Pagina-afbeeldingen
PDF

Hom. I.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

g, fruéìibus tui, primam partem & Primitiar acci

[ocr errors]

pere ? Hoc enim modo praefens contextus omninò debet verti. Et in laudatis Apoftolicae ad Corinthios Epiftolae Commentariis : Opifex , utpotè calceorum comfarcimator, futor, faber aera

rius , vel quivis alius artifex , cùm aliquid vemdiderit ex eis quae fua arte fiunt, det Deo Primitiar pretii, ibi parvam partem dejiciat, ut ex mimori parte cum Deo partiatur . Ab omni fideli parvam arcam , in qua quotidiè iftas Primitias deponat, fuadet fieri ad leétum, ab illa promittens fecuritatem adversùs perturbationes no&urnorum viforum atque infomniorum . Et pergit : Hoc autem fac mon folùm vendemr , fed etiam ememr. Hamc legem etiam fervemt qui praedia poffident im proventibus : Etiam omnes qui juffa colligunt veJigalia. Ad eos enim qui ufuras exigunt , à me

verba mom fiumt, meque ad milites qui concutiunt, & aliir procuramt calamitater. Generatim ex rebus iniquè acquifitis nullam vult fieri oblatioPrimitias etiam frequenter & inftanter commendant Apoftolicae fub Romani Clementis nomine conftitutiones, afferentes effe Divinum Præceptum : Utique Præceptum veteris legis, ab Apoftolis translatum in Ecclefiam , Nam 8c hic noftra juftitia abundare debet fupra juftitiam Scribarum & Pharifaeorum . Et hinc coecam Gentilitatem Chriftianis moribus , Chriftiana praefèrtim in pauperes munificentia, fucare geftiens Imperator Apoftata Julianus ad Arfacium Galatiæ Pontificem fcripfit : Doceto Gentile , in ejufmodi Mimifferia pecumiam conferre, & pagor Gentilium ex fru&ibus offerre Dii, Primi

Quòd nempè tunc ifta ex avito more obfervarent Chriftiani, Divinam ejufdem veteris teftamenti , quòd ILevitis Decimas adfcripfit, legem laudat in litteris ad Furnenfis Ecclefiae Clerum San&us Cyprianus , & adjungit de Chriftianorum Clerico

frum tamquam Decima, ex fru&ibus accipiant. Ad quem locum fcribit Nicolaus Rigaltius: Decimae quidem jure Mofaico debebantur , minimè autem jure Cbriftiano, Itaque ab Apoftoli, ufque ad Cypriami tempora mulla fuit inter chrißiana fubfidia memtio Decimarum . Ufftatae aliquamdiu fportulae. Poffeà verò , exolefcente fportularum bonore , intravere in Ecclefiam Decimae , Religionis obtemtu , ac primò quidem fpontanea liberalitate , quafi fportulis haud fufficientibus , oblatae , mox autem & crudeliter exa&ae . Eundem in fenfum exponit haec ejufdem Cypriani verba in libro de unitate Ecclefiæ : At numc de Patrimonio mec De

cimas damur. Antiquiffimas tamen effe Chrifìianorum Decimas oftendit addu&tus San&i Joannis Chryfoftomi locus. Etenim adjungit : Neque magnum quid peto , fed tamtùm quamtum Judaeorum Imfamter , & mille mali r plemi , tamtüm nos qui cælum exfpe&amur , faciamur. Haee autem dico , mom legem feremr , meque prohibemr me plus eroges, fed aequum cemfemr , ut mon minùs depomaj , quàm partem Decimam. Primitias vult effe Decimam fruétuum & cujufvis lucri partem. Decimas confundit cum Primitiis , adeoque ubicumque laudat Primitias, cenfen$us eft & Decimas laudare. Et hinc forfan fuprà addu&tum ex Apoftolicorum A&tuum Commentariis locum , manifeflè laudantem folas Primitias, antiquus translator ità Latinè reddidit: Parumme eff Deum ex omnibur frugibus priùr partem ac Decimar accipere? Norat Primitias ac Decimas à Chryfoftomo confundi. Quidquid fit , Decimas patenter laudat etiam in Apoftolicæ ad Ephefios Epiftolae commentariis , affeverans Chriftianos longè ar&tiùs quàm Judæos obligari ad eleemofynas , & adjungens : Nam quid Judaei mom faciebant? Decima r , & rursùm Decimas praebebamt Orphamir, J^iduir, Profelyti r. $ed mihi quidam de quopiam dicebat : Hic aut ille dat Decima r . Quantò eff boc plenum probro & dedecore , fi quod apud Judaeos mon babebatur im admiratiome , hoc apud Cbriffiamor fa&um admirabile ? Si tumc erat periculum Decimas non relinquere, cogita quamtùm mumcft. Ex quo vides Decimas tunc fuiffe dumtaxat voluntarias. Eas quippè non unufquifque, fed hic dumtaxat aut ille dabat , eratque opus admiratione dignum. Effe tamen à cun&is debitas Chryfoftomus conatus eft perfuadere. Eafdem manifeftè laudat Synodus Gangrenfis , confuetas tunc fidelium oblationes vocans **?**•p**, id eft , fru&uum oblationes. Etiam Antiochena Synodus Ecclefiafticarum poffeffionum reditus diftinguit ab agrorum fruâibus , quos quis non videat effe Decimas ? Et ad Herminum Comitem fcribit Ifidorus Pelufiota : Praeclarè , Domimum ormas , cùm mobjr fru&uum tuorum Primitjas tribuis, Decimamque partem ex ubertate ferræ tuæ pendis ei , à quo ipfam accepiffi. Et in decima quarta Joannis Caffiani collatione ad Abbatem Joannem dixit quis pius rufticus fe mumquam de fru&ibus fuis aliquid ufurpaffe , miff priùr Deo Primitiar eorum ac Decima , obtuliffet . Has etiam in novo Teftamento effe obligationis, multis oftendit in vigefima prima collatione Abbas Theonas. Inter Auguftinianos item de tempore fermones eft unus de reddendis Decimis , quem uti legitimum Auguftini fœtum laudavit non folùm Gratianus Monachus, fed etiam in Decreto fuo San&us Jvo Carnutenfis , & in libris de Laicali inftitutione Jonas Epifcopus Aurelianenfis. Et hinc

Lovanienfes noftri ipfum in legitimorum fermonum corpore reliquerunt. Quidquid fit , adversùs nefcio quem ineptum difputatorem fcribit in

iJitteris ad Cafulanum Presbyterum laudatus Au

j guftinus: Poteff iffe dicere etiam illor, qui ommium

'fru&uum fuorum Decimas damt pauperibur , cum

[Pbarifeo damnari, quia boc quoque inter fua ope

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Serm.

2. 19•

L. £• C

I 9•

Epift. 86.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ra praedicabat , quod cupimus à multis fieri Chriftiami,. Clericos noftros, non minùs quàm antiquæ legis Sacerdotes ac Levitas , ex oblationibus & Decimis vivere, fcribit & San&tus Hieronymus in litteris ad Nepotianum ; & antiqua , per Conftantinum Caietanum ex Vaticanæ Bafilicæ Archivis defcripta , ac per Martium Milefium nuper publicata, Sançti Damafi Pontificis vita fic habet : Damafus praecepit $acerdotibu r , ut megarent fan&am communionem, & Ecc/eftrum ingre fum omnibus , qui Dccimat mom perfo/verent , commcmor.im , quod Dominus im lege praecepit , DECIMAS ET PRIMITIAS NE TARDAVERIS REDDERE. $i enim tardare pcccatum eff , multò magis mom pcrfo/vere. Scio hinc indè titubare fcriptum iftud , eft tamen antiquum ac eruditum. Quin & Sanétus Irenæus , fecundo Chrißi faeculo in medio Gentilium perfecutionum aeftu Lugdunenfis Archiepifcopus , affirmat fidelium fuo tempore oblationes fuifle Decima majores. Ex quibus omnibus lucet tribus prioribus feculis Clerum & pauperes vixifle ex folis fermè oblationibus , quae tamen hinc indè aliquam Decimarum referrent imaginem . Data per Conftantinum Imperatorem pax uti acquirendorum fundorum, ità & poftulandarum Decimarum jure impartivit Ecclefiam . Exindè & in Synodis & in fuis ad populum fermonibus coeperunt Epifcopi ipfas non folùm ut gratuitas eleemofynas , fed ut debita ftipendia fibi ac pauperibus vendicare . Apoftolicarum conftitutionum , qui ad quarti faeculi exordium aut medium videtur fcripfiffe , auétor affirmat ipfas deberi ex Divino mandato, antiquam Dei de illis legem non fuiffe cæremonialem , aut judicialem , fed moralem , ideoque Domini morte non exfufflatam effe , fed firmatam ab ipfo,

' jubente juftitiam noftram effe Judaica majorem.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Mofaica de alendo Clero mandata aflerit per Apoftolos effe innovata. Haec tamen do&trina & lex non ftatim ubique oblinuerunt. Etenim in libertatibus , quas Anglicanæ Ecclefiae dedit apud Rogerum Hovedenfem Guilielmus Rex Conquæftor, Decimarum debitum admittit effè ftri&ti juris , & adjungit: Hæc emim $am&fu* Auguffimus praedicavit & docuit , & baec comceffa funt à Rege , & à Baronibus , & à Populo. $ed poffeà infinéfu Diaboli ea multi detinuerunt , & $acerdotes megligentes locuplete, mon curabamt inire laborem ad perquirenda ; Decimar , eo quòd fufficienter babebant fuae meceffaria vitae. Anglia ab Eleutheri Pontificis tempore fuit Chriftiana , & tamen Decimas non admifit , nifi ad prædicationem fui Apoftoli & Reparatoris San&i Auguftini . Quin imò de Edelnulpho Rege fcribit Ailredus Abbas Rievallenfis : Eleemoßmis famé fc operam dabat , ut totam terram fuam pro Cbrifio decimaret , & partem decimam per Ecclefîa , ac Monafteria divideret . Nempè collapfam , quam San&tus Auguftinus induxerat, pietatem reparavit. Decimas à Machabæo Rege fuiffe indu&tas in Scotiam , & Adam Carthanenfem Epifcopum , qui ipfas fub excommunicatione coepit exigere, fuiffe trucidatum à Rufticis, fcribit in Scotorum Hiftoria

He&tor Boetius. In Hiberniam induxit per Henricum fecundum Angliae Regem convocata Synodus Caffelenfis. Exftat apud laudatum Rogerum Hovedenfem. Non lites tantùm , fed & crudelia bella, quæ pro Thuringiæ Decimis geß ferunt cum Erfurtenfibus Moguntini Epifcopi , latè habes apud Lambertum Schafnaburgenfem, Et Geroldo Lubecenfi Epifcopo, Decimas tamquam à Deo & Apoftolis donatas exigenti in terra Wagirenfi , refponderunt apud Hemboldum Presbyterum in Sclavorum Chronico Holfati , numquam fe daturor Decima r , quas Patrer fui mom dediffemt, malle fe potiùs fuccemfr aedibus propriis egredi terram , quàm tamtae fervitutis jugum fubire. Confultabant trucidare Epifcopum , terram incendere , & fugere ad Regem Danorum . Etiam Sclavos , dum fufcepere fidem , adversùs Decimam expoftulaffe , & flipulatos fuiffe cum Aldenburgenfi Epifcopo, refert idem Hemboldus Litigarunt item recentes converfi Saxones , ideoque in dato ad ipfos Capitulari ftatuit Carolus Magnus: $ecundùm Dei mamdatum pr«ecipimur , ut omnes decimam partem fubffamtiae & laboris fui Ecclefiis & $acerdotibus doment , tam mobiles quàm ingemui, fimiliter & liti. Quòd & ipfe omnium Regiorum proventuum daret Decimam , ibidem teftatur. Omnium fpoliorum Decimam fuiffe datam à Cruce fignatis in terra San&ta militibus affirmat in Sacri Belli Hiftoria Raimondus de Agiles Canonicus Podienfis . Quin & totius fuae monetæ Decimam Hungari Reges dabant Archiepifcopo Strigonienfi . Fateor effe grave onus: Et interim ipfam omnis ferè fub coelo Ecclefia poft magnas lu&tas admifit , ita tamen ut infidam adminiftrationem numquam ferè ceffaverit culpare populus , & adversùs ipfam murmurare & recalcitrare . Rationem exponit in litteris ad Alexandrum fecundum Pontificem San&tus Petrus Damiani , Ecclefiafticorum fuo tempore militum infolentiam , & duram Epifcoporum fub ipfis fervitutem deplorans , & adjungens: Penfemur etiam, quale boc fit , quia haec mommulli & imviti perferumt , & tamem eor , quor toleramt , praedii* & facultatibur Eccleffe , velimt molimt , cariù , emunt. Quotidiè Regaler epulae , quotidiè apparatur, quotidiè muptiale comvivium : Et umdè refrigerari debueramt indigemter , rubentium tabularum recreant geßatores. Et cùm Epifcopur difpenfator & patronus debeat effe pauperum, ad eorum menfam affuemtibus deliciis alieni ru&7amt , cùm & illi , quorum eft tota fubftantia , procu! exclufî famis imopia contabefcamt. Inter omnia porbaec mala illud excedit , & Diabolicam propemodum æquare videtur nequitiam , quia praedii, in militiam profigatir , omnique poffèffione terrarum , imfuper etiam & Decimæ & pleber adduntur fecularibur im beneficium. Quae profe&7ò liberalita , imhoneffa & indigentibur adimit umdè vivant , & Diœcefamos etiam deterret ut Decimas mom perfolvant . Eandem in Ecclefiae milites profufionem acriter damnat in litteris ad nefcio quem Epifco

pum , & pergit : Quid eff Decimas in ufum fecularium vertere , mifi mortiferum ei, virur , quo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

/ pereant exbibcre ? Huc accedit , quod & Plebefanis L. 5. Epift. 1

juffa

[ocr errors]

juffa datur occafo , ut matricibus fuf* Ecclefis obediemtiam fubtrabant , & mom eis legitima Decimarum tributa perfolvamt . Graffabatur tunc non dumtaxat Laica Antiftitum inveftitura, fed & Regia nominatio: Ecclefiarum milites infuper aderant Epifcoporum ele&tionibus. Horum igitur, apud Principem praefertim , fuffragia venabantur atque emebant ambitiofi Clerici , & per talem Simoniam creati Epifcopi facrilega ifta debita per datas in beneficium Decimas exfolvebant. Etiam de Sclavis Aldenburgenfi Epifcopo Decimas recufàntibus fcribit laudatus Presbyter Hemboldus: Proptereà boc adjecerunt , mom multùm aberramter à veritate, quòd ommer peDecimæ in luxus faecularium cefferant . Fidelis populus è fundorum & vultuum fuorum fudoribus non amplifìs pauperes , fed folos cum eminentiori Clero, Simoniacis Ecclefiae militibus gaudere , imò luxuriari videns Epifcopos » Decimas retrahere frequenter tentavit . Caroli Martelli , qui ipfas cun&tas etiam Reipublicæ militibus divifit in ftipendia , violentia hocce item tempore graffabatur. Adversùm hofce abufus ftatuit ex antiquis Patrum Regulis Nicolaus fecundus , ut Decimæ , Primitiæ , ac omnes tam vivorum quàm defunétorum oblationes fint in poteftate Epifcopi, ac Ecclefiis Dei fideliter à Laicis folvantur. A Laicis invafas , aut quovis modo obtentas Decimas vult reddi , atque ità auferri anfam, ex quo fidelis populus ipfarum folutionem meritò detreétabat. Porrò vivorum oblationes funt fa&ae in Baptifmi , Matrimonii , aut cujufcumque Sacramenti vel benediétionis perceptione ad miniftrantis Clerici fuflentationem collationes; De

[blocks in formation]

aut faedi quaeftus vitio munda populi in Clerum pietas, de qua in litteris ad Aurelium Carthaginenfem Archiepifcopum fcripfit San&us Auguftinus : Oblatione r pro fpiritibus dormientium , quar verè aliquid adjuvare credemdum eff , fupcr ipfas San&orum Martyrum memoriar mom fint fumptuofe , atque ommibus petemtibus fine typbo & cum alacritate praebeamtur, meque vendamtur. $ed quis pro Religione aliquid pecumi.e offèrre voluerit , im prefemti pauperibus erogetur. In defun&orum fuffragiis permittit aliquid à Clero accipi , imò & , nifi ftatim detur pauperibus , retineri, ea tamen verat vendi , feu aliquid pro illis poftulari. Etenim uti fpontaneam oblationem paffim

indulferunt, ita omnem exaétionem Patres & Canones femper damnaverunt. Hæc fciens fidelis hujus præfentis Synodi tempore populus erat in Clerum ex jam di&tis caufis tenax & lentus.

Hinc illum officii admonet Canon, ftatuitque quod pofteà etiam ftatuit Cardinalis Gualo Pafchalis fecundi per Galliam Legatus : Prohibemur

fub excommunicatione , me $acerdotes vel Clerici,

occafome alicujus confuetudimis , pro Baptifmo, $e

pultura , Bemedi&ione, aliifque $acramemtir Eccle

fofficis aliquid exigere vel extorquere praefumamt ,

fed ea liberaliter & fine diffcultate fiudeamt cano

nicè mimiffrare. Momeamtur tamem Laici diligemter,

me quod pro reverentia Jacramentorum devotio fide

lium introduxit , ex avaritia velint aliquatenus re

'vOCare , a

C A N O N VI.

T per Laicos nullo modo quilibet Clericus aut Presbyter obti-
neat Ecclefiam, nec gratis, nec pretio.

[ocr errors]

Us Patronatus , Ecclefiarum fub Laicis fervitutem, antiqui Patres & Canones omninò ignoraverunt. Ejus prima rudimenta videtur in prima fua Apologia agnofcere San&tus Athanafjus, Conflantio Imperatori fa&tam à fe in necdum confecrata Bafilica fynaxim improperanti , refpondens : Nom emcæmiorum feftum celcbravimus , Rcligioffme Augufle, id emim celebrare ante tuum Decretum fuiffet prorsùs nefarium . Eam Conftantii impenfis perfecerat Athanafius, ideoque fine ejus confenfu admifit non potuiffe dedicari. Prima, ad San&i Leonis Magni annum fecundum habita, Arauficana Synodus diftinguit Laicum & Ecclefiafticum Bafilicæ ædificatorem feu Patronum : A Laico mandat ad ejus dedicationem non advocari alienum Epifcopum .

Quod nempè anteà quidam id attentaffent. Aliena in Parochia ab Epifçopo , licet non pro proprio fundi negotio, fed pro publica populi utilitate ædificatam Bafilicam fancit pleno jure regendam à loci Antiftite, ejus tamen Clericos ab ædificatore permittit eligi, feu præfentari . A loci Antiftite mandat hos confecrari atque inftitui. Hanc ele&tionem non Laico, aut cuivis Clerico, fed foli Patrono Epifcopo permittit , quòd is ex officio noverit Regulas iftiufmodi ele&tionis. Hanc tamen poteftatem Laicis pofteà indulfit quarta Synodus Aurelianenfis. Etenim feptimus Canon jubet, ut praediorum Domini Oratoriis feu R ufticanis ibidem Ecclefiis contra Epifcopi voluntatem non intrudänt peregrinos Clericos, nifi forfan quos Epifcopus probarit. Ipfis permittit folam præfentationem. Hic eft Canon trigefimus tertius : Si quis in agro fuo aut habet , aut poffulat babcre Diœcefim , id eft , Parochialem

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fem Ecclefiam, primùm & terras ei deputet fuffcienter, & clericor qui ibidem fua officia impleant , ut facrati, locis reveremtia comdigma tribuatur. Per Clericorum tamen deputationem aliqui non præfentandi jus, fed folam dotationem volunt intelligi . Quidquid fit , ad Venantium Lunenfem Epifcopum fcribit San&us Gregorius Magnus : guia gloriofus Aldio, Magiffer Militum , im civitate ipfiur Prejbyteror vel Diacomor omninò defiderat ordimari , eos qui ad confecrandum eliguntur, Fratermitar veffra di/igemper inquirat. Et / nihil eff quod camomicè eorum ordinationem impediat, Deo propitio illor fiudeat ordinare. Nempè fuae Civitatis Ecclefiam Aldio ædificaverat. Νec obeft quod ejufdem Pontificis ad Felicem Mefïinenfem Antiftitem Epiftola dicat Hafflicae comditori mibil competere jurir, miff proceffomi, gratiam , quae omnibus cbriffiamir in commume debetur . Agit enim de Bafilica, non per Laicum , aut Epifcopum , fed per inferiorem Clericum, utpotè Januarium Meffìnenfis Ecclefiae Subdiaconum , exflru&ta, cui gradui praefentandi jus ifla ætas nondum attribuebat. Addit nona Toletana Synodus: Pia compaffiome decermimur , ut quamdiu fundatores Ecclefiarum im Aeac vita fuperffiter exffiterimt , pro eifdem loci, curam permittamtur habere follicitam, & fòllicitudi//e» ferre praecipuam , atque Re&ores idoneo, im eifdem Bafficir eidem ipfi offeramt Epifcopo ordimamdor. Quòd f fuperffitibus eiflem fumdatoribur Reéfores ibidem

praefumpferit Epifcopus ordinare, & ordinationem, fuam irritam effe noverit , & ad verecumdiam fuam alior im eorum loco, quos eidem ipfí fundatorer condignor elegerunt, ordinari . Quae Patronatae Ecclefiae libertas videtur fuiffe apud folos Hifpanos: Apud alias Gentes præfentandi jus videtur fuiffe perpetuum , & ad haeredes tranfiviffe . Quidquid fit, jam pridem ità tranfiit etiam apud Hifpanos . Notandus eft Canon feptimus jam laudatus quartæ Synodi Aurelianenfis : Violentiam illam , qua Laici Patroni Presbyteros ac alios Clericos quandoque gratis , quandoque pretio, in Ecclefias intrudebant invitis Epifcopis, oftendit effe valdè antiquam , Adversùs illam femper refurgentem habemus plurimos pofteriores Canones, quos hic adversùs eandem denuò redivivam innovat Nicolaus fecundus. Damnat. & aliam fui temporis iniquitatem , de qua nobis fuprà dixit San&tus Petrus Damiani : Ab Epifçopis imfuper etiam Decimae & pleber , feu Parochiales Ecclefiae , addumtur im beneficium faecularibus , Quomodo olim Carolus Martellus Epifcopia ac Monafteria , ità tunc Epifcopi Altaria dabant Laicis in militiae ftipendia: Et quomodo tunc Laici illa, ità nunc & hæc tra&abant ut propria allodia , ideoque in illa Clericos invitis Epifcopis quandoque gratis, frequenter pretio intrudebant. Quod hic Canon etiam damnat.

C A N O N VII.

T TT nullus habitum Monachi fufcipiat, fpem aut promiffionem ha

bens, ut Abbas fiat.

[ocr errors][merged small]

* explere, ad utrumque judicetur idoneur, fcque im

vicem & Ecclefiafficur ordo vitae Momaf?icae , & Ecclefiafficit utilitatibus Regula Monachatu, impediatur. Eundem ambitum damnat in litteris ad Joannem Ravennæ Archiepifcopum, ac in litteris ad ejus fuccefforem Marinianum. Carolus IMartellus induxit abufum longè fœdiorem, quo non folùm Clericis , fed etiam Laicis Abbatiæ dabantur in Commendam , Monftrum iftud

, dudum impugnarunt , & necdum ubique expugnarunt fanétiffimi Majores noftri , & ex ejus cineribus prodiit alia ambitionis lepra , qua ad Abbatis fenium , morbum aut mortem Laici , ac praefertim Clerici ab Ele&toribus, praecipuè là nominante Principe, cœperunt dignitatis promiffionem & certam fpem accipere , atque ex ipfa per Hipocryfim monachari. Ex fimili non alicujus Abbatiæ , fed ipfius Conftantinopolitani Patriarchatus promiffione ac fpe attonderi fe in Monachum fecit verfipellis Photius, ideoque ftatuit Synodus o&ava : Prioribus camomibus concordamter definimur meminem de Sematori4 dignitate , vel mumdama converfatione muper tomfum fuper imtemtione vel exfpe&atiome Pomtificatur vel Patriarchatur bonorir , Clericum aut Monachum fa&um , ad bujufmodi fcamdere gradum, licet per fingulor Ordimer Divini Sacerdotii plurimum

dat ejici ac degradari. Et fub Vi&tore fecundo celebrata Synodus Tholofana ftatuit : $i quis clericorum , adipifcendae Abbatiae caufa , Momacbus effe&us fuerit , im Abbatia quidem Momacbus permaneat, fed ad ipfum bonorem , ad quem

temporis feciffe probetur, Taliter promotum man- can. ;. qucm fpirabat, nullatenus accedat. Quod ß prae-| fumpferit , excommunicetur. Ejufmodi Monachationem effe Simoniacam , eft ibi oftenfum . Hofce igitur Canones hic innovat Nicolaus fecundus, ac ejus fucceffor Alexander fecundus denuò confirmavit. Et hinc adversùs Abbatem Lexovienfem , qui priùs fuerat eleétus quàm fa&tus IMonachus , apud Gregorium nonum reétè refcripfit Innocentius tertius: ATor attendemtej , quòd comtra Regularer traditiones illud fuerit attentatum , cùm mullur fpem aut promiffomem babem , ut Abbas fiat, debeat momacbari, ele&iomem de ipfo faâam curavimus irritare. Ele&tio enim eft Abbatiæ addiétio , ideoque non cadit in Laicum aut Clericum : Et ejus caufa attonfus permanet ad dignitatem irregularis. Hinc item de non Monacho fa&tam poftulationem non poffe per Epifcopum , fed per folum Pontificem admitti & confirmari, reétè refcripfit Caeleftinus tertius : Hæc enim admiffio eft univerfalis Canonis difpenfatio, palàm fpeétans privativè ad Papam. Etiam novitium non poffe eligi intulit ex eodem fonte Gregorius nonus. Et jure meritò : Nam Monachi£ mus ex diéta fpe cùm non poffit incipi per affumptionem habitus , quomodo per profeffionem poffit compleri ? Eligendum debere effe exprefsè profeffum Bonifacius o&avus , debere effe in eodem ordine profeffum addidit Clemens quintus. Mendicantium Ordinum Fratres in Abbates non folùm eligi, fed & poftulari vetuit in Extravagante communi Joannes vigefimus fècundus. Hujus conftitutionis rationem edicit Synodus o&tava: Neque emim propter Religionem vel amorem Dei , aut propter exfpe&atiomem tramfeundi viam virtutum , fed ob amorem gloriae ac Principatus tonfus bujufmodi reperitur . Exponit in litteris

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ad Ecclefiæ fuæ Clericos & Monachos San&tus Agobardus Archiepifcopus Lugdunenfis : Nom foli H.eretici adulterant Verbum Dei , mifcendo fallacias fuas , fèd & omnes qui per facrum mimifferium ad homore , & divitiaj temporales pervenire feflimant . Etiam & illi , qui ad bonores & divitias fublimari mom poffumt , & vi&um aut tegumentum quotidiamum ex facro mimifferio adipifci cupiumt. Quia mom ideò fumptus accipiumt ut praedicent , fed praedicamt ut accipiamt : Ἀec loquumtur ex fmceritate ficut ex Deo coram Deo , fed ambulamt im affutia ; nec abdicant occulta dedecori r , fed ample&untur. Ommis ergò qui præponitur caeterij , fíve Clericus five Monachus , fi ità videtur bemevo/us , & mamfuetur , atque affabilir , ut fubditorum corda im fui amorem & propriam laudem convertat, adulter eff , & regimem animarum fufcipere mumquam debet. Quem effe conftantem omnium Patrum , immò & luci• dum ipfius Apoftoli ac Evangelii fenfum , poffit facilè demonftrari. Et potiori jure id verum eft in Monachifmo . Monachifmus eft perpetuum in Cella, quafi in fepulchro, ab omni mundano ftrepitu filentium , perpetuus apud Deum plan&tus & poenitentia, profundae humilitatis ac acquirendae omnis virtutis & perfe&ionis profeffio, tantaque ejeratio cunëtæ etiam Ecclefiafticae dignitatis , ut vel folius Clericatus defiderium ab antiquis paffim dicatur effe venenum & peftis Monachorum. Eadem de caufâ olim Monachi appellabantur Remumtiamter . Quocirca quifquis ex Abbatialis dignitatis promiffione vel fpe renuntiat, fola voce renuntiat, non corde , eft mendax ac dolofus hiftrio, & fuae profefíionis manifeftus adulter . Eft fimilis Confulari Praetextato , apud Sanétum Damafum Pontificem jocari confueto: Facite me Romamum Epifcopum ,

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »