Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Epifcopus, teftis oculatus , addens San&orum Apoftolorum Petri & Pauli,&ipfius etiam Chrifti Domini imagines , colorum varietate expreffar , comfervatafque, id eft , à Majoribus acceptas, fuo tempore fuiffe ubique ufitatas. Pofteriora laudatæ imaginis fub Juliano Apoftata Imperatore miracula refert Hermias Zozomenus. Quod ipfe Dominus Jefus Chriftus imaginem fuam non manufàétam Abagaro Edeffenorum Principi miferit, Gregorius fècundus Pontifex in litteris ad Leonem Ifaurum adfeverat. Orientalis Ecclefia id fèmper habuit indubitatum. Et in libro de pudicitia adversùs orthodoxam Ecclefiam fcribit Tertullianus. Procedamt ipfe pi&urae calicum veftrorum, fi vel im illit perlucebit interpretatio pecudis ilIiur, utrumme cbriftiamo, am Ethmica peccatori de reffitutiome cohlimeet. Et in alio ejufdem libri capite : Ille fi fortè patrocimabitur Paffor, quem im calice depingir. Chriftum Dominum in boni Paftoris , ovem perditam in humero reportantis, effigie antiqui fideles pingebant in facris calicibus: Neque pi&turam iftam , fed ejus ad poenitentes moechos applicationem Tertullianus reprehendit. Etenim & adversùm gentiles, à quibus ob veneratas facrofan&ae Crucis imagines Crucicolae vocabamur, nos in libro Apologetico defendit. Etiam Minutius Felix. Et hinc à Diocletiano Augufto fuiffe omoibus fabris, ne aureas aut argenteas Cruces Chriftianis facerent, fub capitis paena interdi&um , referunt fidelia A&ta San&i Procopii Martyris, leéta & probata in Synodo praefenti. Ejufdem Principis tempore facras jmagines, haud dubiè adversùs Gentilium calumnias, à San&to Martyre Pierio, Ecclefiae Alexandrinae ac Theonae Patriarchæ Presbytero, fuiffe defenfa, oßenfumque, omnem earum bonorem & irreveremtiam Prototypi effe bonorem five irreveremtiam, tradit Photius in Bibliotheca. Quaeftio eft , An primitiva , Gentilium ac Judæorum calumniis & perfecutionibus divexata , Ecclefia facra imagines non folummodò privatim ufurparit, fed etiam publicè in Bafilicis expofuerit ? Pro parte adfirmativa fecit au&oritas Adriani primi Pontificis in litteris dogmaticis ad Conftantinum Auguftum ac ejus matrem Irenem. San&orum fgurae ab ipfr fan&i , fidei moffræ rudimentis apud omnes fuere cbriffiamor , atque in Ecclefiir $am&orum facrae figurae expreffae atque depiêae ha&enùs fuerunt: Quatenùs gentilitas Paganovum confpe&a Divimæ $cripturae depi&a bißoria ab idolorum cultura & daemonum fmulacris ad verum cbriffiamitatis lumem atque amoris Dei culturam verti deberet: Confonare videtur Iconoclaftici Conventiculi Refutatio. A Cbriffi Domini temporibus vfque ad Comffamtinum Imperatorem tranferumt anni quaftrecenti, cùm priùs tyrannidem Pagani exercevent,quando fcilicet plurimi Cbrißianorum bomum certamem certamter martyrio fæculum boc derelinquebamt, adverfùs idola imfurgentes. Cbrißianorum verò copia, Divino zelo commota, templaque conffruemter , quaedam in nomine chriffi, quaedam in bonore $an&ovum, alii humanitatis in eis cbriffi Dei moßri a&a , alii certamimir Martyrum narrationes coloribus exarabant. Refpondeo tamen primis iftis Chriftianae prae

dicationis temporibus facras imagines in Ecclefiis non fuiffe. Lucidè id teftatur Ælius Lam

pridius, fcribens de Imperatore Alexandro Seve- Cap. 43.

ro. Chrifto templum facere voluit, eumque inter Deor recipere , quod & Adriamur cogitaffe fertur , qui templa in omnibus civitatibus fine fimulacrir jufferat fieri, quae bodie idcircò quia mon babent nomina , dicumtur ADRIANI, quae ille ad boc paraffe dicebatur: $ed prohibitur eff ab iir , qui confulenter facra , repererant omnes Cbriffiamor futuror , fi id optatò evemiffet , & templa reliqua deferenda. Ifta Chrifto Deo noßro dicanda templa effe fine fimulacris jufferat Adrianus Auguftus, quod ità effent cunéla templa Chriftianorum . Confonat Synodus Eliberina : Placuit pi&uras in Ecclefia effe mom debere , me quod colitur aut adoratur, in parietibus depingatur. Pro facrarum imaginum cultu grande teftimonium. Eas quidam Hifpaniarum Epifcopi non dumtaxàt privatim venerari, fed & ornandis Ecclefiis imponere coeperant : Res fan&ta & bona , at nova ifto tempore, ideòque fynodaliter compreffa ac interdiéta.: Et huc in litteris ad Michaelem Auguftum refpicit Nicolaus primus Pontifex. Im pace Eccleßae conßitutir mil comtrarium effe poteff , fi $an&orum effigies fidelibur augeant imcrememti amorem. Etenim ante datam Ecclefiae à Conftantino Augufto pacem fàcrae imagines nos apud Gentiles atque Judaeos reddebant de idololatriae vitio fufpeétos , uti liquet ex nefcio quorum fanétorum Martyrum cum Paganis tyrannis de facris imaginibus difputatione, laudata per præfentem Synodum, compilata verò per Conftantinum Ecclefiae Conftantinopolitanae Diaconum & Chartophylacen . Etiam propter privatim geftatas ac veneratas facrofanétae Crucis imagines nos ut Crucicolas accufabant &c deridebant. Hìnc ergò iftas omnes, tamquam fcandalofas & Gentilium ac Judaicorum oculorum , quos Chrifto lucrari fatagebat, offenfivas publicè in Bafilicis ftatui Ecclefia interdixit. Neque aliud volunt Adrianus Pontifex , & Conventiculi Iconoclaftici Refutatio : Palàm hæc dicit hunc Ecclefiarum ornatum poft Ecclefiae pacem , natamque indè fidelis populi copiam, priùs cœpiffe. Egregiè affertionem noftram confirmat fa&um San&ti Epiphanii, Salaminenfis in Cypro ArchiEpifcopi , de quo ipfe in Epiftola ad Joannem Epifcopum Hierofolymitanum , exftante inter litterasSan&i Hieronymi. Audivi quofdam murmurare contra me , quia quamdo ßmul pergebamur ad fan&um locum, qui vocatur Betbe!, & vemiffemus ad villam , quae dicitur Amablatba , vidiffemque ibi praeteriem lucernam ardemtem , & imterrogaffem quir locur effet , didiciffemque effe Ecclefiam , & intraffem ut orarem , imvemi ibi velum pemdenr im foribus ejufdem Eccleffe , timéfum atque depi&um, & babens imaginem quafcbriffi , vel $am&fi cujufdam: Non enim fatis memimi , cujus imago fuerit. Cùm ergò boc vidiffem im Ecclefia cbrìffi contra au&oritatem $cripturarum bomimi, pemdere imaginem, fcidi illud , & magis dedi confilium cußodibus ejufdem loci, ut pauperem mortuum eo obvoluerent ac efferremt. Et infrà. Precor, ut praecipia, deincep* im Eccleffa Cbrißi vela ißiufmodi , quae comtra reli

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

gionem mofram veniunt , mom appendi. Decet enim Romeftatem Tuam magis babere banc follicitudinem , vt fcrupulofitatem tollat , quae indigna eff Ecclefa cbrifti , & populi, qui tibi funt crediti. Alium Sancti Epiphanii locum ex nefcio qua gratione , etiam memorata per Sanélum Joannem Damafcenum , adduxit Conventiculum Iconoclafticum . Attendite vos ipfor , & tenete *raditiones , quae fufcepiffis : Ne declinetis ad dexteram, neque ad fniffram . Et in boc memoriam babete filii dile&i , me inducati, imagines in EccleAar, meque in caemeteria Sam&orum , fed per memoriam babete Dominum im cordibus veffrir . Sed meque im damum communem : A'om emim expedit chriffiano per oculo, & vagationes mentis efferri. Et ex Epiftola ad Theodofium Auguftum. Multoties locutus fum cum Mimiffrir meis , ut auferremtur imagines : Receptur mom fum ab eis , meque audire vocem meam faltem paululùm paff, funt , Refpondet orthodoxa ejufdem Conventiculi refutatio fi&tam atque adulterinam effe iftam 3Epiftolam ex variis caufis. Primò enim San&is Bafilio Magno , Gregorio Nazianzeno , Gregorio Nyffeno, Joanni Chryfoftömo, Cyrillo Hierofolymitano, Ambrofio, ac Amphilochio, facras imagines admittentibus ac profitentibus, coætaneus fuit Sanétus Epiphanius, & ab eorum nemine de tali dogmate redargutus . Deindè, authenticis San&i Epiphanii fcriptis plenus eft mundus & omnes Ecclefiæ, iftius autem Orationis ac Epiftolae vix duo aut tria reperiuntur exemplaria, atque ità palàm eft effe nova ac fi<ta. Tertiò, Templum dedicaverumt im Cypriorum #mfula ejus difcipuli , nominantes illud vocabulo ejufdem Patrii , & cum multir aliir titularibus piâuris imaginem ejus im ipfo templo locaverumt : JEt fi iffe taliter vemerabilium abominaretur vultum -imaginum , quomodò difcipuli ejus imaginaliter bumc depingeremt ? Aliter in prima pro facris imaginibus oratione +efpondet San&tus Joannes Damafcenus. Quod f ~dixerit virum admirabilem Epiphamium apertè ima3gines interdixiffe, primum id fortaffe effe falfum & j%7um refpondebimus, eique, ut à multis fieri comfuevit, Orationem ab alio compofitam fuiffe attributam. Deindè, ut Epipbamii effe eam orationem com cedamus , quemadmodùm fcimus Beatum Athamafum San&orum reliquia * mom im urmir collocandar , fed bumi condendas eo confilio cemfuiffe, ut abfurdum Ægyptiorum morem abrogaret , qui mortuor fuo* nom fub terra comdebamt , fed im le&ulis & fcimpodiis collocabamt, fic etiam fortafiè magnum Epiphamium , ut quidpiam ejufmodi re&è conßitueret , imagines non effe facienda* cemfuiffe. Nam quod ei propofitum mom fuerit , ut illas abrogaret, Divimi ipfius Epipbanii teßatur Ecclefia , ad boc ufque tempus imaginibus exornata. Perplacet haec refponfio. Sacras imagines in publicas Bafìlicas, introduxjffe exiftimatur San&tus Sylvefter Pontifex occafione iftius miraculi , de quo Romanum Breviarium ad diem nonam Novembris: Hodierno! die primùm Romae publicè Ecclefia comfecrata eff | & imago Salvatoris in pariete depiâa populo Romano apparuit. Edixit Pharifaicum Gentilium ac Judaeorum fcandalum , offenfionem , a-,

deinceps non curanda, triumphare Crucis my. fterium , facras imagines publico cultui & Ecclefiarum ornatui poffe exponi . Ità affirmat Adrianus primus Pontifex in Refponfis ad dubia Francorum. Romanum morem reliquae, extra Romanum praefertim Patriarchatum fitae , Ecelefiae non nifi pedetentim recepere , atque ità Cypriorum ad Antiochenum Patriarchatum fpe&tans Ecclefia ex caufis antiquam fine imaginibus confuetudinem videtur retinuiffe, eamque San&tus Epiphanius voluit aut perpetuare, aut inftaurare. Neque verum eft eum de hac re à coaetaneis Epifcopis non fuiffe redargutum. Aliud oftendit ejus fuperiùs adduéta Epiftola Apologetica ad Joannem Epifcopum Hierofolymitanum. Eadem forsàn de caufa San&us Joannes Chryfoftomus , uti in Photii Bibliotheca teftatur Synodus ad Quercum, eum delirum appellavit & parvum daemonium. Certè in aliena parochia nequaquam poterat attentare ejufmodi novitates. Reverà eo tempore novitates : Nam omnes tunc utique & Latinas & Græcas Ecclefias fuiffe facris imaginibus plenas, liquet ex plurimis coetaneorum Patrum teftimoniis , videndis apud praefentem Synodum , & in tribus do&ti(fimis Orationibus San&ti Joannis Damafceni. Gregorius Peffinuntis Epifcopus hac in Synodo laudat haec verba Ifidori Pelufiotae : Templi ratio mulla eff , quod mom coromat imago. Etenim Epiphanio defunéto facras imagines ftatim recepit etiam Cypriorum Ecclefia, ac item ipfum inter alios fuos San&os Epifcopos depinxit. Notanda funt haec ejus verba in Epiftola ad Joannem Hierofolymæ Epifcopum : Ut fcrupulofitatem tollat , &c. Hoc eft , Gentilium ac Judaeorum , Palaeftinae Bafilicas quotidie intrantium , & ob vifas iftic imagines nos de idololatria calumniantium ac deridentium, fcandalum & offenfionem. Non ergò ut pravas, fed ut in terra ifta adhuc inconvenientes & offenfivas, ideòque $cripturarum au&oritati & Religioni woffræ adverfas, imagines San&tus Epiphanius publicè in Ecclefiis poni interdixit. Eas namque non effe Divinitùs praeceptas , aut penitùs neceffarias etiam Adrianus primus Pontifex fcripfit ad Conftantinum Auguftum & matrem Irenem. At

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Pfal. 1 1 3. tea gentium fimulacra declamans graviffimè, & Conc. a.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

bent, & mom loquentur ? Numquid oculos babent ,

& mom videbunt? Lucidè docet nullam imaginem

nobis eße aut licere. Refpondeo id alieniffimum effè à San&o Au

guftino . Quod enim San&orum Apoftolorum

Petri & Pauli imagines proftarent paffim fuo tempore in omnibus Ecclefiis, palàm afferit in primo libro de confenfu Evangeliftarum . In loco igitur nobis obje&o agit de Dei Patris feu ipfius Divinitatis corporea imagine, quam multis faeculis Ecclefia ignoravit . Etenim ad Leonem Ifaurum fcribit Gregorius fecundus Pontifex. Cur Patrem Domimi moffri Jefu Chrifti oculis non fubjicimur, ac pingimur ? Quoniam quir fit , mom movimur , Deique matura fpeéfamda proponi non poteff, nec pingi. Et Sanétus Germanus Patriarcha Conftantinopolitanus in litteris ad Joannem Epifcopum Synadenfem . Invifibili r Deitatir imagimem & fimilitudinem , vel fchema vel figuram aliquam mom formamur , quam mec ipforum $an&orum Angelorum fublimes Ordimer confiderare vel inveftigare penitùs valemt . Et Joannes Theßalonicenfis Epifcopus in hac Synodo laudatus. Imagines Dei facimur, id ef! , Domimi moffri Jefu cbriffi , quemadmodùm vifus eff fuper terram , hunc pingenter, & mom ut imtelligitur matura Deur. Quae enim fmilitudo eft, vel quir habitur iucorporei & fine fcbemate Verbi Patri r ? Idem multis docent in Orationibus de imaginum cultu San&us Joannes Damafcenus, &c vita San&i Stephani Auxentiani . Et haec noftra Synodus folas Chrifti Domini, Deiparæ Virginis, ac fan&torum hominum & Angelorum imagines in fidei fuae decreto probavit. Hunc in fenfum Sanétus Auguftinus feipfum in libro de decem chordis explicat, dicens de Deo: Et nullam fimilitudinem debemur facere . .Sacras imagines effe Dominicæ incarnationis effe&um & fequelam Patres paffim adfirmant.

[ocr errors][merged small]

An&orum Reliquias Ecclefia Catholica femper eft venerata. Hìnc enim, uti apud Eufebium Cæfareenfem Ecclefia Smyrnenfis ad Ponticam fcribit, à Judaeis moti Gentiles Præfidem exorarunt , ne Sancti Polycarpi Martyris & Epifcopi corpus cuiquam daret, me Cbriffiami crucifixo deferto illum imciperemt venerari : Eadem in nos fuit calumnia Diocletiani ac Maximiani Au. guftorum , de quibus idem Eufebius, agens de Sanétis Martyribus Gorgonio & Dorotheo. Eo, poff mortem decoro & celebri fumere terrae mandata, Imperatore* de integro effódiemdor, & im mare praecipitandos decreverunt, me quidam eo, im fepulchri, conditor , Deo, effe reputanter, Divina veneratione

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

num, à fe trucidatum, $ubito igne cremavit , & cimerer projecit im mare, id metuemr , ut clamabat , me colle&is fupremi aedes illis exfirueremtur. Parentes quippè noftri fan&tas Martyrum reliquias non tantùm pretiofis findonibus involutas gloriofiffimè fepeliebant, fed & fuis indebant Altaribus, ac fuper ipfàs Deo facrificium offerebant. Quis effe poffit major honor ? Eorum in hifce colligendis , ornandis , fepeliendis diligentiam & conftantiam nullus ignorat. Honoris modum eleganter exponit in praefatis litteris laudata Ecclefia Smyrnenfis. Miferi Gentiles ac Judaei ignorabant, mor non aliquamdo im amimum imducere poffè , ut vel Cbrifum deferamur , vel alium quempiam colamus ut Deum. Illum enim , qui verè filius Dei , eft , adoramur : Martyres autem ut difcipulor & imitatorer Domimi meritò amplexamur, quorum mor um pietate difcipulor & eonfortet in gloria fore optamus. Quod Mar• tyres Deo aut ejus Filio Domino noftro Jefu Chrifto non aequemus, egregiè oftendit laudatum à San&o Optato Milevitano Epifcopo fà&um Caeciliani, tunc Archi-Diaconi , poftmodùm Archi-Epifcopi Carthaginenfis, increpantis Lucillam , fæminam opulentam & fa&iofam, non quod Martyris, fed quod necdum vindicati, id eft, necdum ab Ecclefia probati & canonizati Martyris os , idque ante fpiritalem Euchariftiae cibum & potum libaret : Quod mefcio cujus mortui bomimi, or praeponeret calici falutari. Ejufmodi religiofa ofcula ante fumptam Euchariftiam fieri vetuit antiqua Ecclefia, ne diétae Gentilium calumniae foret ullus locus . Et hinc intelliges

Conftantinum Harmenopulum in libro de Sediis: Cap. 17. '

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

aureo portaverunt ?* $tulti omnium Eccclefiarum populi , qui occurrerumt fam&ir Reliquiir , & tanta vitia , quafi præfemtem viventemque Prophetam ceraerent , fufceperumt, ut de Palaeßima ufque Cbalcedonem jungerentur populorum examina , & in Cbri£o laudem uma voce refomarent ? Videlicet adorabant $amuelem, & mon chriffum, cujus Samuel Leviter & Propheta fuit. Adoramus folum Deum vivum & verum : At Sanétorum uti animæ, ità & corpora funt illius vera ac viva templa, ideòque ilhum non dumtaxàt in femetipfo, fed etiam in fua domo adoramus, ipfique unà domui impendimus fuum honorem, quem noftra Synodus falutationem appellat. Eft phrafis antiqua , Nam & in hiftoria Laufiaea de Sanéto Apollonio Martyre ac ejus Sociis fcridit Palladius Epifcopus Helenopolitanus: Deum adorante , , eorum corpora falutavimur . Eleganter & largè idem docet 8an&us Hieronymus contra blafphemum Vigilantium , dolentem Martyrum Reliquias, utpotè vilem &c diffolutum fæpè pulverem , pretiofò wperiri velamime, & mom vel pammis vef cilicio colligari, vel projici im ßerquilinium, ut ipfè folus dorimiem, & ebrius adoraretur. • Ejufmodi fan&arum reliquiarum folemniffimas translationes babemus longè plurimas. uævis enim civitas quempiam fan&um Martyrem optabat fibi patronum. Nec fine cau£a. Etenim de San&to Jacobo Nifibeno Epifcopo fcribit in illuftrium virorum catalogo Gennadius Prefhyter Maffilienfis. Moritur bic vir €onffamtii temporibur , & juxta praeceptum patris ejus Confiantimi amtra muros Nifibemfe* fepelitur, ob cußodiam feih<et civitatis . . 9uod fecumdùm fidem Conßantimi •vemit . AJam poß multor ammor ingreffus Julianus -Apoftata Nifibem , & vel gloriae fepulti imvidem, vel fidei conffamtimi, cujus ob id domum perfequebatur , jufft efferri de civitate fam&i corpori, Reliquia* : Et poß paucos menfar , confulemde licet Reipublicæ , JoviwianusImperator, qui Juliamo fuccefferat , tradiadit Barbaris Perfis civitatem. Etiam vivus Jacobus fola oratione, ut in monaftica hiftoria largè refert Theodoretus, civitatem à Perfica obfidione portentosè liberarat , ideòque & à mortuo Conftantinus non vanè fperabat. Sacras ejus Re4iquias fuiffè aliter exportatas idem Theodoretus aßerit : At Gennadio, utpotè feniori, eft omninò credendum . . v . Eidem fundamento innititur Populi Uzalen{ìs, adversùs fuum Epifcopum , partem de San&i Stephani Reliquiis transferre volentem ad Promontorianenfem fuæ Diœcefeos Ecclefiam, mosus tumultuofus, de quo in libris de ejufdem San&i miraculis San&tus Evodius Epifcopus ejufdem civitatis Uzalenfis. Immenfa ad Ecclefiam amultitudo confúxit . Tumultus magnu* & clamor fieri cœpit, zelus fidei, & amor amici Dei omnes accendit. circumdatur Epifcopus ßipantibus turbis, rogatur, tenetur , mom amte dimittitur, quam $acramento etiam nihil fe Reliquiarum de civitate ablatwrum poliiceretur. Pius populus amittere noluit ; {uum pationum tutelarem, cujus fanétas Reli-, quias fuiße in affli&tae tunc Chriftianitatis fola-' tium Divinitùs revelatas ac repertas fcribit ad ;

omiies Chrifti fideles Avitus Presbyter resis,

Hierofolymitanae. Videatur & Sanâi Aüguftini fermo de diverfis. Reétè item San&us Hieronymus ait dæmones' ad fanétorum Reliquias rugire & torqueri. Largiùs exponit in eodem libro adversùs Vigilan| tium. 5emtio, femtio, infeliciffime mortalium, quid dolea* , quid timea*., Spiritur iffe immumdur , qui baec te cogit fcribere, faepè boc viliffìmo tortur pulvere , immò bodieque torquetur , & qui im te plagar diffìmulat, im aliis comfitetur. Nifi fortè im morem Gentilium , impiorumque Porphyrii & Eumcmii, bas praeffigia r daemomum effe comfingar , & mom verè clamare daemoner, fed fua fimulare tormenta . Si• milem Arianorum de fa&o per Sanétorum Gervafii atque Protafii Reliquias miraculo blafphemiam refert in Sanéti Ambrofii vita Presbyter Paulinus . Lutherani & Calviniftæ agnofcant fuos Patriarchas. Nec tantùm corpora , fed & San&orum veftes, domos , fedes, aliaque id genus fuit femper Ecclefia venerata. Jacobi Apofioli , inquit Eufebius Cæfareenfis , Catbedram , qui primus erat ad Hierofolymitanae Ecclefi.e Epifcopatum à Servatore deleéìus , ad ifiud tempus fervatam, Epifcopi , qui illic oraime fuccefferumt , permagnò æßimamt. Ejufdem Apoftoli Epifcopale pallium fuiße pari honore fervatum , ac tandem San&to Ignatio Patriarchæ Conftantinopolitano donatum pro grandi munere, Nicetas Paphlago adfirmat. Etiam San&ti Petri Apoftoli cathedram veneratur Ecclefia Romana . Hierofolymitanæ regionis terram , utpotè Dominicis veftigiis calcatam . fuiße olim miffàm in omnem Chriftianam regionem , & grandi reverentia exceptam , fuprà au'divimus à San&a Auguftino . Et quid miri ? Etenim etiam Majorum noftrorum pocula benè merita à nobis honorari fcribit, atque ab illis ad f Reliquias argumentatur in libro de Refurre&ione Tertullianus. Pro facrarum Reliquiarum veneratione habemus innumera Patrum teftimonia: Ex folis Sanéti Auguftini locis poffit grande volumen impleri. Silere nolim vetuftum Romanae Ecclefiae morem de veneratione Brandeorum, de quibus ad Conftantinam Auguftam , Sanétorum Apoftolorum Petri & Pauli Reliquias dedicandae eorum Bafìlicae poßulantem , fcribit San&tus Gregorius Magnus. Corpora fan&orum Petri & Pauli Apoßolorum tamtir im Erclefir fuis corufcamt miraculis atque terroribus , ut neque ad oramdum fine magno i?luc timore pofft accedi . Dum beatae recordatiomir Deceffor meus , quia argemtum , quod fùpra fucratiß fimum corpus beati Petrj Apoßoli erat, longè tamem ab eodem corpore ferè quimalecim pedum fpacio , mutare voluit , ßgnum ei mom parvi terroris apparuit. $ed & ego fimiliter aliquid ad facratíffímum corpus $an&i Pauli Apoftoli meliorare volui, & quia neceff* erat , ut juxta fepulcbrum hujufmodi effodi altiùs debuiffet , Praepofitus loci ipfius offa aliqua mom. quidem eidem fepulcbro conjun&a reperit, quae quoniam levare praefumpfit , atque im alium locum tranfpomere, apparentibus quibufaam trifiibus fignìs , fubita morte defun&us eft. Et iam de San&i Laurentii corpore refert fimile miracuhum , ac pergit. Cognofcat tranquilliffima Domina , quia Romanis confuetudo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

fuetudo mom , quawdo $an&orum Reliquias dant , ut quidquam tangere praefumamt de corpore , fed santummodò im pixide Brandeum mittitur, atque ad facratiffìma $am&orum corpora ponitur. Quod levapum im Ecclefía , quæ dedicanda ef, debita cum veseratione reconditur, & tantae per boc ibidem virauter fiunt, ac fi fpecialiter eorum corpora deferamtur. Undè contigit, ut beatae recordationis Leonis Aapae temporibus , ßcut â Majoribus traditur, dum quidam Graeci de talibu* Reliquiis dubitarent , præali&us Pomtifex boc ipfum Brandeum allatis forcipk bus inciderit , & ex ipfa imcifione fanguis effluxerit. Am Romani* mamque, vel tatiur Occidenti, partibus amminò imtolerabile atque facrilegum, f $an&opum corpora tangere quifquam fortafiè voluerit. 42uod ß praefumpferit , certum quia baec temerita* £mpumita mullo modo remanebit. Pro qua re de Graeeorum confuetudine , qui offa $an&orum levare fe afferunt, vebementer miramur, & vix credimur. Confirmant Hormifdae Pontificis ad Juftihum Auguftum Legati in litteris ad ipfum Pentificem , agentes de Juftiniano tunc orientis Comite, poftmodùm Principe Augufto, fan&orum Principum Apoftolorum Bafilicam aedificante, & San&i Laurentii Reliquias ad eam dedicandam poftulante . Habuit praedi&i wiri petitio fecundùm morem Graecorum, & mor comtrà confuetudinem $edit Apoffolicae expofuimur: Accepit rationem. Ejus merita praedicant, & adjungunt . Uadè ß Beatitudini vefirae videtur , fam&uaria beatorum Apoftolorum Petri & Pauli fecumdùm morem ei elargiri praecipite , & ffieri poteff , ad fecumdam catara&am ipfa fam&uaria depomere , veßrum deliberare. Et ipfe Hormifda Pontifex in litteris ad eumdem Juftinianum. Beatiffiworum Apoßolorum $an&uaria fub omni veneratione framfmifimur. Haec San&uaria feu Brandea laudatus Gregorius in fua Romana Synodo vocat fuperpofita San&orum corporibus velamina , linea utique aut fericea , quandoque ad primam dumtaxàt, quandoque ad fecundam arcæ facras Reliquias continentis catara&as deponi confueta : Exindè cenfebantur magis aut minùs fanéta. De eifdem intelligo San&um Hieronymum in libris adversùs Ruffinum : Ad San&orum fudaria & femicim&ia daemome* rugiumt.

[ocr errors]

limatura aecipiant, affiffit $acerdor cum lima , & aliquibus petemtibus ità comcitè aliquid de catemis ipßf excutitur, ut mora nulla fit. Quibufdam verò pesentibus diu per catenas ipfas ducitur lima , & tamem ut aliquid exindè exeat , non obtinetur. Et hinc vides, quales fuerint claves illae, de quibus ad viros Primates fcribit frequenter idem Grego

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

addit in alio libro. Ex beati Gregorii veraci Conftantinam Auguftam verbir apparet , quia 5 ufque ad ulla tempora pro Reliquiis Bramadeum Romawu, Pontifex conferebat , cum pofferiori tempore de veffibur, quae fub altari $an&i Joannis in Bafilica Comffantimiama fervantur, particulæ cæperint pete*• tibus pro $acris Reliquiis dari. Ex quo conftat quafvis Reliquias aut San&uaria , quae ufque ad illa tempora in Latinis Ecclefiis legimus poftulata & impetrata, dumtaxàt Brandea fuiffè. Etiam cum illis altaria fuiffe confecrata. Et hìnc Joannes quartus Conftantinopolitanus Epifcopus. fuperbi nominis Epifcopur univerfàlis, profanus adfe&ator, Conftantinam Auguftam , moliens inimicam facere , callidè induxit ad poftulandas Reliquias, quas notat ab optimo Gregorio , iniquitatis fuæ adverfario, non poffe concedi.

Duravit ifta pietas ufque ad Stephani tertii Pontificis tempora, in cujus vita de Aiftulpho Longobardorum Rege, obfidente Romanam civitatem , fcribit Anaftafius Bibliothecarius: Multa corpora $an&orum effodiemr, eorum facra myfferia im magnum anima* fuae detrimemtum abffulit. Et Paulus primus Pontifex in litteris ad Joannem San&orum Stephani ac Sylveftri Abbatem : Impia Longobardorum gems effodienter Martyrum fepulebra , & impiè devaßanter, quorumdam fam&orum auferentes fecum deportaverumt corpora . Er quia quievit Divina vindiéta eos & Franci funt imitati, atque ità etiam apud nos Latinos pedetentim invaluit mos facras Reliquiasexhumandi ac tranfferendi.

Videtur tamen pietas dudùm anteà etiam Romæ vacillaffe. Etenim de Bonifacio quinto Pontifice habet liber Pontificalis : Hic conßituit , ut Acolytbur non praefumat famâforum Martyrum Reliquias levare, miff Presbyter. Et fecunda Synodus Caefar-Auguftana ftatuit : Reliqufe im quibufcumque locis de Ariana haerefimvemtae fuerimt , prolatæ à $acerdotibus , & Pontificibus praefentatæ, igne probentur. Fuit hoc apud Hifpanos & Gothos, quos, uti & Francos, exiftimem fuiffe adversùm Brandea murmuratores. Etiam San&i Stephani Reliquias fuißè ab Africanis Epif:opis translatas aut transferri tentatas, fuprà audivimus à San&o Evodio. Laudata igitur pietas conftanter viguit in fola Italia, Ecclefia præfertim Romana.

[ocr errors]

E e CA

Eadem Brandea in laudati Pontificis vita lau- L's.c.4*.

[ocr errors]
[ocr errors]

Cap. 56.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »