Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][merged small][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

è Egiæ continuati femitæ , fequentefque Divinitùs infpiratum fan&orum Patrum noftrorum magifterium , & Catholicae traditionem Ecclefiae ; nam Spiritus San&i hanc effe novimus, qui nimirùm in ipfa inhabitat : Definimus in omni certitudine ac diligentia , ficut figuram preciofae ac vivificæ Crucis , ità venerabiles ac fanétas imagines proponendas, tam de coloribus & teffellis , quam quæ ex alia materia congruenter in fan&is Dei Ecclefiis , & facris vafis , & veftibus & in parietibus ac tabulis , domibus & viis : tam videlicet imaginem Domini Dei & Salvatoris no{lri Jefu Chrifti , quam intemeratæ Dominæ noftræ fan&ae Dei Genitricis , honorabiliumque Angelorum , & omnium Sanétorum fimul & almorum virorum . Quanto enim frequentius per imaginalem formationem videntur , tantò qui has contemplantur , alacrius eriguntur ad rimitivorum earum memoriam , & defiderium , & ad ofculum , & ad honorariam his adorationem tribuendam - Non tamen ad veram , 1atriam , quæ fecundùm fidem eft , quæque folam Divinam naturam , decet , impartiendam : Ità ut iftis , ficuti figuræ preciofae ac vivificæ Crucis & fanétis Evangeliis & reliquis facris monumentis , incenforum & luminum oblatio ad harum honorem efficiendum exhibeatur : Quemadmodùm & antiquis piæ confuetudinis erat . Imaginis enim , hofior ad primitivum tranfit ; et qui adorat imaginem , adorat in ea depi&i fubfiftentiam . Sic enim robur obtinet fan&orum Patrum no{ìrorum do&rina , id eft , traditio fanétæ Catholicæ Ecclefiae , quæ à finibus ufque ad fines terræ fufcepit Evangelium . Sic Paulum , qui in Chrifto locutus eft , et omnem Divinum Apoftolicum coetum , et

paternam fan&itatem exfequimur, tencntes traditiones quas acccpiTs. - n. !C

[graphic]
[ocr errors]

Sic triumphales Ecclefiae Propheticè canimus hymnos : Gaude fàtis filia Sion : Prædica filia Hierufàlem : 70cundare & lætare ex toto corde tuo : Alfiulit Dominus à te injußitias adverfàntium tibi : Kedemit te de manu inimicorum tuorum . Dominus Kex in medio tui : Non videbis mala ultra , &* pax in te in tempus æternum . Eos ergò , qui audent aliter fapere , aut docere , aut fecundùm fceleftos hæreticos Ecclefiafticas traditiones fpernere , et novitatem quamlibet excogitare , vel projicere aliquid ex

His , quæ funt Ecclefiæ deputata , five Evangelium five figuram Cru

cis , five imaginalem piéturam , five fanétas Reliquias Martyris ; aut excogitare pravè aut aftutè fubvertendi quicquam ex legitimis traditionibus Ecclefiæ Catholicae ; vel etiam quafi communibus uti facris vafis , aut venerabilibus Monafteriis . Si quidem Epifcopi aut Clerici fuerint , deponi praecipimus ; Monachos autem vel laicos à communione fegregari.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DOMINUM TUUM ADORABIS, ET ILLI SOLI SERVIES, adorationem abfolutè ponit , & mom adjicit SOLI, ut fignificata multa babemtem , & vocem æquivocam , Porrò SERVIES ILLI SOLI dixit : Etenim fo/i Deo fervitutem moffram referim! r. Hæc fervitus græcè latria dicitur , de qua voce reétè in libris de civitate Dei Sanétus Auguflinus. Latriam moffri , ubicumque fam&arum $cripturarum poftum eff imterpretati fumt fervirutem , $ed ea fervitur , quae debetur bominibu* , fecundùm quam praecepit Apoffolur fervor dominis fui, fubditor effe debere , alio momine græcè nuncupari folet. Latria verò fecundàm confuetudinem , qua locuti funt , qui mobi* Divina eloquia condiderunt, aut femper, aut tam frequenter ut penè femper, ea dicitur fervitur, quæ pertimet ad colendum Deum. Vocem adaequatè correfpondentem nos Latini non habemus, ideóque graeca femper uti adfuevimus . Hinc idololatria eft fummum generis humani crimen , quod iftam fervitutem impendat dæmoniis ac eorum fimulacris . Eadem San&us Auguftinus repetit in libris adversùs Fauftum Manichæum , ac in libris adversùs Claudium Taurinenfem Epifcopum eleganter exponit & ampliat Jonas Epifcopus Aurelianenfis. Etiam Deo & creaturis quibufdam communem venerationis cultum proprio nequimus vocabulo exponere. Eft admodùm varius: Alium Epifcopis, alium Regibus, alium doétis, alium juftis , alium adhuc vivis , alium regnantibus cum Chrifto impendimus, juxta variam cujufque dignitatem. Juftis cum Chrifto regnantibus, & Angelis & hominibus impendendum Doétores claffici voce Graeca paffim appellant 32vx*'«» . Nefcio , an penitùs re&è. Etenim hunc Romani Pontificis titulum , Servus fervorum Dei , Graeci vertunt, 8 33 vxo* rá, 33vA» rov τφ άν, adeòque vox 36v^'* non fervitutis folis beatis Angelis ac hominibus impendendae fpeciem fignificat , fed genus quibufvis hominibus ac etiam Deo commune. Nos interim Latini voce ifta hodie utimur in di&tum fenfum. Eam verò cultus fpeciem Graeci vocant adorationem per amorem & affeétum , falutationem , falutatoriam ac honoratoriam adorationem . Et hæc noftra dulia eft omninò latior : lUtpotè quae & omnibus & rebus etiam inanimatis impendatur. Hanc folam Dominicæ Cruci , ejus, Chrifti {Domini , Deiparæ Matris, & quorumvis Sanétorum imaginibus deberi ac impendi poffe praefens Synodus, omnem imaginis cujufvis honorem ad primitivi in ea repraefentati fubfiftentiam derivari proteftata, definit. Ejus fenfum ex ejus Aëtis lucidiùs indagemus. A prima A&tione Bafilius Ancyræ in prima Galatia Metropolitanus Epifcopus, Iconoclafta poenitens, recipitur in Ecclefiae gratiam fub hac profeffione : Venerabiles imagines , tam difpemfa1iomi* Domimi moffri Jefu Cbriffi , fecumdùm quod bomo fa&us eff, & imtemeratae Domimae moffrae famé?æ Dei gemitrici r , atque fam&orum Apoßolorum , Propbetarum , Martyrum; & omnium fímul $ am&forum , faluto pariter & ampleéìor , atque adorationem , quae pertinet ad bonorem , impendo. Id eft , non

latriam aut duliam, fed folum falutationis honorem . - ACtio fecunda legit, probavit, & confirma. vit hanc Adriani primi Pontificis dogmaticam, & fui inftru&tricem ac dire&tricem Epiftolam. In univerfo mundo, ubi Chriftianita, eff', ipfe facrae imagine* permanenter ab ommibus fide/ibi, »»,„„. tur , ut per vifibilem vultum ad imvifibilem Divini,.. tis majeftatem mem* mofra rapiatur fpirituali affe&u per contemplationem figuratæ imagini, fecundùm carmem , quam Dei filius pro moffra fàlur, fufcipere di. gnatus eff: Eumdem Redemptorem moffrum , qui in cælis eff , adoramur , & in $piritu glorificanter collaudamur. Abfit à nobis , ut ipfa, imaginer , fcut quidam garriunt , Deificemur. $ed affe&um & dile£fionem noftram , quam im Dei amorem & san&orum ejus babemur , omnimodò præferimu,. E, fícut Divimæ $cripturae libror, ipfar imagimer ob memoriam venerationis babemus , mofirae fiaej puritatem fervamte*. Sacri libri aliud non habènt officitim, quam fui lectione nos in Dei, Chrißi Domini , & Sanétorum ejus , quos invocemus & adore. mus , memoriam deducere , cujus officii caufa merentur & ipfi fuam venerationem : Aliud etiam officium non habent facræ imagines , utpotè libri indoétorum. Chriftum Dominum aüe Apoftolum Paulum in libro legentes do&i , non hunc, fed illum dulicè, iftum latricè adorant: Ità & indocti faciunt eorum imaginem videntes. Et hinc laudatæ Epiftolae fuffragans Sanaus Tharafius Patriarcha Conftantinopoiitanus facras imagines adferuit affeétuofo amore adorandas , ità tamen ut fidem ac latriam noßram in folum Deum ponamus. Et Euthymius Sardenfis Epifcopus , Lydiae Metropolita : Tota anima recipio facra* Icona* cum comveniemti homore, & falutatoria adoratione. Quia nempè fignum & fignificatum, quomodò in fubftantia , ità & in honore magnum habent ac habere debent intervallum. Et Alexandrini, Antiocheni , ac Hierofolymitani Patriarcharum dogmaticis ad Synodum litteris fuffragans Conftantinus Conftantienfis Epifcopus , Metropolita Cypriorum : Sufcipio & ampleéfor bomorabiliter faméfa , & vemerabiler imagine, , atque adorationem , quæ per latriam , id eff , Dco debitam fervitutem efficitur , fòli fuperfubffantiali & vivificae Trinitati impemdo . A&tio quarta legit quamdam San&i Maximi Abbatis & Martyris cum Theodofio Cæfareenfium in Bythinia Epifcopo difputationem, habentem haec verba : Unufquifque ipforum famé7a Evangelia , & pretiofam Crucem, & Iconam Dei & $alvatori* moffri Jefu Cbriffi, & Dominae moflrae, quæ eum gemuit, falutaverumt . Expofuit verò San&tus Patriarcha Tharafius. comfpiciamus fratrer, qualiter dixerit, QUIA SALUTAVERUNT: guod & po* bonort , affe&u facere debemur. Nam latria mofra ad umum Deum refertur. A&tio quinta ejeétas ab Imperatore Leone Ifauro facras imagines reftituit Ecclefiis , unam in medio pofitam adorans cum hifce exclamationibus. A faméfis Patribu r edo&i vemerabile , imagines falutamur. Ab eis duéfi adorationem , quae per homorem fit , eis impemdimur . Credemte, im umum Deum im Trinitate laudandum , bonorabile, imaginea

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

falutamus. Nos venerabiles icomas falutamur. His,

qui non falutant fam&at & venerabiles imagines , ematbema. A&io fexta legit & probavit doétiffimam conventiculi Iconoclaftici refutationem, habentem inter cætera . San&ar imagines chrifiami neque Deo, nominarumt , meque ut Diis defervierunt , neque ab illi, exfpe&ant Divinum judicium , neque foem falutis fùae in eis aliquando habuerunt, nif ad recordationem & momimem eas babenter , & amore circa earum principalia flagramter : Ha* & ampleavi funt , & bonoranter adoraverunt , non tamen IDivinae bis fervitutis vel cultui officium impendevunt, fed neque aliis quibuslibet rebus . Et infià Iconoclaftas, facras imagines ad idola abjicientes, graviter notat eadem refutatio , & pergit. Aullus chriftianorum homimum , qui fub cælo funt, imagini cultum fervituti, exhibuit : Pagama eft enim affa fabulatio , & daemonum adinventio , atque opus a&ionis Satbamicae. Periit boc Chrifti adventa. Servitus mumc im fpiritu & veritate eff. Diverfa autem, quae Deo exbibemtur, ad memoriam videlicet ejus & $an&orum ipfius , babet Ecclefia repofita: Σx quibus etiam imaginum eff fa&ura. Imagines funt ex fignis iftis, quibus Deum & San&os Ecclefia veneratur, & quæ congruo ut figna, nequaquam pari cum fignificatis, honore impartit. Habet tandem conclufio operis. Sentimur bomum & optimum effe , venerabilium imaginum poßtiomem im Ecclefia fieri, & fpiritualiter reduci per bas ad primcipalium fuorum memoriam, atque iffar propter eorumdem bonorificentiam & falutare & ample&i , ac debitam adorationem impendere. Sive ergò alicui fit falutationem gratum vocare , fve adovationem ; boc ipfum enim utrumque : Niß fortè quis adorationem, quae fecumdùm latriam exbibetur, dmtelligat. Alia emim eff baec, ut multipliciter •fenfum. Nec infamtia fathamica fit erga adoratio*em earum, meque formido imiquae fufpicionis babemr occafionem , quia facceffero imaginem falutatuvur , invenior latriam , quae im fpuritu eff , buic impendere. Abfit fufpicio baec . Porrò bi, qui dieumt imaginales formatiome* fufficere im commemorasionem tantùm babere, & mom etiam ad falutationem, uwum recipiemter , alterum reprobamter , per boc femi pravi , partimque mendace, & partim verace, demonfframtur , aliàs quidem vera comfitente, , & aliar depravamter. Et ô imfemftbilitatem borum. Divifa in partes adverfàs, folenni haerefeon more, fuit fe&ta Iconoclaffarum, feu fàcris imaginibus adverfantium . Poftrema ifta laudatæ refutationis verba impetunt mediam ac mollio. rem quamdam Erronum, qui Iconoclaftae vocari non poffunt , fa&tionem , admittentem facras imagines in Ecclefiis ftatui , verùm ad folam adfpicientium , indo&torum praefertim , inftru&tionem feu commemorationem , alienas ab omni veneratione , etiam falutatoria . Fundabant fe in quibufdam San&orum Patrum teftimoniis, praefertim litteris San&i Gregorii Magni ad Serenum Epifcopum Maffilienfem. Ad nor pervenit , quod Fratermitas veßra quofdam

[ocr errors]

imagines comfregit atque projecit . Et quidem zeCbriff. Lupi Oper. Tom. IIL

[blocks in formation]
[ocr errors]

imagines fub hac quafi excufatione, me adorari debuiffemt , confregerir. Et quidem quia eas adorari vetuiffer , omninò laudavimus ; fregiffe verò reprebemdimus . Dic Frater, à quo fa&um $acerdote aliquando auditum eff quod feciffi ? Si non aliud, ve! illud debuit te revocare , me defpe&is aliis fratribus folùm te fam&um & effe crederer fapientem. Aliud eff enim pi&uram adorare , aliud per pi&urae bifioriam quid ß adorandum addifcere. Nam quod legemtibus $criptura , boc idiotis praeftat pi&ura cermentibus : Quia im ipfa etiam ignorantes vtdent qui4 fequi debeamt , im ipfa legunt qui littera* mefciunt. Undè & praecipuè gentibus pro le&iome pi&ura eff. Quod magnoperè à te, qui inter gemtes babitas , attendi debuerat , me dùm re&o zelo incautè fuccenderir , ferocibus amimis fcandalum generarer. Frangi verò mom debuit , quod mom ad adorandum in EccleMìr , fed ad inffruendar folummodò mentes nefcientium fuit collocatum. Multis fuadere pergit hanc conclufionem. Et in Epiftola ad Secundinum

monachum, fibi imagines Sanétorum donari & L. 7. fq.

tranfmitti poftulantem. Valdè nobis tua poßulatio placuit, quia illum toto corde quaerit , cuju* imagimem prae oculi* babere defiderar , ut te vifio eorporali, quotidiana reddat exercitatum, & dùm piâuram illius vider, ad illum amimo inardefcat , cujus imaginem videre defiderar. Ab re mom facimur , f per vifibilia invifibilia demoxfframur. Jcio quod imagimem salvatori, nofiri mom ideò petit, ut quaf Deum colas, fed ob recordationem filii Dei in ejus amore recalefcar. Et mer quidem mom quaff amte Divimitatem ante illam profernimur, fed illum adoramur, quem per imaginem aut matum , aut paffum, fed & in throno fedemtem recordamur. Et dum mobis ipfa pi&ura, quaß $criptura , ad memoriam filium Dei reducit, amimum meffrum aut de refurre&ione letificat, aut de paffione demulcet. Ex fimilibus ergô perperàm intellectis Patrum teftimoniis quidam fatebantur imagines effe utiles, ac fru&uosè poni in Ecclefiis, verùm ad folam idiotarum inftru&ionem, adeòque nullam venerationem, ne quidem falutatoriam poffe illis impendi. Quem errorem pofteà refumpfere quidam Epifcopi Francorum. At certum eft San&um Gregorium ab illis non fuiffe intelle&um. Etenim in pofteriori ad Serenum Epiftola difertè damnat folam incompetentem imaginum adorationem. Aft quae ifta in• competentia ? Quidam populum Maffilienfem idololatricae fuperftitionis accufant , ac aequiparant Simoni mago, de quo in libro de haerefibus San&us Auguftinus: Jovem fe credi volebat, Mi• nervam verò quamdam meretricem $elemem , quam fibi fociam fcelerum fecerat, imaginefque & fuam & Z ejufdem

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »