Pagina-afbeeldingen
PDF

& duas naturales voluntates in eo , & duas naturales operationes indivisè , inconvertibiliter , infeparabiliter , inconfusè fecundùm fanétorum Patrum doctrinam adæquè prædicamus ; & duas naturales voluntates non contrarias ( abfit ) , juxta quod impii afferuerunt hæretici, fed fequentem ejus humanam voluntatem , & non refiftentem vel relu&antem , fed potiùs & fubjeétam divinæ ejus atque omnipotenti voluntati . Oportebat enim carnis voluntatem moveri , fubjici verò voluntati divinæ , juxta fapientiffimum Athanafium . Sicut enim ejus caro , caro Dei Verbi dicitur , & eft , ità & naturalis carnis ejus voluntas propria Dei Verbi dicitur , & eft , ficut ipfe ait : QJ1A I)ESCENDI DE CÆLO , NON UT FACIAM VOLUNTATEM MEAM, SED EffvS QUI MISIT ME

PATRIS ; fuam propriam dicens voluntatem , quæ erat carnis ejus . Nam & caro propria ejus fa&a eft . Quemadmodùm enimfan&iffima atque immaculata animata ejus caro deificata non eft perempta , fed in proprio fui ftatu & ratione permanfit ; ità & humaina ejus voluntas deificata non eft perempta , falvata eft autem magis fecundùm deiloquum Gregorium dicentem : N.4 M 1LL1'US VEL LE , Q U O D I N S ALVATORE I AVT E L L I G 1 CIT U R , N O N E S T C O N T RARIV M DEO , D E I F 1 C A T U M E S T

T O T U M. Duas verò naturales operationes indivisè , insconvertibiliter , inconfusè , infeparabiliter in eodem Domino noftro Jefu Chrifto , vero Deo noftro glorificamus , hoc eft , divinam operationem , & humanam operationem , fecundùm divinum Prædicatorem Leonem , apertiffimè afferentem : AG1T ENIM UTRÆQU E F O R 7M A C U M ALT E R 1US COMM'U ANIO NE Qv o D PRO P R iv M EST , V E R BO S c IL I c E T O P E R A N T E Qvo D VE RB I EST, ET C A R NE E XS E QU E NTE QUO D c A R

^' IS EST . Nec enim in quoquam unam dabimus naturalem operationem Dei & creaturæ , ut neque quod creatum eft , in divinam educamus effentiam : Neque quod eximium eft Divinæ naturæ, ad competentem creaturis locum dejiciamus . Unius enim , ejufdemque tam miracula , quamque paffiones cognofcimus , fecundùm , aliud , & aliud earum , ex quibus eft naturarum , & in quibus habet effe , ficut admirabilis inquit Cyrillus . Undique igitur inconfufum atque indivifum confervántes , brevi voce cunéta proferimus unum fan&ae Trinitatis , & poft Incarnationem Dominum noftrum , Jefum Chriftum , verum Deum noftrum effe credentes , afferimus duas ejus effe naturas , in una ejus radiantes fubfiftentia , in qua_ tam miracula , quamque paffiones per omnem fui difpenfativâm . converfationem , non per pfiantafiam , fed veraciter demónftravit, ob naturalem differentiam in eadem una fubfiftentia cognofcendam , dum

cum, alterius communione utraque natura indivisè & inconfusè prochrift. LupiOper.Tom.III. A 2 pria

pria vellet , atque operaretur : Juxta quam rationem & duas naturales voluntates , & operationes confitemur , ad falutem humani generis convenienter in eo concurrentes . His igitur cum omni undique cautela atque diligentia à nobis formatis , definimus aliam fidem nulli licere proferre aut confcribere , componere aut fapere , vel etiam aliter docere. Qui yerò praefumpferit fidem alteram [componere, vel proferre , vel docere , vel tradere aliud Symbolum volentibus converti ad agnitionem veritatis ex Gentilitate vel Judaifmo , aut ex qualibet hærefi , aut qui novitatem vocis vel fermonis adinventionem ad fubverfionem eorum , quæ nunc à nobis determinata funt , introducere : Hos , fiquidem Epifcopi fuerint, aut Clerici , alienos effè. Epifcopos quidem ab Epifcopatu , Clericos verò à Clero ; fin autem Monachi fuerint, vel laici , etiam anathematizari eos,

[ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

DE SEXTA SYNODO GENERALI.
C A P U T P R I M Ul M, v.

Exponitur exordium Monothelitarum .

em grorem Monotheliticum in- 1 ■fentem. Inveni in chartophylacio venerabilir Paduxerunt Sergius Conftan- | |triarcbii Epiftolam Cyri Epifcopi, qui tunc Phafidis tinopolitanus, Cyrus Pha- | |fuerat, miffam ad Sergium quomdam Patriarcbam fidis apud Lazos ac deindè | | bujus Regiae urbis ante quinquaginta fex ammat per Alexandriae , Theodorus | [quartam decimam indi&ionem praeteriti circuli , inPharanitanus , Athanafius | | terrogantis per eamdem Epißolam praedi&um $erAntiochenus Epifcopus , | | gium de quæfiione operationum. $imiliter & alteram & Heraclius Augußus. Rei | | Epißolam dire&am ab ipfo Cyro ad eumdem Sergium , feriem edicit San&us Maximus, Abbas, & Mar- | |poffquäm ab Epifcopatu Phafidis tramulatur eff ad tyr, Pyrrho fucceffori proximo Sergii, San&um | |fedem Alexandriae magnae civitatis , infmuamte uniSophronium Hierofolymae Patriarcham de mali | | tatem fa&am cum bis , qui Tbeodofiani dicumtur, origine accufanti, refpondens. Eum , qui extra ] | umâ cum exemplaribus fatisfa&ionis de umitate, quæ culpam eß, graviter crimimamimi. Dic emim mibi , | |provenit inter ipfor Tbeodofianor & praedi&um Cyper veritatem ipfam oro, cùm Sergius Conftantino- | | rum ; pariterque & Tbeodori quondam Epifcopi politanus Epifcopus ad Tbeodorum Pharamitamum | | Pharamitami libros diverfor prolator ex bibliotbeca fcripfi: , miffo etiam libello, quem effe dicit Memmae | | vemerabilis Patriarchii , inter quor & Epiftolam fui Antecefforis fcriptum ad Vigilium Pontifi-| I ejufdem Tbeodori ad Sergium Epifcopum Arfemoitam cem Romanum, per $ergium Marcaromam Epifco-| I de uma operatione. Legati Apoftolici in prima pum Arfinoer, bortam, eum , ut quid fentiret de uma | | A&ione dixerunt effe annos dumtaxàt quadraginoperatione in eo libello, umaque volumtate aperiret, | | ta fex. Et San&us Martinus primus Pontifex in � refcripfit approbam ea; ubi tunc erat Sopbronius ? | | litteris ad San&um Amandum , Traje&enfem 4ut cum Tbeodofiopolim ad Paulum monoculum & | | Epifcopum, lapfae apud nos Belgas ChriftianitaSeveri fe&atorem fcripfit , miffo etiam ad illum libel-| | tis reparatorem, exftantibns poft quintum Selo Memmae ; & Tbeodori Pharamitami cum fua appro-| | cretarium Synodi ejus Lateranenfis , Credimus ad Eip(t. i. ibatione : Aut ubi erat, quamdo ad Georgium cogno-| | vor perveniffe , quomodò imperturbatione re&ae fidei, mento Arfam Poliamiffam fcripfit , rogam, ut mit-| | & catholicae Ecclefiae conculcatione, ante bor plus teret fibi au&oritates de uma operatione, imferuitque | | mimì, quindecimammes , à Sergiofalfo Epifcopo comEpißolae facere etiam fe bis au&oritatibus umionem | Iffamtinopolitamo, in auxilium babemte tumc impera*Eccleffe cum eis ? Hamc autem Epißolam Beatur | | tem Heraclium , execranda & abomimamda baerefir Joannes Papa Alexandrinus , cognomento Ele-| [pullulavit , renovam Apollomariffarum, Severiamoemofynarius, manu ab Arfa abßulit . Undè cùm | | rum, Eutycbiamiffarum, & Manicbaeorum errorem . vellet eum ob ipfam depomere, impeditur fuit tumc i | Et ipfe Sergius in litteris ad Honorium Pontifiab incurfu à Perfi in Aegyptum fa&o. Aut quando | | cem , Nuper piiffimu, & à Deo coromatur Domimur ad Cyrum Pbafdi* Epifcopum refcripfit de una ope.] | noffer , apud Edeffam demoram civitatem , pior - ratione & duabus ab eo rogatur, miffo etiam ad eum | | apices ad nos fecit, praecipiente, ut paterma illi te, libello Memmæ, quem diximus. Quid igitur? Poff. | |fimonia defloraremus, quae contimentur in libro degquam 5ergius multis modis morbum in commume pro-| |matico, faâo à fan&ae memoriae Memma ad fan&iffifofuit , & maximam Ecclefiæ partem corrupit ac | | mum Vigilium de una operatione & una volumtate, vafavit , f Beatur Sophromius admonuit eum humi- | | & fic à Deo infiru&ae ejus $eremitati dirigere deberelitate , quæ ejus habitum decebat, ad ejus gemua | | mus. Quod & ad effe&um perduximus. provolutur, obteftamr me vocem baereticorum à fan&i, Ex quibus teftimoniis oritur quaeftio de tempatribu* fuperioribus probe olim exffimâam remova-| |pore nati erroris. Etenim laudatâ San&i Martini ret , fuit me ipfe au&or bujus fcandali? Confonat | [Pontificis Epiftola eft fcripta anno primo PontiGeorgius Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaco-| |ficatus, nati Chrifti Domini fexcentefimo qua• nus & Chartopbylax, dicens ad Synodum prae-||dragefimo nono, adeóque ortus videtur error annQ

[ocr errors]
[graphic]

anno Chrifti fexcentefimo trigefimo quarto. Derima tertia hujus Synodi A&tio habita eft anno Domini fexcentefimo o&uagefimo primo, Agathonis Papæ tertio, decimo tertio Conftantini quarti Augufti , vulgô Pogonati feu barbati, 'atque ità juxtà Georgii Diaconi computum ortus fuit error anno Domini fexcentefimo vigefimo quinto, Georgius Cedrenus ad vigefimum quintum annum imperii fcribit de Heraclio Augufto. cùm degeret Hierapoli, venit ad eum Atbamafur Jacobitarum Patriarcha , bomo callidus , & , uti funt, $yri omnes matura , ad mala facimora verfutia infru&ur. I, cum Imperatore de fide colloquitur, eique Imperator promittit fe eum, modo chalccdonemfi, Comcilii decreta approbet » Amtiocbiae Epifcopum treaturum. Atbamafiur id fimulat , & fatetur duas jm cbriffo maturar , fmul Heraclio quæfiiomem proponit de a&ionibus & volumtatibur , utrùm duplice , imcbriffo , am verò fimplices dicemdæ fint. Ea de re Imperator ad Sergium Conffamtinopolitamum , & Cy*um Phafidis Epifcopum fcribit. Quorum cùm uterque è fe&a : Momotbelitarum effet , ' imvenit eos cum Athamafo femtire. Quorum fententiam cùm ad Joan*mem Papam perfcriberet , eff baec ab eo improbata. Interim Georgio Alexandriae Epifcopo mortuo , Cyrus fufficitur. Vigefimus quintus Heraclii annus eft Chrifti Domini fèxcentefimus trigefimus quartus. At verò tunc non Joannes quartus , fed 'Honorius primus erat Pontifex, agens annum Pontificatus nonum. Hinc tamen computus coincidit cum computu Martini Papae, atque ità -jfto anno coepit errori Heraclius mifceri. Errorem enim effe longè vetuftiorem evincit San&us Maximus Abbas, dicens Sergii Epifcopi Conftantinopolitani litteras fuiffe Georgio Arfae à San&to Joanne. Eleemofynario Alexandriae Pa“triarcha fub damnationis comminatione de manu ereptas: San&us namque Joannes , uti in chronico fcribit Nicephorus Patriarcha Conftantinopolitanus , ac in illius vita Leontius Ecclefiæ Neapolitanae apud Cyprios Presbyter, Epifcopatum iniit primo Heraclii anno, Chrifti Domini fexcentefimo decimo, ad meliorem verò vitam tranfiit anno fexcentefimo vigefimo, atque ità intra decem hofce annos cœperunt Sergius & Cyrus delirare.

-v. Sergius in fedem Conftantinopolitanam poft Joannem quartum , cognomento jejunatorem, & Cyriacum, qui adversùs Pelagii fecundis & San&i: Gregorii Magni Pontificum decreta adfumpferunt profanum & fuperbum Epifcopi umiverfalis nomen, Thomae fucceffit. Ità Epifcopi Conftantinopolitani femper errores feminarunt. Eum Nicephorus Calixtus fuiffe dicit hominem Jacobitam, Joanni Philopono amicum; at verò Martinus primus Pontifex in Synodo fua Romana afferit dogmata ejus haufta à Themiftio , Diacono Alexandrino, Agnoetarum auétore. Addit San&us Maximus in difputatione cum Pyrrho Epifcopo Conftantinopolitano. Na&i effi, Heracfitam veflrum ad boc adjutorem , quia vor ejus mefariae & fceleratae mixtioni affemffeffis , & benediAffione eam confirmaffir. Mixtioni praefertim Theodofianorum ac reliquorum Eutychianiflarum. Ecclefiam Orientalem in longè plurima Neftoria

norum & Eutychianiftarum frufta dilaceratam, ac pugnantem in femetipfam reperit Heraclius. Atque ità , quomodò Juftinianus Acephalos in communionem catholicam uniturus fufcitavit trium Capitulorum fcandalum; ità ille omnes hafce fe&tas fperans in pacem componere fuit adjutor & obftetricator ad monftrum novi erroris. Cum hæreticis nulla ineunda, funt religionis pa&ta , fed cogendi ad fimplicem iniquitatis ejerationem, & aviti dogmatis profeffionem : Alioquin non communionem facies, fed, quomodó Facundus Hermianenfis dixit , confufionem , feu , uti hic dicit Sanétus Maximus, nefariam & fceleratam mixtionem . Eorum poßulationes tra&tandae funt, quomodò Rex Salomon tra&avit poftulationes rebellis fratris, fuperbum & contumacem haereticorum fpiritum praefigurantis, Adoniæ. De Jacobo & Jacobitis haec Nicephorus Calixtus. Jacobur , à quo Jacobitarum baereff, demominata celebrdtur, $yrus gemere fuit, obfcururprorvù* & nulla gloria vir, qui etiam zanzalur propter fummam tenuitatem eff cognominatur. Hic Eutycbetit & Diofcori, Cnapbeique praetereà Petri, atque Severi dogmate recepto, magnopere id apud Syros propagare fuduit. Ejufdem meminit San&us Joannes Damafcenus in hærefi Eutychianorum & Monophyfitarum: Horum Principes fuerunt Thcodofius Alexandrimur, à quo Tbeodofiami, & Jacotur $yrus , à quo Jacobitæ funt mominati. Quo tempore præcisè fuerit , non conftat . Prima ejus memoria eft apud Anaftafium Sinaitam in libro, cui titulus, Dux vitae. Eum Jacobus de Vitriaco in Hiftoria Hierofolymitana fuiffe dicit difcipulum cujufdam Patriarchæ Alexandrini, qui fanè eo tempore erant paflim Eutychianiftae. Eutychianiftae quinto & fexto faeculo horrendè arietarunt omnem Orientalem Ecclefiam , pugnantes etiam in invicem; at feptimò adversùm Saracenos fefe univerunt, omnefque cœperunt dici Jacobitæ. Undè chronicon Alexandrinum ante annos quadringentos à nefcio quo Eutychianifta compofitum memorat folos Jacobitas. Jacobus de Vitriaco & Marinus Sanutus addunt nullum apud eos effe ufum facramentalis: confeffionis, atque hinc Calviniftae gloriantur eam effe recens commentum Ecclefiae Romanæ .. At refpondeo ejus non ufum effe recens Jacobitarum commentum , induétum anno Domini millefimo ducentefimo feptimo à Joanne Abulgamedo, Patriarcha Alexandrino , de quo jam di&um chronicon : Confeffiomem ab Eccleßa copbitarum abrogavit, circumcifomem verò multùm commemdavit. Eam non negavit effe novi teftamenti Sacramentum , fed abrogavit dumtaxat ob rationes addu&tas ab Abnel Affali in conftitutionibus Ecclefiae Copticæ, in linguam latinam tradu&tis à viro do&o & Arabe infigniter orthodoxo Abrahamo Ekellenfi in annotationibus ad catalogum librorum Syriacorum Hedeb-Jefu. Et abrogatio valuit in fola Ægypto. Joannis Philoponi dogma & mores exponit Photius in Bibliotheca. Joammer Pbiloponus corporum refurreéìiomem rejicit, multa imcomffderatè ja&at , famάorum etiam Patrum au&oritatem rifu iwfe&ari

[ocr errors]
[ocr errors]

I. 2. Part. 8. c. 4.

[ocr errors]

YL 53. fe&ari aufur. Edidit & quatuor libros adversùs Synodum Chalcedonenfem , impingere ei impudenter conatus Neftorii, cujus perfonam damnavit, errorem, tamquam quae exiftimarit non peccare in hominem, dummodó ejus dogma fanciret. Ejufmodi ineptiis opus replet , nullo faanae mentis argumento. Hexameron item librum {cripfit fuafu Sergii Patriarchæ Conftantinopoliani , ex quo vides eos fuiffe ejufdem gregis. ræcipuum opus fuit adversùs Joannem Scholafticum , San&i Eutychii in di&ta fede fuccefforem, blafphemans in Deo non folummodò tres perfonas , fed & tres effentias feu naturas , atque fiinc vocatus eft Tritheita, & caput Tritheitarum. Sanétus Sophronius Patriarcha Hierofoly

mitanus, in litteris ad Sergium Conftantinopo

litanum , vocat Joannem Grammaticum , conomento Philoponum, id eft , ftudiofum laris, feu veriùs Malaeoponum, id eft, irritum laboratorern, cum Conone & Eugenio malediêtum Trithejas feu triplicis Divinitatis propugnatorem. Docuit tres Deitates æquales: Petrus Syrus & Sergius Armenius cum Ario garriverunt gradatim inæquales; Damianus eorum adverfarius fuit novus Sabellius. Athanafius Syrus & Apozygarius Anaftafius eos conati funt concifiare. Tot peftilentiae monftra ifto tempore graf. fabantur. Theodofianos genuit Theodofius , adversùs Gajanum de Patriarchatu Alexandrino decer. tans, de quibus Liberatus Carthaginenfis. DiviCap. 2o. fa eff ufque mtimc iffa civitas hoc fchifmate, ut Gajamitae & Tbeodo/ami im illa vocemtur, id eff, Pbantafaffae & corrupticolae * Gajanus itaque Julianum Halicarnaffi Epifcopum, Theodofius de Chrifti iDomini corpore fecutus eft Severum Antiochenum, Eutychianifta adeò contumax, ut à Juftiniano Augufto relegari maluerit, quam recipere Synodum Chalcedonenfem.

Theodofiopolis eft Armeniæ civitas : habi-i

[merged small][ocr errors][merged small]

'Cap. 13.

nifta Eutychianiftam, vocat hæreticum , quia nempe ejufdem erroris fequebantur diverfam fa&tionem. Et Heraclium Auguftum , licèt Dei zelum praeferret, fuiffe ex tunc fedu&um oftendit faéta ab illo mentio de una operatione. Clariùs id liquet ex litteris Cyri jam Patriarchæ Alexandrini ad memoratum Sergium, le&tis in decima tertia A&tione Synodi praefentis. $acram Primcipit juffonem relegi , quae ad Arcadium, fan&iffimum Cypri Archi-Epifcopum,contra Paulum Primatem Anepifcoporum Deo decemter conffruéfa eß, cujus laudabili, ac Deo amabilir verè eft omnis quidem intentur, piè immaculatam fidei mofirae re&itudinem allegamr , duas autem operationes im Domimo mofiro Jefu chriffo , ut poft unitionem dicamtur , prohibentem eam inveniems adnuebam , & proferre tentabam homoratiffimam Leonis Epiftolam , duas operationes cùm alterutrùm fcilicet communione, quemadmodùm docet famäiffimur Domimur meus , mamjfeffiffimè proclamantem . Addit Paulum illum non effe Paulum, fed Phaulum , five perverfum, & Primatem Anepifcoporum, feu non habentium Epifcopos. Exponit Sergius in litteris ad Cyrum, leétis in A&tione duodecima : Paulur Prior maligmi caetur Acepbalorum, utique intra Armeniam. Quare perperàm exiftimatur fuiffe Epifcopus Theodofiopolitanus . Ejus argumenta. revinci , & initam cum Graecis Arineniorum concordiam ftabiliri , volebat Heraclius, cujus tamen jam diétam juffionem videtur non adimpleffe Arcadius Cypriqrum Archi-Epifcopus, fed mififfe ad Sergium Patriarcham , atque ità hìc ad Paulum fcripfit litteras fuprà à San&oMaximo memoratas. Et quidem Cyrus adhuc Phafidis Epifcopus erat orthodoxus, profitens non folummodò dogmaticam San&i Leonis Epiftolam, fed & duas ex ipfa operationes in Domino : Undè & illum indè feducere multis conatur Sergius per litteras in duodecima A&ione le&tas. Haec itaque Eutychiana faex ad denuò turbandam Ecclefiam conjunxere peftiferas caudas, primufque dux videtur fuiffe Theodorus Epifcopus Pharanitanus. Etenim praefens Synodus in decima fexta A&ione , in fidei decreto, & in fermone ad Principem acclamatorio, nec non ipfe Princeps in Edi&o confirmatorio, eum inter anathemate damnatos ponunt primo loco ante Sergium & Cyrum. Quis fuerit ejus Epifcopatus, licet colligi ex Synodo Conftantinopolitana fub Menna Patriarcha, cui adfuit Tbeona* Presbyter, & Ambaffator $an&i Montis $ima, & Eremi Raitbae , & fan&iffimae Ecclefiae de Pharam. Subfcripfit hoc modo. Tbeomar Presbyter momtis $imai , & Ambaffator ipfiu* Momtir, & Eccleffe Pbaram , & Laurae Raithae , pro omnibus ibidem momacbis . Nullius populi , fed foloruma in deferto. ifto monachorum fuiffe à quibufdam exiftimatur, qualis olim fuit Epifcopatus monafterii ad San&um Dionyfium. Hinc nulli unquàm Synodo legitur adfuiffe ullus Epifcopus Pharanitanus. At obfunt haec verba Legatorum Romanorum in prima Synodi A&ione: Tbeodorus Epifcopus civitatis , cujus vocabulum Pharam.

Prior opinio magis arridet. Videatur Benedi&tus

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »