Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

forfitam & tingere. Etin libro de Baptifmo adver

ronymus aotat Pelagianos, quod Amazonum

prima Synodus Cæfar-Auguftana : 4d muliere;

[ocr errors][ocr errors][merged small]

sùm fæminas Montaniftas. Petulamtia mulierum , quae ufurpavit docere , utique mom etiam timgendi ju* fibi pariet. Eos, qui ex fi&titiis Apoftoli Pauli & Theclæ periodis docendi ac tingendi licentiam fæminis defendebant, graviter culpat, additque.} „Quam enim fidei proximum videatur , ut is docemdi & tingendi daret femimae poteßatem , qui me difcere quidem conffamter mulieri permifit ? Taceant , imquit , & domi maritor fuor confulant. Quam legem obtinere etiam in facris Virginibus oftendit in libro de ipfis velandis. Haereticam ac impudicam fæminam , quæ doceret , baptizaret , Euchariftiam confecrare attentaret , figna promitteret aut faceret , fuo etiam tempore apud Cappadoces apparuiffe refert ac damnat in litteris ad San&um Cyprianum Sanétus Firmilianus .Archi-Epifcopus Cæfareenfis. Et San&us Hie

fuarum gratiam captantes affererent fciemtiam legis etiam faemimas babere debere: Contra jam di&tum Apoftoli mandatum. Eadem procacia pof.fedit fæminas Prifcillianiflas, ac in illas ftatuit

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Eufebio Caefareenfi Epifcopo memoratæ legis Licinianae. Quin immò Pippino Francorum Regi , roganti nùm Sanétimoniales poffent ad Miffarum folennia aut fabbatho fan&o publicè le&tiones » Alleluia , aut refponforia legere vel cantare , Zacharias Pontifex refpondit negativè ex decreto Gelafii primi , omne penitùs virile in Ecclefia officium faeminis rigidiffimè vetantis. Et hinc poftmodùm fub Carolo Magno eorumdem Francorum Epifcopi feptimæ Synodo generali improperarunt : Mulier im Jymodo docere mom debet , ficut Ireme Augufta im ifta Symodo feciffe legitur. At fine fundamento. Irene quippè nequaquam in Synodo docuit , fed cum filio Conftantino dumtaxat interfuit , quomodò in Chalcedonenfi cum marito Martiano Pulcheria Augufta ,

[ocr errors][merged small]

Os, qui docentur leges civiles , gentilium moribus uti non opor

tere , & neque in theatrum

induci , neque eas quæ dicuntur

SyIiftras peragere , vel præter ufum communem fibi yeftes induere , , nec quo tempore difciplinam aggrediuntur , yel ad finem ejus perveniunt", vel (ut in fumma dicam ) in ejus doctrinæ dimidio. Si quis autem deinceps hoc facere aufus fuerit , fegregetur.

c A N o N LxxII.

On licere virum orthodoxum cum muliere hæretica conjungi, neque verò orthodoxam cum viro hæretico copulari . Sed &

fTquid ejufmodi ab ullo ex omnibus faäum apparuerit, irritas

nuptias

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

exiftimare , & nefarium conjugium diffolvi. Neque enim ea quæ non funt mifcenda mifceri , nec ovem cum lupo , nec peccatorum fortem cum Chrifti parte conjungi oportet - Si quis autem ea , quæ à nobis decreta funt , tranfgreffus fuerit , fegregetur . Sin autem aliqui , qui adhuc funt infideles , & in orthodoxorum gregem nondùm relati funt, fint inter fe legitimo matrimonio conjunéti , deinde hic quidem eo quod eft honeftum eleéìo ad lucem veritatis accurrerit , ille verò erroris vinculo detentus fuerit , nolens Divinos radios fixis oculis intueri , fideli verò placeat cum infideli cohabitare , ne à fe invicem fe

parentur. Ex Divini enim Pauli fententia , fànótificatus eft vir infidelis in muliere , & fan&ificata eft mulier infidelis in viro.

[ocr errors]

Poftoli legem eodem modo exponit in libris contra Jovinianum San&tus Hieronymus. His , quor im matrimonio deprehendiffet fides , boc ef?, fumus credidiffet è duobus , praecipit Apoßolus, me credem * repudiet mom credemtem : Quod candida. tu , fidei fit imfiäelir , f? molit à credemte difcedere. E contrariò jubet, f imfidelir repudiet fidelem propter fidem Cbriffi , difcedere debere credemtem , me conjugem praeferat Chriffo. At longè aliter quarta Synodus Toletana. Jud.ei, qui Cbrif?iama* muHieres im conjugio babemt , admomeantur ab Epiféopo civitatir , ut f cum eis permanere cupiumt , cbrifiami efficiantur ; quod fadmoniti noluerimt , fepa

remtur: Quia mom poteff imfidelis in ejur permanere conjunéìiome , quæ jam in cbrißianam tram slata fidem. Et hunc Canonem jam pridem recepit omnis Latina Ecclefia , fciens aliter agendum fub Chriftianis Principibus, aliter fub Paganis, à quibus juftiffima per fideles conjuges fa&ta repudia fuiffe publicis totius Religionis perfecutionibus quandoque vindicata teftatur in prima Apologia Sanétus Martyr Juftinus. Hinc infidelem fine Creatoris injuria cohabitantem abjici à fideli Apoftolus non permifit. Porrò Tertullianus fidelem ab infideli abje&um affeverans quidem liberum , at à novis nuptiis profcribens in libro ad caftitatem exhortatorio , dogmatizat ut Montanifta,

- ( ¤ Crux nobis vivifica falutare oftenderit , nos omnem diligen

tiam adhibere oportet , ut ei , per quam ab antiquo lapfu fal

vati fumus , eum quem par eft honorem habeamus .

Quamobrem &

mente & fermone & fenfu adorationem ei tribuentes , Crucis figuras , quæ à nonnullis in folo ac pavimento fiunt , omninò deleri jubemus, ne incedentium conculcatione vi&oriæ nobis trophæum injuria afficiatur. Eos itaque , qui deinceps Crucis fignum in folo conftruunt , fe

gregari decernimus . .

[ocr errors][merged small][merged small]

ram, in qua jam conftabat latere iflud Sacramentum . Et de Tyberio Augufto fcribit San&us Gregorius Epifcopus Turonenfis . Deambulam* per palatium vidit impavimento domus tabulam marmoream , im qua Crux Dominica erat fculpta , & ait : CRUCE TUA DOMINE FRONTEM NOSTRAM MUNIMUS ET PECTORA , ET ECCE EAM SUB PEDIBUS CONCULCAMUS. Et di&o citiùr juffit eam auferri. Nec pietas fuit fine mercede: Grandem thefaurum fub marmore invenit . Similem Convalli Scotorum Regis legem adducit & laudat in eorumdem hiftoria He£tor Boetius. Verè tamen ad diélam Theodofii legem ex Relatore legum in Gallia abrogatarum ait Dionyfius Gothofredus: Hic titulus mom obfervatur im Ga/lia. Etenim fepulchrales lapides facrofan&a Cruce paffim fignamus. Quod lege juffum fuiffe etiam à Ketello Scotorum Rege laudatus Boetius affirmat. Re&è ex Sanéto Afterio Amafeno Epifcopo ait Iconoclaftici Conciliabuli refutatio , probata per feptimam Synodum : Lex eff Chriffiami, Agmi ißius adorandi & fuperfcribendi. Hinc enim Crucem effe Deum noftrum, & nos effe crucicolas , Crucis religiofos , & Crucis Anti{tites exiftimarunt antiqui gentiles, uti teftantur Minutius Felix , & in libro Apologetico Tertullianus. Et Conftantinum Magnum, quod Roma• no labaro, militum armis, fuis ftatuis, nummis, publicis ædificiis idem fignum adponi , adpingi, äut adfculpi fecerit , laudant Eufebius Caefareenfis ac HermiasZozomenus. Et huc in Epifola ad Lætam refpicit San&us Hieronymus. solitudinem patitur & in urbe Gentilita * : Vexilla militum , crucis infgnia funt, Regum purpura, & ardentes diadematum gemmas patibuli falutaris pi&ura condecorat. Bt in laudato funebri Encomio San&us Ambrofius, agens de Dominicis clavis unà cum Crucis figno ab Helena matre impofitis diademati & equeftri fræno Conftantini Augufti : $apiens Helena Crucem in capite Regum levavit, ut Crux Cbriffi im Regibus adoretur. Et ad Bulgarorum, qui ha&enùr in ßgno militari caudam equi portarant , confulta refpondens Nicolaus primus Pontifex : Quid aliud deinceps partetit , vifi fignum fam&ae Crucis ? Exemplo Conftantini Augüfti. Hoc eff rmim ßgnum fidei, & ingem* borror diaboli , quo Cbrißiani Primciper im fuis meceffìtatibus femper utuntur. Upfo etiam pro fceptro, uti refert HenricusStero, ufus eft Rudolfus primus Imperator, ac omnibus civitatibus, & caßris cum hoc elogio, Gloria Cbrißianorum, apingi fecit laudatus Rex Convallus. In Valeria ÉÉÉ Provincia per piftores imprimi folebat cun&is panibus , moremque infigni miraculo fuiffe Divinitùs confirmatum narrat in Dialogorum libris San&us Gregorius Magnus. Ejus adorandi legem primi in Ecclefia fpernere cœperunt faediffimi Bogomili, £diffimorum NMeffalianorum fædiffima portio, de quibus in libro de fe&tis Conftantinus Harmenopulus ; Ignominia crucem Dominicam afficiunt, vehuti quae Dominum mecaverit. Ex his natos exiftimem Paulicianos, Manichaei furculum, apud Georgium Cedrenum blaterantes Crucem effc lignum exe

crationibus obnoxium, ideòque nullatenùs ado

jrandum : Adorandum Evangelii librum, in quo

veraciter fint verba Chrifti, Ægri fibi Crucem apponebant , fanati frangebant , conculcabant, exurebant. Primi , qui ejus cultum coeperunt de idolatria accufare , fuere impii Saraceni, ex caufis fuo loco exponendis. Eorum tamen facrilega confilia feduétus Imperator Leo Ifaurus ac ejus lconoclaftica faétio hac in parte non receperunt. Etenim adversùm illos à fanétæ Crucis ad imaginum cultum affiduè argumentantur feptima & o&ava Synodus, & à nullo Iconoclaftarum ad Ecclefiam redeuntium iftius colendæ profeffionem exegerunt, quod nempe ipfi eò ufque numquam deliraffent. Qujn immò Conftantinus Copronymus lmperator Conftantinum Patriarcham Conftantinopolitanum, facrarum imaginum cultum palàm in Ecclefia ex ambone ejuraturum , prodire juffit cum benedi&tæ Crucis ligno in manibus, utpotè etiam apud ipfos facrofan&o, coram quo pejerare erat prævaricatio Chriftianitatis. Et San&tus Nicephorus Patriarcha Conftantinopolitanus libellum nobis reliquit hoc titulo : De differentia imaginis Cbriffi & cruci, decem G/logifficae demonftrationer. Oftendit imagines pras Cruce habere majorem cum Prototypo connexionem, ideòque effe magis venerabiles ac venerandas. Confirmat in feptimæ Synodi ad Joannem o&tavum Pontificem præfatione Anaftafius Bibliothecarius . Venerabilior eff , qui falutem noßram operatus eff , quam ea materia ligni, im qua ídem falutem operatus eff: Ac per boc magij adoratione digna imago Chriffi falütem operamtir, quam imago Crucir falutem tamtummodò bajulantis . Hinc inferunt Iconoclaftas , qui Cruces colant, & imagines refpuant, fædè hallucinari. Iftam itaque Saracenam calumniam Ecclefiæ orthodoxae primus ex hæreticis adfinxit Claudius Taurinenfis Epifcopus, Felicis Urgelitani Epifcopi in Pyrenaeis , à quo haerefis Feliciana, damnata per Synodum Francofordienfem , infelix difcipulus, de quo in libris de imaginum cultu Jonas Epifcopus Aurelianenfis. Immoderato & indifcreto zelo fuccenfus mom foêm piâura, fan&arum rerum geßarum, verùm etiam Crucer materiales , quibus ob bonorem & recordatiomen, redem

[ocr errors]

rocbiae fu«e Bafilicis dicitur deleviffe, evertiffe , pe• mitùs abdicaffe. Eas, uti in Refponforum libro ad Ludovicum Pium Auguftum &c Lotharium Cæfarem affirmat Dungalus, effe dixit Dominicae paffionis opprobrium ac irrifionem , atque ità omnem turbavit Franciam ac Longobardiam, & in partes diftraxit: Crucem , in qua Dominus pependit, non plus quam afinum, in quo fedit, adorandum dixit , aliafque id genus nefandas blafphemias, quibus linguam, calamum, chartam nolim maculare. Calviniftis ejus difcipulis ifla relinquo. Eo tempore per Flandriam noftram contigerunt orthodoxorum à Claudianiftis martyria, laudata per Jacobum Mejerum, Memoratus Jonas re&tè pergit in præfatione fecundi libri. Neque enim moffro tempore capi? ufus, figuram Crucis in Bafilici* $am&orum ßatui, fed mor antiquæ obfervationis legitimur id inffituit,

[ocr errors]

L. 5. c. 19.

J.9• c.3o.

V. io.c.36.

C3p. 16,

£.4. c.* I. L. 1. c. 3. 4• 8•

Epift.t.

A. 1173.

Cap, 19.

f. 358,

L. s.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ut cum&fi* fapientibus & rufficis mom folùm memoria deformet fpiritalem quamdam imagimir Crucis figuram , fed etiam corporali, ipfu , intuitur crebram menti præfigat Domimicae paffiomij vi&oriam . Si enim qt:antita r tamta venerabilis ligni , in quo Damimur & Sa/vator pependit , foret ut ex eo minuatim divy ,cunéft Deo dicata templa poffent imaginem £*£ mullatenùs ex alii r ligmir ejufáem formam im Bafficir locaremur. $ed mec ideò Crucem ut Dominum adoramur , fed magis eum , qui per Crucem mortir deffruxit imperium. Porrò etf ofcula infígimur , mom utique caufa ligni, fed potiù* amore illius , qui im ea veteris ligni damma reparavit. Eam in quavis Bafilica, tamquam in navi arborem, figi fcribit Sanétus Maximus, Claudii Prædeceffor in Ecclefia Taurinenfi . Ofculandi , San&tus Hieronymus in Epiftola ad Marcellam, amplexandi morem laudat in hiftoria Ecclefiafti«ca Evagrius Epiphanienfis. Et Bulgaris quærentibus , Si liceat Crucem Domimi cum reliquiis mundo feu immundo banc babemti ofculari vel portare, refpondit Pontifex Nicolaus primus. Ofculari eam immumdo mom licet. Quemiam eo ipfo , quod immumdu* eff, ipfe fibi teftis ef?, quod mortificationem carni* mom diligit. Ergò quam mom amat , mom ofculetur, ne fortè de eo dicatur: POPUILUIS HIC LABIIS ME HONORAT, COR A U T E M EOPUIM LONGE EST A* ME . Re&è enim Sanétus Bafilius in oratione de quadraginta Martyribus, laudata per feptimam Synodum : Mu/. *a* Cruce r exarare im una domumcula , & comtemmere mandata Chrifti & imitationem paffiomum ejus , dnfpiemtiffimum ef?. Et San&us Afterius Epifcopus Amafenus: Noli chriffum pingere im veflimemtir , fed potiùs horum fumptus pauperibus eroga. Et hoc fenfu in San&i Matthaei Evangeliftae commentariis arguens Pharifaeos, membranæ infcriptum Decalogum portantes in fronte , addit San&tus Hieronymus : Hoc apud mos fapejfitiofe

[ocr errors][ocr errors]

. tant , culicem liquamter , & camelum glutientes.

Abfit, ut damnet avitam pietatem. Jonas Aurelianenfis fuit unus ex illis Francoτum Epifcopis , de quibus in feptimae Synodi laudata praefatione Anaftafius Bibliothecarius: Eis facrarum imaginum utilita, & legitima adoratio momdum eff revelata. De Crucis tamen adoratione addit illos re&a fenfifTe. Etenim Jonas loqui videtur ex Sanéto Ambrofio in funebri encomio Theodofii Augufti. Helema invenit Dominicae Crucis titulum. Regem adoravit, mom lignum autique , quia boc gentilir eff error , fed adoravit i/. tum , qui pependit in ligno fcriptus im titulo. Pergit Jonas exponens fanétae fextae feriæ ritum , quo omnis fub coelo Ecclefia Crucem veneratur, cantans: Ecce ligmum Crucis , in quo falu, muwdj

[ocr errors][ocr errors]

pependit , venite adoremur. Effe affirmat vetuftiffimam traditionem , & addit. Ecclefia crucem veneratur , adorat , colit , mom cultu & adoratiome, quae folius Divinitatis eff , fed eo potiùs undè fatis fuprà di&um eff. Et infrà . Crucem chrißi adorat , id eff , fupplicando falutat . Supplicat Crucifixo , Crucem falutat. Hoc ipfum docet feptima Synodus in refutatione Pfeudo-Synodi

pum pretiofe Crucis falutamur , & ample&imur, velut fpem babemtey fam&fificationem ab ea percipere , & adorationem falutatoriam illi impendimur, ADORATE ENIM, imquit , SCABELLUM PEDUM EJUS, QUONIAM SANCTUM EST. Propter quod & Gregorius Tbeologus im fermone de Nativitate Cbriffi ait : BETHLEEM HONORA , PRÆSEPE ADORA . Et in definitione fidei. Definimur figurae pretiofae ac vivificae Crucis ofculum & bomorariam adorationem tribuendam , mom tamem veram latriam , quae fecumdùm fidem eft , quaeque folam Divimam maturam decet. Eam effe perpetuam Romanae ac omnis fub cœlo Ecclefiae fidem affirmat in adduéta praefatione laudatus Bibliothecarius. Aliud eft fignum ,. aliud fignificatum ; uti effentiæ, ità & honoris grande difcrimen habent. Quifquis aliud exiftimat , errat toto coelo. Proindè Crucifixo Domino vera latria, reliquis Sanétis dulia, eorum imaginibus fola honoraria debetur falutatio feu adoratio falutatoria. Jam audivimus Domini imagines effe ejus Cruce venerabiliores , ideòque fi huic poffit , longè magis iftis poterit impendi latria, quod nemo huc ufque in Ecclefia vel cogitavit. Et ipfi , in quo Dominus pependit , ligno latriam denegat San&us Ambrofius, Lignum quippè eft , non Deus. Et hinc Chazanzariorum , feu Staurolatrarum , id eft , Crucem latricè colentium, apud Armenios , fe&am meritò ut impiam damnat Nicephorus Calixtus. Et gentiles iftos, qui nos Crucicolas , feu Crucis latricè religiofos exiftimabant , ut dogmatis Chriftiani plenè imperitos fpernit Tertullianus : Oftendit ab illis, non à nobis latricè adorari ligna cruciata. Eleganter Stephanus quartus Pontifex in Synodo Romana, publicata per D. Lucam Holftenium : Crucem pro Crucifixo im ea adoramur & ample&imur fideliter . In ipfa ut in honorabili figno adoramus Crucifixum. Addit ex San&o Athanafio . Nom ficut Deor imaginer adoramur mos fidele *, abfit, ut Pagami; fed tantummodò affe&um & cbaritatem amimae moffrae ad vultum faciei imagimir aptamur. Unde & multoties vultu deleto, fcut lignum purum & commune jam , quod dudùm fuerat imago , comburimur. Eadem eft ratio figni Crucis. Ipfa enim Dominica Crux femper fanéta manet ac facro

[ocr errors][merged small]

Iconoclafticae . Nos , qui Deo foli fervitutem mo- Ra. «. fram in fpiritu & veritate offerimus , Divimum ty- £. 6, 5.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Uod non oportet in Dominicis locis vel Ecclefiis eas , quæ dicuntur agapas , id eft , charitates facere , & intùs in æde comedere , & accubitus fternere . Qui autem hoc aufi fue

rint , vel ceffent , vel fegregentur.

[ocr errors]

Gapas iftas omninò Apoftoli ordinarunt. A Eas jn Corinthiis non damnat Apoftolus Paulus , fed purgari folummodò & corrigi mandat, de quo in fermone de Dominica coena Sanâus Eligius Epifcopus Noviomenfis. Corinabii, qui per Pauli Apofoli prædicationem ad fidem venerant, folebant in hac die ad Ecclefiam deferre panem & vinum, & dabamt $acerdoti ad comfecram2lum, expletifque myfteriis unufquifque, quod deaerat , recipiebat. $ed & quidam illorum inforibus templipraeparabant fibi convivia in confpe&u paupevum, mibilque borum eis exfpe&antibus erogabant. vndè notat eos dicem , QUOD ALIUS ESURIT, ALIUS EBRIUS EST. Et idcircò fùb}ungit : NUNQUID DOMOS NON HABETIS AD MANDUCANDUM ET BIBENDUM, AUT ECCLESIAM DEI CONTEMNITIS, ET CONFUNDITIS EOS, QUI INON HABENT ? Et in Apoftolicae Epiftolae commentariis Theodoretus. Domimicam caemam Apoftolus vocat Sacramentum Domimicum . Illius enim omnes funt æquè participer: Et qui im paupertate degunt , & quibus divitiae abundant, & domimi & fervi, & Principes , & qui eorum parent imperio. oportebat ergò & communes menfas effe communes, & imitari Domimicam. Accufari dicit ab Apoftolo Corinthios , quod quifque folus in Ecclefia fues fibi cibos manducaret. Aliter Primafius Epifcopus Uticenfis . Apud Corintbior quondam , ficut aliqui afferunt , prava invaluerat confuetudo, Ecclefia* paffm debomeftare conviviis , in quibus vefcebantur ante Domimicam oblationem , quam pofi caenam moäibus offerebant. Cumque divite, ebrii ad Euchariffiam veniremt , vexabantur imoper fame. Mos verò iffe , ut referunt, de gentili Adbuc fuperfiitiome veniebat. Undè etiam quibufdam loci, per loca Ægypti vel $yriæ die fabbatbi no&e poff cænam dicitur ad Ecclefiam conveniri. Quae verba fuis etiam commentariis inferuit Sedulius Hibernienfis. Quis ergô fuerit præcisè Corinthiorum abufus, eft incertum. Et hinc in Epiftola ad Januarium dicit generatim ac prudenter San&tus

[ocr errors]
[ocr errors]

Sacramenta mifcebant. Eumdem abufum , graffatum haud dubiè & in aliis Ecclefiis , notat San&us Judas Apoftolus: Hi funt in epulis feu Agapis fuis maculæ, conviventes fine timore, fe

metipfos pafcenter.

Increpationi fuae addidit Paulus Apoftolus: Caetera, cum venero , difpomam. Et omninò difpofuit : Attamen convivia ifta non abftulit, fed correxit. Et hinc in præfatione ad fecundum librum commentariorum Epiftolae ad Galatas fcribit San&us Hieronymus: Corintbios Apofolus notat, quod imdifferenter vefcamtur in templis; hoc ex parte ufque bodie permanere mom potef dubitare , qui Acbajam viderit. Corre&tionis modum edifferit in libro Apologetico Tertullianus. cae

emim Agape , quod dile&io peme , Graecor. Ejus ordinem , modeftiam, innocentiam , fanétitatem apologeticè defcribit, utique adversùm Gentiles eam de prodigalitate, faétione, flagitiofis tenebris, ac epulis Thyefteis accufantes , ac ejus caufa Chriftianos ut publicam generis humani

rem vocat Dei convivium , ac illi poft fuam mortem diffuadet gentile conjugium , quod gentilis maritus fidelem uxorem ad convivium ifiud Domimicum , quod infamamt , fme fufpicione non difmittet. Ipfum etiam laudat Minutius Felix : comvivia mom tamtùm pudica colimus , fed & fobria, mec emim imdulgemus epulir , aut convivium mero ducimus , fed gravitate bilaritatem temperamur. Et in litteris ad Trajanum Auguftum Plinius fecun

Chriftianorum facrificiis : Difcedunt pera&to conventu, rurfùfque coeunt ad capiendum cibum, promifcuum tamen & imnoxium. Id eft , non Thyeftaeas, de quibus patiuntur publicam calumniam, epulas. Et in Epiftolæ Apoftolicae commentariis San&us Joannes Chryfoftomus. Fideler ommer im conventibus fuir, poffquam audiffent do&rinaj , poff preces , poß myßeriorum communionem , folutâ comcione mom mox domum confcendebant , Jed diviter alimenta & edulia domibus fuis afferemter, pauperes vocabamt, commumefque faciebant menfar , communia prandia , communia convivia im ipfa Ecclefia: Atque ità à communione menfae & pietate loci undequaque ad pietatem accendebantur. Et ad

ftatuens Synodus Gangrenfis : Si quis defpicit eor , qui fideliter Agapar , id eft , convivia pauperibus exhibent , & propter bomorem Dei comvocamt fratrer , & moluerit communicare buiufmodi vocationibur, parvipendem, quod geritur, amathema fit. Et infrà. Boma opera, quae fupra virer im fratres paupere* exercentur, fecundùm Ecclefiafficar traditione* bea

dus, Bythiniæ Reétor, agens de antelucanis .

ma moffra de momime rationem fui offendit: Vocatur Cap• 39.

peftem deteftantes. Eamdem in libris ad uxo- L... c.g.

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »