Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][merged small]

dos fuftinere, Sed & fi quis Clericus ad nuptias vocetur , quando ad

4cceptionem comparata ludicra ingreffa fuerint, furgat & difcedat, Patrum noftrorum fic jubente doctrina. Si quis autem ejus rei conviéìus

fuerit, vel cefíet, yel deponatur, .

[ocr errors]

Pe&tacula , ludos praefertim {cenicos , -, effe diaboli pompas , quibus in Baptifmo renunciamus, tradit in libro de fpeétaculis Tertullianus, Sanétus Cyprianus , Sanétus Auguftinus frequentiffimè, uno ore Patres omnes. Quidam tamen eorum cupiditate, capti;. fideles ' dixere : Βlam? mufqùam imvemimur, quemadmodùm apertè pofitum efi , NON OCCIDES , -NON IDOLUM COLES, N O N ADULTERIUM, NON FRAUDEM ADMITTES, itä exertè definitum , NON IBIS IN CIRCUM, NON IN THEATRUM, NON IN AGONEM, MUNUS NON SPECTABIS. Refpondet verò laudatus TertuHianus prohiberi voce Regii Prophetae; Beatus vir , qui mom abiit im concilio impiorum. Impiorum quippè concilium reverà erat peffimus ethnici populi cætus, à quo vivus & verus Chriftianorum Deus facrilegis vocibus & imaginibus blafphemabatur, & paffim clamabatur ad præfentem Principem & Magiftratum : Chriftianoj ad Leonem, Ità San&tum Polycarpum, Smyrnenfem Epifcopum , Proconfule fedente in amphiteatro, & univerfo populo adversùs eum perfonante , fuiffe damnatum fcribit in catalogo virorum illuftrium San&tus Hieronymus. Rei

' enim capitali fupplicio addi&ti paflim in munere

3c arena jubebantur ad beftias pugnare. Ità Ephefi Apoftolus Paulus, Romae pugnavit San&tus Ignatius, Hinc item in Stiliconem Confulem, qui ejufmodi reum de Ecclefiæ afylo raptum produxerat in amphitheatrum, graviter , tefte Paulino Presbytero in ejus vita , inveélus fuit Sanétus Ambrofius. uatuor erant fpeétaculorum genera , fuperiùs à Tertulliano enumerata : Circus , theatrum, agon , munus, id efl , curfus circenfes , luélæ agonales fanguinaria arena feu amphitheatrale munus pugnantium cum beftiis, & fcenicae in theatro voluptates, quorum omnium auétores ipfi gentiles Romani, partim ob fœditatem , partim ob crudelitatem, damnabant ignominia & capitis diminutiome , arcemtes curia , roffrir , fematu, equite , caeterifque bonoribus omnibu* fímul & ormamenti, quibufdam . Abominandas fcenæ obfcaenitates videre poffis apud Sanétum Auguftinum in locis variis de civitate Dei. Certè vox obfcaemitas à fcena ducit originem. Cun&tis fpe{\aculis admixtam fuiffe variam idololatriam oftendit idem Tertullianus , ideòque in quadrigarii furoris, gladiatorii cruoris, fcenicae f;ditatis, & Xixticae vanitatis fpe&tacula lapfum fidelem re&è profcribit ad idololatras in libro de pudicitia, Et in libro de idololatria ad proximè motam quaeftionem, An fidelis poffit publicas in gentili Republica dignitates feu poteftates admi

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

porum & Clericorum filiis , in quos Ecclefiae fuit femper major poteftas , interdicit . Et quarta Cap. 86. Synodus Neophytos mandat à fpe&taculis abftinere, non tamquam à re damnabili , fed quomodò ab uxoribus & cibis lautioribus. Alius Africanus Canon ftatuit Principi fupplicandum, ut theatrorum & cæterorum ludorum fpeétacula deinceps non fiant diebus Dominicis ac feftivis, præfertim per o&avam fefti Pafchalis : Ut Chri- Codic• fiiani ad ilia non cogantur, & fingulariter, ut % Gentiles ex Iudicra àrte converfi póffint ab illa * 63. macula liberi permanere. Amphitheatrum & crudele beftiarum munu* in Romano imperio viguit ufque ad Theodofium juniorem, palàm in ejufmodi fpeétaculo dicentem ad populum Conftantinopolitanum : Am non Socrat. explorate cognitum habetis mox itä adfuefa&os effe , l. 7. c. **• ut mu//a crudelia fpe&acula comtemplari poffimus ? Non dixit fine fru&tu : Etenim populus de reliquo ab eifdem abffimere didicit. Hìnc & fpeétatum munus crudele, Ubi befiiis adversùm bomines pugna ef?, effe in foemina crimen fufficiens ad repudium ac divortium flatuit idem Princeps , exindè à Juftiniano Auguflo laudatus in lege novella de nuptiis ad Joannem Præfe&um Praetoriorum. Spe&tacula gladiatoria Romae fuftulit Honorius Auguftus motus à fanguine Sanéti Telemachi (eu Almachii monachi , uti referunt ad primam Januarii diem Romanum Martyrologium , in ejus notis D. Cardinalis Baronius, ac in Ecclefiaftica Hißoria Theodoretus . Eadem fuftulerant per leges in Codice Theodofiaao exftantes Conftantinus Auguftus atque Conftantius fucceffor & filius, at fine pleno effe&tu , quoufque omnes Gladiatores im extremas folitudines amendavit Honorius. Manferunt foli fcenici ludi , & curfus circenfes, de quibus Sanétus Ambrofius in funebri encomio Valentiniani fecundi Augufti. Ferebatur yalentimiamus primò circemfbur dele&ari: $ic illud abflerfit , ut me folemnibus quidem Principum matalibus vel imperialis honoris gratia Circenfes putaret effe celebramdor. Eifdem deleétatum in Italia , & à fe correétum Alypium difcipulum refert in

Con

L. 6. c. 7. Confeßionum libris San&us Auguftinus. Et Evagrius Epiphanienfis, agens de capta Syria per Chofroen Perfarum Regem tempore Juftiniani Augu^ti, & Thoma Archi-Epifcopo Apameenfi. I-4-c. *4* TboTna, unà cum Cbofroe certamen equorum in circo Jpeâare, licèt hoc Ecclef.e Camom vetaret , meuti quam recufavit : Quod proptereà ab eo faäum eff, ati omnibur modis Cbofroi* furorem molliret & mitigaret. Canon itaque folos Epifcopos, Clericos, ac Monachos vetabat adeffe ejufmodi fpeétaculis, uti liquet ex lege, ejus confirmatrice » laudati uftiniani , fcripta in Codice ad Epiphanium Patriarcham Conftantinopolitanum. Eundem præfens Canon in novat & confirmat. Nuptias folemnibus conviviis, faltibus , fcenis fædare potiùs, quàm ornare eft abufus antiquus, à gentilibus devolutus in Ecclefiam , adversùs quem acriter in fermone de habitu Virginum declamat San&us Cyprianus , & ftatuit Synodus Laodicena : Quod mon oportet Cbriffiamor ad muptia , vemientes fe turpiter & indecorè gerere , vel faltare , fed modeffè caenare & pramdere , ut decet Cbriffiamor. Saltus vetat etiam Capitulare HerarCap. 1 1». di Archi-Epifcopi Turonenfis. Apud Ægyptios , fuiffè totam no&tem nuptialibus epulis hilariter confumptam fcribit ad Germanum Epifcopum in Eufebii Cæfareenfis Hiftoria San&us Dionyfius 1.6.c. 33. Patriarcha Alexandrinus, Et a Conftantino Augufto in filiorum nuptiis paratas fuiffè omni populo pompofas epulas refert in ejus vita ipfe EuI.4. c. 49. febius. Mauritii Augufti cum Conftantina nuptialem celebritatem edifferit Evagrius Epiphanienfis, addens etiam in fuis nuptiis publicum fuiffe feftum in omni civitate Antiochena. Ea L• 6. c. 18• San&us Cyprianus eße dicit Feffa improba, comvivia lafciva & temulenta , verba turpia , colloquia inceffa , quibus libidimum fomer accenditur , fponfa

[ocr errors]

Cap. 53.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

ad ffupri patientiam, ad audaciam fpomfur amimatur, ideòque facras Virgines eis nullatenùs pof{è intereffe. Eadem facris Clericis interdicit Synodus Venetica , & Agathenfis , quod illic amatoria cap. ii. cantewtur & turpia , obfcaemi corporum motus cbo- Cap. 39. rei r , & fa/tibus effèramtur, ac ejufmodi verborum & fpe&aculorum contagio pollui mom oporteat auditum ac obtutum facrir myfteriis deputatum . Et Synodus Coyacenfis apud Hifpanos habita tempore Leonis noni Pontificis: Presbyteri aa nuptias caufa edendi mom eamt , miffad benedicemdum : Præfens Canon eft mitior, uti & Laodicenfis. Quod mom oporteat $acerdoter aut Clericor quibufeumque fpe&aculis in fcenis aut nuptiis intcreffe, fed antequam Thymelici ingrediantur, exurgere aor comvemit , atque imaè exire. Ravennas fub Honorio quarto Pontifice per Bonifacium Archi-Epifcopum celebrata Synodus damnat abufum, quo nuptialibus fcenis & faltibus quidem Clerici non intererant, | fed quod fponfi ad eorum domos mittebant jo|culatores & hiftriones, munera emendicaturos , atque ità pauperibus obftri&um pauperis Jefu Chrifti patrimonium in hafce fordes effundebatur. Ji qui* , inquit illa Synodus , comtra fecerit, duplum ejur , quod dederit joculatori aut bißrioni, reftituere Eccleffae , à qua babet beneficium , temeatur, per ipfam im ufus pauperum convertemdum . . . Henricum tertium Auguftum Siffridus Presbyter, A. Otto Epifcopus Frifingenfis, Hermanus Contra- “ &tus, Paulus Langius, ac Fredericum fecundum A. io43. meritò laudat Godefridus monachus , quod è nuptiis fuis ejecerint omnes hiftriones. Eis effundi A. ,.,,. folita Henricus juffit pauperibus impartiri. Quare meritò ftatuit facrofan&ta Synodus Tridentina. Nuptiar Epifcopi , ut ea , qua decet , mode- Seff. 2 • 24• fia & honeßate fiant , curabumt : $an&a enim res ÉÍ. £ff matrimonium , & famâè traáamdum. ;*

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Raetereà renovamus etiam Canonem, qui dicit agreftes & quæ funt 1_ in Provincia Parochias inconcuffas manere apud Epifcopos, qui eas pqffident; & maximè fi triginta annorum fpatio eas fifie vi poffidentes adminiftraverint. Si autem intra triginta annos fuit, vel fuerit aliqua de iis controverfia, licere iis, qui fe injuria affe&os dicunt, de eo a&io

nem movere apud Synodum Provinciæ. *

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

DResbyterum , qui per ignorantiam illicitis nuptiis eft implicatus, - cffc quidem cathedræ participem, fecundùm eâ, quæ funt nobis à

fa

facro Canone decreta : A' reliquis autem operationibus abftinere. Ei
enim qui eft talis, fatis eft fi venia detur. Ut is autem aliis benedi-
cat, qui debet propria curare vulnera, non eft confentaneum. Benedi-
άio enim eft fan&ificationis impertitio : Qui autem id non habet pro-
pter deliétum ex ignorantia, quomodò alteri impertiet ? Nec ergò pu.
blicè, nec privatim benedicat, nec Chrifti Corpus aliis diftribuat, fiec
aliquod aliud minifterium obeat ; fed præcedentia contentus Domino de-
fieat, ut illi ex ignorantia peccatum remittatur: Manifeftum enim eft,
quod nefarium conjugium diffolyetur, nec vir cum ea ullo modo con-
fuetudinem habebit, propter quam facra operatione privatus eß.

C A N O N xxvii.

Ullus eorum, qui in Cleri catalogum relati funt, veftem fibi non convenientem induat, neque in civitate degens, neque iter ingrediens, fed utatur veftibus, quæ iis, qui in Clerum relati funt, at

tributæ fuere. Si quis autem tale quid fecerit, una feptimana fegrege-
tllr , -

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Uoniam in diverfis Ecclefiis intelleximus, uva ad altare allata, ex quadam quae invaluit confuetudine, miniftros hanc incruento oblationis facrificio conjungentes, utraque fimul populo diftribuere; Decernimus, ut nullus Sacerdos hoc amplius faciat, fed ad vivificationem & peccatorum remiffionem folam oblationem populo impertiat, tanquam

primitias autem uvæ allationem exiftimantes , Sacerdotes eam

[ocr errors]

Cap. 16.

[ocr errors][merged small]

benedicentes, petentibus impertire ad fruâuum datoris gratiarum aâionem, per quos corpora noftra Divina difpofitione augentur & aluntur. Si quis autém Clericus praeter haec decreta fecerit, deponatur.

---

C A N o N XXIX. .

. Arthaginenfis Synodi Canon dicit, ut fan&a altaris non nifi à fo

briis hominibüs peragantur, excepto uno die in anno , in quo cenaTDomini peragitur ; tunc fortafsè Ę aliquas in iis locis occafio

nes Ecclefiæ utiles fan&is illis Patribus

ac difpenfatione ufis. Cùm ni

hil ergò nos inducat, ut accuratam obfervationem relinquamus, ftatuimus Apoftolicas ac É traditiones fequentes non oportere in Quadrage

fimæ poftrema dragefimam injuria afficere .

[ocr errors]

Arthaginenfis ille Canon eft Synodi tertiæ vigefimus nonus: $acramenta altaris mom <miß à jejunis bominibus celebremtur, excepto umo die ammiverfario, quo cæma Domini celebratur. Exponit Sanéìus Auguftinus in Epiftola ad Januarium . Praemittimur ex omnium Ecclefiarum confuetudine Eucbarißiam fumi mom poffe , mifi à jejuni*. Nonnullos tamem probabili* quedam ratio dele&avit , ut umo certo die per ammum , quo ipfam caemam Domimur dedit , tamquam ad inßgniorem commemorationem poff cibor offerri & accipi liceat Corpus & $anguinem Domimi. Homefiùr autem arbitror ea bora fieri , ut qui etiam jejumaverit , poff refe&ionem , quae bora moma fit , ad oblationem poffit occurrere. Quapropter meminem cogimur ante Domimicam illam caemam prandere , fed mulli etiam contradicere audemur. Hoc tamem mom arbitror inßitutum , m/f quia plarer , & propè •mnes in plerifque loci, eo die lavare confueverunt. Et quia nommulli etiam jejumium cuffodiumt, mamè •ffertur propter pramdemter , ad vefperam verò propter jejunanter. Addit & caufam , ex qua plerique in variis locis eo die lavarent. Abufus, feu veriùs, uti & nofter Canon loquitur, difpenfatoriae diffimulationis originem edicit Tertullianus ia libro de corona militis : Eucbariffiae $acramentum , & im tempore vi&us , & omnibus mamdatum à Domino, etiam ante-lucami* £aetibur, nec de aliorum manu , quam Praefidemtium fumimus. Laudat Africanae Ecclefiae morem, cu

Epift. 64. jus & San&us Cyprianus in litteris ad Caecilium

manifeftè meminitagens adversùm Aquarios, ex <quo plebs bis de die, manèjejuna, vefperi pranfa aut cænata Euchariftiam fumebat. Eum abrogarunt pofteriores Epifcopi, at quafdam ejus reliquias , in gentis fuarum, licèt pravarum, £briff. Lupi Oper. Tom. III.

eptimana quinta feria jejunium folvere, & totam Qua

confuetudinum tenaciffimæ folatium, in fola Domini coena reliquerunt. Errat verò Tertullianus Sacramenti hujus perceptionem im tewpore vi&us , five poft paftum, ac ejus oblationem effe ommibus praeceptam à Domino. Liber eft omnind hominis Montaniftae , atque ità errores erroribus commifcens Apoftolicas aut alias Ecclefiafticas traditiones vult etiam adversùs Divinam Legem poffe prævalere. Re&tè in laudatis ad Januarium litteris San&tus Auguftinus: $i Domimur monuiffet, ut pof? cibor alior femper Euchariffia acciperetur , credo quod eum morem memo variaffet. Longè minùs , fi Dominus iftud præcepiffet. Africanam confuetudinem videtur fecuta fuiffe Ecclefia Gallicana, in fecunda Synodo Mati

fconenfi dicens injuftum, Ut fpiritali alimento Cap. 6,

corporale praeferatur, ideòque Euchariftiam à folis jejunis fumendam , & addens : Jam emim de tali caufa & im conciliis Africami, definitum e/?. quam definitionem mofro quoque dignam duximus ciare decreto. Adducit jam memoratum integrum Canonem Carthaginenfem. Longè aliter Hifpaniarum Ecclefia in prima Synodo Braccarenfi. $i qui* feria quimta Pafcbali , quæ vocatur caema Domimi, bora legitima poff monam jejumur im Ecclefia Miffas mom temet , fed fecundùm fe&am Prifcilliami feffivitatem ipfius diei ab bora tertia per Miffas defun&orum foluto jejunio colit, amatbema fit. Ex quo vides, uti latiùs edifferit fecunda Synodus, abufum hunc fuiffe novum apud Hifpanos, intrufum in folas Ecclefias à Prifcilliano fedu&as. In Domino Jefu Chrifto non veram ille carnem feu hominem , fed cum Marcione ac Manichæo dogmatizavit phantafma , ideòque paffionem ejus &c mortem , utpotè non veram , fed imaginariam, & per defun&orum Miffam, &c fine jejunii triftitia juffit in quinta feria blafphemandam. Plures pervertit ritus Ecclefiafticos. De eodem abufu fcribunt Socrates & figuL.

I. 3. c. 21. Zozomenus. Aegyptii, qui Alexamdrimis finitimi I^ 7. c. 19. Jumt, & illi, qui Thebaidem incolumt, sabbatho

[ocr errors][ocr errors]

Jjmaxim exequuntur. illi quidem, fed mom ut mor fert? chrißianorum , myfferia participant. Nam ubi epu1ati fumt, & variis cibariis fe faturarumt, fub vefperum oblatiome fa&a , myfteriis communicamt. Ità qlim communicaffe plures Græcorum Ecclefias infinuat Canon quinquagefimus Laodicenfis , utpotè bona lex nata ex malis moribus: Quod mom

[ocr errors]

nium folvere , & totam.Quadrageßmam jnjuria afficere, fed oportet totam jejunare. Ejus namque feÉ quinta feria ad vefperam omnes ubique clefiae fumpferunt& obtulerunt Euchariftiam : ifthuic Canonem innovat hic nofter, utique adversùs abufüm denuò irrepentem. Noviffimis faeculis irrepfit & apud nos Latinos per hæreticos Huffitas, compreflùs à Sanéta Synodo Conftaníienfi: ; - - - - - « Re&è addit • praefens Canon Euchariftiam , etiam in Domini coena, à jejunis fumi eßè pater-* ... - - - nam atque Apoftolicam ttaditionem . Teftatur ídem San&us Cyrillus Alexandrinus in libris adversùs Neftorium. Nonmulli ex iis , qui crediderant , bujus myfferii traditionem ac vim ignorantes , ab eo, quod conveniebat , divertere volebamt , & omnibus expofîta convivia & publicas epula, in Ecclefìs fùffimebant: - Homines, qui id facere confueveramt , objurgat Beatus Paulus , fcribenr, NUNqUID DOMOS, NON HABETIS AD IMANDUCANDUM ET BIBENDUM? 4Quod ipfum in Epiftola ad Januarium tradit San&us. Augußinus. Corinthiorum morem ait ab Apoftolo non folummodò correptum, fed & corre&tum, ideòque per univerfam Ecclefiam jam fervari praefcriptam ab illo jejunii legem, & adjungit caufam : Hoc enim placuit $piritui famâo, ut im bonorem tanti Sacramewti im or Cbrißiami priùs IDomimicum corpus intraret, quàm caeteri cibi. Eandem rationem adducit Tertullianus in libris ad

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

*. -

[blocks in formation]

Epifcopus, & Sanétus Gregorius Nazianzenus in fecunda oratione Pafchali.

Et hinc non jejunum communicare fuit femper

[fummum in Ecclefia crimen. Liquet ex crimina

tione adversùs Sanétum Joannem Chryfoftomum confi&ta, de qua ipfe in litteris ad Cyriacum Epi'fcopum. Multa adversùs me firuxerunt : Ajunt me poff epulus quibufdam commumionem impertiiffe. Hoc ffeci , de Epifcoporum libro momem meüm expungatur , mec in ortbodoxae fidei volumime fcribatur, $i quidquam ejufmodi perpetravi, abjiciat me etiam Cbriffus à regno fuo. Et in litteris ad Pippinurn Francorum Regem Stepharius fecundus Pontifex accufat Longobardos, quod Corpus Domini noftri Jefu Chrifti contaminatis vafibus , quo , folles vocamt , immiferint, & cibo carmium copiofo faturati comedebant eadem munera . Hinc item natus mo$, de quo in litteris ad Hubertum Presbyterum San&tus Petrus Damiani. Nor banc comfuetudimis regulam in difciplimatis Ecclefiir & didicimus & tememus , ut Calicem differamus im Miffarum fine perfumdere, fi nofmetipfoj im eadem die facrificium offerre denuò fperamur. Hoc ipfum in Synodo Qxqnienfi , habita fub Honorio tertio Pontifice', mandat Stephanus Cantuarienfis Archi-Epifcopus,-&jam pridem omnis Ecclefia recepit. . , Sunt tamen quaedam caufæ, ex quibus liceat communicare non jejunum. Etenim in laudatis ad Cyriacum litteris pergit San&us , Joannes Chryfoftomus adversùm fuos calumniatores. $i pergant hoc mibi objicere, deponamt & Paulum, qui poffquam carmavit, totam domum , baptizavit, haud dubiè etiam coenatam : Nemini , autem olim dabatur Baptifmus fine Euchariftia. Domus illa fuit aut Stephanæ Corinthii, aut Purpurariæ Lydiae : Verùm an utraque aut altera poft cœnam baptizata fuerit, forsàn demonftrari non poffit. Et antiqua au&toris incogniti Chronologica compilatio fcribit de Sanéto Udalrico Epifcopo Auguftano. Iffe Udalricur Epifcopus fecit pramdium cum Comrardo Comffamtiem/ Epifcopo, & eodem die faâo pramdio celebravit Miffam folemnem coram Clero & populo. De hoc imcufatur refpofìdit : EGO NON COMEDI, SED CHARITAS. At forsàn fit illi adfiéta fabula, quales & omninò funt pro Clericis conjugatis litterae, damnatæ à Gregorio feptimo, & paffim vocatae , capitulum Udalrici. Quidquid fit, ejufmodi caufam jam pridem refutamus , admittimufque eas folas, de quibus Synodus Conftantienfis: Hoc $acramentum mom debet recipi à fidelibur mom jejumir, miff im cafu imfirmitatis , aut alteriur, meceffitatis à jure vel Ecclefia admiffo. Prima igitur admifîà caufa eft mortis ex infirmitate periculum , ac viatici neceffitas, de qua videatur elegans Epiftola San&i Ivonis Carnutenfis Epifcopi ad Manaffem Meldenfem. Alteram admiffam caufam. edicit feptima, confirmatque undecima Te$t;* - - JnQdllS ;

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »