Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

adduntque A&a fynodalia : Et furgenter caeteri omnes Deo amabiles Epifcopi, qui fub fede Comffamtinopolitama fuerant, * exclamaverunt : Laudatas dogmaticas litteras, ac duas in Domino voluntates & operationes profitentes, eofque, qui unam dicunt , anathematizantes. Verùm Theoάorus Melitinae Epifcopus, in Pontica Diœcefi fecundae Armeniae Metropolita, profiteri noluit, progreffus in Synodi medium ac dicens: Ego bopno rufficus fum, & pet• iffam chartam relegi. LeEta fuit per Joannem magnificum à Secretis ac Imperialem Secretarium : Et ufa multo verborum circuitu flagitabat ' reftitui Typum Conßantis Augufti. Flagitabat enim quinque generalium Synodorum , de una aut gemina Domini operatione nihil decidentium, definitionibus nec addi, nec demi, neminem vivum aut mortuum ob hujus aut iftius dogmatis adfertionem vexari aut damnari , damnari folos à quinque laudatis Synodis nominatim ejeétos, ac deinceps ad faluvem & Ecclefiarum pacem fufficere, ut quis pro£iteatur unum Dominum Jefum Chriftum , Divina atque humana indivisè & inconfusè operatum. Et adftipulari fibi adferuit Petrum Nicomedien{em , Salomonem Clanei , Antonium Epifcopum Hypeporum, &quofdam Clericos Ecclefiae «Conftantinopolitanae, chartam verò effe compofitam à Stephano Presbytero Syncello Macarii Antiocheni. At verò ifti , dempto Stephano , furgentes funt ad Synodum proteftati de calum

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Exindè Macarius Antiochenus duas in Domino naturales voluntates ac operationes, atque dogmaticas Romanæ Ecclefiae litteras profiteri rogatus & monitus perfuaderi nequiit, pertinaciter dogmatizans umam voluntatum ac DEI-VIRILEM operationem, ideòque tamquam hæreticus de throno Patriarchali furgere juffus eft, & ftans in medio refpondere ut reus. Audi caufam. guoniam Macarius mom confentit virtuti dire&arum orthodoxarum fuggefliomum ab Agathome fan&iffimo papa Romano, quar ommer comfemtiemter gratâ fufcepimur. Adeo verè in Di&atu fuo edixit Gregorius feptimus Pontifex : Catholicus mom babeatur, qui non concordat Romanae Eccleffe. Et San&tus Ivo Carnutenfis Epifcopus in litteris ad Richerium Archi-Epifcopum Senonenfem . Sedis Apoffelicae judiciis & comffitutiomibur obviare planè haereticae pravitatis motam incurrere , cùm $criptura dicat : HÆRETICUM ESSE CONSTAT, QUI ROMANÆ ECCLESIÆ

NON CONCORDAT. Quia nempè Gregorianus ille Di&tatus fumptus eft ex facra Scriptüra. Et Macario inufta nota non fuit infru&uofa aut inefficax. Etenim Macrobius Metropolita Ifaurorum, Eulalius Zenonopolitanus, Conftantinus Dalifandi, & Theodorus OHbæ Epifcopus, edi & Synodo Antiochenae fubje&i , defertò Patriarcha fuo, redierunt ad mentem, dogmaticas Romanæ Ecclefiae litteras folenniter profefTi. Poft haec Conftantinus Auguftus proferri juf. fit deflorata à Macario, fuperiùs leéta, ac in tres figillatos codices diftinéta fan&orum Patrum teftimonia , nec non fidei ejus profeffionem, quæ omnia oblata ille recognovit ut fua & addidit: Rom dico duas maturale, volumtater, aut duas maturales operatione* im Imcarmatiomi* difpenfatione Domini noftri Jefu Chrifti, nec fmembratim incidar, & mittar im mare. Eademque fuit pertinacia Stephani Presbyteri ejus ac Syncelli. Et quidem fidei profeffio per Fotinum à Secretis ac imperialem Secretarium prolata, ac per Diogenem ejus Collegam le&a , reperta eft longè perverfiffima; Patrum autem teftimonia truncata , alterata, interpolata , falfata , dixitque offenfà fanéta Synodus : Nom congruit ortbodoxi , ità circumtrumcatar fam&forum Patrum vocer deflorare; baereticorum potiùs proprium boc eff. Audi verö effrontem Macarium : Querem* ffabilire imtemtiomem meam , boc modo deforavi. Ad quae verba exclamavit San&a Synodus: Hæreticum feipfum mamifeffè demonffrafravit , Novo Diofcoro amatbema, Hujufmodi depomatur, Novum Diofcorum forär mitte, Novo Apollimario malos ammor , Meritò ab Epifcopatu alienetur , Nudetur circumpofito ei pallio. Fuitque denudatus. Lucidius exponit Anaftafius Bibliothecharius. Commonitur Macariur, quid femtiret vel crederet , refpondit fe in ea perfidia , quam antè propofuerat, perdurare , & mullatenùs ortbodoxae fidei acquiefcere. Ea bora fam&a $ynodus unà cum Primcipe ejus Orarium auferri jufferumt à collo ejus , & exiliem r Baffius Epifcopus Cretenfr Ecclef.e ejus Orarium abfiulit, & amatbematizamter projecerumt eum foris $ynodum , fimulque & tbromum ejur. Ità Baffianus Ephefiorum Primas apud Synodum Chalcedonenfem queftus eft de fuis violentis expulforibus; Cum vi abripuerumt pallium $acerdotii A&. 1 1: mei. Et de Paulo Patriarcha Alexandrino per Juftinianum Auguftum deponi juffo fcribit Liberatus Carthaginenfis : Auferentes Paulo pallium depofuerumt eum. Et de San&o Martino Pontifi- C. 13. ce per Conftantem Auguftum tyrannicè damnato Auétor incognitus in Aétis ejus fideliffimis : Su- Epift. 1&. fcipienter eum carmificer exuerunt eum pallio $acerdotalir folae . Et de San&o Ignatio Patriarcha Conftantinopolitano per Photii fa&ionem detrufo Nicetas Paphlago : Procopius Hypodiacomus ablato à Patriarcha pallio , veffeque reliqua facra, illud folemme proclamabat ; INDIGNUS. Pallii ablatio erat ritus Patriarchalis degradationis . Nudato ac deje&o Macario oppofitus eft difputator do&tiffjmus, Theophanius Presbyter & Abbas monafterii ad Bajas in Sicilia , lucidè oftendens duas in Domino operationes ac voluntates, quarum humana fit naturalis & integra,

qua

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

qualem Adamo Deus bonus indidit, non pœnalis & immunda vitio rebellionis, quod Adam praevaricator fibi ipfi intulit, & circumfcriptor diabolus infixit: Hoc eft non rebellis libido, fed liber ac dominae menti plenè fubjeétus tam inferior quàm fuperior affeétus.

A C T I O IX.

Nona A&tione, fa&a o&avo die Martii , Petrus Nicomedienfis, Salomon Clanei , Antonius Hypeporum, & Theodorus Melitinenfis Epifcopus, Clerici item varii Ecclefiae Conftantinopolitanae , nec non Georgius ac Stephanus monachi ac Macarii Patriarchæ Prefbyteri ac Syncelli, petierunt atque impetrarunt audientiam. Stephanus, licèt à Bafilio Gortynæ Epifcopo , Cretenfium Metropolita , ob ablatum Macario pallium jam laudato, graviter monitus, manfit pertinax, adeò ut ejus Collega Georgius de illo dixerit ad Synodum : Extra imtentionem fam&forum Patrum difputat adverfarius Patrum exiflenr. Neque enim ad poenitendum advenerat, fed ad dejeétum Macarium reparandum, quafi alter Barfumas aufus in Synodo Chalcedonenfi tentare reparationem Eutychetis. 3Patrum teftimonia truncare ac depravare non defiit, ideòque in illum exclamavit Synodus : reticum foras mitte , Novo Eutycbeti malor ammo*, Novo Apollimari malor amnor , Haereticum fora r mitte. Pergunt A&ta fynodalia: Et impulfur Stepbamur difcipulur Macarii , & foras miffus. Et Anaftafius Bibliothecarius : Stephamum Macarii difcipulum Clerici Romami ejiciemter expulerumt . Ex quo liquet , quod Anaftafius compendio utens gefta in diverfis diebus &c A&ionibus con. trahat in unum. De cun&tis reliquis jam enumeratis edixit Syhodus. Eor, qui jam pæmitemtiam egerumt , & fuperiù r nomimator tam Epifcopo r quàm clericor, qui & munc in medio tamquam pœnitentes & rei adß funt , & re&è unà mobifcum comfitemtur, praevidi. nmur quidem impropriis locis refidere. Libello, autem , quor promiferunt, propriæ eorum fidei cum jurejuramdo im fequenti offerent. Et refponderunt illi : Parati fumus im fubfequenti re&ae noflrae fidei cum jurejurando libellor offerre . . Ob hæreticam enim chartam, à Theodoro Melitinenfi Archi - Epifcopo , homine imperito & rufìico, obtrufàm Synodo haerefis fufpicionem incurrerant, fuerantque ufque ad juratam in fcripto profeffionem è fynodali confeffu & fuffragio fufpenfi . Porrò charta illa & Theodori audacia fuerunt omninò artes Stephani Antiocheni.

[ocr errors]

Decima A&tione , fa&a die decimo o&avo Martii, Conftantinus Ecclefiæ Conftantinopolitanæ Diaconus & Georgii Patriarchae Notariorum Primicerius, poftulavit duo: Primò, legi , examinari , & cum authenticis codicibus conferri reliqua fan&orum Patrum teftimonia, per Macarium Antiochenum ac ejus difcipulum deflorata ; deindè audiri & recipi poenitentiae ac fidei libellos à Petro Nicomedienfi , reliquifque Epifcopis & Clericis jam fuprà reconciliatis. Verùm & Synodus & Princeps priùs voluerunt Codicillum , qui oblatur ef paternorum teftimoniorum à parte Apoftolicæ Sedis antiquæ Romae, qui & fub figillis comffit , ad medium deduci ad relegendum , atque comferemdum cum libri r venerabilis Patriarcbii bujus à Deo comfervamdae Regiae urbi*. Et prolatus eff hujufmodi Codicillu* fígillatus , habens hanc Epigraphen: teftimomia faméforum ac probabilium Patrum , offendemtia duas volumtater & duas operationes im Domino , & Deo , & Salvatore Jefu Cbriffo. Codicillum itaque Salomon Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaconus ac Georgii Patriarchæ Notarius, ejus autemcollega Petrus legit integros Patrum codices, ex quibus deflorata erant teftimonia , & ad fingula dicitur : „Quod teffimomium collatum comffitit. Le&ta funt teftimonia San&torum Leonis , Ambrofii , Joannis Chryfoftomi, Athanafii , Gregorii Nyffeni, Cyrilli, Epiphanii, Gregorii Nazianzeni , Auguftini , Juftini Martyris ac Philofophi , Efremii Antiocheni Epifcopi, Anaftafii item Antiocheni, Joannis Schytopolitani , nec non Juftiniani Augufti , conftanter duas in Domino voluntates atque operationes afferentium. Le&ta item funt teftimonia hæreticorum , Themiftii Diaconi Alexandrini, Anthymi Epifcopi Trapezuntini , Severi Antiocheni, Theodofii Alexandrini, Theodori monachi Alexandrini , noti apud Photium in Bibliotheca , & nefcio cujus Pauli , de quo Sanétus Sophronius in litteris fynodicis ad Sergium Patriarcham Conftantinopolitanum :

[ocr errors][ocr errors][merged small]

£gregorii Magni , eidem longè cariffimus , & in variis Epiftolis admodùm laudatus. Ejus do&iffima fcripta Macarius abnuebat, ideòque eadem tanto praecohio Synodus honoravit.

Exindè Petrus Nicomedienfis, aliique fuprà veconciliati Epifcopi & Clerici corporale coram pofítis facrofam&is Dei Evangeliir $acramentum perfolventes obtulerumt uniformes fidei fuae ac pœnitentiæ libellos , ità habentes inter caetera : Uwdè & duas ejufdem Domimi Jefu Cbriffi maturales volumtate, & naturale, operationes confiteor fecundùm vigorem tefiimomiorum famé?orum & probabilium Patrum , qu£ poßa funt im fuggeffione miffa ad piiffmum moffrum Dominum Imperatorem ab Agatbome fan&iffimo Papa antique Romae ; & fimpliciter iw emmibus comfemtio , & permameo im omnibus capitu/ir , quae continemtur tam im prgdi&a fuggeffione ejufdem fanäiffimi viri, quam in altera fuggeffione Concilii , quod circa eum eff . Unicum enim Synodorum officium eft probare, profiteri, confirmare dogmaticas Romanæ Ecclefiae litteras: „Quoniam hgreticum effe conffat , qui Romamg Ecclefi; nom concordat.

Poft haec Theodorus Presbyter & Monachus, Apocrifarius Theodori Vicarii Ecclefiae Hierofolymitanæ vacantis, legi poftulavit etiam fynodicas litteras San&i Sophronii Patriarchæ Hierofolymitani ad Sergium Conftantinopolitanum , cognofci & definiri volens, utrùm orthodoxe fint ,

[ocr errors][merged small][merged small]

' A Ctio undecima, habita die vigefimo Mar

tii , ab Agathone Ecclefiae Conftantinopolitanae Le&tore & Georgii Patriarchæ Notario $egi audivit jam laudatas San&i Sophronii litteras , quarum hoc eft exordium. Pape, Pape ABeatifsimi, quam mibi munc amabilis quier, & multo quam pridem amabilior , ex quo de incuriofo flentio im caufarum turbam decidi , & terremis quibufdam flu&ibus obruor. Lamentatur fe de monafterii portu ac filentio detrufum in curæ Epifcopalis flu&us atque clamores peffimos , fufcitatos ab ipfis, qui fuo fanguine compefcere debuerant , Patriarchis. Do&iffima atque fan&iffima £piftola eft legenda integra, nervosè demonftrans geminam ab omnibus femper Ecclefiis atque Ecclefiarum Patribus, unicam verò in Domino voluntatem ac operationem à folis Domiamfcae incarnationis Sacramentum mutilantibus aut confundentibus haerefibus fuiffè dogmatiza-tam. De le&ta tamen Epiftola nihil haec A&tio definivit.

perrexerunt Legati Apoftolici. Quia cognitum |

[ocr errors]
[ocr errors]

eis ablata funt , & fumt im cbartophylacio venerabyli* Patriarcbii hujus à Deo confervamdae Regiae urbi, fvidetur à Deo inftru&o Domino, & fanäo univerfali Concilio, in medium veniamt bujufmodi opufcuJa , quatenùs quæ in eis virtus jacet, cognofcatur, & ambo ifti Errones plenißimè de haerefi convincantur. Quare Georgius Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaconus & Bibliothecarius quaefivit, ac in diverfis tandem locis invenit diâa opufcula, fcripta manu ipfius Stephani , & primi hæc fuit Epigraphe: Exemplar libelli, quem porrexit piif. fmo magno Imperatori Conftantimo Macarius Patriarcba Theopoleor. £ve Amtiocbiae orientali, Diœcefeos in palatio, Theopoleos nomen Antiochia a Juftiniano Augufto accepit ob miferandas à terræ motibus ruinas, de quibus Nicephorus Calixtus. 4Juffimiano debitam confecuta curam feu provifomem Antiocbia , & THEOPOLIS , boc eff, Dei - Civitas appellata. Unufquifque enim civium CHRISTI nomem pro foribus imfcribem, eo modo terre motum difpulit, cùm Deus religiofo cuidam oraculo baec verba foribus infcribere praecepiffet : CHRISTuS NOBISCUM; STATE. Quod ipfum. teftatur Georgius Cedrenus. Et hinc Theopoleo; nomen primùm reperitur in legibus Juftiniani. Alterius libelli Macariani hæc fuit Epigraphe: Jermo acclamatur piiffimo & pacifico magno Imperateri Comffantimo à Macario Epifcopo Theopolitamo. ,

Ad cœptam prioris libelli leétionem interlocuti funt Princeps ac Synodus: Virtutem praefentis libelli in antè geftis agnovimus , & fuperflua efi bujufmodi le&io. Adversùs fecundum, audita ejus Epigraphe , interceffit Theophanius Presbyter & Abbas monafterii ad Bajas. Piiffime Domine, extra ordimem fecit Macarius kumc , qui dicitur atque relegitur quafi profaboneticus fermo. A 5acerdote quippè fifa&us fuerit profpboneticus fermo ad Imperatorem, coram $enatu offertur atque relegitur : Priùs autem , quam boc faceret, & in Sardimiam, & Romam, & in alia loca codicer faciemr , eumdem Profpboneticum fermonem direxit Macarius , quod penitùs ad ritum facerdotalem exiftit incongruum. Repofuit verò Princeps: Nor profpbometicum fermomem à Macario accepiffe mefcimur. Ex quo cognofcis & vafras Macarii artes ad propagandam haerefin , & naturam fermonis profphonetici feu acclamatorii. Le&tus tamen fuit fermo ille , repertufque plemus ommi pravitate. Le&ta item funt varia ejufdem Macarii Capitula, excerpta ex libro ejus ad Lucam Presbyterum ac monachum Africanum, qui fcripferat de nova hgreff Maximiamorum , id eft , de fide orthodoxa per San&tum Maximum Abbatem oftenfa ac defenfa. Ex quo fufpicor Lucam illum fuiffe Monothelitam . Et ifta item Capitula reperta ac demonftrata funt Themiftii, Apollinaris, ac Anthymi erroribus per omnia confentire. Et quidem fcriptus ille ad Lucam liber habebat ordinem oppofitionum, & Ariffotelis Gllogifmor , & diffomamtiam omninò à famé?ir quimque univerfalibus Conciliis , & fan&is probabilibus Patribus , qui mumquam tale aliquid , talem utique fcribendi modum, admiferumt. Hinc

L. 17. c. 3.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

illum & le&u indignum judicavit Synodus, fola quaedam erronea capitula ex ipfo extraxit , & fibi legi juffit.

* Hac item A&tione faétum exiftimo, quod addit Anaftafius Bibliothecarius . Deindè protulit piiffimus ac feremiffimus Princeps tomum ad relegemdum , in quo vamum baereticum dogma Macarii erat confcriptum, & ejus mamu fubfcriptum, apertiffimè unam voluntatem im Domino affirmantis : Jub ipfius fcriptione & Tbeodori Ex-Patriarcbae, utique juxta eum temorem, ibi fubfcriptio, Quod namque per omnes Bibliothecas, civitates, Ecclefias, monafteria Princeps prophana Macarii fcripta quaerijufTerit, liquet & ex hac & ex fequenti A&tio. ne. Conclufit ipfe praefentem A&tionem hac interlocutione. Quia im Cbrißo amabilis mofrae Reipublicae caufi , utique bello adversùm Bulgaros, occupamur, jubemus conftantimum & 4nafaffum , glorioffimor Patricior , Polyeu&um quoque & Pearum, gloriofa, Ex- confules , ex perfona moffræ Tietati, cum fam&o & uumiverfali Concilio veffro im reliqui, conventibus inveniri , poffquam praefentis caufe plurima & præcipua coram noffra Pietate jam pera&a funt. Rcliquis ergò A&ionibus Princeps non interfuit.

A C T I O XII.

* A D A&ionem duodecimam, fa&tam vigefifimo fecundo die Martii , Princeps per Joannem gloriofiffimum Patricium & Quaeftorem mifit alias infuper Macarii chartas, quas Synodus partim jam legi audierat, partim fprevit ut le&u fuperfluas, ideóque per Antiochum Ec«clefiae Conftantinopolitanæ Le&orem ac Notarium legi fibi juffit litteras Sergii Patriarchæ €Conftantinopolitani, primi au&oris harum fordium, ad Cyrum Phafidis adhuc Epifcopum, atque tum laudatus Antiochus legere voluit fermonem acclamatorium Mennae Patriarchæ ad Vigilium Pontificem, & hujus litteras ad Juftinia. num Imperatorem ac Theodoram Auguftam ; verùm & Synodus & gloriofiffimi Judices intercefîère, dicentes ea cunéta effe jam convi&a fpuriæ fiuppofitionis, ideòque le&u indigna. Le&tae itaque funt litterae Sergii Patriarchæ ad Honorium Pontificem, & Honorii ad Sergium. 3Et quoniam eas Macarius fuis fuprà memoratis ad Principem libellis inferuerat, ex Patriarchali Bibliotheca quaefitae funt litterae ipfe originales, addu&us integer codex diverfarum Epiftolarum Sergii , Joannes Portuenfis Epifcopus ac Roma

- næ Synodi Legatus produxit & Latinas & Græ

cas Honorii litteras, fa&a eft collatio, & omnia conftiterunt. Et libellos effe fuos non negavit Macarius, refpondens Synodi Legatis: Recognofco ea , ammo enim praeterito obtuli ea Domino, & verè recognofco ea. Ex quo conftat nihil à Macario ad circumfcribendum Principem fuifïè cmiffum. Cbriff. LupiOper. Tom. III.

Porrò ille degradatus, & cum fuo throno è confeffu ejeétus cuftodiebatur in quadam Patriarchii cella , ac gloriofiffimi judices de ipfo rogarunt Synodum. Piiffimur atque à Domimo comfrmamdur , in bello adversùm Bulgaros, Domimus moffer , & magnus Imperator, Dei coronatoris fui clementiam im omnibus imitatur, & paenitentiam exfpeéfam Macarii, per mor indignos ejus famulor vefram fcifcitatur femper fam&am ac univerfalem $ynodum , fi forfitam eo pænitente, poff depofitionem à fan&a veftra $ynodo in eo perpetratam, in propria fede reftituendus fit. Nam & SS. Pontifices Celeftinus & Leo etiam Neftorium & Eutychetem Haerefiarchas, dummodò veraciter poeniterent, voluerunt ab Ephefina & Chalcedonenfi Synodis in fuos gradus reponi. Refpondit nihilominùs fanéta Synodus : Juffè & regulariter à Pontificali Babitu demudatum mullatemúr Divina Regula de caetero fufcipit im Do&ori* fede refidere, me ex boc propriae fuae baerefeor multò amplius recrudefcere faciat intelligentiam , & fiamt moviffima illiu* pejora prioribur. Etenim antiquus Ecclefiae Canon ipfis Haerefiarchis, licèt ex animo poenitentibus, nihil permittit reddi, nifi , & quidem ut amplam gratiam, laicam communionem. Et certè im impietatis dogmate inveteratu* Macarius non tantummodò Antiochenam civitatem ac Dioecefin , fed & Regiae urbis plebem everfome turbulenta dudùm potarat, fan&orum Patrum teftimonia impudentiffimè falfarat, optimum Principem tentarat in errorem circumfcribere per artes varias, omnem fub cœlo Ecclefiam peftiferis fuis litteris ac libellis inquietarat, diverfis vicibus à Principe & Synodo poenitere fuafus & meliora fapere refpondit pertinaciffimè : Quòd ß membratim imcidar , & ja&er im mare , ego meque duas voluntater meque duas operationes dico in Domimo moffro Jefu cbriffo , Hinc omni gratia erat patenter indignus. *.

Quapropter Ecclefiae Antiochenae Clerici & Orientalis Diœcefeos, ad quos novi Patriarchae fpe&at ele&io , Epifcopi fupplicarunt gloriofiffimis judicibus : Petimus veßram Gloriam fuggerere piiffimo & à Deo coronato moftro Domimo & magno Imperatori, alterum pro Macario, qui fuerat Arcbi-Epifcopu* moffer, ad Patriarchalem fedem Amtiocbiae provenire , ut mom fit vidua bujufmodi feder. Supplicarunt ex Canone vigefimo quinto Chalcedonenfi , de quo ad Conftantium Mediolanenfem & Marinianum Ravennae Metropolitam fcribit Gregorius Magnus. Poßquam Epifcopum crimimaliter abfcedemtem in locum, de quo lapfus e/? , mulla permittit ratio revocari, & ultra trer memfe* Ecclefiam vacare Pomtifice ftatuta facrorum Camomum mom permittumt, me cademte Paffore, Domimicum gregem antiquur , quod abfit, boffit infidiando dilamiet , Fratermita* véffra Cleri & populi Cornelienfis, deprecatiomi comfentire , & im loco lapß Epifcopum ordinare debet. Et hinc gloriofiffimi judices Ecclefiae Antiochenae preces promiferunt tra&andas in proxima A&ione : Quod ipfum hifce fpopondit Synodus de Sergii & Honorii litteris atque perfonis.

f ' AcTio

[ocr errors]

A C T I O XIII.

A C Aâione tertia decima, faâa die vigefimo

o&avo Martii , Conflantinus Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaconus ac Georgii Patriarchae Notariorum Primicerius , inftitit judicaride litteris ac perfonis Sergii, Sophronii, atque Honorii, jam fuprà recitatis. Inftiterunt & gloriofiffimi judices, repofuitque Synodus. Jecumdum promiffiomem, quæ à mobis ad veftram Gloriam fa&a eff , retra&anter dogmaticas Epiffolar , quæ tamquam à Sergio quondam Patriarcba hujus à Deo confervandae Regiae urbi* fcriptae fumt , tam ad cyrum, qui tunc fuerat Epifcopus Phafdi* , quam ad Homorium , quondam Papam antiquæ Romae : $imiliter autem & Epiffolam ab illo, id eff , Honorio refcriptam ad eumdem $ergium. Hafque invenientes omninò aliemar exiffere ab Apoßolicis dogmatibus , & à definitiomibur fam&orum Comgiliorum , & -cum&orum probabilium Patrum , fequi verò falfas doârimaj haereticorum, eas omnimodò abjicimur , & tamquam amimae moxia r execramur . Quorum autem, id eff , eorumdem , impia dogmata , borum & nomina à fan&a Dei. Ecclefia projici judicavimus, id eff , Sergii, quondam Præfuli* hujus à „Deo confervandæ Regiae urbis, qui aggreffu* eff de s bujufmodi impio dogmate comfcribere, Cyri Alexandriae , Pyrrbi, Petri, & Pauli, qui & ipfi PræJulatu funái funt im fede hujus à Deo confervandae oivitatis , & fimilia eis femferunt. Ad baec & Theodori, quondam Epifcopi Pharam. „Quarum omnium fùprafçriptarum perfonarum mentionem fecit Agatbo. fan&iffimus & ter beatifìimus Papa antique Romæ im fuggcffiome , quam fecit ad piifjimum, & à Deo confirmatum Domimum mofirum , & magnum Impenatorem, eofque abjicit, utpotè contraria reåæ fidei poflrae fentientes , quos anatbemati fubmitti definianu,. cum bis verò projici à fan&ae Dei Catbolicæ Fcclefiae, fimulque amatbematizari prævidimu* & honorium, qui fuerat Papa antique Romæ, quod invenimus perfcripta, quæ ab eo fa&a funt ad $ergium , quia in omnibus ejus memtem fecutus eff, 3, impia dogmata confirmavit. Pertraåavimur aurem & symodica Sopbronii venerabilis memoriæ , quondam Arcbi-Epifcopi faméfe Dei Hierofolymorum. âivitati,, & baec reperientes cum vera fide compe„ientia, Apoßolicifque & faméforum, atque probabilium Patrum do&rimis paria, utpotè qu£ fint ortbo„..,, recepimus , & ut falubria faméfg & Apofolic. Etclefi.e fufcepimur, & momen ejus inferi fanéfit. aypticbis fam&arum Ecclefiarum, jufium effe judicavimus. ' Gloriofiffimijudices de folis Sergii , Sophronii, atque Honorii perfonis & fcriptis definiri cogarant, at verò Synodus etiam de Cyto, Pyrphô, Paulo, Petro , ac Theodoro Pharanitano definivit, ideòque, ne inauditi damnari viaerentur , eorum fcripta proferri atque audire illi voluerunt , interim , dum ifta quæruntur , refpondentes ad poftulata Ecclefiæ Antiochenæ. pipetitioiie, quefaâaçfàrrvrrendiffmi Epifcov-. . . '^ *.

j {pit & religioffimi* clericis fubjacentibus fedi Am.
tiocbiae civitatis, pro ordinando Praefule Antiocbe-
civitatis , fuggeffimus à Deo imfru&i , auribus
fereniffimi & à Deo mumiti moffri Imperatori,. Et
juffit ejus Jeremitas decretum fecundùm folitam confé-
quemtiam fieri à reveremdiffimis Epifcopi, & clerici;
fupradiéfae fedis , & hoc offerri ejus manfuetiffimae
Fortitudimi. Ex tunc ergò graffabatur violenta &
facris Canonibus adverfa neceffitas petendi licen-
tiam & confirmationem Regiam faciendæ & fa-
{tæ Epifcopalis eleétionis. '.
Porrò adversùs gloriofi(fimorum judicum de
relegendis Theodori Pharanitani, Cyri, Pyr-
rhi , Pauli, ac Petri Patriarcharum fcriptis ex-
cepit fan£ta Synodus, hoc fieri fuperfluum judicamr,
quod fententia eorum omnibus manifeffa eft de una
voluntate & uma operatione, & quod eor cum pro-
priis ipforum fcriptis Agatbo fam&iffimus Papa in
dogmaticis ad Principes litteris projeciffet. Nihi-
lominùs landati judices perftiterunt, atque ità
Georgius Diaconus & Chartophylax ex Patriar-
chali Bibliotheca protulit Cyri Lazorum adhuc
Metropolitae litteras ad Sergium Patriarcham,
ejufdem jam Patriarchæ Alexandrini ad eundem.
litteras de unione fa&ta cum Theodofianis ac
unionis illius feptem dogmatica Capitula, Theo-
dori Pharanitani diverfos libellos ac Epiftolam
ad Sergium Arfenoitem in Ægypto Epifcopum,
fex libros habentes fcripta varia Pyrrhi Patriar-
chæ, Regeßum diverfarum Epiftolarum Pauli,
quas inter erat fynodica ad Theodorum Pontifi-
cem, ac ejufdem tres fermones profphoneticos
ad Conftantem Auguftum , Regeftum item di-
verfarum Epiftolarum Petri, ac nominatim ejus
fynodicam ad Papam Vitaliahum , quae omnia
Antiochus Le&or & Notarius Synodo legit. Re-
iperta funt, & unam in Domino voluntatem &c
unam lucidè operationem docere , & fan&torum
iPatrum textus vitiare, ideòque ad gloriofiffimos
judices edixit univerfa Synodus. Declarantibus
mobir, omnem fatisfa&iwmem veffra Gloria debet
percipere , quòd benè , atque juffè jam nomina-
tos Epifcopos & Patriarchas abjecit Agatbom.
fan&iffimus Papa antiquæ Romae per fuggeffionem ,
quam mifit ad piifiimum & triumphatorem ma-
gnum , moßrum Imperatorem , & mor quoque confo-
manter cum eo bor, utpotè adverfa re&e fidei fa-
'cienter, expelli de facris dyptichis, & amathemate
percelli cemfaimur, eorumque fcripta , ut impietate
repleta , . abomimamur , & ut extermimio debeant.
fubmitti , decermimur. Ex quibus verbis denuò
vides, quod unicum generalis Synodi officium:
fit dogmaticas Apoftolicæ Sedis non tantùm, de
ipfo dogmate , fed & de perfonis litteras probare,
exequi, confirmare. Neque ideò generalium.
Synodorum utilitatem aut neceffifatem exfuffio;
Abfit, , * *
Antiquus Ecclefiae mos eft, & Apoftolica tra-
ditio, ut Patriarcha, Metropolitanus , Epifco-
pus à confecrandis Epifcopis & Clericis exigat
profefíionem orthodoxæ fidei, addatque ejera-
íionem erroris autfchifmatis fuo tempore graffan-
tis. Nam & Paulus ab ipfo Domino Jefu Chrifto-
in Dei Patris throno ordinatus. Apoftolus , ad-
Antecefîores fuos Hierofolymam abiit profeffu*
1 ; - - .* . -i. . . rus

« VorigeDoorgaan »