Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Uoniam verò pius Chriftique amator Imperator nofter hanc fan&am & univerfalem Synodum allocutus eft , ut eos , qui in' _, Clerum relati funt & aliis divina tranfmittunt, puros & à culpa ac reprehenfione alienos miniftros efficiant ; & quod intelligentia percipitur , magni Dei , qui eft & Sacrificium & Pontifex , Sacrificio dignos , & quæ ex nefariis nuptiis iis inufta funt probra ac dedecora , . repurgent : & proptereà qui funt fanétiffimæ Romanorum Ecclefiæ exa&iæ perfeétionis Canonem fervandum proponant ; qui verò fub hoc à Deo confervandæ & imperantis urbis throno , quod eft humanitatis & mifericordiae ; utrifque paternè fimul & religiosè mixtis , ut neque . quod cft mite ac manfuetum , diffolutum ; neque quod eft aufterum , aftriétivum refinquamus , & maximè cùm ex ignorantia lapfus in non . cxiguam hominum multitudinem pervadat , decernimus ut qui duobus quidem matrimoniis implicati fuere, & ufque ad decimum quintum prætcriti menfis Januarii præteritæ quartæ indictionis , anni fexies millefimi centefimi noni , peccato fervierunt , & non ab eo refipifcere voluerunt , gepofitioni canonicæ fubjicere : eos autem, qui tali quidem bigamiæ probrô ac dedecori implicati fuere, ante noftrüm autem decretum, id quod ntile eft agnoverunt , & malum à fe abfciderunt , & hanc adulterinam , & alienam congreffionem procul abegerunt, vel eos etiam, quorum uxores in fecundis nuptiis jam mortuæ funt, vel ipfi etiam ad converfionem refpexerunt, & continentiam didicerunt , & priorum fuarum iniquitatum obliti funt, five fint Presbyteri , five Diaconi , eos ab omni quidem facerdotali minifterio five exercitio jam ceffàre , præfinito aliquo tempore punitos; honorem autem, in cathedra & ftatione participare, prima fede. contentos: & cum fetu à Domino poftulantes, ut eis condonetur peccatum ignorantiæ. Neque enim convenit, ut is alteri benedicat, qui debet propria curare vulnera. Eos verò , qui uni quidem uxori copulati funt, fi vidua erat, quæ accepta eft , fimiliter & eos , qui poft ordinationem uni matrimonio fe applicarunt , hoc eft , Presbyteros , Diaconos , & Subdiaconos, brevi aliquo tempore à facro minifterio prohibitos , & punitos, rursùs propriis gradibus reftitui, ad alium gradum nequaquamomovendos , eis nefario videlicet diffoluto conjugio . Hæc autem in .. his , qui deprehenfi funt ufque ad decimum quintum , ut diâum eft, menfis Januarii quartæ indiétionis, in prius declaratis deliétis, folùm va1ere ftatuimus ; ab hinc definiemtes , & renovantes Canonem qui dicit : Eum qui duobus matrimoniis poft Baptifmum implicatus fuerit, vel con-, cubinam habuerit, non poffe effe Epifcopum vel Presbyterum, vel Diaconum, vel omninò ex facerdotali Catalogo. Similiter & qui viduam . accepit, vel dimiffam, vel meretricem, vel fervam, vel fcenicam , non pofîè effe Epifcopum, vel Presbyterum, vel Diaconum, vel omninò ex fa

cerdotali Catalogo. , . 5 s: : : , *. : ' Scho

-

[graphic]

- -

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Anon veraciter Apoftolicus eft: Nemini citò mamus impofuerir , me communices peccatis ahenit. Imponendae manus examen & modum oftenderunt in Matthiae Apoftoli ac feptem Diaconorum ele&tione ipfi Apoftoli, convocantes univerfam difcipulorum multitudinem, & cum ipfis deliberantes ac eligentes, ut in litteris ad * - - Hifpaniarum Epifcopos latiùs exponit San&tus Epift. 68. Cyprianus. Forma per plurimos Canones, & Auguftorum Principum , quos hic Juftinianus fecundus laudatur fuiffe imitatus, leges firmata atque innovata ; at per variorum ambitum ac Epifcoporum defidiam frequentiffimè violata . Meritò jam di&us Juftinianus Romanam commendavit Ecclefiam, quod omnes Patriarchali fuae poteftati fubje&los Epifcopos, Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos cogat ad plenam continentiam: Meritò Ecclefiam Conftantinopolitanam, quae fuis etiam Presbyteris ac Diaconis ex miferatione & conniventia conjugii ufum indulget, hortatur fixos fibi terminos non excedere, fervarique praefertim Canonem etiam veraciter Apoftolicum: oportet Epifcopum, Prefbyterum , ac Diaconum effe unius uxoris virum. Apud SanC. &tum Hieronymum in commentariis Apoftolicæ Epiftolæ ad Titum. Quidam de boc loco ità femtiunt : Judaicae , inquiunt, confuetudinis fuit vel bimas habere uxorer , vel plures , & boc mumc volunt effe præceptum, me ir , qui Epifcopus eligendur eff , auno tempore duar pariter babeat uxores. At certum c. 7. eft Apoftolum loqui etiam de bigamia fucceffiva. Unius quippè uxoris apud Apoftolum eft id,quod unius matrimonii vir, uti in libro ad caftitatem Exhortatorio advertit Tertullianus. Pulchrè item adversùs Jovinianum, qui Epifcopos & Clericos omnes delirabat ab Apoftolo ad conjugium adftringi, aut certè fuaderi , San&us Hie!•*• c *9 ronymus: dicit Apoßolus , Eligatur Epifco2 O· pu* , qui umam ducat uxorem & filior faciat ; fed qui unam habuerit uxorem , & filior fubditor in omni aifciplina. Et hoc fecundùm indulgentiam : Quia nempè primo illo Evangelii tempore Nom tanti eramt virgimer , quanti meceffarii Sacerdote*. Undè pofterioribus faeculis eum, qui uxorem aut fi!:!:99$ lios habeat, in Epifcopum eligi voluit Juftiniatit.3.c.48• 1nllS. Laudatus Apoftolicus Canon rigidiffimè femCaP* 7. per in Ecclefia fuit fervatus. Hinc Tertullianus in libro ad caftitatem Exhortatorio: Memini b}gamor loco dejeâor. Et Felici Nuceriano Epifcopo , nullos habenti ad Clerum aptos, nifi quofdam corpore mutilos aut Bigamos , refpondit Epift.4. Innocentius primus Pontifex : De Bigami, nec confuli debuit , quod manifeffa ft le&io Apofloli, UNIUS UXORIS VIRUM ad Sacerdotium fve ad Clericatum debere admitti . Ad facrum Ordinem difpenfare bigamum nec à Brunichil. di Francorum Regina potentiffima rogatus voluit Gregorius Magnus. Ejufdem Canonis obfervantiam Anaftafio Theffalonicenfi Archi-Epifcopo, ac fuo per Illyricum Vicario, San&us Leo fingulariffimè commendat, etiam in litteris nuper Cbriff. Lupi Oper. Tom. III.

[ocr errors]

editis per D. Lucam Holftenium. Ad Epifcopis Ep.*4. »3. & Clericis poft fecundas nuptias in Mauritania Caefareenfi ex neceffitate promotis faciendam gratiam vertit fe in omne latus, ac tandem conclu- _ . '. dit : Eos mec Apoftolica nec legalis auéforitas Sacer- £££*. dotium obtinere permittit. Similes Ecclefiae Afti- " gitanæ Diaconos dejecit fecunda Synodus Hifpalenfis. Et Irenæum Tyriorum Metropolitam, non tantummodò quod Neftorium oleret, fed & quod Bigamus effet, tamquam laeforum Canonum vindex ejecit Theodofius Auguftus. Adeò verè ad Rufum Theffalonicenfem , ac omnes Macedoniae Epifcopos fcribit Innocentius , pri- _ . nus : Nos , omnefque per oriemtem occidentem- EPift ** que Ecclefias moverit veftra Dileäio bigamos peni- °*** tùs mom admittere, mec ad ultimum Ecclefiaffici Ordinis locum adfumere , & fi reperti fuerint, fubmovere. Frequentibus tamen prævaricationibus etiam fubjacuit Canon . Nam & Pfychicos , id eft, orthodoxos in libro de monogamia arguit aut criminatur Tertullianus: Quot enim & bigami cap. , .; præfdemt apud vor, imfultamter utique Apoftolo , certè non erubefcenter, cum illi, legumtur ejus verba. UNuS UXORIS VIRUM ? Quin & Innocentio primo, damnanti ejufmodi Epifcopos & Clericos, generalem Illyricianæ Diœcefeos confuetudinem opponere non erubuit Rufus Epifcopus Theffalonicenfis. Et fupra memoratum Irenæum, à fe apud Tyrios confecratum , ac femetipfum purgare fludens Theodoretus Cyri Epifcopus fcribit ad Domnum Patriarcham fuum Antiochenum. Quod ad biga- Epift. 1 io. miam attimet, Majorum veffigiis imbæf. Nam & beatae faméæque memoriae Alexander, qui Apoßolicam banc Sedem rexit , amâ cum Beatiffimo Acacio Berrhaeae Epifcopo beatae memoriae Diogemem bigamum ordinavit. Eodemque modo Beatur Praylius Hierofolymae Epifcopus Beatum Dommimunw Caefareae, qui bigamur item erat. confuetudinem ergò fecuti fumus , & viror illuftrer , fcientiaque & vita celeberrimor. Ac multa etiam alia bujufmodi mimimè ignorans beatae memoriae Proclur , Com/fantinopolitamus Epifcopus , & ordimationem ipfe admif*, & laudam r admiramfque refcripfit. $imiliter etiam Ponticae Diœcefeor primarii Deo cariffmi Epifcopi, & Palaeßimi omnes : Neque ulla orta bac de re comtroverfa . Et iniquum ducimur umum damnare Irenæum, multis ac variis egregii, facimoribus illußrem . Eum effe adfeverat orthodoxum, fidei zelofum, magnanimum, beneficum in pauperes , ornatum omni Epifcopali virtute. Nihilominùs Theodofii Principis in ipfum permanfit executio, eamque à Juftiniano fecundo monita praefens Synodus adversùs graf* fantem denuò abufum imitatur. Haec Canonis verba, Ufque ad decimum quim

tum praeteriti mem/ r Januarii praeteritae quartae indiéfiomir , demonftrat hanc Synodum habitam anno Domini fexcentefimo nonagefimo fecundo, Sergii primi Pontificis quinto, o&tavo Jußiniani fecundi Augufti. Di&o Januarii die adversùs Clericos Bigamos emanarat nefcio quod, feu Patriarchale feu Imperiale Edi&um, quod Canon nofter honorat eo fermè modo , quo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Cap. 7.

'Tom. I,

fimile fui Antecefforis Siricii adversùs incontinentes Clericos decretum honoravit Innocentius primus Pontifex in litteris ad Exuperium | Epifcopum Tholofanum. $i ad aliquor forma illa Ecclefiafticae vite atque difciplimae , quæ ab Epifcopo Siricio ad Provincias commeavit » mom probabitur pervemiffe , bis igmoratiomi* vemia vemittitur, ità ut de cætero pemitùr imcipiamt abfimere. Et ità gradus , im quibus inventi fuerimt , fc retentent , ut eis mom liceat ad potiora. comfcemdere. Quibus im beneficio effe debet , quod bumc ipfum locum , quem retimemt , mom amittumt. $i qui autem fciffe formam, vivendi à $iyicio miffam detegumtur, meque ffatim cupiditater libidimis abjeciffe , illi fumt modi, :ommibus fub

movemdi : Quia poft admomitionem cognitam fumt ]

arbitrati praepomemdam voluptatem. Dixi , Eo ferè modo : Etenim non de ignorantibus prius Edi&um, fed de iis, qui fefe poft ejus promulgationem coeperant corrigere, agit praefens

Canon , eofque non plenè priori gradui relin- |

quit, fed ad tempus fufpenfos ac pœnitentes, vetito etiam adfcenfu ad fuperiora. Hoc ipfum definit de illis, qui unicam quidem, fed viduam duxerint in uxorem. Etenim & hoc vetat Canon veraciter Apoftolicus, de quo San&us Leo Magnus in litteris ad Epifcopos Mauritaniæ Cæfareenfis. Apoflolicis debemus infervire praeceptir , ut quamlibet quis bonis moribus praeditur , & fuméfis operibus imveniatur ornatur , nequaquam tamem vel ad Diacomii gradum, vel ad Presbyterii bomorem , ve/ ad Epifcopatus culmem ad fcendat , f aut ipfum mom umius uxoris virum, aut 3uxorem ejuf mom umius viri fuiffe claruit. Caufam dat Tertullianus in libro de monogamia: Priffina exempla pofferioribus commumicant, & de difciplima ac forma vetußatis ad movitatem tranfmittunt. Hoc eft, Apoftolicus ifte Canon natus eft ex antiquo Judaico Canone, qui Sacerdotem vetuit bis nubere, aut alterius viduae conjungi. Neque refert, quod Dominus priorem legem adimple{it & caf{àrit, Etenim plamè & mor dicimu* fic deceffiffe legem, ut omera quidem ejus , quæ fecundùm fententiam Apofiolorum mec Patres fuffimere value}ant, concefferimt ; quae verò adjuffitiam fpeéfamt , aon tantùm refervata permaneant , fed & ampliata, ;ut videlicet juffitia mofira abundare poffit fupra Scribarum & Pharifeorum juftitiam. Quod viduarum •maritos & Occidens & Oriens cenfuerit de Clero ejiciendos , teftatur Innocentius primus in laudatis litteris ad Rufum Epifcopum Theffalonicenfem. Attamen non ubique obtinuit hic rigor & perfeâio. Liquet apud Jacobi Sirmondi Concilia Gallicana ex Epiftola San&ti Lupi Trecenfis & Euftonii Auguftodunenfis ad Talafium Epiícopum Andegavenfem. De Clericis bigamis » ufque Ἀa offiarior Eccleffe permittit & patitur : Et quam qui, sacerdotum regulam pro diftriäione fua adfumpferit, jure cuftodiet. Exorcifa, verò aut subdiaconos à fecundi* muptii* penitùs excludit: Nam jam Ecclefi.e obfequiis aggregator ad fecumda* nuptias tranffre mom patimur, quor » poftquam adfumpti fuerint, etiam à primis penitùs arcemus , Exorci. Jfas dumtaxat atque 5ubdiacomos . In Auguflodonemfí

[blocks in formation]

Lectores haberi , & ob tertias dumtaxàt nuptias ad laicos profcribit. Diverfae Ecclefiae diverfo modo circa minores Clericos ftatuerunt ac egerunt. Hinc tranfit Canon ad Presbyteros, Diaconos , Subdiaconos, quipoff Ordinationem uni fe Matrimomio applicaramt : Brevi aliquo tempore à facro minifterio prohibitos & punitos rursùs propriis gradibus reftituit, ad alium gradum nequaquam provehendos, mefario Matrimonio diffoluto. Eo namque tempore Ecclefia Græca fervabat Canonem vulgò Apoftolicum: Immupti, , qui ad C3p. 27. Clerum prove&i fumt , praecipimus , ut , fi voluerint , uxorer accipiamt , fed Le&ores cantorefque tantùm. Presbyteris, Diaconis, ac Subdiaconis indulgebat priùs inita, ineunda Matrimonia vetabat ac annullabat. Et hic rursùm additur moderatio ob decretum menfis Januarii jndi&ionis quartae, Exindè innovatur & confirmatur feptimus decimus inter vulgares Apoftolicos Canon, adfeverans ex uno ante ex altero poft Baptifmum inito Matrimonio non induci irregularitatem, conftantiffimè femper refutatus & projeétus ab Ecclefia Romana & omni Latina. Excipe San&um Hieronymum in Epiftola ad Oceanum. carte- Epiß. 8y. rius Hifpamiæ Epifcopur , homo & ætate vetus & 5acerdotio, umam amtequam baptizaretur, alteram poff lavacrum , priore mortua, duxit uxorem: Et arbitraris eum contra Apoßoli feciffe fentemtiam, qui mm catalogo virtutum Epifcopum umius uxoris virum praecepit effe ordinamdum. Miror autem te umum protraxiffe im medium, cùm ommi* mumdu* bis ordimationibus plemti* Mt . Nom dico de Presbyterir , mons de inferiori gradu : Ad Epifcopor vemio, quo , ff figillatim voluero momimare, tantur mumerur congregabitur , ut Arimimemfi, %ymodi multitudo fuperetur. Totis doçtrinæ ac eloquentiæ nervis conatur fententiam ftabilire. Et in commentariis Apoftoli- Cap. 1• cæ Epiftolæ ad Titum. Multi fuperfiitiofur magir , quam verius etiam eor, qui cùm gemtiler fuerimt , & unicam uxorem habuerimt , qua amiffa poß Baptifmum Cbriffi alteram duxerimt , putant 1m $acerdotio mom legendor , cum utique fi hoc obfèrvandum fit , illi magis ab Epifcopatu arceri debeant, qui vagam per meretrices amteà exercemter libidinem , umam regemerati acceperimt , & multô detefiabjlius fit formicatum effe cum pluribus , quam bigamum reperiri. Et Ruffino , opinionem hanc , tamquam erroneam & à Latina Ecclefia alienißimam improperanti, repofuit: Brevi fermome refpondebo: Ha- I. i ' c. 7. bent libellum , quem im crimem vocamt , illi refpondeant , humc fua difputatione fubvertamt , & fcripta fcriptis arguant. ! Attamen Ruffini improperium fuit omninò ratum & firmum. Etenim Latina, cujus morem Ep. 1. c. 9. ac fenfum fequi debebat Hieronymus , Ecclefia

femper aliud docuit, uti liquet ex Refcripto Si- Ep. i. : : ricii Pontificis ad Himerium Archi-Epifcopum j Tarraconenfem , ac litteris Sanéti Innocentii

• primi ad Vi&ricium Rothomagenfem, ad Ru- I | rum un&tio unius Dei cum unica Synagoga de

, Cap. s. 3. fum Epifcopum Theffalonicenfem, ac ad Syno- monftrabat , unius inhumanandi Dei Verbi cum

1 dum Toletanam. Et Hifpani enim & Illyriciani] | unica gentium Ecclefia conjugalem adunationem

$ cum Græcis carni in hac parte indulgebant. Ad-l | promittebat. Et hinc vaga cum plurimis citra

t. versùm eos fcribit in primo officiorum libro, & | |conjugalem ligamen libido, quoniam non ab

C. in Epiftola ad Ecclefiam Vercellenfem Sanótus | | rumpit laudatum Sacramentum, non facit irre

IS Ambrofius. Plerique argumentamtur UNIUS | |gularem. Hinc item non fieri quem irregularem

Q- Epift. 15. UXORIS VIRUM dici poff Baptifmum habi-| | per duplex Matrimonium invalidum, aut per

'• tae , quod Baptifmo vitium fit ablutum, quo affe- | |aliud validum, aliud invalidum , reétè, fub

: rebatur impedimentum. Et vitia quidem atque pec- | | quadam tamen moderatione, pofteriores Ponti

e cata diluumtur omnia , ut fi quis comtaminaverit fuum | | fices refponderunt. San&tus Ambrofius in lauda

â corpus cum plurimis , qua , mulla conjugii lege focia-] | tis ad Ecclefiam Vercellenfem litteris dat & aliam

)- verit , remittamtur ei omnia; fed conjugia mom re- | |caufam hujus irregularitatis : „Quod Bigamus me

a- folvuntur, ß quis iteraverit. Culpa enim lavacro , | | queat comfolari viduam, honorare, cohortari ad cu

7. ποm lex folvitur. Ex quo liquet duplici etiam ante | [ffodiemdam viduitatem , fervandam marito fidem,

1- baptifma inito conjugio quem effici irregularem.] | quam ipfe priori comjugio mom refervarit . At illa

4 Cap. ;. Ait id effe praeceptum non folius Apoftoli , fta-| [locum obtinet in fola Bigamia vera.

a- tuentis de folis Epifcopis, Presbyteris , ac Dia- Porrò Bigamia interpretativa eft omninò an

[e conis; fed etiam Patres in Nicæni Concilii tra- I [tiquiffima, per Apoftolos introduéta in Eccle

)- ętatu addidiffe, nec inferiorem Clericum effe | | fiam ex lege antiqua : Sacerdor accipiat virginem ,

12. debere, qui fecunda, licet ante Baptifmum, con- I | mom viduam, aut eje&am. De ea fcribit ad San

lI jugia fortitus fit. Ea enim ad omnem Clericum | [§tum Vi&ricium Rothomagenfem Epifcopum c.,.

O- - extenfio eft longè antiquiffima, utpotè nota I [Innocentius primus. $i quis viduam duxit uxo

* * •7. etiam Tertullianó in libris ad uxorem: Difçiplina | |rem, five ante Baptifmum, five poß Baptifmum,

'e- Eccleffe & præfcriptio Apoftoli mon fmit Bigamo, pre- | | mom admittatur ad Clerum , quia eodem Bigamiae

:- fidere. Quod nempè Ecclefiae difciplina Apoftoli | | vitio, feu Sacramenti defe&tu videtur exclufus. In

í- præfcriptionem ad omnem penitùs Clericum am- | | Baptifmo enim crimina dimittumtur, mom acceptae

1- Pliarit. Eamdem difciplinam tradit & commen- I | uxoris comfortium relaxatur. Quomodò enim

e- dat San&tus Auguftinus in libro de bono conju- | | Chriftus Dominus folam fibi defponfavit Eccle

m. CaP. 18. gali. Quomiam ex multis amimabus uma civitas fu-| |fiam, ità Ecclefia nulli unquam alteri nupfit.

a- tura eff babentium umam amimam & cor umum im | | Ipfa eft Evangelicus ac Propheticus afinae pullus,

3* I)eum, proptereà Jacramentum muptiarum tempori r 1 | quem nullus hominum federat ; ipfa eft operarii

n. amoffri fc ad umum virum & umam uxorem redaâum i | dicentes ad Patrem-familias, Quia memo mos com

't eff, ut difpemfatorem Ecclef.e mom liceat ordimare , | | duxit. Et hocce Sacramentum omninò deficit in

Ij ziffumiut uxorir virum. Quod acutius intellexerunt, | |viduæ aut repudiatæ marito.

M. qui nec eum , qui catecbumemur vel paganus habue- Et nofter & Apoftolicus Canon addunt irre

1. rit alteram, ordimandum effe cemfuerumt . De Sa- | |gularem effe etiam illum, qui poft Baptifma ha

I- cramento enim agitur, mom de peccato. Nam im Ba- | | buerit concubinam. Quod ipfum in litteris ad

7, ptifmo peccata ommia dimittuntur. Felicem Nuceriæ Epifcopum fcribit Innocentius

• Ecclefia alium ante, alium ftatum habuit poft ] | primus. Attamen non ob Sacramenti defe&um , . . Dei Verbi ad nos in carne adventum. Antè non | | fed caufa criminis. Nam illum , qui poft Baptif- Epift. 4. una , fed divifa erat in plures difparatos greges, | | ma vel femel dumtaxàt fuerit fornicatus , licèt

- poflea redaéta in unum fub uno Sacramentorum ] | complicem pofteà in uxorem ducat, effe irrepa

- vifibilium fignaculo, ac uno & vifibili & invifi- | | rabiliter irregularem, fcribit Romana apud Jaco

Cap. 1, bili Paftore » ideòque in antiquo Deus permifit] | bum Sirmondum Synodus ad Epifcopos Gallica

I. £tiam fimultaneam, quae unius Dei cum diverfis | | nos. Quod ipfum in commonitorio ad Ammo- iftis Ecclefiis fignificaret, unius viri cum pluri-] | nem Lycopolitanum adfirmat Theophilus Pa- ; 1 • bus mulieribus polygamiam, in novo Teftamen-|| triarcha Alexandrinus. Omnes una voce id cla. `*'

I. to penitùs interdixit, quoniam viri ac mulieris] | mant antiqui Canones. Quin & pofterioribus Sacramentum tunc in Chrifto & Ecclefia debuit l | faeculis idem afferit in litteris ad Theodofium efTe veraciter magnum, id eft, oftendere con-| | CorinthiMonachum Nicephorus Chartophylax junçtionem unius Chrifti cum unica Ecclefia, | | Ecclefiae Conftantinopolitanae. Clero enim iniVirgine » nulli alteri nupta, à nunquam deferen- | | tiandum Apoftolus mandat effè fine crimine, do nunquam deferenda. Novum hocce Sacra- | | etiam fimplicis ac unicae fornicationis moechia. yentum refplendere debuit etiam in ejus mini-| | At commiffi poft Baptifmum : Anterior, licet

L. i*c. 7* £lris » • ideòque nullum in Clerum promoveri, qui | | vaga , faeda , plurima , quoniam in veterem jpfum per duplex, aut etiam unicum cum diffo- l | hominem peccat , à Clero nunquam arcuit aut ¤a pe£{9na Matrimonium in femetipfo deftruxif | | abjecit. Verùm apud nos Latinos jam pridem ££- Hinc & Ambrofius & Auguftinus dicunt || ceffat, proh dolor, hæc fanâiffimâ difciplina. aliamirtegularitatem ex peccato , aliam, qualis | | Etenim San&us Gregorius Magnus Anáream haec Praefens, nafci ex Sacramento, feu ex defe-||Tarentinum Epifcopum , qui laicus concubi

£p. 1. c* &tu Sacramenti. Quod ipfum in libro de mono-] | nam certò habuerat , reliquit in cathedra fub

c.,,. ,,. £f% aut Tertullianus. San£tus Leo in litteris | | hac conditione: $i im facro ordine conffitutur ejus Lib. x. Ep. 1. ** Ep.87. c. i ad Mauritaniae, Gefareenfis Epifcopos fuiffe ait H | te permixtione recolis effe maculatum , Jacerdotii £d. l I • 23• etiam in antiqui Teftamenti Sacerdotibus: Eo. l | bonore depofito , ad. adminifframdum mullo modo *P* ** . : !] præ

praefumar accedere, Eo enim tempore carnalis in IL.3.Ep.z6. £acro Ordine lapfùs adhuc faciebat irregularem, vti liquet ex ejus litteris ad Januarium Metropolitam Sardorum. Et hìnc in ejus, quæ oppofitum I,*.Ind... afferit , ad Secundinum Monachum Epiftola effe Ep. 54. veftimento veteri nequiter à nefcio quo adfùtum pannum novum , eft longè certiffimum. Confirmatur tandem & decimus o&avus Canon Apoftolicus, etiam viduæ, dimiffae, meretricis, fervae , aut fcenicae maritum arcens à facerdotali catalogo. Etenim Innocentius primus in litteris ad Felicem Nuceriae Epifcopum , Gregorius Magnus in litteris ad Joannem Epifcopum ****** §quiIitaniin, faeculis item' poflerioribus, 'Ur. banus fecundus in Synodo Malphitana, ac in Refponfione ad Nicetae Pe&torati calumnias Gardinalis Humbertus adfirmant neminem poffe in Clerum adfumi , nifi virginem , aut maritum unius virginis. Quarè meritò quarta Synodus Toletana à Clero arcet, non tantummodò viduarum aut reli&tarum, fed & maritos corruptaC, 1 9, 4;. rum atque meritricum. Synodus Tarraconenfis addit item Le&torem atque Oftiarium, qui adulteræ uxori, quam omninò dimittere debuerat,

[ocr errors]
[ocr errors]

fuerit commixtus: Gerundenfis etiam iIlumfaícum » qui poft uxorem cognoverit quamvis aliam _ . mulierem. Confirmat Pélagius fecundus in ii.fyit ** teris ad Epifcopum Florentinum. Quæ omnia funt Apoftolicus & antiquiffimus Ecclefiæ Canon , fpe£tans ad Bigamiam interpretativam, & mutuatus à lege antiqua : Sacerdos virginem uxorem accipiat. Caufam dat Innocentius tertius in litteris ad Epifcopum Metenfem : Quia omnibus illis modis Eadem caro dividiturTim plures : L. si Ecclefia enim eft virgo cafta, defponfata „£*t** Chrifto, nunquam deferto, nunquam deferendo , nunquam ad aliam Ecclefiam declinaturo: Adeòque quicumque uxorem, feu vivam, feu defunétam , per aliam copulam deferit, ducit non virginem, aut adulteram cognofcit, exhibere in fe non poteft magnum ißud Sacramentum. Quocircà haec omnis irregularitas fundatur » non in crimine, quod faepè nullum intervenit , fed in defeétu Sacramenti. Et hinc re&è Innocentius tertius refcripfit per ratum dumtaxât Matrimonium non contrahi hanc irregularitatem, quia nempè per ipfum non fuit unio aut

[divifio carnis.

[ocr errors][merged small]

I quis Epifcopus, yel Presbyter, yel Diaconus , yel Subdiaconus, vel Le&or, vel Cantor, vel Oftiarius, cum muliere Deo dicata

coierit , deponatur, ut qui Chrifti Maicus, fegregetur,

fponfae vitium attulerit. Sin autem

[ocr errors][merged small]

Ullus eorum, qui in facerdotali catalogo degunt, extra eas, quæ

in Canone recenfentur, à fufpicione alienas perfonas mulierem póffideat vel ancillam, fe nulli reprehenfioni affinem ex hoc fervans. Si quis autem quæ à nobis definita funt tranfilierit, deponatur. Hoc ipfum autem etiam Eunuchi fervent, ut à vituperatione alieni fint,

providentes •

Qui autem tranfgrediuntur , fi funt quidem Clerici, de

ponantur; fi verò laici, fegregentur.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »