Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Ambrofii hymnos , pro eo , qnod de Scripturis fan&orum Canonum vel Apoftolica traditione mom exifferent : Erat Pauli Samofateni audacia, ideòque illos meritò compefcuit quarta Synodus Toletana. Hymnos iftos, ut fpiritu Dei conditos , femper Ecclefia eft venerata. Reétè verò Clemens o&avus Pontifex etiam novas litanias à quocumque compofitas vetuit in Ecclefia recitari: Jam pridem enim omnium omninò publicarum precum examen & approbationem fibi Romana Ecclefia refervavit. , Nec tantùm diffonam ab Ecclefiaftica fide aut moribus materiam vetat praefens Canon, fed & incongruam cantandi formam, de qua Apoftolicæ ad Ephefios Epiftolae verfum , Cantamte* im cordibus veffrir Domimo, exponens San&tus Hieronymus, adduétus etiam & laudatus à Synodo Senonenfi. Audiamt baec adolefcentuli : Audiant hi, 4uibus pfallendi in Ecclefia officium eff, Deo mom voce , fed corde effe cantandum, mec im tragaedorum modum guttur & fauces dulci medicamine collimemdar, ut im Eccleffa tbeatrale r moduli audiantur & camtica; fed in timore , in opere, in fcientia $cripturarum. Quamvi* fit aliquir, uti illi folemt appellare , cacotomor , ß boma opera habuerit , dulcir apud Deum camtor eff. Longè minùs evirandi funt pueri, ut mimicè in Ecclefia cantent, & extra illam flagiriofiffimè vivant. Evirationis facinus ut verum homicidium damnant Romanæ leges, adeòque talis in Ecclefia cantus quid aliud eft, nifi barbaro quorumdam gentilium more proprios Deo fiiios immolare ? Meritò in Capitulorum brevi quofdam Epifcopos & Abbates reprehendit Carolus Magnus, Quod plur /fuderemt , ut fuur clewicus vel momacbus benè cantaret & legeret , quàm 3uftè & beatè viveret. Quamvis mom folùm minimè contemnenda ft im Ecclefia cantamdi vel legendi difeiplima, fed etiam omnimodis exercenda. $i utrum. que accedere mom poteff , feremda tolerabiliür videtur imperfeûio camtamdi, quam vivendi. Meritò item

Thomam Eboracenfem Archi-Epifcopum laudat F. 293. Guilielmus Malmesberienfis , quod mafculam in Ecclefia muficam induxerit, immunem ab omni effæminatione, de qua gentilis * Poeta Perfius : Nec quidquam temero fupplamtent verba palato. Ifti fanè cantus faltum provocant , non planétum peccatorum. Plurima illum profcribunt ac damnant decreta Ecclefiaftica, ac noviffimè etiam Seff. **• facrofanéta Synodus Tridentina.

Reftat quaeftio, An Wicleffiftas Ecclefiaftici. cantus damnatores reétè olim Ecclefia damnarit ? Ratio dubitandi eft , quia aliud feciffe non videntur, quam quod fecit San&tus Athanafius , de quo in Confeflionum libris Sanétus Auguftinus. Atbamafius tam modico fiexu vocis faciebat fo- I>ro<33. mare Leâorem pfalmi, ut pronumciamti vicinior effet, quam camemti. Quomodò etiamnùm hodie pfallunt fratres Capuccini. Deindè omnis cantus habet nefcio quam lenocinandi virtutem , de qua ibidem Auguftinus. Dele&atio carmis meae, cui memtem emervamdam mon oportet dari, fepè me fa/Jit , dum rationem femper mom ità comitatur , ut patienter fit pofferior, fed tantùm quia propter illam meruit admitti, etiam praecurrere ac ducere conatur, itâ im bis pecco mom fentiemr , fed poffeà femtio. Ob haec pericula cantum San&tus Athanafius profcripfit , ac de ipfo imitando haefitavit San&tus Auguftinus.

Refpondeo tamen Wicleffiftas fuiße juftiffMmè damnatos. Adduéta enim lenocinandi vis nequaquam in ipfis fonis aut aliis rebus fenfui noftro obje&tis eft, fed in nobis peccato originali corruptis: Eft ipfa carnalis ac rebellis libido. Ejus caufa quafdam Dei creaturas poffumus fugere ac à nobis feparare, nullam damnare. Porrò cantum omnis jam pridem fub cœlo probavit Ecclefia, ejufque judicium pleniffimè fecutus eft etiam San&tus Auguftinus. Fateor nos in pio quoque cantu quandoque labi in voluptates aurium , at ecce remedium ejufdem Auguftini. Cùm mihi accidit , ut me ampliùs cantur , quam res , quae camtatur , movet , paemaliter me peccare comfiteor, & tunc mallem mom audire cam antem. Leviora noftrae fragilitatis peccata funt i£a; tamen omninô peccata .

C A N O N LXXVI,

Uod non oportet intra fan&os ambitus cauponariam officinam vel ciborum fpecies proponere , vel alias venditiones facere , fuam_. venerationem Ecclefiiis fervantes . Salvator enim nofter & Deus , per {uam in carne vivendi rationem nos inftituens, non facere domum Patris fui domum negationis juffit , qui etiam nummulariorum menfas effudit, & eos qui facrum commune faciunt , ejecit. Si quis ergò in praediéto

deli&o deprehenfus fuerit , fegregetur.

[ocr errors]

SCHO

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Uod non oportet facris initiatos , vel Clericos vel Afcetas,

id eft , Exercitatores feu

monachos lavari cum mulieribus ,

nec omnem Chriftianum , aut laicum - Hæc eft enim , prima condemnatio apud gentes . Si quis autem in hoc deprehenfus fuerit , fi fit quidem Clericus , deponatur ; fin autem laicus ,

fegregetur.

[ocr errors]

Anta fermè olim lavandi , quanta edendi aut bibendi eft exiftimata neceffitas. Lavit, tefte apud San&um Irenæum & Eufebium Cæfareenfem Sanéto Polycarpo, etiam San&tus Joannes Apoftolus , & inter duriores antiquæ poenitentiae moleftias fuit illotum in facco & cinere volutari. Etiam monachis balnea permiferunt fan&i Patres: Et quodvis olim monafterium, quomodò culinam, ità & balneum habuit. Gallia, Belgica praefertim, aeftu non laborat , & tamen de Godefchalco, monacho miferabili, quem ut contumacem hæreticum per annos plufquam viginti carceratum Euchariftiae etiam Sacramento privavit, fcribit ad Egilonem Senonenfem Archi-Epifcopum Hincmarus Remenfis : Im mamfione , qua degit , camimatum babet , & meceffarium; lavacra illi mom demegamtur. Et apud Sanétum Gregorium Turonenfem fìnétimoniales Pictavienfes Radegundim Abbatißäm fuam graviter accufant : Quod im balneo lavaremtur incongruè. Erat infulfà querimonia. Etenim de Ægypti & Syriæ Monialibus fcribit ad Sabinianum Diaconum San&tus Hieronymus: Lavacrum non adeunt. Et ipfe illud nulli unquam facræ Virgini permifit. Etiam plures monachi religiofiffimè abftinuerunt : Et in Chalcedonenfis Synodi A&is , quod per quinquaginta à fua converfione annos nunquam laviffet , prædicatur quidam Presbyter Ecclefiæ Edeflènae . Imitati ., chriff. Lupi Oper. Tom. III.

fuerunt San&um Jacobum Apoftolum , quem nunquam corpore lotum laudant Egefippus , Eufebius Caefareenfis , & in catalogo virorum illuftrium San&us Hieronymus. Et de antiqua Ecclefiae in neophytos difciplina fcribit in libro de corona militis Tertullianus: Lavacro quotidiamo, utpotè re voluptuaria, per totam Pafchatis hebdomadam abffimemur. Et hinc eamdem abftinentiam fingulis praecepti jejunii diebus , tefte eodem Tertulliano in libro de jejnniis, adne&tere cœperunt Montaniftae , tandemque quoad quadragefimam probavit etiam Catholica Ecclefia. Graeci pofteriores extenderunt ad quartas item & fextas , jejunari folitas , ferias, uti liquet ex Refponfis Nicolai primi Pontificis, id nulla ratione probantis , ad Confulta Bulgaro

nea, improbavit San&us Gregorius Magnus. Verùm mixta diverfi , facri praefertim , fexus balnea omnis femper fub cœlo Ecclefia eft abominata. Hinc enim in fermone de habitu Virginum exclamat Sanétus Cyprianus . Quid quae facræ Virgines promifcua r balnear adeumt , quae oculis ad libidinem curiofi, pudori ac pudicitiæ dicata corpora profituunt , quæ cùm viror atque à viris mudae videmt- ac videntur , monme ipfe illecebram vitiir praefamt? Nomme ad corruptelam & imjuriam fuam defideria praefemtium follicitamt atque invitamt ? Gravifïimè invehitur in audaciam nuditatis. Certè San&tus Ammon monachus etiam folus coram feipfo nudari erubuit. Hinc ultra Lycum flumen trarslatus fuit ab Angelo , uti ex San&to Aihanafio teflatur in hiftoria Laufiaca Palladius Episco

S 2, pus

Cap. 3.

Cap. I.

Cap. 6.

rum. Eos, qui diebus Dominicis vetabant bal- L 1 1. Ep. 3•

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Uod oportet eos , qui illuminantur , fidem difcere , & quinta . - feptimanæ feria Epifcopo feu Presbyteris renunciare.

[ocr errors]

Tcumque verum dicit fextaSynodus Parifienfis. Im primordio fam&ae Dei Ecclefiae memo ad perceptiomem facrofan&i Baptifmati, admittebatur, mifí priùs & fidei & Baptifmati, Sacramen. to fuiffet infruáur. Verùm quomiam fide* cbriffi vbique pollet , & parvuli de Cbriffiamir paremtibus mati , antequam ad imtelligibilem aetatem vemiant , Haptifmatis $acramenta percipiumt , meceffe eff ut quod imbecillis «etas mequivit, imtelligibilis difcere fatagat. Dixi , utcumque verum . Licèt enim, uti non dubito, reótum fentiat, palàm tamen malè loquitur in infantili aetate neminem fuiffè à primitiva Ecclefia baptizatum. Baptifma infantium eft non folummodò Apoftolicum, fed & Dominicum inftitutum. Interim ex quo plenè extin&us fuit Paganifmus , & Baptifmus in adultam ufque aetatem à nemine dilatus, primæva tradendi & reddendi Symboli forma & tempora in omnimodam ubique diffuetudinem abierunt. Meritò item Campaniae, Samnii , ac Piceni - Epifcopos arguit Sanétus Leo Magnus, quod fiEpit'*• né ullis fpiriiualium eruditionibus præparationum celebrarent regemerationis myßeria , rudibufque ac Eccleßaßicae do&rimae imperitis traderent Sacramemtum. Eft quippe patenter adverfum Divino man

[ocr errors]

dato : Docete genter , deindè baptizate . Etiam in extremo mortis articulo eft ordo ille rigidiffimè fervandus. Etenim $an&o Petro, utiin prato Cap. 98. fpirituali ex San&o Athanafio refert San&us Sophronius, Ecclefiae Alexandrinae Epifcopo & Martyri, cùm fa&a effet mortalitas , & plerique necdum catechizati ad Baptifma mortis timore confugerent , apparuit Angelus bumana fpecie dicemr : Quamdiu huc mittitis marfupia iffa fígmata quidem, inania autem proruür & vacua, & intùs mibil ba- ' bemtia ? Vafis fignati & vacui fit etiam mentio in Dialogis Sanéti Gregorii : Eft homo judæus, qui à daemone territus feipfum facrofan&a Cruce fignarat. Edixit itaque Angelus ejufmodi baptizatos habere quidem validum Sacramentum , & ejus chara&terem, at fine omni fru&u juftificationis. Confonat Gregorius fecundus Pontifex Epift.9• in litteris ad Sanétum Bonifacium Apoftolum Ç3. Francorum: Ait ipfos non rebaptizandos, fed fpirituali do&rina, ut Sacramentum revivifcat, ftudiofiùs impartiendos. Quocircà Epifcopis ac Presbyteris rigidum adfiduè catechizandi onus incumbit . Hinc omnis olim Ecclefia habuit fpecialem Catechiftam , quem in Epiftola ad Clerum fuum Sanélus Cyprianus Audientium , in Epift.24. libris adversùs San&um Hieronymum Ruffinus l-i«c.*• vocat $ymboli Patrem & Do&orem. Apud Orientis Ecclefias fuit non modica dignitas.

[ocr errors][ocr errors]

in libris Officiorum Sanétus Ambrofius. Mox ve- L. 1. c. 18.

[ocr errors]

Porrò de Symboli tradendi tempore fcribit ad fororem fuam Marcellinam, agens de perfecutione fibi per Valentiniani fecundi Imperatoris matrem Arianam Juftinam mota , San&tus Ambrofius. Sequenti die , erat autem Dominica , poff le&iomer atque tra&atum , dimiffi* catecbumenis , Symbolum aliquibus Competentibus im Baptifferii tradebam Bafflica. Infrà palam dicit fuiffè Domini§„„. „. cam Palmarum. Et apud San&um Auguftinum Emp. 1 1;. fermo in eadem Dominica : Jymbolum vobis tradituri fumur , fratres chariffimi. Et de Epifcopo ,

L qui Burgundiones perduxit ad fidem fcribit So

•7• C•3o. - - - di

cáp.j. crates : Cùm eos in fide erudiviffet , oiave & » qui fuit Pafcha, lavacro Baptifmatir tinxit. Et Synodus Agathenfis : $ymbolum placuit omnibus Ecclefiir uma die , id ef?, amte oâo dier Domimicae Refurre&ionis , públicè im Ecclefia Competentibur J-*• c.35• praedicari. Quod ipfum tradunt in opere de infti****7- tutione Clericórum Rhabanus Maurus, San&us

Ifidorus Hifpalenfis Epifcopus in libris de Eccle

fiafticis officiis, & in fimili opere Alcuinus Flaccus, agens de laudata Dominica: Pafcba petitum feu Competentium dicitur , quia bodie Symbolum competemtibu* tradebatur . Symbolum olim nequaquam omnibus catechumenis, fed foli fupremae Competentium claffi credebatur: Ubicumque apud antiquos Ecclefiae Scriptores quid legeris de traditione Symboli , Conpetentium memoriam paffim additam videbis. At verò catechumeni in Competentium claßem adfcendebant in Dominica Palmarum , exindè di&ta Pafcha Competentium. Aliud tamen docere videtur San&us Hierony- mus in litteris ad Pammachium, adversùm erro£pift*- res Joannis Epifcopi Hierofolymitani. ConfuetuC• 4• do apud mor ejufmodi eff, ut iir , qui baptizamdi fumt , per quadragimta dies publicè tradamur fam. ûam & adoramdam Trinitatem. Et fecunda Synodus Bracarenfis : Praecipimur , ut , fcut antiqui Camones jubemt , ante viginti dier Baptifmi ad purgationem exorcifmi catecbumemi currant, im quibus •viginti diebur omnes catecbumeni Symbolum, quod eff , CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM, fpecialiter doceantur. Propter hafce Patrum & Canonum diffonantiam quidam exiftimant variarum Ecclefiarum varium fuiße morem. Nam intra ipfam Galliam fuiffè mores varios palàm oftendit addu&us Canon Agathenfis. Et ex ifto Bracarenfi Canone vides Hifpanas 3Ecclefias etiamnùm tunc Competentibus tradidiffe Symbolum Apoftolicum, nequaquam Nicaenum aut Conftantinopolitanum: Hocce enim incipit ; Credo in unum Deum , non, credo in I)eum. Refpondeo addu&a Alcuini verba, competemtibus tradebatur , benè notanda . Edicunt ejus tempore fa&tum fuiffe aliter. Etenim Ordo Romanus, quem aliqui San&i Gregorii opus exiftinmant , Symbolum & orationem Dominicam tradi mandat feria fecunda poft tertiam Quadragefimae Dominicam. At verò Amalarius Fortunatus, fub Ludovico Pio ImperatoreTreverenfium Archi-Epifcopus fcribit de quarta feria feptimanæ quartæ : Eadem die catecbumemi percipiumt orationem Dominicam & $ymbolum ad reddemdum im

[ocr errors]
[ocr errors]

fabbatbo faméo Pafcbae . Prima itaque mutatio exiftimatur fa&ta à San&o Gregorio, quod varia Ecclefiae tunc, uti liquet ex Agathenfi & Braca- renfi Synodis variare cœpiffent. Alia eft ratio San&i Hieronymi. Neque enim ille de Symboli traditione, fed de fidei loquitur expofitione feu catechifmo, de quo & feptimus Canon Conflantinopolitanus: catecbumemor diu im Ecclefia verfari, & $criptura, audire facimur. Frequentibus prædicationibus imbuendos fcribit ad _ . Siciliæ Epifcopos San&us Leo Magnus. Varia Fpift.4. in variis fæculis ac regionibus catechifmus ille; í,4. habuit tempora : Nam & de Samaritis mediorum " *"" fæculorum Paganis novella Juftiniani lex habet: Catecbizentur biemmio. Et quadraginta apud Palaeftinos dierum meminit etiam in prima catechefi San&tus Cyrillus Epifcopus Hierofolymitanus. Eifdem mediis faeculis Romana Ecclefia contraxit ad tempus quarta poft quartam Quadragefimæ Dominicam feria & fefto Pafchali interclufum : Eumque fuo tempore fuiffè illius antiquum mo. L.4. c. 18. rem adfirmant Rupertus Abbas Tuitienfis in opere de Ecclefiafticis officiis, & in fpeculo de Ecclefiae myfteriis Hugo de San&o Vi&ore. Porrò L. 1. c.17. catechifmi & traditionis Symboli differentiam exponit in libris Retraétationum San&us Auguftinus. De fide & $ymbolo difpufavi, quam difputationem im librum contuli, im quo de rebus ipfi, ità differitur, ut tamen mom fiat verborum illa comtextio , quae tememda memoriter Competemtibus traditur. Eodem modo diftinguit in libris Confeffionum. L.8.c.3Haec verba, Temenda memoriter, elucidat Ordo F Romanus. Intenti, amimis $ymbolum difcite , & **** quod vobis , fícut accepimur, tradimur, mom alicui materiæ , quæ corrumpi poffit , fed paginis veflri cordi; adfcribite. Et ipfe Auguftinus in libris de t.,..,. Symbolo. Accipite filii regulam fidei, quod $ymbolum dicitur. Et cùm acceperitir , im corde fcribite, & quotidie dicite apud vor : Amtequam dormiatir, amtequam procedatir , $ymbolo vor mumite. Symbolum memo fcribit , fed ad recemfendum, me forte deleat oblivio , quod tradidit diligemtia , Me vobis codex vefira memoria. Symbolum erat fècreta Chriftianae ufque ad hofpitalitatem communionis teffera , Judaeis aut Gentilibus nullatenùs prodenda , ideòque neque chartæ, neque cuivis catechumeno , fed folis Competentibus , jam per feptem rigorofa fcrutinia difcuffis ac probatis, ac propediem baptizandis , poterat credi . Ità fuit quoufque Symbolum apud gentiles, facris noftris hoftiliter infidiantes, periclitatum fuit de proditione: Extin&to cum illis omni hoc periculo, ftatim in ipfo catechumenatus exordio tradi iftud voluit San&us Gregorius Magnus , atque etiam in fcriptum redigi permifit. De ejus per Competentes redditione habet Canon Laodicenfis : oportet eor , qui baptizandi Cap. 46. funt , fidem edifcere , & quinta feria feptimamae majoris Epifcopo aut Preubyteris remumciare . Et hunc Canonem praefens nofter innovat & confirmat. Quocircà perpetuus videtur hic fuiffe mos Ecclefiae Orientalis. At verò de Ecclefia Latina fcribit in libro de fpeétaculis Tertullianus: Aquam cap. 4. ingreffi Cbrißianam fidem im legir fuae verba profitemur. Ex quo videtur Symboli redditio fa&a fuif} fe in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

habita ad populum in Dominica Palmarum . .Quicumque veflrum mom benè $ymbolum reddiderumt , Âabent fpacium , temeamt : Quia die fabbatbi audicmtibus omnibus , qui aderunt , reddituri effij : Die fabbathi moviffimo, quo die baptizandi effij . Ad cáo autem dics ab bodiermo die reddituri cfir orationem Dominicam , quam bodie accepiffi*. Et infrà. Die fabbatbi, quamdo vigilaturi fumur im Dei mifericordia , reddituri effis , mom orationem , fed $ymbolum, Quod ipfum dicunt Amalarius Fortunatus , & Ordo Romanus. Addit Alcuinus Flaccus ad titulum de fabbatho fan&to : Hic baptizandi juxta Sanéfum Gregorium reddunt $ymbolum & crationem Domimicam. Ex quibus verbis quidam volunt quid hac in re à Sanéto Gregorio fuiffe mutatum. Et quidem Jofephus Vice-Comes in opere de Baptifmi ritibus exiftimat Symbolum olim in Latina Ecclefia fuiffe redditum feria fecunda majori: Eò quod ifto die declamata fuerit jam di&ta Homilia San&ti Auguftini. Verùm divinat. Eft enim di&ta in ipfa Dominica Palmarum. Dico itaque Symbolum in Latina Ecclefia fuiße femper à Competentibus redditum fabba-tho fan&io. At obeffe inquies jam addu&ta Auguftini verba : Quicúmque veftrum mom benè $ymbo Jum rcddiderumt, &c. Videntur afferere ipfum bis fuifîe redditum. Refpondeo ea exponi ab ipfo Auguftino in eadem Homilia. Modò miff teneati r $ymbolum im Ecc/efia , im popu/o Jymbolum quotidie mom auditij . Cùm autem temueriti r , ut mom oblivifcamini , quotidie dicite , quando furgitis , quamdo vo* collocatis ad fomnum , rcddite Symbolum veflrum reddite Domimo , commemorate vor , vos ipfo r mom pigeat rcpetere. Boma ef repetitio , ne fubrepet oblivio. Ne dicatis , Dixi beri , dixi bodie, quotidie illud dico , temco benè: Jumt quotidiama iffa quaf? imalumenta memtis tuae. Quae eadem ferè verba fuprà audivimus ex primo libro de Symbolo ad catechumenos. In Palmarum Dominica Epifcopus aut Presbyter agebat piam matrem, Symbolum parvulis fuis filiis inculcantem, totiefque repe«entem , & ab illis repeti facientem , donec firmè in memoria haereat. Et ità fieri erat penitùs neceße, quod $ymbolum quotidie in populo , id eft , in concione ad populum , mom audircttir. Concioni namque illi aderant etiam Pagani & Judaei; at verò Symbolum erat unum è fecretis illis, de quibus paßim tunc dicebatur : Norunt fideles. Hinc ergò dicit Auguftinus : Qui mom benè reddiderunt, babemt fpacium quotidiana repetitione firmifíimè addifcendi. Quorum omnium rationem aperit idem Auguflinus in l:bris Confeflionum , dicens de Viétorino clariflimo apud Romanos Rhetore ad fidem

[ocr errors][merged small]

cum trepidaturis difpenfabatur . Erat Canon Apoftolicus, à San&io Paulo Apoftolo laudatus in prima ad Timotheum Epiftola: confeffus es bomam confeffiomem coram multi, teffibus . San&us enim Primafius Uticenfis Epifcopus commentarii loco addit: In Baptifmo. Ea igitur confeffio omninò fuit Symbolum Apoftolicum , de quo

à Domimo infpiratum , ab Apoßolis inffitutum , cujus pauca quidem verba fumt , fed magna myfteria. Sanéïur enim $piritur , qui magißris Ecclef.e iffa diéfavit, tali eloquio talique brevitate falutiferam condidit fidem, ut quod credemdum ef?, femperque profitendum , mec imtelligentiam poffìt latere , mec memoriam fatigare . Utique ne frequenti difpenfatione foret opus. Ejus folenniter olim in fabbatho fan&to reddendi horam edicit idem Ordo Romanus fub titulo de eodem fabbatho. Pof tertiam boram fabbatbi procedunt ad Ecclefiam, qui baptizamdi funt, & fumc reddunt orationem Domimicam & $ymbolum. Ante Cerei & fontis benedi&ionem . Atque

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ái , quos gratia Dci exfpeéfat , cùm de fanâiffimo Javacro movi matalis adfcemditis , & prima r ad primam Euchariftiam mamus apud matrem cum fratribu r aperitir , petite de Patre , petite de Domimo peculia , gratias , diftributiones cbarifmatum , fubjiciente, PETITE, ET ACCIPIETIS. Percepta igitur prima Euchariftia, fecuri de impetrando neophyti orationem Dominicam folenniter reddebant. Et hæc eft mutatio, quam à Sancto Gregorio Magno faétam adferit Alcuinus Flaccus.. An etiam quid circa Symboli redditionem

adeò laudata à Tertulliano , & ab ingreffis in.

Cap. 6.

Ordo Romanus. Evangelici $ymboli Sacramentum, F. 4*.

[ocr errors]

me eft im lavacro poff Trimitatir confeffomem imteyro- Cap. 6.

PECCATORUM? Ità aquas ingreffi interro

gnat in libro de Baptifmo Tertullianus. Benedi- CaP. *$.

« VorigeDoorgaan »