Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Xor viri , quæ feceffit , & non apparet , antequam de ejus morte certior faéta fit , alteri cohabitans adulteratur . Similiter & militum uxores , quæ non apparentibus maritis , nupferunt , in eandem rationem incidunt ; quemadmodùm & quæ propter mariti peregrinationem reditum non exfpe&ant . Sed res hic quidem aliquam veniam habet , quod fit majos ejus mortis fufpicio . Ea. autem , quæ illi , qui ad tempus erat ab uxore reli&us , nupfit per ignorantiam , deindè dimiffâ eft , quod prior ad ipfum redierit, eft quidem fornicata , fed per ignorantiam . A matrimonio ergò non arcebitur : re&iùs autem f fic manferit. Sin autem miles aliquanto poft tempore redierit , cujus uxor propter longam ipfius abfentiamalteri viro conjun&a eft , is fi velit , propriam uxorem recipiat , ipfi venia propter ignorantiam data , eique qui illam in fecundis nuptiis domum duxit.

S c H o L I o N. 1 [menti legislator, feu potiùs prævarieator dat licentiam bonae gratiae, feu repudii ac divortii, r- • etiam quoad conjugale vinculum, faciendi. Et Adem omnia largè docet San&us Pontifex | [hinc in novella ad Theodotum Praetorio Præfe- l. ,,,. Leo Magnus in litteris ad Nicetam Archi- | | &tum lege militibus dudùm ia expeditione ma1Epifcopum Aquilejenfem . Porrò in lege no-| | nentibus, ac nunquam interim ad familiam fcrivella ad Joannem Praetorio Praefeétum ftatuit Ju- I ! bentibus, dat pro grandi privilegio, quod eoftinianus Auguftus alterius conjugis captivitate, | | rum uxores nequeant nova inire conjugia, nifi & ad barbaros extra Romaniam deportatione non | | authenticis teftimoniis certificatæ deipforum defolvi deinceps, quoad de illius vita conftiterit, | |ceffù. Meritò poftmodùm Leo fapiens Auguftus conjuginm, & adjungit. Si imcertum f*, utrùm | | priorem legem , ut naturæ adverfam profcripfit, fupereff , an mom, quæ ad boffe* perfona devenit, | |captivos donans jam di&o militum privilegio, tunc quinquemmium expeéfamdum eff, ßve à viro, | | utique juxta praefentis Canonis decretum . Ob L. 33• ßve à muliere, poff quod ffve manifeffam de morte | j ejufmodi legum infoleatias omnem de matrimofiat, five incertum maneat, mubere licebit fine peri-{ | nio ftatuendi auâoritatem jam pridem fibi meritò cwlo. Tunc enim ipfe tamquam novus novi tefta-| I Ecclefia refervavit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Os, qui Gentilium Sacramenta jurant , Canon pœnis fubjicit : & nos iis quoque fegregationem decernimus.

. . . SCHO

tis & obligationis : Eos in fermone de verbis Scr. **

Apoftoli, & in Epiftola ad Publicolam graviffi- §3;

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

mè arguit Sanétus Auguftinus. Nom enim, quam-
do jurar , tibi aut lapidi jurar , fed proximo ante
lapidem: $ed numquid ante Deum ? Ne quidem hîc
eft locus mentali reftrictioni , utpotè gentili Pia-
tonis dogmati , per Origenem coepto trudi in Ec-
clefiam, cujus caufa re&tè dicit Sanétus Hiero-
nymus Origeniftas inter fe colligari orgiis menda-
ciorum. Quocircà per falfos Deos perjurium eft
omninò duplex peccatum. Addit San&us Augu-
{tinus. Sime ulla dubitatione minùs malum eft per
falfum Deum jurare veraciter , quam per Deum ve-
rum fallaciter. Quamtò emim per quod juratur
magis famäum, tantò magis e# pænale perjurium.

[ocr errors]

idolum nihil eft, exiflimarunt nullius effe virtu

[ocr errors][merged small]

TOs qui ex hæreticis ad re&am fidem accedunt , & parti eorum , qui falvantur , fubjecta confequentia & confuetudine recipientes , Arianos quidem & Macedonianos , & Novatianos , qui fe puros appellant , & Arifteros , & Teffares decatitas feu Tetraditas ; & Apollinariftas recipimus dantes libellos, & omnem hærefim anathematizantes , quæ non fentit , ut fentit fan&a Dei univerfalis & Apoftolica , Ecclefia , fan&o primùm chrifmate inungentes & frontem , & oculos, & nares , & os , & aures , confignantes autem dicimus : Signaculum_» doni Spiritus Sanéii. De Paulianis item à Catholica Ecclefia ftatutum , eft , ut ii omninò rebaptizentur. Eunomianos quoque , qui in unam demerfionem baptizant , & Montaniftas , qui hic dicuntur Phryges ,

& Sabellianos , qui Filium eumdem efíe cum Patre exiftimant , & alia

£; gravia faciunt , & omnes alias hærefes , quoniam multi hic
ünt , & maximè, qui ex Galatarum regione profeéti funt , omnes ex
iis , qui ad reétam de fide fententiam volunt accedere , ut Gentiles
recipimus . Et primo quidem die eos Chriftianos facimus , fecundò
autem catechumenos : Deindè tertiò adjuramus , fimul etiam ter in -
faciem & aures infpirantes , & fic initiamus , & diu in Ecclefia ver-
fari & Scripturas audire facimus, tunc ipfos baptizamus. Quin etiam
Manichæos , & Valentinianos , & Marcioniftas , &* fimiles hæreticos
oportet libellos facere , & hærefim fuam anathematizare , & Nefto-
rium , & Eutychen* , ' &• Diofcorum , & Severum , &* reliquos ta-
lium haerefeon principes , &• qui eadem , quæ illi fentiunt , &* om-
nes prædictas hærefes : Et fic fieri fanétæ communionis participes.

SCHO

[ocr errors]

St Canon feptimus primae Synodi ConftantiL nopolitanæ, fuprà abundè expofitus. Addu&as in illo Galatiae peftes, earumque fingulatim errores edifferit San&us Philaftrius Epifcopus Brixienfis . Addit præfens Synodus etiam IManichæos , Valentinianos , & Marcionitas, quos femper Ecclefia denuò baptizavit, fine novo Baptifmo recipiendos ad folum poenitentiae ac profeffionis libellum , Neftorii , Eutychetis, Diofcori, Severi , aliorumque id genus Erro. num ejuratorium , Verùm quid Marcionitis, Valentinianis , & Manichæis cum Neftorio aut Eutychete ? Exponit in lege , poft Synodum Ephefinam exftante , Theodofius Auguftus. Hac lege famcimur, quotquot ubicumque execramdae opinionis Nefforii fequaces exffiterimt , eo* Simoniamorum momine appellandor effe. Aequum eff emim ut qui averfi à Deo impietatem Simonis Magi aemulawtur , eamdem cum ipfo appellationem fortiamtur. guod etiam modo Ariani fam&ione beatae memoriae comffamtimi vocati fumt Porphyriami, quod eamdem cum Porpbyrio impietatem imbibiffent. Eadem ratione Eutychianiftas, eorumque reliquias, Monothelitas , præfens Canon à dogmate , quod fe&abantur, vocat Manichæos, Valentinianos, Marcionitas. Porrò Eutychianiftas non tantùm fine Baptifmo, fed & fine Un&ione ad folum profeffionis libellum omnis femper Ecclefia in communionis gratiam recepit, Abjurari ab illis fecit etiam Neftorium, quò viderent & illam & dogiba ejusà nobis, uti calumniosè blaterabant, pullo modo probari , Quaeftio eft, An hæc verba, signaculum domi spiritur $an&i, fint aut fuerint apud Græeos fubftantialis forma Sacramenti Confirmationis ? Adfirmare videtur Beffarion Archi-Epifcopus Nicæ. mus, & fan&ae Romanæ Ecclefiae Cardinalis, in opere de myfticis verbis facrofan&am Euchariftiam conficientibus. Noffri zwulta , quae prinùm apud moftror ortum babuerunt , propter calamitates temporum perdidere. Quod manifeftum fet, fquis ad cbrifmatis $acramentum memtem cancerterit. Etenim fecumda acumenica Synodus verba, quæ facrum cbrifma perficium? , tradem im feptimo camone μâ inquit: SIGNUM DONI SPIRITUSSAN

[ocr errors]

memtum perficiumt. Refpondeo tamen nec effe formam, nec unquain fuiffe . Etenim Severus Patriarcha Alexandrinus, in opere ad perpetuam antiquorum Chriftianorum rituum adversùs graffari tunc incipientes Saracenos memoriam compofito, hanc adfignat formam , cbrifmate fan&o , fuavitate odori* Cbrißi Dei , fgillo verae fidei, complemeute pignoris $piritur $an&i, obßgnatur tali, N. im womine. Patris , Amem , in aomine Filii, Amen, & $piritu, $an&i , ad vitam feculi feculorum , Amen.

[ocr errors]

quod etiam in Baptifmo nequaquam , Baptizetur , fed Baptizatur femper dixerint Graeci, li- Cap. 176. quet ex Sanéti Sophronii Patriarchæ Hierofolymitani prato fpirituali. Liquet item ad fingularum Divinarum perfonarum invocàtionem etiam in Baptifmo fuiffe à populo refponfum, Amen. Addit Severus: Et Sacerdos ungit omnia baptizati , nudi è fan&to fonte egreffi membra, & mamus , & pedes , & mares. Perpetuus fuit ille mos omnium Græcorum. AEthiopes, ad Alexandrinum Patriarchatum à San&i Athanafii tempore pertinentes, aliam habent formam in un&ione, aliam in manuum impofitione, & utraque apud illos videtur effe fubftantialis. Singulis item fingulorum membrorum un&tionibus adhibent formam propriam , earumque nulla concipitur in verba , de quibus hic quaerimus. Unica dumta. xàt nonnihil accedit, ad nares & labia: Pignus regni cælorum , Amem. Concilii primi Conftantinopolitani tempore adhuc ftriótiffimè urgebat Canon de occultandis Sacramentorum noftrorum myfteriis, eorumque praefertim formis , Nam dudum poft jpfum Pontifex Innocentius primus à Decentio Eugubino Epifcopo rogatus Chriftianae confirmationis formam chartae credere nqn præfumpfit, fpondens praefenti à præfente, data occafione, dicendam ; Quocircà nec chartæ illam credidit Synodus Conftantinopolitana. Et eam non agere de confirmationis Sacramento eft fuprà oftenfum. Haec ejus verba , obßgmamtes dicimur , SIGNACULUM DONI SPIRITUS SANCTI, faciunt hunc fenfum : Dicimus verba myftica, hìc non exprimenda , fignificantia ac imprimentia fignaculum iftud & donum. Et hinc Cardinalis Beffarion, exiftimans à Synodo agi de ipfa Sacras mento, palàm lapfuseft ut homo ,

[ocr errors]

Ui Chriftum per Baptifmum induerunt , ejus in carne vitae agendæ rationem imitari profeffi funt . Eos ergò, qui capillos - ad

[merged small][ocr errors]

ad videntium detrimentum , fcite excogitatis nexibus , adornant & componunt , & infirmis animis efcam ea ratione objiciunt, convenienti fupplicio paternè curamus ; ipfos inftituentes & temperanter vivere docentes , ut reliéìa fraude & vanitate , quæ ex materia oritur , ad exitio carentem beatamque vitam , mentem affiduè traducant , & in . timore puram & fan&am converfationem habeant ; & Deo , quoad

ejus fieri poteft , appropinquent per vitae puritatem ;

[ocr errors]

magis quam externum hominem virtutibus & bonis inculpatifque fmQ

gibus exornent ; ut nullas in fe ferant reliquias diabolicæ perverfitatis.

Si quis autem præter hunc Canonem verfatus fuerit , excommuni

[merged small][ocr errors]

Ortuorum capillis fefe ornare eft antiquus Græcarum mulierum faftus ac abufus, adversùs quem fcribit traétatus Patrum Prædicatorum Conftantinopolitanus. Mulierer , deferto maturali cultu capillorum , comir mortuorum demffiwmi, fubormamtur , comtra momitionem beati Petri Apofloli, dicemtir : MULIERIBUS NON SIT EXTRINSECUS CAPILLATURA . Eumdem apud Latinas mulieres exceffum culpat in libro de fæminarum cultu Tertullianus . Quid tanta ordinandi crimis operofitar ad falutem fubmini£rat ? Quod crimibur veffrir quiefcere mom licet , mofubffri&i* , modò relaxatir , modò fufcitatis , modò eliffr. Aliae geffiumt in cimcimmor coercere, aliæ ut vagi & volucrer elabantur mom bona fimplicitate. Affigitis praetereà mefcio quar emormitater futilium atque textilium capillamentorum , numc im galeri modum , quafvaginam capitis & operculum verticir , nunc im cervicem retrò fuggeffum. $i mom pudet emormitatir, pudeat inquimamemti : Ne exuviar aliemi eapitir , forràm immundi, forräm mocemtir & gehenmae defiimati, fan&o & Cbriffiamo capiti fupparetir. Immò omnem bamcormatur fervitutem à libero capite depellite. Fruffrà laborati* ormatae videri, frußrä peritiffimo, quofque fru&orer capillaturae adhibetir : Deus vor velari jubet. Et quibufdam nobilibus ac opulentis mulieribus, nuper ad fidem ex gentilitate converfis, ideôque excipientibus, Ne Wafpbemetur momen Chrifti in mobi*, fquid de priffimo babitu & cultu detrabamur, refpondet. Non auferamus ergò vitia priffima , fmur & moribus eifalem, f & fuperficie eadem. Et tumc verè non blafpbemabunt matiomer. Gramdis blafphemia eß, ß qua dicatur , ex quo fa&a eft Cbrißiana , pauperiùr ince

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

fis Archi-Epifcopi Synodus habita fub Pontificatu Martini quinti. Re&è addit nofter Canon iftas mulierum vanitates effe videntium detrimentum , & infirmis animis efcam . Exponit in fermone de habitu Virginum San&tus Cyprianus. Si tu te fumptuofùr comar , & per publicum motabilior inceda* , oculor in te juventutir illiciar , fufpiria adolefcemtium poff te trabar, comcupifcemdi libidimem mutriar , fufpirandi fomenta fuccendar , ut etfí ipfa non perear , alior tamem perdas , & velut gladium te & venenum videntibus praebear, excufari mom potes , quaß memte caffa Aer & pudica. Eamdem in viris, ac in ipfo Othone Augufto vanitatem damnat homo gentilis , Svetonius Tranquillus. Munditiarum erat penè muliebrium , vulfo corpore, galericulo capiti, propter raritatem capillorum adaptato & ammexe, ut nemo dignofceret. Galericnlos iftos Juvenalis vocat galeros. Sed nigrum favo caput abfcondente galero . Et iterùm. Mam de deje&o mituit from muda galero, difcolor appofita quæ fuit amte coma . Eafdem vanitates

hodie in fidelibus noßris dolemus.

ckriff. Lupi Oper. Tom. III.

CANON

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Os, qui vel cum uxore cohabitant , vel alioqui indifcriminatim.

facra loca communia faciunt

, & contemptim in ea afficiuntur,

&Tfic in eis permanent , etiam ex iis , quæ funt in venerabilibus templis , catechumenorum manfionibus extrudi jubemus . Si · quis au

tem hæc non fervaverit , fi fit rò laicus , fegregetur.

[ocr errors]

Onjugale commercium, legitimo modo ac fine pera&tum , eft non folummodò licigum, fed & fanétum . Attamen ab adnexa & concomitante concupifcentia quid inquinationis habet, de qua in litteris ad Pammachium San&us Hieronymus . Scio Romae hanc effe comfuetudiaem , ut fideles femper Cbriffi corpus accipiamt , quod mec reprebemdo , mec probo : Unufquifque enim im fuo fenfu abundet , $ed ipforum confcientiam comvemio, qui eodem die poff coitum communicamt , & Juxta Perfum , no&em flumine purgamt. Quare ad IMartyrer ire non audent ? Quare mom ingrediuntur Ecclefiar ? Am aliuf im publico, aliur im domo chrifur eff ? Quod im Eccleffa mom licet , mec domi licet. Aibil Deo claufum eff. Reprehendit eos, qui inter privatam domi , & publicam in Ecclefia Euchariftiam difcernentes , ab hac , non ab illa poft conjugale commercium abftinebant: Immò Abftinebant etiam à fimplici Ecclefiarum ac Oratoriorum ingreffu . Haec namque poft quemvis naturæ fluxum abftinentia erat olim pietas apud omnes fub cœlo fideles generalis . Hinc fcribit idem Do&or in libro adversùs Vigilantium. Quando aliquid mali im meo animo cogitavero , & me mo&urnum phantafma deluferit, Bafilicas Martyarum intrare mom audeo: Ità totus corpore & amimo pertimefco. Adeò non fine caufà Clericgs •, ad quotidianum Bafilicarum & ingreffum & minifierium adftri&tos, quotidie ante fomnum cantarejuffit olim, & etiamnum hodie jubet Ecclefia: procul recedant fomnia , & mo&iumphantafmata , befiemque noßrum comprime , ne polluantur corpora. Etenim de fæmina quadam , poft no&turnum cum viro congreffum aufà Sanéti Sebaftiani Oratorium feftivè dedicandum intrare , fcribit in dialogorum libris San&us Gregorius Magnus : Mox ut reliquiæ beati Sebafiami Martyris Oratorium ingreffe funt, eam malignus fpiritur arripuit, & coram omni populo vexare cæpit. Et ad San&ti Augußini Anglorum Apoftoli quaeftionem , An vir fue conjugi permixtus , antequam lavetur aqua , Ecclefiam intrare poffit , refpondet idem Pontifex.

quidem Clericus , deponatur ; fi ve

!?/ir cum propria conjuge dormiems , miß lotur aqua Ecclefiam intrare mom debet , fed meque lotus fatim intrare debet. Lex autem veteri populo praecepit, ut mixtur vir mulieri & lavari aqua debeat, & ante foli* occafum Ecclefiam mom intrare: Quod fpiritaliter imtelligi poteff, & fpiritali animo fervari à Chriftianis. Quamvir enim de hac re diverf.e bominum mationet diverfa femtiamt, atque alii alia cufodire videantur, Romanorum tamem femper ab awtiquioribus ufus fuit poff admixtionem propriae conjugir & lavacrum purificationi, quaerere, & ab imgreffu Ecclefe paululùm abffimare. Quem morem fuo adhuc tempore viguiffe in Italia teftatur in I-3; litteris ad Defiderium Äbbatem Caffinenfem San- °P''*'* . &tus Petrus Damiani. Viguiffe dudùm & in Belgio noftro oftendit in Remenfis Ecclefiae Hiftoria Flodoardus . Etenim fervus quidam Sanétae Helenae reliquias levare non potuit, quod mo&furmo fuiffet fommio pollutur. Viguiffe ibidem & lavandi morem adfirmat Hincmarus Archi-Epifco- _ . pus in Epiftola ad Carolum Calvum Regem. Par- Epift.». tim à Judæis, partim à gentilibus ille mutuò fuit ° * acceptus, confùetis, ut jam ex Perfio apud San&tum Hieronymum audivimus, flumine no&tem purgare . Et haec eft una caufarum , ob quas olim etiam apud fideles balnea fuere quotidiana. Ex eodem principio nata eft apud Ecclefias etiam purificatio puerperarum mulierum, & ad dies aliquot ab Ecclefiae ingreffu fufpenfio. Quin immò Græci etiam menßruatas Bafilicis excluferunt, uti liquet ex litteris San&i Dionyfii Patriarchæ Alexandrini ad Bafilidem Epifcopum. Cap. De eifdem rogavit San&us Auguftinus Anglorum Apoftolus: Mulier, poffquam genuerit , am Q. iopoffit Ecclefiam imtrare, aut fmemßrua comfuetudine tenetur, am introire ei Ecclefiam liceat ? Refpondit verò Gregorius Magnus ceffaffè apud nos legem Mofaicam, adeòque & omnem muliebris purificarionis pompam , & addit : Si mulier eadem hora , qua gemuerit , a&ura gratiar imtrat Ecclefam, mullo peccati pomdere gravatur . Et infrà. Mulier , dum ex comfuetudine memffrua patitur , probiberi imtrare Ecclefiam mom debet , quia ei maturae fuperfluitar in culpam mom valet imputari. Et per boc, quod invita patitur, juffum mom eft , ut

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ingreffu

« VorigeDoorgaan »