Pagina-afbeeldingen
PDF

AL. 12. c. 3.

«dis, Synodi poftulatoriis fuit proteftatus. Dignus proindè laude Leonis Augufti, fingularum per omnem Orientem Provincialium Synodorum de magno Chalcedonenfi Concilio judicium ad reBellantes illi Eutychianiftas.compefcendo expoftulantis, de quo Facundus Epifcopus Hermiamenfis. Lco religiofiffimus Imperator, non de temporali, poteftate, quam acceperat, $acerdotes Dei terruit , fed potiùs comtra timorem bumanum eis timorem ommipotentis Dei imcuffit. Nec fibi eor ratiomem fuae refponßonis daturos effe prgmomuit , ut dici forfitäm poffet, boc eo* refpondiffe , quod ejus animo placiturum crederemt , qui eis dixit : DIVINAE MAJESTATI DE CAUSA HUJUSMODI ADABITIS RATIONEM. Eodem fanè fpiritu dixit ad Synodum nofter Conftantinus. Judicabimur vobifcum: apud terribile tribuma/ Dei , fi forfam aliquid umquam comfeientiam habetis fuiffe inter. miffum in definitione , qu£ à vobis promulgata eff. Effe voluit quinque generalibus Synodis & unanimi fanétorum Patrum confeffioni conformem per omnia, quam nullus unquam poffit vel caviilari, Epifcopis de longinquo itinere & diu;urna eonmoratione egit gratias, ac fibi, licèt invitus, dici permifit fermonem acclamatorium , longè do&iffimum , integrè legendum. De libero fuffragio Epifcopis per Leonem Auguftum concefío pergit Facundus. Quod Leo Auguffus mom pro fola chriftiant religionis difciplina & obfervamria dixiffe credemdu* e#; verùm etiam quod nulla coa&orum decretorum poffit effe au&oritar , & extremae fit vanitatis vel proferre adversùs aliquem vel •ecipere fententiam poteffati comceffam : Cùm & ipfum momen fententie pereat, quando mon illud dicifur, quod fentitur. ^* Exindè definitionem fuam fubfcripferunt finguli Epifcopi, dixeruntque ad Principem. Pe*imu* piam à Deo coramatam Domimi Potefiatem , Aecut per oblatum pio vefiro Imperio Acclamatorium rogavimur, ut per facram veßram obfignationem robur prgbeatur definitioni à nobis , cum fubfcriptionibus £dite, qug& coram à Deo inffru&a veftra Jeremitate le&a eff. Acclamatorius itaque fermo non tan•ummodò laudabat Principem, fed A&a fynodalia ab illo firmari poftulabat. Ità omninò liquet ex ejufmodi fermonibus Ephefinæ etiam Symodi & Chalcedonenfis. Porrò Auguftus fubfcribi priùs voluit ab omnibus omninó Epifcopis, adeòque anteà finiri caufàm Theodori Aureliopolitani, & Citonati Calaritani Epifcopi , Metropolitæ Sardorum. Quid contentionis habuerit Theodorus cum Principe, ignoro : Citonatus machinationis in Romanam Rempublicam accufàtus fuerat , ideòque hærebat ab Epifcopatu fufpenfus. Etiam nuper fub Martino primo Ponrifice Romanæ Ecclefiae jura laeferat , ufurpans confecrationem Epifcopi Turritani , uti in vita Joannis quinti narrat.Anaftafius Bibliothecarius. £t ipfe tamen & Theodqrus à calumnia fuere abfoiuti, atque ità Synodo fubfcripferunt: Et íunc in manu* fwmem* piifiimur Imperator fubfcriptam favêii concilii definitiomem propria manu fubß„„ jit. Poflremus:poft omnes Epifcopos. : Et hìnc liquet», quo fenfu affiduè dicant Aéta

[ocr errors]

fynodalia : Prefdente magno Imperatore con/amtimo. Præfedit, nequaquam poteßate, fed folo loco & honore. Egregiè id oftendit Gregorius fecundus Pontifex in litteris ad Imperatorem

gius fuggeffiffet , perfuafiffetque Confamtimo, comffamtis filio , Juffimiami fecundi Patri, ut Romam ad mor , id eft , Prædeceffores noftros , fcriberet , ß interpofito jurejurando fcripfit ad mor , & mobifcum egit, ut ad univerfalem $ynodum congregandam vire , utiler mitteremur. Audi Chriftianiffimi Principis verba. Neque eum illis tamquam Imperator fedebo, aut imperiorè loquar, fed tamquam umus ex illir : Et prout ftatuerimt Pomtificer , exequar. Et eor , qui re&è loquuntur, admittemur; eofque , qui malè loquumtur, expellemur , e* exiliis relegabimus. Si Pater meus quidquam ex imtemerata puraque fide perverterit , ego primur illum amatbematizabo. Grandi Ecclefiae damno periit aut latet haec: Epiftola , pleniffima pietatis. Pergit Pontifex. Tumc mor , Deo benè volente , mfmur , & cum pace fexta Synodus celebrata eß. Perrexit Synodus ad Principem. Petimus â Demimi poteftate imfru&a à Deo, ad majorem fidei ortbodoxæ fabilitatem & confirmationem, ut fubfcripta exempla definitionis rele&e edamtur quimque Patriarchalibu* fedibus unà cum pia veflra fubßgmatione. Etenim Augufta confirmatio nequaquam fufficit , nullum Synodo addens robur, nifi fòlùm adversùs rebelles armati brachii terrorem : Opus eft confirmatione Sedis Apoftolicæ, ac tum per omnes Patriarchas fa&ta publicatione. A&a itaque fynodalia mifit Auguftus Quinque Patriarchalibus fedibus , boc modo. Apoftolice $ed* $an&i ac Principij Apoßolorum Petri, mempè Agatboni fan&iffimo Pape femioris Roma. Sedi fan-t. &iffime catbolice & Apoftolice magna Eccle/e Comffamtinopoleor, fve Georgio fan&iffimo & beatiffimo Patriarchg. Apoßolicę Sedi $an&i Evangeliffe Marci .' qui honoratur in Alexandrinorum magna civitate ,' per Petrum bonorabilem Presbyterum, Momaehum $• & Vicarium. Sedi Antiocbenfum fve Tbeopolitarum» magna civitatis per Tbeopbanem venerabilcm & fam&iffimum Patriarcham. Sedi fam&e cbriffi Dei moffri* Refurre&ionis , id eff, Hierofolymorum, obtimemti, locum ejufdem bonorabiliffimae Sedit Tbeodoro De•' amabili Presbytero per Georgium Presbyterum , Momacbum Sebafenum, qui poffeâ Patriarcba 4mti• cbiae fuit. A&a, inquam, fynodalia Princeps mifit Pontifici, non tantummodò publicanda , fed & priùs difcutienda, probanda, confirmanda. Nam & Synodus Chalcedonenfis A&ta fua San&o Leoni Pontifici mifit per Martianum Au* guftum: Tantæ majeftatis & auétoritatis ponde* re fperans Pontificem efficaciùs permovendum: Etiam volens honoratum. Et hinc item ad fòlum Pontificem confuevit fieri fynodalis relatio. Hæc noftra Synodus retulit fe egiffe omnia exdogmaticis Apoßolicis litteris, eas ut à fumme. Apoftolorum vertice Divinè perfcriptas agnovif*. fe, per eafdem hæreticam multiplicis erroris fe&amidepulifse, egiffe fine gratia & odio , in deje&as præfertim hæreticorum perfonas, quas om* mi pietate tentarit ad Ecclefiam & pœnitentiam reducere, in nullo difceffifse à fan&orum Patruma VJ má

[ocr errors]

Leonem Ifaurum. Cùm Patriarcba Domimus Geor- Epim. i.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

i fotem •

, ac

One.

mque Jed} Agafam-. fimP4rcj » f/? , m ,• 'gm/ 'in-i flri: * ntj. Deo'

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

licentia, confirmatione, & foluta certa penfione auri, quafi pro benevolè & gratiosè indultà Religionis & eligendi orthodoxi Pontificis libertate. Didicerant à Wandalis: Qui quomodò hac in re tra&arint Africanam Ecclefiam , videri pof* fit apud Vi&orem Uticenfem Epifcopum , & Au&orem incognitum , probatiffimum tamen » in vita San&i Fulgentii. Eje&is ex Italia Barbaris , barbaram confuetudinem exigere perrexit Juftinianus Auguftus, eamque, etiam poft confecrationem , Mauritio Augufto explere compulfus fuit & San&us Gregorius Magnus , in expofitione quarti Pfalmi poenitentialis eamdem meritò damnans de fimonia. Utique ex parte folius exigentis. Abfit enim, ut Magnum Gregorium, ejus fan&iffimos fucceffores, & plurimos per omnem Ecclefiam Epifcopos, qui per violentiam folverunt, credam fimoniacos. Fuit coa&ta redemptio barbarae violentiae , quam non poterant de Regum rapacibus manibus efeftucare. Efeftucaturus San&us. Anfelmus Cantuarienfis Epifcopus exulare maluit , quam vel obulum pendere Guilielmo fecundo Anglorum Regi. Quod laici Principes, nec ad publicas Reipublicae utilitates aut neceflitates , fine fimonia poffint à promovendis Epifcopis aut Abbatibus quid exigere , res eft nimiùm manifefta. Et qui in templo Judaico columbas vendiderunt , eorum cathedræ flagellante Domino ceciderunt: Undè & ufque nunc fuit , & ufque ad fæculi finem fimonia erit everfiva regnorum. Hanc ergò barbaricam, & Romanum imperium faediffimè maculantem confuetudinem , in fextæ Synodi confirmandae gratiam , ad Agathonis Pontificis preces, diminuit, ad iteratam autem Benedi&ti fecundi inftantiam penitùs exftinxit Conftantinus Auguftus. Bemediâus fecundus , inquit Anaftafius Bibliothecarius, fufcepit Divaie* juffomes clememtiffmi Conftamtimi Magni Principit , per quar comceffìt , ut perfona, qui ele&us fuerit ad Sedem Apoßolicam, e veffigio abfque tarditate Pontifex ordinetur . Ceffit, non tantùm exa&tioni, fed & Ele&ti Pontificis confirmationi. UItraque enim facris Canonibus , Ecclefiafticae libertati, ac Divinis Romanæ Ecclefiae privilegiis capitaliter adverfabatur . Attamen Conftantinus ità honoravit folam Ecclefiam Romanam. Remanfitjugum fuper alias Patriarcha. ... Chriff. Lupi Oper. Tom. III.

les fedes, etiam Conftantinopolitanam, ufque

ad Turcicam captivitatem : Tunc à Mahomete. *

Principe fuifle , remiffum teftatur , Phranzes sina chronico. Reftituit Symeon Trapezuntinus, ob-. latis quingentis florenis à barbaro Rege mercatus* facrilegè Patriarchatum . Creviffe. primùm ad. duo, deindè ad tria florenorum millia Zygoma-, las in Turco-Graecia, & Chronicon Conftantinopolitanum , tandem verò redu&um ad duo affirmat Malaxus in hiftoria. Patriarcharum. Ad-* ditum pofteà eft &c aliud tributum, quod quotannis Patriarchæ debeant barbaro : Primum Pefcefion , fecundum Charatzion à Græcis nominatur. Duplex occurrit · quæftio circa præcedentia. Prima eft, ' An Theodorus Ecclefiæ Hierofolymitanæ Vicarius, cujus in Synodo Apocrifarius fuit Georgius Presbyter & Monachus , fuerit

[ocr errors]

tæ Ecclefiae ? Etenim fupra conje&uravi fuifíe forfan Dorenfem Epifcopum; at verò A&a noftra fynodalia affirmant Presbyterum : Ità etiam vocat ipfe Georgius in fubfcriptione definitæ fidei,fermonis Profphonetici, & Relationis fynodalis ad Papam Agathonem. Refpondeo tamen fuifíe Epifcopum. Eo namque tempore vacantes Ecclefiae , Romanam excipe , non per Capitulum, aut Vicarium Presbyterum , fed per Vifitatorem: feu Intercefforem Epifcopum gubernabantur. Neque novum eft Epifcopum vocari Presbyterum. Ità vocari poffit Theodorus, quod in prima Palaeftina effet. fenior Provincialis . Et cur nequeat effe mendum ? Laudatæ namque fubfcriptiones etiam Theodorum Melitinae Epifcopum , quem certum eft fuiffe fecundae, vocant Metropolitam primæ Armeniae. • •*•* Altera quaeftio eft , Quomodò Legati Apofìolici fine contradiétione paffi fint Georgium Patriarcham Conftantinopolitanum affiduè federe, loqui, fubfcribere primo loco ante fedem -Alexandrinam •, • & , Patriarcham: Antiochenum ?, Quomodò paßi funt ejus Sedem vocari Apoftolicam ? Etenim Remenfis fub Leone nono Pontifice Synodus Excommunicavit $an&i Jacobi ArchiEpifcopum Galliciemfem , quod contra far fibi vendicaret culmem Apoftolici momimi* . Culmen iftud ConftantinopQlitano nequaquam competere declaravit abundè San&us Leo magnus in litteris adversùs ambitum Anatolii. Refpondeo Epifco-* porum Conftantinopolitanorum fuperbiam femper creviffe ufque ad affeélatum fupremum Ecclefiae Primatum , & apertum fchifma . Hac in Synodo, uti- & in feptima poftmodùm , ob Ecclefiae pacem Romani Legati difpenfatoriè multa diffimularunt. Et benefica ifta juffio* fuit omninó miffa , & ab Agathone Pontifice recepta. Synodalis Relatio , nefcio quibus de caufis, • dilata fuit ; interim quartò Idus Januarias, indi&tione decima , anno Domini :fexcentefimor o&tuagefimo fecundo, objit laudatus Pontifex, atque ità, & Relationem, & Romanos Legatos Princeps detinuit ufque ad promotum * novum Pontificem, Synodi confirmationem ab illo petiturus. Lucidè id affirmat novus Pontifex , Leofecundus in litteris Synodi confirmatoriis, Principi dire£tis. Legator buju* 4poffolicæ, $edit, MaG frjg

£vi , veffrae Romame Ecclefie , Pietatis veffre fervuler, Tbeodorum & Georgium Presbyteror, & Joamsempiacomwm, filior moftror , qui à Prgdeceffore meo Apoftolicg memorie Agatbome Papa per o&avam imdiAfftrem pro caufa fidei illuc dire&i fuerant, per muper elapfam decimam indi&ionem , menfe Julio , eum» Divalibus clementia veffre apicibus & ßmodali, bus gefii* fufcepimus. Pro Decima legendum eft , Indi#ione `duodecima; Etenim poft Agathonis mortem ApoftoljcaSedes vacayit anno integro, menfibus feptem, diebus quinque, ac ordinatus tunc eft Sanâus Leo fecundus, die decimo; quinto menfisAugufti. Adeò diuturnæ vacationiscaufam aperit Sanâus Nicephorus Patriarcha, jn Chronico : Tbeodorur, Patriarcha Conftantinopolitanus, ob haerefin Monotheliticam ac va-, rias in Romanam Ecclefiam infolentias deje&us, reffituitur, ammo uno , tribur mmfibus. Eo ipfò] anno, quo ad meliorem vitam abiit S. Agatho, in fedepm ille rediit, coram Legatis Apoftolicis dolofam pœnitentiam egit, novi Pontificis creationem per reconciliatum fibi Principem , fine cujus licentia fieri non poterat, moratus eft , & ad exequendascogitationes fuas detineri eò ufque JLegatos perfuafit. Firmo teftimonio hæc ne«queam adfeverare : Verùm quae alia caufa tantarum in creando Pontifice morarum ? Novo itaaeque Pontifici, nec non nuperæ centum viginti quinque Epifcoporum fub Agathone Romanae Synodo, à qua dogmaticas & dire£trices acceperat litteras, folenniter ac honorificè fuos remifit ILegatos, præfentem Synodum confirmari petiit & quoad fidei definitionem & quoad damnatas perfonas. Et adjunxit. Hortamur vefiram facrariffimam $ummitatem , ut quam primùm mittat defí gnatum ab ea Apocrifarium, ut is in Regia urbe degat, & im emergentibus , ßve dogmaticis , five ca'nomicis, ac prorsù in omnibus Ecclefiafiicit negotiir, paßrae sam&itatir exprimat ac gerat perfomam. Loquitur adversùs audaciam Pauli Patriarchæ, qui Latinum altare in domo Placidia deftruens fperarat firmare perpetunm fchifma, ac in perpetuum excludere Legatos Romanos, - Legatos Princeps non remifit vacuos. Quorhodò ad Agathonem Divales juffiones Papalis confecrationis tributum releyantes, ità ad Leo nem fecundum mifit juffiones, de quibus Anaßafius Bibliothecarius in vita Joannis quinti Pontificis, qui Diaconus fuerat unus Legatorum. Expleta fexta $ynodo, Joannes à clementif fimo Principe relaxatur magmum gaudium Ecclefie fecum detulit, id eff, ipfam fextam $ynodum , vel Aedi&um clememtiffmi Principi, confirmam £amdem $ynodum: Nee mom & alias Divaler juffiomer , relevantes annonae capita patrimoniorum $icilis & CalaArie mom pauca , fed & pr£ceptum frumenti fimilitew , vel alia diverfa , utique à Patre ejus Conftante crudefiter impofita, qu£ Romama Ecclefia ammu} minimè poterat perfolvere. Quare praefentem Symodum lubenper & plenè quoad omnia confirmavit Leo fecundus. Benedi£tus fecundus recipi fecit etjam ab Hifpanis, adversùs Graecorum Synodos ob quintæ de tribus Capitulis A&a recalcitrantibus, uti videre eft apud quartam decimam Syno

[ocr errors]

dum Toletanam. Eamdem confirmavit Jufti

nianus fecundus Auguftus, noftri Conflantini: filius & fucceffor : Recepit omnis fub coelo Ec{clefia , infertam tandem profeffioni Romani. Pontificis, ac omnium fub cglo Epifcoporum. I Eam è Græco Latinè redditam ab ipfo Leone Pontifice, Anaftafius teftatur. Í Addit in vita San&i Agathonis. Macarius cum fùis amatoribus , id , Stepbamo , Anaßaß exH Presbyteris , & Leontio ex-Diacomis , Polycbronio, Epipbanio ex-Presbyteris, trufim exilium im Roma4 mam dire&i fumt £ivitatem. In vita Leonis fecundi 1 ait Anaftafium Presbyterum, Leontium fuiffe ] Diaconum Ecclefiae Conftantinopolitanæ, à præfenti Synodo necdùm anathematizatos. At quæftio eft, Quomodó Ex-Patriarcha Macarius, Stephanusejus Syncellus, demens Polychronius, omninò anathematizati, fint miffi Romam in exilium ? Oafin quippè aut Cucufum deportari confueverunt hærefiarchæ : Quomodò Romana ] urbs coepit in exilium demutari? Exponit Con

1 ftantinus Auguftus in litteris ad Leonem fecun•

dum. $an&um & umiverfale concilium infanum» Macarium cum illius baerefeor fociis Pomtifieali babitu mudavit. Ommer verò fcripfi r precibus $eremitatam mofiram precati fumt, ut eos ad veßram Beatitudinem mitteremus. $ic igitur fecimus , eofqüe a4 vor mifimuj , vefiro Patermo judicio omnem ipforum» caufam permittenter. Macarius ergò cum fuis damnatis affeclis à Synodi fententia appellavit Romam ac Sedem Apoftolicam, & neque Princeps neque Synodus praefumpfit non deferre. Ex quo liquet Dominum Papam effè generafi Synodo majorem ac fuperiorem . Et quidem Anaftafius Presbyter acLeontius Diaconus ad mentem per pœnitentiam reduces receperunt in die fan£to Theophaniæ pacem à Pontifice. & Ecclefiae communionem : Exponemter per propria fcripta fidem fuam, juxta quod & fam&a $ynodus determinavit , amatbenmatizante, omnes haereticor , & fùprafcripto* viros complices , quar fan&a $ymodus velJedes Apofolica amatbematizavit. At verò Macarius, Stephanus, Polychronius, Epiphanius manferunt ob(tinati, ideóque per diverfa momaßeria fumf in carceres detruff, De Macario addit in feptima Synodo Petrus Romanæ Ecclefiae Presbyter, ac Adriani primi Pontificis Legatus. Et Romae quoque extorris erat Macarius à fan&a Synodo fexta dammatur : Verùm piae memorationis Pater noffer Benediéìus fecundus Pontifex deliberandi fpacium per triginta dier illi conceffit , & quodam tempore Bomifacium confiliarium ad eum mißt, quò verbis a4monitione plenir ex facra Scriptura illum infrueret, Verùm ad meliorem mentem haudquaquam perduci potuit. Id autem Pater beatus ob id egit, quò tllum rursùs im priffimum ßatum reciperet , Defunéto, qui quinque fedit annis, Theophanio, volebat , difpenfatorio pacis amore, Benedi&us fecundus levare ac in gradum reftituere Macarium : At frufìrata in Æthiope fuit illius pietas, atque ità in Romanis carceribus eft infelix Macarius defun&us. Ecclefia Antiochena habet & fanétum Patriarcham Macarium, à Flandris noftris dileaum, cujus A&a & vitam habet Laurentius Surius ad diem decimam Aprilis. 3. Reftant aliquot quæftiones. Prima eft , quomodò

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

modò praefens Synodus non damnarit etiam Theodorum Ex-Patriarcham Conftantinopolitanum, ob nimias pro haerefi Monothelica in Sedem Apoftolicam contumacias à Conftantino Augufto, haud dubiè de Sanéti Agathonis Pontificis juffu atque licentia, ejeétus proximè ante Synodum è fede ? Synodus enim difcuffit atque damnavit cun&os huic fchifmati quovis modo commixtos, Epifcopos, Clericos, Monachos , vivos, mortuos. Difcuffit etiam Thomam , Joannem, Conftantinum, Patriarchas orthodoxos, circa eorum A&ta & fcripta perfcrutans omnem Hierufalem in lucernis. Quomodò ergò pepercerit uni nequifsimo adhuc viventi Theodoro? Et in vita San&i Agathonis ait Anaftafius 38ibliothecarius. Deindè protulit conftantimus Augußus tomum ad relegendum, im quo vanum baereticum dogma Macarii erat confcriptum, & ejus mamu fubfcriptum , apertiffimè umam voluntatem im Idomino affirmanti,. Sub ipfius fcriptione & Tbeodori Ex-Patriarcbae, utique juxta eum temorem , ibi fubfcriptio erat. Eum etiam ad quintae Synodi A&a falfanda fuiffe Macario cooperatum teftatus eft-Georgius Presbyter ac Monachus Antiochenus. Dubitandum non videtur, quin ob ejufmodi fuerit Theodorus omninò damnatus. ßefpondeo non dubitandum. Adduéta arguamenta plenè me convincunt. Et hæc eft caufa Papalis creationis ultra annum & medium di1atae , & detentorum eò ufque poft Synodum in Regia civitate Legatorum Apoftolicorum. Defun&to namque Georgio Patriarcha, ambitiofus Theodorus fimulavit, & coram eifdem ?Legatis egit erroris poenitentiam , Ecclefiafticam communionem & cathedram Patriarchalem recepit, impetravit è damnatorum catalogo expungi nomen fuum & radi omnia in fe a&a , atque amore pacis Leo fecundus acquievit. Nam & ex eodem amore Benedi&us fecundus volebat reftituere pefsimum Macarium. Altera quaeftio eft , An Honorius Pontifex reverâ fuerit à fexta Synodo damnatus ? Eft quaeftio fcabrofa , in qua audire malim. Pro parte affirmativa facit auétoritas praefentium A&orum fynodalium, quae binas Honorii ad Sergium Patriarcham dogmaticas litteras maturiffimè difcufferunt, fuper illis deliberarunt, & tandem unà cum perfona damnarunt. Damnationem etiam fidei decreto inferuit . Eamdem laudant fermo acclamatorius ad Principem, Relatio fynodalis ad San&um Agathonem, ad eumdem ac Leonem fecundum ejus fuccefforem litteræ Conftantini Augufti , ac in laudati Leonis vita Anaftafius Bibliothecarius. Et San&us Tharafius Patriarcha Conftantinopolitanus in litteris ad Ecclefiam Alexandrinam, Antiochenam, ac Hierofolymitanam, le&tis & probatis in tertia A&ione feptimae Synodi. Per fextam Symodum, ßcut ex duabur maturis Cbrifum, ex quibus & eff, olim didiceram , ità & duar maturales voluntater & operationer ejus im utraque matura credidi, bumama fci1icet & Divima: $ubmittoque amatbemati Cyrum , Sergium , Honorium, Pyrrbum , Paulum , & ommes confeéfatores eorum , utique à fexta Synodo damnatos. Et Theodorus Patriarcha Hierofolychriß. Lupi Opcr. Tom. III.

mitanus in litteris fynodicis, ibidem le&is ac probatis . $exta Synodus quemadmodùm alius fol. emicuit : Amatbematizavit Sergium, Pyrrbum , Pe- . trum , Cyrum , Honorium , Tbeodorum Pharamitamum , & Polycbronium delirum fenem. Addit Synodo adfuifíe Epifcopos ducentos oétuaginta novem. Et ipfa feptima Synodus in fidei decreto per Romanam Ecclefiam confirmato: $exta Symodus abjecit Sergium, Homorium , Cyrum , Pyrrhum, Macarium , & eor , qui fine voluntate funt pietatis , atque iffis fimilia femtiemter. Et in fermo* ne ad Principem Conftantinum & Irenem acclamatorio, ac in litteris ad Ecclefiam univerfam iftud ipfum confirmat. Et o&ava generalis Synodus in fidei feu profefsione feu decreto, per Apoftolicam Sedem item comprobato. Anathematizamus Tbeodorum, qui fuit Epifcopus Pbaram, & Sergium , & Pyrrbum , & Paulum , & Petrum , impio, Praefules conffantinopolitamorum Ecclefie , atque cum eis Honorium Romae , umâ cum Cyro Alexandriae, mec mom & Macarium Antiocbiae , & difcipulum ejus Stephanum, qui fine voluntate ac operatione amimatam amima rationali Dei carnem praedicaverunt. Et Adrianus fecundus Pontifex in Romana fua adversùs impium Photium Synodo, apud o&avam laudatam le&ta & probata.

fulibus judicaffè legimur , de eo verò judicaffe quemquam non legimur. Licèt enim Honorio ab Orientalibus poft mortem amathema fit di&um, fciendum tamem eff , quia fuerat fuper baereffaccufatur , propter quam folam licitum eff mimoribus Majorum fuorum motibus reffere, vel pravor fenfu r liberè refpuere. Quamvis & ibi mec Patriarcbarum mec caeterorum Amtiffitum cuipiam de eo quamlibet fuerit proferendi fententiam, niff ejufdem primae Sedis Pontificis confemfu* præceffìffet , au&oritas . Damnatum fuiffe cum expreffa Agathonis Pontificis licentia affirmat & noftra praefens Synodus in relatione, ad laudatum Agathonem: Eor , quos inter Honorios, amatbematibur imterfecimur ex fententia per veffrar litterar de iis priùs lata. Et Romani Pontificis antiqua profefsio damnat omninò etiam Honorium. - - ' Pro parte autem negativa faciunt hae ipfae litterae, in quibus idem Pontifex ac ejus Romana Synodus Honorium ab omni hærefi lucidè expurgant , vetantque damnari ullum , r.ifi à fefe, aut Lateranenfi San&i Martini Pontificis Sy• nodo damnatum, inter quos certum eft non fuiffe Honorium. Quis hocce momentofifsimum mandatum credat à Legatis fpretum fuiffe aut negle&tum ? Et hinc Eminentifsimus Dominus Cardinalis Cæfar Baronius credit A&a fynodalia falfata à jam diéto Patriarcha Theodoro, qui in Romanam Ecclefiam implacabilis pro fuo erafo Honorii nomen inter damnatos infcripferit. Eum egiffè ait cum præfenti, quomodò Theodorus Caefareenfis in Cappadocia Archi-Epifcopus & Juftinianus Auguftus egerunt cum Synodo Chalcedonenfi , purgandam affeverantes à naevo trium Capitulorum. Hanc ille non purgandam, fed fupplendam atque ornandam perfuafit addita damnatione Honorii. Eam egit per Principem ac detentos Romanos Legatos.

G 2 Et

Romanum Pontificem de omnium Ecclefiarum Præ- Aa.,. Et ità error etiam ad feptimam & o&avam Synodum fuit propagatus. Verùm dura funt ifta : Apoftolicos Legatos arguunt manifeftae in re longè graviffima praevaricationis. Quomodò in vita Joannis quinti, Aunius è Legatis, Anaftafius Bibliothecarius eos reduces affirmat ab omni Romana Ecclefia fufceptos fuiffe omni gaudio tanquam ob Apoftolicas vices feliciffimè geftas? Quomodò dicit de Leone fecundo Pontifice ? Hic fufcepit fan&am fextam $ymodum, in qua comdemmati funt Cyrus , Sergius , Honoriur. Quis Theodorus librum Pontificalem vitiavit ? Quare labitur Bibliothecae Photianae Scholiaftes, affirmans diétae impofturae Anaftafium palàm adverfari ? Quomodò nullus unquam JRomanus Pontifex, nullus per ea tempora Ecclefiae Latinae Pater impofturam detexit,arguit,abrafit ? Certè Adrianus fecundus Pontifex, dicens de Apoflolicæ Sedis licentia damnatum Honorium, omninò locutus eft ex authenticis archivis Ecclefiae Romanae. Quis eum intrufit in Romani Pontificis profeffionem, à qua damnatur, non ut hæreticus, fed tamquam Qui pravitati baercticae praebuerit fomemta? - Apoftolici ad Graecorum Synodos ac Principes Legati paffim à Romano Pontifice acceperunt duplicia mandata, commonitoria , inftru&tiones: Publica feu patentalia , ac fecreta. Liquet ex Regefto , ac Epiftolis Hormifdae Pontificis, quas inter etiamnum exftat fecreta inftru&tio data Legatis ad Anaftafium & Juftinum Auguftos . Probari poffit etiam ex litteris Sanétorum Georgii ac Leonis. Quapropter duplicia mandata habuerunt etiam Legati ad præfentem Synodum. Publica {eu patentalia mandabant damnari folas à Martino primo aut Agathone Papa damnatas perfonas, lucidèque eximebant Honorium. Verùm quid fi orthodoxi Græcorum Epifcopi illum in prophanis hæreticorum Dyptichis ubique radiantem velint damnatum , aliàs in Ecclefiarum pacem non confenfuri ? Eum quippè ut fuum ebuccinarant ubique mendaces Monothelitæ, & plurimis etiam orthodoxis perfuaferant. Hoc ergò in cafu fecreta Legatorum inftru&io eum difpenfatoriè damnari, & pro plurimorum falute immolari, utpotè qui aliquid caufae dederat, permifit. Et ità eft omninò fa&um . Eoque omninò refpexit Adrianus fecundus, ajens Honorio poft mortem di&tum Anathema, non ab univerfa Ecclefia, fed ab Orientalibus:, Romana namque & omnis Latina Ecclefia ad anathema iftud gifpenfàtoriè folummodò tacuit.& diffimulavit,

Et hinc ipfum fuisSynodi confirmatoriis litteris. inferuit etiam Leo fecundus. Tertia tandem quaeftio eft , An hæ Leonis fecundi tam ad Conftantinum Auguftum, quàm ad Hifpaniae Epifcopos, Epiftolae fint legitimæ ?. Etenim & ipfas D. Cardinalis Baronius adfirmat. fpurias & fuppofitas. De priore probat ex tribus argumentis. Primò, quod ipfa dicat à Conflan-. tino Augufto fcriptum pro habenda Synodo ad, Agathonem Pontificem, cùm tamen fcriptum fuerit ad folum Donum ejus Praecefforem. Secundò, quod fibi ipfi adverfetur Epiftola in tempore ac indiçtione: Etenim data fcribitur nonis Maii, indiétione decima, & tamen Auguftas quibus refpondet litteras, Romam adyeniffe di-, cit menfe Julio ejufdem indi&ionis. Et data effe. debuit, non decima, fed duodecima indiétione. Tertiò, quod poft damnatum cum Monothelitis Honorium addat: Et omnes , qui im fuo errore defunái fumt, fimiliter amathematizamur. Hifce verbis afleri exiftimat D. Cardinalis Honorium in errore defunétum, quod à vero & Leonis fecundi pietate efl penitùs alienum. In Epiflola pofteriori arguit hæc verba : De diverf. com;iliis buic fan&ae Apoftolicae Sedi fubjacemtibus Arcbi-Epifcopi fumt à mobi* ad {extam Synodum definati. Nullus enim miffus fuit Archi-Epifcopus, fed tres dumtaxàt Epifcopi: Et ab Agathone mifii funt, non à Leone, Refpondeo tamen hæc non convincere. Ad primum dico à Conftantino pro habenda Synodo fuiffe omninò fcriptum etiam ad Agathonem. Difertè id adfirmat ipfe Princeps in litteris fuis ad Leonem fecundum , & Gregorius fecundus in litteris fuperiùs laudatis ad Leonem Ifaurum, dicens fcripfiffe Principem perfuafum à Georgio Patriarcha, qui federe non coepit, nifi fub Agathone. Ad fecundum refpondeo diem & Confùlem , quod & D. Cardinalis fatetur, facillimè olim ab imperitis aut negligentibus librariis fuiffè in numero vitiatos. Ad tertium dico illam claufulam nequaquàm extendi neceffariò etiam ad Honorium. Ad quartum dico miffos etiam Archi-Epifcopos; at per Legatos. Adfuit enim Legatus Archi-Epifcopi Ravennatis: Et tres Epifcopi miffi tenuere vices omnium per Occidentem & Septemtrionem Archi-Epifcoporum. Et vox illa , • A mobis , aequivalet huic , A Romamis Pomtificibus. Res lucida non eget exemplis . Et priorem Epiftolam Paulus quintus Pontifex, tam* quam legitimam Synodi confirmationem, nu

[merged small][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »