Pagina-afbeeldingen
PDF
[blocks in formation]

tur Georgius Alexandrinus Epifcopus, San&i Joannis fucceffor ad decem annos, ac Principis favore & grandi Ecclefiae malo Cyrus è Pbafidis Epifcöpo fit Patriarcha, qui mox fecit , quod fcribit ad Sergium Conftantinopolitanum. Notum facio, quod omner, qui dicuntur dogmatis Tbeodofiamorum , circa bamc Alexamärimam Deo amabilem civitatem clerici, umà cum bis , qui im digmitatibus & militibus claremt , infuper & qui ex plebe funt im millibus comffituti, per tertiam Jumii memff. adumati fam&ae moftrae Catbolicae Dei Ecclefiæ intemerabilia nobifcum Dei myfferia perceperunt. Et Sergius in litteris ad Honorium Papam. Cyrus San&iffmnus Alexamdrimae magnae civitatis Patriarcba amabiliter & modeffè adhortatus eff eos , qui Eu. tycbetis, Diofcori, $everi, & Juliami haereff lamguerent, ad catholicam Ecclefiam acccdere. Et po/? multa , difputationes & laborer boc, quod feffimabat, per fupernam gratiam ordinavit. Fa&a fumt inter utrafque partes dogmatica Capitula , in quibus omme, memorati hæretici coadumati cum fanéfiffima catbolica Ecclefia , & umur grex cbrìffi veri Dei noflri omnis Alexandriae populus faëfur eff , & penè univcrfa cum eis Ægyptur, & T/iebais , & Lybia, & cæteræ Ægyptiacae difpofitiomi* rcgiones , qua* olim confiderare licebat in immumerabilem haerefum multitudinem difciffar , munc bencplacito Dci , & fludio praedi&i fam&iffimi Alexamdrinorum Amtiffitis , unum labium fa&i fumt ommer , uma vox , & in unitate $piritur reéfa Ecclefe dogmata comfitentur. Hanc unionem pompofi{fimè attollit . Cyrns, inquam , noyus Patriarcha totius fuæ Diœcefeos mox adunavit Synodum, magnis laboribus omnes Eutychianiftas , Severianos , Julianiftas, f Tbeodofianos, ac Diofcori partem induxit ad vecipiendum Synodum Chalcedonenfem , toanum & nomen Sanéti Leonis Papae Romani , duafque in Chrifto Domino naturas. Compofuit feptem concordiae dogmatica Capitula , orthodoxa omnia excepto ultimo, quo unam in Domino afferuit voluntatem ac operationem Dei.virilem . Sacris juffionibus haec adjuvit Heraclius Imperator , & Sergius Patriarcha Conftantinopolitanus ut Divinae gratiae magnum opus confirmavit. ` Speaabat verò Alexandriae praefens San&us Sophronius adhuc monachus, ejufmodi non pa ci & communioni, fed fceleratiffimae confufioni adverfatus eff , & contradixit ad uniur operationis capitulum, duas omninò operatiomes Cbriffi Dei moflri dignum inquiem* cenferi. Cyro autem quorum.dam Patrum tefiimomia proferemte, difperfim in quibufdam fuit opufculis unam operationem afferenpium, adbuc quoque & ex abumdamti imquiemte, quod multoties $an&i Patrer, ut lucrarentur plurimarum animarum falutem , dum talia emergerent Capitu

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

memoratus $opbroniur talem difpenfationem mullatemì* accepto tulit . Et jure merito. Ejus enim conftantiam probat , & ejufmodi in dogmatis caufa difpenfationem acerrimè infeétatur San&us Martinus Pontifex in litteris ad Conftantem Auguftum. Addit Sanétus Maximus in difputatióne cum Pyrrho. Poßquam $ergius multir modi, morbum fuum in commume propofuit , & maximam partem Ecclefiae corrupit ac vaffavit , f Beatu, $ephromius admomuit cum bumilitate, quæ ejus babitum decebat , ad veffigia ejus provolutur, per Domini paffionem obtefiamr , me vocem baereticorum probe olim à $an&i r Patribus exflinéam renovaret , fuit me ipfe au&or buju* fcamdali ? Non igitur Cyrum dumtaxàt auétorem fceleratae confufionis & capitulorum, fed & Sergium confirmatorem , falva , quam Patriarchis monachus debebat, reverentia redarguit, ideòque ab illis habitus eft hoftis Ecclefiæ & Ecclefiafticae pacis. Eodem anno moritur Modefhus Hierofolymo, rum Epifcopus , & à Deo Ecclefiam fùam miferato promovetur ad Patriarcharum Jaudatus Sophronius , fit Monothelitarum duriffimum flagellum , facitque quod Stephanus Dorenfis Epifcopus dixit ad Martini primi Synodum Lateranenfem . Sopbroniur temeratoribus validiffim? comtradixit, comteffam , eor & admonemr , ut à propria haereff quiefcerent, & ad re&am Patrum fidem remearent , damr in duobur libris fexcemta teftimomia Patrum, ad eviéfionem impietatis eorum , 6* veritatis offenfionem . Compofuit auream illam Epiftolam fynodicam , in undecima præfentis Synodi A&tione le&tam & probatam, mifit ex more ad omnes Patriarchas , etiam ad Honorium Pontificem per fingulares Legatos cum pleniffimis inflru&tionibus ac querimoniis : Licet enim Epiftola in præfenti Synodo exftans habeat Epigraphem ad folum Sergium Conftantinopolitanum, exftant tamen & graeca ejus exemplaria laudato Pontifici infcripta. Ità initam à Cyro & Sergio cum Theodofianis communionem nutare & per omnem Ecclefiam faetere fecit Sophronius, diétam difpenfationem nec au* dire fuftinens, nifi unius operationis voce penitùs profcripta , Territus ad haec Sergius vertit nonnihil vela , fecitque quod fcribit ad Pontificem Honorium. Nos confiderantes incipientem ex hoc imter quofdam comtemtiomem exardefcere , & fciemter quod femper ex bujufmodi decertationibus hærefùm diffenfiones effe&ae fumt , meceffarium judicavimus omne fludium pomere ad fedamdum atque amputamdum talem fuperfluum verborum confiáum , & ad fam&iffimum Afexamdriæ Patriarcham cyrum fcripfimur, ut poffquam umitatem cum bi*, qui pridem feparabantur, Deo auxiliamte compofuit, & de caetero mullum permitteret umam aut duas operatione, proferre jm cbriffo Deo mofro,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

magis autem, ßcut famâa & univerfalia tradiderunt Concilia, unum eumdemque Filium , Dominum moffrum Jefum Cbrißum , verum Deum , operatum confiteri tam Divina quam bumama , & omnem Deo decibilem & homini dignam operatiosem , ex uno eodemque imcarmato Deo Verbo indivisè procedere , & ad umum eumdemque dirigi , quod umiur quidem operatiomir vox , quamquam æ quibufdam $amé}ij di&a eff Patribus , tamen peregrima videatur , & perturbare aurer quorumdam, fufpicantium ad peremptionem banc proferri inconfusè atque fecundùm fubßßemtiam umitarum im Cbrißo Deo noffro duarum maturarum , quod mom eff umquam, mec fiat. $imiliter autem €* duarum operationum di&io multor fcandalizet , utpotè à mulle $an&orum probabilium Ecclefiae inftitutorum edita. Infuper & confequem* ei fit praedicare duar volumtates comtrarietatem circa invicem babenter, tamquam Deo quidem Verbo falutarem volente adimpleri paffionem , bumanjtate verò ejur obßjfente ejus voluntati , & veßjfente, & proinde duo contraria volemter imtreducantur, quod impium eff. Et poft quaedam. Hanc igitur comtemtiomems imcipientem accendi videmter , meceffarium judicavimur attritar potiùr San&orum Patrum voces & ßnodicè definitar femper fequi, & neque quae raro à quibufdam Patribu* di&a fumt, & mem circa baec intentionem babemtibus, quaf planam, & imambiguam de ei* do&rimam expomeremt , ad regulam & legem per ommia dogmaticam reducere, quale ef? & quod de uma operatione ab eis di&um eff: Neque item quae anullatemúr di&a fumt à probabilibus Patribus , numc verò à quibufdam proferumtur, duar , imquam , •peratiomer, tamquam dogma Ecc/effafficum proferre. Et ad ultimum ffetit & placuit , quatenùs Sopbroniur vemerabi/ir mullum fermonem de caetero de uma fve duabus operatiomibur mo'vere debeat , fed ei fufficiat praefata , cautaque , & trita $an&orum Patrum traditio atque do&ri-| ^ma . Hi* itaque contemtur maminatur venerabilis | vir , & baec cuftodire certificamr, petivit mor etiam per Epifolam de bis ei fcribere refponfum, quatemùs bujufmodi Epiftolam , ut ait, offendat bir, qui forfitam interrogare eum de praedi&a quaeffione voluerimt. Quod & alacriter egimur. Et ille quidem in bis binc emavigavit. A Sophronio territi Sergius & Cyrus omnem hanc caufam ad quaeftionem de nomine funt conati traducere. Duarum operationum vocem , utpotè à nullo unquam Sanéto Patre prolatam , nullatenùs admittere , neque unius operationis vocem , utpotè à quibufdam Patribus ufitatam definitivè voluerunt damnare. Sua tamen cum Theodofianis concordata confenferunt moderanda , & nova ineunda cum Sophronio. Unius operationis vocem, unicum iftorum concordatorum fundamentum , tamquam peregrinam , piarum aurium perturbativam , de duabus Domini naturis feu everfis feu confufis fufpe&am ; duarum verò operationum vocem, tamquam fcandalofam, fufpe&am de |Neftorio , & contrariarum in Domino voluntatum affertivam fufpenderunt & circumfcripferunt ab omni lingua Chriftian?, ftatuentes deinceps -fine ulla earum memoria prædicari Dominum no

Cbriff. Lupi Oper. Tom. III.

ftrum Jefum Chriftum effe unicam in duabus plenis naturis hypoftafin , qui tamquam unum principium fit humana & Divina fine omni compugnantia operatus. Statutum dolofum, plano tamen fenfu fanum & orthodoxum , atque ideò à Sophronio reétè admiffum. At citra Sedis Apoftolicæ au&oritatem vacillant & caduca funt quævis, etiam Patriarcharum , pa&ta de dogmate . Hìnc initam cum Theodofianis concordiam , infinitarum animarum falutem , receptam ab illis cum Synodo Chalcedonenfi , tomoque & San&i Leonis nomine Sedis Apoftolicae obedientiam praedicavit cum multo peccatoris oleo Sergius apud Honorium Pontificem, atque poftrema haec cum Sophronio, quem de vocum novitate traducebat, concordata poftulabat confirmari. Et Honorius circumventus confirmavit in haec verba. AWon oportet ad dogmata Ecclefiaftica retorquere , quae meque Gnodales apicer fuper boc examinamtes , meque au&oritates canonicae vife fumt explamaffe , ut unam vel duas operationes aliquis praefumat Cbriffi Domimi praedicare , qua* neque Evangelicae atque Apoffolicae litterae , meque ßmodalis examinatio fuper bis habita , vifae fumt termimaffe, mififortaffir quidam aliqua balbutiemdo docuerunt condefcendentes ad informandas mentes atque intelligentia * parvulorum , quae ad Ecclefiaftica dogmata trabi mom debent, quae umufquifque im fuo fenfu abundam, videtur fecundùm propriam fentemtiam explicare. Nam quia Domimur Jefus Chrifur ipfe ft unus operator Divinitati, atque bumanitatir , plenae fumt faorae litterae luculemtiùr denunciante r. Utrùm autem propter opera Divinitatis atque bumamitati* uma , am gemimae operationes debeamt derivatè dici vel intelligi, ad nos iffa pertimere mom debent , relimquemter ea Grammaticir , qui folemt parvulis exquifita derivamdo nomima vemditare. Nor enim mom umam operatiomem, vel duar Dominum Jefum Cbriffum , ejufque $amάum $piritum percepimur , fed multiformiter cognovimur operatum. Eum utriufque naturæ communione docet multiformiter operatum , ac pergit. Nos fecumdùm famé?iones Divinorum eloquiorum oportet fapere vel fpirare , illa videlicet refutantes , quae quidem movæ voce * mofcuntur fam&is Dei Ecclefi* fcandala gemerare , me parvuli aut duarum operatiomum vocabulo offenfi fe&amte , Neftoriamor mor vefama fapere arbitremtur, aut certè frurrìf umam operationem Domini moftri Jefu Cbriffi fatemdam effe cemfuerimur, ffultam Eutycbiamorum attomitir auribus dementiam fateri putetur , praecavemter , me quorum inania arma combuffa funt, eorum cinere* redivivor ignes flammivomarum demuò removemt quaeftionum , fimpliciter atque veraciter confitemter Dominum Jefum cbriflum umum operatorem Divimæ atque bumamae naturae , eleé?iù r arbitramter , ut vamj maturarum ponderatorer, otiosè megotiamter , & turgidi adverjir mos imfonemt vocibus ramarum Pbilofophi, quam ut fímplices & bumiles fpiritu populi Chriffiami poßnt manere jejumi. Eadem repetit in aliis ad Sergium litteris , leétis in præfentis Synodi A£tione tertia decima , & addit. Scribemter etiam commumibus fratribus Cyro & $ophronio Amtiffjtibus , me movæ voci , id eff, unius vel gemimae operationis vocabulo inffere vel immemorari videam

[ocr errors]

tur, fed abrafa bujufmodi novae vocis appellatione , umum Cbriffum Dominum nobifcum im utrifque maturi, Divina vel bumama praedicemt operamtem. guamqugm bor , quor ad mox praedi&us frater & co - Epifcopus moffer Sopbroniur mißt, imffruximu* , me duarum operationum vocabulum deimcep* prædicare immitatur , quod infantiffimè promiferunt praedi&7um virum effe fa&urum , f etiam Cyrus frater & co- Epifcopur moffer ab umiur operatiomi* vocabulo aifcefferit. Ad inutilem de nomine quaeftionem fpeétare has lites credidit circumfcriptus Honorius , utramque vocem tamquam turbativam , fcandalofam , ac unam quidem de Neftorio, alteram de Eutychete fufpe£tam profcripfit , ambas contendentes partes ad perpetuum de illis filentium , ac verae citra illas voces fidei praedicationem adftrinxit , filentium fore fperans fibulam pacis. Et quidem non folas relationes, fed & legatos ad Pontificem miferat Sophronius, qui ejus nomine filentium ftipulati acceptarunt. Fuit Honorius à magna illa Theodofianorum unione, & tot millium animarum fperata falute omninò circumfcriptus . Ejus fenfum exponit San&us Maximus in difputatione cum Pyrrho, guis fuerit fiae & au&oritate digmur Epiftolæ bujur interpre*, qui eam ex perfona Honorii fcripfit, ad ßuc fuperffes , & qui totum occidemtem cum aliir virautibur , tum dogmatibur fidei Cbrifiiamae illuflravit. I, igitur ipfe , cùm ad Divum.Conßantimum Imperatorem ex perfona rursùs $an&i Joannis Papae de hac Epißola fcriberet, dixit. Quomodò Sanétus Hieronymus & San&tus Profper San&is Pontificibus Damafo ac Leoni , ità quis vir do&tiffimus Honorio, ac deindè Joanni quarto fuit Secretarius, & Apoftolicorum refcriptorum adjutor, atque is fuum & Pontificis fui fenfum exponens fcripfit ex Jaudati Joannis nomine ad Conftantinum Auguftum, Heraclii filium, ac paucis menfibus fuccefTorem. Unam voluntatem diximur im Domimo, mom Divinitatir ejur & bumamitatir , fed bumanitatis folius . Cùm emim Sergius fcripffet , quod quidam duas voluntate, in Chriffo contrariar diceremt, diximur Chriffum mom duas voluntater contrarias babuiffe , carmis , inquam, & $piritus , fcut mos habemur pof? peccatum , fed umam tamtùm, quæ matuvaliter ejus bumamitatem ßgmabat. Hoc autem itâ effe, argumentum evidem eft meminiffe membrorum & carmis, quæ quidem de Divinitate accipi illa mom permittumt. Deindè occurrit objeétioni per anticipationem. Si quis verò dicat , Quare de humamitate Chriffi agemter de Divinitate ejus mom memimifiis, refpondemus : Primùm quidem refponfum fuiffe ad quaeflionem, deindè ut in omnibus , fc etiam bic confuetudinem $cripturae mos fecutor fuiffe , quæ aliquando ex Divinitate ejus differit , ut cùm ait Apofiolu, , C H R IST I DEI VIRTUS ET SAPIENTIA ; aliquamdo ex bumamitate , & foJàm, ut cùm ait, QUOD STULTUM EST DEI , SAPIENTIUS EST HOMINIBUS, ET QUOD INFIRMUM EST DEI, FORTIuS EST HOMINIBUS. Quem fenfum demonßrant etiam hæc verba Epiftolæ Papalis. Unicam voluntatem fatemur Domimi mwflri Jefu Cbrifli , quia profeéïò ä Divinitate adfumpta eff moftra matura, mon culpa : Illa profeáò, quæ ante pecca

[ocr errors][merged small]

venit quaerere & falvare quod perierat, id eß, vitiatam bumami generis maturam . Nam Lex alia iw membris , aut volumta * diverfa mom fuit vel contraria $alvatori, quia fuper legem matur eff bttmamae condiciomir. Exiftimabat Honorius de carnis in fpiritum luéta litigare cum Cyro & Sergio Sophronium , & propendere ad afferendos motus dominæ menti adverfos ac rebelles, ideóque non fine impetu eft in illum locutus. Neque mireris Pontificem à Sergio circumfcriptum : Etenim fummi ac pleniffimè orthodoxi nominis Patriarcha erat Sergius, & grandium in Ecclefia meritorum. Et Theodofianae multitudinis ad Ecclefiam reditus erat certè dignus omni poßibili difpenfatione. Ex quo vides faediffimè hallucinari eos, qui exiftimant Honorium fuiffè hæreticum Monothelitam : Item & i!los, qui garriunt Monothelitis ipfum collufiffe, Quidquid ftatuit Honorius, adprobavit fide & vita integerrimus Sophronius : Probavit indiétum filentium, fan&iffimè cuftodire ftipulatus. Quin ipfe cum Cyro & Sergio ipfum pepigit , Honoriufque , licèt non plenè comprehendens, dumtaxat confirmavit. unius ac geminæ operationis vocem, de qua difertis verbis nulla generalis reverà Synodus aliquid definiverat , tra&tandam judicavit , quomodò vocem , Umus è fan&a Trimitate eff crucifixur, eadem de caufa tra&tandam Diofcorus Romanæ Ecclefiae Diaconus perfuaferat Pontifici Hormifdae. Geminae operationis vox, licet veriffima , erat omninò tunc fcandalofa , turbariva , de Neftorio fufpe&ta : Hinc profcribi aut profcribenda videri potuit, compellique omnis Ecclefia ad loquendi formulam à Cyro & Sergio cum Sophronio ftipulatam, Jonas Abbas iftorum temporum fidelis fcriptor affirmat Honorium fuiffe Præfulem venerandum , animo fagacem, vigentem confilio , doétrina clarum , pollentem dulcedine atque humilitate , De eodem liber Pontificalis gloriosè loquitur. Attamen non dico nullum ejus in hac caufa

fuiffe deli&tum. Etenim Leo fecundus Pqntifex de illo fcribit in litteris praefentis Synodi confirmatoriis. Homoriur flammam bæretici dogmatis mom, ut decuit Apoftolicam au&oritatem, imcipientem exe flimxit , fed megligemdo confovit. Et in antiqua Romani Pontificis Enthroniftica profeffione dicitur Haereticae pravitati fomenta praebuiffe . Exponit Gennadius Maffilienfis in catalogo virorum illuftrium, dicens de quadam Julii Romani Pontificis Epiftola. Illo quidem tempore utilis vifa eff adversùm eor , qui ità duaj per imcarnationem in cbriffo afferebant perfonas , fcut & naturar ; nunc autem permiciofa probatur : Fomentum enim eff Eutychiamae ac Timotheamae impietatir. Eodem modo apud di&um Gennadium Joannes Ecclefiae Antiochenæ ex Grammatico Presbyter impugna£ fe refertur San&ti Cyrilli adversùs Neftorium capitula, docem incautè prolata , ac munc effe fomentum & robur addere Timotheamis , feu Eutychia

nißis , Et Valentinianus tertius ac Marcianus Augufli cuh&is civibus Conftantinopolitanis rii gidif

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

gidiffimè interdicunt omnem publicam de fide difputationem, Quod hinc comffet bæreticae infamiæ exordia , fomitemque praeberi . Quocircà etiam a&io aut vox fan&iffima poffit effe ejufmodi fomentum. Fomentum ab Honorio praeftitum fuerunt hæ voces: Umam voluntatem fatemur Domini voffri Jefu cbriffi. Ipfe de concordiae inter folius adfumptæ humanitatis motus, at verò Sergius & Cyrus intellexerunt de identificationis unitate inter utriufque naturæ affeétus, atque ità ftipulata pacis filentia prævaricantes omnem Orientem fua hærefi impleverunt. Rei feriem Romanæ Martini Pontificis Synodo exponit Stephanus Epifcopus Dorenfis. Jopbromius quondam Patriarcba faméfae civitatis , zelo Dei & fiducia repletur, duxit me indigmum, & ftatuit im fim&ae Calvariæ loco, & ibi alligavit me vinculi, indiffolubilibus , dicem : Tu dabit rationem ipß, qui propter mos im hoc fanâo loco fecundùm carnem fpontè crucifixus eff Deus , fi diffuleris , & poffpofueri, fidem ejus periclitantem : Licèt ego boc faceve corporaliter, ut nofi, propter emerfam ex moftris peccati, incurfionem $aracenorum impedior. Quantocyùs ergò de finibus terrae ad terminor eju* deambula, domec ad Apoflolicam Jedem, ubi orthodoxorum dogmatum fumdamenta exiffumt, pervenias , mom femel, non bir , fed multò fepiùs aperiem * facrir viris ibidem comffentibur omnia fecumdùm veritatem , quæ iw iffi* partibus mota fumt , & mom quiefcar imffamtiùs expetems atque exoram , eos , donec ex Apoßolica prudemtia ad vi&oriam judicium perducere debeant , & moviter introdu&orum dogmatum perfe&am faciamt fecumdùm camomer deffru&iomem , & me fecundùm quod beatur ait Apoßolus , ficut camcer pafcuam in amplius imvemiamt , depafcentes ßmpliciorum amima*. Igitur im bir pertimefcem * ego atque perterritur propter impofitam mihi terribilem im trememdo ac venerabili loco comjurationem , mec mon & creditum mibj ex Dei permiffu Epifcopale Mimifferium defideram r , fed & fupplicatione r ommium penè babitamtium 0riemtalem tra&um reveremdiffimorum Epifcoporum & Chriftianorum populorum, mom dedi fommum oculis meis & palpebrir meis dormitationem , & re4uiem temporibus meir, quatenùr adimplere debuiffem hujufmodi defíderabilem juffionem , fed abfque ulla mora propter boc ipfum tamtummodò buc properavi. A quo tempore tertiò vifu* fum veflris Apofolicis adeò veftigiir , expetem* & deprecatur , ut quod illo & ommer libemter poffulare nofcuntur, hoc eff , fidei Cbriffiamorum periclitamti mamum porrigere, 4Quod addifcentes comtrarii mom levibus me implicuerumt affli&ionibus , praeceptiones propter me per loca & Provincias dirigenter, quatenùr comprebemdi, & ferri, conffri&u* ad illor deberem deffimari, ficut omnes cognofcunt. Sed Domimur auxiliatur eff mibi, & liberavit me ab omnibus perfequemtibus me, ideôque ad propofitum currentem, & ad bravium properamtem vefirae Apoßolicae Sedir. Spretis itaque filentii lege & ftipulatu, Sergius & Cyrus ubique ebubcinarunt unam, nullo modo geminam in Domino voluntatem, tamquam ab Honorio Pontifice, apud cujus Apoflolicam Sedem re&torum dogmatum fundamenta funt , definitam. At ecce interim Saraceni, diajbolica nuper feéta per Mahometem confpurcati,

omnem Ægyptum ac Orientalem Dioecefin pervadunt , & Cyro praefertim Alexandrino Patriarchæ, Heraclii Augufti ad ipfos frequenti Legato , miferandas inflixerunt calamitates . Eum cum Sergio & di&to Auguftofecerunt ex illis , de quibus in libris de civitate Dei San&us Auguftinus. Perdidiffi, utilitatem calamitatis : Miferrimt faâi effis , & peffmi permanfffir. Reverà permanferunt peffimi . Liquet ex eorum jam di&is in Stephanum Dorenfem Epifcopum attentatis, nec non machinationibus pro Sergio Joppenfi Epifcopo , quem errori fuo conjuratum conati funt per ipfos Saracenos intrudere in San&i Sophronii morte viduatam Sedem Patriarchalem. Taedere

] coepit Dominum Deum Ecclefiae Orientalis, &

tot in ipfa haerefeon , fchifmatum, * turbarum. Nobis Latinis peccata noftra etiam immiferunt Gothos, Hunnos, Wandalos, Francos, Burgundos, Svevos, Herulos, Longobardos, Nortmannos, Hungaros, ac ipfos Saracenos. At ubi abundavit deli&um , fuperabundavit & gratia: Eos omnes patientia & do&rina ex Gentilibus, Barbaris, Arianis fecimus Chriftianos Ca

1 tholicos; Graeci ab unis Saracenis fa&i funt Sa

raceni , aut certè in innumera fchifrnatum frufta miferrimè lacerati. His igitur graviffimis malis circumcin&us San&us Sophronius, adversùm faedifragos Monothelitas videns non ampliùs tacendam Catholicam veritatem , etiam rupit ftipulata filentia , Stephanum Dorenfem Epifcopum duxit in locum Sanétae Calvariae, adjuravitque Sacramentis jam memoratis , quatenùs tandem à Romana Ecclefia impetraret erroris perfe&am fecumdùm camome* defru&ionem , id eft , non, iampliùs difpenfatoria filentia, fed definitivam damnationem. - Capta à Saracenis fuit Hierofolyma anno Domini fexcenfimo trigefimo quinto, Honorii Pontificis decimo, & tunc San&us Sophronius ad populum dixit infignem illam ac verè Epifcopalem de hifce ealamitatibus lamentationem, quam habemus in tomo fecundo Bibliothecae San&torum Patrum. Eodem tempore exiftimatur Stephanum Dorenfem Epifcopum adjuraffe ad iter Romanum. Et tunc omninò pro prima vice venit ille ad Honorium. Quid hic auxilii dederit aut addixerit, ignoro. A Longobardorum Regibus ac Graecorum Exarchis affli&iffima erat tunc Romana Ecclefia & omnis Italia : Infuperabilibus iniquitatum aggeribus undequaque circumfeptus Pontifex videtur rebus domefticis affixiffe meliorem vigilantiae partem, atque ità in Orientali Ecclefia graffantem haerefin pleno , uti oportebat Apoftolicam auétoritatem , mentis impetu mom exßimxit, fed megligemdo confovit: Ei nequaquam adfenfus aut collufionis, fed mera buy manae negligentiæ præbuit fomenta.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

f.ipiem , cum eo irrationali præfumptione aufus £onfirmare. Et mom folùm boc, fed etiam poff aliquot ammor, hoc eff , per muper duodecimam imdi&ionem a&pfam, baereticorum & ipfe comfcribem* Eáhefin fidei fub nomine tunc imperamtis Heraclii, umam im |eadem Salvatoris noftri, fecumdùm impium Apollimavem, volumtatem & operationem imffituit...Et infrà in tertio Secretario. Age mumc & Jergii movæ Eábefeo, audiamur commentum , quam Efhefm fuafit in tempore fuo momini Heraclium quondam Imperatorem titulare, errorem interminatiomi commixtum contra ortbodoxos populos atque dogmata per bumc modum praetendens . * . E&hefèos hic fuit titulus. Expofitio orthodoxæ fidei, fa&a à magno Principe Heraclio, propter gmerfam ab aliquibus altercationem pro requifitione altercationis , im omnibus confomam r fam&is & umi-verfalibus quimque comciliir , quam cum multa fatis. .fa&ione & gratia exceperunt Patriarchicis Sedibus Praefules , & gratanter ei comfemferumt, utpotè pa-tem fan&is Dei Ecclefi* inferenti. O mifèrabiles -Patriarchas, quos fidem orthodoxam doceri oportet à laico Principe! Nam & Synodum fecerunt, cui lux & dux fuit. laica E&thefis , ei adudationeftulta acclamantes : Hæc Patrum dogmata , baec praefidia Ecclefiae, fic & nos credimus ; baec & -moi confirmamus , his & mor comfemtimur. Hanc profanam Synodum fuae Romanae legi juffit ac -damnavit Martinus primus, dixitque de ipfa <San&us Maximus difputans cum Pyrrho. Subit -me admiratio , quomodò $ymodum vocer, quae mom eft »babita ut lege , & Camones Gmodici, & jura Ecclefafiica jubemt. Groffâ ejus vitia exponit. Sufficit unum, de quo San&us Ambrofius in litteris

[blocks in formation]

feliciter ufurpavit. Eft imperio Sacerdotum fuperimponere, quod poß Domimi advemtum gentiles tamtùm Primciper attentarunt. Legendum eft ac Epifcopis & Do&toribus imitandum, quod adversùs fimilem Chilperici Regis E&hefin in Gallicana Ecclefia olim fecerunt San&us Gregorius Turonenfis ac San&us Salvius Epifcopus Albigenfis. Heraclianæ E&hefeos haec fuit fumma. Nullo modo concedimus alicui unam vel duas dicere operationes in Divina Domimi incarmatiome, fed magir, ficut fam&ae & univerfales tradiderunt $ynodi, unum eumdemque Filium umigemitum Dominum moßrum Jefum Chriftum verum Deum confiteri operari Divina & bumama , & omnem Deo congruam & bomimi ope. rationem ex uno eodemque incarnato Deo yerbo indj. viuè & imconfusè procedere , & in umum eumdemque fortirt t quod unius quidem operationi, vox, l}. cèt ab aliquibus Patribus diâa fit, tamem turbat, extrameat quorumdam aurer , arbitramtium in imte. ritum eamdem effe prolatam duarum maturarum, quae in una fubßjfentia umitae fumt in cbriffo Deo nofiro. $imiliter autem & duarum operatiomum vocem multo, fcamdalizare, utpotè à memime di&am fam&orum & præcipuorum Patrum , fed & fequi ex eo, ut dua, confiteamur voluntater contrariè veniemtes ad invj. cem, Deo quidem Verbo volente faluberrimam paf. fíonem explere , incarnationem autem in eo faäam obviàm euntem ipfiu* volumtati, & oppugnantem, & eximdè duo contraria volenter imduci , quod impium eff & aliemum Cbriffiamici dogmatir. Silentium cum San£to Sophronio ftipulatum, & ab Honorio Pontifice confirmatum prævaricati Cyrus & Sergius omnem fine ullo profe&u Orientem turbis impleverant , & orthodoxa veritas timebatur prævalitura : Hinc ipfum non amplius, quam defperabant, Romani Pontificis , fed laici Principis au&toritate refumendum judicarunt, fperantes ità tandem cogendam Romanam Ecclefiam ad iteratam ejus comprobationem. Hae fuerunt Sergii , hominis Jacobitae, artes, mutuò acceptæ à Theodoro Caefareenfium in Cappadocia Archi-Epifcopo , homine Acephalo, eundem in modum abufo auétoritate Juftiniani Augufti ad damnanda tria Capitula Synodi Chalcedonenfis. De hac namque E&hefi fcribit Cyrus Alexandrinus ad Sergium. Paratis mobir relaxare refponfa im Regia urbe conjunxit Euftatius gloriofus Magifer militum , & detulit mibi venerandos Apicer praecipuè mibi in Domimo Deo bonorabili, Beatitudinis veftrae , intùs babemter & exemplar competemter & comfultiffimè , pariterque Deo amabiliter fa&ae E&#befeo* vemerabili* moffræ fidei à piiffìmo Domino noflro, magnoque Principe pro pia fiae moßra , ad Ifaacium excellentiffimum Patricium & Exarcbum Italiae deffimatæ, quam debet profiteri communis frater moffer $everimus , qui ordinatur im Roma. Non ergô ad folos Patriarchas miffa fuit E&hefis, fed & ad Ifaacium Italiæ Exarchum , impofiturum eam etiam Severino Pontifici, in Honorii defun&i locum per hofce dies ele&to. Modum exponit Anaftafius Bibliothecarius in libro Pontificali. Devaffatum eft Epifcopium Lateramemfe à Mauritio chartulario , & Ifaacio Patricio & Exarcho Italiae ,

cùm

L. 5. c. 45,

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »