Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

modus: Nempè neceffitatem complendi facrificii
A Sacerdote in fubitam infirmitatem lapfo non
completi. Ità juberi ait à facro bonore myfteriorum.
Extra hunc cafum nemo naturaliter non jejunus
muffa, facere praefumat. Addit tertia Synodus Car-
thaginenfis. $i aliquorum pomeridiano tempore d*

fum&orum , ffve Epifcoporum , fve clericorum, fve
caeterorum , commendatio faciemda eft , folis oratio-
mibus fiat , fi illi, qui faciumt , jam pramfi inve-
miumtur. Ex quo liquet Afros anteà etiam ex hac
caufa nonjejunos celebraffe. Hodie nec licet ad
moribundo viaticum conficiendum.

C A N O N XXX,

D Ecclefiæ ædificationem omnia facere volentes, etiam Sacerdo

tes, qui funt in barbaricis Ecclefiis , comple&i cura conftituimusT QuareTfi Apoftolicum Canonem de uxore non ejicienda pietatis ac religiónis prætextu fe fupergredi debere exiftimant , & ultra ea, quæ funt conftituta , facere, & ideò communi cum fuis confortibus Conventione & confenfu inito, à mutua confuetudine abftinent, ftatuimus eos non amplius cum illis ullo modo cohabitare debere, ut ex eo nobis perfe&am fui promiffi demonftrationem præbeant. Hoc autem illis non propter aliud, quàm propter eorum pufillanimitatem, extraneofque ac non fatis firmos morcs cQnccffimus,

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

TYLericos, qui in oratoriis, quae funt intra domos, facra faciunt , L vel baptizant, hoc illius loci Epifcopi fententia facere debere decernimus. Quare fi quis Clericus hoc non fic fervaverit, deponatur.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

<Gorgonia, uti in ejus funebri Encomio refert fiater Sanélus Gregorius Nazianzenus, in domeftico Altari Sacrofanétam Euchariftiam

habuit . Crediderim & cunâos olim fideles,

dum propter Gentilium perfecutiones viguit domeftica communio , habuiffè . Nobilem Tetradiam , Defiderii Ducis reliétam , quod frequenter cilicio induta in ejufmodi Oratorio noéturnas vigilias perfolveret, prædicat San&us Gregorius Epifcopus Turonenfis. Quod Princeps nofter Carolus Burgundus, & quivis, ejus palatinus, cum domeftico fuo Presbytero canonicum quotidie officium etiam in caftris recitaret, habemus à magno Belgii chronico. Quarta Aure1ianenfisSynodus laudat & Oratoria Domimi praediorum, & conßitutas in potentum domibus parochias. Quæ quomodò differant, & an illæ fuerint verae parochiae , non poffim adfirmare . De eifdem quidam intelligunt Zachariæ Pontificis Refcriptum ad Pippinum Francorum Regem, rhandans nullum Oratorium, nifi priùs dotatum, confecrari à loci Epifcopo per Miffas dumtaxât privatas, eis non concedi baptifterium aut Prefbyterum Cardinalem , fed ad Miffas iftic fáciendas fingulis vicibus Presbyterum ab Epifcopo pofìulari. Ego malim de campeflribus Capellis intelligi, de quibus & agit San&us Gregorius Magáu§ in Epiftolis illis,Tà quibus Zacharias Refcriptum fuum eft mutuatüs. * canonis hujus caufam dedit Severi AntiocheAni, Anthymi Trapezuntini, Petri Apameenfis Epifcopi, & Affeclarum praefumptio, de qua in 1ibellis Agapeto Pontifici exhibitis, ac in Conftantinopolitana Mennae Patriarchae Synodo le&is, queruntur Archimandritæ Diœcefeos Conßantinopolitanæ , Antiochenae, ac Hierofolymitanæ. Im multas domos eorum , qui in excellentia fumt, jmtrant ac imdecemtia faciunt : Im ipfi proprii, domibur & fuburbii, Altaria & Baptifferia arigunt in oppofitum veri Altaris , & fan&i fontis , & omnia fimül contempferunt propter attributum eis patrocinium ab his , qui im domo Domimi & aliquo Aliomodo potentes funt. Neque iftic folummodò baptizarunt , fed & rebaptizare, ac parabaptizare non erubuerunt. Ea , aut certè ere&ta in ipfis Baptifteria, ac omne fine Epifcopi licentia exercitium damnat, & civibus Conftantinopolitanis rigidiffimè in lege novella ad Mennam Patriarcham interdicit Juftinianus Auguftus, quod jn ipfis fierent quaedam catbolicæ & Apoftolicæ traaditioni extramea . Quapropter cunéta praefertim Pfeudo. Baptifteria haud dubiè deftruxit laudasa legis iftius expoftulatrix Synodus, manfiffe tamen videtur confuetudo in eis baptizandi nobijium filios, quam abfit, quod prima fronte viaeri poffit , ut probet nofter Canon. Patet ex canone quinquagefimo nono: In Aede oratoria , quae eft intra domum , Baptifmus mequaquam peragatur, fed qui illuminatione digni babendi funt, ad Zcatbolicar Ecclefias accedant . Vox , Catbolicat. Ecclefias , lucidè innuit damnata haereticorum baptifmata in privatis aedibus fuiffe etiam tunc gråßáta. Ea refufcitarant poft fextam Synodum

riis fieri Miffae facrificium, at de licentia Epi-fcopi. Quod ipfum confirmat laudata Juftiniani. lex , innovatque feptimae Synodi Canon deci-, mus , addens alienos Clericos à Principibus laicis fine proprii Epifcopi ac Patriarchæ Conftan-. tinopoiitani licentia non poffè fufcipi, fine qua. nec ullus Epifcopus fuo eos poffit catalogo incardinare. Eumdem apud nos Latinos graffantem abufum profcribunt fexta Synodus £ìrifienfis , £ 1. c.36. Vernenfis, & Caroli Magni Capitulare Ecclefia- 53 ;* fticum. Synodus Regia-Ticinenfis Clericos ab- tit. i. folutè ordinatos, ac fub nullius Epifcopi difci- C. 1. plina vagantes, ait ab antiquis, utique Toletanis, Canonibus vocatos fuiffe acephalos , & pergit: Idocendi fumt fecularet viri, ut f im domibus fuis Cap. 1$. Møfferia Divina jugiter exerceri debeant, quod valdè laudabile eff , ab his tamem tra&entur, qui ab Epifcopis examinati fuerimt , & ab Ordimatoribus fuis commemdatitiis litterir comitatu probamtur, cùm ad peregrina migrare eff. Urbani fecundi Pontificis. Synodus Malphitana queritur iftud Acephalo. rum genus denuò emerfiffe, morari in - curiis,' nobilibus viris ac fæminis contra Ordinis fui de-, corum fubdi , & praecipiendo praecipit, ac prohibemdo probibet , ne quis retineat bujufmodi, fed Procerer ab Epifcopi , procuremt- clericor poffulare.* Et Claromontana Synodus: Nullus Presbyter ca- cap. in pellamus alicujus mobilis effe poffit fine comceffiome fui Epifcopi. Confirmat fecunda Regia-Ticinenfis in Relatione ad Ludovicum fecundum Auguftum. Ifaaci Lingonenfis Epifcopi Capitulare L. 1 1.c.1%• ultra Epifcopi licentiam vult Oratorium ab eodem dedicari, domum , in qua aliter aétum fuerit , Fifco , loci Comitem addicens exau&torationi. Hincmarus Remenfium Archi-Epifcopus licentiam illam vetuit concedi ab Archi-Diacono, ideòque omnes nobiles ab Ebbonis Præcefforis fui tempore Oratorium habentes fibi referri juffit. Eberhardi Salisburgenfis Metropolitæ Synodus ftatuit, ne ejufmodi Capellani in fuis Oratoriis celebrare præfumant, nifi priùs Epifcopo aut Archi-Diacono faciant obedientiam manualem veniendi ad Synodos , earum mandata recipiendi, dominis fuis, quibus paffim Parochi . non audent, referendi, & obferyandi Ecclefiaftica interdi&ta. ...AEneasSylvius in libro de ftatu. Europae fub Frederico tertio Augufto laudat fola ejufmodi Oratoria in nobilium caftris ab EcclefiaParochiali remotis • Conformiter ad Synodum fecundam Regia-Ticinenfem. Quidam laici , & maximè potentes ac nobiler , quor fudiofùs ad praedicationem comvemire oportebat, juxta domor fuar habent bafilicas , im quibus Divimum audienter officium ad majores Ecclefiar rariùs venire confueverunt. Queri*. tur Parochiales Ecclefias frequentari à folis affli&is & pauperibus, & ad ifta Oratoria etiam decimas transferri. Confirmat Synodus Pontigonenfis, latibulofa illa Miffarum officia diebus Dominicis ac Feftis nullatenùs permittens fine expreffa Epifcopi licentia. Videndus & tertius Canon Synodi Antifiodorenfis , & vigefimus fextus quartæ Aurelianenfis. Septimae Synodi

[ocr errors]

L. 3. c. 7.

[ocr errors]

permittit tamen Canon in domefticis Orato

Canon decimus vetat laica dominorum negéA tia curari ab illis Capellanis, mandat verò -, ' *fa

[ocr errors]

familiæ filios & famulos doceri Divinas $j| peccata , praefertim famulorum aut filiorum
pturas, utique Symbolum, Dominicam ora-! [fornicationes, ut fint quafi Parochi iftarum do-
tionem, & reliqua vitae Chriftianae ':...] morum. ' -
Addit Meldenfis per eos eliminanda familiae

C A N O N XXXII,

Uoniam ad noftram cognitionem pervenit , quod in Armeniorum regione vinum tantùm in facra menfa offerunt , aquam illi non mifcentes , qui incruentum facrificium peragunt , adducentes Ecclefiae Do&orem Joannem Chryfoftomum hæc dicentem in interpretatione Evangelii fecundùm Matthæum : Quamobrem non . aquam bibit cùm furrexit , fed vinum ? Improbam fanè hærefin radicitùs extirpans. Quoniam enim nonnulli aqua in myfteriis ufi funt, oftendens quod & quando myfteria tradidit , & quando , poftquamrefurrexiffet , abfque myfteriis folam ac nudam menfam appofuit, ufus eft vino, Ex genimine , inquit , vitis : Vitis autem vinum , non . aquam generat : Et ex eo aquæ in facro facrificio adjun&ionem Doάorem fubvertere exftimant . Ut non ab hoc tempore in pofterumignorantia teneantur , Patris fententiam orthodoxè aperimus . Cùm enim improba Hydroparaftatarum , hoc eft , eorum , qui aquam_. offerebant , antiqua effet hærefis , qui pro vino fola aqua in proprio facrificio ufi funt, refellens hic vir divinus deteftabilem ejufmodi hærefis do&rinam , & oftendens quod dire&è Apoftolicæ traditioni adverfatur , id, quod jam di&um eft , affirmavit. Nam & fuae Ecclefiae, ubi eft illi paftoralis adminiftratio tradita , aquam vino mifcendam . tradidit , quando incruentum peragi facrificium oportet , ex Chrifti noftri Redemptoris latere ex fanguine & aqua contemperationem oftendens , quæ in totius mundi vivificationem effufa eft , & peccatorum redemptionem , & in omni verò etiam Ecclefia , ubi fpiritalia lumina refulferunt, hic ordo divinitùs traditus fervatur. Nam & Jacobus Chrifti Domini noftri fecundùm carnem frater, cui Hierofolymitanæ Ecclefiae thronus primùm eft creditus, & Bafilius Cæfareenfium Ecclefiae Archi-Epifcopus, cujus gloria omnem terrarum orbem pervafit, myftico nobis in fcriptis tradito facrificio, ità confecrandum in Divina Miffa ex aqua & vino facrum Calicem ediderunt. Et qui Carthagine convenerunt San&i Patres his verbis apertè & præcisè mentionem fecere, ut in San&is nihil plus, quàm Corpus & Sanguis Domini offeratur, ut ipfe Dominus trasdidit , hoc eft panis & vinum aqua myxtum. Si quis ergò Epifcopus vel Presbyter non fecundùm traditum ab Apoftolis ordinem facit, & aquam vino mifcens fic immaculatum offert facrificium, deponatur, ut imperfe£tè myfterium enuntians, & quæ tradita funt, innovans.

ap. it,

L. 1 1.c.1%•

mem
$uff.
m/4•

ieri*
Áííi-
mde*
iti£° t. 1,t,1,
íebus L}£!
1S fine
tertìus
efímus
$ynodi
neg0r
; ve
fì-

S C H Q.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

- Ydroparaftatarum feu Aquariorum haerefis

Jl eft verè antiqua , utpotè cujus meminerünt Sanâus Irenæus, Cyprianus, Philaftrius, Auguftinus, Joannes Chryfoftomus , ^ Epiphanius , Marcionem conftitueps principem erroris: Aqua hic im myfteriis utitur, Secutus eft & Tatianüs, Marcionis furculus: Myfteriis ufùj ef ad imitationem Ecclefae , verùm aqua fola ufus eff im eifdem myfteriit. Eum in primo hæreticarum fa. bularum libro Theodoretüs fatuit primum parentem erroris, Pergit San&us Epiphanius de Encratitis. Utumtur & ipfi myflerii; per aquam. }'imo omninò mom utuntur , diaboJicum effe dicenter, & bibentes ac utenter effe imiiquos & peccatorer. Severus Apellis difcipulus delirat diabolum in fer. pentis fpecie cum terra mulieris formam induta commixtum , ac indè vitem proceffìffe. Ex eo fonte & Manichaei blafphemant vinum ef{e fel principis tenebrarum', ideóque, San&ti : Leonis tempore , licet nobifcum Sanétum Euchariftiae Panem dolosè fumerent, facrum tamen Cali

cem peaitùs averfabaptur. Ex his magiftris etiam |

Mahometes fuis fequacibus vinum interdixit. At verò San&us Joannes Chryfoftomus erroris duces ftatuit Ebionitas, de quibus & San&us Ifeneus: Nolumt caeleffis vimi permixtionem , fed fo/t illum recolumt aqua . Adanenfis Armeniorum Synodus, exftans apud Clementem Galanum, dat caufam, Unionem Divimitatis cum bumanitate mom fatentur in Cbriffo, fed purum bominem illum affirmant : Eâpropter vinum, quod rei caeleffis , nempè Divinitatis , indicium eft , nolunt aqua mifcere, me illam videamtur umiomem admittere , fed fblam offeremtey aquam, terrefrem tamtùm bomimem jllum confitentur. Ex quo vides principiis admodùm diyerfis diyerfos hofce Aquarios fuiffe ufos. - Aliam Aquariorum fpeciem refert ac impugnat San&us Cyprianus in littetis ad Cæcilium. 4Qmmi religionis & veritati*, difciplima fubvertitur, niß id, quod fpiritaliter praecipitur, fideliter refer•vetur. Nifi in facrificiis matutimis boc quis veratur, ne per faporem vimi redoleat $anguinem Cbrißi. $ic ergò imcipit & à paffione Cbriffi im perfecutionibus fraternitas retardari, dum in oblationibus difcit de fanguime ejus & cruore confumdi. Gentilium Frumentarii, noftrorum myfteriorum non penitùs ignari, Chriftianos ex matutino vini odore veriabantur , omnemque illud manè redolentem, tamquam de fe&ta gravifsimè fufpeétum trudebant in cuftodiam. Quod periculum à plebe fua averfuri quidam Epifcopi manè femper in fola aqua, dumtaxàt autem vefperi offerebant in aqua & vino . Erroris caufà fuit Epifcoporum fimplicitas, de qua ibidem Cyprianus. Viderit, fquir de Antecefforibus moffri* vel ignoranter, vel fímpliciter mom hoc obfervavit vel temuit , quod mo* pominuficere exemplo fuo & magifferio docuit ; poacfi fimplicitati ejus de indulgentia Domimi vemia comccdi , nobis verò mom poterit ignofci , qui mumc à Domino admonitu & inftru&i fumur, ut Calicem Domini

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Dueis ; & auxilio Calipbae Babylonis , Symodum congregavit in urbe Mamafcbierti im confinibus Hyrcamiæ Provinciae , ubi convenientibus cum Armenis fex Aßrii, Epifcopi*, definita fuit uma in Cbrifo natuwa , una volumtar , uma operatio , perfidiae Eutychianae fuperaddita Monothelitica , Camoneque Aatutum eff mom effe ampliùs im facrificiis vino aquan, wmifcemdam . Et hunc Pfeudo-Canonem praefens pofter meritò damnat. At nihil profeciffè docet

nos lamentatio Moyfis do&iffimi monachi, lau

data ab Armeniorum Menologio ad diem vigefimum quintum Novembris. Defeo te Armeniorum

in fan&ificamdo calice Domini aqua fola offerri mon poteff , quomodò mec vinum folum poteß. Nam fi vinum fo/um quis offerat, $angui&cbriffi incipit effè fìne mobik; f vetò aqua ß fola , plebs incipit effe fne Cbriffo. Quamdo autem utrumque mifcetur, & adunatione confufa fibi invicem copulatur, tunc Sacranwemtum fpiritale & cgleffe perficitur. Sic verò Calix Domini mow eff aqua fola aut vimum folum, nif utrumque fibi mifceatur, quomodò mec Corpus Domimi poteß effe farima fola , aut aqua fola , mif? utrumque adumatum fuerit & copulatum , & pamir unius compage folidatum'.

E?. 44*. regio , defeo te univerfa Septemtrionis ora , lugeo Ad quæ verba fcribit Jacobus. Pamelius. Hinc vos Armeniorum Ecclefiar , defpoliatar fpecie orna- | |verifimilit videtur eorum femtentia , qui admixtiementi altarir , fremuir privatar ducibus ac Paffori- | | mem aquæ ità meceffariam volumt, ut fine illa fit irribur. Miferandos exindè flu&us paffa eft Arme- | | ta calicis Domimici confecratio. Et quofdam fuo nia, quos Nicolaus primus, Gregorius feptimus, | | tempore ità docuiffè adfirmat in Epiftola fexaInnocentius fecundus, aliique Romani Pontifi- | | gefima nona San&us Bernardus, permittens ipfe ces, ac ipfa Florentina Synodus variis medicinae | | unumquemque in fuo fenfu abundare. Et famodis conati funt curare. vere videntur decretum fub Julii Pontificis noRe&è addit Canon aquæ & vini in facrificio 1 | mine relatum à Gratiano in fecunda diftin&io

Cap, 10. mixtionem effe omnium Patrum dogma, atque || ne de confecratione, tertia Synodus Bracaren- Cap. 1. z.

fis, Wormatienfis, ac Triburienfis. Omnis jam Cap. 4. pridem Latina Ecclefia recepit Capitulum Odo- C^P- *?*

› ipfius Domini.traditionem. Adanenfis Synodus id probat teftimoniis San&torum Irenæi, Atha

[ocr errors][ocr errors]

nafii , Bafilii, Joannis Chryfoftomi, Gregorii Nazianzeni , Cypriani , Hieronymi, Ambrohi, Bedae, uno 6re adfeverantium facrofandum «Calicem abipfo Domino Jefu Chrifto fuiffè omninò mixtum, idque ex hifce fàn&i Evangelii vocibus: Hic eft Calix. Vox enim calix apud 0rientales fignificat , non qualecumqve vini vas, fed in quo foleat vinum ad potum temperari & mifceri. Et quidem San&us Cyprianus in iaudatis ad Caecilium litteris addit iftud Domini exemplum effe Legem Evangelicam, rigidumque praeceptum , cujus prævaricatio aut negle&tus fit non folummodò graviffimum deli&um, fed & mutilatio hujus ineffabilis Sacramenti. 4quar , inquit, populos ßgnificare , in Apocalypfi $criptura Divina declarat dicem : AQUÆ , quAS VIDISTI, POPULI ET GENTES SUNT. Quod perfpicimus & im $acramento calici*. comtimeri. Nam quia mor ommer portabat cbrifur, qui & peccata mofra portabat , videmur im aqua populum imtelligi, dm vimo verò offemdi Samguinem Cbriffi. Quamdo autem im Calice aqua vimo mifcetur , Cbriffo populus adumatur, & credem. tium plebs ei , im quem credidit, copulatur & conjungitur. Quæ copulatio & conjun&io aquae & vini fc mifcetur in calice Domimi, ut commixtio dlla mom poffit ab imvicem feparari. Undè Ecclefam , id , plebem in Ecclefia confiitutam, fideJiter & firmiter in eo, quod credidit, perfeveramtam » nulla re* feparare poterit à cbrffo. sie autem

nis Parifienfis fub Gregorio oétavo Pontifice Epifcopi: $i de fimplice vimo , vel aqua fme vino fiat confecratis , vimum reputatur pro $acramento, fed aqua mom reputatur. Addit San&us Petrus Damiani adversùm fui temporis deformatos Presbyteros : Aliquamdo aqua vino im Euchariffia mom mifcetur , & fic quodammodò per errorem occulti fcbifmatis à Chriffo populus feparatur. Atque ità ejufmodi Calicis Sacramentum, licet effentialiter validum, eft tamen integraliter mutilum, utpotè cui defit pars requifiti à Chrifto Domino elementi ac fignificationis. Neque enim in admirando Euchariftiae facrificio folus, Jefus Chriftus Deus ac Dominus nofter, fed & tota cum ipfo Ecclefia, tamquam ex capite & membris corpus unum , &c. una completa rationalis hoftia, Deo Patri & in pane & in Calice offertur: Caput in propria fubftantia, membra in imagine ac figura, de quo magno Chriftianitatis dogmate erit alius differendi locus. Interim liquet omninò labi eos , qui aquae mixtionem autumant effe merum Ecclefiafticum Praeceptum. Et quidem per San&um Cyprianumjam adduétæ aquæ ratio ac fignificatio eft omninò præcipua, attamen & aliæ bifiae, qua duplex Domini natura , & qua fluens ex ejus latere fanguis & aqua fignificantur, funt admodùm momentofae, omnefque tres effe Divinum inftitutum adferunt conftanter Patres jam laudati. •

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »