Pagina-afbeeldingen
PDF

fuit fpes. Etenim quomodò Michael Rex capillos {üos San&o Petro Apoftolo per Apoftolicorum Legatorum manus coram cunétis Regni fui Optimatibus obtulerit, id eft , Regni fui Eccléfias Conftantinopolitano fubtra&as fubjecerit perpetuùm Patriarchatui Romano, fuprà nobis

fcoporum translationes huc ufque Romana Ecclefia ignoraret. Hinc illum extraxit Bulgaria, & cum Dominico Trivenfi Epifcopo ad Photianum fchifma denuò tentandum Conftantinopo- , lim ablegavit. Nempè ex tunc olebat Formofus fufpicionem iftius criminis , in quod poftmo

[ocr errors]

3ixit Anaftafius Cardinalis. Addit Metrophanes Metropolita Smyrnenfis : Pbotiur , cùm intelle

Toann. 8.
Epift. 194.

xiffet Legatos Pomtificis Romani in Bulgariam miffor,]

confirmationem ejus reprobaffe , omnefque Bulgariæ Principe, & $ubje&or Chrifmate iterùm inunxiffe , tùm verò velut æßro percitur QBcumenicam $ynodum confinxit, Et in litteris ad Sanétum Patriarcham Ignatium, exftantibus poft præfentem Synodum, pontifex Adrianus fecundus. Quodfi dicas à nobis conflantinopolitamæ diœcefeo* Prefbyteror in Bulgaria facrificare prohibitor, baud inficias imu*. Erant pbotiani , illiufque $ymmiffae , quibus mon fòlùm in Eulgarorum provincia , fed ubique gentium Jacerdotali munere interdiximur interdicimufque . Regia pietate ufus Nicolaus Papa omnes Armenios & Graecos , & advenas & indigenas , Epifcopos & Clericos, Bulgaria ejecit, ipfam replevit Latinis hominibus, atque ità à Photiana nequitia expurgatam reddidit Patriarchatui Romano. Latiùs hæc in San&i Nicolai vita refert laudatus Anaftafius. Bulgarorum Rex tamta fidei cæpit flagrare comffamtia , ut ommer à Regno fuo pellem* aliemigemar , Apoftolicorum folummodò Mifforum prædicatiome ufus , pafcuis vitae aetermae , jugiter vefici , mempe decreverit , umumque ex bir , Formofum vita & moribur Epifcopum , fibi dari ArcbiEpifcopum expetierit. Tumc item Legator fuor Romam direxit , inter alia beatiffìmo Papae idem fuggevems , ab ejus $an&itate pro imfru&ione gentis illius Presbyteror poffulavit. Ipfe verò talibus Papa compertis valdè gavifus eff, & imfimitar Deo laudes repamdemr , mom pauci numeri coram fe probavit Prefbyteror , & quor dignor reperit praedicationis gratia , im Bulgariam direxit , cum quibus Domimicum Trivenfem & Grimoaldum Polymartiemfem Epifcopor deftimavit, ut quia ipfum Formofum plebem dimittere fibi creditam mom oportebat Epifcopum , ex bis IPresbyteris ad Archi-Epifcopatum , qui dignur imvemhretur, im momime Domimi tamdem eligeretur, & Sedi Apoftolicae comfecrandus mitteretur. Ejecit Rex non folummodò hæreticos aut Photianos , fed penitùs omnes , etiam à San&o Methodio aut Ignatio Patriarchis, feu alio quovis orthodoxo Epifcopo ordinatos, Epifcopos & Clericos Graecos, nolens remanere vel unum , qui reclamare poffet ad Graecos ritus aut Conftantinopolitanum Patriarchatum , atque ità refufcitatis quaeftionibus Neophytum populum inquietare. Expulfo

rum unus fuit etiam famofus ille pi&or & mona- |

chus San&tus Methodius, qui cum collega San£to Cyrillo monacho , non Conftantinopolim ad Photium rediit, fed abiit Moravis & Bohemis adhuc gentilibus praedicaturus, eftque poftmodùm Romae ab Adriano fecundo Pontifice eorum Apoftolus & primus Archi-Epifcopus confecratus. Porrò Formofum Portuenfem Epifcopum noluit Nicolaus Pontifex vel ad Regias preces incardinare in Bulgariæ Metropolim, quod Epi

[ocr errors]

colao im Bulgarorum patriam deffimatur, moviterim Cbrißo regemerati Regir amimor adeò calliditatibus fuis vitiavit, ut terribilibus Sacramentis eum fibi obffrimxiffe teffatur fit , me fe vivo quemlibet Epifcopum à Sede Apoßolica fufcepiffet , feque eidem terribilibus mibilominùs $acramemtir , ut ad eum quamto. cyùs reverti debuiffet, obffri&um fuiffe profeffus fit, quique à mobi* proficifcendi illuc licentiam , litterar , & meceffaria adjutoria impetravit , ommi Ecclefiaffica commumiome privatum effe decernimus. Hae clandeftinae Formofi cum Rege conjurationes impedivere optimum Pontificem Nicolaum , quo minùs potuerit Bulgaris creare Latinos Epifcopos, atque ità Regnum Romano Patriarchatui firmiter readunare.

[ocr errors][merged small]

Ulgarica haec mutatio peffimè habuit & Pho

tium & Michaelem Auguftum , de quibus in Synodi præfentis præfatione Anaftafius Cardinalis : Quæ Græci de die im diem audienter imvidemt , & tamtae gloriae avidi, ut Bulgarorum Regem poffint à Romama fede avertere, diverfa requirumt ingemia , mumera poff mumera pretiofa mittemter , & fopbiffica ei argumenta creberrimè propomemter. At ille ut columma mamfit immobilir. Vidit infuper Photius fe cum Gregorio Syracufano & reliquis fuis affeclis damnatum à Nicolao Pontifice & omni Latina Chriftanitate, claufam ac interdi&tam Sanétæ Sophiæ Ecclefiam , dignitati & honori reftitutum San&um Ignatium, Conftantinopolitanum populum & omnes Orientis Patriarchales fedes adhaerere Romanis, fe paßim proclamari Anti-Chrifti praecurforem ac ipfum AntiChriftum : Hinc in furorem a&us finxit imaginariam Synodum , in San&tum Nicolaum Pontificem latravit depofitionis ac excommunicationis convitium , & illam fub fole huc ufque non auditam excogitavit iniquitatem , de qua Epifcoporum ab ejus malediéla parte ad matrem Ecclefiam cum poenitentia redeuntium libellus, le&tus in fecunda praefentis Synodi A&ione : Omnibur comfemtameir fuis vel qui fub ipfo eramur fuafit , ut chyrographis terribilibus profiteremtur eum fe babituro , Patriarcham Patriarcbarum & fummum $acer

do

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

dotem fummofum $acerdotum , id eft, omnium fub cœlo Epifcoporum Epifcopum & totius Ecclefiae Papam. Eufebiana fàâio blateravit tres Patriarchales fedes efíe jure Divino pares, fedem Conftantinopolitanam , Heracleeefis Metropoleos 'fuffraganeam dumtaxàt Parochiam, effe totius mundi Metropolim ac omnium Chriftianorum magiftram & caput primus Photius fomniavit. Ejus fundamentum adducit in litteris ad Gallicanae Ecclefiæ Epifcopos Pontifex Nicolaus: Gloriamtur atque perbibent rebelles Schifmatici, quamdo de Romama urbe Imperatorer Conßamtimopolim funt tramulati , tunc & Primatum Romanae fedis ad atomffamtimopolitamam Ecclefiam tramfmigraffe , & cum digmitatibus Regiis etiam Eccleffe Romamae privilegia tramulata ad conffamtimopolitamam Ecclefiam /uiffe, ità ut ejufdem Ecclefæ imvafor Pbotius etiam ipfe fe in fcripti fuit Arcbi-Epifcopum, feu Epifcopum omnium Epifcoporum , atque univerfalem Aatriarcham appellet. Eft antiquum Graeculorum fundamentum, ex quo etiam AnthymusThyanenfis in Cappadocia per Valentem Auguftum nuper in duas divifa Épifcopus novam fuam Metropolim dixit effe majorem Caefarea, ideòque fefe in omni Pontica regione fofum ut Primatem deinceps fufcipiemdum . Ex }Provinciae civili divifione non folummodò alterius partis Metropolita, fed infuper ex majori fua civitate Primas effe voluit totius dioecefeos, Archi-Epifcopumque Cæfareenfem reda&um in communem ordinem Metropolitarum . Eadem via Conftantinopolitanus Epifcopatus in Metropolim, nec non in trium Primatialium dioecefeon prædatorem Patriarchatum crevit, ac jam per Photii furores crefcere conatus eft in fupremum ac univerfalem Papatum. Verùm Anthymo reétè repofuit Sanétus Gregorius Nazianzenus *unc Epifcopus Sazymorum : Quid urbem moßram, Metropolim Cæfaream , confcribemalo coar&ar, cùm nos illam & Ecclefiam, ut reverâ eff, Ecclefia*um ab initio quoque matrem faciamus ? Et ejus pater Gregorius Nazianzenus Epifcopus in littewris ad Ecclefiam Caefareenfem de San&o Bafilio tunc Presbytero in Archi-Epifcopum eligendo : zwoffra Caefareenfis Ecclefia propè mater omnium per IPonticam dioecefim Ecclefiarum & fuit ab initio, & mumc quoque eff , & momimatur , Anthymi nugis apud neminem Ecclefiafticae Hierarchiae peritum proficientibus . Addit voculam, Propè : Quod fola fecunda Cappadocia, Anthymo novo fuo Metropolitae adhærens, fedi Caefareenfi recalcitraret. Et hinc liquere videtur, quod ante San&i Bafilii Epifcopalem promotionem fub Eufebii Epifcopatu Cappadociam fecuerit Auguflus Va!ens. Eodem modo Acacianae fa&ioni & vigefimio o&avo Canoni Chalcedonenfi , Epifcopatum Conftantinopolitanum ob Regiae civitatis privilegium in Patriarchatum elevare tentantibus , refpondit in litteris ad Dardaniae Epifcopos San&us Pontifex Gelafius: Alia poteftar eff Regni faecularis , alia Ecclefiafticarum diffributio dignitatum. Sicut enim quamvis parva civitas praerogativam praefentis Regni mom mimuit , fc imperialis præfemtia memfuram difpenfatiomir religiofe mom mutat. Pripmatialem totius Ecclefiæ fedem , quam ex ipfius

j Domini mandato Romae fixit San&us Petrus,

nullus Imperator aut Photius potuit aliò tran£ ferre. Photii nugas adauxit Chriftophorus Patricius, Nicephori Phocae Augufti interpres, in colloquio cum Luitprando Cremonenfi Epifcopo, Joannis decimi tertii Pontificis ad di&um Principem Legato : Papa fatuus , infulfur , ignorat €onffantimum fan&um Imperialia fceptra huc tranf. vexiffe , Senatum omnem , cum&amque Romanam militians ; Romae verò vilia mamcipia , pifcatore, fcilicet , cupedarior, aucuper , motbor , plebejor, fervor tamtummodò dimififfe . Hinc intulit : Papam veftrum Imperiales recipere litterar imdignum, judicamur. Verùm nugamenta funt haec, Graeca fomnia , mendacia nimis aperta. Quis nefciat Romam veterem femper manfiffe primam & mundi caput , novam autem fuiffè dumtaxàt fecundam ? Retinuit femper illa Confulem, Senatum , militiam , infignia cun&ta fupremæ ma. jeftatis. Et demus illi fola mancipia manfifTe. Verè nihilominùs de ipfa dicam, quod adversùs Gummitani in Byzacena Provincia Epifcopi ambitum fcripfit de deftruéta Carthagine San&us Pontifex Leo nonus: $ime dubio poff Romamunw Pontificem primus Arcbi-Epifcopu* & totiur Africae maximus Metropolitamur Carthaginemfi, Epifcopur , mec pro aliquo in tota Africa Epifcopo potef perdere privilegium femel fufceptum à fam&a Romama & Apoftolica Sede ; fed obtimebit illud ufque im finem feculi, & domec in eo iuvocabitur momem Domifii noßri Jefu Cbriffi, five deferta jaceat Cartbago, fve refurgat gloriofa aliquamdo. Longè minùs poteft conceffüm fibi ab ipfo Domino Jefu Chrifto fupremi Primatus privilegium perdere Ecclefia Romana. Speramus ipfam , quod de Conftantinopolitana dolemus, etiam fua temporali gloria ufque ad finem faecuki non deftituendam. Aliud Photii fundamentum edicit in litteris ad Ecclefiae Gallicanae Epifcopos idem Pontifex Nicolaus. Vemerabili* imdußria veßra talem fe de caetero exbibeat neceffe eff , ut fole clariù* bamc à Jede Petri im mullo diffidere , quim potiùs cum illa im cum&i, femtire , hoftes Photiani cognofcant ; ità ut Praefulatui moffro fcripta Divinitùs infpirata Sapientia vefira reprehendemdo, & forti prorsùr inve&7iome feriemdo tamtam Graecorum Imperatorum vefamiam mittat, quae mor fufcipiemter rursùs ea cum aliis affertionibus moffrir ad ipforum quoque dememtiam confutandam mittere valeamur : Ità ut cùm umum pariter idemque mo* boffe* femtire cognoverint , nec injurias à fe mobir illatas ulcifci folummodò mos affe&are memdaciter adffruamt, mimirùm cùm adverjùs fe monomachiam mor adgredi quodammodò imtuentur, & per boc quod fimt & alii cbriffi dile&orer, & eorum perverfitates odiemter, liquidò comprebendamt , & ora loquentium imiqua pemitùr obffruamtur. Per ea tempora cum Hincmaro Remenfium Metropolita, ac illi adhærentibus aliis Francorum Epifcopis, de Rothaldi Sueffionenfis Epifcopi, ac Remenfium Clericorum ab Ebbone nuper Archi-Epifcopo ordinatorum Romana appellatione , quin & de toto Romanae appellationis ac evocationis jure, & Canonum Sardicenfium

[- , nec non de laicorum è Palatinis officìis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ciis ad Epifcopatum promotione contendebat Nicolaus Pontifex, & de Gunthario Colonienfi ac Theutgaudo Trevirenfi Archi-Epifcopis ab ipfo canonicè deje&is fcribit Abbas Regino : Ludovicum fecundum Imperatorem adeunt , feripti; ac diâis vociferanter fe injuffè effe depofitor ipfi Imperatori & omni fan&ae Ecclefiae injuriam effe faäam, cùm numquam auditum fit vel ufpiam leaìum , quod ullus Metropolitamus fine confcientia Principi, vel praefentia aliorum Metropolitanorum fuerit degradatur. Hinc igitur per qmnem orbem buccinabat Photius fibi cum folo Romano £pi{copo effe lites, non cum omni Latina Chriftianitate, cujus melior pars, Gallicana Ecclefia , fentiret fecum de promovendis laicis , de degra* dandis Metropolitis ac præfertim Patriarchis, de appellandi ac evocandi jure, nec non omni Romano Primatu. Quo fuco feduxit multos: Praefertim ubi Ludovicus Auguftus, in Orientalis Imperii fpem ab ipfo circumfcriptus , Nicolaum Pontificem ab imaginaria Schifmaticorum Synodo damnatum promiferat fede ac Italia exturbare. Quapropter inteftina bella ac domefticas quaeftiones ad tempus dormire in Gallia, & omnes ejus Epifcopos ac Synodos adversùm communes totius latinitatis , immà Chriftianitatis hoftes fecum congredi Pontifex voluit ac juffit. Singulariter addidit ad inteftini belli ducem Hincmarum: Tua verò, frater Hincmare, Chazitas cùm Epißolam legerit , mox ut etiam ad alios Arcbi-Epifcopos , qui im Regno glorioff filii moffri Cavoli Calvi Regis comffunt , deferatur, fummoperè agere fiudeat , & ut de his finguli im fuir dia-cefibus , aunà cum Juffraganeir fuir, conveniemter traâare , & mobi* quæ repererint fuggerere curent , eor imcitave mom negligat. Rei fucceffum edicit in Remenfis Ecclefiae Hiftoria Flodoardus: Quam Epifíolam Hincmarus fufcipiemr , im Corbomaco Palatio comßfenti Regi Carolo cum pluribus Epifcopis relegit , & per alios Arcbi-Epifcopor, ficut mandato acceperat , 4irigere ftuduit. Faéta hæc funt anno Domini o&tingentefimo fexagefimo feptimo , Nicolai Pontificis ultimo & decimo, Bafilii Cæfaris primo. Hinc enim Gallicarum Synodorum refponforiae , per San&tum Artardum Nannetenfem Epifcopum miffae , litterae laudatum Pontificem repererunt mortuum, ac ordinatum Succefforem Adrianum fecundum. Hinc item idem Nicolaus fibi lites hafce moveri queftus eft à Michaele & Bafilio Imperatoribus: Quod nempe Caefar Bafifius Augufti Michaelis prava veftigia fequi cogefetur. Tertium Photianae iniquitatis fundamentum adducit in eifdem ad Gallicanos Epifcopos litte. ris idem Pontifex Nicolaus: Graeci odio & invidia contra mor inflammati mobis quafí crimima baere. feo* impingere moliuntur. Odio quidem, quia Photii promotionem damnavimus , Ignatii deje&ionem mullo fufcipientes adfenfu . Invidia verò , quia Regem 8ulgarorum Micbaelem nomine , cum gente fua , fide Cbriffi fufcepta , à Sede Beati Petri imffitutore , & doârimam expetiviffe audiverunt. Volentes quippè aimiùmque anhelante , eofdem Bulgaros à Beati Petri fubje&ione fubducere, fuoque imperio fub praetextu ¢Âriftianæ Re/igionis callidè fubjugare, talia de fam- ]

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

dotem fummofum, $acerdotum , id eft, omnium fub cœlo Epifcoporum Epifcopum & totius Ecclefiae Papam. Eufebiana fa&io blateravit tres Patriarcha!es fedes effe jure Divino pares, fedem Con£antinopolitanam , Heracleeefis Metropoleos fuffraganeam dumtaxàt Parochiam, effe totius mundi Metropolim ac omnium Chriftianorum magiftram & caput primus Photius fomniavit. Ejus fundamentum adducit in litteris ad Gallicanae Ecclefiae Epifcopos Pontifex Nicolaus: Gloriamtur atque perhibent rebelles Schifmatici , quamdo de Romama urbe Imperatorer Conßamtimopolim fumt translati , tunc & Primatum Romanae fedi, ad çonftantinopolitamam Ecclefiam tranfmigraffe , & cum digmitatibus Regiis etiam Eccleffe Romamae privilegia tramulata ad conßantimopolitamam Ecclefiam juiffe, ità ut ejufdem Ecclefiae invafor Pbotius etiam ipfe fe in fcripti, fuit Arcbi-Epifcopum, feu Epifcopum omnium Epifcoporum , atque univerfalem £atriarcbam appellet. Eft antiquum Graeculorum fundamentum, ex quo etiam AnthymusThyanenfis in Cappadocia per Valentem Auguftum nuper in duas divifa Épifcopus movam fuam Metropolim dixit effe majorem Caefarea, ideòque fefe in omni Pontica regione fafum ut Primatem deinceps fufcipiemdum . Ex JProvinciae civili divifione non folummodò alterius partis Metropolita, fed infuper ex majori fua civitate Primas effe voluit totius dioecefeos, Archi-Epifcopumque Cæfareenfem reda&um in communem ordinem Metropolitarum . Eadem via Conftantinopolitanus Epifcopatus in Metropolim , nec non in trium Primatialium dioecefeon prædatorem Patriarchatum crevit, ac jam per Photii furores crefcere conatus eft in fupremum ac univerfalem Papatum. Verùm Anthymo reétè repofuit Sanétus Gregorius Nazianzenus tunc Epifcopus Sazymorum : Quid urbem moßram, Metropolim Cæfaream , confcribemao coar&ar , cùm nos illam & Ecclefiam, ut reverâ eff, Ecclefia*um ab initio quoque matrem faciamur ? Et ejus pater Gregorius Nazianzenus Epifcopus in littewris ad Ecclefiam Caefareenfem de San&o Bafilio tunc Presbytero in Archi-Epifcopum eligendo : zwoftra Caefareenfis Ecclefia propè mater omnium per Ponticam dioecefim Ecclefiarum & fuit ab imitio , & mumc quoque eff , & momimatur , Anthymi nugis apud neminem Ecclefiafticae Hierarchiae peritum proficientibus . Addit voculam, Propè : Quod fola fecunda Cappadocia, Anthymo novo fuo Metropolitae adhærens, fedi Caefareenfi recalcitraret. Et hinc liquere videtur, quod ante San&i Bafilii Epifcopalem promotionem fub Eufebii Epifcopatu Cappadociam fecuerit Auguftus Va£ens. Eodem modo Acacianæ fa&ioni & vigefimio o&avo Canoni Chalcedonenfi , Epifcopatum Conftantinopolitanum ob Regiae civitatis privilegium in Patriarchatum elevare tentantibus , refpondit in litteris ad Dardaniae Epifcopos San&us Pontifex Gelafius: Alia poteftar eff Regni faecularis , alia Ecclefiafticarum diffributio dignitatum. Sicut enim quamvis parva civitas praerogativam praefentis Regni mom mimuit , fc imperialis praefemtia memfuram difpenfatiomir religiofe mom mutat. Pripmatialem totius Ecclefiæ fedem , quam ex ipfius

j Domini mandato Romae fixit San&us petrus,

nullus Imperator aut Photius potuit aliò tran£ ferre. Photii nugas adauxit Chriftophorus Patricius, Nicephori Phocae Augufti interpres, in colloquio cum Luitprando Cremonenfi Epifcopo, Joannis decimi tertii Pontificis ad di&um Principem Legato : Papa fatuus , infulfur , ignorat €onffantimum fan&um Imperialia fceptra huc tranf. vexiffe , Senatum omnem , cum&amque Romanam militians ; Romae verò vilia mancipia , pifcatores fcilicet , cupedarior , aucuper , motbor , plebejor, fervor tamtummodò dimififfe . Hinc intulit : Papam veftrum Imperiales recipere litterar indignum, judicamus. Verùm nugamenta funt haec, Graeca fomnia , mendacia nimis aperta. Quis nefciat Romam veterem femper manfiffe primam & mundi caput , novam autem fuiffè dumtaxàt fecundam ? Retinuit femper illa Confulem, Senatum, militiam, infignia cun&ta fupremæ ma. jeftatis. Et demus illi fola mancipia manfifTe. Verè nihilominùs de ipfa dicam, quod adversùs Gummitani in Byzacena Provincia Epifcopi ambitum fcripfit de deftruéta Carthagine San&us Pontifex Leo nonus: $ime dubio poff Romamunw Pontificem primus Arcbi-Epifcopu* & totiur Africae maximus Metropolitamur Carthaginemfir Epifcopus, mec pro aliquo in tota Africa Epifcopo poteß perdere privilegium femel fufceptum à fam&a Romama & Apoftolica Sede ; fed obtimebit illud ufque iu finem feculi, & domec im eo iuvocabitur momem Domihi noßri Jefu Cbriffi, five deferta jaceat cartbago, fve refurgat gloriofa aliquamdo. Longè minùs poteft conceffùm fibi ab ipfo Domino Jefu Chrifto fupremi Primatus privilegium perdere Ecclefia Romana. Speramus ipfam , quod de Conftantinopolitana dolemus, etiam fua temporali gloria ufque ad finem faecuki non deftituendam. Aliud Photii fundamentum edicit in litteris ad Ecclefiae Gallicanae Epifcopos idem Pontifex Nicolaus. Vemerabili, indußria veßra talem fe de caetero exbibeat neceffe eff , ut fole clariù* bamc à Jede Petri im mullo diffidere , quim potiùs cum illa im cum&i, femtire , hoftes Photiani cognofcamt ; ità ut Praefulatui moffro fcripta Divinitùs infpirata Sapientia vefira reprehendendo, & forti prorsùr inve&7iome feriemdo tamtam Graecorum Imperatorum vefamiam mittat, quae mor fufcipiemter rursùs ea cum aliis affertionibus moffrir ad ipforum quoque dememtiam confutandam mittere valeamur : Ità ut cùm umum pariter idemque mor boffe , femtire cognoverint , nec injurias à fe mobi* illatas ulcifci folummodò mor affe&are memdaciter adffruamt, mimirùm cùm adverjùs fe monomachiam mor adgredi quodammodò imtuentur, & per boc quod fimt & alii Cbriffi dile&orer, & eorum perverftates odiemter, liquidò comprebendamt , & ora loquentium imiqua pemitùr obffruamtur. Per ea tempora cum Hincmaro Remenfium Metropolita, ac illi adhærentibus aliis Francorum Epifcopis, de Rothaldi Sueffionenfis Epifcopi, ac Remenfium Clericorum ab Ebbone nuper Archi-Epifcopo ordinatorum Romana appellatione , quin & de toto Romanae appellationis ac evocationis jure, & Canonum Sardicenfium intelleétu , nec non de laicorum è Palatinis offi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ciis ad Epifcopatum promotione :gt; Nicolaus Pontifex, & de Gunthario Colonienfi ac Theutgaudo Trevirenfi Archi- Epifcopis ab ipfo canonicè deje&is fcribit Abbas Regino : Ludovicum fecundum Imperatorem adeunt , feripti; ac diâis vociferanter fe injuffè effe depofitor ipfi Imperatori & omni fan&ae Ecclefiae injuriam effe faäam, cùm numquam auditum fit vel ufpiam leaffum ,` quod ullus Metropolitamus fine confcientia Principit vel præfentia aliorum Metropolitanorum fucrit degradatur. Hinc igitur per qmnem orbem buccinabat Photius fibi cum folo Romano £pi*copo effe lites, non cum omni Latina Chriftianitáte, cujus melior pars, Gallicana Ecclefia » fentiret fecum de promovendis laicis , de degra* dandis Metropolitis ac præfertim Patriarchis, de appellandi ac evocandi jure, nec non omni Romano Primatu. Quo fuco feduxit multos: Praefertim ubi Ludovicus Auguftus, in OrientaIis Imperii fpem ab ipfo circumfcriptus , Nicolaum Pontificem ab imaginaria Schifmaticorum Synodo damnatum promiferat fede ac Italia exvurbare. Quapropter inteftina bella ac domefticas quaeftiones ad tempus dormire in Gallia , & omnes ejus Epifcopos ac Synodos adversùm communes totius latinitatis , immà Chriftianitatis hoftes fecum congredi Pontifex voluit ac juffit. Singulariter addidit ad inteftini belli ducem Hincmarum: Tua verò, frater Hincmare, Chazitas cùm Epißolam legerit , mox ut etiam ad alio* Arcbi-Epifcopos , qui im Regno glorioff filii moffri Cavoli Calvi Regis comffunt , deferatur, fummoperè agere fiudeat, & ut de his fmguli im fuit dia-cefibus , aunà cum $uffraganeis fuir , conveniemter traâare , & mobi* quæ repererint fuggerere curent , eor imcitave mom negligat. Rei fucceffum edicit in Remenfis Ecclefiae Hiftoria Flodoardus: Quam Epißolam Hincmarus fufcipiemr , im Corbomaco Palatio comßfenti Regi Carolo cum pluribus Epifcopis relegit , & per alios Arcbi-Epifcopor, ficut mandato acceperat , 4irigere ftuduit. Faéta hæc funt anno Domini o&tingentefimo fexagefimo feptimo , Nicolai Pontificis ultimo & decimo, Bafilii Cæfaris primo. Hinc enim Gallicarum Synodorum refponforiae , per Sanétum Artardum Nannetenfem Epifcopum miffae, litterae laudatum Pontificem repererunt mortuum, ac ordinatum Succefforem Adrianum fecundum. Hinc item idem Nicolaus fibi lites hafce moveri queftus eft à Michaele & Bafilio Imperatoribus: Quod nempe Cæfar Bafifius Augufti Michaelis prava veftigia fequi cogeΣfetur. Tertium Photianae iniquitatis fundamentum adducit in eifdem ad Gallicanos Epifcopos litteris idem Pontifex Nicolaus: Graeci odio & imvidia contra mor inflammati mobis quafi crimima haere. feos impingere moliuntur. Odio quidem, quia Photii promotionem damnavimus , Ignatii deje&ionem mullo fufcipientes adfenfu . Invidia verò , quia Regem êulgarorum Micbaelem nomine , cum gente fua , fide Cbrifti fufcepta , à Sede Beati Petri imffitutore , & doârimam expetiviffe audiverunt. Volentes quippè aimiùmque anhelantes eofâem Bulgaros à Beati Petri fubje&ione fubducere , fuoque imperio fub praetextu ¢Âriftianae Re/igionis callidé fubjugare, talia de fam- 1

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »