Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cem, ad Ludovici Pii Imperatoris ac filiorum lites dirimendas, ac earumî incentores Epifcopos puniendos venientem in Gallias, dixere iidem apud Aftronomi Annales Epifcopi: $i excommumicaturur adveniret , excommumicatu* abiret , quum circa res ab illo geri paratas aliter fe baberet antiorum camomum auäoritar. Et in antiquis Ecclefiæ Gallicanae apud Jacobum Sirmondum formularibus Epifcopi in fua confecratione profitentur recipere atque fervare omnia Sedis Apoftolicae decreta haufta ex antiquis Canonibus ac Regulis. Et apud Bertinianos Francorum Annales synodi Trecenfis Epifcopi latam à Joanne o&avo Pontifice in Lambertum ac Adelbertum Italiae Comites excommunicationem probant , quod prolata effet ex privilegio $an&i Petri juxta facros canones. Et Gerbertus , poftmodùm in Romana Cathedra Sylvefter fecundus, Remenfis Archi-Epifcopus, contra San&o-Dionyfiani mona£erii exemptionem & privilegia pugnans , refpondit fe privilegiis au&oritate Camomum promulgatis affenfurum, nec ullum contra leges Ecclefaftica* decretum pro lege recepturum. Eodem modo adversùs monachorum exemptionem fcripfit ad Alexandrum fecundum Gervafius Remenfis ArchiEpifcopus, ad Eugenium tertium Sanétus Bernardus, & ad Alexandrum tertium Petrus Blefenfis. Erroris fundamentum fuit Canonum à generalibus Synodis editorum fuprema au&oritas , & Romani Pontificis erga illos debitum. Etenim ad Viennenfis ac fecundae Narbonentis provinciae Epifcopos fcribit Zozymus Papa. Comtra ffatuta ?atrum comcedere vel mutare me bujus quidem fedis poffit au&oritar. Apud mor enim incomvulff, radicibus vivit amtiquitas , cui decreta Patrum famxere reveremtiam . Romanum Epifcopum effe Canonum cuftodem & executorem, ideóque ad eos fervandos obligatum præ cæteris, profitetur in litteris ad Dardaniæ Epifcopos Gelafius primus, oftenditque antiqua iftius profeffio , qua Ecclefiam non fuo arbitrio, fedjuxta Canones à fe gubernandam juratus fpondebat. Et ad Illyrici Epifcopos, in litteris apud Bonifacii fecundi Synodum à Luca Holflenio publicatam exftantibus, fcribit San&us Celeftinus primus. Domimentur mobir Regulae, mom Regulir domimemur: $imur fubje&i Camonibus , dum Camomum praecepta fervamur. Et in hoc cardine pendet totum fchifma Graecorum . Ephefinum quippè de non faciendo Symboli additamento Canonem ajunt à Romano Pontifice violatum , ideòque illum cum omni Latina Ecclefia fordere fub anathemate. Et Eugenium quartum , quod Canones Conftantienfes non fervaffe diceretur , dejecit Synodus Bafileenfis. Et apud Joachimum Camerarium Lutherani praetendunt fefe legitimè feparatos à Romana Ecclefia , quod pietatis Canones jam pridem tranfgreffà effet. Eodem fpiritu Hincmarus nihil nifi ex antiquis Canonibus defumptum voluit poffe ftatui , edici , decerni , mandari , judicari à Bomano Pontifice : Hifce Eufebianæ & Acacianæ fa&ionum artibus admodùm fatigavit vivum Nicolaum Pontificem, & omnia jam defun£i decreta ac judicata conatus eft exfuflare. *- A

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Adversùm eafdem nugas, etiam à Lothario Rege adultero ac ejus fautoribus Theutgaudo Treverenti ac Gunthario Colonienfi Metropolitis ufitata, in Romana per Fuldenfes ac Bertinianos Francorum Annales addu&a Synodo ßatuit laudatus Pontifex Nicolaus : Si quis dogmata, mandata , imterdi&a , famâiones , vel decreta pro Catholica fide , pro Ecclefiaftica difciplina, pro cor[gen: fidelium , pro emendatione fceleratorum, [pro interdi&ione imminentium aut futurorum malo| rum , à Sedis Apoftolicæ Præfule falubriter promulgata comtempferit, Anatbema £. Et hunc Canonem in litteris ad Hugonem Lugdunenfis Ecclefiae Primatem laudat Sanétus Ivo Carnotenfis Epifcopus. Nos interdiäa feu mandata pro fiáei defemfone , pro Ecclefiaftica difciplina, pro corre&ione fidelium , pro emendatione fceleratorum, pro interdiéfiome imminemtium vel futurorum malorum, promulgata à Sede Apoftolica fic volumus obfervare, ut parati ßmur, Deo cooperamte, quælibet adverfa pro eorum defenfíone tolerare. Cùm verò ea, quae imdifferenter fe babemt , & quibus mom obfervatis mimimè falus periclitatur, vel obfervatir mimimè juvatur, tam obmixè fervanda famcitis , vel cum ea, quae antiquitar famxit , confuetudo firmavit, & vemerabilium au&oritas Patrum facrata firmavit, prout vultis, mimuitis aut mutatis , attendere debet, Prudemtia veffra , quid faluti eorum, quibur per omnia prodeffe debetir , conferatis , vel quorum imffitutio ß potiùs temenda , vel quibus obedientia fit potiùs exbibenda , am illis fam&i r Patribu* , qui adbuc mobi* im fcriptis fui, loquuntur, am vobis , quibur mihil eff aliud propofitum, miff priorum fequi & bomorare veffigia. Diftinguit duplicia Sedis Apoftolicæ mandata. Prima de Ecclefiaftico dogmate aut Chriftianis moribus ftatuunt: Et pro horum, undecumque hauftorum, obfèrvantia profitetur certandum ufque ad mortem. Alia funt de Ecclefiarum privilegiis aut dignitatibus , aliifque rebus ad vitam æternam indifferentibus, qualis erat nuper à Gregorio feptimo ereétus Primatus Ecclefiae Lugdunenfis : Etiam illa, undecumque fumpta , fatetur reverenda , aliundè tamen quam ex antiquis Canonibus non facilè producenda.

Hincmari quaeftio rursùm mota fuit adversùm Gregorii feptimi in fimoniacos &c conjugatos Presbyteros decreta, ideóque illius incognitus , at do&us Apologus ante omnia oftendit eadem mullatenùs à facratiffimi* camonibus deviare. Et ad San&um Annonem Colonienfem Metropolitam fcribit ipfe laudatus Pontifex. Aovit Fratermitat veftra, quia praecepta hæc mom de moffre femfu exfculpimus , fed amtiquorum Patrum faméfiome* , Spiritu $am&o praedicante prolatar, officii moffri neceffitate im medium propalamur : Ne pigri fervi fubeamus periculum , ß Domimicam pecumiam , quae cum fe* more repofcitur, fub flentio abfcondamur. Quamquam buic fan&a Romamae Ecclefæ femper licuit, femperque licebit contra moviter increfcenter exceffu* mova quoque decreta atque remedia procurare , quæ rationi, & au&oritatis edita judicio , mulli homimum fe fas ut irrita refutare. Et fuo Di&tatui indidit hunc articulum : $oli Romano Pomtifici licet pro temporis weceffitate novar leger condere. scribit

1tCITA

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

item Stephanus Epifcopus Tornacenfis : Jelur Romamus Pontifex poteffatem babet & condendi movo* Camones , & vetere* exponendi. Rationem dat laudatus Gregorii fèptimi Apologus : Reveremtiam five obedientiam , quam facratiffimi, quatuor conciliir juxta $an&i Gregorii , ea ut quatuor Dei Evangelia honorari jubentis, mamdatum meritò exbibemus , decretis Apoftolicæ $edis nullatenù, denegare, immò , f poffibile eft , fludiofiùs impendere debemus , cùm fine eorum au&oritate nec ipfa comcilia fas effet recipere. Quo fundamento etiam in praefentis Synodi praefatione Anaftafius Bibliothecarius, in litteris ad Photium Nicolaus primus Pontifex , & in litteris ad Dardaniæ Epifcopos San&us Gelafius utuntur. Quis enim quofdam Conftantinopolitanos & Chalcedonenfes, quibus omnis Græcorum Ecclefia ac Refpublica potentiffimè favebat, Canones per plura fæcula fufpendit, nifi contradiétio folius Ecclefiae Romanæ ? Hoc noftrum dogma eft longè antiquiffimum. Etenim de Zephyrino Pontifice fcribit in libro de pudicitia Tertullianus. Audio Romae Edi&um effe propofitum , & quidem peremptorium ; Pontifex fcilicet maximus , quod eft Epifcopus Epifcoporum .aicit : EGO ET M®CHIÆ ET FORNICATIONIS DELICTA P(ENITENTIA FUNCTIS DIMITTO . Ex prioribus illud Canonibus non defumptum fuit, fed vetuftiffimum Ecclefiae Canonem corrigebat , fuitque ab omni fub coelo Ecclefia promptè fufceptum. Antiquæ item regulæ correétorium, qui in perfecutione lapfos ad Ecclefiae communionem in vitae faltem exitu admifit, Canonem fuiffe folius San&i Cornelii Pontificis opus docet Eufebius Ca:fareenfis, & liquet ex variis Epiftolis San&i Cy

[ocr errors]
[ocr errors]

ariarcham Antiochenum , & ad Theodoretum Epifcopum Cyrenfem. Omnia San&i Gregorii Magni decreta fuiffe ex antiquis Canonibus haufa Hincmarus errat. Etenim unicam ille Baptifmi merfionem in Hifpania, Subdiaconorum cœ1ibatum in Sicilia, Orationem Dominicam non ampliùs in Miffa ante confecrationem, fed fupra Dominicum corpus dici in univerfa Latina Ecclefia aut pofuit aut firmavit, quorum quis antiquus ac generalis Canon fit fons , ignoro . Solae Eufebiana ac Acaciana fa&tiones iftam Romani Pontificis poteftatem arietarunt. Re&tè igitur Nicolai primi in Photium & Hincmarum decreta Adrianus fecundus & praefens Canon confirmarunt. Pleraque enim erant primi ordinis, pro quibus certandum ufque ad mortem audivimus jam à San&o Ivone. Addu&a Photii & Hincmari argumenta aliud non evincunt, quàm Romanum Epifcopum ad Canones uti exequendos , ità & obfervandos obligari. Quod ipfum nos profitemur. Profite* mur omnem hominem legislatorem adftringi fuis 1egibus. Etenim ad Imperatorem Valentinianum fecundum fcribit San&us Ambrofius: Quod præ

[ocr errors]

Imperator , qua* primus ipfè cuffodiat. Et in edita , quam fuo codici Juftinianus inferuit , ad Volufianum Prætorio Praefe&um lege Theodo

cipem profiteri. Adeò de auéforitate juris moffra pendet auâorita*. Et reverâ majus imperio eff fubmittere legibus Primcipatum. Ad quae poftrema verba fcribit Dionyfius Gothofredus : Nom eff Primceps fupra legem, fed leger fupra Primcipem. Nihilominùs Princeps legem fuam ex caufis poteft in• terpretari , difpenfare, moderari, mutare, mutilare , abrogare : Eodem modo ad generales Ecclefiae Canones habet fe Epifcopus Romanus. Non defiit tamen Hincmarus Canoni noftro recalcitrare ufque ad Joannis o&avi Pontificis Synodum Trecenfem , de qua illius Encomiaftes

marus fcribit Apologiam pro fe contra eor, qui calummiati fumt illum apud Joanmem Papam , qui $ymodum Trecij babuit , afferem, fe decretale , Epiffolar Romanorum Pontificum venerabiliter fufcipere atque temere , cùm calumniaremtur inimici bar eum nolle ad au&oritatem recipere. Scio hæc praefertim intelligi de Romanorum , prima Nicæna Synodo priorum, Pontificum Epiftolis, inter ipfum & Hincmarum Laudunenfem , cui Nicolaus Pontifex favebat , controverfis : Addo tamen intelligi etiam de decretis laudati Nicolai, Adriani fecundi, ac ipfius Joannis o&tavi. Nam &: in ipfa Hincmarianos per Carolum Calvum Regem impetus non ignoramus. Et exindè quibufvis Romanæ Ecclefiae decretis ac mandatis longè obedientiffimam fuiffe Gallicanam Ecclefiam docent fcripta San&i Fulconis proximi poft Hincmarum Remenfis Archi-Epifcopi, Sanéti Ivonis Carnotenfis, Goffredi Ab-* batis Vindocinenfis, San&ti Bernardi , Sugerii Abbatis ad Sanétum Dionyfium , & Stephani • Epifcopi Tornacenfis. Etiam mandatis fecundi ordinis, pro quibus laudatus Ivo ad mortem ufque certare nolebat . Nolebat palàm damnare Metropolitam fuum Senonenfem , ere&to per Gregorium feptimum Ecclefiae Lugdunenfis Primatui omnibus nervis adverfum. At verò Humbertus Lugdunenfis Archiepifcopus , à laudato Abbate Sugerio , Sedis Apoftolicæ Delegato » ad caufam hanc cum Guilielmo Senonenfi Archiepifcopo finiendam evocatus Carnutum, adeffe noluit, addiditque caufam : flra, quod domec $emonenfi, Archi-Epifcopur Apoßolicis mandatis contumax ac rebellis exiffit , pudor nobis eff ad illa, parte, progredi , ubi Domino Papa* contradicitur . Archi- Epifcopi inobedientia o-. mnem provinciam reddebat infamem . Et apud Joannem Bromptontam Abbatem Jornalenfem fcribit ifte Guilielmus Archi-Epifcopus Senonen* fis: Vitium Paganitatis incurrit, quifqui* mamdati, Apoftolicis obedire comtemmit. Per omnem tunc Galliam vigebat haec Gregorii feptimi Regula s gui Romanae Eccleffe mom concordat » Catholicu* non habeatur. Ità fuit ufque ad regnum Philippi pulchri , & ab ipfo tra&am in Gallias Romani Pontificis perfonam : Hinc enim prodierunt fchifma Clementinum adversùs Urbanum£* Ofla

fius fecundus ac Valentinianus tertius : Digna Li.tit.n4 vox majeftate regmamtir , legibus alligatum fe Prin- c. 4.

[ocr errors]
[ocr errors]

Pontíficem , Concilium Bafileenfe , San&tio
pragmatica, & aliae caufae miferiarum ac dolo-
1rum. -
At nunquid Romanus Epifcopus in condendis
Iegibus aut mandatis omninò debet antiquos ac
gênerales Ecclefiæ Canones attendere , & illa
èx his haurire? Refpondet apud Gratianum Pon-

[ocr errors]

Romano Pomtifici femper licuiffe novar condere leger »
quod & nos nom folùm non negamus , fed etiam val-
Ἀe affrmamur. $ciendum verò fummoperè eff , quod
inde nova, leger condere poteff, unde Evangeliffe
ê Prophetae aliquid nequaquam dixerunt. Ubi verò
apertè Dominus vel ejus Apoftoli , & eor fequenter
sanâ, Patre, fententialiter aliquid definiverunt, ibi
son novam legfm Romanus Pontifex dare : [ed

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Acram imaginem Domini noftri Jefu Chrifti , & omnium LiberaJ) toris & Salvatoris æquo honore cum libro fan&orum Evangeliorum adorari decernimus : Sicut enim per fyllabarum eloquia , , quæ in libro feruntur , falutem confequuntur omnes , ità per colorum

imaginariam operationem & fapientes & idiotae cunéti ex eo , quod

in promptu eft , perfruuntur utilitate . Quæ enim in fyllabis fermo ,

hæc & pi&ura , quæ in coloribus eft , ut fecundùm congruentiam ,

rationis & antiquiffimam traditionem propter honorem , quia ad principalia ipfa referuntur , etiam derivativè iconæ honorentur & adorentur æquè ut fan&orum facer Evangeliorum liber , atque typus pretiofæ Crucis . Si quis ergò non adorat iconam: Salvatoris Chrifti , non videat formam ejus , quando veniet in gloria paterna glorificari & glorificare Sanétos fuos ; fed alienus fit à communione ipfius & claritate . Similiter autem et imaginem intemeratæ matris ejus , et Dei genitricis Mariæ , infuper- et iconas San&orum Angelorum depingimus, quemadmodum eos figurat verbis Divina Scriptura ; fed &* laudabilif. fimorum Apoftolorum , Prophetarum , Martyrum , & San&orum virorum , fimul & omnium San&orum & honoramus , & adoramus . Et qui fic fe non habent , anathema fint à Patre , & Filio , &

Spiritu Sanéto.

[ocr errors]

v.

Tatuit Canon adversùm Iconoclaftas in civitate Conftantinopolitana ac omni Orientali Ecclefia refufcitatos, adversùm Claudii Taurinenfis Epifcopi blafphemias, ac adversùs errorem Agobardi Lugdunenfis, Jonæ Aurelianenfis, Hincmari Remenfis , ac aliorum Francorum Epifcoporum, averfantium feptimam Synodum , volentiumque fàcrum quidem Evangelio

rum codicem & Dominicæ Crucis figuras, ipfius
autem Domini ac ejus San&orum imagines nul-
latenùs effe honorandas, adorandas , aut falu-
tandas . Sacrae namque imagines funt fidelium
indo&orum libri: Cur igitur omni facro libro
debitus honor illis denegetur ? Et Domini Cru-
cifixi , quam nudæ Crucis, imagines effe vene-
ratu digniores, eft fuprà abundè oftenfum. So•
las Chrifti Domini, & fan&orum hominum &
Angelorum , non Dei Patris imagines Canon

{. C#r#, Lupi Oper. Tom.III.

laudat. - L 1 CA•

nonibus decidenda : At £tale emerferit inufitatum Diß. ...

[ocr errors]
[ocr errors]

I V.

Morem principatus , utpotè quamdam malam radicem exorto. A. rum in Ecclefia fcandalorum , radicitus excidentes , eum , qui temerè , & prævaricatoriè , ac irregulariter , veluti quidam_, gravis lupus , in Chrifti ovile infiliit , Photium fcilicet , qui mille . tumultibus & turbationibus orbem terræ replevit , jufto décreto damnamus , promulgantes numquam fuiffe prius , aut hunc efíe Epifcopum , nec eos , qui in aliquo facerdotali gradu ab eo confecrati , vel promoti funt , manere in eo ad quod prove&i funt : Infuper & eos , qui ab illo- confuetas orationes ad praepofituræ- promotionemfufceperunt , ab hujufmodi patrocinio coercemus . Sed' & Ecclefias » quas ut putatur tam Photius , quàm ii , qui ab ipfo confecrati funt, dedicaverunt ,* vel fi commotas menfas ftabilierunt , rursùs dedicari

& inthronizari , atque ftabiliri decernimus ;

omnibus maximè , quæ

in ipfo , & ab ipfo ad facerdotalis gradus acceptionem vel damna-
tionem a&a funt , in irritum du&is . Dicit enim univerforum Deus
per Prophetam : 9uia tu fientiam repulifti , & ego repellam te , ne fà-

aerdotio fungaris mihi
fungaris ;

» Et » Oblitus es Legem Dei tui , &* ego oblivjcar

filiorum tuorum . $i fecundùm multitudinem eorum fic peccaveruni mihi, glo-
riam, ipfòrum in inhonorantiam ponam ; peccata populi comedent , &* in in-

juftitiis fùis accipient animas fùas . Et iterùm dicit :

)uia multiplicavit

Ephrem altaria in peccatum , faëia fùnt ci altaria deli&ia : fcribam in ta

multitudinem.
S c H o L 1 c N.

V(nia tumultibus implere eft proprium ambitionis. Praefertim ambitionis Epifcopalis. Etenim à Thebuli, Ecclefiae Hierofolymitanae Clerico, quod per martyrium defunéto San&o Jacobo Apoftolo, in Epifcopatur petitione repulfam tulerit San&to Symeoni poftlatus , natam fuiffe primam in Ecclefia haerefim fcribit Eufebius Epifcopus Cæfareenfis. Ex eadem matre Simon magus, Valentinus, Novatianus, Collutus, Arius, & plerique alii haereticam iniquitatem operati prodierunt . Et hinc in San&i ofeae Prophetæ commentariis fcribit Sanétus Hieronymus : Veteres fcrutam biftoriar , invenire mom poffum fcidiffe Ecclefiam, & de domo Domini populo, feduxiffe, praeter eat qui $acerdotes à Deo pofiti fuerant & Propbetae. Quis ignoret Ecclefiae Alexandrinæ poft Chalcedonenfem Synodum ab Eutychianiftis barbaricas calamitates ? Eas in litteris ad Leonem Auguftum Sanâus Leo Papa Magnus, & in litteris ad eumdem Principem, poft laudatam Synodum exftantibus, dioecefeos Ægyptiacae Epifcopi latè exponunt, adduntque

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum , detentum deflerio Alexandrini Pontificatur.
Lamentabile Græcorum à nobis fchifma, ac in-
de natam Turcorum potentiam uni ambitiofo
Photio debemus. ;

Erat fimilis Maximo Cynico, Conftantinopolitani olim etiam Epifcopatus contra Sanétum Gregorium Nazianzenum invafori, ideóque uti hunc prima Conftantinopolitana, ità illum praefens Synodus tra&tavit : Et ipfum & omnes, ab illo ordinatos Epifcopos & Clericos dejecit irreparabiliter ad laicos, aut certè ad gradum anteà in Clero habitum, cun&is illius immediatis aut mediatis Ordinationibus caffatis. Poena dura , à Sanéto Nicolao Pontifice jam pridem infliéta, ideoque per Synodum praefentem confirmata. Etenim Photius, uti ad San&um Ignatium Patriarcham fcribit Adrianus fecundus Pontifex, in fuo adversùs laudatum lgnatium conciliabulo edixerat: Ab amatbematizati, confecratus non folùm non accipit Spiritum $an&um , fed & quod anteà habuit flamen aufertur ab eo. San&um Ignatium quafi ab anathematizatis ordinatum Epifcopum , unàque & omnes ab ipfo ordinatos damnavit ad laicos, ideòqueipfi , utpotè veraciter per anathematizatos, nempe per Gregorium Asbeftam Sy* , non confecrato , fed

. - exfecrato

[ocr errors]
[ocr errors]

exfecrato Nicolaus Pontifex reddiditjuftiffimum talionem. Verùm enim verò in San&i Ignatii vita fcribit Nicetas Paphlago. Hoc tamtùm im bac oâava Synodo monlaudo, mom quod, ut aliqui cenfent , gravib; commota duriùs im reos decreverit , fed contra potiù; reprehendenda forfitam fít apud æquum arbitrum » quod multò clementiùs , quàm oportebat judicarit » &abita nempe perfonarum aliqua ratione , non e* fege Apofiolica fjncerè lata fententia. Ex trigefim9 primo , quo a&um fuerat in San&tum Ignatium » Apoftolico Canone agi voluit & in Photium » atque ità plenè canonicam effe vindiétam -. Si qui, , inqüit ille Canon, Epifcopus fecularibus potefiatibuì ufu, Ecclefiam per ipfos obtineat , depomatur , & fegregentur ommer, qui illi communicant. Omnem cum duce Photio fchifmaticum gregem voluit Nicetas non folo Epifcopali aut Clericali malè adepto, fed omni penitùs gradu exui, ipfoque etiam nomine Chriftiano : Reverà enim £hotius non Cleri ac populi ele&tione, fed Regia violentia intrarat Epifcopatum . Et laudatus Nicetas non tacet caufàs fuae querimoniæ : Quemadmodùm antè Divino Tharafio Patriarcba in $ynodo contra Iconomacbor celebrata , cùm imdulgentiùr , quàm ex praefcripto juftitiæ hæreticos traáaffent , illi arrepta occafione impietatem fuam multò magi* cenfirmarunt ; ità mumc $ynodo bac remiffàr agemte , aec fine affe&u, meque ex Apoßolico Camone dammazionis femtentiam ferente, malitia rurjùr contra Ecclefiam imvenit locum. Etenim poft Synodum ne•quiffimi Photiani , matris Ecclefiæ clementia abufi , fecerunt longè pejora. Clementiæ caufà fuit Bafilius Auguftus , de quo pergit Nicetas . Ipfa Symodu r mon taxtoperâ *volebat iis , qui cum Photio, quamvis inviti & coa*&i commumicaramt, imdulgere , quantoperè fimplicizar, me dicam levitar Imperatoris , vi&a mempe bomimum precibus , & laudibus inflata bumamir, & clementiæ momime perfe&a Dei aequitate pemitùr deftituta. Etiam Apoftolicæ Sedis Legatos penitùs non excufat . Haec , inquit, Patriarcbae Igmatii gloriae labem mullam adfpergumt, quod mom effe illi au&oritas agendi quae vellct : Romani r emim pro Ecclefíaftica amtiqua traditione judicandi poteftatem permittebat . Romana Ecclefia Deum ter optimum maximum , cujus vox, Nolo mortem peccatorir , fed magir ut comvertatur & vivat , fèmper eft imitata , ideòque per clementiæ viam à Photianis fperabat meliora. Agimus Nicetæ gratias de laude ac memoria antiquæ Ecclefiafticæ traditionis, ex qua Sedis Apoftolicæ Legati in Syno. dis generalibus femper habuere agendorum propofitionem , primum fuffragium, ac pænarum Epifcopis aut Clericis reis infligendarum definitionem . Ejus duriores de Synodo voces fcholio marginali moderatur Anaftafius Bibliothecarius. Aon dammat Nicetas (Ecumenicum concilium , quafí Apoftolicos Camones violarit; fed ex iis rebus , quae poff concilium evenere , majorem feveritatem defidevat. Quippe cùm clementiùs egiffe videatur, quam pcr Camome* ipfo , agere licuiffet , fi fummo jure agere cum Photio, Pbotiamifque voluiffet. Hæc Canonis verba, Eor qui ab illo comfuetar oratione* ad Praepofturae promotionem fufceperunt , £Àriff. Lupi Oper. Tom. III.

ab bujufmodi patrocimio coercenr, agunt de creatis per Photium aut Photianos Archi-Presbyteris, Archi-Diaconis , (Bconomis , Chartophylacibus, Defenforibus , quos non ordinari aut figillari » fed fimplici dumtaxat benedi&ione aut etiam codicillo promoveri, oftenfum eft fuprà ad Canones Trullanos. Promotio, inquit ad fecundum Canonem Chalcedonenfem Theodorus Balfamon , fme figillo s ibidem à nobis expofito, perficitur. Nullum penitùs à Photio aut Photianis pera&tum Sacerdotale minifterium vult Canon validum haberi. Hinc etiam caffat faétas ab illis Ecclefiarum dedicationes, atque motarum menfarum feu altarium ftabilitiones. Mandat denuò dedicari aut ftabiliri. Caufam dat laudatus Nicetas, agens de quodam altari , à barbaris ac gentilibus Roffis deje&to , & per San&tum Ignatium repofito. Photius Ampbilocbium Cyzici , & Tbeodorum Patrarum Arcbi-Epifcopor , quim & Pamtaleonem Senato. rem , cognomento Botbrum, legat qui facrilegir mamibur fam&am illam arulam diffurbemt . -Mandarat imfuper , ut ara ad litus maris deportata quadragefer umda timgeretur , atque ità demùm redu&a repomeretur. Sic enim hæreticorum ac fchifmaticorum altaria fuiffe olim tra&tata eft alibi oftenfum , Et hoc igitur in punéto Synodus reddidit Photio juftum talionem , - 3 Quanti olim momenti fuerit Altaris in Bafilica feu oratorio motio aut ftabilitio , oftendit in litteris ad Archi-Epifcopum & Capitulum Byzuntinum, per Francifcum Bofquettum Montis Peffuli Epifcopum publicatis, Innocentius tertius Pontifex. Ligneis ædificiis Ecclefie veßrae cafu quodam igne confumptis , parietibus tamen illaefit , ac menfa principalis altaris in fui extremitate modicam paffa fraéfuram , quaefiviffi r per $edem Apoftolicam edoceri, fi propter boc ipfur altaris ve! etiam totiur Ecclefiae deberet comfecratio immo vari. Ad quod fic duximus refpondemdum : Quod cùm parieter im fua integritate permam[erimt , & altaris tabula mota , vel enormiter laefa mom fuerit, mec Ecclefia mec altare debet demuò confecrari . Lucidiùs in litteris ad Guilielmum Fifcanenfis monafterii Abbatem loquitur S. Ivo Epifcopus Carnotenfis. De motione altari r vel parietum Ecclefae , utrùm iteramda fit confecratio ve! mom iteramd.t , mibil fcriptum im antiquis Regulis reperi. Im colle&icmibus autem Burcbardi VVormatienfi Epifçopi ex Concilio Me/demff, capitulo quinto , ità fcriptum reperitur : ALTARE SI MOTUM FUERIT, ECCLESIA DENUO CONSECRETUR; PARIETES VERO SI MOTI FUERINT, ET N O N ALTARE , SALIBUS TANTUM EXORCIZENTUR . Etenim faxea bafilica eft fidelis animae , per Domini noftri Jefu Chrißi fanguinem , & tam vifibile quàm invifibile chrifma in verum Dei vivi ac veri templum confecratæ , figura ac Sacramentum, atque illius fummum altare fidem, parietes bona opera, te&tum fignificat fpem Chriftianam , bonis operibus fubnixam . At verò fides, uti rerum fperandarum , ità totius humanae juftificationis eft fundamentum , ideòque /? eve//atur, tota aedificatio fpiritualir procul dubio deffruitur, & L l 2 homo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »