Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

. Quaeflio eft, Qua fronte hi Epifcopi praefumpferint Synodum à Sede Apoftolica confirmatam 3amnare ? Refpondet in Sacerdotii ac Imperii concordia Petrus à Marca Archi-Epifcopus Parifienfis. Difcuffa occafione , que Gallicanos Epifcopor & carolum Magnum Regem ad repudiamdam Jypodum Nicaemam per errorem faái movit , id tamtùm ex eo colligi velim, Reges Francorum cum Gallicama £cclefia eam facultatem fbi arrogaffe , ut de Jynodi* recipiendi, vel rejiciendis difceptatio fibi libera effet, præfertim fi per Legator fugae rebus gerendis non imterfùiffemt. Qua ratione ufus eff 4maffafius Bibliothecariur cüm de Synodi Trul/amae Camomibus loquitur , quos à caeteri, Patriarcbalibus fedibus repudiator fuiffè docet : Nimirùm quia mulla earum, cùm ederentur, aut promulganr , aut comfentiens , aut faltem praefens invemta eff. Do&iffimus Epifcopus miferandè titubat & cadit. Primò etenim falfum eft Francorum Epifcopos ex folo fa&i errore in noftram Synodum infurrexiffe. Errarunt in fà&to circa Conftantini Cypriorum Metropolitæ fuffragium; at ipfam fidei definitionem , facras imagines non latricè aut dulicè adorari , fed falutatoriè dumtaxàt honorari mandantem , intellexerunt quam optimè , & pertinaciffimè refutarunt tamquam San&to Cregorio Magno adverfam & Patrum fuorum Synodo Gentiliacenfi. Sacras imagines nec Prototyporum caufa voluerunt falutari. Et hinc Jonas Aurelianenfis ac Walafridus Strabo dixere nos non effe idololatras, fed folummodò fuperftitiofos. Secundò falfum eft , quod Francorum Reges cum Gallicana Ecclefiafibi olim facultatem arrogarint liberae difceptationis de generalibus Synodis, quibus præfertim per Legatos non adfuerant, recipiendis aut rejiciendis. Etenim fe nihil ejufmodi poffe fine fpeciali Sedis Apoftolicx liceatia, fibi folùm Augufti brachij fubje

$um auxilium competere, & à fuis Epifcopis Romanam Ecclefiam doceri non poße, in fupernis addu&ta ad Eugenium fecundum Pontificem Epiftola Ludovicus Pius palàm profefTus fuit ac proteftatus. Norat piiffimum Marciani Augußi pro Synodo Chalcedonenfi Edi&um : yer5 impiu* & facrilegum eff ,' qui poff tot $acerdotum fentemtiam opinioni fuae aliquid tra&andum reliquit. A Facundo Hermianenfi Epifcopo didicerat condemmationem aeterme mortis effugere fe non pofTè, fi de Cbriffiama fide vel mova decerneret, vel jam decreta difcuteret. Et haec eft vera libertas non Gali licanae tantummodò, fèd totius fub cælo Ecclefiae Chriftianæ. Anaftafii Bibliothecarii addu&a au&oritas Parifini Archi-Epifcopi cogitationes penitùs evertit. Quinque Patriarcharum legationem aut praefentiam vult ad plenariam totius Ecclefiae Synodum & requiri, & fufficere pro omni ipforum dioecefi: At verò Francorum Patriarcha fuit femper Romanus Epifcopus, adeóque & ejus Legatio femper fuit Legatio etiam Ecclefiae Gallicanae, Specialem Ecclefiæ Gallicanae Legatum nulla umquam vidit Synodus generalis. • Ad propofitam igitur quaeftionem refpondet Thegani chronicon, dicens iftorum temporum Epifcopos Francos fuiffe paffim imperitos, rufticos, inquietos, fervili genere natos, fuperbiffimos, intolerabiles. Ex hifce virtutibus didicerunt rebellare in feptimam Synodum ac Sedem Apoftolicam , & poftmodùm in Regem atque Imperatorem fuum Ludovicum Pium, nec non & Pontificem Gregorium quartum attentare pejora. Frivolum ac mendacio plenum rebellionis pallium adducit in Epiftola adversùs Nepotem Laudunenfem Hincmarus Metropolita Remen* fis, garriens Synodum noftram fine Sedis ApQ* [ßolicae auâoritate convenifïè,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

r æquam & regiam Divinæ Juftitiæ viam inoffensè incedere volentes , veluti quafdam lampades femper lucentes , & illuminantes greffus noftros , quiTfecundùm Deum funt , fan&orum Patrum definitiones & fenfus retinere debemus - Quapropter & has , ut fecunda eloquia fecundùm magnum & fapientiffimum Dionyfiumi arbitrantes & exiftiman, tes , etiam de eis cum divino David promptiffimè canimus : Mandatum Domini lucidum illuminans oculos , & , Lucerna pedibus mtis lex tua, &* lumen femitis meis. Et cum Proverbiatore dicimus : AMandatum tuum lucidum , &• lex tua lux . Et cum magna voce cum Ifaia clamans ad Dominum Deum , guia lux præcepta tua fùnt fùper terram. Luci enim veraciter affimilatæ funt divinorum Canonum hortationes & dehortationes , fecundùm quod difcernitur meliùs à pejori , & expediens atque proficuum ab eo , quod non expedire , fed obeffe dignofcitur. Igitur regulas , quæ fanétæ Catholicæ ac Apoftolicæ Ecclefiae tam à fan&is famofiffimis Apoftolis , quàm ab orthodoxorum univerfalibus , nec non & localibus Conciliis , vel etiam à quolibet Deiloquo Patre , ac magiftro Ecclefiæ traditæ funt , fervare ac cuftodire profitemur ; his & propriam vitam , & mores regentes , & omnem Sacerdotii catalogum , fèd & omnes , qui Chriftiano cenfentur vocabulo , poenis & damnationibus , & è diverfo receptionibus ac juftificationibus , quæ per illas prolatæ funt & definitæ , fubjici canonicè decernentes ; tenere quippè traditiones , quas accepimus , five per fermonem , five per Epiftòiam San&orum, qui anteà fulferunt, Paulus admonet aperte magnus Apoftolus.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SCHO.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

Agnis encomiis facros Ecclefiae Ca`nones Canon exornat , ex San£to Dionyfio Areopagita vocans fecum- da Dei eloquia. Anaftafii Bibliothecarii fcholion marginale dat caufam: $ecunda eloquia Patrum dyit, quia Divina prima funt. FunJat fe Canon in laudato Dionyfio, quod ei adfcripti libri per Michaelis Augufti Legatos nuper in Franciam delati effent per omnem etiam Latinam Ecclefiam jam famofiffimi . Eofdem nuper Joannes Erigena, Caroli Calvi Francorum Re: gis Theologafter ipfelix , in Latinum yerfos, idfparferat varia fcabie, ácriter exindè redargucus à San&o Pontifice Nicolao primo. Et in bibliothecæ fuæ capite habet Photius : Leéfus eft Tbeodori Presbyteri liber, quo docet germanum effe $an&i Dionyfii opus. Dolendum eft Theodori librum periiffe . Ab illo enim illuftrati libros, quot hodie paffim fuppofititios opinamur, forsàn ut legitimos Dionyfii fœtus ample&eremur. Cujufcumque fint, funt eruditiffimi, & apud Synodum præfentem fuerunt fummæ au&toritatis. Prae(ens , , inquam , Canon , Trullanae ac £eptimæ Synodi primum imitatus , confirmat omnes vulgares Apoftelorum , generalium ac probatarum provincialium Synodorum , & omnium fan&torum Patrum Canones, atque ità in Stephani quarti Pontificis, folos quinquaginta priores Apoftolorum Canones probantis, nuperum Decretum omninò impegit: Item in alios Pontifices , à quibus Conftantinopolitanos , Chalcedonenfes, Ephefinos, ac praefertim Trullanos Canones fuiffe reje&tos, eft fuo loco oftenfum. Hinc fomentum acceperunt illæ de Canonum au&oritate quaeftiones , quas in Trecenfi Synodo \decidit Pontifex Joannes o&avus. Addit Canon non fcriptas Ecclefiae traditiones etiam ab Apoftolo commendari, ideòque omnisnö fervandas . Addit adversùm refufcitatos in Graecia ac denuò acriter graffantes Iconoclaftas, de quibusin duodecim pro facris imaginibus argumentorum libello Sanétus Nicephorus Patriarcha Conftantinopolitanus: Traditionem , quam a principio fam&a Dei Ecclefia Catbolica & omnes cbriffiami fervaverumt, hi improbaverumt , & rejecerunt. Sacras namque imagines nulla novi teftamenti canonica fcriptura , fed fola Apoftolica ac omnium Patrum traditio firmat . Hinc adversùm eofdem lconoclaftas in prima feptimæ Synodi A&ione dixit Bafilius Ancyræ Epifcopus, primæ Galatiæ Metropolita: His , qui f?ermunt magifteria fan&orum Patrum & traditionem Catholicæ Ecclefiae , perbibenter quod miff de veteri ac movo teßamento evidentes fuerimus edoâi, non fequemur

[ocr errors]

do&rinar Patrum , meque fam&arum Synodorum, neque traditionem Catbolicæ Ecclefíae , Amathema, Et ipfa feptima Synodus in fa£tis poft editum fidei Decretum acclamationibus: $i quis omnem traditionem Ecclefiafticam , fve fcriptam ßve non fcriptam, irritam facit , Anatbcma fit , Anathematis caufam dat in laudato libello idem Sanétus Nicephorus: Ommibus liquet, quod vetußa & prifca Ecclefiae traditio fit valemtiffima; & omni demonffratione evidentior ac firmior , ut fan&i Patres nofiri docemt, Apoftolica oracula fecuti, Magnus enim Apoffolu* tra4itione, temere 'jubet, QUAS ACCEPISTIS , inquit , SCRIPTO ET SINE SCRlPTO. Apoftolos enim partim folo verbo , partim fcripto docuiffe, & utramque doétrinam effe paris per omnia au&oritatis ac germanè Apoftolicam, fcribit in praefcriptionum libro Tertullianus. Varios Chriftianæ vitae ritus laudat in libro de corona militis , & addit.

[ocr errors][merged small]

reliquiffent nobis , mommè oportebat ordimem fequi traditiomi* , quam tradiderunt iis , quibus tradebam? Ecclefias ? Fuit jd omninò poffibile. Etenim & à Domino nihil fuiffe fcriptum & Apoftolos ab ipfo non juffos fcribere, & folùm quaedam myferiorum ac dogmatum pauca ab ipfis per occa* fiones fcripta teftatur in libris de Evangeliftarum confenfu San&tus Auguftinus .

Porrò feptima Synodus Ecclefiafticis traditionibus re&è adjungit Ecclefiae Patres: Quod fint teftes & quafi Scriniarii, quibus in Sanéto Timothgo fcripfit Apoftolus , Depofitum cuffodi, utique Evangelicas, Apoftolicas, ac Paternas traditiones. Iftud namque depofitum habet va* rios loculos: Traditiones difparis & variae au£toritatis. -

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

3edite Præpofitis veflris &. fubjacete illis , ipfi enim pervigilant pro

animabus vefiris , . tamquam rationem reddituri , Paulus magnus praecipit. Itàque beatiffimum Papam Nicolaum tamquam organum_, $an&i Spiritus habentes , necnon & fanâiffimum Adrianum Papam_. fucceßorem ejus , definimus atque fancimus etiam omnia , quæ ab eis {ynodicè per' diverfa tempora expofita funt & promulgata , tam pro äe & ftatu Conftantinopolitanorum Ecclefiae , & fummi Saçerdotis ejus, Ignatii videlicet fan&iffimi Patriarchæ , quam etiam pro &Photii Neophyti & invaforis expulfione ac condemnatione , fervari femper & cuftodiri cum expofitis capitulis immutilata pariter & illæ£a , & nullum Epifcoporum , aut Presbyterorum , vel Diaconorum-, aut quempiam de Catalogo Clericorum evertere vel reprobare aliquid fiorum audere . Quifquis autem poft hanc definitionem noftram comprehenfus fuerit fpernens quidquâm capitulorum & decretorum , quae ab iHis expofita funt , fi quidem Sacerdos fuerit aut Clericus , à pro

[ocr errors]

prio decidat honóre fimul & ordine ; monachus autem vel laicus ;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

cujufcumque fit dignitatis , fegregetur , confervaturum praediétorum editionem,

[ocr errors][merged small]

Anonis caufàm edicit in vita Adriani fecun4 • di Pontificis Guilielmus fan&ae Romanæ Ecclefiæ Bibliothecarius, Adriamur Nicolai, proximi fui Prædecefforis , exempla fic folertiffimè fequebatur , ut ab illius boftibur , qui ejur A&a amfringere pemitùs mitebamtur , NICOLAITAINUS & fcriberetur, & publicè diceretur, guorum boßium quia mommullos parturiemtes injußitiam, comceptum dolorem effufuros effe cognofcemr, peme, fe veluti zizania imter frumenta , ufque ad maturitatis tempus difpenfatoriè retimebat , rumore fallaciter exurgente creditum eff , quod omnia Praedeceffori, fui Aéf4, quæ ille zelo Divino famxerat, hoffe, verò adproprior libitur infamabant, voluiffet infringere. Hac de caufa Occidentales honorandam San&i Nicolai memoriam expoftularunt per litteras, Orientales verò Romæ tunc morantes Epifcopi ôc monachi orthodoxi fefe ab Adriani, ut Apoftatici , & non Apoftolici Epifcopi, communione retraxerunt. Ex quo ille perplexus omnes Nicolai hoftes familia fua ejecit , illi tamquam povo Ecclefiae Jofue publicè acclamavit, átque ità meruit & ipfe has acclamationes. Deo gratias, Peo gratias , qui in $ede fui Apoftoli mom pofuit Apofaticum Papam, qui te fuccedere fecit fan&iffimo Papæ Nicolao, mc ab ejus Decretis abfcedere : Eja ceffet invidia , mendax fama recedat, Domino mofro4driano, à Deo decreto fummo Pontifici , & umi.

donec pœnitens profiteatur fe ,

[ocr errors]

verfali Papae vita. Etiam defun&o San&o Nico-
lao adclamata fuit fempiterna memoria , novo Eliæ
vita peremmis & immarcefcibilis gloria , novo Phi-
weer aeterni Sacerdotii infular , fequacibus ejus pax
& gratia. Adclamata hæc funt à Græcorum Epi-
fcopis & quatuor Orientalium Patriarcharum
Legatis, cum gaudio ad Adriani communionem
reverfis.

Et ad Gallicanos Epifcopos, Trecis fynodali-
ter congregatos, fcribit idem Adrianus. Apoßo-
licae recordationis Papam Nicolaum in codicibus ve!
dypticbit Ecclefiarum veßrarum fcribi , & momen
ejus imter facra Miffarum folenmia impraetermifjè reci-
tari faciatir. Nibilomimù tradere Dile&ioni veflrae
curamus & admonemur , ut tam Graecir Principi-
bus , quam omnibus ommimâ clericali furgemtibu*
Ordine , comtra perfomam vel A&a , feu decretk
ipfur agere vel decernere quidquam temtamtibus , tam
fcripto vel verbo viriliter obvietir, ac validiffimè re-
ffatis. Jciemter praetereà, quia quæcumque bic ad-
veruùr ejus perfonam vel Decreta gereremtur, me
bis mumquam praebiturum fore comfemfum. Quam-
quam fi quilibet apoftolicæ Sedis mifericordiam bumi-
liter poftulaverimt , circa hor , praemiffa fatisfa&io-
ne, mitiùs agere wullo modo velimus inflexibiler ap^
parere. Tantùm me hujufmodi bomimer fic immocen-
tiam fuam adferere ßudeant , ut im accufationem
tanti Pontificis quoquo modo prorumpere audeant ;
Praecipuè cùm illum , dum advixit, memo impetere
praefumpferit, vel de imjuffo judicio arguere vel t**
nuiter fuerit aufus ,

San

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

San&us itàque Pontifex Nicolaus primus, ac ejus fânâiffima Decreta habuere duos praefertim hoftes. Primus fuit Photius, Ecclefiae Conflamtinopolitanae invafor, ad quem fcribit ipfo laudatus Pontifex : Decretalia , quae à fanáis Pomtifcibus primae fedis Romanæ Eccleße fumt imfiituta , cur ver mom habere vel obfervare dicitir ? Photii mentem effàtur in præfenti Syhodo Zacharias £hifmaticus Metropolita Chalcedonenfis : Et P. p. Nicolai & cæterorum Patriarcharum Cangm princeps eff , & fècumdùm illum agentes non faciunt id quod extra docetur. Cùm ergo extra hunc faciunt, ffve Papa Nicolau* , ßve alius qui* , moh, acquiefci„mur. Alia verfio eft lucidior. Canones fupra Patriarcba, etiam funt : Quando ergô bi im canones peccant, eat mom fequimur. Confonat Eufchemo Caeiareenfis in, Cappadocia Archi-Epifcopus Schifmaticus: Ego iis , quae per rationem mom fumt a&a , & qui wom fe&antur Camomer faméorum Apo4olorum , & famâarum umiverfalium $ymodorum,

mon tantùm fit Romamus aut Hierofolymitamus £, |

fed etfi Angelus de cælo veniat, & mom comveniat faae verbo , meque parvo, meque fequor. Et Baani Patricio , Bafilii Imperatoris apud praefentem Synodum Vicario & Legato, roganti, Quis à quinque fimul Patriarchis damnatos Photianos Epifcopos poffit abfolvere , refponderunt illi : camones Apoßolici; $edis autem 4poftolicæ Legatos Judices mom recipimus. . Photium omnefque ejus complices damnarat , ac San&um Ignatium Ecclefiae Conftantinopolitanæ Patriarcham, iniquiffimè ab illis extrufum, ad fefe appellantem , in Patriarchalem fedem reftituerat San&us Nicolaus, atque ejus judicium :Patriarchæ omnes & eorum Ecclefiae comprobarant . Nihilominùs repofuit Photius ipfum impegiffe in Canones, ac Romana Canonibus adverfa Decreta effe nullius ponderis, non curari à reliquis Ecclefiis, praefertim Conftantinopolitana : Qupd Romanus Epifcopus non fit nifi Canonum executor & cuftos , adeòque novos non poffit condere , longè minùs antiquos, Spiritu Dei conditos ac totius mundi reverentia confecratos, fuis decretis aut mandatis vulnerare. Ab iftiufmodi Decretis , licèt per omnes Patriarchas confirmatis, ad Canones appellavit Photius , & ipfà poft Nicolai maortem voluit ab Adriano fucceffore refcindi , aut potiùs irrita ac nulla declarari. Et quia in Pontificatus exordio Adrianus, difpenfatorio componendae pacis amore Photianos profequens, hifce peffimis Eufebianae ac Acacianae fa&ionum Principiis videbatur colludere , orthodoxi Græcorum Epifcopi & monachi ab ejus fefe communione fufpendeIunt. Pontificis fan&iffimi alter hoftis fuit Hincmarus Remenfium Metropolita, cujus ille iniquiffimas in Rhotaldum Sveffionenfem Epifcopum, & Remenfes Clericos ab Ebbone Archi-Epifcopo ordinatos fententias , per appellationem ad fè devolutas, ac alia ejus A&ta reformarat, & propter obftinatiffimam ac unà verfàtilem in Sedis Apoftolica mandata perduellionem vocaverat chamaleontem, novum Diofcorum, ac alterum Pharaonem. Etiam circa Divinam gratiam ac

[ocr errors]

praedeftinationem Carifiaca Hincmari Capitul. damnarat, & San&i Remigii Lugdunenfis Archi-Epifcopi Valentinam Synoduiii confirmarae idem Pontifex, & ullum deinceps Provincialem Epifcopum fine prævia fuae fedis licentia vetuerat à quovis Metropolita aut ejus Synodo deponi. Antiquis hocce Canonibus adverfari exiftimavit Hincmari turbatus ab ira oculus, atque ità Pontifici objecit San&i LeonisMagni ad Italiæ Epifcopos Epiftolam, mandantem fub anathemate recipi ac fervari omnia Romanorum Pontificum Decretalia conftituta, quae de camomum promulga* te funt difciplinis. Hinc in litteris adversùs nepo-; tem Hincmarum Laudunenfem Epifcopum intulit à Romano Pontifice edi non pofTe novos Ca* nones » Leges , Ediâa , Decreta , mandata, nifi ex generalibus Ecclefiae Canonibus haufta, ac virtute in ipfis contenta. Et in Epißola ad Regni Proceres de inftitutione Carolomanni Regis, & in litteris ad Nicolaum Pontificem de variis Regni negotiis, talia effe dicit omnia San&ti Gregorii Magni decreta, & adfeveranter eoncludit nulla cujufvis Pontificis alia recipienda. Majori id poftmodùm fiducia ad Adrianum fecundum Pontificem fcripfit. ab ipfo infru&us Rex Carolus Calvus, ajéns ejus fola ifta decreta effe verè Apoftolica, promulgata ex privilegioSanéti Petri Apoftoli, cui foli non poffit contraveniri. Ab eodem Hincmaro do&a & duâa Synodus Pontigonenfis Anfegifo Senonenfi ArchiEpifcopo datas à Joanne oétavo per Galliam ac. Germaniam Apoftolicas vices revereri noluit , quod Metropolitarum dignitati , per generales Ecclefiae Canones datæ, diceret adverfas. Et Hincmaro varia favebant. Etenim Arelatenfis Ecclefiae Primatum, ac ejus Epifcopo Patroclo datas à Zozymo Papa per omnem Galliam Apoftolicas vices extinxit fuccefTor Bonifacius primus, quod adverfarentur fexto Nicæno Canoni: $uis privilegia ferventur Ecclefiir. Eidem adverfos Conftantinopolitanos & Chalcedonenfes de Conftantinopolitanæ Ecclefiae privilegiis Canones Romana fedes dudùm infecuta eft & profcripfit. Et fynodale decretum, quo eligendi

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

{uccefforis licentiam fibi fecerat, Amte confeffio- L. Pontif.

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »