Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Rdo eft optimus ei , qui omnem orationem & rem incipit, & à Deo incipere & in Deum definere , ut dicit Theologus . Quocircà cùm & pietas à nobis clarè prædicetur, & Ecclefia , in qua Chriftus eft fundamentum , affiduè augeatur ac promoveatur , ut ea fupra cedros Libani extollatur : & nunc facros Canones ordientes , ftatüimus fidem à Verbi miniftris , quique ipfum fuis oculis viderunt, & à Deo ele&i funt, Apoftolis traditam, citra ullam innovationem , immutabiliterque ac inviolabiliter effe fervandam . Prætereà autem & trecentorum decem & o&o fanétorum , Patrum , qui Nicææ convenerunt fub Conftantino , qui fuit nofter Imperator , adversùs impium Arium , & gentilem ab eo dogmatizatam Deitatis diverfitatem , vel Deorum potiùs , ut aptiùs dicam , multitudinem ; qui nobis unanimi fidei agnitione confubftantialem , , in tribus divinæ naturæ confiftentibus perfonis , & revelarunt & declararunt , hanc fub ignorantiæ modio abfconfam effe non finentes , fed Patrem & Filium & Spiritum San&um una adoratione fideles adorare apertè docentes : & inæqualium divinitatis gradum opinionem , detrahentes ac divellentes ; & ab hæreticis ex arena conftruóta adversùs rectam opinionem puerilia ludibria dejicientes & fubvertentes . Similiter & eam quæ fub Theodofio majore, qui fuit nofter Imperator, à centum quinquaginta fan&orum Patribus , qui in hac urbe imperante convenerunt , prædicata eft , fidem confirmamus , de Spiritu Sanóto voces , quæ eum Deum effe ftatuunt , ample&entes , & prophanum Macedonium unà cum prioribus veritatis inimicis expellentes; ut qui eum , qui dominatur , fervum effe decernere aufus fit , & infe&tibilem unitatem fecare praedonis more voluerit , ut non effet perfe&um fidei noftræ myfteriüm : unâ etiam cum ifto odiofo ac detefta. bili quique adversùs veritatem fuit rabie percitus , etiam Apollinarem ejufdem iniquitatis myftam, unà condeminantes : qui Dominum . corpus mente & anima non præditum fumpfiffe impiè eru&avit , hinc quoque & ifte imperfe&am nobis faéìam falutem ratiocinans. Jam verò & quæ in Ephefiorum civitate à ducentis divinis Patribus fub Theodofio Arcadii `filio Imperatore noftro expofitæ funt , do&rinas - - tamquam

tamquam infra&um pietatis robur obfignamus , unum Chriftum Filium; Dei '& incarnatum prædicantes , & quæ ipfum fine femine peperit, impollutam femper Virginem , propriè & verè Deiparam decernentes, & ineptam Neftorii divifionem , tamquam à divina forte femotam perfequentes, hominem feparatim unum Chriftum decernentis , & impietatem Judaicam renovantis . Quin etiam quæ in Chalcedonenfium Metropoli fub Martiano, qui fuit & ipfe Imperator nofter, à fexcentis triginta defcripta eft Patribus, fidem orthodoxè confirmamus: quæ unum Chriftum Filium Dei ex duabus naturis creditum , magna ac fublimi voce terrarum finibus tradidit ; & ftultè ac ineptè fentientem Eutychen , qui magnum oeconomiæ myfterium apparentia perfeétum effe dicebat , tamquam vertendum aliquod portentum tetramque peftem , ex facris Ecclefiæ ambitibus exturbavit . Una autem cum eo ctiam Neftorium , & Diofcorum , quorum ille quidem divifionis, hic verò confufionis defenfor erat & propugnator : qui quidem ex impietatis diametro ad unum perditionis & abnegationis Dei barathrum deciderant. Sed & centum fexaginta quinque divinorum Patrum in hac civitate imperiali congregatorum fub Juftiniano piæ memoriæ , qui fuit Imperator nofter , pias voces ut à Spiritu editas cognofcimus & pofteros noftros docemus , qui Theodorum Mopfueftiæ Neftorii magiítrum , & Origenem & Didymum , & Evagrium , qui gentiles fabu1as rursùs fiétas retulerunt , & corporum quorumdam , & animarum circuitiones & immutationes feu tranfmigrationes de integro ruminaverunt , fuis quibufdam mentis deliriis ac fomniis : & in mortuorum

refurre&ionem impiè ac contumeliosè infultarunt : & quæ à Theodoreto fcripta funt adversùs reétam fidem & duodecim Beati Cyrilli capita , & eam , quæ dicitur Ibae , Epiftolam fynodicè anathematiza- * funt & execrati funt . Porrò fextae quoque fanétæ Synodi , quæ inhac civitate imperiali fub divæ memoriæ Imperatore noftro Conftantino pridem congregata fuerat , fidem , quæ majorem ex eo firmitatem accépit , quod pius Imperator eam fcriptam fuo fignaculo muniit ad futufam in omnia faeculâ fecuritatem nón movendam nec agitandam » nos fervare rursùs profitemur ; quæ duas naturales voluntates feu volitiones , duafque naturales opérationes in incarnata Domini noftri Jefu Chrifti veri Dei œconomia nos piè opinari debere , apertè doauit ; iis qui re&um veritatis decretum adulteraverunt , & unam V9luntatem ac operationem unam in uno Domino noftro Jefu Chrifto populos docuerànt , pia fententia condemnatis . Teodoro ( inquimu$) Pharan, Cyro Alexandriæ, Honorio Romae , Sergio , Pyrrho , Paulo, Petro, qui in hac à Deo fervata civitate praefederunt ; Macario, qui fuit Antiochenfium Epifcopus , Stephano ejus difcipulo , & infipiente Polychronio : hac ratione'intaâo & illibato communi corpore Domini hoftri Jefu Chrifti ab eis fervato . Atque ut femel dicamus, omnium , qüi in Dei Ecclefia decora , ornamentaque fuerunt , & luminaria in mundo , vitae rationem obtinentia , firmam fidem valere» <* ufquc ad fæculi confummationem inconcuffam , ac illabefactatam Per1m2\I\CIC.

[ocr errors]

i

:

manere fancimus , eorumque fcripta ac decreta divinitùs tradita : rejicientes omnes , &* anathematizantes, quos rejecerunt , &* anathematizarunt, ut veritatis inimicos , &• qui adversùs Deum inaniter fremuerunt, &• iniquitatem in altum meditati funt. Si quis autem ex omnibus prædiáa pietatis decreta non tenet & ample&itur , ficque opinatur & prædicat, fed iis contra adverfari conatur , fit anathema, fecundùm priùs expofitum declaratorum fanâorum, <* beatorum Patrum decretum, à Chriftiano quoque catalogo ut alienus extrudatur &* excidat . Nos enim juxta priùs definita neque aliquid adjicere , neque quicquam adi

mere omninò ftatuimus, vel ullo modo potuimus.

[ocr errors]

G^:; fingulariter commendat faâam nuper
fextam Synodum, utpotè necdum liberam
ab occultis pefTimorum hoftium infidiis , quorum
unus, nefcio quis in Calliftrati Monafterio malè
feriatus ac Aftrologica judicia vendens Mona-
chus, apud Theophanem dixit ad Bardanem
iPhilippicum, nobilem Palatinum . Imperium
*ibi eff repofitum . Hoc autem dico, quia fexta $ymo-
du* malefa&a eff; fergò imperaveritir , hanc pro-
jice , & imperium tibi fet forte atque longaevum.
Et mifer Philippicus cum juramento fpopondit fe
fa&urum. Stetitque promiffis. Etenim fa&us Au-
guftus fextam Synodum damnari fynodaliter fe-
cit à Pfeudo-Epifcopis, & Conftantino Pontifi-
ci , non confuetam orthodoxæ fidei atque obe-
dientiae , fed contumacem & execrabilem Mo-
nothelitici dogmatis profeffionem mifit, de qua
Anaftafius Bibliothecarius. Ejur facram cum pra-
vi dogmatis execratione Conßantimur fufcepit, fèd
eum Apoßolicae Sedi* cow//io refpuit. Hujus rei caufa,
zelo accewfur omnis caetur Romanae urbis imaginem,

quam Graeci votaream vacant, fex continentemfam* &a , & wniverfaler Synodor, im Bekk/ a Beati Petri erexere . Laudatas quippè Synodos in Ecclefia Conftantinopolitana depi&tas abradi jufferat Philippicus, ideòque injuriam, illam in Romana EcclefiaPontifex ac Romanus populus compenfàrunt. Ejufmodi verò Conftantinopoli imaginem ad perfeéìam fan&arum Synodorum Auguftus, fextæ præfertim firmitatem erexerat haud dubiè Conftantinus imitatus Juftinianum, qui Chalcedonenfem firmaturus omnes quatuor primasjnffit facris Ecclefiarum tabulis infcriptas ad folenne fàcrificium omni populo recitari. lma• ginem Conftantinopoli pöft repofuit Theodofius Auguftus, uti in vita Gregorii fecundi Pon* tificis refert laudatus Bibliothecarius . ln vita Benedi&i tertii addit Romae in Eeclefia San&i Petri adjunâam fuifïè & feptimæ Synodi ima• ginem à Leone Papa quarto. Ità pro noviffima Synodo & adversùmgraffaates ejus rebelles folicita fingulariter ac femper fuit Ecclefia, adeòque & hodie\ nos e(Ie debemus pro facrofan&a SynodoTridentina. -

[ocr errors]

Oc quoque huic fan&ae Synodo pulcherrimè & honeftiffimè placuit, ut ab hoc nunc tempore deinceps ad animarum medelam, & per.

turbationum curationem firmi ßabilefque maneant, qui à fan&is Patribus , qui nos praecefferunt , fufcepti ac confirmati funt , atque adeò nobis etiam traditi funt San&orum & glorioforum Apoftolornm nomine o&oginta quinque Canones . Quoniam autem in his nobis Canonibus praeceptum eft , ut eorundem San&orum Apoftolorum per Clementem conftitutiones fufciperemus , quibus jam olim ab iis , qui à fide alicni fentiunt, ad labem Ecclefiae adfpergendam adulterina quædam & à pietate aliena introdu&a funt , quae Divinorum nobis decretorum elegantem ac decoram fpeciem obfcurarunt, has conftitutiones ad Chriftianiffimi gregis ædificationem ac fecuritatem conducibiliter rejecimus, hære11C3e

ÉÉÉ';$t";# ï ï¤?:

;:.:. • - \ • ~ • : • - quOs omnes Canones , qui à fànótis & beatis noftris? Patribus expofiti funt , id eft , à trecentis' decem & o&o fanétis ac deiferis Patribus, qui Nicææ convenerunt § iifque qui Ancyræ, & iis etiam qui Neocaefareæ, fimiliter & qui Gangris , prætereà & iis qui in Antiochia Syriæ ; atque, iis etiam qui, in* Laodicea Phrygiæ : prætereà autem & éentum quinquaginta Patribus* qui in •hac à Deo confervanda*.&* imperiali civitate , convenerunt';' &* ducentis qui in Ephefiorum Metropoli priùs coa&i funt ; & fexcentis triginta fanáis &> beatis Patribus , qui Chalcedo- . ne : fimiliter & iis qui Sardicæ , & qui Carthagine , & qui rursùs in \hac Dei, cultrice & impcratoria urbe convenerunt fub Ne&ario, qui imperariti htijt civitati praefidebat , & Theophilo qui fuit Alexaiidìae Archi-Epifcöpus .:Qgin etiam Canones Dionyfii : qui fuit Archi-Epifcoptis magnae Alexandrinorum civitatis ; & Petri qui fuit Alexandriâ Ar. chi-Epifcopijs'& Martyr ; Gregorii Neocaefareæ Epifcopi Thaumaturgi; Athanafii Alexandrini Archiepifcopi , Bafilii Archiépifcópi Cæfareae Cäp. pidotiae ; Gregorii Epifcopi Nyfae , Gregorii Theologi , Amphilochii ícoiiii , Timothei Arçhiepifcopi Alexandriæ, prioris Thcophili' Archiepifcopi ejufdem Alexandriæ S. Cyrilli ejufdem Alexandriæ Ârchiepifcopi, ÉÉ qui fuit Patriarchâ hujus à Deo confervandæ & imperaritis eivitatis . Prætereà verò & à Cypriano, qui Aphrorum regiohis fuit Archi-Epifcopus & Martyr; & Synodo quæ fub ipfo fuit, emiffum Canoncm, qui in prædictorüm Præfulum locis folum fecundùm traditam eis confuetudinem fervatus eft . Et nulli licere priùs declaratos Canones ádülterare, vel fiofi admittere, vel alios præter hic propofitos recipere. Ganones à quibufdam falfa adjeäa infcriptione compofitos, qui veritatem cauponari conati funt. Si quis autem quod prædiétorum Canonum. aliquem innovare vel fubvertere conetur , convictus fuerit , reus erit fecundùm eum Canonem , ut ipfe pronunciat Canon, poenam luens & per ipfum in eo , in quo offendit , medelam fufcipiens.

[ocr errors]

tertius, cognomento Scholafticus , Ecclefiæ Conftantinopolitanae fub Juftiniano Augufto

Ravus& antiquus , ac à San&o Gelafio Pon, ; tifice damnatus Græcorum mos eft , non tantùm Epiftolas , fermones , tomos , fed & Ecclefiafticos Canones fub alieno nomine fingefé, mifcere legitimis, fpargere per Ecclefiam , atque ità difcretionis fpiritum cogere ad i folvendos nodos ejufmodi confufionum. Hinc prodiit illa Canohum colle&tio, per Synodum Chal• cedonenfem difcuffa & probata , quam paffim dicimus Codicem Canonum Ecclefiae univerfæ. PHinc item tot affiduæ dietim prodierunt colle&iones aliæ & aliæ, in duo jam volumina congeflae per Chriftophorum Juftellum, poft quas tamen plerafque Theodofius apud Corinthios Monachns à Nicephoro Ecclefiae Conftantinopolitanae Chartophylace quaefivit , quod $ive dubitanter & multi alii quærebant, quinam legitimi, qui

| Epifcopus,- fuæ quinquaginta capitum colleétio-
ni primus non ità pridem inferuerat o&tuaginta
quinque Canones , apud vulgum Apoftolicos,
| cùm anteriores & Græci & Latini folos paffim
quinquaginta, noviffent . . Additos ergò ab illo
Canones prae(ens Synodus recipit & probat.
Ob ejufdem au&oritatem admittit refutatos huc
| ufque à Græcis Canones Sardicenfès , quorum
caufà diétam ejus colle&tionem laudavit in litteris
ad Michaelem Auguftum San&tus Pontifex Ni-
cölaus primus. ' : »
>| : Poftremus Apoftolorum Canon mandat in.
au&toritatem recipi etiam Clementis Romani Pon-
tificis ordinationes feu conftitutiones Epifcopi, edi-
*| tari in oâo libris ; at verò præfens Canon, afferit
depravatas, ab hæreticis, ideòque ad apocrypha
profcribit. 'Secundus fextæ $ymodi camom,' inquit

1

Theo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Theodorus Balfamon, earum leâionem prohibuit , quod im ei, adulteratio faâa fît . Quod ipfum adferunt, & Canonem hunc eodem rigore exponunt

Joannes Zonaras & Alexius Ariftinus. Aliter in I.

Bibliothcca Photius. Comffitutione , ex tribur capitibus reprehenfioni videntur obnoxiae. Ex mala fi&ione, quam depellere mom eft admodùm difficile. Dehmdè, quod contra Deuteromomium criminatiome* «guafdam adduc:mt , quæ & ipfae dilui facillimè poffumt. Denique^x Ariamifno , quem item accuratiùs paulò infando , «fellere quear. Nempe homo fchifmaticus aliquid ex illis adversùs Romanam Ecclefiam venatur. Venatus eft poftmodùm & ÎNicetas Pe&oratus, eis utens tamquam verè Apoftolicis. At repofuit Cardinalis Humbertus, Leonisnoni Conftantinopoli Legatus, fe dedignari Apocrypborum fabulofas traditione r. Pariter Marco Ephefio apud Xixtum Senenfem refpondet Beffarion Metropolita Nicænus. Earum in Clemente Romano non meminit fcriptus à San&o Hieronymo catalogus virorum illuftrium, quin immò ut apocryphas abjicit in Romana fua Synodo Sanétus Gelafius , ejufque judicium omnis (emper Latina Ecclefia eft fecuta, noftris nominatim temporibus D. Cardinalis Baronius, D. Cardinalis Bellarminus, D. Cardinalis Perronius , & Gabriel Albafpinaeus , do&iffimus Epifcopus Ecclefiae Aurelianenfis. Quare bonas horas, quam illis vindicandis, meliùs locare potuerant Carolus Bovius & Francifcus Turrianus. Eas Spiritu Apoftolico pleniffimas, ac in facrarum litterarum Canonem referri aptas malè dixit Thomas Stapletonus. Hauferit forsàn ab Abyffinis feu AEthiopibus, de quibus Alvares: Habent librum in o&o partes divifum, quem ab univerfù Apoftolis Hierofolymae congregatis fcriptum ferunt, quemque ipff vulgò MANDA ET ABETILIS vocant. Fuit opus editum à nefcio quo quarti fæculi homine Ariano , variè & in dogmate & in ritu maculofum , uti facilè poffit oftendi. An fit iftud ipfum , quod San&us Athanafius & Eufebius Cæfareenfis vocant Do&trinam Apoftolorum, longa eft quaeftio, non penitùs malè agitata à Joanne Ufferio in commentariis Epiftolarum San&i Martyris Ignatii & Joanne Dallaeo in proprio de hac re opere, hominibus quidem hæreticis ac deviis , tamen eruditis. Quid quid fit, Do&rinam illam uterque laudatus antiquus Do&or rejicit ad apocrypha. Conftitutionum prima & varia mentio eft apud Sanétum Epiphanium: Quæ & ipfae an fuerint veraciter Apoftolicae, Theologi certant, & adhuc fub judice lis eft. Erant tamen fanæ ac immaculatae, ideòque ab illis, quas nobifcum præfens Synodus habuit ac damnavit, aut penitùs aut plurimùm diverfae. Verùm moleftas de illis & Apoftolicis Canonibus quaeftiones in aliud tempus differamus. ]

obfgnamus , inquit Synodus, etiam reliquos omnes Camomer: Nicænos , Ancyranos , NeoCaefareenfes, Gangrenfes , Antiochenos, Laodicehfes , Conftantinopolitanos , Ephefinos, Chalcedonenfes, quos omnes habes in pleno codice Ecclefiae univerfae. Addit & Sardicenfes , & Conftantinopolitanos fub Ne&tario & Theophilo Patriarchiseditos, quos hodie ignoramus. Exiftimo fuiffe Synodum illam, fub Merobau

meminerunt Socrates. Zozomenus, & apud Chriftophorum Juftellum incogniti au&oris libellus fynodicus: At illo anno Theophilus necdùm erat Patriarcha Alexandrinus. Porrò Sanéti Dionyfii Alexandriniac aliorum

adduétorum Patrum non quaevis fcripta opera recipit in au&oritatem praefens Canon, fed folas | eorum canonicas Epiftolas, atque ità Gregorii | Thaumaturgi ejufmodi Epiftolam, dempto tamen uno fuperiùs addu&to capite, liberare poffit à nota fpuriae fuppofitionis. Omittit Canones Joannis Jejunatoris, Epifcopi Conftantinopolitani , haud dubiè ob rationes à Nicephoro Chartophylace fcriptas ad Theodofium monachum fuperiùs laudatum. Admittit omnes & fingulos San&i Bafilii Canones : Qgin & damnatum San&i Cypriani errorem & deviam Synodum de exfufflando ac repetendo hæreticorum baptif* mate, utique ex di&tis San&ti Bafilii Canonibus, afferentibus ejufmodi exfufflationem atque repetionem, non ad immobile Chriftianum dogma fpeétare , fed ad mobiles Ecclefiarum confuetùdines, circa quas in fuo fenfu abundare poffit quifque Epifcopus, a&tus fui rationem communi Domino redditurus. Addit & poenas in eum , qui etiam hunc errorem peffimum tentarit fubvertere : Atque ità non folummodò in Romanam ac omnem Latinam Ecclefiam , Canonefque Nicæ• nos & Conftantinopolitanos, fed & fceleratè impingit in Conftantinopolitanum Symbolum , à cujus verbis, Confiteor unum Baptifma , profcriptam fuiffe iftam San&i Bafilii do&rinam , eft fuprà oftenfum. Ità Græci in novos quotidie errores prolapfi funt , quafi defertià Deo, praefèrtim poft fextam Synodum , ut in litteris ad Michaelem Auguftum re&è advertit Pontifex Nicolaus primus. LIndè hanc Canonis partem meliores Graeci nunquam receperunt , uti liquet ex litteris Sanéti Theodori Studitæ ad Naucrationis de hac re quaeftiones refponforiis, exftantibus in tertio

tomo Bibliothecæ Patrum. Oftendit ipfe rebapti

zandos folos illos hæreticos, qui in facrofàn&o trium Perfonarum nomine non fuerint baptizati, ac ità limitandum Canonem Apoftolicum, qui omnes rebaptizandos videtur generaliter adferere. Servandum aitfeptimum Canonem Conftan

tinopolitanum.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »