Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

| Ui occafionem feu veriùs fu- | [ter arietarunt. Quivis Epifcopi fuae Provinciae
cum edicit haec ipfa Syno- | |aut Diœcefeos mores pofïùnt omninò editis Ca-
dus in fermone acclamato-| |nonibus corrigere ; at de Romana Ecclefia fta-
rio ad Imperatorem Juftinia-| |tuere , uti fuprà à Sanéto Bonifacio primo audi-
num fecundum . Quomiam | |vimus, nec ipfa Nicaena Synodus praefumpfit,
fav&ae & univerfaler duae Sy- | |ideòque haec, ejus non tantummodò humanos
| modi, in bac imperante & Dei | [lapfus, fed & re&iffimas atque Apoftolicas infti-

obfervatrice civitate congrega-| |tutiones arrodere & mordere aufa , nimiùm
ræ, una quidem temporibus Divae recordationis Ju- | |exorbitavit.
fimiami, altera verò fub piae memoriae Imperatore Occurrunt variae qnaeftiones. Prima eft , An
confantimo, Tuae Manfuetudimis Patre , ad pater-] [haec Synodus faéta fit fub laudato Agathone Pon-
declarandum fidei myfterium , facror canones me- | | tifice , ac de ejus mandato ? Etenim ità affirmant
quaquam confcripferam , ficut relique quatuor fam- | |San&us Nicephorus Patriarcha Conftantinopoli-
3ae univerfales Synodi , per quor populi quidem à | |tanus in duodecim capitum adversùm Iconocla-
deteriore & abje&iore vivendi ratione recedant , ad | [ftas libello, Leo fapiens Auguftus in fuis novel-
meliorem autem & altiorem vitam fe traducant. Et | [lis legibus Graeci, paffim omnes, adeò ut Cardi-
feptima Synodus in refutatione conventiculi Ico-| |nali Humberto, San&i Léonis noni Pontificis
noclaftici : Eidem ipß Patres, qui fub Conftan- I ! ad Conftantinum Monomachum Imperatorem
rino in fexta Synodo fueramt congregati, rursùm !Legato , dixerit id in faciem Nicetas Pe&oratus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cap. 33.

[ocr errors]

nones Romana huc ufque Ecclefia confirmarat. l | fecundum. Quocircà non tantùm Adrianus Pon-
Laudo folam Synodum fextam & primam : Aliae | | tifex, fed & omnis Gallicana ac Germanica Ec-
namque quatuor, quoniam aut fidem aut Cano-| |clefia agnovit hofce Canones effe opus Synodi
nes fine Romana licentia ftatuere attentarunt, | | fextae. Confentit San&tus Tharafius Patriarcha,
Pomanam Ecclefiam ac Rempublicam crudeli-| | Romanæ Ecclefiae infigniter addiétus, in litteris

[ocr errors]
[graphic]

ad alios tres Graecorum Patriarchas , le&tis ac pro• batis in eadem feptima Synodo. San&ae fextæ $ymodi cum omnibus dogmatibus , quæ legaliter ac Divimitù , ab ea promulgata fumt , etiam depromptor Camome* recipio. Nominatim jam diétum de piótura Agni . Et quia Cardinalis Humberti tempore eos probare & fervare recufabat Romana Ecclefia, habebant Graeci fchifmatici nos Latinos pro Canonum à generali Synodo editorum , & à fede Petri confirmatorum , damnatis prævaricatoribus. Refpondeo tamen cum eodem Cardinali Humberto. Nom mirum, f Agathoni Papæ & faméfi* Patribu* fextae $ymodi veffra imputetit deliramenta , & quae aut corrupiffi, aut finxiffi* Capitula , cùm etiam ipfi Domino Jefu & Apoflolis ejus imputetis figmemta. Undè mos fcientes fextam Synodum ad defruemdam haereffm Graecorum Monothelitarum , mom autem ad tradendum Romanis mova* imffitutiones comgregatam , Capitula , quae mobij fub ejus aué?oritate opponitir , omninò refutamur , quia prima & Apofolica Sedes mec aliquamdo ea accepit, mec obfervat , quia aut funt mulla , aut , ut vobis libuit , depravata funt. Et infrà. De Papa Agathome omninò fcimur , quia mec fextae Jynodo per feipfum præfedit, mec aliquibus ejus Capituli, fubfcripfit , mifi quæ pronmulgata fuerumt adversùm Momot5elitarum baerefim. Vo* videte, umdè baec , quæ proponitir , babeatis , quia Romama Ecclefit talia ba&femùs ignoravit. Confonat Anaftafius Bibliothecarius in feptimæ Synodi ad Joannem o&tavum Pontificem præfatione. Eofdem Patres Regula , illa , Graeci promulgaffe perhibemt, qui in fèxta $ymodo fumt invemti : $ed hoc mullij probare certis poffunt imdiciir. Et in oétavæ Synodi ad Adrianum fecundum Pontificem præfatione. Graeci & alia offemdumt Regulavum mumerofa & præfumptuofa fatis capitula , prifcae traditioni penè omnia valdè contraria , quae à fexta falsò perb;bent $ynodo promulgata , cùm fexta Synodus mullam protulerit praeter fidei regu/am ; fed quas ejus affeveramt regular, longè pof? fèxtam $ymodum apud ipfo , confíat peme* fe , privatimque deprompta r. Et ipfa temporis ratio mendacium convincit. Etenim haec ipfa Synodus in variis Canonibus affirmat fe conveniffe indiétione quinta, anno mundi fexies millefimocentefimo decimo,qui fuitChrifti Domini fexcentefimus nonagefimus fecundus, Sergii primi Pontificis quintus, o&avus Juftiniani fecundi Augufti. At verò fexta Synodus finita fuit anno Domini fèxcentefimo o&uagefimo primo , Conftantini Pogonati Augufti , qui hujus Juftiniani fuit pater , quarto decimo, Agathonis, inter quem & laudatum Sergium federunt quatuor Pontifices, quinto. Quocircà fædè errat Regino Prumienfis monafterii Abbas, Synodum hanc in annum fexcentefimum duodecimum detrudens . Manifeftum errorem continent hæc verba Sanéti Tharafii Patriarchæ Conftantinopolitani in feptima Synodo: Poff quatuor aut quinque à fexta Synodo annor iidem ipff Patrer convemiemter fub Juffimiano , filio Comflamtimi, praeAgnator Canones expofuerunt ; & memo dubitet de ilJir. Errat & Theophanes inter fextam Synodum & hanc præfentem volens interceffiffe annos viCbriff. Lupi Oper. Tom. III.

[merged small][ocr errors]

ex toto apud Latino* mament imcognitae, quia nec imterpretatae : $ed mec in cæterarum Patriarcbalium fedium, licèt graeca lingua utamtur , reperiuntur arcbivir. Nimirùm quia mulla earum , cùm ederemtur, aut promulgams , aut comfemtiemr , aut faltem praefemr invemta eff. Lucidè dicit Patriarchas iftos ne quidem per Legatos interfuiffe. Etenim fub barbaro ac infidelis Saracenorum jugo omnes cum fubditis Ecclefiis tunc captivi gemebant. Hinc de Graecis, eofdem utrique Synodo Epifcopos adfuiffe affeverantibus , reétè addit Anaftafius : Hoc mullij probare poffumt certi* imdiciis . Aliqui tamen , nempe quadraginta tres , fuere eidem : At ex tantillo numero duæ grandes Synodi nequeunt confundi in unam . Tertia quaeftio eft , An hæc Synodus fuerit poftulata per Juftinianum Principem à Sergio Pontifice, atque ipfe ad illam ex avito Ecclefiae more invitatus ? Refpondeo fuiffè . Demonftrant illud haec verba in fubfcriptionum capite: Locus fan&iffimi Papae Romami . Norant quippè Graecorum & Epifcopi & Auguftus vetuftum Chriftianorum Canonem, ex quo adversùs Diofcorum Patriarcham Alexandrinum Lucentius Efculanus Epifcopus ac San&ti Papæ Leonis Legatus dixit ad gloriofiffimos judices in Synodo Chalcedonenfi. Cùm perfonam judicamdi mom baberet , praefumpfit , & $ynodum aufus eff facere fime au&oritate $edir Apofo/icae , quod mumquam licuit , mumquam faéfum eß. Quoniam igitur neque advenire, neque vicarios Præfides legare voluit Sergius , illi Regia Juftiniani fecundi auétoritate fulti fecere conventum , quomodò ipforum olim fub Juftiniano primo Majores, Pontifice invito, fecerant Synodum quintam. Sperabant Sergium, uti & Vigilio Pontifici evenerat, aut precibus aut terroribus , poftmodùm fubfecutis & mox edicendis, ad a&uum fuorum comprobationem & fubfcriptionem fore compellendum . Hinc ejus fubfcriptioni primum Iocum in fynodalibus tomis feu inftrumentis refervarunt. Quarta quaeftio eft , An huic Synodo adfuerit Legatio Apoftolica ? Refpondeo adfuiffè. Etenim Bafilius Gortynenfium Epifcopus &c Cretenfium Metropolita feipfum fubfcribit cum hoc titulo : Locum tenemr totius $ynodi faméfae Ecclefiae Romamae. Scio titulum hunc , tamquam à Graecis adjeétum , fuppofitionis & mendacii à quibufdam argui: Aft ego ducentos & ampliùs Y Epifeo

[ocr errors]

Epifcopos credere non poffum fuiffe adeò effrontes, & aufos fynodaliter mentiri. Eos inter fuere viri probi , do&ti , fan&i. Et titulum illum jn vita Sergii primi Pontificis omninò confirmat Anaftafius Bibliothecarius: Hujus Pomtifici* temporibus Juffimiamur Imperator comcilium im Regia urbe fieri juffit, quò & Legati Sedis Apoftolicæ comvenerant , & decepti fubfcripferamt . Eadem in dignitate etiam fextæ Synodo adfuerat idem Bafilius. Ad præfentem itaque Synodum invitatus Sergius fuæ Diœcefeos Epifcopos fynodaliter confuluit , & ad Principem mifit Legatos, qui vice fila Synodum, non facerent, fed fufpenderent ac impedirent . Ne à Græcis ad praefidendum compellerentur , eos , non fuæ fedis ac perfonae Vicarios ac Legatos fecit , fed fuae dumtaxat Synodi Patriarchalis. Audiamus hìc nugas Theodori Balfamonis , Antiochenorum fchifmaticorum Patriarchæ, in commentariis Nomo-Canonis Photiani. Symodo , quae im magni Palatii trullo congregata eff, aderamt Baßlius Gortymae, Cretae infulae Metropoli r, Epifcopur , & quidam Ravemmæ Epifcopur , totius $ymodi Romamae Eccleffae vicem geremter . Et mom folùm ipff, fed & qui tùm eramt Papæ Legati, Theffalonicemfir , Sardimiemffi , Heracleamur im Thracia, €* Corintbius Epifcopi. Jumt autem Legati, qui à facie dicuntur, qui etiam particularem babemt jurifdi&ionem , ut offenditur ex fecumdo titulo quinti libri imperialir . Errat variè. Primò , Ravennæ Metropolitam Synodo adfuiffe . Difertè enim habet fubfcriptionum tomus: Locus Epifcopi Ravemmatis , utique abfentis. Bafilii proindè collega , quoniam plures Legatos Synodo adfuiffe dicit Anaftafius, fuerit Romanus Apocrifarius , quem tunc fuiffe Conftantinopoli oftendit Juftiniani Augufti ad Joannem feptimum Pontificem Epiftola, fextae Synodi adversùm tunc repullu1antes rebelles confirmatrix. Secundò errat Balfamon Heracleenfem in Thracia Epifcopum fuiffe Romanae Sedis Legatum à facie, feu gentis fuae Vicarium Apoftolicum, noftra hodie phrafi Legatum natum. Ille enim fuit Europae Metropolita, ac Thracicæ Diœcefeos Primas : Numquam fpeétavit ad Romanum Patriarchatum. Sed neque Corinthius, licèt Metropolita Illyricianus , fuit ejufmodi Legatus aut Praefeétus. Balfamonem decepit Stephani Corinthiorum Epifcopi in fexta Synodo titulus: Legatur Apofiolicæ Sedis antiquæ Romae. Tertius error eft, quod ejufmodi Legati potuerint Synodo generali praefidere. Sed neque Theffàlonicenfis fuit in hac Synodo, haud dubiè à Sergio Pontifice prohibi

14. Epim, tus, uti olim etiam ad Joannis quarti Conftanti

[ocr errors]

nopolitani Epifcopi profanas Synodos comparere fuerat à San&o Gregorio Magno prohibitus Eufebius Epifcopus Theffalonicenfis. Quinta quæftio eft, Quis fuerit hujus Synodi Praefes , quis locus, quot Canones, quod nomen ? Ad primum refpondeo Praefidentiam à quibuflam adfcribi Paulo tertio Patriarchæ Conftantinopolitano , quem Sanétus Nicephorus Patriarcha adfirmat è laico promotum . At veriùs eß fuifTe ejus fuccefforem Callinicum , hominem Latinæ Ecclefiae penitùs adverfarium ,

aptumque hujufmodi tragœdiis . Eum quippè proximo ante Synodum anno conftat Paulo defunéto fucceffiffe. Malum confilium confultori peffimum: Poftmodùm enim à Juftiniano Augufto , quem ad hanc Pfeudo-Synodum faciendam feduxerat , fuit excaecatus , fede ejeétus, relegatus , Romam miffus caftigandus , Ejus, ut viri infamis , nomen exiftimem erafum à pofterioribus Synodi patronis, ac intrufum nomen Pauli. Fuit id fatis facile: Nam fuprà audivimus Synodi hujus Canones & A&ta tempore Anaftafii Bibliothecarii necdum fuiße indita archivis fedium Patriarchalium, nec translata in linguam Latinam. Ad quartum refpondeo hanc Synodum paffim vocari Erraticam Trullanam. Vocatur Trullana à loco fuae celebrationis , quem Theodorus Balfamon reétè dicit fuiffe Trullum magni palatii. Errant igitur, qui habitam volunt in magnae Ecclefiae Trullo. Quid verò fit Trullus, docet nos in vita Sergii primi Pontificis Anaftafius Bibliothecarius , agens de Ecclefia Romana San&orum Cofmæ & Damiani : Trullum Ecclef.e Sergius Pontifex fuff, cbartir plumbei, cooperuit. Eft turritæ concamerationis fpecies, quam nos Belgae lucernam, cuppulam Itali appellant. Ibidem fexta Synodus fuerat celebrata. Et ità refponfum eft etiam ad fecundum. Hæc porrò Synodus vocatur Erratica à variis ejus partim erroribus , partim aufibus temerariis, fuprà abundè demonftratis. Marianus Scotus addit effe haereticam. Nec fine caufa . Etenim primus Canon dati aut accepti apud hærefin baptifmatis iterationem affirmat effè rem non firmi dogmatis , fed variabilis difpenfationis & confuetudinis, quod tunc pridem ab omni Ecclefia erat de hærefi damnatum. Ad tertium refpondeo effe Canones centum & duos. Ità difertè adfirmant San&tus Tharafius Patriarcha Conftantinopolitanüs , feptima Synodus in refutatione conventus Iconoclaftici , Photius in Nomo - Canone, & incogniti apud Chriftophorum Juftellum au&oris libellus fynodicus. Neque ideò errat Cardinalis Baronius , adferens fuiße centum & tres: Ejus enim codex, uti de Nicænis Canonibus etiam Ruffinus fecit, poffit unum fuiffe partitus in duos. Addit in vitis Sergii primi ac Joannis feptimi Pontificum Anaftafius Bibliothecarius eos im fex tomir fuiffe defcriptor , à tribus Patriarchis , Alexandrino, conflantinopolitamo, ac Antiocheno, & cæteris Præfulibus , qui in tempore illo convenerant , fubfcriptor, miffofque im Romanam urbem ad confirmamdum, vel im fuperiori loco fubfcribemdum â Sergio Pontifice, capite omnium $acerdotum. Haec verba , Qui illo tempore convenerant , ad folos Præfules referri oportet , non ad Patriarchas, quos idem Anaflafius fuprà adfirmavit Synodo non adfuiffe. Rogati poflmodùm fubfcripferant , quomodò faétum & à multis ad Synodum Sardicenfem • Et charta Romam miffâ videtur Hierofolymitanum non habuiffe fubfcriptum. Alios infuper nævos habuit eadem Synodus.' Primò , Juftinianus Auguftus, temeritate ufque huc apud Ecclefias inaudita, fubfcribit ante. omnes Patriarchas: Etiam ante locum fervatum - fubfcri

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fubfcriptioni Pontificis Romani , Deindè Patriarcha Hierofolymitanus fubfcribit ante Antiochenum : Utique ex vanitate in Ephefina Synodo à Juvenali Hierofolymae Epifcopo praetenfâ, refutata autem à San&to Pontifice Leone Magno. Sebafta primæ Armeniæ Metropolis femper fuit ih negotiis Ecclefiafticis: Et tamen ejus Epifcopus Leontius fcribit fe fecundae Armeniae Metropolitam. Utique ex novella lege Juftiniani Augufti, Armeniam olim dumtaxat duplicem dividentis in quatuor, & primam jubentis effe fecundam. Verùm enim verò addidit lex. Quae ad $acerdotia fpe&ant , ea volumus in priffima remanere forma, megotio ipfo meque circa jur metropoliticum, meque circa Ordimatiomer , vel mutationem vel movationem fufcipiente; fed priùs ordimatis munc quoque autboritatem obtinentibus , & prioribut item Metropolitamir im fuo permamentibus ordine , ut quantùm ad ipfa nihil pemitùs immovetur. Leontius itaque fcribere fe debuit Metropolitam primae Armeniae, quomodò fextae Synodo fefe fubfcripferat ejus anteceffor Theodorus. Nam & Cyprianus Claudiopolitanus Epifcopus fefe ibidem fcribit Honoriadis Metropolitam : Quod nempe etiam Honorias Provincia quoad folas res civiles per eumdem Juflinianum effet deftru&a, ac in avita Bythiniæ & Papblagoniæ partes reda&a. Sexta quaeftio eft, An Sergius Pontifex hanc Synodum confirmarit ? Breviter ac eleganter refpondet Regino Abbas Prumienfis. Juffiniaamus 4ugu/fur $ergium Pomtificem , quia im errorem illius $ymodi, quam conßantimopoli fecerat, favere & fubfcribere noluit, miffo Zacharia Proto $patario fuo, Confantinopolim deportari juffit , fed militibus repugnantibur juffa Primcipi, perficere non potuit. Addit Marianus Scotus Zachariam ignominiosè fuiffe urbe eje&um . Tra&are Sergium parabat Juftinianus fecundus, quomodò Vigilium Portificem à primo Juftiniano tra&atum fuprà oftendimus. Rei feriem, Proto-Spatharii in urbe violentias, ac Romani populi pro Pontifice ze!um latè in libro Pontificali exponit Anaftafius IBibliothecarius. Verùm Divinæ providentiae jufti oculi non dormiunt. Pergit enim laudatus Marianus: Juffimiamur ob culpam perfidiae regni g/oria privatur, exul feceffit in Pontum. Exponit fuprà memoratus libellus fynodicus: Leontiùs imperium invafit , & Juffinianum abfciffi, maribus Cherfonem relegavit . Adjungit Anaftafius. sic

Ecclefa Dei imperturbata cum fuo Praefule, cbriffo.

favente, fervata eff. Nullus enim umquam Chriftianus Princeps in Romanam Ecclefiam aut ejus Epifcopum excéffit, quin Divinitùs luerit per graviffimas calamitates. Etiam relegatus ac truncatus Juftinianus duriffima, at non penitùs infru&uosè, eft paffus. Etenim recepto poftmodùm gloriosè imperio, fecit quod in vita Joannis feptimi Pontificis fcrihit laudatus Anaftafius. Illico ut palatium ingref fu* eff , propriumque adeptus imperium, tomo;, 4uor anteà fub Domino Sergio Apoflolicae memoriae Aomtjfice Romam direxerat, in quibus diverfa caAitula , Romamae Ecclefiae contraria, fcripta inerant, per duor Metropolitamor Epifcopor demandavit, dirjgem* per for & $acram, per quam Joannem feCbriff. Lupi Oper. Tom. III.

ptimum Pontificem conjuravit ae adhortatur eff, u* Apoftolicae Ecclefiae Concilium aggregaret , & quaeque ei vifa effemt ffabiliret , & quae adverfa , remuendo excluderet. Addidit & infignes illas litteras, fextae , poft quam exftant, Synodi confirmatrices. Sed Pomtifex bumama fragilitate timidu* bor nequaquam tomor emendam per fuprafator Metropolitas direxit ad Principem, poß quae mom diu in bac vita duravit. Eum Anaftafius arguit, quod noluerit cribrare Canones, & triticum à palea feparare. Nec fine fundamento. Verè enim de hac Synodo ait addu&us libellus fynodicus : Omiffor in quinta & fexta Synodo Camomer edidit , & ab ommi Graeca , id eft , gentili, atque judaica , quin & baeretica traditione Ecclefiar purgavit. Habet bona mixta malis : Et utile ab inutili non vitiatur. Potuerat feparari. Septima quaeftio eft , An iftam feparationem Romana Ecclefia tandem fecerit ? Pro parte negativa facit Anaftafius Bibliothecarius in o&tavæ Synodi ad Adrianum fecundum Pontificem praefatione, dicens Graecos ex familiari gentis vitio paffim Latinae Ecclefiae obtrudere adulterinos & reprobos Canones, eofque inter effe haec praefentia Capitula, praefumptuofa , prifcae traditioni penè omnia valdè contraria , fextae Synodi falsò ac perperàm adfcripta. }

nopolitanus. Quidam ignoratione lamguenter fcamdalizamtur in bor camomer , afferenter , Putar fextae Jynodi funt ? Cognofcant autem, qui hujufmodi funt, quod fan&a & magna fexta Jynodus fub Comffantimo fuerit celebrata , contra illor, qui umam dicebant operationem & volumtatem in Cbriffo , im qua baereticit amatbematizati , & orthodoxa explamata fide , domum reverfi fumt quarto dechno ammo comffamtimi. Ergo poß quatuor ßve quimque ammo* iidem ipfi Patre* conveniemter fub Juffimiamo , filio Conffamtimi, praefígnatos Canones expofuerunt , & memo dubitet de illir. Illi enim , qui fubfcripferunt fub Conffantimo, ipß & fub Juffimiano praefenti chartae fubfcripfèrumt, ità ut boc mamifeffum fit ex eorum propriae mamur Scripturæ immutabili fimilitudine . Oportebat emim eor , qui $ynodum umiverfalem præfentaveramt, etiam camome* Ecclefiaßicor exponere. Et laudatus Anaftafius in Synodi feptimæ ad Joannem o£tavum praefatione, quæ o&tavae Synodi præfatione, utpotè fcripta ad Adrianum fecundum, proximum Joannis praecefforem , eft pofterior. Apofolatu veffro decermente, mom folor quinquagimta prjeres Apoftolorum Camomes Ecclefia recipit , fed ommer eorum, utpotè $piritur $an&i tubarum . Quin & omnium omninò probabilium Patrum & fan&orum Conciliorum regular & imffitutiome * admittit, illar dumtaxat, quae nec re&ae fidei , nec probi* moribur obviamt, fed mec fedi, Romamae decretis ad modicunì quid refultant, quin potiùs adverfario*, id eff, baereticor potenter impugnant Ergo ragulas , quas Graeci à fèxta Jynodo perhibent editar , ità in hac $ymodo primcipalis $edes admittit, ut mullatenùr ex bis illae recipiamtur, quæ prioribur Camonibus , va! decretis famé?orum bijur Sedis Pontificum, aut cerbomi1 moribus invemiumt adverfe. Quamvir omme* ba&enùs ex toto mameamt apud Latinor imcognj

[ocr errors]

Partem antem adfirmativam fuadet in feptima Aa. ,. Synodo Sanótus Tharafius Patriarcha Conftanti- F. 48i.

[ocr errors]

eae, quia mec interpretatae. Anaftafii au&oritas eft omninô irrefragabilis, ideòque de Joannis o&avi Pontificis Synodo non eft ambigendum. Fuit Synodus Trecenfis, de qua Flodoardus in hiftoria Ecclefiae Remenfis. Hincmarus Remenfium Archi-Epifcopus fcribit Apologiam pro fe contra eor, qui calumniati funt illum apud Joannem Papam , qui $ynodum habuit Trecit , quibu, & im Symodo refpondit tumc pro tempore, afferem, fe decretales Epißolai Pontificum Romanorum venerabiliter fufcipere atque temere , cùm calumnlaremtur inimici bar eum molle ad auâoritatem recipere. Romanorum Pontificum, Nicæna Synodo priorum, funt iflae Epiftolae, per Ifidorum Mercatorem Hifpanum delatæ in Galliam aut Germaniam , à Riculfo Moguntino Epifcopo fparfae per omnem Franciam, ab Hincmaro Laudunenfi Epifcopo, Nicolao primo Pontifice adftipulante, defenfae , ab Hincmaro autem Remenfium Archi-Epifcopo , viro emun&tarum narium, de fuppofitione & fiétionis vitio impugnatæ. Hac de re, ut gravi crimine , apud Synodum Trecenfem delatus eft idem Archi-Epifcopus, atque hac occafione Joannes o&avus Pontifex non iftas folummodò Epiftolas , fed quofvis Canones, etiam vulgares Apoftolicos & praefentes Trullanos, juffit fynodaliter examinari. Oaava quæftio eft, An hic primùm Pontifex triticum à palea in hifce Canonibus difcreverit, difcretumque probarit ? Refpondeo id dudùm anteà fa&um videri à Conftantino Papa , de quo laudatus Anaftafius in libro Pontificali. Imperaro, Jufiiniamus fecundus mifit $acram ad Comftanti: num Pontificem, per quam juffit eum ad Regiam adfeendere urbem. Principi obtemperans Pontifex Σum Niceta Sylvae Candidae, Georgio Portuenfi Epifcopo, & multis Romanæ Ecclefiae Clericis Conßantinopolim omninò acceffit, fumma reverentia, obedientia, ac folennitate acceptus. Augufius enim chriftiamiffimus cum regno in capite fefe profiravit, pedes ofculans Pontificir. Adeò imperitè noftri hodie , Calyiniftae ofculum iftud, quod ipfi pedibus magni Turcæ non erubefcunt impendere, novitatis ac idololatricæ fuperftitioni§ accufant.. Nempè eorum eft regula : Turca magis , quam Papa placet . Pergit Anaftafius. DiE Dominico Papa Miffar Imperatori fecit » & com„umicam, Princeps ab ejus manibus proque fui* deli&,, ut deprecaretur, Pomtificem poffulam* , omnia -privilegia Ecclefe innovavit , atque fan&iffimum $papam; ad propria reverti abfolvit. Horum omniúm caufam edicit idem Anaftafius in vita Gregorii fecundi Pontificis . Gregorius , Romanae jÉçelefiæ tum Diaconus, cum viro $an&o Conftanquao Pontifice ad Regiam profeâus eff urbem , atque à Jußiniano Principe imquifitus de quibufaam Capitulir, áptima refponfione unamquamque folvit quaeffiomem. Juftinianus ergò pendentem præfentium Cano£um quaeftionem finiri volens, quod à Joanne ' feptimo poftularat » tandem à Conftantino Ponçíáce obtinuit, ideòque omnia Romanae Ecclefíæ privilegia novis Edi&is confirmavit : Antiquum praefèrtim Canonem, vetantem fineRomani Epifcopi licentia fieri generalem Synodum , & ut nullâ etiam legitimè adunata praefumat de

Romana Ecclefia quidquam definire . Nam & anteà reftituerat eamdem Ecclefiam adversùs repullulantem autocephaliam ac rebellionem ArchiEpifcoporum Ravennatum. Ifthaec Apoftolica confirmatio San&o Tharafio Patriarchae , feptimæ Synodo , ac Adriano primo Pontifici fundamentum dedit tam gloriosè hifce Canonibus atteftandi. Attamen Pontifex Adrianus probat folos jure , Divinitùs , fideliter, orthodoxè promulgatos. Septima verò Synodus omnes omninò & laudat & confirmat in primo fuo Canone: Divimor camome* amplexabiliter teneamur, qui à fex fan&is generalibus $ynodir promulgati fumt. Quocircà exiftimantes hanc confirmationem authenticam ac irrefragabilem , omninò labuntur : Nam & feptimæ Synodi Canones omnes, Romana Ecclefia numquam confirmavit. Et hinc praefentium Cahonum per Conftantinum Papam fa&ta confirmatio manfit incognita non folùm apud Romanam, fed & apud caeteras, Conftantinopolitana excepta, Patriar. chales Ecclefias, ideòque per Joannem o&avum & Synodum Tricaffinam opus habuit innovari. Dolendum eft Gregorii fecundi Pontificis optimam de fingulis hifce Capitulis refponfionem aut latere aut periiffe. Etenim Joannis o&tavi difcretio fuit dumtaxàt generica , adeòque etiam poft illam noftri Canones manferunt in fua obfcuritate, nequidem dudùm poft translati in linguam Latinam . Francifcus Suares in tomo fecundo commentariorum in tertiam Sanéti Thomae partem, quò Chrifti Domini noftri fecundinas expugnet, hofce Canones vult effe magnae auétofitätis, & addit. Laurentius Surius advertit fepti- P? 13. mam Synodum , & Floremtinam , & Adriamum ac ect. x. Michaelem fummor Pomtifices borum camomum au&oritate fuiffe ufor. Synodi Florentinæ locum reperire necdum potui, & ignoro Michaelem Pontificem : Nullus enim fuit iftius nominis. Eis tamen ufus eft Xixtus quintus Pontifex in Con~ ftitutione adversùm procurantes abortum: Non Conftit. immeritâ im fexta Synodo confantinopolitana fam-* citum ef?, ut perfomae, quae dant abortionem faciemtia medicamenta , & quae fletur mecantia venena accipiunt, bomicidæ paemir fubjiciantur. Eft è noftris Canonibus nonagefimus primus. Nona quaeftio eft , An Conftantinus Pontifex reverà horum Canonum difcretionem fecerit , folofque Romanis dogmatibus aut moribus non adverfos confirmarit? Ratio dubitandi eft au&toritas Adriani primi Pontificis, laudantis & probantis etiam Canonem o&tuagefimum fecundum, editum adversùs Chrifti Domini imagines in forma legalis Agni, quem Romanis contrariari moribus eft abundè in Scholiis oftenfum . Eumdem laudant feptima Synodus, Sanétus Thara• fius, ac in duodecim capitum adversùs Iconocla{}as libello San&us Nicephorus Patriarcha Conftantinopolitanus, Romanæ fidei atque auétoritatis Defenfor infignis. Refpondeo Canonem iftum à Conftantino Pontifice nequaquam fuiffe admiffum. Abundè id fuprà eft demonftratum. Etenim fuæ pi&urae ac moris adeò tenax manfit femper Latina Ecclefia, ut etiam in finiftra Epifcoporum Pontificali

« VorigeDoorgaan »