Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

immaculatae fidei. Exftat Epiftola in fecundo Secretario Synodi Lateranenfis fub Martino primo: Legenda eft ibidem fynodalis Epiftola Epifcoporum Numidiae, Byzacii, ac Mauritaniæ ad eumdem Theodorum. Et in litteris ad Leonem fecundum Pontificem, noftrae Synodi confirmatoriis, fcribit Conftantinus Auguftus Apoftolicam Sedem effe eam Petram , fuper quam Domimus fumdavit Ecclefíam , & praedixit mumquam fore , ut portae imferi, boc efi , baereticae infidiæ ad. versùs eam praevaleremt. Et Jofephus Methonenfis Epifcopus in Florentini Concilii adversùs Marcum Ephefiorum Primatem Apologia: In IRomana Ecclefia mec infidelitar , mec turpe dogma umquam mamfit. Et Sanétus Bernardus in litteris ad Innocentium fecundum Pontificem. Digmum arbitror ibi potiffimùm refarciri damma fidei, ubi mom poffit fide* fentire defe&um. Haec quippè buju* prærogativa Sedir. cui enim alteri aliquamdo di&um eß: EGO PRO TE ROGAVI PETRE, UT NON DEFICIAT FIDES TUA? Ergò quod fequitur, à Petri fucceffore exigitur; ET TU ALIQUANDO CONVERSUS CONFIRMA FRATRES TUOS. Quocircà omninò re&tè in Diétatu fuo definivit Gregorius Papa feptimus: Quod Romama Ecclefia mumquam erravit , nec im perpetuum, Jcriptura teßante , errabit. Et hinc dogmatica Apoftolicæ Sedis ad Synodum generalem Epiftola virtutem femper habuit, atque habebit, non tantùm primi fuffragii, fed plenae atque irretraétabilis definitionis . Quid enim aliud egit Ephefina Synodus, quàm firmare Celeftini Pontificis in Neftorium decreta ; quid magna Chalcedonenfis, nifi acclamare Epiftolae San&i Leonis, eam laudare ut firmamentum totius orthodoxiae, ac Epifcopis ad ejus receptionem haefitantibus minari Romanam evocationem ? Nec aliter a&um in Nicæna Synodo, aut prima Conftantinopolitana. Et hinc de fua dogmatica Epiftola ad Principes & Synodum praefentem fcripfit Sanétus Agatho. Perfomas de noftrae Humilitatis ordine prævidimus dirigere ad veftrae à Deo protegendae Fortitudini* veffigia, quae omnium moftrum , id ef?, univerforum per feptemtrionales vel occidua, regiones Epifcoporum fuggeffiomem , im qua & Apoßolicae noffrae fidei confèffionem praelibavimus , offerre debeant , mom tamem tamquam de incertis comtemdere , fed ut certa atque immobilia compendiofa definitione proferre . Et ipfa Synodus in fermone acclamatorio ad Principem profitetur aliud fe non feciffe , quam Agatbomi* famäiffimi Patris fui & fummi Papae dogmatici, litaeris confentire: Per Agatbonem enim Petrus loquebatur. Et in Relatione ad eundem Pontificem . Tibi , uti primæ fedis Antiffiti umiverfali, Ecclefie, quid gerendum fit relinquimur, fianti fù. pra firmam fidei Petram , libenter perle&i, verae confeffionis litteris à vefra paterna Beatitudine rnif. , quas ut à fummo Apeffo/orum vertice divimè perfcripta* agnofcimus, per quar exortam nuper multi. plicis erroris baereticam fe&am depulimus. Et Conftantinus Auguflus in litteris ad Leonem fecun

[blocks in formation]

eff , ac veluti ipfum Primcipem Apoßolici chori , pr* mæque cathedrae Amtiffitem Petrum contuiti fumu* memtium moffrarum oculi r , totius difpenfatiomir Myferium Divimitùr eloquemtem, verbaque baec per ea* littera , facientem : TU ES CHRISTUIS FILILIS DEI VIVI. Nam ipfum totum Chrißum mobis facræ ejus litterae differendo exprimebant , quas omne* lubentibus amimi , Gmcerèque accepimur , & veluti Petrum ipfum ulmir animi fufcepimus . Eas litteras effe dicit do&rinam Dei, & legem quae exivit de Sion, id eft, Apoßolico montis culmine : Et Macarium Antiochiae Patriarcham, qui folus ipfis adfentiri noluit, in ipfum coryphæum ac Principem Petrum infaniiffe, ideòque jure à Synodo damnatum. Et San&us Tharafius Patriarcha Conftantinopolitanus dogmaticas Adriani primi Pontificis ad feptimam Synodum litteras ait fuiffe oculum direétorem totius fynodalis corporis ad femitam re&itudinis ac veritatis. Quam fupremam auâoritatem Apoftolicis litteris fuiffe in omni femper generali Synodo oftendit Nicolaus primus Pontifex in Epiftola ad Michaelem Auguftum. Et prima Diofcori Patriarchæ Alexandrini ac totius Ephefini latrocinii ruina fuit occultatio & prævaricatio dogmaticarum litterarum San&i Papæ Leonis. Latiùs hæc dixi adversùm nefcio quos noftrorum temporum turbines, qui cum Schifmaticis atque Eufebianis Græcis , cum Pfeudo-Synodo Bafileenfi , ac San&ione pragmatica conantur Romani Epifcopi in definiendis fidei controverfiis infallibile judicium circumfcribere, & mutilare gloriofo illo privilegio, de quo dixit Dominus ad Petrum : Comfirma fratres tuor, utique cunéìos univerfae fub coelo Ecclefiæ Epifcopos, etiam in generali Synodo adunatos. Adversùm fimiles Lotharii Francorum Regis, & quorumdam ejus effræni impudicitiæ patrocinantium Epifcoporum infolentias edixit in Romana Synodo Nicolaus primus: $i quis dogmata, mandata, interdiéfa , fan&iones , vel decreta pro catbolica fide, pro Ecclefiaffica difciplima , pro corre&ione fidelium, pro emendatione fceleratorum, vel ìmterdi&ione imminentium vel futurorum malorum , à Sedis Apo/folicæ Præfule falubriter promulgata, comtempferit, amathema fit. De quo Edi&o ad Hugonem Ecclefiæ Lugdunenfis Primatem fcribit San&us Ivo

} Epifcopus Carnotenfis : Hæc mamdata fic volumur | obfervare, ut parati fimur, Deo cooperamte, quae

libet adverfa , pro eorum defenfione tolerare. Quia nempe novimus Pontificem in illis labi non poffe aut falli. Pergit Liber Pontificalis in vita San&i Agathonis de fuprà laudatis Sedis Apoftolicæ ac totius Latinae Synodi Legatis. Miff, $edis apoftoli, qui dire&i fuerant, in Regtam urbem ingrediemte* die decima memfir Novembrir , moma indi&ione, Domino folamte atque Primcipe Apoßolorum comitamte , fufcepti fumt à Principe im oraculo Beati Petri Apoftoli intra palatium, porrigentes ei fcripta Pomtificir . Fuit is annus Domini fèxcentefimus o&uagefimus, Agathonis Papæ tertius, Conftantini Augufti decimus tertius. Per dies aliquot Legati quieverunt, Pontificis fcripta &c mandata fibi impofita retra&antes, ac tandem,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

fuit tamen celeberrima Synodus: Adfuerunt enim etiam Petrus Presbyter & Monachus , Vicarius ac Legatus Sedis Alexandrinae , nec non Georgius Presbyter ac Monachus , Apocrifarius ac Legatus Theodori » non Patriarchae, ut quidam errant, fed Vicarii Sedis Hierofolymitanæ. Rationem dat apud Chriftophorum Juftellum fynodicus incogniti Au&toris liber : Proptereà quod Patriarchi* viduatae effemt ob Agaremorum potemtiam & Alexamdria & Hierofo!ymat. Theodorum illum crediderim fuiffe Epifcopum Dorenfem . Nam ejus Prædeceffor Stephanus in Romana Martini primi Synodo fèipfum vocat & fcribit „Primum famé?æ $ymodi fub Hierofo!ymitana Patriarcbica $cde comffemtir. Hinc ejufdem Sedis vacantis Epifcopus Dorenfis erat Vifitator ac Vicarius , uti in Synodo o&tava Archi-Epifcopus Tyriorum dicitur fuiffe reétor vacantis Sedis Antiochenae.

At de Epifcoporum numero vix quifquam convenit cum Anaftafio Bibliothecario , nifi Paulus Diaconus in Hiftoria Longobardorum. Etenim apud laudatum Juftellum Auétor incognitus in libro de fex generalibus Synodis, & Nilus Rhodiorum Metropolita in libro ejufdem tituli fuiffe ajunt Epifcopos centum & feptuaginra: Theodorus Balfamon centum feptuaginta & munum. Georgius Cedrenus & Theophanes ponunt Epifcopos ducentos o&tuaginta novem : Poßrema fynodalis A&io habet fubfcriptos centum fexaginta fex. Nempè variis a&tionibus adfuiffe poffit numerus varius : quomodò fa&tum eft & in Synodo Tridentina. Cedrenus & Theophanes forsàn computant & illos Epifcopos, qui poftmodùm in fuis Sedibus refidentes Synodo fubfcripfere. Etenim hac via etiam San&us Athanafius multiplicavit Epifcopos Synodi Sardicenfis. Photius in litteris ad Michaelem Bulgariae Principem primo loco præfediffe dicit Georgium Patriarcham Conftantinopolitanum : Aft A&a fynodalia aliud palàm clamant. Porrò Bafilica , quæ dicitur in Trullo, erat Bafilica Palatina.

C A P U T VII. Æxponuntur Aëta Synodi præfatis • ACT I O PRIMA.

Rimam A&tionem fa&tam fuiffe die vigefima fecunda Novembris jam fuprà audivimus ab Anaftafio Bibliothecario: at verò Aëta fynodalia fa&tam volunt die feptima. Quocircà alter textus aut errat, aut eft vitiatus. Et hinc Ro

manos Legatos, quos Anaftafius Regiam urbem ingreffos vult die decima Novembris, quidam ingreffos volunt ante decimam Septembris. Nam facra Principis ad Georgium Patriarcham Conftantinopolitanum Divalis Epiftola , quae eofdem Legatos adfirmat jam adveniffe , data fuit quartò idus , id eft , decima die Septembris. Quidquid fit, Princeps fedit in medio Bafilicae ante Altaris cancellos, Legati Apoftolici cum Latinis atque Illyricianis Epifcopis , ad Patriarchicam Apoftolicæ Sedis dioecefim fpe&tantibus, & Georgio Legato Sedis Hierofolymitanae, à finiftro, Georgius Conftantinopolitanus & Macarius Patriarcha Antiochenus, nec non Petrus Sedis Alexandrinae Vicarius cum fuis Epifcopis federunt à latere dextero: San&ta autem Chrifti Domini Evangelia habuere locum verè medium ac fupremum , quomodò femper confueffe fieri in Synodis generalibus eft fuprà oftenfum. Primam in Synodo vocem emiferunt Legati Romani , Theodorum Pharanitanum , Sergium , Cyrum , Pyrrhum , Paulum, ac Petrum Patriarchas accufantes de novitate vocum, adfertaque unica in Domino operatione » atque eorum fequaces cogi rogarunt à Principe ad dandas tanti erroris rationes. Urfit Princeps Georgium & Macarium Patriarchas, qui provoca^ runt ad Erronum jam memoratorum , Honorii Pontificis, San&torum Patrum , & quinque generalium Synodorum auétoritatem, ideòque fefe ab omni novitate voluere remotiffimos. Erronum iftorum au&toritas erat nulla , ideòque Georgius Ecclefiae Conftantinopolitanae Diaconus & Chartophylax, juffus à Principe, è Patriarchali Bibliotheca protulit quinque Synodos, & Stephanus Ecclefiae Antiochenæ Presbyter, Monachus , Macariique Patriarchæ difcipulus ac Syncellus, ex Ephefina Synodo legit Sanéti Cyrilli .fermonem acclamatorium ad Theodofium Auguftum , ubi dicitur de Chriflo Domino: Eft enim ejus ommipotem volumtar. Ad quæ verba exclamavit Macarius? Ecce , oflemdi umam voluntatem in Cbriffo. At intercefferunt Legati Romani , afferentes non de utriufque fimul naturae, fed de folius Divinitatis voluntate Cyril

lum loqui , nec mumeraliter dixiffe voluntatem

umam . Et quoniam utraque pars fuos adducebat Synodorum codices, totam Ephefinam Synodum ex amborum codicibus legi Princeps voluit, atque ità prima A&tio eft conclufa. Nec à Monothelitis, nec à Romanis Legatis ulla faéta eft mentio de Synodo Nicæna aut Conftantinopolitana , quod ab eis habeamus folum Symbolum, ex quo nihil de voluntatibus aut operatiopìbus pofIit lucidè definiri.

A C T I O II.

Ctio fecunda, fa&ta die decimo menfis Novembris, ab Antiocho Ecclefiae Conftantinopolitanae Le&ore, & Georgii Patriarchae

Notario, legi audivit primum librum Synodi chalcedonenfis, id eft, varias Synodo praevias dogmaticas Epifcoporum aut facras Principum litteras, & ad verba haec Epiftolae San&i Leonis Pontificis ad San&um Flavianum Conftantinopolitanum Epifcopum: Agit utraque forma cum alterius commumione quod proprium eff , Verbo opevamte quod Verbi eff , & carme exequemte quod carmis •*. Ad hæc, inquam, verba exclamarunt Legati Romani. Ecce, mamifeßè duas maturale, vperatione* imcomfurè & indivisè in Domimo mofro Jefu Chriffo praefemr famâiffimus praedicat Pater, cum praefemtem fermonem fam&a quarta $ynodus FIRMAMENTUM ORTHODOXAE FIDEI imfcripfit , & dammationem umiverf.e haerefi; , sutpotè profefjiomi Beati Primcipi, Apoßolorum Petri comvemiemtem. Et Macarius Antiochenus aliud reponere nequit, quàm hanc tergiverfationem; Ego duas operatiomer mom dico, fed mec fentio , quod beatæ memoriae Leo per bumc fermonem duas operatione* dixerit. Neque unam neque geminam in Domino operationem voluit dicere, fed fimpliciter Dei-virilem operationem cum San&o Dionyfio. Et à Principe rogatus, Quomodò intelligi; DEI-VIRILEM. operationem , refpondit, Ego mom füperjudico. Noluit difputare dé Domini füi operationibus. Quare le&us eft & fecundus liber Synodi Chalcedonenfis, id eß, ipfa A£ta fynodalia , atque ità A&io dimifTa.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

A C T I O III.

' A Ctioni tertiae , fa&ae die decimo tertio Noyembris, laudatus Antiochus Le&or ac $otarius legit A&ta quintæ Synodi, quorum erat

[ocr errors]

dice. Quare Princepsfuit interlocutus : Hujufmodi mom relegatur fermo , proæmium autem geßorum ejufäem fam&ae quintæ $ynodi ordinabiliter relegatur. Et releéfur eft primur liber. Exindè Petrus Ecclefiae Conftantinopolitanae Diaconus ac Georgii Patriarchae Notarius legit librum fecundum. Erant igitur quintæ Synodi A&ta tunc divifa in plures libros , atque ità A&ta hodierna funt omninò decurtata ac mutilata. Et hic liber repertus eft fubjacuiffe eifdem injuriis Monothelitarum. Etenim dùm relegeretur feptima A&io , reperti fumt im ea duo libri, quafi ex momine Vigilii fam&ae memoriae , qui fuit Papa Romamus, unus quidem adJuffimiamum piae regoraationi, quomdam Imperatorem, alter verò ad Tbeodoram piae memorie quondam Auguffam , im quibus continebatur itâ : TANATHEMATIZAMUS ET THEODORUM, QUI FUIT EPISCOPUS MOP. SUESTIAE •, ET NON CONFITETUR INCARNATUM ESSE DEUM VERBUM, ID EST, CHRISTUM DOMIMUM ESSE UNAM SUBSTANTIAM, ET UNAM PERSONAM , ET UNAM OPERATIONEM. At rursùm exclamarunt Legati Romani. Mom faciat Deus , iiom dixit Vigilius UNAM OPERATIONEM, momfumt libelli Vigilii, filfatus eff liber, ficut & exordia primi libri. Oftenderunt in quintae Synodi A&tis authenticis, o&odecim præfertim dogmaticis Capitulis, nullam penitùs de una operatione fieri mentionem, atque ità Monothelitarum dolus fuit & Synodo & Principi perfuafus. Nam f umam operationem docuit Vigilius , & fufceptus gff à $ynodo, utique & in definitione ejufdem $ynodi de uma operatiome vox. habuit comprehendi. Et quia hæ artes peffimae graecis fuere femper familiares , in au&lores criminaliter inquiri expoftularunt Legati, repofuit verò Princeps: Quod poffulatum eff, im fubfèquenti proveniat, praefem, verò liber ufque im finem relegatur. Et rele&ur ef?. Sanétam pofteà Synodum & gloriofiffimos Judices rogavit Princeps,. An quinque generales Synodi jam rele&tae dogmatizarent unam in Domino voluntatem ac operationem , quomodó ja&titarat Macarius Antiochenus ? Et unanimiterjudicatum atque refponfum eft ejufmodi nihil iftis contineri. Hinc perrexit Auguftus. Macariur , & qui cum eo fumt , profequamtur , fi fecumdùm que ab ipfi, promiffa fumt , paratum habent proferre te)'imonia famé?orum probabilium Patrum , quae debea •t approbare , ficut polliciti fumt , umam volumtatem.* & umam operatiomem im difpenfatione imcarmationis Yomimi moffri Jefu Cbriffi, & bgc proferant. Etenim, non tantùm ad laudatas Synodos, fed & ad Sat, “tos Ecclefiae Patres provocarat Macarius , &c contumax ac erubefcere nefcius hæreticæ in ipfo perduellionis fpiritus nulla habens Patrum teftimonia poftulavit inducias, atque , ne patentia fe queri poffet oppreffum, impetravit. Addit Anaftafius Bibliothecarius in vita San&i Papae Agathonis. Et confufus Macarius coram Synodo imvemtur eff memdax . Tunc interdixit Pietas Auguffali, Georgio Patriarcbe, ut minimè im Ecclefafua fufciperet Macarium , vel ejus homime* , interdicens ei proceffum : Utique ad celebranda Divi

[ocr errors]

na. Haec prima ejus ruina fuit. Tra&avit Macarium ac ejus Affeclas, quomodó Joannis Patriarchæ Antiocheni pro Neftorio Fa&ionem Ephefi & Chalcedone fuprà oftendimus tra&atam fuiffe à Theodofio Augufto & Synodo Ephefina. Et hinc Georgius Regiæ urbis Patriarcha ad feipfum rediit , & cum fuae Synodi feu Diœcefeos Epifcopis dixit ad Principem. Piiffime Domine, petimus veßram Tramquillitatem , fuggeffiomer dire&a, ad à Deo inftru&am veßram Fortitudinem , tam ab Agatbone fam&ffimo Papa Apoßolice Sedit antique Rome, quam ab ejur Jynodo relegi , ut auditum capiamur, quatenùs cognitionem & mor accipiamur totius virtutis , que in eis comtimetur. Refponditque Βrinceps: „Quod à vobis poffulatum eff , in fubfequemti proveniat . . .

A C T I O I V.

Ctioni quartæ, quam A&a fynodalia fa&tam - dicunt die Novembris quinto decimo, le£tae funt duæ dogmaticæ Epiftolae : Altera Agathonis Pontificis, altera Patriarchalis ejus Synodi ad Conßantinum, Heraclium, & Tiberium Auguftos, in quibus {olidè oftenditur geminæ jn Domino voluntatis atque operationis dogma effe lucidè Evangelicum ac Apoftolicum , à quinque generalibus Synodis & cun&tis Latinae ac Græcæ Ecclefiæ Patribus unanimiter & con<ßanter confirmatum, unica autem voluntas ac 'operatio eße commentum novitium folorum Dotminicam facrofan&tae incarnationis difpenfatioanem mutilantium aut confundentium hæreticorum. Omninò legenda eft utraque longè doóti£ fima atque fanétiffima Epiftola, quarum pofterior hanc habet Epigraphen : Fuit velut inßruäio ALegatorum, qui miff fumt ad fextam Synodum celebrandam. Confirmat enim cun&ta Romanæ fub San&o Martino Papa Synodi A{ta, Theodorum Pharanitanum , Sergium , Cyrum , Pyrrhum & Paulum denuò damnat, additque & Petrum Patriarcham, alium neminem volens à Synodo praefenti damnari. Prolixa eft utraque Epiftola, ideòque earum leétio A&ionem complevit.

A C T I O V.

N quinta A&ione, fa&a die feptimo DecemL bris, Paulus magnificus à Secretis & Imperatoris Secretarius prpclamavit inducias Macario Antiocheno à tertia A&ione indultas jam exfpiraße, ideòque urgendum ipfum ad producenda fan&orum Patrum teftimonia, quibus unica in E)omino voluntas ac operatio demonftretur. Et 2 Principe juffus Macarius Protulit dugs codices,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

& aliud quid proferre molumur. Ad quae Princeps eft ità interlocutus: Tres codicer , qui prolati funt  parte venerabilir Macarii , fgillemtur tam à glorioffimis Judicibus , quam à parte Apoftolicae Sedis amtiquae Romae , nec mom à parte fam&ae $edi*, bujus fan&iffimae magnae Ecclefiae. Et figillati fumt. Ne videlicet ulla fraus fieri poffet, aut faétæ fraudis calumnias Macarius venari. Intercefîèrunt autem Legati Romani , omnef* queeorum comites Clerici & Monachi. Piiffime Domine, adhuc aliquid de uma voluntate & uma operatione mom oftenderunt Macarius & ejus affeclae in Incarmationis difpenfatione Domini moffri Jefu cbrìfii per teftimonia ab eis prolata , $ed & ipfa tefiimomia, quae protulerunt coram veßra Pietate & fanâa Synodo, detrumcaverunt : Et quæ ad Trinitati, quidem attinent rationem de una volumtate , pro incarnationis difpenfatione Domimi moffri Jefk chrifli pofita funt , tam femfum quam verba detrumcaverunt. Undè petimur vefiram piiffimam Fortitudinem, autbemticos codices prolatorum ab eis paternorum tefimomiorum proferri ex venerabili Patriarcbio hujus Regiae civitatis , & conferri cum codicibus ab ei, oblati, : Et demomfiramus quæ ab eis im bir faâa eff obcelatio. Prae manibus igitur babentes codicem continentem plurima tefiimomia faméforum ac probabilium Patrum , clarè offendemtia duas natuvalet voluntater & duas maturales operatione* , inconfusè atque indivisè im Incarnationis difpenfatione Domini noflri Jefu cbriffi veri Dei moftri , nec no* - pro

[ocr errors]

deci, faifico itino *rre, nica iia , he: •clas alo• :r & )gant : 'ata ////,

*ps

& prophanorum baereticorum tefimonia infinuantia umam voluntatem & unam operationem,qu£ confomamt £um dogmate fuper uma voluntate & una operatione Macarii Archi-Epifcopi , quaefumur , ut coram vefra Pietate baec legantur. Et refpondit Auguftus: Im fubfequenti eorum prolatio fiat.

A C T I O V I I.

Ctio fèptima convenit die fequenti, decimo tertio Februarii, ac laudatus magnificus Paulus fatisfieri poftulavit Imperatoris promiffo ac Romanorum Legatorum voluntati de legen. dis teftimoniis & fanétorum Patrum & prophanorum hæreticorum. Legati itaque protulerunt codicem hoc modo infcriptum : Teftimonia faméorum ac probabilium Patrum demonfframtia duas voluntates & duas operatione r im Domimo Deo & Jafvatore moffro Jefu cbriffo. Quem accipiem* Stepbamur religiofur Presbyter & monacbus monaßerii , quod cognominatur domus Arßia, umur exiffem partis Apoftolicae Sedis antique Romae , relegit ab imitio ufque ad finem, tam famâorum & probabilium Patrum tefimomia , quam propbamorum baereticorum. Addit Anaftafius Bibliothecarius. Die decimo testiomemffi Februarii, auxiliamte Beato Petro Apofiofo , ut veritatis lumem appareret, imtromiffa fumt coram Synodo vemerabilium Patrum di&a , Joanni, Comfamtimopolitami , Cyrilli , Athamafii , Bafilii, Gregorii, Dionyfi, Hilarii, Ambrofi , Auguffimi, 6* Leonis , duar maturales volamtates & operatio. me* in Cbriffo dicentium ad fatisfa&ionem Principi, vel $ymodi. Hoc eft , Et Synodi. Voculam enim, vel , pro Et ifta aetas paffim ufitabat. Quod notandum. Exindè à Principe rogati , num & alia produ&ta vellent teftimonia, refponderunt Legati. Licet & plura alia nobis idoneum eff proferre teffimowia , fed me faffidium ingeramur à Deo infiru&i, auribus veftris, baec fufficiunt mobi* ad veritatem deamonfframdam. Petimus autem à Deo firmatam veAram Fortitudinem, imterrogari Georgium fam&fiffmum Arcbi-Epifcopum à Deo comfervamdae veffrae Regiæ urbis , & fubjacemtem ei $ynodum, mee mom €* Macarium Arcbi - Epifcopum Amtiocbemae civitatir, & fubje&os ei Epifcopor, fi comvemit eis temor rele£farum duarum fuggeffiomum, id eff , Agatbomi* famêiffimi Papae Apoftolicae Sedit amtiquae Romae , & Concilii ei fubjacentir. Hoc eft, An admittant & probent dogmaticas Apoftolicae Sedis & Ecclefiæ Latinae litteras in quarta A&ione recitatas. Repofuerunt verò Georgius & Macarius. Petimus , vt exemplaria prædiâarum fuggeffiomum percipiamur. Recurrentes mamque & conferentes teffimonia , quae in eis fumt, faméforum probabilium Patrum cum codicibus bujus vemerabilis Patriarcbi1, im fubfequem. ti dabimu4 competens refpomfum . Difquirere voluit Macarius , num fortè & San&us Agatho fan&orum Patrum verba aut fenfa circumfcripfi£ fet aut truncaffet. Eifque exemplaria dari Prin

ceps voluit, interlocutus: citra dilationem, quod poffulatum eff, fiat. Et adduéta per Legatos tam Patrum quàm hæreticorum teftimonia, ad modum Macarianorum, juffit figillari, atque ità A&io hæc fuit foluta.

A. C T I O VIII.

EnfisMartii dies feptimus fufcepit A&ionem o&tavam, in qua ad fuggeftionem magnifici viri PauliSecretarii Conftantinus Auguftus Georgium & Macarium Patriarchas, eifque fubje&os Epifcopos rogavit, an dogmaticas, quarum jam pridem acceperant exemplaria , San&iffimi Agathonis & Latinæ Ecclefiae litteras probarent parati folenniter profiteri, an verò refutarent ex rationibus , & ex quibus? Refpondit verò illuminatus à Deo Georgius. Infpiciemr , pie Domine, omnem virtutem fuggeffiomum dire&arum adpiiffimam veßram fortitudimem , tam ab Agatbone fam&iffimo Papa Romae, quam ab ejur $ynodo, & fcrutam libror faméorum ac probabilium Patrum, qui repofiti fumt im vemerabili meo Patriarcbio, invemi cun&a teftimonia faméforum ac probabilium Patrumr, quae im eifdem fuggeffiomibus comtimemtur , comfomamtia & im mulfo difcrepantia à fam&ir ac probabilibur Patribur : Et comfentio eir , & fic profiteor, & credo. Anaftafius Bibliothecarius ità haec exponit. Georgiur Patriarcha profeffur eff eo die im fcriptis duas maturar , duafque volumtater & operationer im DomimoJefu Cbriffo fe credere & praedicare, ßcut Sede* Apoftolica credit , amatbematizamr eos , qui umans maturam, voluntatem & operatiomem im Domimo Jefu Cbriffo dicunt. At faétum id dicit die feptimo decimo Februarii , additque varia intra : eundem menfem gefta partim eadem partim alia ab A&is fynodalibus, quae proindè D. Cardinalis Baronius exiftimat mutila, atque ex Anaftafio fupplenda. Aft dicere ego malim vitiatos in ipfo numeros, ac intrufam vocem , Februarie , pro voce, Martii. Nam & Macarii deje&ionem Februario includit, quam certum eft faétam in Martio. Et cur ipfe memoria lapfus non poffit pro Martio Februarium fcripfiffe ? Et hac folenni profeffione non contentus Georgius Vitaliani Pontificis nomen, ab Anteceffore fuo Theodoro & Macario Antiocheno propter tarditatem mifforum Apocrifariorum ab fanάiffimo Papa antiquae Romae tandem eje&um , poftulavit refcribi in facras Ecclefiae tabulas, fpondens eos, qui fefe ob perfonam illam à communione fufpenderant, Ecclefiae omninò communicaturos. Refponditque Princeps: Quod poffulatum eff à $an&iffimo Georgio Patriarcba , fiat. Ità Ecclefia Conftantinopolitana eft Apoftolicæ Sedi & orthodoxæ fidei plenè reconciliata, ideóque Synodus Conftantino Augufto, Papæ Agathoni, ac Georgio Patriachae fauftiffima & gloriofiffima acclamavit. Georgium fecuti funt omnes primores Thraci

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »