Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rus fidem fuam ac praedicationem, accepitque ab illis dexteram : $ignum, inquit in libro Praefcriptionum Tertullianus, concordie & convenienti£, id eft , Epifcopatus atque Apoftolatus confir-! mationem. Hinc Apoftolico adversùm Arianos Nicæna, Nicæno Symbolo adversùm Macedonianos atque Apollinariftas addidit Synodus Conftantinopolitana. Et de laudato Conftantinopolitano Symbolo, Sanéto Proterio Patriarcha Alexandrino, ac Ægyptiacae Digcefeos Epifcopis Eutychianiftis fcribit ad Leonem Auguftum, in litteris poft Synodum Chalcedonenfem exftantibus, Evoptius Cyzicenus Epifcopus, Metropolita Hellefponti. Hanc $ynodum Proterius Alexandrime civitatis Epifcopus unà cum eis prafem , firmavit. Nempè ejus Anteceffor , Eutychianæ & perfonae & perfidiae defenfor, Diofcorus Symbolum Conftantinopolitanum rejecerat, ideòque ejus fucceffor & omnes per Ægyptum Epifcopi fuere compulfi ipfum in fua confecratione profiteri. Et in libro adversùs Mocianum fcribit Facundus Hermianenfis Epifcopus de Acacio Patriarcha Conftantinopolitano: AMortuus quoque per libellor ordimandorum Epifcopo rum mumc ufque dammatur eff. Quia videlicet poft compofitum ejus fchifma neminem, nifi qui ejufdem nomen & opera ejeraret, ordinari apud Graecos Epifcopum permifit Pontifex Hormifda. Pergit Facundus: Poftquam contigit, ut in libelli fuir ordinamdi Epifcopi Tbeodorum Mopfueffemum cum fuis dogmatibur , & Epißolam Ibg & Theodorati fcripta damnarent. Utique juffu Juftiniani Augufti. Et ad Conftantium Archi - Epifcopum Mediolanenfem fcribit Sanélus Gregorius Magnus. Deceffor Fratermitatir tue Laurentius diffri&ifjimam de obfervanda quinta Synodo & trium Capitukorum damnatione cautionem Jedi Apoftolicg emifit , im qua viri mobilißimi & legitimo numero fubfcripferunt. Inter quor ego quoque tunc Urbamam Pr£turam gerem, pariter fubfcripff. Quia poffquam talis fciffura pro mulla re fa&a eff , juffum fuit ut $ede* Apoftolica curam gereret , quatenùs umitatem umiverfalis Eccleffe im $acerdotum mentibur per omnia cuffodiret. Plurima habemus ejufmodi exempla: Quae & hæretici atque fchifmatici pro fui furoris cuftodia funt æmulati. Quomodò Photius Ecclefiae Conftantinopolitanæ intrufus adulter hac in violentia excefîèrit, audiemus infrà à Synodo o&ava. Et apud Eufebium Caefareenfem in Ecclefiaftica hiftoria fcribit ad Fabium Patriarcham Antiochenum San&us Cornelius Pontifex & ejus Romana Synodus de Novatiano, rebelli atque fchifmatico Anti-Papa. Cùm feciffet oblationes , & fingulis partem diftribuiffet , miferos bomine, pro benedi&ione & gratiarum aâiome jusjurandum dare coegit: Atque fuit utrifque mamibus mamur accipiemtis prebendem mom priùr dimifit , quam boc jurejuramdo eum obftrinxiffet (illius enim verbis utar) jura mibi per corpus & $anguinem Domimi moffri Jefu Chrifti, te mumquam me deferturum, mec reverfu rum ad Cornelium. Eadem in miferandas hominum animas violentia ufi funt & Monothelitæ, de qua gloriofiffimi judices dixere ad fan&tam Synodum. $i videntur feu ab Epifcopis , feu à Clericis , vel à Monacbis ,

Cbriff. Lupi Oper. Tom. III.

ceterifque quibufdam libellor exegiffe hi, qui Epifcopatum gefferumt bujus à Deo confervande Regie urbi*» de una operatione & uma voluntate , hgc etiam pr£-. vidimur , ut Georgius Deo amabilis Diacomu* & Chartophylax ad medium imdiminutè deducat , & ipfa fecundùm judicium fam&i veffri Concilii extermimio contradamtur. Porrò varios variorum libellos ejufmodi & chartas produxit Georgius, atque Synodus ità pronunciavit. Cognitiomem accipienter prolatorum mobi- libellorum atque chartarum , fve aliorum opufculorum, comperimur in umam eamdemque impietatem concurrere : Et prgvidimur bgc tamquam profama & anime perniciofa comtimuò ob perfe&um exterminium igne concremari. Addunt A&a fynodalia : Et combuffa fumt. Poft haec gloriofiffimi judices difcuffas volue^ runt omnes penitùs fchifmati huic commixtas perfonas. Et meritò. Purganda enim erant Dypticha Ecclefiaflica , è quibus nemo orthodoxus Epifcopus, praefertim Patriarcha, eradi poffit fine gravifsima injuria, nullus hæreticus infcribi , aut infcriptus relinqui fine fædifsima macula, immo plena everfione Catholicae communionis, de qua ad Anaftafium Auguftum fcribit fan&us Pontifex Gelafius. Poßquam Acaciur Conftantinopolitanus Epifcopus communionis eft fa&us aliemae , mom potuit miffâ catholicg & Apofo/ice mox focietate precidi , me per eum , fi vel paululùm ceffaremur, na* quoque videremur fubjiffe contagia perfidorum . Acacianum fchifma haefit in Acacii, Eufemii , ac Macedonii fecundi, Regiae civitatis Epifcoporum perfonis , quas conftabat fuiße nequaquàm hæreticas, fed Petri dumtaxàt Mogi Pfeudo Patriarchæ Alexandrini ac aliorum Eutychianiftarum hæretica communione pollutas. Eorum nomina Anaftafius Auguftus & plurimi Graecorum Epifcopi relinquenda volebant difpenfatoriè in fàcris Ecclefiarum. tabulis, refutabat verò conflantiffimè Romana Ecclefia , quod non tantùm cum damnato homine vivo , fed & cum damnato defun&ti nomine inita communio fit ad inftar verfae in naturam lepræ contagiofa , adeòque quod ifti per damnata diétorum Epifcoporum nomina polluere vellent univerfam fub coelo Ecclefiam , etiam quam immaculatam femper fore promifit Dominus , Cathedram Romanam. Et ex hoc principio furibundi Donatiftae Chrifti Domini ,

[ocr errors]

quam toto orbe terrarum ille diffudit, & fore

femper diffufam fpopondit, hæreditatem dixere contra&am ad folam in Africa partem Donati , quod aliae omnes gentes Chriftianae, etiam Apoftolica Sedes, Cæciliani Carthaginenfis Epifcopi pollutæ perfonae aut nomini contagiosè communicaffent. Hinc item Tertullianus & Novatianus infanivere Romanam , omnemque illi adhærentem Ecclefiam , maechis ac lapfis , quos reconciliatione attentata purgare non poterat , communicando effe non folùm maculatam, fed & periiffe. Hinc ergô pergunt gloriofifsimi judices. $i bi, qui poff Petrum fuerumt Epifcopi bujus à Deo confervamdae Regiae urbir, id eff , Tbomar , Joamnes , &* conftantimur, videmtur feu Epißola * fíve fermones compofuiffe de movitate vocum, quae nuper impiè in 2; Eccle

Ecclefiam catbolicam intromiffa eff , eorum exemplaria, Mve regeffa , vel autbemtica im medium proferat Georgiur Deo amabiliae Diacomus & Cbartopbylax , quatenùs & eorum cognitionem percipiem* fan&um veftrum Concilium , quae aequitati comvemiumt , decernat. Laudatus verò Georgius protulit fynodicam ac Enthronifticam Thomæ ad Papam Vitalianum Epiftolam, fed que ob graffantes tunc Saracenos & obfeffam ab ipfis Conftantinopolim non potuerit mitti ; Synodicam item Joannis & £Conftantini ad Macarium Antiochenum : Eaf<que Synodus probavit ut plenè orthodoxas. Et addidit. Praevidimur , ut Georgius Deo amabilir Diaconus & Cbartophylax bujus fam&ae magnae Dei JEcclefiae im confpeéîu noßro coram pofitis facrofan&is Cbriffi eloquiis fatiy faciat mobi*, quo« omnibus modiu perfcrutatur mequaquam reperit libelloy fcripto, Â quibufdam , atque oblatos praediéfis tribus Patriarcbir , Thomg, Joanmi , & Comffantino, unam velumtatem & umam operationem adflruentes in imcarnationis difpenfatione Domimi moffri Jefu Cbrifii , veri I)ei noffri. Etenim in facris Ecclefiæ tabulis manfurus Epifcopus effe debet immaculatus, non tantùm à pravo dogmate , fed & ab omni ejus conniventia atque communione. Et corporale de his Sacramentum præftitit omninó Georgius, atque tum Synodus ità pronunciavit : Hos faméfae *memoriae tres viror , id eff , Thomam , Joamnem , & Comffamtimum , praevidimus im idemtitate manere , atque im facri* dypticbi* fam&arum Ecclefiarum recitari , utpotè qui im omnibu* immaculati atque irreprehenfîbiler invemti fuit circa re&am noßram Cbriffiamorum fidem. Protulit laudatus Bibliothecarius infuper dogmaticam Epiftolam Pyrrhi Patriarchæ ad Joannem quartum Pontificem , nec non & aliam Honorii Pontificis ad Sergium Patriarcham , filentii à San&o Sophronio cum Sergio & Cyro ftipulati confirmativam : Fuerunt leétae, at ob temporis anguftias nihil judicatum.

[ocr errors]

B A&ione decima quarta, faéta die quinto menfis Aprilis , Conftantinus Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaconus, & Georgii Patriarchae Notariorum Primicerius, fatisfieri tandem expoftulavit, juxta tertiae A&tionis promiffum, voluntati Romanorum Legatorum , hoc eft, criminaliter inquiri in quintæ Synodi falfatores per affutas pfeudo- litteras Vigilii Pontificis ad Juftinianum & Theodoram Principes, nec non pfeudo- fermonem acclamatorium Mennae Patriarchae ad laudatum Vigilium . Georgius itaque Bibliothecarius denuò produxit tres quinti Concilii vitiatos codices , quorum duo continebant A&a omnia , tertius folam A&ionem feptimam. Adduxit & quartum integri Concilii codicem, cafu in Patriarchali Bibliotheca repertum.

Et ta&is facrofanétis Chrifti Domini Èisis,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

mum ejus , & adfpiciebam eumdem Georgium momachum fæpius fcribentem , & fcio accuratè, quia propriæ ejus mamus fumt . Et à Synodo citatus Georgius ille, utpotè nuper per poenitentiam & ipfe reconciliatus , confeffus eft omnia: Nempè Mennae fermonem ac Vigilii Epiftolas à Macario Antiocheno & Theodoro Patriarcha Conßantinopolitano produ&tos è Bibliotheca Patriarchii Conftantinopolitani , oftenfos & fparfos ubique Ecclefiarum , diverfis Latinis & Graecis quinti Concilii codicibus quafi incompletis & mancis intrufos, eorum codicum unum fuiffè præfentem Philippi Magiftri militum , & Stephano Macarii Presbytero Syncello confanguinei , addu&um ex Occidente, atque di&tas falfationes infcriptas omninò fua propria manu. Attamen Theodorus & Macarius non fuere primi au&tores impofturae . Etenim Paulus Patriarcha Latino quinti Concilii codici , empto fex folidis ab uxore Innocentii quondam Patricii, juffit per Theodorum librarium compa&torem intrudi jam diétas Epiftolas, à Sergio Antipifidio, Diacono fuo & optimo Scriptore defcriptas , 1atinè autem redditas à Conftantino Ecclefiae fuae Presbytero ac Grammatico Latino, uti hi ipfi Conftantinus & Sergius funt coram plena Synodo confeffi. Eafdem Epiftolas à Sergio & Cyro Patriarchis fuprà audivimus , ut grandem thefaurum & palmare erronei dogmatis fundamentum, deprædicari. Quocircà primus mali fons ignoratur, ac à Synodo reperiri nequiit , quae nihilominùs exclamavit . Amatbema libro , qui dicitur Memmæ ad Vigilium , & qui eum fimxerumt , feu fcripferunt ; Anatbema libellis , qui dicuntur fa&i fuiffe à Vigilio ad Juffinianum ac Theodoram Divae memorie , qui & fumt falfaemonftrati ; Amatbema fimul omnibus , qui falfarunt A&a fan&i & umiverfali* quinti Comcilii. Ex quo vides patentis deli&i occultum auçtorem, quod & San&tus fecit

[ocr errors]
[ocr errors]

Gregorius Pontifex, omninò poffe anathemate damnari. Vides corporale juramentum effe illud, quod praeftatur ta&tis corporaliter facrofanëtis Evangeliis. Undè & Vigilius Pontifex adversùs Sebaftianum Cardinalem fuum Diaconum dicit in fententia ejus damnatoria: Ta&i r Evangelii* juramentum corporaliter præfitiffi . Et hinc de Epifcopo, quem ab omni penitùs jurandi onere eximunt antiqui Canones, ajunt Synodi recentiores, ac nominatim fecunda Ravennae fub Clemente quinto : Juret ad famâa Dei Evangelia coram fe expofita, fed non taάa. Nempè ad corporalejuramentum adftringere noluit. Exindè Theodorus Thrimithuntorum in Cypro Epifcopus, ac Epiphanii Metropolitae Vicarius & Legatus, habere fe dixit authenticum valdè codicem operum Sanéti Athanafii , praefertim verò librum , qui infcribitur de textu Evangelii, Numc amima mea turbata eff, effe in illo Hucidiffimum pro duabus in Domino voluntatibus ac operationibus teftimonium , petiitque ad majorem veritatis illuftrationem Synodo legi. ILe&um eft, & comprobatum. Acceffit tum Dometius Prufiados Epifcopus , dicens ad fanétam Synodum ac gloriofiffimos judices. Suggerotam Gloriae veftrae , quam famäo & umiverfali comcifio , quod Polycbromiu* quidam , Arerbyter ac monacbur , confemtameur exiffem Macarii & Stephani baereticorum , & illorum fmpia fabilire cupiemr dogmata, mom mediocriter fimplicer decipit per fuam impiam falfamque do&rinam. $i ergò placet tam veftrae Gloriae , quam faméfo & umiverfali Comcilie , bumc ad vos advenire, ut propriam fuam fidem exponat ? Et refponfum eft eum in proxima A&tione audiendum.

A C T I O X V.

Ctio quinta decima , habita die vigefimo fexto Aprilis , audivit amentem ac vanum Polychronium. Quid enim ftultiùs, quàm haec ejus ad fynodalem interrogationem profeffio? Ego expofitionem fidei meae do im opere mortui , regam pro eo Filium Dei, ut fufcitet eum; fim autem mom refurrexerit, ecce , Concilium & Imperator, quae ejr placuerimt, im me faciamt. Patres obftupuerunt, dixeruntque: Qualem fidei expofitionem vir fupra mortuum ponere, ut refurgat, volumus agnofcere . Et prophanus monachus: Ego pomo expofitionem meam fupra mortuum , & tunc eam reJegeti r. Protulit verò bullatam chartulam bulla exprimente momogrammom Polycbronii confeffori, , quam Synodus disbullari juffit, & legi habentem his verbis. Conffamtimo à Deo coromato, & mamfuetiffimo magno Principi : Ego Polychromius tamquam præfem * faluto & adoro. Et quia vidi multitudinem virorum camdidatorum , & im medio virum, cuju* virtutem marrare mom valeo, dicentem mibi, QUIA NOVAM FID EM COMPONIT, FESTINA ET DIC IMPERATORI CON

STANTINO, NON F A C 1 AS NOVAM FIDEM, NEQUE ACQUIESCAS. Et vemiemte me ab Heraclea Cbryfopolim , & flante in folario ( bora erat quaf feptima diei J vidi virum terribilem , candidatum valdè, & ftetit coram me dicem : QUIA QUI NON CONFITETUR UINAM VOLUINTATEM ET DEI-VIRILEM O P E R A T I O N E M , NON EST CHRISTIANUIS. Hae funt antiquæ hæreticorum artes, de quibus Tertullianus in libro adversùm Valentinianos. Valentimiami faliquid movi adftruxerimt , revelationem ffatim appellamt praefumptionem, charifma ingenium. Per eafdem ipfe etiam Tertullianus, Marcion , Aetius Ecclefiae Antiochenæ Diaconus, UIrfacius & Valens Epifcopi Ariani , Adelbertus Epifcopus à San&o

T Bonifacio Francorum Apoftolo damnatus , &

plures , alii aut feipfos aut alios miferè feduxeIunt. Et rogatus ftultus Polychronius , Num haec chartula propriae eju* mamus effet , é* f ipfa , quae debeat fupra mortuum pomi, & refufcitare eum , refpondit : Ità eff, propriae meae manus exißit , & iffa efi cbartula, quae debeat à me fuprapomi mortuo, eumque refufcitare. Perrexerunt gloriofiffimi Judices & fanéta Synodus : Praevidimur, ut cbartula , quae rele&a eff, fuper mortuum pomatur à Polycbromio juxta propofítiomem, quae ab eo fa&a eff , extra hoc facrum palatium , in loco publico, im praefemtia mofra & plebir , quae inventa fuerit , ad fatisfa&iomem cbriffo amabili r populi, qualiter Deur veritatem demonftret . De orthodoxa veritate , adversùs quam etiam Angelo mortuos fufcitanti debeant inlidi anathema, nequaquam flu&uavit fan&a Synodus, fed amentem hæreticum coram omni plebe voluit confufum , & fidem orthodoxam etiam ita roboratam. Procefiit ad publicum

teo exequiali feretro mortuum , adunavit omnem populum Regiae civitatis: Et fuperaffiffem , Polycbromiur pofuit fupra ipfum mortuum fidei fuae chartulam , perque plures borar perfeverawr, & infufurram r ei, mibil borum , quae ab eo ßolidè & blafphemè promiffa fueramt , valem r peragere , dixit mullatenùs poffe mortuum fufcitare. Quare exclamavit omnis populus: Novo Simoni amatbema , Polycbronio fedu&ori populi amatbema. De hac item hæreticorum arte & virtutum faciendarum vano ambitu fcribit Tertullianus in libro Praefcriptionum. Adjicemt multa de au&oritate cujufque Do&ori* beretici, illor maximè do&rimae fuae fidem comfirmaffè , mortuor fufcitaffe , debiler reformaffe , futura figmificaffe, ut meritò Apoßoli crederemtur. Et refpondet in alio ejufdem libri loco . Probemt fe movor Apoßolor effe : Det illis Cbrifur virtutem eadem fígna edendi, quae & ipfe. Volo igitur & virtuter eorum proferri: Niff quod agnofco maximam virtutem eorum , qua Apoffelo* im perverfum aemulamtur. Illi emim de mortuis vivir faciebant , iffi de vivis mortuor. Quomodò Cyrola Wandalorum Epifcopus Arianus, dum fiéto miraculo tentat circumfcribere Africæ plebem , fecerit de vidente cæcum, referunt San&us Vi&or Uticenfis Epifcopus & San&us Gregorius Turonenfis. Hominem miferabilem, pecunia ab Arianis emptum

ad

[ocr errors]

Zeuxippiani lavacri atrium, appofuit in argen

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ad dolos facrileg6s noftri Epifcopi per fignum crucis denuò illuminarunt. Eodem modo Joannes Calvinus, operarius peffimus noftrorum temoporum, è vivo mortuum fecit. Verè enim fcribit, ab Eufebio Cæfareenfi in Ecclefiaftica Hiftoria laudatus San&tus Ireneus Lugdunenfis Epifcopus: Plurimùm abeff , ut baeretici poffint mortuum fufcitare, ficut Domimur ipfe, ficut ejus Apoßoli praedicationis fubfaio adjuti, fícut alii è fratribus complures fufcitarunt. Et hinc Judaicam invidiam, quae fufcitatum à Domino Lazarum cogitavit interficere, nonnumquam opere adimplerunt hæretici , uti apud Paulinum Presbyterum in vita San&ti Ambrofii videre eft in Arianis non ferentibus & blafphemantibus miracula San&torum Gerwafii & Protafii. Fateor tamen ab haereticis quædam hinc indè faéta miracula. Et dico de illis cum San&to Auguftino in libris, adversùs Fauftum . Miracula mom facitis , quae f feceritis , etiam ipfa im vobis caveremur per inffruemtem mor IDominum, & dicentem. EXURGENT PSEUI)O-PROPHETÆ, ET FACIENT SIGNA ET PRODIGIA. Eodem modo in libro Præfc;iptionum loquitur Tertullianus, Infanus porrò & confufus Polychronius redu*lus eft ad Synodum, rogatus redire ad mentem , £k profiteri fidem orthodoxam ; verùm corrigi non poteft , quem Deus dereliquit, faxo durior repofuit haec verba: Sicut contimet cbartula , quam obtuli & pofui fupra mortuum , ità credo unam voi;;;itatem & DEI-VIRILEM operationem, & al. terum quid mom dico. Quare coa&ta Synodus pronunciavit. Poftquam Polycbronius monacbus in proprio errore ufque im femium perfeveravit , mumc autem etiam à nobis commomitur , quomodò femtiat de bumanatione Domini noffri Jefu Cbriffi , veri Dei moflri, conatus efi temtare $piritum fanâum, & blafphemam componem chartulam, abffimanter effatur eff pomere eam fuper mortuum , & ad firmitatem blafpbemiae, quæ in ea fuerat fcripta , ut non diramur , fidei hujufmodi mortuum refurreéfurum , mor, juxta quod diâum eff à $an&o Paulo Apoftolo , amatbemati jam bunc fecundùm animam fubmißmus. sed ad fatisfa&ionem Chriffo amabilium populorum, quorum plurimas praeteritis temporibus tam ipfe , quàm ejus confentanei deceperant , permifimu* talem *jus præfumptionem, dæmoniofamque ac temerariam propofitionem publicè fieri , & mortuum, quem quæferat, im mcdium deduci im præfentia moffra 3 gloriofifimorum judicum, & multitudinis Cbriffo Zimabili, populi , & ficut ille propofuit, tale ejus impium fcriptum fuperponens , & plurimam boram , quantam ipfe voluit , fuperáìffem* eidem mortuo, έ fupcrfufurram intra femetipfum quæque putavit , donec dixit non fe poffe facere.. Quomodò mamque effet poffibile, blafpbemantem in Deum virtutes opeyari ? Undè prævidimus bunc tamquam feduâorem populi & deceptorem , & manifeffum hæreticum, omni faccrdotali ordine & officio denudari. Ex exclamarunt Epifcopi omnes: Polycbromio bæretico & confentaneis ejus anathema, Macario & Stepbano & Polychronio amatbema, Trinitas iffor tres depofuit. Eum in fermone ad Principem acclamatorio Sypodus vocat Puerilis intclligentiæ delirum fenem,

qui mortuos fufcitare pollicitur, dum mom fußitaret, derifus eff. -

A C T I O XVI.

R*£ adversùs Julianum Pelagianiftam dixit San&us Auguftinus haereticorum frontem non effe frontem : Etiam haec fa&io erubefcere nefciit. Etenim ab A&ione decima fexta, faéta die nono Augufti, ad poftulatam audientiam admiffus-Conftantinus, Metropolitanæ in fecunda Syria Apameenfis Ecclefiae Presbyter, Peffimus Monothelita, imperitus, græcè nefciens , à nefcio quo fubornatus, Tfiagitavit damnatae caufæ retraétationem . Veni, inquit, ad fanâum veftrum concilium, ut inffruam vor, quia f auditus effem , boc anno mom habuiffemus perpeti hoc , quod paffi fumus in prælio Bulgariae. Ex quo liquet Conftantinum Auguftum ob novas Bulgarorum incurfiones receffiffè à Synodo. Pergit imperitus ille. Volui ingredi im Symodo, & rogare ut pax fieret , quatenùs aliquod Hemoticon, id eff, aliquod adunatorium fieret in medio, ut meque illi , meque illi contriffarentur, boc eff , qui dicumt umam voluntatem , & qui dicunt duar voluntater. Innovari voluit typum Conftantis Augufti. Impudentiam denuò obftupefcentes fan&a Synodus & gloriofiffimi judices rogavere fidem hominis & Henotici modum, repofuitque ille. Ego duas matura , dico, ficut di&um ef im Cbalcedome , & duas proprietates , & de operationibus comtemtionem non babeo , fut proprietate , ea r dicitir , voluntatem verò unam dico perfonae Dei Verbi ipfîus fubffentiae. Unicam Domini voluntatem dixit effe ipfius Divinitatis, communem Patri ac Spiritui fanéto . Addidit de humana natura. Etiam babuit maturalem voluntatem . Habuit mamque eam ab utero ufque ad crucem, & proprietatem banc dico , & proprietas eff. A cruce mom mamfit cum eo bumama voluntar , fed mamft cum fangmine & carme, quia mom indiget meque comedere , meque bibere, meque dormire, meque ambulare. Cbrifur deferuit eam cum carme & fanguine. Exuit carmem & famguinem, & cum ipfir bumamam volumtatem . Eam efíe dixit fententiam etiam Patriarchæ fui Maca-rii Antiocheni, utpotè à quo ità didicerit. Et adjunxit. $ic femtio, & fic credo, & mom poffibile aliter. Quare in illum exclamavit Synodus: H.ec fe&a Manicbaeorum eff, baec eft fider Apollimarii , Amatbema illi cum fuir dogmatibus , Novo Apollimario amathema , Foras mittatur Manichaeus , Ommibus haereticis amatbema. Ità fædus ille Conftantinus eft è Synodo expulfus, Exindè Georgius Patriarcha Conftantinopolitanus fupplicavit Synodo. Ego & quidam pauci, qui fub fede mea funt, venerabiles Epifcopi propter difpenfationem rogamur , ut , ß poffibile eff, momi^ natim non anatbematizemtur in exclamationibus , id

[ocr errors]

í:

ef, Sergiur , Pyrrhus , Paulus , & Petrur. Eos
per fimplicem fententiam , citra generalem ab
omni Synodo execrationem, rogavit damnari,
& tantùm reverentiae deferri fediRegiae civitatis.
£efpondit verò Synodus. Eor, qui femel condem-
amabiler demonfirati fumt , & fecundùm femtemtiam
znoftram jam dudùm eje&i de facri* dypticbir, oppor-
tumum exiffit etiam im exclamationibus bo* momimatim
amathematizari. Et mox fecuta eft exclamatio:
Tbeodoro baeretico Pbaramitamo anathema , Sergio
baeretico amatbema, Cyro baeretico amatbema, Ho-
znorio baeretico amathema , Pyrrbo beretico amatbema,
Aaulo baeretico amathema , Petro baeretico amatbema,
Macario baeretico amathema, $tepbano baeretico ama-
zbema , Polycbromio baeretuco amatbema, Afpergio
Pergemfamatbema , ommibus haereticis amatbema.
Ex quibus liquet Aéla fynodalia effe hìc omni-
Inà mutila. Deeft examen caufæ, & judicium
datum in Afpergium Pergenfem Epifcopum ,
IMetropolitam Pamphyliorum. Aliquid item de
iftisanathematizatis praeceffiffè oportet, in quod
quadret jam addu&a interceffio Georgii Patriar-
chae. Notanda funt & hæc fanétæ Synodi de eif-
dem verba: Jam dudùm eje&i fùmt de facri* dypti-
chir. Fa&um id eft ab A&ione decima tertia,
cui addit Anaftafius Bibliothecarius. Deindè, ab-
/fulerumt de dypticbis Ecclefiarum momima Patriar-
**arum , vel depiäuris Ecclefie figura, eorum, aut
3m foribu*, ubi effe poteramt, id eff, Cyri , . Sergii,
?yrrbi , Pauli, Petri, per quos error ortbodoxae
fidei ufjue nume pullulavit. Patriarcharum imagi-
nes aut infignia in Ecclefiis figere eft mos anti-
1. ** quifiimus, de quo & Theodorus Leâor in Col.
1¢ianeis: Timotbeua fedis Conftantinopolitanæ
ab Anaftafio Augufto intrufus Epifcopüs Eccle-
fam ingreffus nec ad Liturgiam acceffit, miff primùm
4etraäis Macedomii AntecefToris fui violenter ejeai
*ginibus & inßgmibur. Quod item Leo quartus
£ontifex fuam ac Lotharii Augufti imaginem po-
fuerit in Ecclefia San&i Petri, fcribií laudatus
Aaaftafius. Et in Lateranenfi Palatio depiaa
- olim fuiffe omnia Romanae Ecclefiae fchififiata,
Fpift. 59. fchifmaticofque Anti-Papas per laicam potefta-
$em intrufos veris Pontificibus pro fcabello in
hac Pi&ura datos, habemus à joanne Saresbe-
rienfi. Hinc ille de Alexandro fecundo verfus
laudatus ab Ottone Epifcopo Erifingenfi : Regnat
'-* c* 4l*auder, cadolus cadit, '&. fuperatur. Eô fi.
mili Innocentii fecundi Lotharium Auguftum
$oronantis piétura natas fuiffe primas quæftiones
inter Cardinalem Rolandum, pofteà Alexan-
i. 'j;j? drum tertium Pontificem, ac Fredericum pri.
'**'** aum imperatorem , videre potes in magno
Belgii Chronico, & Radevicò Presbytero fri.
fingenfi. Hac item decima tertia A&iohefaaum
effi» : quod fubjungit laudatus Anaflafius. Ea
àoratamta telae aranearum migerrime immedio populi
£fciderunt, ut omme* miraremtur, ac dicerent, quod
fordes bgrefum expulf£ funt. Et Deo auxiliante'um.
f# fumt fan&e Dei Ecclefi*.
' • Jam diótam Synodalem in anathematizatos
haereticos acclamationem praeceffit faufla accla-
matio in Conftantinum Principem, Agathonem
Papam. , Georgium Patriarcham Coììfìantino-
politanüm , ac Theophanium Antiochenum,

[ocr errors]
[ocr errors]

de quo idem Bibliothecharius: In loco Macarii ordimatur eff Theopbamiur , Abbar. Monafferii , quod appellatur Bajar , Infulae Siciliemfir. Erat unus è monachis, quos Synodo ad Principis preces miferat Sanétus Agatho; Adeò huic illa voluit in omnibus gratificari. Dile&os enim & fidos illi monachos in Patriarchas evehi non poteft non placuiffe. De ejus ele&ione & confècratione nihil penitùs habent A&a fynodalia, omninò & hic mutila: Etenim omninò in Synodo, juxta ejus vetuftum privilegium, fuit ele&us & confecratus. A fuis tamen Epifcopis & Clericis. Ità enim jubebat licentia data fuperiùs à Principe. Et Anatolium Patriarcham Conftantinopolitanum graviter arguit San&us Leo Magnus, quod in Ephefino latrocinio Maximum Antiochenum in Domni deje&i locum confecraffet. Nullus in generali Synodo , nifi Romani Legati , poterat ordinariis Confecratoribus præjudiCaIC.

A C T I O XVII. XVIII.

Ctiodecima {eptima, habita die undecimo menfis Septembris, indi&ione decima, ftatuit Synodo finem imponere, ideòque conceptam fidei definitionem Epifcopis legit, difcutiendam à fingulis ad dies aliquot, ac in fequenti A&tione folenniter pronunciandam ac promulgandam. Eam fuprà exhibuimus. Ad A&tionem itaque decimam o&avam & poftremam, fa&tam die decimo fexto Septembris, rediit Conftantinus Auguftus, ac præter Georgium Theodori Vicarii Hierofolymitani Apocrifarium adfuerunt etiam Jordame , & Polycbromiur, Presbyteri ac Monacbi, Ref?omfale* fam&ae cbrìffi. Dei moffri civitatis Hierofòómorum. - Ex quo vides hujus Synodi vocales dietim creviffe. . Principi pro tantis erga fidem orthodoxam & Ecclefiarum pacem curis egit gratias, ex more legifibijuffit Symbolum Nicænum & Conftantinopolitanum, laudavit Synodos Ephefinam, Chalcedonenfem , & quintam, tamquam fui direétrices regulas, actandem fuam de praefenti controverfia definitionem folenniter promulgavit. Et Principi roganti, ficum. cowfemfu ommium £pifcoporum promulgata eff definitio, refpondit unanimi acclamatione: Omme , ità credimur , Una fides , Omnes idipfum femtimur, omnes comfemtiemtes & comple&enter fubfcripfimus , orthodoxè omme* credimur, baec eft fide*- Apofolorum, baec eft fides Patrum, baec eff* fide**: ortbodoxorum, Addidit fauftiffima: in optimum Principem, & iteratum , anathema in -i omnes: hujus erroris complices, etiam Honorium Papam. Et Princeps. Deum teffem profefimus fam£• &univerfali veffro Comcilio, quod abfque qua/ibet favore ve! imvidia primcipale defiderium & ze/us »bis exßitit , irreprehenfibilem effe immaculatam meffram ortbodoxam cbrìftiamorum fidem. Quod ipfum in litteris ad Donum Pontificem fuprà adduétis, & in ;i; | a.

« VorigeDoorgaan »