Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

manni , Angli , aliique Romanae Reipublicæ dilaceratores Barbari, quo omnem invafae à fe ditionis etiam cum populo Clerum fibi firmiter devincirent, Ecclefiafticas: poffeffiones tranfcripferunt in fua beneficia , earumdem Epifcopali $ede vacanteftatuerunt fe cuftodes & prote&tores, de ipfis novos Epifcopos quafi de fuis feudis invefìierunt , horumque . canonicas ele&tiones aut extinxerunt ac verterunt in fuas nominationes, aut fanè à fuo arbitrio fecerunt pendulas, utpotè fine fua praevia licentia non faciendas , & jam factas fuo fuffragio confirmandas. Nam & Sanétus Gregorius Magnus Pontifex ele&tionis de fe fà&læ confirmationem, & faciendæ confecrationis licentiam à Mauritio Augafto petere coa&us fuit, quod nempe Heruli & Gothi fervitutem iftam Romanae etiam Ecclefiae impreffi£ fent, eamdemque Gothorum viétor ac ex Italia eje&or Juftinianus Auguftus, in omnia ipforum quafi jura fuccedere volens, firmaffet , ac multi poft illum Graecorum Imperatores. Hanc confirmationem Sanétus Gregorius Magnus in litteris ad Theo&iftam Mauritii Augufti fororem adnumerat facris juffionibus; Sanétus autem Ivo & alii iftorum temporum Patres paffim vocant Epifcopatus donationem feu conceffionem . Epifcopalium quippè Eleétionum non folam confirmationem , fed & caffàtionem atque exfufflationem fibi violenter adrogabant Reges, ideòque data per ipfos confirmatio, cui praefertim Ecclefiafticarum poffeffionum accedebat inveftitura, non fine fundamento potuit vocari donatio feu conceffio Epifcopatus , Deinde barbaram Regum iftorum Majeftatem difpenfatorio alti nominis honore emolliendam duxerunt fan&ti tunc Epifcopi , atque ità pedetentim ad Ropmanos mores deducendam. » San&tus itaque Ivo in adduétis ad Hugonem Primatem litteris Reges per Canonem noftrum excludi exiftimat à fola Epifcoporum eleétione feu aétivo fuffragio, non à jam di&ta Epifcopatuum donatione. Graffantem adhuc fuo tempore in fuis Regibus barbaram violentiam conatus eft faltem palliare. Verùm errare evincunt haec Canonis verba : $emet mifcere non poffunt ele&iomi vel promotioni cujuslibet Epifcopi : Et haec: ANullam im talibus babemt poteftatem. Ne loqui quidem poffe in hac re illos vult Canon , fed fibi attendere ac penitùs ßlere . Pulchrè Matthæus Blaftares : Camones refervant Epifcopis Provinciae fuffragia im Epifcoporum eleëìiomibus , probibentque me aliquid ejufmodi cum quovis Principe communicetur . Etiam illam Graecorum praxim , qua è tribus à Clero Ele&tis unius eligendi poteftas dabatur Principi, adverfari facris Canonibus teftatur in libro de facris Ordinationibus Symeon Archi-Epifcopus Theffalonicenfis. Canon nofter ftatuit & in Francorum Reges, & in Græcorum Auguftos, quibus ambobus folennem tunc fuiffe iftam infolentiam eft fuprà abundè oftenfum. Neque refert , quod San&i Romani Pontifices quandoque apud Reges pro ele&tis Epifcopis, ut eis Epifcopatus, ad quos erant canonicè ele€ti , concederentur, intercefferint, ac eorumdem confecrationem, quoufque

impetraretur ifta conceffio, diftulerint. Etenim difpenfatoria fuit ifta patientia, fequens Propheticam Regulam: Cùm accepero tempus , ego juffitia* judicabo. Et hinc Reges conceffionem iftam facere pertinaciter recufantes frequenter excommunicavit , eorumque Regna Ecclefiaftico per multos dies interdi&to fubjecit eadem Romana Ecclefia , idque ex auétoritate noftri Canonis , omnem laicum, licèt Principem aut potentem ; in canonicam eleéìionem quid agere attentantem, mandantisanathemate feriri. Quare de ipfo re&è ad Manaffem Remenfem Epifcopum fcripfit Sanétus Ivo , quod canonicas ele&iones vetet aliqua ratione à Regibus impediri. Statuit, inquam, Canon nofter Epifcoporum promotiomer atque comfecratione , fieri ele&ione ac decreto Epifcoporum collegii , idque concordans prioribus Conciliir. Videlicèt duodecimo Laodicenfi , ac quarto & fexto Canonibus Nicænis, mandantibus Epifcopum ab omnibus Comprovincialibus Collegis eligi , & à Metropolita confirmari , præter quam formam fa&ta promotio fit penitùs vacua ac ipfo fa&to nulla. Idem adversùm Reges Merovingiosftatuunt tertia & quinta Synodi Parifienfes, dicentes effe confuetudinem & Canonem Ecclefiae antiquum. Aliter fa&tam ele&tionem irritat prima Cabilonenfis. Et Ludovicum tertium Carolinae ftirpis Regem rogat ex totius ad Sanétam Macram Synodi nomine Hincmarus Metropolita Remenfis , quatenùs Epifcoporum ele&iones deinceps fecundùm Nicaenos Canones à folis Provinciæ Epifcopis fiant exclufo populi imperito ac tumultuofo fuffragio, cujus eft iftos fubfequi, non praeire. Et de futura Hedenulfi Laudunénfis Epifcopi eleétione fcribit ad eumdem Hincmarum Pontifex Joannes o&avus : Cui ele&ioni volumus etiam Miffum piiffimi Imperatorij Caroli Calvi intereffe, ut fine faecularium flrepitu talis omni latere eligatur, qui aptu* facrir Camomibus effe modis omnibus approbetur. Etenim Nicæni Canones nullam laici populi mentionem faciunt, & decimus tertius Laodicenfis difertè exprimit Epifcoporum ele&iones populorum turbis non permittendas. Hìnc igitur Hincmarus & quidam etiam recentiores exiflimant laicum populum.ex tunc fuffragii jure fuiffe exutum , & antiquos iftos Canones à noftro hoc, non folùm Principem , fed omnem penitùs laicum ab ele&tionibus profcribente, firmari ac innovari. At eos de Laodicenfi ac Nicænis Canonibus falli oftendit apud Theodoreti Ecclefiafticam hiftoriam Sanétus Petrus Alexandriae poft San&tum Athanafium Patriarcha in litteris ad omnes ubique orthodoxos, dicens mandare Canones » ut Epifcopus Comprovincialium Collegarum confenfu , Clericorum fuffragiis, & populi poftulatione eligatur , Et Nicænorum Canonum vindex zelofiffimus Leo Magnus Pontifex fcribit ad Anaftafium Archi-Epifcopum Theffalonicenfem : Cùm de fummi Sacerdotir eleéfione tra&abitur, ille omnibus præponatur, quem Cleri plebifque confenfu, concorditer poffularit, In litteris ad Provinciæ Viennenfis Epifcopos ait requiri vota civium » teffimonia populorum , Honoratorum arbitrium ele&iowem

Cap. 8, Cap. 1. Cap. 1o.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

«lu&ionem ęlericorum. Et in litteris ad Rufticum Archi- Exjfcopum Narbonenfem : Nulla ratio fmit , ut imter Epifcopor babeantur, qui nec à Clevicú fumt ele&i , nec à Plebibus expetiti , mec à Provincialibus Epifcopi, cùm Metropolitani judicio confecrati. Et hinc Nicaenos Canones quidam ità intelligunt, ut ad civitatis Clerum & populum ele&io, confirmatio fpe&et ad Comprovinciales AEpifcopos , praefertim Metropolitanum . Ità intelligunt in litteris ad Rudolfum Senenfem ac

1-5. Epift. Rainerium Epifcopum Florentinum Gregorius

[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Notanda funt haec San&i Petri Alexandrini verba: clericorum fuffragiis & populi peffulatione. £t haec San&i Leonis : Vota civium , tefimonia populorum , ele&io clericorum. Etenim nunquam decifivum fuffragium , fed folum teftimonium ac poftulationis votum populus in Epifcopi fui eleétione habuit, idque ex Apoftolicae , inquit in 1audata ad Provinciae Viennenfis Epifcopos £piftola idem San&us Leo, au&oritatir morma , qua praecipitur , ut Sacerdor Ecclefiae praefuturur *tteffatione fidelium mumiatur ; non obtrudatur invitis, fed per pacem & placitam Deo comcordiam comfomir omnium ftudiis ordinetur. Etenim feptem ADiaconos ordinaturi Apoftoli admonuere plebem, ut confiderarent viror bomi tefiimonii, plenor $piritu $amáo. Et in libro Apologetico fcribit Tertullianus : Præfaemt probati 5?miores , bonofemiffum mom pretio, fed teffimomio adepti. Et ad

San&um Cornelium Pontificem ait San&us Cy

[blocks in formation]

Epiß. iis, Ambrofius :, Homines in Sacerdotum Ordinationibus

[ocr errors][ocr errors]

clamant, DIGNUS EST , JUSTUS EST. Et apud Laurentium Surium vita San&i Eutychii Patriarchæ Conftantinopolitani: Ommer uma voce proclamabamt , DIGNUS EST, DIGNUS EST . Populi namque teftimonium , votum , ac poftulationem fuiffe paffim publicis acclamationibus deprompta , lucidum eft ex plurimis exemplis , Et hinc in laudatis A&is fan&us Auguftinus adclamationem iftam vocat populi non folummodò teftimonium , fed etiam Placitum atque adfenfum. ^ Neque obeft decimus tertius Canon Laodicenfis. Eum exponit fecundus Sardicenfis : Clarum potuiffe paucor aliquor mercede & pretio corrupto, in Ecclefia feditionem movere, ut quempiam poffulent habere Epifcopum. Tales corrupti populi acclamationes fuiffe fuo etiam tempore frequentes teftaturOrigenes in vigefima fecunda homilia fuper vigefimum feptimum caput Numerorum. Et de Cabilonenfis Epifcopi ele&ione fcribit Sidonius

comparator apiciami* plaufibus ingerebatur; bic apice votivo potiretur, tacita pa&ione promiferat Ecclefaftica fuit plauforibus praedia fore. Et adversùs Rainaldum Andegavenfis Ecclefiae Ele&um Gof. fredus Abbas Vindocinenfis . omnes Epilcopi & Clerici contradixerunt illam, quam veftram fuiffe dicitis eleéfionem , & reprobaverumt. Nec immerjtò. Nam illis imvitir , & mom petentibus , arreptu, fuiffi à vulgo. Et quod ibi fa&um eff, boc praefumptuofa & permiciofa fecit feditio . In illa fiquidem a&ione , immò vulgi confpiratione, quam pro eleâiome reputati* , lex velut inter arma fluit, vox Divina locum mom babuit. Totum ibi levita , vindicavit & vanitat : Ubi Mima quædam & mulier publica, quae vo* garruliter acclamabat, ampliùs potuit, quam Plebis maturita* vel Clericalis bomeffa , potuerit. Vos vulgo furemte , & fpreta canomica ele&ione , effi* creatur . Addit à populo petendum dumtaxât Epifcopum , à folis Epifcopis & Clericis eligendum, Hifce furiofis , feditiofis, ac pretio vel alio humano die emptis vociferationibus frequenter homines indignos ad Epifcopatum poftulabat, eligebat, immò & rapiebat atque intrudebat populus, ideòque iftas infolentias, non modeftam poftulationem meritò damnavit , & pro veris eleétionibus haberi vetuit LaodicenfisSynodus, quod in tam arduo ac Divino negotio dofcendus fit & ducendus à Clero populus , non fequendus. Eadem de caufa populum penitùs ab illo profcribi optat in Orationibus de pace San&us Gregorius Nazianzenus , tandemque profcripfit nofter Canon.

Attamen neque apud Græcos, neque apud nos Latinos plenè obtinuit. Liquet ex addu&o Goffredi Vindocinenfis teftimonio, aliifque longè plurimis Decretis Ecclefiafticis ac exemplis, Nam Hedenulfi Epifcopi Laudunenfis ele&tioni adeffe Caroli Augufti Legatum difertè permifit Pontifex Joannes oótavus. Et legitimè permiffum cenfuit in addu&a ad Hugonem Lugdunenfium Primatem Epiftola San&tus Ivo Carnutenfis Epifcopus, quod Rex fit caput totius populi: Addidit id ab Urbano fecundo Pontifice, Gregorii feptimi pro canonicis adversùm laicas inveftituras eleétionibus Decreta nuper confirmante, non prohiberi. Credidit per noßrum Canonem ac laudatos Pontifices ab Epifcopi promotione profcribi folam turbam , non avitam ac legitimam poftulationem , deinceps non à toto populi corpore, fed à folo capite, Domino Rege, fine quavis in canonicam eleétionem injuria faciendam. Et reverâ Canon nofter laicos ad ele&tioni cooperandum gratiosè ab Ele&oribus Epifcopis admitti palàm permittit. Nihilominùs Regium hocce jugum excutere femper conata eft Romana Ecclefia . Excutere coepit Calixtus fecundus, Henrico quinto Imperatori laicas inveftituras efeflucans , ac in folis litigiofis Cleri ele&tionibus permittens decifivum fuffragium , feu Epifcopatus donationem. Quod ipfum Capuano Principi dudùm anteà conceflerat Joannes o&avus. Durè iftud impugnare coepit Eugenius tertius, ac circa Innocentii tertii tempora videtur multis in locis fuiffe plenè excuffum : Tunc, inquam, omnis

laicus

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Vaicns ab Epifcoporum eleâionibus fuit integrè Synodus Tridentina : Si quis dixerit oraine,, .„B
profcriptus & exclufus. Longa eft res , & noa Epifcopi* collator fine populi vel poteffati, feculari,
Nifi grandi volumine poffit integrè expgni- Rectè] [confenfu , aut vgatione, effe irritor , anaibema fr.
igitur adversùm LutherapQs ftatuit fàcrofànéìa

[ocr errors][merged small]

. Enit & hoc nunc ad aures noftras , quod quidam Epifcoporum V à quibufdam rogati , poffeffiones , quæ ad alias Ecclefias per- tinent , irrationabiliter conferant ; & per hoc , quantùm poffunt , ad propriam voluntatem in aliorum poteftatem Epifcoporum ufurpent . Hoc autem & Propheticam illis manifeftè malediéîionem acquiret , quæ dixit : Ve qui cojurgitis domum ad domum , &* agrum , ad agrum , ut proximo auferatis aliquid ; & criminis eos facrilegii reos conftituit . Hujus rei gratia placuit magnæ huic & univerfali Synodo, quod nullus fratrum & Coepifcoporum noftrorum , vel quifquàm talem fibi facere nequiffimam locationem roget , vel ab aliqüo ipfe , . rogatus quamlibet alienarum & extranearum conferat Ecclefiarum poffeffionem , nec etiam cQnftituat Presbyteros , aut quemlibet alium Clericum in Ecclefiis , quæ fibi fubjeétæ non funt , præter voluntatem Epifcopi , cui Ecclefia illa commiffa eft . Sed neque quifquam Presbyterorum vel Diaconorum , qui facris officiis dediti funt , ultrò ac per fe Ecclefias ingrediens , facrum aliquid operetur , in quibus ab initio fortem minimè confequutus eft ; illicitum enim eft hoc & omnimodis à canonicis præceptionibus alienum . Quifquis ergò poft ... hanc definitionem noftram vifus fuerit faciens aliquid horum , quæ nunc interdiéta funt , feparetur aliquo indiéto tempore , difciffo videlicet & dirupto modis omnibus locatorio paéto , quod cum fcripto, five fine fcripto præter Canonem faétum eft. Similiter & Presbyter ille , vel Diaconus fegregatus fit , donec ab aliena recedat Ecclefia . Quod fi & fegregationem contempferit , omnibus modis deponatur , & ab omni honore facrato dejiciatur.

S c H o L. I o N. few im alio regno poftur , alterim , cujufque Ecclefe

res aut petat aut praefumat accipere: Quodffecerit,

- tamdiu babetur à communione altaris, vel ommium

Rima Canonis pars frænat Epifcopos ab inva- | [fratrum caritate fufpenfur, donec ablata reftituat.

dendis poffeffionibus Ecclefiæ alienae. Cau-1 | Quod ipfum flatuit quinta Parifienfis Synodus,

fam invafionis aperit in litteris ad Theodobertum | | ac in Britonum Epifcopis damnant tertia apud if*
Francorum Regem prima Synodus Arvernenfis. | | Jacobum Sirmondum Sueffionenfis, ac Pontifex Éç.
Reveremtiffmè fùpplicamter quaefumur , ut tam Re- | | Joannes o&tavus. In varios, ac graviter fæpè di-
&}ori, Ecclefiarum , quàm umiverfcherici , fub regni | | fcordes Reges aut Duces divifa tunc erat Franco-
veflri comdicione mamentes , de quod im forte veftra I | rum monarchia , atque ità etiam quarumdam in
ef? extraneor, de quod proprium femper habere vifi] | limitibus exiftentium Ecclefiarum bona: Hinc
funt, exiffere non permittatir. Et quinta Synodus || illa quandoque privata , quandoque Regia au-

C4P. *4* Aurelianenfis . Nullus Epifcoporum, feu in uno jaoiiate pervadedant alieni Epifcopi, juxta re

gnorum

[ocr errors]

Cap. 1,

gnorum divifionem dividenda arbitrati, eamque
violentiam nofter etiam Canon compefcit.
Altera ejus pars compefcit fimilem Epifcopo-
rum in alienas intra alienum regnum fitas paro-
chias ac diœcefes violentiam , adversùs quam in
litteris ad Theodoricum ac Theodobertum Fran-
corum Reges fcribit etiam Sanétus Gregorius
Magnus. Fratrem & Co-Epifcopum noßrum Urfi-
Taurimae civitatis Antiffitem , in parochiis
fuis, quae imtra Regni veftri fumt terminum confitu-
tae , grave omminò dicitur præjudicium fuftinere ,
adeò ut contra Ecclefiafficam obfervantiam, contra
Sacerdotalem gravitatem, & contra facrorum Camo-
mum imffituta , mullo ejus exigemte crimine, alter
illic mon metuerit Epifcopur ordinari . Regni fui
oppidanas aut villanas Ecclefias alterius regni
Epifcopo fubeffe nolebant Franci, eamque bar-
baram violentiam optimus Gregorius damnat &
profcribit . Adversùs eamdem ftatuit fecunda

Synodus Hifpalenfis. Tbeodulpbi Malacitamae Am-
tiffitis Ecclefiae ad mor oblata precatio eff, afferenti*
amtiquam ejufdem urbis parochiam militari, quodam]

hoftilitatis difcrimine fuiffe decifam, & ex parte ali-
qua ab Ecclefi* Affigitanae , Eliberitamæ , atque
Agabremfr urbium effe retemtam. Pro qua re placuit,
ut omnis parocbia, quæ ab amtiqua ditione ante mi.
litarem hoftilitatem retinuiffe Ecclefiam fuam compro-
batur, ejur privilegio reffitueretur. Ait Ecclefias
gaudere jure poftliminii, ipfumque nullo tem-
poris lapfu aut praefcriptione poffeelidi. Quocir-
cà & haec noftri Canonis pars compefcit infolen-
tiam , quae etiam apud Britones, & ex aliis cau-
fis apud alios graffata eft , Francorum Epifco-
porum .
Ejus pars tertia quemque Clericum in Ordina-
tionis fuæ titulo vult effe immobiliter fixum, eo-
rumque ad alias Ecclefias migrationem aut ab
aliis Epifcopis receptionem damnat. De hocce
enim Clericalis inftabilitatis malo in Catholica
Ecclefia omninò verum eft , quod de quodam
gentilium Romanorum vitio fcribit in Hiftoria-

rum libris Cornelius Tacitus: In civitate mofra L. r. c.22.

€* vetabitur femper , & retimebitur.

[ocr errors]

Ivina Scriptura dicente , Malediéius omnis homo , qui facit opus DoD mini negligenter , quidam Metropolitanorum in extremam negligentiam & defidiam delapfi , præceptionibus fuis fubje&os ad fe adducunt Epifcopos , & committunt eis Ecclefiæ propriæ Divina officia ., & Litanias , & cunéta omninò facra quæ ad fe pertinent minifteria, ità ut per illos celebrent omnia , quæ per femet alacriter agere debuerint , ac per id eos , qui Epifcopalem dignitatem meruerunt , quodammodò Clericos fibi fubjectos exhibeant. Vacant autem iidem præter Ecclefiafticas leges fæcularibus curis atque difpofitionibus , dimittentes perfeverare in orationibus & obfecrationibus pro fuis deliétis , ac populi ignorantiis , quod nufquam apud aliquos penitùs invenitur, cùm fit Canonigis nimirùm contrarium omninò præceptis , & quod fævius eft , quia . fuis ftipendiis per diftinétas menfium vices præcipi dicuntur prædicta. perficere minifteria , quod ab Apoftolico munimine modis omnibus oftenditur alienum . Hæc autem omnia magnis et multis ac vehementiffimis damnationibus dignos hujufmodi ftatuunt ; probantur enim tales per haec , quæ faciunt , etiam Sathanica jaétantia et fuperbia languere. Quifquis ergò Metropolitanorum poft hanc fanétæ ac univerfalis Synodi definitionem , eadem audacia , vel fuperbia et contemptu abufus , non per fe cum timore et alacritate , feu confcientia bona , debita minifteria in propria civitate , fed per Suffraganeos Epifcopos fuos efficere . tentaverit , poenas exfolvat coram proprio Patriarcha , et aut corrigatur , aut deponatur.

SCHO

[ocr errors]

C¥. palmaris, & æterna memoria retinendus ab Epifcopis Regiam aut aliam id genus faecularem poteftatem habentibus, quos publicis potiùs adminiftrationibus implicari dele&tat, quàm Ecclefiafticis , Pontificalibus præfertim , ideòque illas cuipiam titulari Epifcopo , quem Suffraganeum vocant, committunt, Eft Sathanica jaétantia , Epifcopum demutans in Clericum , de qua queftus etiam eft in fua , ad Nicolaum Pontificem adversùs Hincmarum Remenfem Epifcopum, fuum Metropolitam , appellatione Rothaldus Epifcopus Sueffionenfis , Exortum videtur malum à Benediéto nono Pontifice, de quo Sigebertus Gemblacenfis : Bemedi&us , qui fimoniacè Papatum Romanum invaferat , cùm effìt rudis litterarum, alterum ad vices Ecclefiaftici officii exequenda, fecum Papam Sylveßrum confècrari fecit. Nam & temporibus iftis proximus San&tus ... Petrus Damiani omninò habuit Suffraganeum , !* i Fpift. Albertum nefcio cujus civitatis Epifcopiim : Ve\ • tuftiorem Suffraganeorum memoriam ego ignoro. Reétè de illis addit addu&tus Sigebertus: guod cum multis nom placeret. Etenim de Epifcopis Suffraganeos adfumentibus diciomninò poteft, quod adversùm Epifcopos Chorepifcopis utentes fcribit Epiftola,licèt fuppofititia & San&to Damafo Pontifici perperàm adtributa , antiqua tamen & doéta. Illi Epifcopi, qui talia fbi praefumunt , videntur mibi effe meretricibus fímiler, quae fatim, ut pariumt, infamte* fuor aliis mutricibus tradumt educandor , ut fuam citiùs libidinem explere valeant . $ic & ifii infamtes fuo , id eft , populos fibi commiffor, aliii educamdor tradunt , ut fua , libidimer expleant, id eff, ut pro fuo libitu fecularibus curis imbient , & quod unicuique vifum fuerit, liberiùs agamt. 1'ro talibur amimæ megliguntur, oves pereunt, morbi crefcunt , baerefer & fcbifmata prodeunt, & reliqua mala proveniumt . Suffraganeis, qui non Paftores , fed nullius poteftatis mercenarii homines funt, innixi Epifcopi altè dormiunt , ideòque venit inimicus homo , & fuperfeminat zizania : Lutheranam hærefim & reliqua omnia Germanicae Ecclefiae mala ex fonte ifto profluxiffe eft nimis manifeftum. Non Epifcopatus temporali Principatui, fed hic illi eft accefforius , ideòque hujus adminiftrationem meritò mandant Canones alteri delegari , & Pontificale officium per ipfam Epifcopi perfonam quoad omnia exerceri , Epifcopos iftos , qui oves fuas paffim omnibus, crumenam autem aut laicam poteftatem nemini penitùs credunt, jufìifììmè arguit in libris de Confideratione Sanétus Bernardus. Suffraganeos iftos, ac omnes generatim titulares Epifcopos graviffimè infe&tatus eft , monachorum animo apoftatantium afyla dixit , & per facrofan&tam Tridentinam Synodum profcribi exegit magnum Ordinis noftri decus Hieronymus Seripandus, Archi-Epifcopus Salernitanus, fan&ae Romanæ Ecclefiae Presbyter Cardinalis,

[ocr errors]

| & ad laudatam Synodum Praefe£Legatus. Locu. tus fuit ex Sanéto Petro Damiani, qui omnem Epifcopatus appetitorem monachum effe in mente fua & coram Deo Apoftatam conftanter adfeverat. Et Clementini fchifmatis tempore apoftatas monachos ad titulares Epifcopatus paßim adfpiraffe & frequenter perveniffe Theodoricus à Niem lamentatur. Et fratris Jacobi Juliacenfis, L.*. c. 1:. Ultraje&tenfis Suffraganei, impofturas, facinora, degradationem , infame fupplicium videre eft in magno chronico Belgarum. Etiam aliorum exceffus varios compefcuit in Synodo fua * 5** fub Martino quinto Pontiíice habita Eberardus Archi-Epifcopus Salisburgen{is. Et quidem Metropolitarum , adversùm quos agit nofter Canon, duplex erat in eodem fa&to facinus: Officium Pontificale, fæcularibus negotiis poftpofitum , negligebant , & quempiam Provincialem Epifcopum abftrahebant à propriae Ecclefiae refidentia & cura. Et hinc meritò Calixtum fecundum Pontificem , qui Joannem Glafguenfem Epifcopum , Patriarchæ Hierofolymitano fervientem ut Suffraganeum , ad Ecclefiam fuam redire juffit , meritò laudat Symeon monachus Dunelmenfis. Noftro tamen Canoni A, Ä *$• non adverfatur Ecclefiæ Anglicanæ antiquiffima 38. confuetudo , ex qua Roffenfis Epifcopus fuit Suffraganeus defuncti vel abfentis Archi-Epifcopi Cantuarienfis , Sunt item certi cafus, in quibus Epifcopo in varias Chriftiani populi neceffitates diftraéto liceat habere Suffraganeum. Habuit enim San&tus Petrus Damiani, San&us Engilbertus Archi-Epifcopus & Martyr Colonienfis , fan&i Epifcopi plures, ac ipfe nofter San&tus Thomas de VillaNova, in cujus ille vita vocatur Epifcopus de gratia. Et de Celeftino tertio Pontifice fcribit Rogerus Hovedenfis : Dominum Joammem de Sam* F. 774. &7o Paulo , Prejbyterum Cardinalem tituli fam&ae Prifcae , adeò præ cæteris diligebat, quod illum loco fui conftituerat ad omme officium fuum exequendum , miß im comfecratione Epifcoporum, quod pertinebat ad officium Epifcopi Hoffiemfr. Ex quo vides quoad confecrationes iftas Hoflienfem tunc fuiffe in Romana pro Pontifice etiam vivo ac praefente, quod quoad omnia in Ecclefia Cantuarienfi pro defun&to aut abfente Archi-Epifcopo erat Epifcopus Roffenfis. Et Romanæ Ecclefiae reformandae incondito fpiritu turgens Synodus Bafileenfis ftatuit de Domino Papa: Prælatum aliquem magnae fcientiae , probataeque & exemplaris vitae in urbe Vicarium comffituat , qui vice fua Cleri & populi Epifcopalem curam gerat, de quo am omeri fuo diligenter incumbat , fepè perquirat. Quin immò de San&o Petro Apoftolo fcribit liber Pontificalis : Hic ordinavit duor Epifcopor, Limum & Cletum, qui præfentialiter omne mimifferium facerdotale in urbe Roma populo vel ad fe vemientibus exhiberent; beatur autem Petrur oratiomi, prædicatione populum erudiem , vacabat. Et huic fundamento innititur vetuftiffima Ecclefiae Romanae confuetudo, ex qua feptem Cardinales Epifcopos femper fuiffe Domini Papae quafi Suffraganeos oftendit in opere de feptem urbis Bafilicis Onuphrius Panvinus. Eorum

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »