Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ingreffu Eeclefiæ privetur. Quod decretum in libro fuo Pœnitentiali laudat Gregorius tertius Pontifex , additque quarumdam apud nos Latinos gentium Canonem contrarium : Mulieret menftruo tempore Ecclefiam mom intremt , quod ß praefumpferimt , tres hebdomadas paeniteant. Apud plures tamen prævaluit Gregorii Magni decretum. Et hinc Graeci fchifmatici nos , quafi Dionyfius Alexandrinus Latinæ Ecclefiae potuerit praefcribe

re , arguunt ut Canonum prævaricatores. At laudabilis eft mos uterque , habuitque fuas rationes. Ex illis praefens, quem omninò probamus, Canon homines conjugatos vetat habitare in Ecclefiis, aut vicinis catechumenorum aedibus : Quin immò etiam in noftris cæmeteriis nulla poffit effe laicorum habitatio . Nam per omnem voluntarium, etiam conjugalem, effluxum Ecclefia atque caemeterium profanantur.

C A N O N XCVIII.

- Uli alteri defponfam mulierem eo adhuc vivo , cui defponfata eft, in nuptiarum ducit focietatem , adulterii crimini fubjiciatur.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

\ Orrò hoc quoque in Armeniorum regione fieri didicimus , quod quidam intus in facris altaribus carnium membra coquentes fru

fta offerunt , Sacerdotibus judaicè diftribuentes .

uocircà Eccle

fiam immaculatam fervantes , fíatuimus nulli licere Sacerdoti feparata

carnium membra ab offerentibus accipere , fed iis fint contenti ,

quae

offérenti vifa fuerint , ejufmodi oblátioné fa&a extra Ecclefiam. Si

quis autem hoc non fecérit , fegregetur.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Rmeniorum errorem latiùs exponit Sanétus Nicon monachus in libello de peffimorum Armeniorum peffima religione • 4rmenii omnia ferè , quæ funt abolita , legalia adhuc pergunt. `Agnum emim magno Dominico , die Pafchali, facrificant, & limima inungunt, & eju* offa comburentef fervant cimerem cum fanguine in ßgnum expiaaiomi, : Et velum ante altare fatuumt , & ttntinnabula ipfi vel altari appendumt. Quim etiam pro mortui; ovium & boum facrificia peragunt , mec defunâum aliter fervandum exiffimant, nifi tertii*, & vicemi* , c* quádragefimis ejus diebus ejufmodi facrificia peraáa fuerint . Antequam autem bujufmodi facrificia perågantur, fal benedicentes damt beftiis in nutriìmentum , & fuper earum etiam capita dicunt quaf* aam orationes , & eas ma&ant. Hæc autem facrificia nominamt matalitia. $i quis autem aliquid borum negarit , eum amatbematizant . Agni Pafchalis , & aliarum item carnium benedi&ionem, uti & plures ritus alios, laudatam in Ordine Romano, à San&o Gregorio Magno & Apoftolica Sede Armenii acceperunt: iftum autem Judaicum de Agno abufum partim à Jacobitis, partim à quibufdam Latinis Ecclefiis, de quibus in opere de Cap. j8, rebus Ecclefiafticis Walafridus Strabo. Quorumadam fimplicium error , de Judaicarum fuperffitioaum femimario matur , & ad moffra ufque tempora

[ocr errors]

gna parte fapiemtum ßudio compreffus eff. Et fcubi adbuc perniciofum hujus peffi* germem revirefcere fuerit comprobatum , mucrone fpiritali radicitü, ef* amputamdum. Illum dico errorem , quo quidam Agni carnes in Pafcbate juxta vel fub altari pomemter benedi&ione propria comfecrabamt , & im ipfa Refurre&iomi* die ante caeteror corporaler cibor de ipfí, carnibus percipiebant.Cujus benedi&iomis ferier adbuc à multi* babetur. Et hunc quorumdam imperitorum Sacerdotum exceffum omni Latinæ Ecclefie per calumniam impofuit Photius fchifmaticus,uti in litteris _ . adGallicanos Epifcopos queritur Nicolaus primus: Epift.7o. Mentiuntur Photiani mor Agnum in Pafcha , more Judæorum , fuper altare pariter cum Domimico corpore benedicere & offerre. Et in alia appendicis Epi• ftola . Quod fuper altare unà cum corpore Cbriffi offeratur Agnus tempore Pafchatis , ef mamife/fa calumnia. Nam & illi imperiti Sacerdotes non fupra , fed juxta, aut infra altare Agnum benedicebant. Et nequaquam benedi&ione facrificatiwa. Præcipuam igitur fui abufus partem Armenii acceperunt à Jacobitis, quos in multis judaiza£ ** *** fe , & iftud à Saracenis didiciffe , teftatur Jacobus à Vitriaco. Addit & caufam tot ab hac Synodo Canonum adversùm Armenios. Inter Armenio; & Græcos funt inexorabiles difcordiæ, & c,;, ,, diffemfiomer implacabiler , & invicem alii aliorum ritus & imffituta deteffantur. Hinc illi femper cum Latinis , quàm Graecis inire maluerunt paéta

[ocr errors]

unionis.

[ocr errors]

Culi tui reóta adfpiciant , & omni cuftodia ferva cor tuum , O jubet fapientia. Corporis enim fenfus fua facilè in animam ,

effundunt. Pi&uras ergò , quæ oculos præftringunt , five in . tabulis , five quovis alio nodo fiant , & mentem corrumpunt , & ad turpium voluptatum movent incendia , nullo modo deinceps exprimi jubemus . Si quis autem hoc facere aggreffus fuerit , deponatur.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Orpus Chrifti & templum , hominem ad imaginem Dei creatum , divinus magna voce appellat Apoftolus . Omnem ergò fenfibilem creaturam fuperans , is qui falutari paffione coeleftem dignitatem eft affecutus , Chriftum bibens vel comedens æternæ vitae adaptatur , animam & corpus Divinæ gratiæ participatione fan&ificans . Quare fi quis immaculati corporis in fynaxis tempore effè . particeps voluerit , & offerre fe ad communionem , manus in crucis formam figurans fic accedat , & gratiæ communionem accipiat . Eos enim qui ex auro , vel ex alia materia quædam loco manus receptacula efficiunt ad divini muneris fufceptionem , & per ipfa immaculatam communionem recipiunt , minimè admittimus , ut qui inanimatam fubje&amque materiam Dei imagini præferant . Si quis autem , deprehenfus fuerit immaculatam communionem iis impertiens , qui ejufmodi receptacula afferunt , & ipfe fegregetur , & is qui affert .

[ocr errors]

Aicis communicantibus Euchariftia olim da- batur in manus. Et viris & fæminis. Hinc enim adversùm quofdam fideles artifices, idola pro gentilibus effigiantes, exclamat & gemit in libro de idololatria Tertullianus. Mamur idolorum matres in precibus attolli ad Deum: Ea* maamur admoveri corpori Domimi , quae daemomiir corpora comferumt. Effe ait manus Dominici corporis fcandalizatrices , ideòque ex Domini mandato praecidendas . Et in libro de Baptifmo laudat lNeophytos, quod de facro fonte egreffi aperiant apud matrem Ecclefiam cum fratribus primas ma1mur , utique ad accipiendam Euchariftiam. Et hìnc in canonica ad Bafilidem Epifcopum Epifkola fcribit San&us Dionyfius Patriarcha Ale

xandrinus fæminas menftruatas non pofTe facram]

menfam accedere , aut Domini corpus attingere.
IExponit in litteris ad Xixtum fecundum Pontifi-
cem , apud Eufebii Caefareenfis Ecclefiafticam
1 iftoriam exftantibus, afferensà fidelibus porrigi
*mamus ad fanéìum ìftud alimemtum capeffemdum.
Apud eamdem hiftoriam fcribit ad Fabium An-
tiochiæ Patriarcham San&us Cornelius Pontifex
de Novatiano Anti-Papa , quod Euchariftiam
dans manus accipientis apprehenderet, eumque
ad faciendam fibi juratam profeflionem fa-
crilegè compelleret. Et de Macedonio , Aria-

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Helenopolitani. Patrum ac Synodorum teftimo-
nia ejufmodi habemus longè plura , proindèque
in litteris ad Urbanum o&avum Pontificem,
apud Clementem Galanum exftantibus, Petrus
Avitabolis , Clericus Theatinus , inter Geor-
gianorum errores malè numerat, Quod Euchari-
fliam â Sacerdote celebrante recipiant im propriis ma-
mibus , & ipfimet proprio appomamt ori.
Attamen inter fæminas ac viros fuit differen-
tia, & apud Graecos, & apud nos Latinos, qui-
bus ftatuit Synodus Antifiodorenfis. Umaquæque
mulier , quamdo communicat , Dominicalem fuum
habeat :'Quod fi mom habuerit , ufque im alium diem
JDominicum mom commumicet. Et apud Sanétum
Auguftinum fermo de tempore . Ommer vi-
ri, quamdo communicare defiderant, lavant mamus
{uar , & omnes mulierer mitida exbibemt limteamima,
4ubi cbriffi corpus accipiant. Nom eff grave , quod
dico. Quomodò viri lavamt aqua mamur fuar , fc
eleemoßnis lavemt comfcientia ; fua *: $imiliter & mtt-
Jierer , quomodò mitidum exbibent limteolum , ubi
corpus Cbriffi accipiamt ; fc corpur cafum & cor
mumdum exbibeamt , ut cum boma comfcientia Cbriffi
$acramemta fufcipiant. Linteolum iftud à Domi-
znico, cui ferviebat, corpore appellabatur Domi-
amicale. Sermonem hunc numquam credidero effe
*San&i Auguftini ; an autem mulierum Domini-
calia ejufdem Patris mei tempore fuerint, non
aufim adfirmare. Certè viri nuda manu femper

Euchariftiam accepere . Utraque manu in crucis
formam difpofita, quod laudatus Auguftinus fu-
prà dixit , Mamibus conjumé71* . Morem durafTe
exiftimo, quoufque duravit communio domefti-
ea , & utrumque incommodis obnoxium morem
fimul defiiffe. Attamen in Romana Ecclefia ac
Epifcopatibus vicinis videtur ifte dudùm anteà
fuiffe exftin&tus. Etenim antiquus ritualis codex,
à Joanne Morino in opere de facris Ordinationi-
bus laudatus , jpfique à Conftantino Cajetano
facri Benedi&tini Ordinis Abbate erudito mutia-
tus , ait de Clericorum communione in Miffa
Pontificali. Presbyteri & Diaconi, ofculamdo Epi-
fcopum , corpu* Cbrifti ab eo manibus accipiamt ;
$ubdiaconi autem , ofculamdo manum Epifcopi , ore
accipiant corpus Cbriffi ab eo. Dignius erat manu ,
quam ore accipere, atque ità populus tunc etiam
ore omninò accipiebat. Codicem iftum lauda-
tus Morinus adfirmat feptingentis annis vetuftio-
rem .
Porrò praefens Canon Euchariftiam re&è vocat
gratiam. Nam ità vocatur etiam à San&o Hiero-

Cypriano in fermone de lapfis. Haec item verba }San&i Judæ Apoftoli , Dei moffri gratiam tram feremter im luxuriam , quidam dici volunt in duplicis Divinitatis fabulones , quorum Euchariftia fuit fædiffima , abominabilis, tam fanéto nomine penitùs indigna.

C A N O N CII.

Portet autem eos , qui folvendi & ligandi poteftatem à Deo acce-
pere , peccati qualitatem confiderare , & ejus qui peccavit ad

converfionem promptum ftudium , & fic morbo convenientém afferre .
medicinam : Ne fi in utroque immoderatione utatur , ab ejus qui labo-
rat, falute excidat . Non enim fimplex eft morbus peccati , fed varius
& multiformis , & multas incommodi propagines germinans , ex quibus
malum multùm diffunditur , & ulterius progreditur , donec viribus me-
dentis fiftat. Quare qui medicinae fcientiam in fpiritu profitetur , opor-
tet eum primùm ejus , qui peccavit , affeétionem confiderare , & five l
vergit ad fanitatem , five contrà propriis moribus provocat in fe mor-
bum , adfpicere quomodò ejus , quæ intercedit, vitæ rationis converfio-
nifque curam gerat : Et fi artifici non reluétatur , & ulcus animæ auget
per impofitorum medicamentorum adjeétionem , & fic mifericordiam , ,
prout dignus , impertiri . Omnem enim rationem init Deus , ifque cui
paftoralis traditus eft principatus , ut errantem ovem reducat , & ei ,
quod eft à ferpente vulneratum , medeatur , & neque per defperationis
præcipitia impellat , nec ad vitæ diffolutionem , & contemptum fræna ,
relaxét : Sed una quidem omninò ratione , five per acriora & adftrin-
gentia , five per meliora & leviora medicamenta affe&ioni refiftat ;,*
2.

F. 3 13.

[ocr errors]
[ocr errors]

ad ulceris obdu&ionem adnitatur , fruétus pœnitentiæ examinans , &•
fapienter difpenfans & gubernans hominem , qui ad fuperiorem illumi-
nätionem vocatur. Nos enim utraque fcire oportet , <^ quae funt fummi
juris , &* quæ funt confuetudinis : In iis autem , qui extrema non ad-

mittant , fequi formam traditam ,

[merged small][ocr errors][merged small]

quemadmodùm Sanétus nos docet

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »