Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small]

■jà* adjuravit Imperatorem fufficere in bis , quae paffus eff , qibilque amplius fuffimere. Cherfona eft rerum ofimnium, etiam frumenti , indiga , & nec ipfa Romana Ecclefia potuit Pontifici quidquam_ fubfidii tranfmittere, atque ità iftic ex inopia gloriofus Martyr defecit. Relegatus fuit anno fexcentefimo quinquagefimo fecundo, eodemque defun&us eft Paulus Patriarcha, creatus anno fexcentefimo quadragefimo fecundo, atque ità fedit, non duobus folummodò annis , fed omninò decem. Noluit tamen Conftans Auguftus videri perfecutor fidei & Ecclefiæ Romanæ : Non de Typi fui damnatione, fed de aliis facinoribus eft optimum Pontificem criminatus. Primò , quod Saracenis faviffet, & communicaffet per litteras. Deindè, quod in Deiparam Virginem nefcio quid haereticè blafphemaffet. Hinc ad Theodorum Epifcopum fcribit magnus Pontifex & Confeffor. Ego aliquando ad $aracemor mec littera* miff, nec quem dicumt Tomum , qualiter credere debeamt , aut pecumia r umquam tramfmjf: Excepti r dumtaxat quibufdam illimc vemiemtibus fervir Dei caufa eleemofymæ, quibu r & modicum quid praebuimur , minimè 'ad Saracemor tranfmiffum. Porrò de Domina mofra gloriofa fcmpcr Virgine Maria , quae Deum & Domizium mofirum Jefum Chriffum peperit , quam ommer $am&i & Catholici Patrer Dei Gemitricem appellant, tutpotè quae Deum bominem peperit, falfiffìmum comtra me, immò comtra fuar ipforum amimas , imiqui viri teffificati fumt, Nam quifquis Beatam femper Virginem, Matrem videlicet Dei moffri , mom bomerat atque adorat , amatbema fit , & im praefemti feculo, & im futuro. Ejus innocentiam fuiffe multis miraculis à Deo confirmatam teftatur Anaftafius Bibliothecarius. Deportato Sanéto Pontifici alium fuperordinarijuffit.Conftans Auguftus , eftque fuperordinatus Eugenius. Paulo autem Patriarchæ Conftantinopolitano fucceffit denuò ad paucos menfes Pyrrhus, ac tum Petrus , Curator accipiemdi* hofpitibus im eadem Ecclefia, de quo liber Pontificalis. Eugemii temporibus -Petrus Patriarcha Comfiantinopolitamus direxit ßmodicam ad Sedem Apoffolicam juxta comfuetudimem , omnimò obfcuriffimam & vltra regulam, mom autem declaram* operatiome* , aut voluntate, im Domimo Jefu Cbriffo . Et accenfur eft populus & clerur, quod talem ßmodicam direxiß fet, quae minimè eff fufcepta, fed cum majori frepitu eff à fan&a Dei Ecclefia proje&a , ut etiam mec aeumdem Papam dimitteret populus vel Clerus Miffa* celebrare im Bafilica $an&e Dei Gemitricis femperque Virginis Mariae, quæ appellatur ad Præfepe , iiiffpromiffet ij ipfe Pontifex mimimè eam aliquamdo fufcipere. Eugenium dolofis verbis circumducere zónatus eft Petrus, Romanus autem Clerus & populus ejus conftantiae à Principis in San£tum IMartinum barbarie timuit, ideòqueillum adegit ad ejufmodi promiffa. Adeò Romani populi immobilem fidem non fine fundamento Apoftolus laudavit. San&i Nicephori Chronicon ait Petrum fediffe annis duodecim, menfibus feptem, at certum eft numeros effe vitiatos: Sedit duobus dumtaxàtannis , menfibus tribus. Ei fuccefferunt Thomas Ecclefiæ Conftanti

nopolitanae Diaconus & Chartophylax, Joanne, Presbyter & cuftos fàcrorum vaforum, & Cón. ftantinus Diaconus, eorumdem vaforum cuftos, quos omnes fuiffe germanè orthodoxos, ac geminae in Domino voluntatis ac operationis profeffores teftatus eft in præfenti Synodo, ac demonftravit Georgius Ecclefiæ ejufJem Diaconus & Chartophylax, protulitque orthodoxam Thomæ fynodicam Epiftolam , paratam ad Vitalianum Pontificem, Eugenii fucceffòrem, fed quæ dirigi mom potuit propter muperum Saracenorum imcurfum affiduè imminemtem, & Regiae civitatis obfeffonem , quæ faâa eff per biennium , quo gefft Epifcopatum. Ità affiduè adversùs Deum, quàm adversùm Saracenos Conftans militare maluit: Quin & fratrem germanum Theodofium, Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaconum, trucidavit, de quo Georgius Cedrenus, Theodofius à morte fua Conffanti crebrò per quietem vifus eff babitu Diacomi , poculum fanguine plenum porrigem , atque dicem* : BIBE FRATER, utique fanguinem , quem parricidaliter effudifli. Hìnc ille in furias a&tus eft, faétus alter Cain à fàcie Domini fuper terram profugus, omnem Graeciam, pervagatus, etiam Romam venit, imperii fedem Syracufis in Sicilia fixit, atque illic anno imperii vigefimo feptimo à quodam Andrea , Troili filio, qui fitulam ejus capiti nimiùm durè infixit, in balneo occifus. Otto Frifigenfis Epifcopus ait illum Romæ & de hærefi & de a&is in San&bum Martinum folenniter poenituiffè : At fine tefte loquitur adversùm plurimos & graviffimos hiftoricos referentes ejus barbaricam in Romanas, bafilicas ac Italiæ & Siciliae populos infolentiam, quibus eft omninò credendum.

[ocr errors][merged small][merged small]

Onjurata fa&tio in Conftantis occifi locum intra Siciliam ftatim levavit Mezenium, Armenium genere ; verùm illius filius Conftantinus mox in infulam fe armatus contulit, expugnavit conjuratos, paternumque thronum recepit adjutus à Vitaliano Pontifice, de quo ipfe in litteris ad Donum Papam. Multam mobis infiamtiam fecerumt tam Regiae civitatir Patriarcba Theodorus , quam Macarius Patriarcba Tbeopoleor, ut ejiceretar Vitaliamur beatiffimur de dypticbis , afferemtes Homorium memorari im dypticbis propter bonorem Apoßolicæ Sedis amtiquæ moffrae Romae. Nan» non acquiefcere, ut memoremtur Patriarcbae, qui poftmodùm fuerumf im praediéfa faméfa Romama Ecclefa, domec conquifitio & fatisfaâio proveniat de quibus contenditur inter utrafque [éder , & ità veftra

Pa

L. 5. c. 1 1.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Paterna Beatitudo confequenter memoretur. Sed buic mor mom acquievimus , id ef?, ut ejiceretur idem Vitaliamur de Dypticbi* . Hoc quidem , utpotè omnem .equalitatem fervamter , & utrofque ortbodoxor habemter ; boc autem & propter charitatem collatam nobis ab eodem Vitaliamo, dum fupereffet , in motione tyrammorum moffrorum. Nempe Thomas, Joannes, & Conftantinus, Patriarchae orthodoxi , Romanorum Pontificum nomina facris Ecclefiae tabulis infcripferant, ea autem fucceffor Monothelita Theodorus volebat eje&ta , retentumque nomen folius Honorii , quafi fautoris : At verò Auguftus beneficii memor nequaquam Vitaliani præfertim nomen permifit radi. Hic eft Conftantinus, quem alii quintum vocant, alii quartum, vulgò diélus Pogonatus feu barbatus : Non à barba ultra morem longa aut larga, fed à fubitò nata. Etenim ex Sicilia, quo imberbis abjerat ad expugnandos tyrannos, paucos poft menfes rediit Conftantinopolim plenè barbatus, fa&us quafi homo alter. Ità Joannes Zonaras. Iniit imperium anno Domini fexcentefimo (esxagefimo oétavo , reperitque in Regia urbe Patriarchamjam dictum Theodorum, ex Presbytero Syncello & fàcrorum vaforum cuftode creatum anno fexcentefimo fexagefimo fexto, de quo ipfe in litteris jam laudatis. Tbeodoru, Patriarcba fuggeffit mgffræ $eremitati fufpe&um fe effe dirigere confueta ßnodica ad veflram Paternam Beatiiudimem , ne forfàm mom recipiamtur, ficut & fub Prædecefforibus fuis Patriarcbi* ft&um efi ; fed magi, providit adhortatoriam Epifíolam facere ad preflram 3eatitudinem , quam & direxit. Princeps ortho

[ocr errors]

nodicas litteras & Romanæ fidei profeffionem mittere. ad Papam , ac fuppliciter expoßulare Epifcopatus confirmationem, fpirituque hæresico recalcitrantem compulit ad flagitandam faltem Synodum , hafce tandem lites finituram. Macaxium Antiochiæ Patriarcham evocavit Conftantinopolim, rogavitque tantæ cum Romana Ecclefia contentionis & difcordiæ radicem & caufam: $atisfecerumt verò ambo Patriarcbae, quod verba quaedam movitatis intromiffa fumt, aliquibus quidem 4iaec ex imperitia introducemtibus , aliquibus vcrò imcongruè fcrutamtibur imcomprehenfibilia opera Dei. Nempe quomodò Eutyches de natura, ità Macarius & Theodorus de Dei fui voluntate nolebant difputare. Addiderunt efíe infinitam comtemtionem propter viles imquifitiones. Imitati funt Joannem Jejunatorem Epifcopum Conftantinopolitanum » qui lites de profano, Epifcopus umiverfali* , titulo perfuafit Mauritio Augufio effe frivolam quaeftionem de nomine, atque ità optimum Pontificem Gregorium Magnum , tamquam qui nodum in fcirpo quaereret adversùs Regiae civitatis Ecclefiam, reddidit mirè exofum. Quare pacem cum Saracenis, & Bulgaris, qui & ipfi in Romanos fines irruperant, compofuit Conftantinus, pacificandis Ecclefijs omnem adjecit animum, utramque partem tra&avit ut orthodoxam ufque ad futuram generalem Synogum , prima opportunitate omninò à Sede Apoftolica expoftulandam. Porrò Theodorus Patriarcha fedit annis duodecim, in Romanam fi

dem atque Ecclefiam femper contumaciffimus: LIndè tandem ejeétus eft à Principe, ejufque in locum furrogatur Georgius, Presbyter orthodoxus. Eo tamen poft Synodum praefentem defun&to , pœnitentiam Theodorus aut egit aut fimulavit, atque ità fuit fedi reftitutus. San&i Nicephori chronicon, ejus priorem fedem contrahens ad duos annos, certum eft in numeris effe vitiatum. Anno itaque Domini fèxcentefimo feptuagefimo o&tavo Conftantinus Auguftus à Dono Pontifice poftulavit generalem Synodum cum hoc moderamine. Poffquam tempur mom recipit perfeάam eongregationem fieri, adhortamur veßram Paternam Beatitudinem per præfentem mofiram piam facram, dirigere viror utiles & modeßor , motitiam babenter totius à Deo imfpiratae do&rinae, peritiam irreprehenfibilem babemter dogmatum, indutor perfomam vefirae Apofo/icae Sedis , ejufque Comcilii, deferenter & libror, quor oportet proferri , & omnem au&oritatem habemter. Etenim Saraceni omnem AEgyptiacam , Africanam, ac Syriacam Diœcefim obtinebant, adeffe proinde non poterant omnes Patriarchae ac Epifcopi , & plena fieri Synodus, ideòque Princeps ex Occidente & Septemtrione rogabat mitti Epifcopos & doétos & multos. Mitti rogat Legatos duplices: Alios folius Domini Papae feu Apoftolicae Sedis, alios Synodi ejus Patriarchalis, habentes auétoritatem totius Ecclefiae Occidentalis, Meridionalis, ac Septemtrionalis. Hinc pergit. Perfomar , quae dirigemtur à paterma veffra Beatitudine , ità decermat : Ex vefíra quidem famé?a Ecclefia, ß utique videtur ei, tres perfomae fuffciamt ; quod fi & plures , quamtae ei placuerimt , dirigat. De Comcilio verò ufque ad duodecim Metropolitas , & Epifcopor , utique aliquot ad eorum Provinciam fpeétantes. De quatuor verò Momafferii r Byzamtimi r ab umoquoque Monaferio Momacbor quatuor. Varia enim Græcorum Monafteria habebat Romana Ecclefia , eorumque quatuor erant Conftantinopolitana, id eft , habentia Monachos Conftantinopolitanos. Addit optimus Princeps. Per Deum ommipotemtem mom eff apud mor partir cujuslibet favor, fed æqualitatem utriufque partibus comfervabimur, mul/atemúr meceffitatem faciemter im quocumque capitu/o ei*, qui à vobis dirigumtur quoquo modo, fed & omni bomore cum competenti mumificemtia & fufceptione digno* eos babebimur. Et quidem tutrique convenerint, ecce & beme ; Mm autem minimè comvewerimt , iterùm cum ommi bumanitate eor. ad vos dirigemur , de caetero mor excufamter im Judicio Dei immimemte mobi*, juxta quod comfíituti fumus fervare fidem fam&am & immaculatam , quam percepimur , umoquoque proprio femfu abundamte , & rationem reddituro ante famâum & terribile tribumal. Dei moffri. Et infrà. Ommem comcurfum venientibus juffimus praebere Tbeodorum gloriofum ?atricium & Exarchum moftrae Italiae , tam im mavi , quàm im expemf r & ommi utilitate eorum: Et ß meceffita, exegerit , etiam caßellato* dromones praebere ad omne mumimem , ut ex omwibus illaef, & fme periculo , Deo cooperante , ad mor perducamtur. Græcorum antiquus mos eft Sedis Apoftolicae Legatos cir

[ocr errors]

cumfcribere, corrumpere, feducere , ignominiosè tra&tare , atque remittere. Etenim de Innocentii primi Pontificis ad Arcadium Augußum Legatis, Romanæ San&i Joannis Chryfoftomi adversùm Theophili Patriarchæ Alexandrini violentias appellationi delatum poftulantij. $.c. ss. bus, fcribit Hermias Zozomenus, Joammis boffe , banc rem apud Arcadium quafi iu contumefiam ejus imperii fieret , calumniati fumt, & ut Lezati, tamquam Imperii tramfmarimi turbatores , abIegarentur, effecerunt. Et Acacium Epifcopum -Conftantinopolitanum damnavit Felix tertius, quod Legatos fuos Mifenum ac Vitalem Epifcopos chartis privari paffus fuerit & mancipari cuftodiæ, coegerit adfecum in facrificio procedendum & communicandum, praemiis corruperit, ac in San&i Petri Apoftoli laefionem reddiderit inefficaces, ac Papalium mandatorum praevaricatores. Latiùs id referunt Gelafius Pontifex, Evagrius Epiphanienfis , ac Liberatus Diaconus Carthaginenfis. Quomodó Ennodium Ticinen{em ac Peregrinum Mifenatem Epifcopum , Hormifdae Pontificis Legatos, quod pecuniis corrumpere non poffent , tra&arit Anaftafius Auguftus, narrat in ejufdem Pontificis vita liber Pontificalis. Et Theodori Pontificis Legatos jam fuprà audivimusfuiffe à Conftante Augufto & Paulo Patriarcha carceratos, deportatos, verberatos. Et quis nefciat Juftiniani barbaram feritatem in Pontificem Vigilium ? Hinc itaque Conftantinus Auguftus fpondet Legatis Apoftolicis omnem honorem , munificentiam, liberta. tem. Hìnc flexo mentis poplite illum deprecatur San&us Agatho Pontifex, ut promiffa fervans eos benignè audiat, & tam in fidei re&titudine, quàm in corporum fofpitate illaefos remittat. Et princeps omninò ftetit promiffis. Tribuit *i* , inquit in vita Agathonis Anaftafius Bibliothecarius, quæ fuffentationem fuffciebamt in eorum expenfus in domo, quæ appellatur Placidia , die decima o&ava menfi, Novembrir. Die Dominico advocati fumt im proceffione ad fan&am Dei Genitricem im Blacberma* im tamta bonorificentia , ut etiam de palatio caballor frator dirigeret cum obfequio Pietas imperialis , & fic eos fufciperet. Imitatus eft Ju{tinum Auguftum, qui quanta pompa Hormif dæ Pontificis ad fchifma Acacianum componendum Legatos fufceperit, referunt Legati ipfi in fuis ad Pontificem fuggeftionibus , ac fingulapoft Ep. tim Diofcorus Diaconus in litteris ad Pulionem 4o.,_._ Subdiaconum Ecclefiae Romanae. Quid fint , & ;£. “ qualiter à Synodo generali recipiendi Romani Legati, paucis ad o&tavam Synodum dixit Metrophanes orthodoxus Metropolita Smyrnen{ium : $an&iffimos yicarior femioris Romae ut Propbetas fufcipimus. Pergit in vita San&i AgathoInis laudatus Anaftafius. Divina gratia ommipotem11, Dei conceffa eft Mifftr Sedis Apoftolicae, ut ad lætitiam populi vel fam&i concilii, qui im Regia urbe erant, Joamnes Epifcopus Portuenff, Domimico die •&#avarum Pafcbae in Ecclefia Beatae Sopbiae Miffar publicas latinè celebraret coram Primcipe & Patriar£b,, & omnes unanimiter in laudes & vi&oriarpiifhnorum Imperatorum Latinis vocibus acclamarent. jtà fra&i in domo Placidia Latini altaris in

[ocr errors]

juriam duxit Princeps reparandam. Verùm ejus litterae Donum Pontificem repererunt defun&um , traditaeque fant ejus fucceffori San&o Agathoni , de quo Anaftafii Bibliothecarii liber Pontificalis. Hic fufcepit Divalem juffionem Piiffimorum Primcipum , Conftamtimi , Heraclii , & Tiberii Augußorum (utrumque enim fratrem in imperii focietatem Conßantinus adfciverat) per Epiphamium gloriofum à fecretir, mifiam Praedeceffori fuo Dono Papae, imvitamtem atque adbortantem, ut debeat $acerdote , vel miffor fuos dk rigere im Regiam urbem pro adumatione facienda famάarum Dei Ecclefiarum , quod & ordinare mom diffulit. Et direxit Abundamtium Patermenfem, Joannem Rbegitamum, & Joammem Portuemfem Epifcopum, Theodorum & Georgium Presbyteror, Joannem Diacomum, & Comffantimum , Tbeodorum Presbyterum Ravemmatem , atque religiofor fervos Dei Monacbor. Etenim Princeps non tantùm Domini Papae, fed & ejus Patriarchalis Synodi Legatos poftularat, nec non & Monachos è græcis coenobiis Ecclefiæ Romanae. Et quidem Domini Papæ Legatos dumtaxat tres. Et hinc , uti liquet ex A&tis fynodalibus, Theodorus & Georgius Romani Presbyteri , ac Joannes Diaconus, quem Romanae Ecclefiæ Archi-Diaconum fuiffe affirmat Princeps in litteris ad Leonem fecundum Pontificem exftantibus poft præfentem Synodum , Agathonis Pontificis , tres autem memorati Epifcopi egerunt vices cemtum viginti quimque Epifcoporum concilii antiquae Romae. Sanétus namque Agatho, acceptis Divalibus litteris, mox adeò numerofam ex Italiæ, Galliae , Hiftriae , & Angliæ Epifcopis adunavit Synodum, & ad noftram praefentem mifit ejus avitum de praefenti controverfia fenfum & Apoftolicam traditionem. Et hinc tres laudati.Romani Clerici Synodo noftræ præfederunt , tres autem laudati Epifcopi federunt dumtaxàt poft Patriarchas ac Patriarchalium fedium Vicarios: Utpotè non Apoftolicæ Sedis, fed Legati folius Ecclefiæ Occidentalis atque Septemtriona• lis. Invitavit Pontifex & magnum Theodorum Ecclefiæ Cantuarienfis Archi-Epifcopum: At ille juftis de caufis fe excufavit. Attamen Sanétus Wulfridus Eboracenfis Archi-Epifcopus, & noftrorum Frifonum Apoftolus, adfuit jam lauda* tæ Synodo Romanae. Laudatum fuperiùs ab Anaftafio Bibliothecario Conftantinum fuiffe Romanæ Ecclefiae Subdiaconum teftatur San&tus Agatho in litteris dogmaticis ad Principem : Legatus ille non fuit, fed Legatorum adjutor , mi* nifter, confultator. Et hinc in Synodo nullus fuit illi locus. Theodorus Ravennæ Archi-Epifcopus Legatum habuit fpecialem, Presbyterum Theodorum : Ex reliquiis Autocephaliæ per hofce dies refignatæ. Hocce excufsae ambitionis folatium videntur Ravennatibus Epifcopis Donus & Agatho Pontifices commiferati indulfiffe. Porrò non tantummodò Legatos Metropolitas ac Epifcopos, fed & omni Chriftiana fcientia inftru&os , unàque libros poftulavit Princeps, refpondit verò San&us Pontifex. Apudbomimerim medio gentium poftor, & de labore corporis quotidiamum vi&um cum fumma baeftatiome conquirenter, quomodò ad plemum poterit inveniri Jcripturarum fientia, hif quod quae regulariter à $an&is atque Apoflolicis Prædecefforibus , & venerabilibus quinque concilii, definita funt , cum fimplicitate cordis & fine ambiguitate à Patribus traditae fidei confervaImus , umum ac praecipuum bonum babere femper optantes atque fudemtes , ut mibil de eis , quae regulariter definita funt, minuatur, mibil mutetur , -vel augeatur, fed eadem & verbis & femfibus illibata cuffodiantur? Eo namque tempore Longobardorum avaritia,Regum Francorum ignavia, & Saracenorum barbaries in Europa vaftabat omnia, Carolufque Martellus Major domus noftrorum Regum cun&a Ecclefiarum & Monafteriorum bona militibus fuis dabat in beneficium , nulla nobis erant ftudia , nullus Ecclefiae fplendor , quoufque San&tus Bonifacius Archi-Epifcopus à Gregorio fecundo in Franciam miffus Apoftolus cum Pippino Rege Martelli filio reparare cœpit 1apfam Chriftianitatem , plenè tandem reparatam à Carolo Magno. Nam & San&tum Amandum Traje&enfem Epifcopum, Gandenfibus noßris per ea tempora praedicantem , è manuum labore vi&itaf{e fcribit apud Joannem Bollandum Joannes Harvengius Abbas Bonæ Spei. Pergit Pontifex de fuis Legatis. Quibus portitoribus & *effimomia aliquorum fam&orum Patrum, quos baec Apoftolica Chriffi Ecclefia fufcipit , cùm eorum libris aradidimur , ut facultatem fuggeremdi à benigniffimo veffrae chriffiamitatir imperio comfecuti ex bis dumta»at fatisfacere ßudeamt , dum imperialis Mamfuetudo praeceperit, quid haec fpiritalir mater eorum ac à Deo propagati imperii Apoffolica Cbriffi Ecclefia credat & praedicet , mom per eloquemtiam faecularem , quae mec fuppetit idiotis bomimibus , fed per Gmceritatem Apoftolicæ fídei , im qua & ab imcumabulis edo&fi ufque im fimem propagatori veffri Cbrifliami impevii, cæli Domino, omnes mobifcum deprecamur fervire atque obedire. Denique illa antiquorum , quos Romana fufcipit Ecclefia , fan&orum Patrum teftimonia funt haec ipfa Pontificis ad Principes & Synodum dogmatica Epiftola, aureis litteris fcribi digna , colleéta ex Graecis ac Latinis Patribus , quorum præcipuus eft Sanétus Auguftinus , quem dicit {Doétorem praeftantiffimum, & veritatis prudentiffimum Prædicatorem. Eumdem inter futuros Synodi Duces numerat in litteris ad Principem Manfuetus Archi-Epifcopus Mediolanenfis, intitulans Doétorem omni fapientia clarum. Etiam Theophanius Abbas Monafterii ad Bajas, durif. fimum Monothelitarum in Synodo flagellum , affiduè laudavit Sanétum Auguftinum in fuis difputationibus, earum merito eveélus, Macarii degradati loco, in Patriarcham Antiochenum. Quin & ipfe Macarius Auguftinum profefíüs eft Do&torem Sanétum & acceptabilem, unam in Domino voluntatem ex ipfo proferre vanè conatus. Dogmatica Pontificis Epißola adduxit va. ria ejus loca ex opere illo adversùs Julianum PeHagianiftam, quod huc ufque habuimus imperfe£tum : Ei magnas debemus gratias, utpotè quæ opus iftud ex Monafterii Ciftercienfis Bibliotheca produ&tum oftendat effe germanum, liberum ab omni labe ac periculo fpuriæ fuppofitionis. £t hinc Gregorius Monachus, Jofephi Patriar.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

chae Conftantinopolitani Protofyncellus , in Synodi Florentinæ adversùs Marcum Ephefium Metropolitam apologia fcribit San&um Auguftinum effe Do&orem praeclariffimum à fexta Synodo receptum.

Adjungit adhuc Pontifex de fuis Legatis. Li. centiam ei r ffve au&oritatem dedimus apud tranquilliffimum vefirum imperium , dum jufferit ejus Clementia , fimpliciter fatisfaciendi, in quantum eis dumtaxàt injun&um eff, ut mibil profe&ò præfumamt augere, minuere , vel mutare , fed traditionem bujus Apoftolicae Sedis , ut à Prædecefforibus Apoßolicis Pontificibus imftituta eff , Gmceriter emarrare. Proteftatur adversùs confuetam Græcorum audaciam, de qua San&us Leo Pontifex in litteris ad Maximum Patriarcham Antiochenum.

fa&a fuerit $acerdotum , difficile eft , ut cupidita r improborum mom aliquid fupra memfuram fuam moliatur appetere . Ità Ephefinam Juvenalis Hierofolymitanus , Synodum Chalcedonenfem ac laudatum Leonem Papam graviffimè inquietavit Anatolius Epifcopus Conftantinopolitanus. Et tria Capitula , à quibus tantum in Ecclefia fcandalum , aliud non fuere , quàm ejufdem Synodi Chalcedonenfis conftituta , attentata fine mandato Apoftolicæ Sedis. Hinc admodùm providè Sanétus Agatho interdixit & præcavit ejufmodi praefumptiones. Et hinc vides generales Synodos Romanæ dire&ioni & poteftati plenè fubeffe. Notanda funt verba : Traditionem buju r Apoflolicae Sedis ßmceriter emarrare. Utique traditionem de duabus in Domino voluntatibus ac operationibus, quam infigniter exponit , & addit. Cum corde comtrito & profluentibus lacrhymir , mente proftratur exoro , porrigere dignemimi clememtiffimam dexteram Apoftolicæ do&rimae , quam cooperator piorum laborum veffrorum Beatu , Petrur Apoßolus tradidit , ut mom fub modio comdatur , fed tuba clariùs im toto orbe prædicetur: Quia ejus vera confeffo à Patre de cælis revelata efl , pro qua à Domino Beatur effe eff pronumciatur. Cujus admitemte praefidio baec Apoftolica ejus Ecclefia nunquam de via veritatir im qualibet errorir parte deflexa eff , cujus au&oritatem , utpotè Apoßolorum ommium Principi r , femper ommit Catbolica Cbriffi Ecclefia , & umiverfales Symodi fideliter ample&enter , im cumάis fecutae funt, ommefque venerabiles Patres Apoflolicam ejus do&rimam amplexi, per quam & probatiffima Ecclefiae Cbriffi lumimaria claruerumt. Et $an&i quidem Doάores ortbodoxi vemerati, atque fecuti fumt , baeretici autem falfô crimimationibus ac derogatiomum odii, imfecuti. Utique hæretici Monothelitæ , aufi Honorium Pontificem fuo gregi adnumerare , Haec eft verae fidei regula , quam -& im profperis & im adverffr veraciter tenuit ac defendit baec fpiritalis mater veftri tranquilliffimi imperii Apoßolica Cbriffi Ecclefia, quae per Dei. omnipotentis gratiam ô tramite Apoftolicæ traditionirmumquam erraffe probabitur, nec baeretici* movitatibus depravata fuccubuit, fed ut ab exordio fidei cbriffiamae percepit ab auëîoribus fuir Apofiolorum cbrifti Primcipibur , illibata fine tenùs permanet , fecumdùm ipfu* Do. mini $alvatori, Divimam pollicitationem , quam fuo

[ocr errors]

Subrependi occafomer mom praetermittit ambitio , & Epift. 62. quoties ob intercurrenter caufas generalir congregatio C. 4*

[ocr errors]
[ocr errors]

rum difcipulorum Primcipi in facii, Evangeliir fatu, eff: PETRE, ECCE SATHAN EXPE“TIVIT, UT CRIBRARET VOS, SICUT qUI CRIBRAT TRITICUM, EGO AU'TEM PRO TE ROGAVI , UT NON DEFICIAT FIDES TUA, ET TU ALIqUANDO CONVERSUS CONFIRMA FRATRES TUOS. Co// deret itaque vefira tranquilla Clementia , quomiam Domimur & $alvator omnium , cujus fider eff, qui fidem Petri mom defeJfuram promifft, confirmare eum fratrer fuos admovuit , quod Apofo/icor Pontifices , meae Exiguitatis Praedeceffores, confidemter feciffe femper cunáis eff gognitum, quorum & Pufillitas mea , licèt impar & mimima , pro fufcepto tamem divina dignatione mimi/ferio, pediffequa cupit exiffere . Ità Honorium Pontificem ftrenuè & plenè ab omni erroris criminatione expurgat , denuò autem damnat Theodorum Pharanitanum, Sergium, Cyrum , Pyrrhum , Paulum, damnatos à Sanéto Martino Pontifice in Synodo Lateranenfi centum quinque Epifcoporum, nec non & Petrum Pauli in Ecclefia Conßantinopolitana fuccefforem , damnatum item à fuis Antecefforibus. Proindè Legatis fuis delegavit tria : Romanæ fidei definitionem , di&torum Hæreticorum iteratam damnationem , ac Honorii Pontificis purgationem & abfolutionem , utique ex zelo illo , de quo Gregorius Magnus in litteris ad Sabinianum, IDiaconum fuum ac in Regia civitate Apocrifarium : Antè paratus fum mori, quam Beati Petri Apoßoli Ecclefiam meis diebus degenerare. Romanam Cathedram, ac ex illa docentem Romanum Epifcopum errare in fide non poffe eft Divinum jflius Ecclefiae privilegium, ac perpetuae gloriae {upremum faftigium , quod à maledicis & dolo£s Honorii circumfcriptoribus Monothelitis ob£uratum San&us Agatho Pontifex omninò debuit reftituere avitae dignitati. Ab hifce tribus mandatis Legatos fuos nec quoad unum jota aut apicem addendo aut minuendo voluit recedere, qüod pro elucidanda Honorii caufa eft firmè notandum. Et Romanam Ecclefiam nunquam in fide errafle , atque errare non poffe , non eft commentum Agathonis. Quis enim Simonem Magum, Montanum, Polycratem, Artemonem , PauJum Samofatenfem, Origenem , errorem San&i Cypriani, aliofque olim plures damnavit, nifi fola Sedes Apoftolica, cujus judicium , tanquam Divinum oraculum, nequaquam retra&tavit Nicæna Synodus, fed reverenter confirmavit? San&um Firmilianum , Caefareenfem in qappadocia Archi-Epifcopum, Ponticæ Diœcefeos Primatem, quod Romanam Ecclefiam de Apoftolici dogmatis ac traditionis praevaricatione traducere, San&us Stephanus Pontifex à communione fufpendit, & omnis fub celo Ecclefia eft averfata. Et palmaris, quam in Tertulliano etiam hodie deteftamur, praefumptio fuit, quod Zephyrini Pontificis pro moechis decretum aufus fuerit ejufdem lapfus accufare. Gratianus ac Theodofius Augufti , dum Arii , Eunomii, Macedonii, Apollinarii, Marcelli , aliorumque Erronum grafíantem fuo tempore impietatem

fupprimunt, omnem Ecclefiam coegerunt ad Damafi Pontificis fidem & communionem ; eamque legem Theodoretus laudat in Hiftoria Ecclefiaftica , & non tantùm Theodofius Junior, fed & Juftinianus Auguflus fuo Codici infcripfit: Quod nempe Romanus Epifcopus fit fidei Petra immobilis, & immaculabilis radix communionis. San&tus Ambrofius in libris de fide laudat Italiam, quod femper comfeffores mittere foleat, in fide aliquamdo temtata , mutata numquam : Utique ob fedem Romanam , cui femper firma adhaefit. Et San&tus Hieronymus fcribit adversùs Ruffinum, $cito Romanam fidem , Apoftolica voce laudatam , ifftufmodi praeffigias mom recipere ; etiamfi Amgelus aliter ammumciet , quàm femel praedicatum eff : Pauli au&oritate mumitam mom poffe mutari . Et Gelafius Pontifex ad Anaftafium Auguftum. Hoc eff, quod $edes Apoßolica magnoperè cavet , ut quia mundo radix eft Apoßoli gloriofa confèffio, mulla rima pravitatis , nulla prorsùs comtagione maculetur. Nam f, quod Deus avertat , quod fieri mom poffè confidimur , tale aliquid provemiret , undè umquam reffere auderemus errori ? Et Julianum Pelagiani erroris ducem, appellantem affiduè generale Concilium , ad Sedis Apoftolicae auétoritatem , ut irrefragabilem ac indeclinabilem regulam , revocat affiduè Sanétus Auguftinus. Quod ipfum in libro adversùs Collatorem, & in Carmine de ingratis repetit San&us Profper. Hormifda Pontifex Graecorum Epifcopos , ex. Acaciano fchifmate ad poenitentiam ac unitatem, redeuntes, coegit ad hanc profeffionem : Quia mom poteß Domimi moflri Jefu Cbriffi praetermitti femtemtia dicemtir: TU ES PETRUS, ET SUPER HANC PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM, haec , quæ di&a funt, rerum probantur effe&ibus , quia in Sede Apoßolicae immaculata femper effervata religio. Eamque profeffionem illi omnes promptè fecerunt. Et Pelagius fecundus Pontifex, in litteris ad Eliam Archi-Epifcopum Aquilejenfem, hanc Domini orationem, Rogavi ut mom deficiat fides tua , fufam afíerit pro folo Petro Apoftolo, ideòque Romanæ Ecclefiæ fidem im aeternum quaffari mom poffè, aut mutari. Et Theodoretus Cyri apud Eufraten Epifcopus fcribit ad Renatum Romanæ Ecclefiæ Presbyterum. Habet fan&iffima illa $eder Ecclefiarum , quae im toto fumt orbe , primcipatum multis nomimibus , atque hoc ante omnia , quod ab beretica tabe immumi* mamfit, mec ullur contraria fentiem, im illa fedit, fed Apoftolicam gratiam imtegram confervavit. Legenda eft ejufdem do&tiffima Epiftola atque profeffio ad Sanétum Leonem Pontificem. Et San&us Sophronius Patriarcha Hierofolymitanus Stephanum Dorenfem Epifcopum in fan&o Calvariæ loco adjuravit ad iter Romanum adversùs Monothelitas, quod iftic ab antiquo fint dogmatum reétorum fundamenta. Et ipfe Hærefiarcha Sergius ad Theodorum Pontificem fcripfit, quod Chriftus Dominus nofter Romanam Ecclefiam conftituerit fixum & immobile fundamentum, fidei formam lucidiffimam , fußentaculum columnarum Ecclefiae : Ejufque Epifcopum effe profanarum hærefeon diffipatorem , principem atque Do&orem orthodoxæ ac

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »