Pagina-afbeeldingen
PDF

1.5. c, 23. adeò ut Polycrates Ephefiorum Archi-Epifcopus

[ocr errors]

C A N o N xxxIII.

. Uoniam cognovimus in Armeniorum regione eos folùm in Cleri

ordinem referri, qui funt ex genere facerdotali, iis, qui hoc facere aggrediuntur, mores Judaicos fequentibus : Nonnullos autem eo. rum, etiam non tonfos, facros Cantores, & Divinæ legis Le&ores conftitui: Decernimus ut deinceps non liceat iis, qui volunt aliquos ad Clerum adducere, ad ejus, cui manus imponituf, genus refpicere: Sed examinantes an digni fint juxta expofita in facris Canonibus decreta, in Cleri catalogum referri, ut eos Ecclefiafticè promoveant, five fint ex majoribus fuis Sacerdotibus, five non. Scd étiam ut nulli ex omnibus permittant, juxta ordinem eorum, qui funt in Clericorum ordinem relati, populo in fuggeftu Divinas Scripturas recitare, nifi is facerdotali tonfura ufus fuerit, & benedi&ionem à fuo Paftore canonicè fufceperit. Si quis autem praeter hæc facere deprehenfus fuerit, fegre

. permittat , obteftatur San&us Gregorius Ma. gnus. De eodem abufu queritur habita fub Lu

getur.

[ocr errors]

Æreditaria in Ecclefiafticas dignitates fue-
ceffio eft antiquum in Ecclefia malum,

apud Eufebium Caefareenfem fcribat ad Vi&o-
rem Pontificem : Septem erant Epifcopi mibi co-
gnatione conjun&i , ego o&avus fum. Et San&us
Gregorius Turonenfis Epifcopus omnes Ante-
ceffores fuos gloriatur fuiffe de fuo fanguine, fo-
lis quinque exceptis. Et Brunichildim Franco-
rum Reginam, ne Epifcopatus ac alios Eccle-
fiafticos gradus proximitatis deinceps jure dari

dovico Pio Augufto Synodus Aquifgranenfis.
Faediffimè per omnem Europam graffatus eft ,
dum per eamdem graffabantur impura conjugia
Sacerdotum. Eum in Synodo Pi&avienfi , quam
ex Bibliotheca Vaticana protulit D. Cardinalis
Baronius , damnarunt Joannes & Benedi&us
Cardinales, Legati Pafchalis fecundi Pontificis,
noti in Epiftolis Sanéti Ivonis Epifcopi Carnu-
tenfis, in Rhemenfi Synodo Calixtus fecundus,
jn Rhotomagenfi Legatio Alexandri tertii , in
Londinenfibus Joannes de Crema Cardinalis,
Honorii fecundi Legatus , San&tus Anfelmus
Cantuarienfis Archi-Epifcopus, ac ejus poft San-
&tum Thomam fucceffor Richardus, in Nanne-
tenfi San&us Hildebertus Archi-Epifcopus Tu-
ronenfis , uti teftantur Guilielmus Malmesbu-
rienfis, Symeon Dunelmenfis, Richardus Prior,
Gervafius Cantuarienfis , Rogerus Hovedenfis,
Continuator Florentii Vigornenfis, ipfe San&us

[blocks in formation]

atque hic ipfe Pontifex in Epiftola Nannetenfis
Synodi confirmatrice. Innocentii item fecundi
in Romana Synodo de hac re decretum refert
Gratianus. Nullibi faediùs, quàm apud Hiber-
nos graffatum eft malum , uti teftatum reliquit
Sanétus Bernardus in vita San&i Malachiae Epi-
fcopi Dunenfis.
Etiam apud Armenios antiquiffima eft ifta fuc-
ceffio. Etenim Sanéto Gregorio , uti antiqua
ipforum hiftoria & illius apud Laurentium Su-
rium vita teftatur , in Epifcopatum fucceffit
Aroftanes filius, & quidem vivo Patri , quod
fcribit Symeon Metaphraftes , ordinatus Coad-
jutor. Aroftani fucceffit Verthanes frater germa-
nus , cui Hefychius & Gregorius filii, atque
ità ferè fa&um ufque ad Ifaacum fecundum ,
Anaftafio primo Pontifici coetaneum, cui inju-
ftè per fa&ionem eje&to Divinitùs revelatum eft ,
nullum in fceleris iftius poenam deinceps è San&i
Gregorii ftemmate Epifcopum fore. An Joannes
Oznienfis, qui tranfmutavit illic omnem Eccle-
fiae legem , reduxerit abufum , tacet antiqua
Armenia Hiftoria. At neque conftat priorem
confuetudinem fuiffè abufum : Quoniam non
quaevis, fed fola haereditaria confanguineorum
fucceffio eft abufus. Etenim Dometio, Probi
Imperatoris fratri, Epifcopo Byzantino, fuccef-
fit Probus filius, eique Metrophanes frater ger-
manus. Principio Sueffionenfi Epifcopo Lupus,
San&to Genebaudo Landunenfi Latro, Sanéto
Huberto Leodienfi San&tus Floribertus, San&to
Arnulpho Metenfi Clodulfus , Luitwvino Tre-
verenfi fucceffit Milo filius: utique, quod fem-
per licuit, per eleétionem. Et ità Aroftanem
Gregorio fucceffiffe affirmat Metaphraftes. Eo-
dem modo fa&tum crediderim confanguineis
Gregorii Turonenfis Epifcopi, ac Polycratis

Ephe

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Ephefini. Praefens Canon damnat folam fucceffionem haereditariam , de qua Joannes Chernacenfis , Ordinis Praedicatorum , in litteris ad fratres fuos de erroribus fuae gentis. Parocbi & Epifcopi fiunt bgreditario jure per comfanguineorum violentiam. Adversùs eamdem fucceffionem declamat in fecundo fuae confecrationis anniverfario fermone San&us Leo Magnus. Dum Divini , quod à Patre cbrifu, Domimur accepit, Sacerdotii Jacramentum etiam ad bumamar pervenit fum&fiome* , mom per generationum tramitem currit, mec quod caro & famgui, creavit, eligitur ; fed ceffante privilegio Patrum, & familiarum ordine praetermiffo , eo* re&ore, Ecclefia accipit , quor Jpiritur Jam&u* præparavit. Ut in populo adoptiomir Dei , cujus univerfîtas facerdotalis atque regalis eff, mom praerogativa terIrenae origimir obtineat unáionem , fed dignatio caelefi, gratiae gignat Antiffitem. Et vulgaris Apoftolicus Canon fratri, filio, cognato Epifcopatum donari vetat etiam Metropolitica per humanum affe&um refervatione: Quod vel fpecietenùs Epifcopatur baeredem facere mom fit juffum. Et Canones Arabici, rufticano Parocho morienti facientes poteftatem defignandi fibi fuccefforis, addunt exceptionem : Dummodò non fit mationis fuae aut comfanguimeu*. Ejufdem mali fpeciem pofterioribus faeculis adeò abominata eft Romana ac omnis Latina Ecclefia, ut etiam legitimum filium patri proximè in idem beneficium legitimae ele&ionis via fuccedere vetuerit Alexander tertius, uti liquet ex ejus apud Gregorium nonum litteris ad ArchiEpifcopum Cantuarienfem . Archi-Epifcopus Caffelenfis haefitavit , confuluitque Clementem tertium , An legitimi Epifcoporum filii poffent vel ad facros Ordines promoveri . Et juramentum , quo primum Latinum captæ Conftantinopoleos Patriarcham quidam adftrinxerunt de nullo ad San&ae Sophiæ canonicatum promovendo, nifi Veneto per originem aut decem annorum habitationem , reprobavit Innocentius tertius tamquam colligationem iniquitatis, cùm fam&ua*ium Dei mom fi* baereditario jure ab aliquibus poff

[merged small][merged small][ocr errors]

illis à Nicæno Canone Gelafius Cyzicenus, quin & catechumenis ab Ecclefia Alexandrina fuiffe permiffum Socrates affirmat. At praefentem Canonem firmat & feptima Synodus , præfertim adversùm pueros in Ecclefia legentes , addens obtinere etiam in monachis. Et dudum anteà Synodus Laodicenfis : Nom oportet ampliùs praeter eor , qui regulariter Camtores exiffumt , & qui de codice camumt , alior im pulpitum comfcendere , & im Ecclefia camere. Eumdem abufum fuiffè in Africana Ecclefia quidam volunt ex Epiftola Sanéti Auguftini ad Quintianum Epifcopum, diftinguentis laicos & Clericos Ecclefiae Le&ores, dicentifque quadragefimum quartum tertiae CarthaginenfisSynodi Canonem loqui de folis Clericis, nequaquam de laicis, & nullum laicum unica, Apocryphæ præfertim Scripturæ, ad Ecclefiae conventum le&ione evadere Ecclefiafticum Le&orem. Abufum exiftimant natum ex indu&ta per Donatiflas Clericorum inopia . . Quod namque olim foli ab Epifcopis benedi&i Le&tores fint iftic ex ambone feu pulpito legere confueti, liquere videtur ex Sanéti Cypriani litteris ad fuum populum & Clerum. Verùm in prima Epiftola notari oportet hæc verba : Feciffe me fciatis Le&orem $aturum , quem jam pridem communi conßlio Clero proximum feceramur , quando ei die Pafcbae femel atque iterùm leéìiomem dedimur, aut quando cum Prefbyterij Do&oribur Le&ores probaremus. Laicus in Le&torem promovendus primum per Epifcopum & Presbyteros Do&ores examinabatur, aliquoties probationis caufa legebat in Ecclefia , & ità Clero proximus conftituebatur. Ad hunc morem refpicit San&us Auguftinus .

C A N O N XXXIV.

Orrò autem cùm & hoc Canon facerdotalis apertè edicat, quod conjurationis, vel fodalitatis crimen etiam ab externis legibus vetitum, multò autem magis hoc fieri in Ecclefia prohibere oportet :

Nos quoque obfervare ftudemus, ut fi

qui Clerici aut Monachi in

venti fint vel conjurantes, vel fodalitates ineuntes, vel adversùs Epifcopos vel Conclericos aliquid ßruentes, à proprio gradu omninò ex

cidant.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

C A N O N XXXV.

Ulli omnium Metropolitanorum liceat, mortuo Epifcopo, qui ejus throno fubeft, res ipfius, vel Ecclefiæ ejus auferre, vel fibi ven. dicare: Sed fint fub cuftodia Cleri Ecclefiae , cui defunétus præfuit, ufque ad alterius Epifcopi promotionem, præterquam fi in eadem Ecclefia non reli&i fint Clerici. Tunc enim Metropolitanus ea non diminuta fervabit, ordinando Epifcopo omnia reddens.

C A N O N XXXVI.

Enovantes, quæ à San&is centum quinquaginta Patribus in hac R à Deo confervanda & regia urbe convenerunt, & fexcentorum triginta, qui Chalcedone convenere, conftituta funt ; decernimus ut thronus Conftantinopolitanus æqualia privilegia cum antiquæ Romæ throno obtineat, & in Ecclefiafticis ut ille rebus magnifiat, ut qui fit fecundus poft illum. Poft quem magnæ Alexandrinorum civitatis numeretur thronus: Deindè Antiochiæ & poft eum Hierofolymitanæ ci

[ocr errors]

yitatis,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

IUoniam diverfis temporibus barbaricæ incurfiones fuere, & ex eo plurimæ civitates infidelibus fubjugatæ fuere, ut ideò non poffit

[ocr errors]
[ocr errors]

ejus civitatis Praeful, poftquam ordinatus fuerit, fuum thronum appreHendere, & in eo in facerdotali conftitutione collocari, & fic pro ea, quæ invaluit, confuetudine ordinationes & omnia, quæ ad Epifcopum pertinent, agere & tra&are ; Et nos honorem , ac venerationem faceräotio fervantes, & gentilem injuriam nequaquam ad Ecclefiafticorum jurium perniciem exerceri volentes, eis, qui fic ordinati funt, & propter praedi&am caufam in fuis thronis non funt conftituti, ut abfque illo éx ea re praejudicio confervetur, decrevimus, ut & diverforum Clericorum ordinationes Canonicè faciant , & præcedentiae auétoritate fecundùm proprium ftatum utantur, & fit firma ac legitima, quæcumque ab eis procedit, adminiftratio. Non enim à tempore neceffitatis &a&a juris obfervatione circumfcripta difpenfationis terminus circumfcribetur.

C A N O N XXXVIII.

Anonem, qui à Patribus fa&us eft, nos quoque obfervamus, qui

fic edicit: Si qua civitas ab imperiali poteftate innovata eft, vel

rursùs innovata fuerit, civiles ac publicos typos Ecclefiafticarum quoque rerum ordo confequatur.

C A N O N XXXIX.

Um frater & Comminifter nofter Joannes Infulæ Cypri Præful unà C cum fuo populo in Hellefponticam Provinciam & propter barbaricas incurfiones, & ut à gentilium fervitute liberarentur, & Chriftianiffimæ potentiae fceptris purè fubjicerentur, à prædi&a Infula emigraverit, clementis Dei providentia, & pii Deique amantis Imperatoris noftri labore, conftituimus, ut citra ullam innovationem ferventur, quæ à divinis Patribus, qui Ephefi primùm convenerunt, prædiâi viri throno privilegia conceffa funt, ut nova Juftinianopolis Conftantinopolis jus habeat, & qui in ea conftituitur pius ac religiofiffimus Epifcopus praefit omnibus Hellefponticorum Provinciæ Epifcopis, & à fuis Épifcopis eligatur exantiqua confuetudine. Mores enim, qui funt in unaquaque Ecclefia, divini etiam noftri Patres fervandos cenfuerunt, Cyzicenorum civitatis Epifcopo Praefuli diáæ Juftinianopoleos fubje&o exiftente, ad imitationem reliquorum omnium Epifcoporum, qui fubfunt praedi&o Dei amantiffimoPraefuliJoanni, à qüo, cùm ufus poftulaverit, etiam ipfius Cyzicenorum civitatis Epifcopus ordinabitur.

cbrif. Lupi oper.Tom III. M 2, SCHO

S c H o L I O N. UItocephaliam à Conftantienfi Epifcopo, . Cypriorum Metropolita , praetenfam adversùs Patriarcham Antiochenum dedit quidem, at fine pleno effe&u , Synodus Ephefina. Hinc tandem inter utramque Ecclefiam prodiit con

Cap. 37. cordatum illud, à Canone Arabico laudatum ,

[ocr errors]

ftatuens ut aeftivo tempore vacantis fedis Conßantienfis Ele&tus ad Patriarchæ manus omninò Antiochiam accedat confecrandus ; hyeme aurem domi confecretur à fua Synodo. Attamen ad Patriarchæ litteras & præviam confirmationem. Ex quo liquet Arabicum Canonem nequaquam effe Nicænum, utpotè manifeftum Ephefini moderatorem , adeòque pofteriorem. Duravit ufque ad Zenonis Augufti tempora , de quibus Theodorus Le&or in Colle&taneis. Reliquiae Barnabæ Apoftoli inventæ funt in Cypro fub arbore cerafea , habemtes fub pe&ore Evangelium AMatthaei, manu ipfius Barnabæ fcriptum. Qua occafione Cypry viffores evaferunt , ut Metropolis ipforum liberum habeat Epifcopatum , mec Amtiocbemi £pifcopi jurifdi&ioni fubfit . Errat Nilus Doxopatrius fuiffe Evangelium San&i Marci . Addit joelus monachus in Zenone : Evangelium, à Zenone im templo $an&i Stephami im palatio collocanum, finguli, ammis magna feria quinta legitur. Et Georgius Cedrenus: Ea occafione Cyprur MetropoIir faâa ef?, ut jam mom ampliùs fub Antiochia cemferetur , fed conftantinopoli fubeffet. Quidam exi£imant textum vitiatum, & pro Conffamtinopoli 1egendum confamtiae. Nec fine fundamento. Si enim ab Antiochena ad Conftantinopolitanam fedem translata fuiffet Cyprus, mutaffet fubje&ionem, non exuiffet , nullo modo exaltata in Metropolim autocephalam : Effe namque Metropolim autocephalam non eft aliud , quàm effe Metropolim ab omni Patriarchali ac Primatiali poteftate liberam atque exemptam , Ita fuit ufque ad annum Domini fexcentefimum o&uagefimum feptimum , ad quem non malè fcribit Sigebertus Gemblacenfis, Inter Ju: fimiamum fecundum Auguftum & Habdimelech saracenorum Principem convenit, ut folvant Saracemi romani, mille numifmata , & fervum, & equum

finguli, diebus. Addit MarianusScotus redditam '' - - . . '

'Romanis Africam . Reddita fuit & Cypru*y Conftanti Augufto erepta , eamque, praefèrtim [ejus metropolim , penitùs deftru&am reftauravit Juftinianus , ornatam multis privilegiis , fuoque à nomine vocatam Juftinianopolim feu Juftinianam. Errat Nicephorus Calixtus ità vocatam à Juftiniano primo in Theodorae Auguftæ, apud Cyprios natæ, honorem. At ecce paucis poft annis pacem ex caufa levi , quod nempè ve&tigales Saracenorum nummi ex more Augufti effigie non effent fignati, abrupit annis ac mente juvenis Juftinianus, dile&ofque fuos Cyprios, à Saracenis infeftatos , juffit migrare in Hellefponticam Afiaticæ Diœcefeos Provinciam , fub fuae proteétionis umbra quietè & gloriosè viâuros. Emigravit Joannes Epifcopur cum fuo populo, ut cbrifiamiffimæ potentiae fceptris purè fubjiceretur. Populi partem naufragio periiffè , partem maris irati metu in Cyprum rediiße, teftantur Graecorum Annales. Eodem fermè modo olim Ifauriae civitatis Epifcopus cum fuo Clero & San£ti Martyris Donati corpore migrarat in Infulam Corcyram, prætenderatque Caffiopi , in quo degebat exul, caftrum tamquam proprius Epifcopus fuae fubjicere poteftati; fultus facra juffione circumfcripti Mauritii Augufti. Verùm Alcyfonus di&ae Infulæ Epifcopus interceffit, & San&us Gre

[ocr errors]

fola cum congruo fedis honore alimenta, nequaquam Ecclefiaffici tbromi dignitatem dividemdam jam anteà ad Illyrici Epifcoposrefcripferat ex Canone Sardicenfi. Quapropter malè praefens Canon adyenae ac peregrino Cypriorum Metropolitæ hofpitalem Provinciam fubjecit tamquam Primati , transfufà in ipfum poteftate Patriarchæ Conftantinopolitani. Hoc enim volunt verba hæc : Ut nova Juffinianopolis Conftantinopolis jus habeat, utique in Hellefpontum, Ità Patriarcha Conftantinopolitanus Hellefpontum , principis violentia olim Primati Ephefino ereptam, eadem violentia amifit. Errant , qui hocce privilegium putant Joanni Epifcopo fuiffe perfonale. Contrarium evincunt hæc verba Canonis: Et qui in ea confituitur Epifcopur. Ea fuerunt phantafmata juvenis Juftiniani , poftmodùm tamen everfà è Patriarchis Conftantinopolitanis, non folam Cyprum , fed & cun&tas ipfas fedes Patriarchales fubdenti* bus fuae tyrannidi ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Ot Deo hærere per fecefíum ex vitae ftrepitu ac perturba

[merged small][ocr errors][merged small]

tione yaldè eft falutare, oportet nos non fine examinatione eos,

quiTyitam monafticam eligunt,

nön intempeftivè admittere, fed nobis

à Patribus traditum terminum in eis quoque fervare, ut Vitæ fecun- - - v - - - dùm Deum profeffioncm ut jam firmam, & à fcientia ac judicio fa&am

tunC

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »