ ad Tuam Principem, fànétiffimamque Sedem adverfus Hæreticos defendendam, pertimeamt. . . . . .

[ocr errors]

Venetiis prid. Id. Augufti 1724, · · · · · · · · ·

[subsumed][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

S. Romanæ Ecclefiæ ad S. MARIÆ de Populo Presbytero Cardinali, & Bibliothecario,

ALEXANDRI SEPTIMI
PontificisOptimiMaximi NEPOTI,

AC AD LUDOVICUIM XIV. CHRISTIANISSIMUIM FRANCORUIM REGEM
L E G A T. Q. 2 &C,

[ocr errors]

jÉ|-4cerdotii atque Imperii concordiam effe totius mundi pacem fçribit ad Leonem Ifaurum Imperatorem Pontifex Gregorius fecundus. E;im: ,. - $ummos namque Pontifices & Reges effe duos, quorum vel levis divaricatio omne corpus fedet , mundi oculos Gregorius fèptimùs in litteris ad Rudolfim L. 1. Epift. Sueviæ Ducem adfirmat. Sine ipforum unanimitate tutas non poffe effe res bumanas cla- i9. mat ad Hugonem Ecclefie Lugdunenfis Primatem San&ius Ivo Epifcopus Carnutenfis. Eos Epift.6o. effe principales & fortiores, è quibus univerfum Dei tabernaculum pendeat, paxilios ajunt *" ejus litterae ad Brunonem JArcbi-Epifçopum Trevirenfem. Commiffis bifte cardinibus omnia mundi elementa , & Ecclefia & Reipublicae Primates, collidi & quaffàri fèribit in Sclavorum cbronico J£rnoldus JAbbas Lubecen/is. /affus & vorax ignis ex modica quandoque L. fintilla. Etenim Ludovici quarti Imperatoris in 7oannem vigefimum fecundum Pontificem & fidelem illi Clerum infòlentias à Scbriniarii , infio Principe Pontificem in nefçio qua Epifíola malè traétantis, vitio fuiffè natas adfeverat JAbbas Ufpergenfis. Eafdem contentio- A. 1323• á 2 71€$

[ocr errors]

4. C. 16.

\

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Epift. 1. apud Fran. duChefne.

ef? iffa calamitas . Etenim Pbilippi Pulcbri Francorum Regis cum Bonifàcio o$favo Pontifice contendentis, totiufjue exindè Gallic mifèrias, quis ignoret? Longa & borrenda „Anglo- . rum per ipfàm gra/atio alium non babuit fòntem Henricum: quartum, Henricum quintim, Fredericum primum , Fredericum fecundum , Ottonem quartum , & Ludovicum quartum Imperatores , & alios non paucos ortbodoxos 'Principes , quos in Romanam Ecclefiam pugnaffè legimus , legimus & infeliciffimos vixiffe , Certè Henrico, quinto familiae exffirpationem praedixerat 'Pafçbalis fecundus. Et de Apoßolica San&fi Petri Catbedra re&iè ad Provinciæ Viennenfis Epifçopos fçribit Sanéfus Leo Magnus : Quifquis huic Principatum . aeftimat denegandum, illius quidcm nullo modo minuere poteft dignitatem, fèd inflatus fpiritu fuperbiæ fuæ femet-ipfum in inferna demergit, Quapropter univerfà fiib caelo Ecclefia fùmmas po/? Deum gratias debet fán&iffimo Patri & Domino noffro ALEXANDRO SEPTIMO , cujus JApoßolica providentia trememdam iffam Divini furoris minum in Chriffianiffimum ac forentiffwnum Galliae Regnum irrumpere promptam cobibuit , atque ità illi fúrtam te&fam fervavit avitam gloriam, quam 'Pafbali fècundo Pontifai meritò commendavit laudatus Epifçopus Carnutenfis ; Regnum Francorum præ cæteris Regnis Sedi Apoftolicæ femper fuit obnoxium , & idcircò , quantùm ad ipfas Regias perfonas pertinet, nulla fuit divifio inter Regnum & Sacerdotium . J4 Lotbario JAuguffo , per quem tetra de inveffiendis JAntiffitibus lis tandem plenè fuit exffin&fa, novam mundo illatam lucem praedicat in laudato Sclavorum cbronico 'Presbyter Hemboldus: 'Perpetuam fine mo&fe lucem ALEXANDRO SEPTIMO debet Ecclefia Gallicama. Fecit hoc paterna ejus pietas , fècuta confilium laudati Ivonis: In tanto falutis periculo non folius medicinæ rigor fervandus eft, fèd & difpenfationis modus, qui nulli fapienti difplicuit, ad fedandas tantas perturbationes in aliquibus admittendus. Etenim in noffris fìxea, in Divinis minibus cerea effe, & in omnem formam vertibilia Regum corda , ideòque ipfòs non vi , fed amore & fufis apud Deum lacrymis ad pacem ab Écclefia docendos fuadet San&ius Hildebertus Epifçopus Cenomanenfis . Et cunéia baec , PRINCEPS EMINENTISSIME , gloria etiam tua eff , utpotè ALEXANDRO SEPTIMO in grandi boc opere iffud ipfum, quod San&io Petro J4poffolo in prima Ecclefia Gallicanae fundatione fuit San&ius Martialis Epiféopus Lemovicenfis : Fuiffè San&fi 'Petri Jpo/loli Legatum & Nepotem adfeverat Sanéius Petrus Damiani. Primum fuam, ex qua Francis Occidentale Imperium, cum Carolo Magno amicitiam per Tbeodorum Nepotem iniit etiam JAdrianus primus. Et Leo Gabinenfis Epifcopus , qui Caroli Calvi Regis cum Romana Ecclefia qugffiones compofuit in Synodo Pontigonenfi , erat J4pocrifàrius & Nepos 7oannis o&iavi . JAdeò antiqua funt & Gallorum & Francorum debita erga Romanorum íponlif.um Nepotes. Paria ÉMINENTIÆ VESTRÆ debet bac JAlma SCHOLA LOVANIENSIS. Etenim nefio quibus , quoniam ex peccatis noffris arietari bujus faculi meruerunt omnia, apud nos contentionibus avitam cum fenore pacem & gaudia quidem ab ALEXANDRO SEPTIMO , verùm per fácras BENIGNITATIS VESTRÆ manus accepit. /£ffra in omnem JAuguflinenfem familiam, & me præfertim, minimum ejus filium, benéficia , quoniam grandia & multa , molim emumerare , fed paucis bifíe lineis dumtaxât profiteor gratum & memorem animum erga EMINENTIAM VESTRAM , quam Deus ap. Max. ad fac Ecclefiae inter duros noviffimorum temporum fçopulos flu&fuantis fòllium & lumen' dudùm cuffodire dignetur. Ità opto & voveo Lovanii » Kalendis 7anuariis anno Cbriffi Domini millefimo fèxcentefimo fexagefimo quinto. •.

EMINENTIÆ VESTR Æ
minimus Famulus ,

Fr. CHRISTIANUIS LUIPUIS.

« VorigeDoorgaan »