Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small]

vitam, adeoque nullis opus effe fatisfa&ionibus Ac Indulgentiis. Quintus circa Indulgentias Erro fuit Magifter Joannes de Wefalia , Concionator Ecclefiae Wormatienfis, cujus hi fuerunt errores: Joamme* Indulgentiar mibi! effe credit. Docuit & hunc articulum: $i quis confiteatur, injungitur illi ardua paenitentia , ut peregimetur Romam , vel ad alia remotiora loca , ffri&um jejunium , & quòd •dicat multar oratione r . Quod cbriffus mom fecit, fed folùm dixit : Vade, noli ampliùs peccare. sic gravata eft Cbriffianitar per bumama, lege , & comJfitutione r . Etiam ipfe cenfuit optimam poenicentiam effe folam novam vitam. Porrò quale ifto tempore apud Germanos fuerit Concionatoris officium , exponit Conrardi Abbatis Ufpergenfis Supplementum : Inffitutum eff officium praedicaturae im templo Argentoratemff, fub Ruperto Duce Bavariae , Epifcopo Argemtoratem/?. Ad quam rem Petrus $cultu , conful Argentoratemffi , vir fmtegerrimur , impenfar mom mediocre* præffitit, fupra feptingemto , floremor. Et operam dedit , ut Joammer Gyler de Keyferperght Tbeologiae Do&or ad 'mumur illud primur vocaretur, qui triginta ammi* praefuit & profuit . Et quod de Origeme fertur, gualem babuit fermonem , talem babuit & vitam. iftud ergò munus ad ejufdem faeculi annum feptuagefimum nonum Joannes de Wefalia habuit in Ecclefia Wormatienfi , & illic non fcripto, fed verbo effutivit fuos errores. Et per Gerardum Elten , & Jacobum Springer, ex Praedipatorum Ordine Doétores Theologos, & contra haereticam pravitatem Inquifitores , fuit prohibitus & caftigatus. Nempè tunc Joannis Wicleffi virus incipiebat fpargi per Germapiafì . - . Sextus circa Indulgentias Erro fuit Magifter Joannes VVeffelus, Frifo, Groningenfis , Doάtor Parifinus, vulgö diëtus. Lux mundi: Ob eminentem fcientiam . Edidit plures reverâ eruditos libros, enumeratos per di&tum Ufpergenfis Abbatis Supplementum , & inter ipfos fuerunt hi: De Jacramento Paemitemtue. Et que fint rlaves Ecclefiae ? De poteftate ligandi & folven. di. Quae fit vera communio $an&orum ? De tbefauro Ecclefe. De participatione ac difpenfatione bujus tbefauri. De Fratermitatibur. Utpotè quæ paffim gaudeant multis ac magnis Indulgentiis. Reverà fuit vir eruditus. Affirmat varia. Primò , Indulgentiarum nullam effe memoriam in facris litteris , nullam in Sanéto Hierony. mo, Ambrofio, Auguftino , aut aliis Patri. tus. Omnes San&o Thoma Aquinate, & Magno Alberto vetnftiores Magiftros affirmat ab Bac nova Indulgentiarum affertione difceffìffe , af: Merentes mibil effe aliud , mifi piam fraudem , & dolum mon malum , quo Plebs officiofo errore trabatur ad pietatem . Indulgentias , quas Magnus Gregorius paffim dicitur dediffe Romanis Stationibus, profcribit ad Apocrypha. Secundò af firmat ipfarum omninò effe in facris litteris memoriam , fed quae ipfas improbet & damnet. Etenim in fecunda Epißola San&us Petrus Apoftolus affirmat , noftram vocationem non fieri wertana , nec nobis in Chrifti regnum dari in

troitum, nifi per bona Chrißianæ Juftitiæ opéτa, ideoque Indulgentias non prodeffe . Affirmat illam effe primam Romani Pontificis Indulgentialem Bullam, cui nullus pofterior adverfari poffit aut prævalere. Tertiò afferit Indulgentias non fpeétare ad Apoftolicas jurifli&ionis Claves, fed ad poteftatem & opus operatum facri Ordinis. Et probat ex quarta confideratione Joannis Gerfon in tra&atu de Indulgentiis : Potef!ar clavium Ecclefiae Sacramemtali, & im foro confciemtiae eff emimemtior, utilior, ac eligibilior in collatione Indulgentiarum , quàm fola poteffarjudicialis. Quia nempè per facramentalis Reconciliationis ex opere operato virtutem æterna pecti poena commutatur ac mitigatur in temporalem, & per eandem Chriftianae Regenerationis virtutem pleniffimè aufertur. Hanc cenfet unicam, veram , ac omni per Papales Bullas data firmiorem Indulgentiam : Et in ipfa danda omnem Parochialem Presbyterum effe Romano Pontifici æqualem. Quartò afferit temporalis pœnae , non minus quàm ipfius culpae remiffionem effe privativè refervatam Divinæ Majeßati. Et probat : Quae immediat? inter Deum & bominem geruntur, bæc fibi Deur dijudicamda refervavit. At verò hujufmodi funt peccatorum remiffio , ad ipfam requifita cordis converfio, & pro remiffis peccatis fatisfa&tio. Hinc infert Papam mom ampliu* poffe fuper paeni* relaxamdir quàm fuper peccatis remittemdir . Addit & aliud argumentum : „Qui quae imtra bomfnem fic aguntur, ut nullir imdicii* foris pateant , fcire mom poteft , dijudicare non poteft. Quando purgamdur oculur , aut quam purus effe debeat , quo dignur iwvemiatur videre Deum, oculur mortalium definire mom poteß. Quae Papa de ipfo definire mom poteff, baec mom poteß in aliis judicare. Qui neque poteft , meque debet , £ vul judieare , peccat & errat : Et judicium eff mu/hum, velut à mom fuo Judice latum. Ommir diâus ex taliter mullo judicio fequem eff etiam mullus . Plemaria remiffo praerequirit judicium de perfe&è pur• gato memtir oculo: Undè mom efficacior illa remiffio , quàm fit illa praeçedemr dijudicatio. Agit in plenarias Indulgentias , quibus legitimis ac validis credimus citra omnem obicem patere januas Regni. Regni ingreffus prærequirit plenam ex toto corde dile&tionem , & ab omni terreno amore mundatum cordis oculum : Haec fecretiffimè, ac omninò infenfibiliter aguntur in homine, ideoque Magifter Weffelus cenfet illa ad Indulgen. tiale Pontificis judicium non pertinere . . Huc etiam fpe&ant ejus fequentes articuli : Multor verè confeffor, contritionem & Imdulgentialem conditionem executor , effe verè parvulos in Cbriffo, verè adbuc valde informes Cbrißo, multo partu opus babemtes , amtequam in eis Cbriffus formetur. Papam mulla poteffate arbitraria po(fe perfe&è C%riffum formare in parvulis ac imperfe&is. Papam mon poffe evacuare quod ex parte eff , & mom poffe facere , ut vemiat quod perfe&um eff: Nom poffe facere de viatore comprebemforem , mee poffe viatorem perfe&um etiam im termino vitae comflituere . Pergit impugnare plenarias Indulgentias. Perfìftit adferere, quòd ad Regni ingreffum plena requiratur dile£tio, plenaque munditia ab omnibus terrenis amoribus: Hinc infert Papam, qui ifta dona non poffit infundere, etiam donare non poffe plenas Indulgentias. Quae fua fenfa confirmat per multos articulos. Etiam per hos: Neque Prælatorum autboritar, meque Jacramentorum veritas im bac vita immunem conßituunt a peccato. Qui mom poteß immunem à peccato reperire, non poteß immanem decernere . Utique donando plenas Indulgentias. Hinc ex ifta donatione fic infert & argumentatur: Poteffigitur Papa per fua, Indulgentia, Divimae Juffitiae , Divinæque Mifericordiae derogare. $ed &oc eff impoffibile , mifi Deus praejudicet Divinae Sapientiae. Sed boc nonmifi per propriam flultitiam & errorem. Quod ffaciat , fcandalum praebet pufillit . Noftras pro peccatis fàtisfa&iones affirmat Divinæ Majeftati deberi ex rigida juftitia, ipfas non nifi per ipfam l)ivinam Mifericordiam remitti poße aut temperari, ideoque hoc attentantem Papam in utrumque Divinæ gloriae Attributum excedere . Qui libri perierunt , præter Apologiam adversùs Jacobum Angularem , Naelduicenfis Ecclefiae Decanum qui Indulgentias contra ipfum defenderat. Hanc, ac etiam defumptos ex aliis ejus libris plures devios articulos vulgavit Melchior Goldaftus. Martini Lutheri haerefis eft omnibus abundè nota. Grafiabantur tunc plures Indulgentiarum abufus. Ex his ille arripuit anfam ad impugnandam ipfarum etiam fubftantiam. Hinc lapfus eft & in alios errores. Rem defcribit in libro de bello Smalcaldico Joachimus Camerarius : Motum eff boc Lutherani fchifmatis megotium ab initio ex improbis & ad quaeftum parati* mumdimationibu* ; cùm monnulli audaces , vel potiùs impudentes bomimei, nomine Papae abuterentur ad decipiendo* fimplice, & religiofor Germanor , ex quorum fuperfitione mercedem fpontè oblatam illi tamquam fruéfum aliquem colligerent. Horum Quaeftorum infolentias exponit, atque profequitur: Venaler propom.bantur defun&orum animae, quas licebat redimere certo foluto pretio, & peccatis fuis quifque qualibufcumque banc veniam impetrare poterat numerata pecunia, quantam infitor petebat. Ac mummi colle&i ab illi, negotiatoribus imfumebantur in varias voluptate,, cùm de Germanorum folidorum opibus ani„mo illi quieto delicatiffimè viverent. Hæc autem mercatura vocabatur venia peccatorum . Quae omaia etiam adducit in fua ad Adrianum fextum Pontificem legatione & querimonia Nurembergenfis Germanorum Procerum Conventus. Affirmat harum, & quidem fæpiùs iteratarum, Indulgentiarum fucum fuiffe Romanae urbis reparandas BafiIicas , au inferendum Turcis bellum , per ipGs omnem Germaniæ & pecuniam & pietatem effe exhauftam , indu&tam omnem criminum impunem licentiam , & omnem hunc quaeftum in jRomanorum Pontificum confanguineos malè periifTe. Eofdem exceffus acerrimè infe&tatur in Citizenfis Ecclefiae Chronico Paulus Langius , ejrca Martini Lutheri do&rinam cefpitat , atque adjungit: $ed cum fui, & ego, more fufpenfu, multorum , qui ufque per œcumenicum Conci7num,, quid in tam ardua re tenendum ft , decrem., fuèrit, paratus nihilominus & modò & fem

A. 15 13.

per à re&è fapientibus doceri , quorum etiam , & potiffimum Romamae Ecclefi.e judicio fcripta mea examimamda & corrigenda fubjicio. Omnes praefertim queruntur circa exceffus in defun&orum Indulgentiis. Quos ipfos contra Calixti tertii & Julii fecundi exceffus paucis ante Lutherum annis fecerat Legatio Imperatoris Maximiliani. Exceffus videtur incœpiffe à Clemente quinto , de quo fcribit Joannes Weffelus: Do&ore , Pariffenfer temeritatem illam Angeli * im raelo praecipiemtem, reprebemderumt & correxerumt , qui cruce ßgmatis ad eorum vota tres vel quatuor amimas ex purgatorio, quar vellent, elargiebatur. Et in alio ejufdem adversùs Jacobum Angularem libri capite : 1Palàm Reverendiffimur ille Florentinorum Archiepifcopus , & magmur Indulgemtfarum defenfor Antomimur confitetur copiar Bullarum Clementir totam continere exorbitantiam, quòd mom credat fuiffe bulluta *. Quae tamen hodiè k*emmae , Lemovicur, Pi&avij , plumbatae im thefauro privilegiorum refervantur. Piures exftant ßmiles etiam Catholicorum querimoniae.

[ocr errors][merged small]

UIaeftio prima eft, An in Sacris Novi Te» ftamenti litteris nulla fit Indulgentiarum memoria? Rationem dubitandi facit idem Sanétus Antoninus, de quo Joannes Weffelus pergit: Studioffimur ille Cbronograpbum Antonimus placonfitetur fe mondum imvemiffe , quando Indulgentiae babuerint imitium. Et cum aliis Jurifconfultis Joannes Andreas cenfet illas coepiffe ab o&avo Bonifacio. Etiam Jacobus Angularis fatetur nec in Sacris litteris, nec in antiquis Ecclefiae Patribus reperiri ipfarum memoriam, ideoque ipfas nititur fundare in Traditione. Refpondeo ipfas omninò laudari in Sacris litteris. Etenim de incoeftuofo Corinthio in prima ad Corinthios epiftola fcripfit Apoftolus : Tradidi $atamae im interitum carmi,, ut fpiritu falvus fit im die Domimi moffri JESU cbriffi, Exponit in quinta decima homilia San&us Joannes Chryfoftomus: Nom dixit Apoßolus ipfum dedere Satanae , fed tradere, ei aperiem porta , paenitentiae , & tamquam pædagogo eum tradenr. Et ad verba, In imteritum carmis , fcribit: Quomodo fa&fum eft Beato Job. 5ed non pro eadem caufa. Nam illic quidem pro fplendidioribus coronir, bic autem pro folvendis peccati*. Ut eum flagellet malo vulnere, aut alio morbo. At verò alibi dicit : A Domimo judicamur hic patienter. $ed hîc eum vetam magis tangere, tradit Satanae. Et in quarta fuper fecundam epiftolam homilia fcribit : Cùm incaffuofum amputari jubebat Apoffolur, ei imdulgemdi arbitrium corimtbiir mom permifi*. Ei inflixit perpetuam totius vitae poenitentiam , & Spiritus falutem remifit ad

diem

•, *.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

diem Domíhi , ad fupremi in Patris dextera Ponrificis JESU Chrifli tribunal. Nefandam iftam -moechiam refervavit Chrifto Domino, & nec in exitu voluit per San&i Petri claves abfolvi. Ex quo vides hanc primævam & rigidam Patrum difciplinam ducere originem ab Apoftolis. Et tamen de eodem moecho fcripfit idem Paulus in fe

jurgatio haec qua fit à pluribui , ita ut è contrario magi, donctis , & confolemimi, me fortè abundantio: ,j trißitia abforbeatur qui ejufmodi ef}. Propter quod obfecro vor , ut confirmetis in illum cbaritatem. Cui aiitem aliquid domaffir , & ego. Nam & ego quod donavi, propter vos , in perfona chrifti , ut mom , circumveniamur à $atana . Nom enim ignoramur co- | gitationes ejur. Et laudatus Chryfoftomus commentatur: Nom folùm id Apcfolu* jubet , ut objur- ; gationi finis imponatur, fed ut etiam ad priorem fa-; tum reducatur. Et*im f qui eum, qui verberibu* , caefui , tantummodò miffum faciat , mec ei medea nir, nihil fecit. Vide autem quomiam rursùr modo illum quoque cocrceat, me ob comdonatum peccatum fiat deterior. Nam quamvis peccatum confeffu* fuerit , ipfiufque eum pænituerit , offendit. tamen cum non tam pænitentiæ opera , quàm gratia & beneficio veniam confequi. Ob id ajt: Dometi , & com/o/cmini. Et quod fequitur, id.m declarat. Nem enim , inquit, quòd id promere ftar, nec quòd eam , quam par ef!, pænitentiam præfiterit , fèd quia infirmus Zfi, ideo hoc peto. Affirmat varia. Primò, quòd per objurgationem Apoflolus inteHigat publicam pocnitentiam. Secundò quòd ipfa fieret à pluribus. Hanc enim poenitentiam non à folo Epifcopo, nec item à folo Clero, fed etiam à cun&tis §tantibus Laicis fuiffè fuo adhuc tempore taxa«am & fixam, frequenter fcribit Sanétus Cypria„us. Tertiò dicit Chryfoftomus, quòd ifli pœ nitentiae finem impofuerit Apoftolus, ac reftantem adhuc partem remiferit. Quartò, quòd gratiosè remiferit. Quintò, quòd moechum curave; .it Sacramentaliter abfolvi ac reponi in communionem Ecclefiae. Sextò , quòd id fecerit cum tanta moderatione , ut exindè nec ipfe moechus, nec quis alius arriperet impunitatis fpem ,

`aut occafionem peccandi. Septimò, quòd hanc

gratiam fecerit ex mera commiferatione infirmi hominis. Ad dandas, inquam , Indu'gentias ApoftoIus in hoc pœnitente moecho attendit duo: Pœ-| nitendi fludium , ac humanam infirmitatem. 'Hinc ad ejus verba , Ne fortè abundantiori trifti. nia abforbeatur , pergit Doétor Chryfoftomus:' guae verba fumt hominis magnæ pænitentiæ teffimo- ! Κum ipfi tribuentis , mec eum faenti, ruere in defpe- ! ,ationem. guid eff autem, Abforbeatur ? Nempè, vcl hoc faciem quod à Juda fa?um eff , vel etiam •! f, vitae ufura fruatur, dcterior fa&u*. Etiam/ enim vc£;et , inquit , quod contra?um ex longiori objurgatione dolorem mom ampliù r ferre queat , ac defperaja f.lute, aut in laqucum, aut in majorem deinceps improbitatem ruet. Itaque occurrendum ef?, me ulcui ingravefcat , neve id quod reâè atque ex virtu te fecimur , ob megleéfum modum amittamur. Hec autem dicebat , ut & illum coerceret , & admogeret , me poff impetratam veniam ignavior fieret.

[ocr errors]

Rom emim , inquit , eum ita excepi, quafcontra8at fceleris forder penitus abfierferit, fed quòd verear, me gravius aliquid im fe admitteret. Ex quo illud difcimus , mom ex fcelerum tantùm matura, fed etiam ex eorum amimo atque affeéfione judicandam effe poenitentiam, quemadmodum tum quoque fecit Apoßolur , quòd ipßus imbecillitatem pertimefceret. Affirmat ad re&è faciendam poenrtentiae impofitionem aut remiffionem non folam criminis gravitatem aut levitatem , fed etiam criminofi infirmitatem aut robur effe attendenda. Qgam regulam fecutus eft etiam San&tus Cyprianus. Etenim inter

caufas frequenter ponit & hanc : Ne Ecclefiam» deferant, ac gentiliter viv.tnt. Ne mireris quòd ifti poenitenti Apoftolus timuerit Judae defperationem & laqueum. Etenim haec Apoftoli verba, Ut firmeti, in eum cbaritatem , exponit Chryfoftomus: Hifce verbis fummae virtuti, teßimonium Corimtbiis tribuit. $iquidem ii, qui bominem ufque adeò amabamt ac tuebantur, ut etiam amimi, infla

laboramdum Paulo fuerit, ut in eum firmaremt cbaritatem. Hic eft igitur ille homo, cujus caufa fcripfit in prioribus litteris Apoflolus : Et vor imfiati efi , & mom magis lu&um babui/lir , ut tollatur de medio vcftrum , qui bo: fecâ. Erat grandis Corinthiorum Presbyter & Do&or, de cujus gloria inflabantur, ideoque ejus flagitium volebant difpenfatoriè diffimulatum. Et hinc non malè educitur, quod in primo Apoftolicae praedicationis exordio majores Clerici novas etiam poft facrum Ordinem nuptias poffent inire. Nec enim conjugium , fed folum incoeftum damnavit in ifto homine Apoftolus. Et quia ille ex tanto Ecclefiae gradu deciderat quafi in nihilum, per nimium merorem fecit fe de Judæ Traditoris defperatione fufpeétum. Nam quòd olim quidam etiam ad publicam poenitentiam damnati , & ad ipfam peragendam in cuftodia conclufi Hifpani femetipfos defperati ferro aut laqueo peremerint, teftatur ac damnat decima fexta Synodus Tole. tana . Has Apoftoli voces, Domavi im perfoma cbrifli, Chryfoftomus variis modis commentatur : Hoc

'efi , ad gloriam Cbrifli , vel tamquam Cbriflo boc

etiam imperamte. Id quod fummum ad permovendor. eorum amimor momemtum babebat. Proptereà quòd jam Indulgemtiam mom adbibere im megotio , quòd ad cbrifli gloriam pertineret , ac ipfi placeret , vererentur. Et iterùm : Hoc eft , fecundùm Deum , vel ad Cbrifti gloriam. Per Chrifti perfonam alibi intelligit Chri{ti Domini nomen, virtutem, ab ipfo datam Apoßolicam poteftatem. Et ex his vides Corinthi Epifcopum & Clerum ad dandam Indulgentiam fuiffe difficiles. Hinc addit Apoftolus: Propter quod obfecro vor. Laudatus Joannes exponit : Non jam imperat Apoßolus , fed obfecrat , mon tit Praeceptor, fed ut aequalis , atque illir , utique Corinthiorum Epifcopo & Clero, in judiciario fubfellio poffti, & conflitutis ipfe in patromi ordine atque loco fe collocavit. Quoniam emim id , quod in animo babebat, confecerat , præ gaudio jam modum im fupplicando exccdit. Et adjunxit Apoftolus: Ideo enim & fçripfi, ut cognofcam ex

pe

[ocr errors]

varias , ob quas lapfis indulgendum cenfuit,

[ocr errors]

perimentum veftrum, am in omnibus obedienter ftir. ÎLapfum Presbyterum ad perpetuam ac folemnem pœnitentiam dejicere Corinthii primg detre&tatant, & ad Apoftoli juffum tandem admiferant. Nunc vela vertebat Apoftolus, ipfumque man* dabat recipi in fratrem. In ejus judiciis videbatur eße eff & nom . Hinc laudat Corinthios , quòd in omnibus fibi obediant. Huc etiam fpe&ant hæc verba : cui autem aliquid domafi* , & ego. Doaor Chryfoftomus elucidat : Vides quo paâo Apoßolus rursùm pofferiores ßbi tribuit , illor <videlieet duce, atque aufpice* , fe verò comitem aumtaxat offendens. $ic mimirùm exacerbatu* am* mu, mitigatur : $ic durus animus emollitur. Ipfe nec per femetipfum indulgere, nec Epifcopum compellere ad indulgendum voluit : Exemplum dedit , quòd circa fibi fubditos Epifcopos Patriarchæ `& Primates debeant imitari . Pergit Apoßolus: Nam & quod domavi , ß quid donavi, propter vor. Et Joannes Chryfoftomus: Poftea ne fupino, & ignavor eos reddat, ut penes quo* negotii fumma fit, atque illum baudquaquam miffum jaciánt, ad boc ipfos impellit, dum ait fe quoque ilti condonaffe. Et infrà : Illius qui peccarat abfolutionem Apoßolus fibi & illis arrogat. Quae omnia San&us Joannes Chryfoftomus confirmat in orasione, qua exponit verbum Apoftoli: $ufficit tibi gratia mea. Et ex his manifeftè lucet hic ab Apoßolo donatas fuiffe Indulgentias, & hanc omninò efTe Bullam indulgentialem. Magifter noßer Joannes Weffelus primò formalis, deinde realis, tandem nominalis fuit Theologus, atque ita in ifiis quifquiliis , quam in Evangelicis ac Apoftolicis litteris verfatior. Indulgendi poteftas fpe&at ad remiffionem peccatorum , ideoque nobis data eft à refufcitato è mortuis Domino per verba: Quorum remiferitij peccata. Secunda quaeftio eft , An proximi Apoftolorum Succeßores Epifcopi, ac alii Ecclefiae Patres fint hac poteftate conftanter ufi ? Refpondeo fuiffe ufos . Lucet ex addu&tis fuprà teftimoniis, praefertim Tertulliani, San&ti Cypriani , Romani Cleri , ac etiam Sanéti Pontificis Cornelii. uæ omnia infigniter apud Eufebii Caefarienfis Epifcopi Ecclefiafticam Hiftoriam confirmat antiquus , quem San&tus Hieronymus meritò appelhat difertiffimum, Ecclefiae Scriptor Apollonius, de Montaniftarum Pfeudo-Prophetiffa Maximil

[ocr errors]

cinoribu* , qui fe Martyrem prædicat , & quem ipfa convivio excipit familiariter, quem etiam alii complures adoramt, cujus latrocinia & alia flagitiorum gemera , pro quibus debitas parma, perfolverit, mihil moflra imterefi ccmmemorare , pr«efertim cùm im ipfi , tabula , publica r fatis accuratè relata fint. Igitur quif nam ifforum alteriur condonabit peccata ? ProphetaMartyri latrocimia , an Martyr Propbetiffae avaritiam ? Quod enim Montaniftae munera non tantùm acciperent, fed etiam exigerent à fedu&is populis, idem Apollonius demonftrat. Laudat antiquam Ecclefiae formam , qua lapfi à Martyribus Indulgentiales libellos impetrabat. Eo£ dem apud eundefim Eufebium laudat in litteris ad Fabium Antiochiæ Patriarcham Sanétus Dionycbriff. Lupi Oper. T. VI.

fius Patriarcha Alexandrinus. Diverfos fuae Ecclefiae fub Decio Tyranno Martyres enumerat,

[ocr errors]

participes judicii , & illius im judicamdir hominibus fentemtiam approbamter ferunt , dum erant apud mor, monmullo r è fratribur , im quibus crimem facrifi:amdi Idolis haerebat , quique à fide excidiffemt , cùm eorum comverfionem ac pœnitentiam perfpiceremt, ipfamque poffe acceptam fore ei, qui ommimò mom vult mortem peccatoris , fatir exploratum haberemt, ad fe denuò admittunt, recipiumt im Ecclefiam, comvemtur cum illis celebrant , ineunt focietatem, precum & epularum umione una utumtur. Quid igitur confilii nobis dati ? Quid cemfetis mobis agendum ? Pendebat tunc Novatianenfis contra Romanam Ecclefiam fchifmatica atque hæretica de lapfis recipiendis quaeftio . Et non tantùm in ltalia & Africa, fed etiam in Ægypto & Oriente lapfi adhærebant Apoftolicæ Sedis clementi judicio, indulgentiales libellos fupplicabant à Martyribus , ipfos Martyres dabant , Epifcopi paffim exequebantur , & omnis populus comprobabat. Hinc Fabii de tanta quaeftione judicium exquifivit Dionyfius. Nota haec ejus ibidem verba: Inffitutum refrimgemur ? Omninò refpiciunt novellum tunc Romanæ Ecclefiae Decretum. uaeftio tertia eft, An etiam adeundi carceris, & illic à Martyribus Indulgentiam fupplicandi mos fit antiquus & Apoftolicus ? Re£pondeo affirmativè . Etenim Tertullianus ,

temporibus Apoftolicis vicinus, in libro ad Mar- Cap. 11*

tyres laudat hunc morem , uti antiquum. Quod ipfum palàm facit in devio libro de pudicitia. Hunc effe antiquum morem, difertè fcribit etiam San&us Cyprianus. Et Indulgentiae, quam lapfo Corinthiorum Do&tori dedit , Apoftolus addidit : Donavi propter vor. Et Sanétus Joannes Chryfoftomus exponit: Quid igitur ? Am ut ab bominibus gratiam iniret , ipfi ignovit ? Minimè. Ideò adjecit : In perfoma Chrifti. Hoc eff , fecundùm Deum vel ad Cbriffi gloriam. Harum litterarum tempore quidem apparuerant varia Gentilium in Chriftianos odia & perfecutiones, necdum tamen plena à Romano Imperio Martyria. Et Corinthiorum cum Epifcopo Clerus erat alienus ab hac Indulgentia, & per multa Apoftoli argumenta debuit ad ejus impartitionem parari ac induci. Proindè honorati ejufdem Ecclefiae Laici Apoftolo fupplicarant , & meruerunt exaudiri , Et lapfus Presbyter iftis Laicis pro ifto interventu haud dubiè fupplicarat. Poft hanc Epi. ftolam ftatim fucceffit Neftoriana perfecutio , plurimofque nobis dedit Martyres : Chriftianæ fidei Proceres , Heroes, atque Primates. Hinc ad ipfos ftatim coeperunt lapfi confugere , & commendatitias, quales ifti Corinthio dederat Apoftolus , • litteras ad fuos Epifcopos fuppliciter flagitare. Et hunc morem duraffe ufque ad Conftantini temipora, docent antiqua San&i Daviti, ac aliorum fub Anulino Africæ Proconfule pa{. forum 'A&ta , in quibus fcribitur de Men{urio Carthaginenfi Archiepifcopo : combuforum vemiam librorum à Martyriö:j po/?ere & ii, p'orare debuerat . Ifte eft Anulinus , in Donatistarura B b Actis

[ocr errors][merged small][merged small]

Cap, 3o. Pilichdorffius: Ha* Indulgentiar , licet ad diver

fa loca , & pro diverfis operibus pietatis Prælati Έcclefiae dare valeant, tamen crebriùs eas conferunt in loci, , ubi fanguis plurimus Martyrum effufus , ut ft?um eff Romae , & alibi. Ergo Romipetæ & alii peregrini, pia intentione & reéfa illuc veniemte ,, meremtur ear. Nam illa Romana civita* fpecialiter à Domino eff ele&a , ubi mom folùm plurimus plurimorum Martyrum fanguis , fed etiam glorioforum Principum Petri & Pauli eff effufur. Uti primi fideles ad defignatos Martyres & ipforum metaIla confugiebant & carceres ; ita nos peccatores ad confummatos Martyres habemus confugium , & per ipfos à noftris Epifcopis , & præfertim ab ipfa Divina Majeftate, ac ejus ad dexteram exaltato noftro fupremo Epifcopo veniam peccatorum fupplicamus atque impetramus. Noßri Epifcopi, de ipforum in nos pietate confifi, aperinnt Ecciefiae thefaurum , ac nobis impendunt. Qui mos eft omninò antiquiffimus. Elenim in quinto San&i Joannis Chryfoftomi tomo exftat Sermo, cui hic titulus: Cùm Epifcopu* λIartyrum diem ruri celebratum abiiffet, babitur e/? in urbe fermo ad Martyre* . Extollit Martyrum merjta, & adjungit de ipforum reliquiis: The. ' ca, igitur illa, cum fide compleéfamur, inardefcamus rmente, gemitur profundamur. Multa fumt à nobis admiffa deli&a , & magna funt moffra peccata. Proptereà multa medicima, & diligenti confeffione indigemur , Effuderum fanguinem fanâi Martyres , ocu7j tui lacbrymar tibi effumdamt. Poffumt & lacbrymae peccatorum figna exffimguere . Multis exhortatur ad feriam apud Martyrum thecas poenitentiam. Antequam populum ad fuburbanam Martyrum Bafilicam educeret , declamavit iftum fermo'nem, atque ita populum ad ejufmodi confefíionem & pœnitentiam praeparavit . Lucidius fe exponit in fermonibus ad Antiochenum popufum. Etenim in Sanétorum Martyrum , quos Imperator Julianus trucidarat , Juventini & Ma

Rom.gs ximi fefto declamat : Heri beatur Babylar , ab

Imperatore Numeriano trucidatus Antiochiae Patriarcha, cum tribus puerit no* bic congregabat, Hodie verò par fan&orum militum in acie Cbriffi exercitum offendit . Heri quadriga Martyrum , bodie biga offendit, Impar eorum eft aetas , fed par , £te, ; varia certamina, fed eadem fortitudo. Illi Íempore fuperiores , bi recentiores . Ejufmodi eff phefaurus Eccleffe , novat & veterer babet margaritas ; fed un4 efi omnium gratia. Eorum for meque languefit , neque defuit tempore. Nefcit vejuffati, rubiginem fplendoris iffius matura. Temporis acceffione ope, quæ ad corpora fpe&ant , facilè impereunt , fed nom fic fe rer habet in [piritualibus thefauris . De Martyribus , imquam , qui femper in eodem juventutis fore funt, femper fuæ gloriæ virtutem emittunt & radior . Quod fcienter vor , non aliter prifcos , aliter recentiorer colitis $an&or. spiritualem Ecclefiae thefaurum adferit componi ex cun&is fimul adunatis Martyrum meritis, ho

rum nullum exhauriri tempore, ideoque thefaurum iftum nunquam diminui, fed qüotidie augeri . In alia homilia San&um Patriarcham & Martyrem Ignatium affirmat Romæ paßum, & Antiochiae fepultum, ita profuiffe utrique civitati , etiam cunétis per quas ejus reliquiæ tranfierunt civitatibus, & profequitur : Quemadmodum tbefaurus quidam perpetuus, qui quotidiè exbauritur & numquam deficit, fic etiam beatu, Ignatius cum&fi* ad fe accedemtibus benedicem, fiducia, & fremua alacritate, magmaque fortitudine pleno, remittit domum. Itaque mom hodie tantùm, fed quotidiè ad ipfum confuimus , fpiritualer ex eo fru&us percipienter. Quifqui* enim cum fide ad illum accedit , magnis afficitur bemeficiis. San&orum Martyrum ad Divina nobis promerenda beneficia vires infigniter commendat, & concludit: Utilis igitur cun&is bic tbefaurus eff, & refugium falutare, tam illi* qui rebus duris atque afperi, & peccati, confiάamtur, ut ab iis liberentur, quam illis qui profpeac feliciter degunt, ut diu fruantur illis bonit. Ecclefiae thefaurum, ac ejus in donanda peccatorum remiffione indefe&tibilem virtutem lucidè profitetur. Peccatores lucidè hortatur , ut pro remiffionis gratiaaccedant confummatorum Martyrum Bafilicas, uti olim ipforum parentes accefferant Confefforum metalla , & defignatorum Martyrum carceres. Quòd ifti acceffui Apoftolicas Claves tunc aliquando adjunxerint Epifcopi, accedentium fatisfa&iones per apertum thefaurum adjuverint atque mitigaverint , licèt evidenter demonftrare non poffim , exiftimo tamen apud omnes effe indubitatum . Etenim non tantùm antè , fed etiam poft Magni Conftantini tempora , & ab illo datam Ecclefiis pacem Epifcopi conftanter perrexerunt dare Indulgentias, & lapforum poenitentias mitigare. Düodecimus Nicæni Concilii Canonin Liciniana perfecutione lapfos milites damnat ad decem annorum poenitentiam, & hos fic diftribuit: Poft triemmii tempur, quo inter Audiemter erunt in affli&ione permaneant. Hoc eft , feptem annis fubfternantur. Subftratio erat veraciter affli&tio. Et Canon adjungit : $ed im bis omibus Propofitum & fpeciem pænitentiae oportet explorare. Quotquot emim metu , & lachrymis , atque patientia , vel bomir operibus , rebus ipfi, converfonem fuam fine fimulatiome demonßramt , bi definitum tempus Auditiomw r implemter , tum demum fidelibur , im oratione communicent . Poftmodùm verò licebit Epifcopo de bis aliquid bumanius cogitare. Quatuor palmares &c quafi fubftantiales antiquæ fatisfa&tionis partes erant Fletus, Auditio , Subftratio, & Confiftentia. Et omnium duriffima erat Subftratio. At ecce Nicænum Concilium permittit , ut verè intra Auditionem poenitentibus omnem Subftrationis affliétionem plenè remittat Epifcopus, ipfofque immediatè tranfmittat ad Confiftentiam . Et etiam illic cogitet de ipfis aliquid humanius, hoc eft , etiam iftud tempus abbreviet, ipfofque impartiat Perfeétione. Eft Canon San&o Cypriano longè clementior. Ille enim folos plenae fatisfa&tioni proximos voluit donari gra

tia : Et manifeftum eft Audientes ab ifta plenitu' dine plurimùm abeffe. In Maximini perfecutio

« VorigeDoorgaan »