Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

vel utcumque alienare cimilia et vafa facra , excepta caufa olim ab
antiquis Canonibus ordinata , videlicet quæ accipiuntur in redemptio-
nem captivorum . Sed nec tradere falaria Ecclefiarum in emphyteoti-
ca paéta , nec alias rufticas poffeffiones venundare , ac per hoc Ec-
clefiafticos redditus lædere , quos ad propriam utilitatem, et ob efcam
pauperum , et peregrinorum fuftentationem effe decernimus . Omnem
verò Ecclefiafticarum rerum poteftatem habentem et has meliorare_ ,
ac dilatare prout oportuerit Ecclefiaftica loca , per quæ redditus fiunt;
et infuper propriarum rerum difpofitionem diftribuere, ac committere
feu conferre , quibufcumque voluerit et judicaverit juxta propriam
poteftatem ac dominatum . Quifquis autem apparuerit poft hanc defi-
hitionem noftram contrarium quid huic fanétæ et univerfali Synodo
agere , deponatur ut prævaricator Divinarum legum et præceptorum ,
caffata videlicet omninò , quæ fa&a eft in fcriptis , vel finé fcriptis
ab Epifcopo , venditione , vel emphyteotica traditione , vel alia qua-
vis alienatione , cimiliorum fcilicet , et falariorum locorum . -
verò emerit aut perceperit aliquid ex prædiétis cimeliis vel falariis,
et non reftituerit Ecclefiae iterùm quæ Ecclefiae funt , vel non reddi-
derit ad incidendum chartam venditionis vel emphyteufeos , fit ana-
thema ufque dum fecerit quod ab hac fanéta et univerfali Synodo
confirmatum eft . Si autem Epifcopus conviétus fuerit conftruxiffè .
monafterium de redditibus Ecclefiafticis , tradat ipfum eidem Ecclefiae
monafterium ; fi verò de propriis rebus, aut de aliis quibufdam con-
ventionibus , habeat id fecundùm propriam poteftatem et voluntatem
omni vita fua , et poft finem vitæ dimittat et conferat hoc quibuf-
cumque voluerit , non tamen fæculare diverforium fiat.

ftolis dederint diftribuenda in pauperes, affirmat
etiam in libro de Ecclefiæ unitate San&us Cy-
prianus. Ex Ecclefiae bonis ferendam pauperibus

[ocr errors]

Cclefiaftica bona non folummodò ad Cleri

cos, fed etiam ad captivos , peregrinos, orphanos, viduas, quofvis pauperes ftri&o & sequo proportionis jure pertinere eft lucidum dógma Apoftolorum , omnium fanétorum Patrum , cun&arum fub coelo Ecclefiarum. Etenim ad nefcio quem iftorum bonorum dilapidatorem Epifcopum fcribit San&us Petrus Damiani. An ignoras, quia ad boc Ecclefi* prædia comferuntur, ut ex bis pauperes fuffemtentur , indigemte, alantur, viduis atque pupillis fùbfdium procuvetur ? Ecclefie quippe mafcentis exordio hic ma* jnolevit, ut quilibet ad fidem veniemter poffèffionum jura difiraberent, atque ad Apoftolorum pedes pretium adferrent. Eo namque tempore Chriftianorum Ecclefiæ & apud Judaeos & apud Romanos erant damnata conventicula , quid immobile

[blocks in formation]
[ocr errors]

opem non ftatuit, fed fupponit Synodus Sardi- Epift.**.

cenfis. Et ad Valentinianum Auguftum fcribit
Sanétus Ambrofius. Poffeffo Eccleffe, fumptur ef
egemorum. Ex ipfa viduas, pauperes, peregrinos
alendos fcribit in canonicis ad Ammonem Lyco-
politanum Epifcopum litteris Theophilus Pa-
triarcha Alexandrinus. Et quarta Synodus Car- §*P* **
thaginenfis: Qui oblationes defun&orum aut me- Cap. 95.
gant Ecclefit , aut cum difficultate reddunt , tam-
quam egemtium necatores excommunicemtur. Et fex-
taToletana: Re: Egi fit collate fùnt propri??* cap. i;.
perum alimemta. Et hinc Joannis Patriarchae An-
tiocheni Ephefina fa&io, in precibus Theodofio
Augufto è Chalcedonenfi civitate miffis, accufat
tamquam de fummo crimine San&um Cyrillum
Patriarcham Alexandrinum, Quod im pauperum F. 463.
ufur expendenda imfumpfiffèt im militer . Et ad
Gallicanos Epifcopos fcribit Hilarius Pontifex:
Ex Ecclefiae praediis plurimorum confuevit neceffitati-
bus fubveniri. Ea praedia effe res , undè pauperet Epift. 6.
vivunt , ait Synodus Agathenfis. Prima Au-3 $.
relianenfis affirmat effe Ecclefiarum reparationibus , ap. 7.
Sacerdotum a* pauperum alimoniir, vel captivorum Cap. $•
redem-

redemptionibus deputata . Arvernenfis dicit effe Egentium fubftantiam , in quam nulla fit Regibus poteftas. Plurima habemus & facrorum Canonum , & fanétorum Patrum talia teftimonia : Omnis antiqua Chriftianitas uno ore clamat Ecclefiafticae fubftantiae raptores laicos, ac. pravos difpenfatores Epifcopos effe fures , latrones, pauperum necatores, fimiles Judæ Pfeudo-Apoftolo, ac Judaicis Pontificibus , facra pecunia ementibus Romanos milites ad fimplici populo de Domini noftri Jefu Chrifti Refurreétione mentiendum. Uti ob aliter infolubile Ecclefiarum alienum æs, ità etiam ob aliter inadjuvabiles pauperum neceffitates vendi quamvis facram fubftantiam , ipfos quoque Dominici Sanguinis portitores calices, permifit cum noftro Canone omnis fidelis antiquitas, quod nempe ad pauperes æquo cum Clericis jüre pertinerent, Hinc item San&us Profper, vel quivis alius de vita contemplativa librorum do&us & antiquus au&tor Clericos fufficienti patrimonio inftru&os vetat vivere ex bonis Ecclefiæ : Ex Conftantini Augufti , folos pauperes in Clerum fcribi mandantis, !ege loquitur, putatque ab illa vi&um iftum folis pauperibus permitti. Verùm hæc eft ejus privata fententia , in facris Canonibus non habens fundamentum. Addit Stephanus Epifcopus Tornacenfis. AQuia non folùm igmomimiofum, fed & periculofum effe confíat , fipendia Ecclefitffica, quæ funt tributa egentium animarum, im turpe, & deteffabile, ufu, comfummari & comfumi, decrevimus commum confilio Capituli noftri domum mundari à pollutione fordium, & immunditia lupamari. Hanc immunditiam dicit effe luxuriofas ac fuperfluas Clericorum veftes, ge quibus in Epiftola ad Fulconem Lingonenfis Ecclefiæ Archi-Diaconum Sanâus Bernardus. Re&e , quia furgis ad Vigiliar , vadi, ad Miffas , £oris chorum no&urmis diurmifque frequenta, , bene facis , f Ecclefiae Praebemdam gratis mom accipir. Pignum eff , ut quia altario defervit , de altario vivat. Conceditur ergo tibi, ut ff beme defervi, , de altario vivar , mom autem ut de altario luxurierir , 2on ut de altario fuperbias , ut indè comparer tibi fræna aurea, fella, depiâa , calcaria deargentata, varia grifeaque pellicea à collo & manibus ornatu purpureo diverfificata. Demique quidquid praeter meceffarium viáum ac fimplicem veflitum de altario re£j*£ , tuum non eff , rapina eff, facrilegium eff. Multis oftendit beneficiatum Clericum meceffario vi&u ac fimplici veffitu debere efïè omninò coiitentum. . Decreti fui radicem detegit laudatus Stephanus in litteris ad Alexandrum tertium Pontificem. Oritur quædam plantatio fingularium feu fecularium Canonicorum , quor utrùm Pater cælefli, plantaverit, Epift.1 18. necdùm fcimur. Et in alia ad eumdem Epißola. Commutaverat dextera Excelfijm Blefemff oppido per <eternæ recordatiomi* Immocemtium fecundum Papam lubricos fecularium Canonicorum greffus im Regula. rium difciplimam, & fingularitatem illam refirinxerat , ut tamquam Apoßolorum difcipuli de commumi viverent in communi . Acutiùr jmtuente , & intelJigenter affutiùs Pontifices & Principe, tempori, moffri, êlantationem, quam mefcio utrùm Pater caeleffi; ap. Chriff, Lupi Oper. Tom. III,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

probet , imducunt, & Clericor bujus modermae viae viror arrogamt , qui domor & vineolas fuas ad imformem Præbemdarum formam conferant , qui quaß altare contra altare erigant, qui $am&is in via Dei gradientibus objiciant & offendiculum im verbo, & /aqueum im exemplo. Amiffam apud nos Chriftianitatem & faediffimè deformatum Clerum reparaturus Carolus Magnus , omnes cathedrales & collegiatas Ecclefias vertit in clauftra & Clericalia monafteria, quod nuper fub ejus avo Carolo Martello inchoarat San&us Rigobertus, ex facro San&i Benediéti Ordine Archi-Epifcopus Remenfis. Eum in Europa fuiffe omnino primum iftius vitæ auétorem teftantur ejus apud Laurentium Surium authentica vita , & in litteris ad Remenfis Ecclefiae Decanum idem Stephanus Tornacenfis. In Lugdunenfem San&us Ledradus Archi-Epifcopus, in Metenfem San&us Crodogangus, in alias Ecclefias alii fanéti Epifcopi induxerunt. A Ludovico Pio rogata Aquifgranenfis Synodus illi ex facris Canonibus ac defloratis fanétorum Patrum di&tis Regulam compilavit , cui poftmodùm in quibufdam pun&tis per San&tum Petrum Damiani reprobatae fuffe&ta fuit monaftica Regula San&i Auguftini . Erat ad Clericalem caftitatem cuftodiendam & frænandam avaritiam via longè optima : Longè fan&iffima fub iftis Regularibus feu Canonicis Clericis fuit Europæ Ecclefia , & Jefu Chrifti patrimonium fideliffimè adminiftratum . At verò non. ita pridem ante Alexandri tertii Pontificis tempora aurum iftud , quomodò humana omnia, verti coepit in fcoriam, & optimum vinum mifceri lapfae difciplinæ aqua : Regularis Clericorum in clauftro vitæ laxatus hinc indè rigor vifus eft non pofíe facilè fanari, ideòque communia bona fuere iftic in præbendas divifà, ac induéti Canonici fæculares . Praebendæ proventus unicuique dabantur in manus : Quare illi exiftima-, runt fe eorum , quomodò proprii patrimonii , plenos ac liberos dominos , ac pofíe in luxum &: profanas caufas fine fcrupulo profundi. Adversùs hunc etiamnum hodie graffantem errorem peffimum nos quoque cum laudato Stephano , cujus tamen dentatos nimiùm in Canonicorum faecula- rium ftatum aculeos'non probamus , San&to Bernardo, & aliis Ecclefiæ Do&toribus optimis pugnamus.

Et jure merito. Etenim prima Ecclefiæ difcip!ina Ecclefiafticam fubftantiam pafîim divifit in quatuor portiones : Epifcopo, Clericis , fabricae , pauperibus . Poft Caroli Magni tempora apud quofdam Regulares Clericos illa manfit , apud quofdam fuit exftin&a. Rationem dat in . Refponfis ad San&i Auguftini Anglorum Apo- Q. s. ftoli quæftiones Sanétus Gregorius Magnus : Communiter vivemtibur de faciemdir portionibuj quid crit loquendum , cùm omne quod fupereff meceffitatibus im caufis piir ac religiofi erogamdum efl ? Domino ac magiftro omnibus dicente: QUOD SUPEREST, DATE ELEEMOSYNAV1. Ad primam Ecclefiæ difciplinam dixi , Ptffm. Etenim Hifpaniarum Eccle{ia tres folummodò habuit portiones : Epifcopi , Fabricæ, Clericorum. Pauperum portionem di&is tribus inclufam Epifcopo

O d Ium

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

rum & Clericorum fidei credidit, omnia fimpli- ! ci fuae fuftentationi fuperflua in pauperes ac alias, pias caufàs impenfurorum. Et hanc formam tertia Ecclefiae (ub faecularibus Canonicis difciplina quafi ubique recepit. Quocircà licet illi Sacerdotiorum fucrum proventus faciant fuos , non ta- ! men pleni & l.beri, fed quafi fidei-commiffarii ip£):um funt domini , rigido juftitiae jure obftri&i ad omne neceflario viétui & fimplici veftitui fuperfluum in pauperes elargiendum. Res tranfit cu;n fuo onere : Quarta fua parte pauperes fpoliare neque voluit, neque potuit Ecclefia: Abfit hoc à piiffima matre. Servare illa vult & debet piam voluntatem fundatorum , de quibus prima Synodus Aquifgranenfis. Fidele , fidei ardore & chriffi amore fuccenff, ob amimarum fuarum remedium & cæleffir patriae defideruum , fuir propriis facultatibus faméfam locupletem fecerunt Ecclefiam , ut bis & militer cbriffi aleremtur , Ecclefíe exormaventur, pauperes recrearentur , & captivi pro temporum opportumitate redimeremtur. Idem inculcant fecunda ejufdem loci Synodus,& fexta Parifienfis. Abfit , ut piae ifti mcnti non adverfetur quod de quibufdam fuorum temporum Epifcopis fcribit in fermone de lapfis San&tus Cyprianus : Efuriemtibus in Ecclefía fratribur mom fubvenire , babere argentum largiter velle. Modica non eft haec res . Pauperum à Clericis aut Epifcopis praefertim oppreffio clamat in coelum. Exindè fuiffe in Ecclefia & Chriftiano populo natas fui temporis faeditates omnes fcribit ad Sicardum Aquileenfem Archi-Epifcopum Gregorius feptimus Pontifex: Exindè Pfeudo-Prædicatio lutherana, licèt non primam originem , certè robuftiffima accepit fomenta. Quomodò Epifcopus ex Ecclefiae fuae bonis poffit fundare monafterium , quod item monafteria in faecularia diverforia demutari nequeant , eft fuprà oftenfum. Haec Canonis verba de fundato ex propriis Epifcopi bonis monafterio , Habeat illud omni vita fua , &c. oftendunt eo tempore familiarem fuiffe non laicum folummodò patronarum, fed & Ecclefiarum ac monafteriorum proprietatem , de qua Goffredus Abbas Vindocinenfis frequenter dicit fuum monafterium effe Sanéìi Petri Apofloli patrimonium & alodium

Romanæ Ecclefiae , ideòque illi, uti aliis ejufdem Ecclefiae bonis, nullum Epifcopum pofle mifceri. Ejufmodi mgnafteria etiam in Romana fua per D. Lucam Holftenium nuper publicata Synodo laudat Leo Papa quartus. Et de San&o Leone nono , quod San&ae Crucis monafterium in hacreditatis fuae terra fundarit, & in San&ae Romanae Ecclejae proprium jus tradiderit, Gregorius feptimus fcribit ad Guarnerium Argentinenfem & Burchardum Epifcopum Bafileenfem. A Carolo Magno & ejus fuccefforibus fundata plura monafteria , quorum , licet regiones in Duces & Comites alienarint, proprietatem femper refervarint, adfirmat Rigordus. Fundata à fe monafteria , tutelae caufa adversùs variorum Potentum injurias , pii fideles aut Sedi Apoßolicæ aut Domino Regi dabant in alodium, atque hinc in fuis Annalibus fcribit Hermannus Contra&us. Imperator Henricus tertius cum Domino Papa Leone nono , multifque Epifcopi, & Principibus , Natalem Domimi VVormatiae egit. Ubi cum Papa, ficut dudùm cæperat , Fuldenfem Abbatiam , aliaque nonmulla loca & cænobia, quæ $an&o Petro amtiquitùs domata feruntur, ab Imperatore repofkem, exegiffet , demùm Imperator pleraque im ultramontami* partibus ad fuum jus pertimemtia pro cifalpimis illi quafim concambium tradidit. Altarium feu parochialium Ecclefiarum etiam apud laicos proprietate , & varia donatione nihil per ifta tempora fuit frequentiùs: Malum à Carolo Martello inchoatum , cujus profani milites etiam Epifcopia ac monafteria verterunt in fuum patrimonium , ac de illis, ut de re pleniffimè fua , tranfegerunt ac difpofuerunt. Pippinus filius reddidit Epifcopia Clero, tandemque etiam altaria & decimas de militum! manibus efeftucavit Ecclefia , atque ità, quod milites Clericis reddere nollent, illa ad monachos devenerunt. Attamen penes Dominum Papam , Imperatores, Reges, ac pios fundatores laicos manfit praefertim monafteriorum proprietas, & hanc apud di&os laicos praefens Canon tolerat potiùs, quam confirmet. Ex eadem regula San&us Francifcus omnia fui Ordinis praefentia & futura monafteria, quin & omnem penitùs etiam fui ufu confumptibilem rem, voluit effe alodium Ecclefiæ Romanae,

[ocr errors][merged small]

delibus ad noftros pervenit auditus

N X V I.

lacrymis dignum opus à multis fiajunt enim fuiffe quof

»

dam laicos fub eo , qui nuper imperavit , in ordine fenatorio , qui fecundùm diverfam imperatoriam dignitatem videbantur ca

pillorum comam circumplexam involvere atque reponere , et gradum
çuafi Sacerdotalem per quædam indufia et veftimenta facerdotalia-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

fümere, et ut putabatur , Epifcopos conftituere , fuperhumeralibus »

[ocr errors]

id eft , palliis circumami&os , et omnem aliam Pontificalem indutos ftolam , qui etiam proprium Patriarcham adfcribentes eum , qui inadinventionibus rifum moventibus Prælatus et Princeps erat ; et infultabant et illudebant quibufque divinis , modò quidem ele&iones , promotiones , et confecrationes , modò autem acutè calumnias , damnationes , et depofitiones Epifcoporum , quafi ab invicem et per invicem miferabiliter et prævaricatoriè agentes et patientes . Talis autem aâio nec apud gentes à faeculo umquam audita eft , ità ut pejores et miferabiliores infidelibus nationibus exhibeat et demonftret hos , quos nunc manifeftos effecimus , qua de re fanäa et univerfalis Synodus definivit et promulgavit , illos quidem malitiae nixus omninò ut fceleftos abominari , neminem autem fidelium , qui Chriftiana cenfentur appellatione , deinceps conari tale quid faciendi vel admittendi , aut filentio tegendi quemquam eorum , qui hujufmodi operantur impietatem . Si verò quifpiam Imperator , vel Potentum , aut Magnatum taliter illudere Divinis , et talem ac tantam injuriam impiè in Divinum Sacerdotium facere vel admittere tentaverit , primò quidem arguatur à Patriarcha illius temporis , & Epifcopis qui cum ipfo fuerint , & fegregetur , & indignus Divinis myfteriis judicetur ; deindè verò accipiat quofdam alios in duram obfervationem , labores & pœnas , quæ vifæ fuerint : Et nifi celeriter fe pœniteat , etiam anathema fit ab fan&a & univerfali Synodo , tamquam qui finceræ & immaculatæ fidei myfterium dehoneftaverit . Si verò præfumentibus quibufdam hujufmodi nefas operari , Patriarcha Conftantinopolitanus <^ fuffraganei ejus Epifcopi , quod fa&um fuerit , cognofcentes , neglexerint debitum adversùs eos oftendere zelum , deponantur , & à proprio facerdotio ac honore pellantur : Qui autem quoquo modo hujufmodi miniftraverunt, vel miniftraturi fünt impiiffimæ aétioni , & minimè confeffi acceperint conveniens epitimium , definimus per triennium fequeftratos effe , anno quidem uno extra Ecclefiam fientes , alio verò anno intra Ecclefiam ftare ufque ad catechumenos , porrò tertio confiftere cum fidelibus , & ità dignos fieri myfteriorum fan&ificationibus.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

oblationi fam&ae fiebat injuria , momem verò Dei comtumeliis affe&um inter gemtes blafpbemabatur. $ed Michael tantoperè infamia hac gloriabatur, ut nec publicè quidem erubefceret jaéfare : MIHI THEOPHILUS, BARDÆ CÆSARI PHOTIUS, CHRISTIANIS IGNATIUS EST PATRIARCHA. In hoc amemtiae, me dicam impiepati, potiù , tamdem cbaor eff devolutur. Ità facrilegus ille fcurra Theopbilur , exerta fua petulamtia aula * lambenr Regiar , nefandis fceleribus , lafcivia, & facetiir , turpiffima imitatione per contemptum rerum Divinarum myßeria & Sacramenta traducebat ac illudebat : Quod me gemte* quidem , quamvis impiae , aufe funt aliquamdo. Quae Pbotiu, cùm coram fe geri cerneret , rem indigniffimam nec reprebendit, mec reffitit impietati, meque quòd rer Divuma ludibrio baberetur, verbum ullum contra vel grave vel leve edidit. Quod mirum videri mom debet. Erat enim mercemarius opilio, mom germamus Paffor. Quocircà illi de pereunte grege mulla cura. Ad baec duo tamtüm toto pe&ore intentur : Alterum , ut iis , qui rerum potiri videbantur , blamdiemdo, modifque ommibus gratificamdo & obfequemdo , Patriarchatum fibi firmaret ; alterum , ut Ignatium , fi qua ratione fieri poffet , etiam vita gxueret. Re&è dicit Nicetas: Ne genter quidem auf.e funt aliquando. Ex iftius enim blafphemae irrifionis metu Sacra noftra coram gentilibus ftudiofiffimè occultari mandat Apoftolicus, immò Evangelicus Canon , vetans fanétum dari canibus, aut margaritas projici ante porcos . A nullo umquam gentili, nifi à quibufdam faediffimis mimis , Divina paffim vindiéta percuffis , aut admiranda gratia converfis , myfteria noftra jftam injuriam pertulerunt. Haec Canonis noftri verba, capillorum camam circumplexam involvere , &c. exponit Anaftafii Bibliothecarii fcholion marginale: Ità à cervice ufque ad capita comtorquebant, ut clericali more in rotumdum tomf videfenfur. Hos inter fcurras erant Marinus , Bafilius, & Georgius Spatharii, id eft , Principis Prote&tores Domeftici , à Gordiano Imperatore inftituti, quos à pofterioribus Graecorum Auguftis appellatos fuiffe Spatharios teftatur Georgius

Cedrenus . Hi , inquam , tres apud nonam praefentis Synodi A&tionem fuere confeffi : Ludum faciebat Micbael Imperator , mittem, nobi, Pontificalem folam ; verùm mom folùm mobi; , fed & pluribus aliis $patbariis , Et à Romanis legatis rogati, Veraciter mittebatir Jacerdotalem folam ? Refponderunt : Mittebamus eam. Rursùm rogati , Et fuper capita vefira pefuerumt fan&a Evangelia ? Faffi funt : Veraciter pofuerumt ea. Etenim Epifcoporum , dum confecrantur , capiti fàn&tum Evangelii codicem fuperponere eft antiqui£ fimus & Græcæ & Latinae Ecclefiae ritus. Rogati denuò, Et faciebat quis aliquam oratiomem, feu verbalem Epifcopalis confecrationis formam in vos ? Repofuerunt : Etiam , utique Tbeopbilu, Proto-Spatbariur. Addidere illum jam effe mortuum , perrexeruntque Apoftolici Legati : yerà mortuus eß, & abiit im imfermum. Vos fciebatis , quòd malum effet; ut quid boc feciffij ? Dixerunt : Et quid poteramur adverfù/ Imperatorem dicere , fæmina , & pueror , & feculum habemtet ? Rursùm legati : Et fi obtuliffet vobis idolum, adorare illud habuiffi* ? Et illi : Abft. Exindè eorum baptifma , fi fortè fimili blafphemo modo datum, difcufferunt Legati, & comperto legitimo funt profecuti : Et cur f $acerdotes imduxerunt vor in Ecclefiam & in communionem, vor depravafi, Divina ac terribilia myfteria, & illuffit , & feciffi, ridiculum Sacerdotium ? Et illi : Diximus , & iterùm dicimur , per diem illam quidquid faciebat Imperator & praecipiebat , mor faciebamur. Si emim loqueremur & refferemur, moreremur. Et quidam ex noftri* refffentes cæfi fumt. Homime, fumus infi** mi , & mom toleraffemur mortem . Verùmtamen Epitimium accepimus , confitemter faméfìffìmo Domine moffro Ignatio Patriarchae . Addiderunt impofita Epitimia fefe expleffè . Hinc iterùm legati : Quando banc pompam , & injuriam , & ridiculum faciebatis im Jacerdotium , videbat vor Pbotiur ? Et ipfi : Nefcimur fi videbat , am ß nom videbat ; teffis autem eft Deur, quia totur mumdur id fciebat. Adftitiffe & vidifTe Photium Nicetas Paphlago eft fuprà teftatus. Hos itàque homines poenitentes novis Epitimiis fubmifere Legati Apoftolici, ac dimiferunt. -

C A N O N X V I I. . . .

An&a & univerfalis Nicæna prima Synodus antiquam confuetudinem jubet fervari per Ægyptum , & provincias , quae fub ipfa_. funt , ità ut horum omnium Alexandrinus Ęg; habeat po

teftatem , dicens :

ggia &* in Komanorum civitate

[ocr errors]

luit . Qua pro caufa & hæc magna & fan&a Synodus tam in feniori & nova Roma , quam in fede Antiochiæ , ac Hierofolymorum—

prifcam confuetudinem decernit in

omnibus confervari , ità ut earum

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »