Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

ftoli. Quamnam autem habebant hi auétoritatem, & quam acceperunt
ordinatiónem, fcire eft neceffarium. Nunquid Diaconorum? Atqui hoc
non eft in Ecclefiis. Sed Presbyterorum difpenfatio. Atqui nullus ad-
huc erat Epifcopus, fed foli Apoftoli. Undè nec Diaconorum, nec
Presbyterorüm nomen exiftimo apertum effe ac manifeftum. Propter
haec ergò nos quoque praedicamus , ut praedi&i feptem Diaconi non
de iis accipiantur, qui myfteriis ferviunt, ut eft priùs expofita do-
&rina; fed eos effe, quibus fuit concredita ac tradita difpenfatio com-
muni eorum ufui, qui tunc colle&i fuerant. Qui nobis in hoc quo-

que forma fuere humanitatis & ftudii in eos, qui indigent.

[ocr errors]

Iaconorum in Ecclefiis Cathedralibus numerum re&è inter mobiles earum confuetudines refert Hermias Zozomenus: Diaconi apud Romanos ba&enùs mom plures fumt , quàm feptem, ad Aemilitudinem eorum , qui ab Apoßolir ordimati fuerant; apud alior verò mumerus eorum promifcuur eß. Non obftante interdi&o Canonis Neo-Caefareenfis, qai certè folas Ponticam ac Orientalem, cujus etiam quidam Epifcopi videntur interfuiffe, Dioecefes potuerat obligare. Etenim in Synodo Beritenfi dixit Ibas Archi-Epifcopus Edeffenus : Cleru* moffer nominum ducentorum, plùs minùr , aut etiam plurium. Porrò inffru&iowi ac deprecatio*i ad eandem Synodum miffae ab omni Clero ejufdem civitatis fubfcribunt Presbyteri quatuorde

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Uoniam diverfarum Ecclefiarum Clerici, propriis, in quibus or-
dinati funt, reli&is Ecclefiis ad alios Epifcopos fe contulerunt,

& fine proprii Epifcopi fententia in alienis Ecclefiis conftituti funt,
& ex eo ipfis reddi infolentes, ac inobedientes evenit : Statuimus ut
à menfe Januario præterito quartæ indi&ionis, nullus omninò Clericus,
in quocumque fit gradu, poteftatem habeat fine proprii Epifcopi fcri-
pta dimifforia in alienæ Ecclefiæ catalogum referri. `Qui fioc énim à
præfenti nunc tempore non fervaverit, fed quod in feTeft, eum, qui
illi manus impofuit, dedecore affecerit , deponatur & ipfe, & qui
cum præter rationem fufcepit.

cbriff. Lupi Oper. Tam. Im, - - - IK CA

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

L'Os, qui barbaricæ incurfionis prætextu, vel alio modo propter ali-
L. quam circumftantiam emigrarunt, Clericos, poftquam moâus ille
ac circumftantia ceffarit, vel barbaricæ incurfione§, propter quas re-
cefferant, rurfus in fuas jubemus Ecclefias reverti, néc éas diu abfque
ulla occafione relinquere. Si quis autem non, ut praefens vult Canon,
adierit, fegregetur , donec ad fuam Ecclefiam redeàt. Hoc ipfum au-
tem etiam in eo fiat Epifcopo, qui illum detinet. -

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Ulod oporteat eos, qui præfunt Ecclefiis , in omnibus quidem

diebus, fed præcipuè Dominicis, omnem Clerum & populum docere pietatis & rectæ religionis eloquia , ex Divina Scriptura colligentes intelligentias, & judicia veritatis , & non tranfgredientes jam pofitos terminos, vel Divinorum Patrum traditionem. * Sed & fi ad Scripturam pertinens controverfia aliqua excitata fuerit, ne eam aliter interpretentur, quam quomodò Ecclefiæ luminaria & Do&ores fuis fcriptis expofuerunt, & majorem ex iis laudem affequantur, quam fi quæ à fe dicuntur, componant, ne dum quandocumque ad id haefitant, ab eo quod convenit, excidant. Per prædi&orum enim Patrum do&rinam populi ad eorum, quæ funt bona & expetenda, & inutilia ac rejicienda, cognitionem venientes vitam in melius componunt, nec in ignorantiæ vitium delabuntur: Sed do&rinæ mentem adhibentes feipfos ad id, ne mali quid eis accidat, excitant, & imminentium fuppliciorum metu fibi falutem operantur,

[ocr errors]

- - - 2 S c H O L I O N. ad Marcum Ephefiorum Primatem fcribit Grecomciomatores in Ecclefia diebu* feffi* ac Domimicis populum docemter , quot fumma felicitate vifumtur in Latina Ecclefia , quotque monachi extremam amplexi paupertatem. Et Barlaamus Hie

Eformat Canon Graecorum Epifcoporum
ac Parochorum vetuftam focordiam, ad-

versùs quam in Florentini Concilii Apologia
pr3C€n*

gorius Proto-Syncellus : Utinam nobis tot effemt r.,,,.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

racenfis Epifcopus in litteris amicorum fuorum ad faciendam cum Latinis pacem hortatoriis. Apud atinor Evangelica doârima ubique viget, currit, multiplicatur, & omnibus Divinus fermo praeaicatur. Multitudimibu* per civitates , villas , oppida, & caffeila , & im'facris templi* , e* ubicumque imvemiumtur fimul multi aggregati , & praefertim fèffivir diebus , qui feiumt Divina eloquia » praedicant congruenter audiemtium babitui & loquele, aperienter eis per totum ammum & biforiale, & aarrativum, & fententiale , & morale Divinae Scripturae, veteri, pariter & move , & cum bis $an&ovum vitam, im eorum mata/itiis. Ità illorum illiteratì, mare, fimul & feminæ, mibifmimur ab bir , qui litteri, ßudent, babemt. Graviter queritur hocce bonum Ecclefiæ Græcæ deeffe. Malum graffatum fuiffe fingulariter apud Armenios, de quibus Clemens Galanus in opere de eorum unione cum Ecclefia Romana. Magifferium feu facræ Theologiae do&oratus adeò fupremae apud Armenior eff digmitasis, ut ipfi praeferatur Epifcopatui, nec aliis , mifi pauciffmir ? fapientioribus Monacbis , ac tanto cere•moniarum & Divinarum precum ritu confertur, ut ab imcauto populo verè Sacramentalis 0rdo , quin aliorum omnium fupremur credatur, utpotè qui , ut %pfi dicumt, Cbrifit Domimi perfonam , qui Rabbi , boc eft, magiffer appellabatur, prae fe fert. Magiflri* iffi* dumtaxàt licet comciomari im Ecclefijr. Quare fuos Epifcopor, qui fumt ut plurimum imdo&7iffimj , mom penè, miß ad folor facror Ordines comferendor , adbibent. Quanta Epifcopis, Apoftolorum Vicariis & fuccefforibus, fit praedicandi obligatio, liquet ex verbo San&i Pauli Apoftoli ad Corinthios: Nom mifit me Domimur baptizare, fed praedicare. Et praecipua ejus ad Timotheum Epifcopum per Jefum Chriftum Judicem & tremendum ejus in igne tribunali adjuratio fuit: Prædica verbum . Ejus etiam ad Titum praecipua vox eft: oportet Epifcopum effe Do&orem. Epifcopi enim officium eft fungi legatione pro Chrifto , inter cujus palmaria & Patre accepta mandata fuit pauperibus Evangelizare. Hinc Eufebius Cæfareenfis Epifcopos vocat Evangeliffa*. Et Patres olim noftri Epifcopatum appellabant Praedicatioml r officium, uti liquet apud Jacobi Sirmondi Gallicana Concilia ex profeffione Adalberti Morinenfis Epifcopi , fa&a IHincmaro Metropolitae Remenfi , ac ex vetufta omnium Archi-Epifcoporum profeffione, produ&ta ex veteri codice monafterii Floriacenfis, Regiae item confirmationis praeceptum habebat olim haec ad eleétum Epifcopum verba : Commiffam vobis plebem juxta camomicam imffitutiomem affiduis praedicatiomum fermonibus expolite. Et Ecclefiæ Laudunenfis ad jam di&um Hincmarum pro Hedenulfo Ele&to decretum : Hedemulfum mobij C& Ecclefiae moftrae Do&orem inftitui poffulamur . Et in libris officiorum de femetipfo San&us Ambrofius:

Officium docendi mobis impofuit $acerdotii meceffitudo. I>

Lapfam apud nos Chriftianitatem reparantis Caroli Magni prima fuit facra juffio, laudata à monacho Sanéti Galli in ejus vita, ut omnes Epifcopi affiduè docerent plebem, aut ab Epifcopatu deponerentur. Et Brixienfem Epifcopum, linguae officio deftitutum, cedere coegit Innocentius cbriff, Lupi oper. Tom. III.

tertius, quod Dei Verbum in lingua Epifcopi nequeat effè alligatum. Secutus eft antiquum & S. 37* vulgô Apoftolicum Canonem: Epifcopus aue Presbyter, qui Clerum vel populum pietatem mom docet , fegregetur ; & fi in focordia perfeverat, deponatur. Sua tempora, quibus Epifcopus praedicans erat quafi miraculum, meritò deplorat Henricus Cnychtonus. Et apud Matthæum Paris A. 1072. imperito ac negligenti Clero de intermiffb praedicationis verbo , ac natis indè inferni lucris diabolus gratias agit: Quotquot enim ex verbi defe&u pereunt, perire Epifcopo re&è ex San&o P. * ° * Profpero , & cum Ezechiele Propheta tradit fex

[ocr errors]

1 ta Synodus Parifienfis. Plurimos habemus ejuf

modi Canones. Re&è item ait Aquifgranenfis fub Ludovico t.,.. s. Pio Synodus : Presbyteri comfortes funt cum Epifcopi* im do&rima populorum & officio praedicandi. Neque obeft antiquus quarumdam Ecclefiarum mos, de quo Hermias Zozomenus: Apud Alexamdrinor L.7. c. ig. im Ecclefia docet fòlur civitatis Epifcopu*. Et San&us Leo , feu quis alius in Epiftola ad Germaniae & Galliæ Epifcopos : Presbyteri, mom licet Epifcopo coram pofito populum docere. Et San&tus Poffidius Valerium Hipponenfem Epifcopum, dum San- FP. ** &to Auguftino adhuc Presbytero potefatem dedit coram fe in Ecclefia Evangelium praedicamdi, fatetur feciffe comtra ufum & comfuetudinem Ecclefiarum Africamarum , ideòque illi mommullor Epifcopor detraxiffe. Refpondet enim San&us Hieronymus in litteris ad Nepotianum. Peffme confuetudimis FP. *. eff im quibufdam Ecclefi* tacere Presbyteror , & praefemtibus Epifcopi, mom loqui, quafí aut invideamt, aut mom dignemtur audire . Gaudeat Epifcopus judicio fuo , cùm tale r Cbriffo elegerit $acerdotes. Et hìnc memoratum Valerii fa&tum laudat Poffidius, utpotè qui in Orientalibur Ecclefiir id ex more fieri fcien* , utilitati Ecclefiae confulem r , obtre&famtium mom curavit linguar. Etenim Ancyrana Synodus inter Presbyteri officia omninò numerat fermonem facere ad populum. Et jam adduétus vulgaris Apo- Cap. 1. ftolicus Canon non tantùm Epifcopo , fed & Presbytero prædicationem negligenti infligit fegregationem , & degradationem comminatur. Et apud Eufebium Caefareenfem Smyrnenfis Ec- L.4.c. 14. clefia in litteris ad omnes fub coelo Ecclefias laudat Pionii Presbyteri fui conciones ad docemdum accomodatas. Et de Dorotheo Ecclefiae An- L;.c.,«. tiochenæ Presbytero ipfe Eufebius : Jffum mos $criptura r im Ecclefía mom incommodè explicamtem audivimur. Et de Pierio , quefm fub Theona Patriarcha praedicare folitum fcribit in catalogo virorum illuftrium San&us Hieronymus, Presbytero Ecclefiae Alexandrinæ :' Fuit im concionibus publicè im Ecclefia faciendif fupra modum exercitatur. De adverfa enim iftius Ecclefiae confuetudine addit Hermias Zozomenus fuprà adduétus: Ajumt tamem bamc comfuetudinem mom priùs imoleviffe, quam ex quo Arius Presbyter de do&rina differem, imfolitam introduceret. Ante ejus turbas fuiffe Alexandriæ varias Parochiales Ecclefias, & fuos in ipfis Presbyteros praedicare folitos , etiam Socrates & San&us Epiphanius teftantur. Addit Socrates eumdem morem viguiffe etiam

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

c. 14. 15. ©. 17.

improbatus à San&o Hieronymo mos fuit in {olis Ecclefiis Cathedralibus, ubi praefens Epifcopus: Vicanis Presbyteris in fuis Ecclefiis femper licuit & incubuit docere, idque fingulis diebus Dominicis ac Feftis, uti rigidiffimè mandant Canones longè plurimi,

Haec praefentis Canonis verba, Ex Divima $criptura colligemtes intelligemtiar, exponit egregiè Σan&usHieronymus in litteris ad Nepotianum. Pocente te in Ecclefia, mom clamor populi, fed gemitus fufcitetur : Lacrymae auditorum laudes fint puae. Sermo Presbyteri Scripturarum le&ione comdizur ß. Nolo te declamatorem effe & rabulam, garrulumque fine ratiome, fed myfieriorum peritum , & $acramentorum Dei tui eruditiffmum. Verba vo/vere & celeritate dicemdi apud imperitum vulgur admirationem fui facere, indo&orum homimum eff, Alibil tam facile , quäm vilem plebeculam & jmdo&am concionem linguæ volubilitate decipere, quæ quidquid mom intelligit, plus miratur. Et in libro adversùm Luciferianos queritur indoétos paffim promoveri Epifcopos, & addit : Ex litteratis guicumque bodie ordimamtur, id babent curae , ?mon quomodò $cripturarum medullas ebibamt, fed 4uomodò aures populi declamatiomum flofculis mulceamt . Caroli Magni Capitulare Aquifgranenfe, item Herardi Turonenfis, Hincmari ac Sonnatii Remenfium Epifcoporum Capitularia mandant populo exponi Symbolum , virtutes omnes, peccata mortalia , fignificationes Sacramentoirum, quod ipfum mandat Sacrofan&a Synodus *Tridentina. Theodulfi Aurelianenfis Epifcopi Capitulare à Presbyteris Scripturas ignorantibus prædicari aßiduè vult hoc magnum Dei Præceiptum: Declima à malo , & fac bonum. Secunda Remenfis & tertia Synodus Turonenfis Sanétorum Patrum homilias jubent ab Epifcopis ac Presbyteris transferri in linguam vulgarem, ac

ità ad plebem declamari, Debet effè verbum pe

nitùs irreprehenfibile. Etenim in Synodo ad 9uercum accufatus fuit Sanélus Joannes Chryfoftomus , quod vocibus, Depereo , infanio, fu- c. 39. rie , in concione uteretur, quas Ecclefia ignorat. Tertullianus in, libro Apologetico ait efîe alifciplimam præceptorum imculcationibus demfatam, exhortationes , caßigatiome* , cenfuram Divinam. Sanéìus Ambrofius in libris officiorum. fuadet L. 1. c. 22. non femper effe idem verbum, fed quandoque de doétrina fidei, quandoque de magifterio virtutum , prout dederit diei occurrens le&io. Exponit antiquum Capitulare Epifcoporum Franciae: Ommibus Feffi * ac Domimicir diebus quifque sa- C.4. cerdor Evangelium occurrens populo praedicet. Et Sanétus Cyrillus Alexandrinus jn Jitteris. ad Acacium Berreenfem Epifcopum, exftantibus in prima parte Ephefini Concilii: oportet moralibus «xpofitionibu* populum erudire, miff cui forsàm ea IDivinarum rerum cognitio & cautio fuppetat , ut cum fru&u fublimia propomere queat.'

Et hic fublimium prædicator exa&iffimè fervare debet regulam præfentis Canonis : Ne scripturam aliter interpretetur, quam quomodò Ecclefiae /umimaria & Do&orer fuir fcriptis expofuerunt. Confonat fidei profeffio edita per Pium quartum Pontificem : Sacram $cripturam mumquam miß juxta umamimem confenfum Patrum accipiam & interpretabor. Reétè enim San&us Hieronymus c. g. in commentariis Apoftolicæ Epiftolae ad Gala. tas. Quicumque aliter $cripturam imtelligit, quam femfu* Spiritur fan&i flagitat, quo confcripta eß, /icèt de Ecclefia mom recefferit , tamem hæreticur appellari poteff, & de carmis operibur eff , eligems que pejora fumt . Ex ifto fonte omnes hærefes fcaturierunt. Et hinc fecunda Ravennas fub Clemente quinto Synodus meritò requirit in Praedicatore aetatem , gravitatem , fcientiam, fan&itatem. AEtatem triginta Annorum, etiam C. 1}, in Religiofo mendicante,

[ocr errors]

C A N O N XX.

E 1iceat Epifcopo in alia, quæ ad fe non pertinet, civitate puN blicè docére. Si quis autem hoc facere deprehenfus fuerit, ab Epifcopatu defiftat, Presbyteri autem munere fungatur,

C A N O N XXI.

Ui Canonicorum quidem criminum rei fa&i, & proptereà perfeac perpetuæ áepofitioni fubje&i, in laicorum 1ocum detrufi fùï, fi quidem ád converfionem fua fponte refpicientes pcccatum dc

flent,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

£ent, propter quod à gratia exciderunt, & ab eo fe penitùs alienos
efficiunt, Clerici habitu tondeantur. Sin autem non fua fponte hoc
elegerint, comam ficut laici nutriant, utpotè qui mundanam conver-
fationem vitae coelefti praepofuerunt. «

[ocr errors][merged small]

TOs, qui pecuniis ordinantur , five Epifcopos , five qualefcumque
Clericos, & non per examinationem ac vitae eleétionem, deponi
jubemus, fcd & eos etiam, qui ordinaverunt.

C A N O N XXIII.

T nullus five Epifcopus, five Presbyter, five Diaconus, immaU culatam præbens communionem, ab eo, qui communicat, ejus participationis gratia obolos, vel quamvis aliam fpeciem exigat. Non eft enim venalis gratia, nec pro pecuniis Spiritus fanétificationem impartimur : Sed ea iis, qui digni funt, abfque ulla eft calliditate comimunicanda. Si quis autem eorum, qui funt in Cleri catalogo, ab eo, cui immaculatam impertit communionem, ullam fpeciem exigere vifus fuerit, deponatur, ut Simoniaci erroris & maleficii æmulator.

Hæc fímoniacae baerefír effe deteffata fan&a Jynodus , & amathematizavit. Statuimus ergò , ut de caetero mec pro communione quidquam exigatur, Tiam in Remenfi Synodo ftatuit Leo nonus ! I fed gratis doma Chriffi gratuita difpenfatiome domemPontifex : Ne quis pro Euchariffia quidquam | tur. Si quis comtra baec facere praefumpferit , amaexigat. Idem ibidem à Calixto fecundo confir- [tbema fit. Plurimi Canones eodem rigore quid,.,,,„ Patuim teftantur Symeon monachus Dunelmen- | quam exigi vetant pro quovis Sacramento, etiam Ä. ï38. fis, & Richardus Prior in libro de bello Standar- | fub praetextu confuetudinis, de qua apud Guidico. Et Synodus Londinenfis fub Honorio fe- | | lielmum Neubrigenfem reétè Alexander tertius cundo : Jmterdicimus , ut pro communione corporis ; [Pontifex in Synodo Turonenfi : Diuturmitat L..c.i;. cbriffi pretium exigatur. Et Richardus Archi-Epi-| temporis mom minuit peccata , fed auget. Addit in fcopus Cantuarienfis, Sanéti Thomae Martyris j | fuis ftatutis Gualo Cardinalis. Momeamtur tamen fucceffor, in Synodo Weftmonafterienfi relata] | laici diligenter, me quod pro reverentia $acramentoper Rogerum Hovedenfem. Di&um folere] | rum devotio fidelium imtroduxit, ex avaritia velim; mummos im quibufdam locis dari pro communione ;' l aliquatenùs revocare.

[ocr errors]

C A N O N XXIV.

- E cui liceat eorum, qui in facerdotali Ordine enumerantur, vel
Monachorum, in equorum curriculis fubfiftere, vel fcenicos lu-
dos

« VorigeDoorgaan »