Pagina-afbeeldingen
PDF

1 b. m u. A. 1 1 1 1

- Cap. 7.

Ep. 6: •

lib 5. tit.

7. C. 2.

clementiam cum plebe fibi credita folemniter agit. Et de Sanâo Heriberto Colonienfi Archiepifcopo Jaudatus Rupertus: Quodam die , cum celebrata fatione apud $an&um Jeverimum , reverteretur , „ulta cleri & populi turba comitatur , tranfibat agnorans exiguum pauperis tugurium. Et in Trudo

nopositani Monafterii Chronico fcribit Abbas]

Rj3oIphus: Ecclefia $an&i Pantaleonis ex privile. gio Romano antiquitùr boc habuiffe dicebatur , ut [,5,, loci illius $andaliis & Dalmatica uteretur, vicefque ageret Archiepifcopi per civitatem in fui , fi.iiiibu.T. sed Anno Arcbiepifcopuj Sandalia & Id„lmaticam probibuit , vices verò fuas agere per /,rione, conceffit. $ic ufque ad tempus Rudolpbi Abbati, permanfit. Et quia erat homo pulcbri, ut di«,„, „perfonatur, & Divino adfiftem officio decenter fonorum , frequentabant ftatione * , quar agebat fre„„e„tiffìmè , colonienfis populus , matronarumque Ãlurium devotus Deo fexu*. glerus verò fine omni » viaia follene ei exhibebat obfequium , tamquam f. baberet prae oculis proprium Arcbiepifcopum. Scribit de femetipfo , pro Ecclefiaftica libertate tunc Colonis ápud San&um Pantaleonem exulante. E. in tertiò de fua vita libro fcribit venerabilis Guibertus , San&ae Mariae apud Novigentum Abbas : Feria fecunda pof Pafcba procedere mori; efl clerico, , ffationem fa£furor apiid $an&?um vin. centium. Agit de civitate Laudunenfi .. Quin immò quod Carnutenfis Epifcopus cum populo fuo & Ölero ufque ad Aurelianenfis civitatis Ecclefiam procedere , & illic cum folemni haud dubiè façrificio ftationem celebrare olim confueverit, teßatur in litteris ad Theodoricum Aure1ianen(em San&us Fulbertus Epifçopus Carnutenfis. Peregrinum enim Epifcopum ad folemne {acrificii & verbi Minifterium admitti atque invitari mandat Apoftolica omnium Ecclefiarum confuetudo, innovata atque confirmata per primam Synodum Arelatenfem . Nequaquam jurißi&ionis, fed fraternae dumtaxat hofpitalitatis eß ißud officium , ideoque ad ftationem procedenti proprio Epifcopo ipfum omninò debet quævis etiam exempta Ecclefia. Exemptio proprium Epifcopum fola poteftate exuit , nequaçuam ordinaria reverentia. Et hinc memorata Dionyfiani Cœnobii in fuum Parifienfem Epifcopum ac Senonenfem Metropolitam audacia fuit omninò impudens. Et adversùs illam re&è ftatuit in Viennenfi Synodo Clemens quintus: Archiepifcopo per quaevis loca exempta fuae Provinciae facienti tranfitum, aut ad ea forfitam declinamti, ut crucem ante fe liberè portari faciat , benedi· cat populo, Divina officia privatim vel publicè ibi'em audiat, ut ea etiam in Pontificalibus celebret, & fiiciat in fua praefentia fine Pomtificalibus celebrari, quovis privilegio contrario mom obftante , facro approbante concilio , praefentis conftitutionis ferie auximus concedendum . Simili modo concedimur Epifcopo, ut in eifdem locis fuæ Diœcefi, poffit populo benedicere, audire Divina Officia , & ea etiam celebrare, & in fua præfentia facere celebrari.

Antiqua Chrisiianorum Statio exponitur.

Uia Stationum incidit mentio , expediet QÉ originem & variam per tempora formam paucis aperire . Vocabulum, $tatio , à Romano Imperio venit ad Ecclefiam , ac in Imperio fuit variae fignificationis . Primò, fignificavit ftatum feu dignitatem Imperialem. Ita adeptum à Claudio Imperium Svetonius tituiat adeptam $tationem. Et ad Diocletianum Impe- Ijb. 3. c. ratorem prefatur Ælius Spartianus: In bac fia- * tione, quam temperar. Et ad eundem in Vero Imperatore Julius Capitolinus: Aelius Verur ab Adriano adoptatui , primus Cæfar diéïur eff , & im eadem fatione comffitutus periit. In Avidio Caffio Vulcatius Gallicanus vocat Regiam ftationem. Eadem phrafi utuntur & alii antiqui Romanorum Scriptores. Secundó , fignificat oppidum , caftrûm, aut quemvis munitum locum , cujus cuftodiae ac def-nfioni imponebatur militare prae'dium . Ita de Perfis , quod Nifibenam civitatem uti vilem flationem fpernerent , fcribit Ammianus Marcellinus. Et in quarto Hiftoriarum libro Cornelius Tacitus : Difpofitae per omnem Rhemi ripam fationes Germanor vado arcebant. Per ftationes intelligit exftru&tas munitiunculas. Et in Theodofiano codice exftat fcripta ad . . Vi&orem Militum Magiftrum Lex, qua Valen- Lib.7.tit. tinianus & Valens Augufti vetant cun&is mili« ** ° '** tum per Provincias ftationibus , ne deinceps à : Provincialibus exigant Caenaticum. Per ftationes lucidè intelligunt praefidia militaria. Apud Romanos Scriptores frequens eft mentio agrariarum ftationum , id eft, munitionum exftruéìarum in agris. Eadem vocis fignificatione frequenter utitur Procopius Caefareenfis. Etenim in primo de Imperatoris Juftiniani aedificiis libro fcribit de fan&tis quadraginta Martyribus : Hi Romami fuere militer, legiomi* duodecimae, quam quomdam ffatiomariam habuit urbs Armemiæ Meliteme. Et in tertio libro: In Armenia collocati fuerant Romani mi- CaP- 4liter ffationarii. Ac locum quidem Melitemem vocabant. Et in quarto libro: Jußimiamus im Danubii Cap. 1. ripa fatiomarior militer , qui barbaror tram/tu prohiberent, conßituit . Et hoc fenfu etiam noftri Regum libri memorant ftationem Philißinorum. Et hinc in lege ad Anthemium Honorius Lib. 7. tit. & Theodofius Augufìi fationes Navium, ac in 16* c. *• lege ad Pofthumianum Gratianus acValentinianus officinas , in quibus mienfurae & pondera publica elocantur, dixerunt ftationes : Per analogiam. Famofiffima vocis fignificatio importabat Militares in Palatio, in civitatum foro, in ipfarum portis , aut in aliis publicis locis cuftodias atque excubias, de quibus Svetonius in Claudio Imperatore : $tatio Militum, que tuac l;i,.«.. excubabat. Et infrà in eodem libro: Ad mediam , i. ferè mo&fem excitatus Nero, ut comperit fui cuftodem fationem Militum receffiffe , proflivit è le&o. Cap. 47. Et in primo Annalium libro Cornelius Tacitus: , caffrorum portas fationibus firmant. Et in primo libro Hiftoriarum : Cobor* quae in Palatio agebat

[ocr errors]
[ocr errors]

Lib. 12. tit. 6. C. 19.

[ocr errors]

ftationem. Et de Imperatore Juliano fcribit Am

[ocr errors]

mianus Marcellinus: Per femetipfum explorabat

vigiliarum vices & fationum . Et in alio libro : jLb., g. e, $tatio primis tenebris obfervata . Erat & aliud

37. Stationis genus, de quo in lege ad Lollianum Lib. 6. ti Prætorio Præfe&um Imperator Conftantius: Hi ÊÊÊ quor curagemdarior , fíve Curiofor Provincialium

confuetudo appellat , proprio arbitrio, quor reor effe putaverimt, feralibus carcerum temebris mancipare mom dubitamt. Memorati igitur Curioff, & $tatiomarii, vel quicumque fumgumtur boc munere , crimi. ma Judicibus mumtiam da meminerimt , & fibi meceffitatem probationis incumbere, mom citra periculum fui , fimfontibus eos calumnia, nexuiffe comffiterit. Eos ILib. i 6.tit. in lege ad Theodorum Praetorio Praefe&um Ar. s. c. 3 i • cadius & Honorius titulant Apparitores $tationarior. Et hinc in nonagefimi tertii Pfalmi Commentario fcribit de occultis criminofis San&us Auguftinus : Vivamt fiente Deo , qui mom viveremt fciente $tationario . Et apud San&um Optatum Milevitanum Purpurius Limatenfis Epifcopus Secundum Tigifitanum, fuum Primatem, quod à Stationariis detentus fuiffet ac dimiffus , ìnfert tradidiffe facros Codices aut Vafa. Laudatus - Optatus memorat & Japra $tatiomarium : Am- i J ib. *£• c• mianus Marcellinus appellat fationi PræfaemJ 2. tem . Et in libro Apologetico Tertullianus: ALatronibus veffigandi * per umiverfas Provimcia , miiitari, flatio fortitur . . Haec enim ftatio , uti & omnis alia, habebat fuas vices. Eamdem ftatio' ' nem, in fcripta ad Theodorum Praetorio Præfe&tum lege laudant lmperatores Honorius ac Theodofius , fcribentes de publicis criminibus:

guod Stationarii Apparitori r follicitudo exhibet abfemtiae Poteffatum. Et infrà : A Notariis Apparitorum , quor $tationarior appellamt , deferatur ad notitiam Poteffatum. Eft in Theodofiani codicis appendice lex quarta decima. Erat ftatio per antiphrafim, à ftato ac perpetuo difcurrendi officio fortita iftud nomen . Hoc item fenfu laudatus Tertullianus fcribit unicuique Paganorum Deo fuiffe diffributa fuam fationem ac poteßatem . Habebat & certos limites , intra quos fuam curiofi

Lib. 1.

Cap. ..

[ocr errors]

tatem exercere debebat & circumfcribere. Et hi etiam dicebantur ftatio. Hi Stationarii dicebantur & Frumentarii , quos propter graves ac frequentes innocentium oppreffiones fuiffe à Diocletiano Imperatore Aurelins Viétor, & rursùm à Juliano exftin&os affirmat Sophifta Libanius, addens ipfos fuiffe quafi Principis oculos. Quòd pofteà iterùm reßituti fuerint, lucet ex laudata lege Arcadii & Honorii , ac ex laudato loco

San&i Auguftini. De antiqua porrò Ecclefiarum Statione fcribit in libro de oratione praefatus Tertullianus : $tatio de militari exemplo momem accipit. Nam & militia Dei fumur. Ex ftationis vocabulo argu- ; mentatur etiam in libro de jejuniis, atque ad- ! Cap. 1o jungit : Nam & militer numquam immemores $a- ! cramenti, magis fationibus parent. Militiam non pofîe à Chriftiano fufcipi docet in libro de Coro- | Cap. 1 1. na militis, & addit caufam : Jam fatiomer aut alii faciet magis quàm Chriffo ? Aut & Dominico die, quando mec Cbriffo ? Et excubabit pro templis, quibuf remuntiavit ? Et cæmabit illic, ubi Apoßo

lo mom placet ? Et quor interdiu exorcifmis fugavit,

[ocr errors]

mo&ibus defenfabit , incumlemr & requiefcem fuper pilum, quo perfoffum efi latus chrifti ? Quibus ex verbis rursùm vides Romanam ftationem fuiffe vigilantis & excubantis militis cuftodiam, ipfamque etiam eorum templis ac ftatuis adhibitam. Vides & Chriftianam flationem fuiffe jejunii fpeciem . Hinc enim Donainica die non poterat Chrifto Domino impendi. Erat jejunium adeò ftri&tum , ut in laudato de oratione libro pergat Tertullianus: $tatiomum diebt r mom putamt Cap. 14• plcrique facrificiorum orationibus imterveniemdum , quòd ßatio folvenda fit accepto Corpore Domini. Non nefcio qui pauci , fed plures ita opinabantur. Opinionem non probavit tantus Doétor, quòd tamen nec damnare aufus fuerit, demonftrat hoc ejus confilium : Nonnè folemmior erit flatio tua , f & ad Aram Dei fieteris ? Accepto corpore Domimi & refervato , utrumque falvum eff, & participatio facrificii , & exfecutio officii. Stationum diebus cenfet nullo modo intermittendum dum facrificium , immo nec populi communionem : Suadet acceptam iftic Euchariftiam non fumi in Ecclefia, fed refervari ac domum deportari in privatam fuo tempore communionem , atque ita affirmat facrificii folemnitatem & ftationis rigorem poffe conciliari. Qui tamen omne jejunium exiftimant fuiffe ftationem, lucidè falluntur. Etenim in libro de jejuniis idem Tertullianus tamquam diverfa difciplinae fpecies palàm diftinguit jejunationes , Xerophagias , & ftationes, dicens effe recufati, reciff, ac retardati pabuli officia. Quod ipfum lucidiffimè facit in ejufdem libri exordio. Et infrà : Stationibus quartam & fextam Sabbathi dicamus , & jejumii, Parafcevem . Hoc eft , fextam feriam femptimanae majoris. Et in libro de fuga in perfecutione fcri. bit Gentilium perfecutionem effe nobis utilem, quod nos in jejuniis , ftationibus , orationibus , ac omni Difciplina faciat ferventioreS. Itaque jejunium olim erat recufati cibi officium . Quòd nempe toto die nihil liceret alimenti fumere, fed omnem cibum & potum recufare ufque ad exordium no&is. Xerophagia cibus recifus, ipfumque exponit diétus liber de jejuniis : Xeropbagia , obfervamur, ficcamter cibum ab omni carne , & omni jurulentia , & vividioribus quibufquepomis , me quid vinofitatis vel edamur vel potemur. Erat non fimplex jejunium , fed abftinentia in folo fere pane & aqua. Statio ergo erat cibus dumtaxat retardatus , exponitque idem liber , dicens Pfychicis praeter annuos Dominicæ paffionis dies nullum placere ex Praecepto jejunium , atque adjungens : Proindè mec fationum , quæ & ipfa fuo* quidem dier babeamt quartae feriae & fextae , paffivè tamem currant , meque fub lege Praecepti, meque ultra fupremam diei, quamdo & orationes ferè comcludat bora moma de Petri exemplo, quod Aéfi* refertur . Horam nonam vocat diei fupremam feu ultimam, non horam , {ed militarem ftationem. Uti no&tem in quatuor vigilias, ita diem in quatuor ftationes divifit antiquitas, & omnes has e&to toto anno in tres horas. Omnem toto anno diem & no&tem in horas duodecim.Difertè id docet in libro de temporibus

[ocr errors]

Cap. 14

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

venerabilis Beda : Longiffimis im bruma no&ibus , vel item. aeftate breviffimi* , quarum alias duo«lecim borarum fpatium longè tramfcemdere, alias mequaquam ad boc pertingere poffe comffat , quæ ratione Lunam duodecim boras lucere credamur, miß fortè putemus mom equimo&iale* boras intelligendar, fed fingulas quafque mo&e , prò fua menfura longitudimi, aut brevitatis in duodecim particulat , quas boras vocitamur , aequa diffru&ione findendar . Et in opere de Divinis officiis Amalarius Fortunatus: nom neceffe aliquem im bac difcretione muffitare propter difparem longitudinem dierum & no&ium. Etenim calculatores borarum tempora fc dividumf dierum & mo&ium , ut Luma per no&em luceat, ßve aeftivo fve hyemali tempore , duodecim boris. CQuod ipfum in Traétatibus fuper San&i Joannis Evangelium lucidè fupponit San&us Auguftinus. Et ex eadem regula Dominus generaliter dixit: Nonne funt duodecim borae diei? Statio itaque erat feria quarta & fexta protra&um jejunium ufque ad horam nonam, poftremam diei partem, & tunc fubfecutum folemne in Ecclefia officium. Hinc & in fecundo fuper San&i Joannis Epiftolam Tra&atu fcribit San&us Auguftinus: Pfalmum vobis commendavimus quarta sabbathi, prima ßatione moviffimae bebdomadae. Palàm innuit non folùm jejunium , fed & populi in Ecclefia Colle&am fuiffe partem ftationis. Quod & fupra ip libro de oratione palàm dixit Tertullianus. Certè qui ex laedendi jejunii metu cenfebant non communicandum de horae nonæ facrificio, non ad hujus exordium , fed dumtaxat ad confummationem credebant finiri ftationem, adeoque & jejunium & facrificium cenfebant efíe ipfius partes. Notanda funt haec verba : $i fatio de militari exemplo momem accipit, utique mulla laetitia aut triffitia obveniemr caßri* ffationes militum folvit. Non de finita tunc ftatione excipiunt, fed affirmant Euchariftiae laetitiam illis poffe fupervenire , ideoque adhuc durare fupponunt. Chriftiana ftatio erant Ecclefiafticae ante Divinam Majeftatem excubiae atque apparitio, adeoque hæc fuit principalior ipfius portio , prævium jejunium erat ejus dumtaxat paratura. Eadem de caufà militiam affumi à Chriftiano vetat idem Tertullianus in libro de Corona militis : Quòd nempè eadem die non poffimus Chrifto Domino & homini Imperatori ftationem facere, id eft , certis per omnem promifcuè diem horis militares excubias agere , & Ecclefiam frequentare. Et in fecundo ad uxorem libro fcribit de variisin difparis cultus conjugio occurrentibus incommodis : Si fatio faciemda eff, maritur de die condicat ad balneas . Hoc eft, fi per balneas diducat ab Ecclefia, atque ita impediat ftationem. Et in Catholicæ fidei expofitione fcribit San&us Epiphanius: $acri Conventur & Synaxes ab apofolis inßituti funt bis potiffîmùm diebus , quarta fextaque feria , & Domiwica. Item quarta fextaque feria jejunium ad boram ufque monam indi&um , propterea quod quarta feria comprebemfu* Domimur , & fexta fublatus im Crucem. Harum feriarum conventum affirmat hora nona celebrandum, & ita fieri toto anno præter tempus Quinquagefimae, Palàm affirmat & jejunium & conven

tum effe partes ftationis.

Opponi tamen poffit Tertullianus in libro de anima: Damiel trium hebdomadarum ßatione caruit vi&u. Stationem lucidè ufurpat pro folojejanio. Et quinto Monafticarum inftitutionum libro Joannes Caffianus: Monacbus ante fationem legitimam , communemque refe&ionis boram non fumat cibum aut potum. Et infrà : Nulla ufque ad praeAitutam jejunii boram refe&iomir regula fervabatur, fed abfque legitimis quartae fextaque feriis quotidiana /fatio folvebatur. Utique in gratiam hofpitum. Et in fecunda collatione : Hora moma , fòluta jam ßatione jejumii. Stationem etiam pro folo jejunio ac legitimo ejus termino accipit , adfirmatque hora nona citra ullum Divinum officium exfpiraffe. Ægypti enim Monachos docet folis Dominicis ac Sabbathis , nequaquam quartis ac fextis ferijs ad Ecclefiafticam apparitionem conve

[merged small][ocr errors]

niffe. Et in fecundo de Clericorum inftitutione

libre fcribit Rabanus Maurus : Difcernunt quidam interjejumium ac ßationem, mam jejunium imdifferenter cujuslibet eff abffimentia, non per legem, fed fecundùm propriam voluntatem , fatio ef obfervatio ßatutorum dierum vel temporum, Hinc non folùm quartæ ac (extae feriæ, {ed omne omnino ab Ecclefia praeceptum jejunium, ipfam etiam Quadragefimam, vult effe ftationem. Hinc dicit: Statutorum dierum vel temporum. Refpondeo addu&um Tertulliani locum exponi in libro de jejuniis, ubi à captivo apud Babylonem Propheta Daniele urget in cinere & facco a&am Deo exomologefin ufque ad vefpertini fàcrificii horam , & adjungit: Hgc erit ffatio fera, que ad vefperam jejumamr pinguiorem orationem Deo immolat. Affirmant orationem effe intrinfecum ftationis complementum. Quòd tamen folum jejunium aliquando per Synecdochen appellet ftationem , lucet ex hoc ipfo libri hujus capite: Durante adversùm Amalecitas , & poftmodum adversùm Amorrhæos pugna fervatum à Moyfe & Jofue , & pro ineundo adversùm Philifthaeos proelio indiétum à Rege Saule jejunium appellat ftationem. Quod ipfum in duobus prioribus adduétis locis facit Joannes Caffianus. Nempè & juxta fingulare Ægyptiorum Monachorum difciplinam loquitur, & juxta mores fui ævi, in quo avita ftationum forma erat alterata & accifa. Etenim fupra numerum multiplicatæ Chriftianitatis infirmitatem & quotidianas neceffitates miferati pofteriores Patres , quartæ & fextae feriæ ufque ad horam nonam jejunium retinuerunt, folemnis autem in Ecclefia tunc apparitionis Præceptum laxarunt, atque ita ftatio contra&a fuit ad folum laudatum jejunium. Poft tertii faeculi lapfum Latini folius diei Dominicæ, Graeci Patres folius cum ifta die & aliquot feftivitatibus Sabbathi apparitionem laudant ut Præceptum. Paulatim fucceffit hæc mutatio. Cujus alibi latius difcutiendae primum au&orem ufque nunc ignoro. Diverfo igitur tempore diverfa fuit Chriftianae ftationis natura. A Rabano Mauro addu&um ftationis à jejunio difcrimen apud prima Chriftianitatis faecula caruit omni fundamento. Etenim lapfi ad Montaniftas Tertulliani fuit cum Pfychicis, id eft, Catho

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

& mom ultra momam detinendum. Defuofcilicet more., “Orandum & jejunandum prædicarunt quidem j ' frequenter & ipfe Dominus & ejus Apoftoli,]

neutri tamen fun&ioni ullum præfixerunt diem. Apoftolica Synodus colle&is è Gentilitate fratribus cenfuit nullum imponendum onus , nifi abftinentiam à contaminationibus fimulacrorum, fornicatione, fanguine, & fuffocatis . Hinc ex Catholicorum dogmate & perfona pergit Tertullianus: Volumt fic & 'Apoftolor obfervaffe , mullum aliud imponenter jugum certorum & im commume omnibur obeumdorum jejuniorum . Proindè nec fationum, quae & ipfe fuor quidem die r babeamt quartæ feriæ & fextae, paffivè tamem currant, meque fub lege Praecepti, neque ultra fupremam diei , quamdo & orationer ferè concludat hora mora de Pe*ri exemplo , quod A&i* refertur. De jejunii diebus nihil praecepit Dominus , nifi quod dixit difcipulos fuos ablato fponfo jejunaturos. Hinc etiam nuilum generali totius Ecclefiae jejunio diem affixit prima Patrum difciplina , nifi magbam fextam feriam , & Sabbathum San&um. Hi enim funt dies, in quibus ablatus fuit fponfus. Haud dubiè habuit & Quadragefimam, & quatuor anni tempora , & quartæ ac fextae feriæ ftationes, verùm quae paffivè ad cujufque arbitrium currerent fine lege Praecepti . Et hinc nefcio quis , licet interpolator , avitae tamen difciplinæ utcumque peritus , haec interpofuit Eufebiano Chronico : Quadragefmale jejunium è Telefphoro Papa per boc tempus imffitutum ac prae* ceptum quidam fcribumt. Scribit item liber Ponti. ficalis : Telefphorus confìituit , ut feptem bebdomadif ante Pafcha jejunium celebraretur. Et antiqua ignoti auétoris Hiftorica compilatio : Telefpborur comffituit , ut Quadragefma fieret amte Paf&ba. Et Marianus Scotus : Telefphorus confiituit, ut feptem bebdomadar plema r amte Pafcba omnes €lerici â carme abffimeremt. Quod ipfum in Ifidori Mercatoris colle&tione fancit fecunda laudati Pontificis Epiftola. Quo folo palàm profitetur

[ocr errors]

Clericos folùm , fed omnes omninò fideles à primo Evangelii exordio abftinuiffe carne, & vino per omnem Quadragefimam, ex Philone Judaeo oftendit , & uti Apoftolicam traditionem laudat in Ecclefiaftica Hiftoria Eufebius Caefarienfis. Apud eundem antiquus & authenticus Ecclefiae

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Ita fuit ufque ad verfutum juftitiæ hiftrionem Montanum , qui novas Paracleti Prophetias ac revelationes fingere, & ex ipfis variam, fpecie tenus fan&iffimam , novam difciplinam coepit fancire, atque ita & legem de jejunanda- tota Quadragefima , & duabus per omnem hebdomadam ftationibus, feria quarta & fexta. Omnerh fibi adverfantem, ac de avita libertate excipientem , damnavit ac reum egit in novam Prophetiam , ejufque au&torem Spiritum San&um. Et quia falfae fanétimoniae non deerant & falfa miracula, feduxit plurimos , adeò ut in libro adversùs Praxeam fcribat Tertullianus: Praxear tumc Romamum Epifcopum Eleutherum , agnofcemtem jam Propbetiar Momtami , Prifcillæ & Maxinmillae , & ex ea agmitiome pacem Ecclefir* Afiae & Pbrygiae imferemtem •, falfa de ipfís Propbetij , & Ecclefi* eorum affeveramdo , & Praecefforum eju* au&oritatem defendendo , coegit & litteras pacis revocare jam emiffa*, & à propofito recipiemalorum

[ocr errors][merged small]

à prioribus Pontificibus, ipfifque Apoftolis permiffam jejunandi libertatem, aliafque Ecclefiafticas confuetudines urfit ob novas has Hæreticorum praeftigias non effe mutandas. Quæ omnia eruditis Scriptis exfecuti funt etiam laudatus Apollonius , Apollinarius Hierapo!itanus in Phrygia Epifcopus , & alii plures. Ad evertendam fi&tæ fan&imoniæ famam occulta iftorum Erronum crimina liberè detexerunt. Porrò primaevus fidelium fervor pedetentim refrixit , & jejunandi libertas apud multos tranfiit in licentiam quafi abolendi jejunii . Hinc ergò illam tranfmutavit Ecclefia in legem , atque ita certa per annum jejunia , & duae per omnem hebdomadam, excepta Quinquagefima, ftationes coeperunt effe rigidum Præceptum. Praecifum tempus ignoro: Exiftimo paulatim ab una Ecclefia ad aliam , atque ita tandem ad omnem Chriftianitatem profeciffe. Interim poft Tertulliani tempora, atque ita nequaquam à Papa Telefphoro. Non item propter Montaniftas. Erronum enim litibus mores fuos cedere nunquam confuevit Catholica Mater, nec mutare. Et hinc vides quod à Rabano Mauro addu&ta inter jejunium & ftationem differentia nullum ab antiqua Ecclefia habeat fundamentum . Licet tamen laudatarum ftationum jejunia Ecclefia præceperit, fubnexum tamen ad Divina Officia conventum permifit libertati priftinae, & tunc Chriftianae ftationis effentia ac difciplina ad folum jejunium fuit `contra&ta. Libertatem iftam , & quidem ex Gnofticis principiis, reftitutam hodiè volunt Lutherani & Calviniftae. Adeò differunt à Montaniftis. Verùm uti propter hos non abftulit Mater Ecclefia , ita propter iftos non reparabit. Lata eft haec materia & multos habet finus . Verùm non funt hujus loci . Altera Montaniftayum ac

[ocr errors]

ipforum vocaliffimi Defenforis Tertulliani cum Òatholicis pugna fuit de ftationalium jejuniorum fine ac duratione : Hi ad horam nonam femper finienda, & tunc ad Divina procedendum , ifti etiam ad no&em ufque quandoque extendenda afTeverarunt. Sed neque haec quaeftio facit ad præfens propofitum . Citra Divinum Officium & publicam Eccleffae , CoIIe&am fìatio vix digna eft ifto vocabulo. Statio enim eß fpecies excubiarum & apparitionis : Eam Innocentius tertius in libris de Miffae facri. ficio appellat $tationalem folemnitatem. Hinc an

I- * * * tiquam formam , cum quadam tamen varieta

se, refìituendam duxit Romana Ecclefia : ,SoJerúnem Pontificis cum Clero , & populo procef{ionem ex una Bafilica ad aliam , & folemnia apud hanc Divina Officia titulavit Stationem. Nec tantùm in jejuniorum diebus , fed etiam in fedivitatibus atque diebus Dominicis, quibus olim ßationes non licuiffe dixit fupra in libro de Corona militis Tertullianus. Et tunc ftationis eßentia fuit ad folam iftam Ecclefiafticam APPa,jturam contra&a. Jejunium fuit quarundam dumtaxat Paraturas. Hinc diftingue tempora , & multa quafi adverfà concordant. Quis Ponti, fex ißud inceperit , ignoro : Effe rem valdè antiquam oftendit in Hilari vita {iber Pontificalis. Et hafceßationes dicitur ornaffe ac ordinaffe Magnus Gregorius. Eafdem pofteà admifit omnis Éççlefia.'Ac de ipfis fuit praefens lis Epifcopi & Cathedralis Cleri P:&tavienfis cum Regularibus Clericis San&i Hilarii . Etiam lex illa, qua VValbodus Leodienfis Epifcopusomnes fuæ civitatis Ecclefias quotannis íemel convenire juffit ad Cathedralem Bafilicam , £uit Ecclefiaßicae ftationis fpecies . Fuit enim generalis ac adunata totius Ecclefiae ante Divi

<an. 1 5- aana Majeftatem excubatio & Apparitura , qua

longè ampliorem exegit prima Arvernenfis Sy' nodus : statuit ut qmmes villularum & in ipfir exißentium oratoriorum Clerici, & cum&i Pagorum Primore, Dominicum Natalem , Pafcha ac Pemterofem , & reliquas majores feftivitates agerent in ci•jrate cum fuo Epifcopo, & omnis tune in civitate effe defpiciens communione pelleretur. Quod ipfum firmaverunt quarta Aurelianenfis & prima Ma, ifconenfis. Non fine caufa Conftantinopolita„um (ymbolum profitetur Ecclefiam effe unam. PRe&è item Martyr Ignatius fcribit Ecclefiam ef {e populum Epifcopo adunatum . Hujus unitatisjllâ eft adeò amans, ut cunétos fuos fub Coelo filios vellet aliquoties faltem in anno adeffe Romano Pontifici, univerfali ipforum Epifcopo, & plenè GEcumenicam ab illis celebrari ftaiionem . Quod quia eft impoffibile , omnem {altem fuam civitatem , immò & Diœcefim in unum cogi coram Divina Majeftate, reétiffimè {anxerunt laudatus Walbodus, laudataeque Synodi Gallicanae. At ecce hinc oritur quaeftio, Quare Theododoricum Virdunenfem Epifcopum , fuos San&i Michaelis Monachos cogentem ad hanc ftationem , damnaverit nofter feptimus Gregorius ? Cur item San&i Hilarii Fratres à fimili fuae Bafi1icae ingreffuinterdixerit Hembertus Pi&avienfis

Epifcopus? Refpondeo iftud G;egorii judicium fundari in altiffimo Monafticae profeffionis (ilentio, de quo in litteris ad vacantem Vercellenfem Ecclefiam San&us Ambrofius: Hæc duo in attemtiore cbriftianorum devotione praeffamtiora eft fe quis ambigat , Clericorum officia & Monachorum Infiituta ? Hec velut im quodam theatro, illa im $ecreto. Haec vita in fadio, illa in fpelunca. Huic mumdu* crucifigitur , illi igmoratur, Et in litteris ad Heliodorum San&us Hieronymus : Interpretare nomem tuum. Quid faci* im turba , qui folus es ? Et hinc ab Eufebio Doryleenfi Epifcopo accufatus de haerefi, & à Sanéto Flaviano Epifcopo fuo ac Patriareha Conftantinopolitano ad Synodum citatus Eutyches Archimandrita , Joanni Presbytero ac Defenfori refpondit apud fe effe decretum, & definitione quadam ab iwitio temeri, ut mufquam alibi egrediatur à fua frater. nitate. Quodammodo enim tamquam im fepulcbro degere in Momafferio. Haec Difciplina adhuc utcumque vigebat fub Gregorio feptimo, ideoque toos Monachorum Conventus ad publicas Eccletiarum proceffiones aut ftationes non permittebat evocari. Sanéti Hilarii fratres , non tamquam evocati , fed tamquam fuo jure utentes volebant ad fuam celebrandam ftationem ingredi Cathedralem Ecclefiam : Hinc ipfos prohibendos cenfuerunt Canonici Pi&avienfes. Reddiderunt illis talionem . Etenim nulli integro fideli claudi aut negari poffit Ecclefia , quantò minùs folemni adeò ftationi & proceffioni? De fimili tamen inter Bernardum Antipolitanum Epifcopum & Guilielmum Lerinenfem Abbatem lite ob Graffenfem San&i Honorati Ecclefiam fcripfit pofteà ad illos Innocentius tertius: Nobis mediamtibus bujufmodi compofitio intervemit , ut Abbati & Momacbir liceat in memorata Ecclefia celebrare Divina & exercere caetera Ecclefiaffica $acramenta , ita videlicet ut circuitione, cum aqua benedi&a , proceffone* & etiam Litanias mom faciant abfque Antipolitami Bpifcopi licentia vel affenfu . Abfque facultate hac non folùm majorem non intrare Bafilicam , fed nec per plateas poterant proceffionem agere. Quas contentionum & tranfa&ionum , ex livore aut quovis alio humano die lucidè fcaturientium , quifquilias etiamnum hodie patimur , & fimplicem Dei plebem non parum quandoque fcandalizamus. Sunt miferiae noviffimorum temporum.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »