Pagina-afbeeldingen
PDF

tiliabuli palmaribusargumentis. Hic liber , inquit Conftantinus Cypriorum Archi-Epifcopus, confituit Pfeudo-$yllogum iffud. Et San&us Tharafius patriarcha: Rifu digna funt iffa ; Et Theodorus Catanenfis Epifcopus : Ecce liber, qui defffuxit •vemuffatem Ecclefi.e. Et univerfa Synodus: Omni* ùaerefi, im boc libro pemdet. Et Joannes monachus , Patriarcharum Orientalium Legatus : Inducit Lycomedem coronantem imagimem Apoftoli , quemad* modùm Pagani idola. Addidit librum iftum effe fordes Manichæas, Chrifto Domino carnis veritatem, adeóque & facras imagines ab illo negari, atque ità Iconoclaftas delirare cum Manichaeis. Pati non potuit fan&a Synodus fordes iftas , quae Sanâum Joannem Evangeliftam Crucifixo Domino ufque ad finem adftitiffe negant, fuiffe à tot Epifcopis fynodaliter probatas aut toleratas. Hinc Petronas magnificentiffimus Patricius rogavit Iconoclaftas Epifcopos, num integrè fuiffet in Cayphaico concilio leótus liber ? refponderunt verò Gregorius Neo-Cæfareenfis & Theodofius Ammorienfis : Illic liber mom apparuit , fed per falfa pittacia decipiebamt mor. Legi curarunt folam Lycomedis fabulam, atque ità facras imagines ¢amquam idola ab Apoftolo damnari miferis Epifcopis perfuafere . Quare fœdiffimum librum, etiam à San£to Amphilochio, Iconienfium Archi-Epifcopo, jam pridem damnatum , deinceps à quoquam defcribi vetuit , cun&a huc ufque fcripta exemplaria damnavit ad ignes fanéta Synodus , & adversùs ulteriorem ejus le&tionem interceffit Nicephorus Dyrrachii Epifcopus, novae Epiri Metropolitas Poluit aures meffrar. QUaeftio eft , Quomodó Joannes monachus dicat de coronata per Lycomedem Apoftoli imagine : Quemadmodùm Pagami idola fua ? An ergò facras imagines coronare eft ritus idololatricus ? 3Refpondeo primis Ecclefiæ fæculis omninò fuiffe. Etenim plurimi fideles , quod in Romanorum Imperatorum die natali aut alio fefto domos ac januas fuas coronare fen de coronata domo procedere nollent, fubierunt crudelia martyria, eofque non tantùm in fufpeéto de militis corona, fed & in orthodoxo de idololatria libro Tertuliianus ftrenuè defendit. Longè minùs fidelibus licuit homines vivos aut defun&os coronare. Proprietatem , inquit in priori libro , ifiiur babi£u* & ex origimi* cemfa , & ex fuperfiitiomi* ufu idolis vindicamus. Ipfe fores , ipfe hofiae & arae, ipfi mimifiri & Sacerdote* gemtilium coronamtur. Quod omne ipfius dogma apud Minutium Felicem confirmat adversùs Cæcilium gentilem O&tavius Chriftianus. Coronas fuiffe propria idolo

rum ornamenta gentiles paffim Scriptores adfir-|

[ocr errors]

primae Palaeftinae Metropolitam, adversùs fàcras imagines adduxit ut magnum Ecclefiæ Patrem Synodus Cayphaica . Hìnc le&a funt & ejus quaedam fcripta, Origenifticæ ac Arianæ impietatis plena , babemtiaque & alias blafpbemiar , quar Synoda* audire mom perferemr eft interlocuta ? Anatbema & libris illis , & utentibus eir. Le&a etiam funt Theodori Le&oris & Joannis Diacrinomeni Ecclefiaftica hiftoria , vita Sanéti Sabbæ Abbatis , Clericorum & Monachorum Antiochenfium ad Conftantinopolitanam fub Menna Patriarcha Synodum libellus, & Joannis Gabalenfis Epifcopi de Severi PfeudoPatriarchæ Antiocheni vita liber , atque ità patuit Iconoclaftiam fuiffe jam pridem ab Ecclefia damnatam in diéto Severo, Petro Cnapheo, ac Philoxeno Hierapolitano, Domini naturas confundentibus hæreticis , ideòque abjicientibus omnes facras imagines, praefertim SpiritusSan&i in forma columbæ, & San&orum Angelorum. Angelos fanè, quantumvis pingere liceret , non in purpureis, fed dumtaxàt in albis veftibus effe pingendos Severus eft infuper nugatus. Etiam Conftantini Ecclefiae Conftantinopolitanæ olim Diaconi & Chartophylacis le&us eft in omnes San&os Martyres fermo, laudans eorum cum gentilibus tyrannis, nos de pari fecum imaginum feu idolorum cultu accufantibus, difputationes & Refponfum : Formam , im qua , Deus Verbum demonßratur eff, & cum bomimibur converfatus , tabulis depingimus , recordatiomema falutit , quæ per eum faâa eff , Divina effigie facienter , & nom fecundùm vor vamaj ipfius Divinita*i* figurar , fecu»dum quod placuerit , derivantes aut fculpemter. Refponfum exponit fàn&us Tharafius: Nor wom fimulacra daemomum facimus , fed Dei Verbi, qui incarnatus eff, & $am&orum ejus icomar, non tamem Deificamur ear. 1Erat lucidiffimum pro facrarum imaginum antiquitate teftimonium, ideòque Iconoclaßæ in Cayphaica Synodo fecerant, quod refert Theophilus Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diaconus &: Scevophylax : Quamdo promotu* fum , invemi librum Comffamtimi Cbartophylaci, continentem de vemerabilibus Icomir , & reciderunt folia , in quibus jacebamt verba fuper iconis ; & ecce eumdem codicem præ mamibu* babem* famęæ $ymodo offendo. Addi- ` dit Leontius devotus à Secretis. Et aliud , Patrer, miramdum eff im codice boc. Ut videti, enim , argenteas tabulas babet , & hinc indè imaginibus $am&forum adornatur. Et rem ipfam alimittente, , id eff , imagine*, quæ fcripta intùs de imagimibus eramt reciderunt : Quod extremae dementiae eff. Et Leo Phocienfis Epifcopus : Hic quidem codex lia perdidit ; im civitate autem , fm qua habito , fupra triginta Codices. combufferunt igmi. Demonftratæ funt plures eorum in orthodoxos Codices injuriae , edixitque fan&a Synodus : Amatbemae qui reciderwmt, & infidiati fumt, Prodienstum Stephanus monachus, Patriarchalis Bibliothecae cuftos, feu duodecim Do&to, rum, Bibliothecam iftam à Conftantino & Irene reftitutam cuftodientium unus , dixit : Et alios codices babemus de caufa facrarum imaginum

[ocr errors]

&us Tharafius : Repleti fumur , atque contenti. Satiati fumus ex patermis teßimomiir , & cognovimur quia prifca traditio eff vemerabilium imaginum ere&7io . $eâatores igitur fumus fan&orum Patrum . Et univerfa Synodus : Se&atore, & comcorder. Satis eff. Exindè Joannes monachus , Patriarcharum Orientalium Legatus , oftendit Iconoclaftiam , priùs ab Ezido Saracenorum Principe & Conftantino Nacolienfi Epifcopo , deindè à Leone Ifauro & Conftantino Copronymo in Ecclefias intrufam , fuiffe opus & machinam impiorum Judrorum , ideòque Iconoclaftas effe Judæos potiùs & Saracenos, quàm Chriftianos. Hinc Sabbas Studiani monafterii Praefe&tus Sanéto Tharafio Patriarchae fuo fupplex fuggeffit: Domime, mox imdigmi fervi Jamé?itatis Tuae expetimus , ut facrae imagines re/fituamtur im locis fui juxta priorem comfuetudinem , & ut Litania r celebremt pii cbriffiami cum il/i*. Placuit id omni fanétæ Synodo, atque Apoftolici Legati folenniter edixerunt: Juffum arbitramur , ut fecundùm promumciatiomem omnium moflrum, immò juxta traditionem amtiquam catbolicæ Ecclef.e, fcut ommer fam&fi Patrer eaocemt mor, vemiat im medio moffrum colemda imago, & hanc falutemur ; & quemadmodùm placuerit vobis, $acerdotes , promunciate fuper boc. Sancta Synodus refpondit : Vemiat , fiat. Perrexit Petrus Romanæ Ecclefiae Archi-Presbyter ac Legatus: Si jubet veffra famé7a $ymodur , pomatur craffinò vemerabilis imago, & omme* falutemur eam . Et fan£ta Synodus : Fiat , fiat. Aliud item capitulum Apoftolici Legati propofuerunt : Ut ommer confcriptiones , quae contra venerabiles imagines faéfae fumt , cum amathemate deleamtur, & igni tradantur , & de hoc petimus pronumciari , ut videtur facrae Symoao. Omninò, licèt id A&tis infertum non fit, annuit fan&ta Synodus : Etenim adversùm confcriptiones iflas editus eft Canon nonus.

A c T I O V I.

A Ctio fexta , fa&ta tertiò nonas O&tobres , V pofitas in medio facras Domini , Deiparæ Virginis , ac aliorum San&torum imagines foieriíter fälutavit cum hifce tertio repetitis acclamationibus. Divinitùs fonantium Patrum do&rinae nos correxerunt. Ex ipfi, Âaurienter veritatem potati fùmus. Eos fequentes mendacium perfecuti fu„u;. Ab eis edo&ii venerabiles imagines falutamur. Ab ei, duâi adorationem , quæ per bonorem fit , impendimur: Qui fic mom babent , Anathema fint. His, qui facras imagines appellant idola , Amatbema. Ëxindè Gregorius Neo-Caefareenfis Epifcopus legit Cayphaici Concilii A&ta , eorum autem orthödoxam ac do&iffimam refutationem legere coepit Joannes Ecclefiae Conftantinopolitanæ Diáconus & Cancellarius , perfecit verò Epiphanius Ecclefiae Catanenfis Diaconus, ac Tho

mae Archi-Epifcopi Calaritani Vicarius & Lg. gatus. A&ta ifta Gregorius compilarat ac digefferat » ideòque ad eorum fidam leâionem mô, erat aptior . Quis refutationem compofuerit, ignoratur. Eft variæ eruditionis plena, ideòque omninò legenda.

A c T I o V I I.

N feptima A&tione , fa&ta tertiò idus Oâo. bres , Theodorus Taurianenfis in Sicilia Epifcopus folenniter legit, ac omnes Romani Pontificis & aliorum Patriarcharum Legati, atque Epifcopi fubfcripfere laudatum fuprà atque explamatum fidei decretum. Additæ funt variæ acclamationes & Anathematifmi , quorum fuit hic finis: Frementi concilio contra venerabiles imagines v4nathema . Theodofio falfi nominis Epifcopo Ephefimo J4mathema. Sifinnio cognomento 'Paftillæ J4nathema. Bafilio , qui obfçena pronunciatione Tricacabus apellatus ef?, J4nathema. JAmaftafio , Conftantimo , & Nicetæ , qui per fucceffionem Throno conftantinopolitano prafederunt , ac fi novo J4rio, Neftorio , & Diofcoro, J4nathema. Joanmi Nicomediæ , & conftantino Nacoliæ Hærefiarchis J4nathema . J4d mihilum deduxerunt imaginem Domimi c%- Samíforum ejus: J41 mihilum deduxit eos Domimus. Si quis quemquam hærefeos Chriftiamos accufantis , vel im ea vitam fuam tranfigentium defendit, J4nathema. Si quis Chriftum Deum circumfcriptum fecundùm humanitatem non confitetur , J4nathema. Si quis Evangelicas marrationes titulis pi£turifque factas non admittit , J4nathema. Si quis mom ofculatur has , tamquam in momime Domini &* Saníforum ejus faítas , J4nathema . Si quis omnem traditionem Ecclefiafticam , five fcriptam , five non fcriptam , irritam facit , J4nathema , Germani orthodoxi æterna memoria . Joannis & Gregorii æterma memoria. Prædicatorum veritatis æterna memoria. Trinitas hos tres glorificavit , quorum. difputationem fequi mereamur mferationibus &* gratia primi & magm Pontificis Chri[li Dei no. ftri : Intercedente imtemerata Domina moftra fantia Dei genitrice , &* omnibus Samiiis ejus ,

fiat , amem. Joannes ille eft San&us Joannes Damafcenus ; à Saracenis per Leonem Ifaurum incitatis pafïus mille injurias; laudatum verò Gregorium quidam exiftimant effe Gregorium fecundum Pontificem Romanum , ab eodem Leone crudeliter vexatum . At veriùs eft pro Gregorii legendum effe Georgii , ac intelligendum Georgium Cyprium , cujus pro facris imaginibus zelum, conftantiam , paffiones nervofo compendio defcribit ac praedicat orthodoxa Cayphaici concilii Refutatio. Ait fuifïe à puero monachum : An Epifcopus fuerit , ignoro. Forsàn eft Antiochiae in Pifidia Epifcopus Metropolita , de quo Graecorum Menologium à Bafilio Augufto corre&um : Poftquam diaboli comfilio fuit Iconomacborum baerefi exorta, &

0mm££

[ocr errors]

April. 1 8,

amne, Epifcopi juberentur ab Imperatore conftantimopolim petere , venit & ipfe Georgius , & cùm fanâarum imaginum adorationem cogeretur negare » onec affemtiretur , fuit im exilium miffu* .

Acclamationes has & Anathematifmos fanéta Synodus oppofuit impiis hifce Cayphaici Conciuii acclamationibus & Anathematifmis. Aeterna amemoria conffantino Copronymo , & ejus filio ALeoni Chazareno. Vo* luminaria orthodoxiæ effi* . omnem idololatriam vox extermimafis . Magiftro* errori, vos publicaffir. Germani, Georgii, & Mangur, malae opinionis virorum, fenfum vos diffo/v}Âir . Germano duplici femfu , & ligni adoratori Amatbema . Georgio comfemtameo ejus , & falfario paternorum magifferiorum , Amathema . Mamzur amequam momimi*, & fimilia Saracemi* femtienti Ana•hema. Imaginum fervitori, & falfa fcribemti Mamzur Amatbema. contumeliofo im Cbriffum, & impevii imfdiatori Mamzur Anatbema. Impietatis Do&ovi , & male Divinae Scripturae imterpreti Mamzur Amathema. Trinitas tres iffor depofuit. Quis non borreat tantam in Epifcopis mentis cæcitatem ? Meritò dixit poenitens Gregorius Neo-Cæfareen£is : Obfcuratum fuit infipiems cor moffrum. Porrò AMamzur eft vox Syriaca , fignificans Redemptum , ac ipfam fuiffè gentilitium San&ti Joannis Damafceni cognomen teftatur Theophanes : Eum Conftantinus Copronymus vocarat Mamzerom , id eft, Ecclefiae Novatorem , & quotannis Anathemati fubdebat. Eum Cayphaica Synodus imitatur . Quod ille inter Saracenos degens facras imagines liberè defenderet , & Ecclefiaftica dogmata ad laicos Principes non fpeétàre palàm clamaret, vocatur imperii infidiator , & adversùs Romanum imperium eadem fentiens cum SaraCen1S .

[ocr errors]

ac Adriano Pontifici retulit fan&a Synodus, fex priores generales Synodos ampliffimè confirmans ac profitens , adjungenfque in litteris ad Papam : Ex quibus , utique Ecclefiafticis traditionibus per fex generales Synodos probatis, etiam imagimum faâio eff, quas bomoranter adoramus & falutamur. Speciales ex nomine fuo litteras addidit, ftabilem fui Epifcopatus confirmationem fupplicans , San&tus Tharafius, quarum eft finis : Ortbodoxi �* fortiffimi Imperatores moflri im omni loco venerabiles imagimer erexerunt , tam fcilicet in celeberrimis templis ,`quam in Regalibus palatiir. A Principibus itaque difcedendi licentiam, à Romano Epifcopo A&torum fuorum examen , probationem , ac firmitatem Synodus rogavit. Quando &c quomodò fint editi Canones, ignoramus . Apoftolicos Legatos fuiffe quibufdam cooperatos , liquet ex Canone nono, per ipfos , ut fuprà oftenfum , expoftulato. CJuod item profanum umiverfalis Epifcopi nomen ab Epifcopo Conftantinopolitano deponendum, & patrimonia ac raptas Diœcefes Romanæ Eccle

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

Ctava A&io decimo calendas Novembres. faéta eft Conftantinopoli in palatio Magnaura. Etenim Apoftolicos Legatos ac omnes Epifcopos ad Regiam urbem evocaverunt Augufti Principes, fingula Nicææ A&a ex ipfo illorumore volentes audire. Ere&a eff, inquit Ignatius Metropolita Nicaenus, catbedra ipforum Imperatorum , & totius à Deo ele&ae $ymodi im Magnauinfgmi aede. Irenem Auguftam cum filio Conftantino praefediffè , ac illis ab Epiphanio Catanenfis Ecclefiae Diacono , ac Thomæ Calaritani Metropolitae Vicario ac Legato , ex more di&tum fuiffe fermonem Profphoneticum, teftantur A&a fynodalia. Et hinc Francorum Epifcopi funt calumniati Synodum: Quia mulier mom debet im Synodo docere , ficut Ireme im iffa feciffe legitur. Refpondet verò Adrianus Pontifex etiam Chalcedonenfi Synodo Pulcheriam Auguftam adfuiffe: Nequaquàm ad docendum, fed , uti praefens Synodus affiduè dicit de magnificentiffimis judicibus, ad audiendum . Vox, Prefedit, non eft nifi vacuum vocabulum Augufti honoris. Et haec o&tava A&tio non eft propriè fynodalis, nec vera Synodi pars: Et Græci & Latini folas feptem A&tiones agnofcunt , & illi finem Synodi ad diem duodecimam Oétobris colunt, uti liquet ex Menologio per Bafilium Auguftum reftituto. Pergit Ignatius Nicænus de Conftantino ac Irene: Pemma & manu Imperatoria Nicææ A&ta comprobamt & comfirmamt , & mom vilibur domir $ynodum profecuti, umumquemque mittumt in fuam civis, tatem , & ad greger rationis participer. Addit Patriarchalium fedium Legatos aliquo tempore haefiffe Conftantinopoli, quorum confiliis & adfìftentia fultus San&us Tharafius coeperit Epifcopos & Clericos Iconoclaftas , etiam in haerefi per fimoniam ordinatos, ad poenitentiam pellicere , in communionem & gradum recipere, atque ità plenè reftaurare Ecclefiae pacem . Et hac clementia offenfus Sabbas Studiani monafterii Hegumenus fefe ab illius communione fubtraxit, & non modicis denuò turbis Regiam ur• bem movit, nimiam illam in homines impios contra Canones indulgentiam adfirmans Apofto*

[ocr errors]

££ 33: altitudinir, qualiter repulfa fit à beato Leone , umà | |ftantinopolitanus Arcbi-Epifcopum Ecclefiae umiver- Poft Epift.

€. 17. cum arrogantia appellationis indebite à Comfamtimo- | |falir. Joannes Nicopolitanus Epifcopus, veteris 4o* p1lt. politano Epifcopo ufurpatae, fuo loco invemier. At | ] Epiri Metropolita, Patrem Patrum ac Principem Relat. 1o. certum eft labi. Anatolius enim fecundum in | | omnium Epifcoporum . Eumdem titulum San&o Epift. *• Ecclefia locum ex tertio Conftantinopolitano, | | Gelafio primo etiam Dardaniæ Epifcopi adfcri& Patriarchalem in tres autocephakas diœcefes | | bunt. Regiae civitatis & dioecefeos Hierofolypoteftatem ex vigefimo oétavo Chalcedonenfi Ca- | | mitanae Archi-Mandritæ & monachi, in libellis anone ambiit: Quod etiam profanum umiverfalis | | apud Conftantinopolitanam fub Menna Patriar3 pifcopi vocabulum ambierit, nullo authentico | |cha Synodum exftantibus, Agapetum Pontifi- A&. g, teftimonio poffit eftendi. cem vocant univerfalem Patriarcbam.

Attamen ipfum omninò abominatus eft San- Eodem tempore coeperunt Graeci Epifcopo

&us Pontifex Leo Magnus. Etenim in Chalce- | | Conftantinopolitane , trium vaftiffimarum au-
donenfi Concilio Theodorus & Ifchyrion , Ec-| I tocephalarum diœcefeon invafori , per iftum
clefiae Alexandrinæ Diaconi , etiam Sophronius 1 | ipfum titulum adulari. Etenim in di&a Synodo
civis Alexandrinus , in exhibitis adversùs Epi-| | ac Juftiniani Augufti legibus frequenter habes
fcopum fuum Diofcorum libellis, eum vocant I | ità honoratos Joannem fecundum, Epiphanium,
vniverfalem Arcbi-Epifcopum & Patriarcham. San-| I ac Mennam Patriarchas. Quin immò fecundae
¢tus Pafchafinus Lilybetanus in Sicilia , & Lu- | | Syriæ Epifcopi , ad Antiochenum Patriarchatum

- centius in Apulia Efculanus Epifcopus , Sedis | | fpe&tantes, diétum Joannem vocant Patram Pa

Aά•. 3. 4. Apoftolicae Legati , vocant Apoftolicum umiverfa-| | trem , Arcbi-Epifcopum , ac umiverfalem Patriar

I 6. Epift ji, Ecclefie Papam. Verùm in litteris ad Mauri-| I cbam. Tandem Joannes quartus, cognomenta

}; **" tium Auguftum, ad Eulogium Alexandrinum | | Jejunator , profanum nomen non folummodò

Épift. 36. & Anaftafium Patriarcham Antiochenum , & ad | | admifit , fed & fedi fuæ debitum ac perpetuò

[merged small][ocr errors][merged small]

* r^Ituhum hunc fuiffe ab Anatolio Conftantinopolitano Epifcopo ufurpatum fcribit in famofa adversùs nepotem Hincmarum Laudunenfem Epifcopum Hincmarus Metropolita Remenfis . Profani vocabuli prefumptio , rapima fcilicet

Joannem Patriarcham Conftantinopolitanum ,

[ocr errors][merged small][merged small]

terrae orbis Patriarcbam. Pampejus nobilis Con

adfcribendum fynodaliter decrevit . cognofcat,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

addit San&us Gregorius: Abfit à cordibus Cbri-|
fianorum momen illud blafphemit, im quo omnium
sacerdotum bomor adimitur , dùm ab uno fibi demem-

fcribit ad Eufebium Theffalonicenfem & alios L ,. ir*. Illyrici Metropolitas San&us Gregorius Magnus, di&t. *. Fraternitas veffra Joanmem quondam conflamtimopo- Epift.7o.

[merged small][merged small][ocr errors]

rat a

- fet , procedere probiberet . De Gregorio AntioXL6. c.7. cheno Epifcopo A&a fynodalia exponit Evagrius Epiphanienfis. Joannes fuerat abufus ifta Synodo,cujus partem caffans Pelagii fecundi Epiftola etiamnùm exftat, Pergit San&us Gregorius in- litteris ad JoanI.4.Epiß, £em » profani nominis adfumptorem . Scio , quia J38, baee veffræ $an&itati ab illis oriumtur , qui vobis aeceptiofa familiaritate deferviumt : Comtra quot peto, ut vefira Fratermitas folerter imvigilet , nec fe eorum verbis fallendum praebeat . Tantò enim •majorer boffe , credendi fumt , quamtò magi* laudibus adulantur . Et in litteris ad Sabinianum fuum Piaconum, ac in Regia civitate Apocrifarium. Epiß. 3g. 4d hoc ufque Joamnes pervemit, ut litteras huc tranfmitteret , in quibus fe penè per omnem verfum , VECUMENICUM PATRIARCHAM nomi*maret. A nepote, juvene infolentiffimo , regente omnem Patriarchatum, fuit Joannes ad has “temeritates circumfcriptus, uaeftio eft, An ambierit effe primus totius `Ecclefiae Epifcopus & dominatum habere etiam in Ecclefiam Romanam ? Pro parte adfirmativa facit Ediétum Phocæ Augufti, de quo in vita Bonifacii tertii Pontificis Anaftafius Bibliothecarius. Bonifacius obtinuit apud Pbocam Primcipem, vt $eder Apoßolica caput effet ommium Ecclefiarum, id eff , Ecclefia Romama , quia Ecclefía comffamtimopolitana primam fe omnium Ecclefiarum fcribebat . Joannis & Cyriaci fuccefforis ejus fuperbiam Mauritius Auguftus potenter foverat , ideòque ejus fucceffori Phocæ per Diaconum legatum mox fupplicavit Gregorius barbaros Longobardorum ' gladios Romæ, Conftantinopoli fuperbos Epifcoporum animos fraenari . Quod morte impediente non potuit ipfe , proximus poft Sabinianum fucceffor Bonifacius à Principe impetravit: Atque ità liquet , quòd Joannes Jejunator fefe in Papam, feu univerfæ fub coelo Ecclefiae Primatem fit conatus fublimare. Hinc de illo ad Mauritium Auguftum fcribit laudatus Gregorius : Honori quoque imperii veffri, quod utique totius mundi univerfale non eft , fe per privatum voca. bulum particularis Ecclefiæ Epifcopus fuperponit. Frequenter ait illum , qui univerfam fibi velit fubjugare Ecclefiam , effe Lucifero. fimilem aut Anti-Chrifto . Et in litteris ad Conftantinam Auguftam : Etf peccata Gregorii tamta fnt , ut pati talia debeat , Petri tamen Apoßoli peccata mulla funt, ut veffris temporibus pati iffa mereatur. Lu

[ocr errors]

cidè adfirmare videtur Joannem in San&i Petri|

Primatum ac Papalia privilegia involaffe. Quod vox , univerfalis Epifcopur , temeritatem iftam omninò involvat, lucet ex ipfis fyllabis , & fuprà audivimus ex dogmaticis Adriani Pontificis litteris ad Conftantinum Auguftum ac matrem ejus Irenem. Refpondeo tamen Joannem Epifcopum eò ufque non fuperbuiffe. Tradit id ipfe San&us Gregorius in litteris ad Joannem Epifcopum Syracufanum. Conffamtinopolitamam Ecclefiam quis dubi`tet Sedi Apoftolicæ effe fubje&am? Quod & piiffimus Pomimus Imperator , & frater Eufebius , legendum eft , Cyriacur, ejufdem civitatis Epifcopus , I.;.Ep.i4. affiduè profitentur. Et in litteris ad Marinianum

[ocr errors]

Ravennae Metropolitam. Numquia mon ipfe nofi, quia caufa , quæ à Joanne Presbytero comtra Joannem Conßantimopolitamum fratrem & Coepifçopum noßrum orta eff, & fecumdùm canones ad sedem, Apoftolicam recurrit, mefira eft fentemtia defini, 2 $i ergô de illa civitate, ubi eft Primceps , ad nofi,ana caufa cognitionem dedu&a efi , quantò magir negotium , quod contra vos , hic eft veritate cognita terminandum ? A Graecorum Imperatorum Exarchis inflati Ravennates Epifcopi incipiebant Autocephaliam ambire, atque ità dicere fuas fententias effe inappellabiles, neque Romam poße per provocationem devolvi. Autocephalus namque Epifcopus gaudet jure Patriarchae , cujus fententias concuti vetant leges Principis Juftiniani. Reponit Gregorius, & verè, effe verba ßultorum. Etenim Patriarcharum fententiæ intra folam eorum dioecefim funt irrefragabiles: Ad Romanum Epifcopum, non ut Patriarcham, fed ut totius Ecclefiae Papam , femper potuere deduci , & ità etiamnum à Joanne Patriarcha Conftantinopolitano fervari laudatus Pontifex exemplis oftendit. Et reverâ Romanas appellationes pleniffimæ fuæ libertati reliquit Joannes , vacuum dumtaxât titulum ambiens, nequaquam univerfae Ecclefias Primatum . Et illius & Succefforum mentem exponit in praefentis Synodi ad Joannem o&avum Pontificem praefatione Anaftafius Bibliothecarius . Im eo fam?, quod frequenter im hac $ynodo Graeci UNIVERSALEM fuum Patriarcbam inconvemiemter appellamt , Apoßolatus veffer adulatiomi vemiam det, fæpè Prælatis fuis mom fine reprehenfione placere fudemtium. Verùm cùm apud Conftantinopolim pofftur frequemter Graecos fuper hoc vocabulo reprehenderem, & faftus vel arrogamtiae redarguerem , afferebant quòd non ideò ®CUMENICUM, quem multi UNIVERSALEM imterpretati funt , diceremt Patriarcham, quòd umiverforbi, temeat Praefulatum, fed quòd cuidam parti praefit orbis , quæ à cbriffiamir imhabitatur . Nam quod QΣCUMENICUM vocant , à Latimis mom folùm orbi r, à cujus umiverfalitate U N IV E R S A L 1S appellatur ; verùm etiam habitatio vel locus habitabilis appellatur. Eodem fenfu omnes quinque Patriarchas vocat Tbromor catbolicos Georgius Cedrenus. Item Armeniorum Patriarcha vocatur paffim Catholicus, atque ità vocat etiam Otto Epifcopus Frifingen- 1-7. c. 3*. fis. Iberorum Primatem vocat umiverfalem ArchiEpifcopum in Florentini Concilii hiftoria Sylve- La.c.i8. fter Sguropulus. Eft antiqua vocis fignificatio. Etenim Perfidis Epifcopum, quod omnibus iftic praefit Epifcopis & Ecclefiis, pridem fuo tempore fuifle vocatum Catbolicum, adfirmat in libris de Perfico, Juftiniani Augufti bello Procopius Rhetor Caefareenfis. Et Rationalem Catholicum & Catholiciamor , id eft , generalem Principis in aliqua dioecefi aut provincia Procuratorem , Thefaurarium aut Receptorem hodie di&tum , & fubditos illi officiales, laudant antiquiffimae Leges Romanæ. Et hinc Joannis Jejunatoris ambitum facris fuis, & quidem iteratis, juffionibus non folummodò adjuvit Mauritius Auguftus, fed & indignabundusindifcretum dixit & fcripfit Sanétum

[ocr errors]

Gregorium,

« VorigeDoorgaan »