Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Apo!ogia laudat Ennodius Ticinenfis Diaconus : guicúmque Clcricorum ab Epifçopo fuo antè fémtemti.e tempus pro dubia fufpicione decefferit , mamiffa eum manct Cenfura. Seceffionem iftam ex fola antè fententiam fufpicione attentari vetat, ideoque ob manifeftum crimen fieri omninò permittit . Et hinc Roberto Imperatori Cardinales , qui à Gregorii duodecimi Pontificis obedientia 1e fubtraxerant, interroganti , Utrum obedientiat fuerit fubtrahenda antè latam femtentiam , & antè cauf.e , propter quam fieri debebat , cogmitionem , Petrus de Ancorano Do&tor Bononienfis refpondit: Quòd fubtrabere obedientiam mon malum, imò fan&um , bonum & juffum im cafu moffro, attemtis circumftantiir , & aliis attendemdir . Quia nempè Gregorii cum Antipapa Benediéto , omnem Ecclefiam fcandalizans & fchifma fovens, col!ufio non dubia effet & fufpeéta , fed notoria ac manifefta. Et hinc Refponfum iftud Pifana Synodus confirmavit . Exftant A&ta apud Lucam Dacherium . Quidquid fit , quod ad legitimum Superioris rnandatum plebs poffit ac debeat fe à criminofi Praepofiti Sacris abftinere, vocari non poffit in dubium . Et tale de concubinariis feu conjugatis Presbyteris Praeceptum ponit hic Nicolaus fecundus. Hinc addit : Quem fcit concubinam indubitamter habere . Juxta laudatos Canones vetat ex fufpicione procedi. San&tiffimus interim Canon occafionem praebuit plurimis malis , de quibus Sigibertus Gemblacenfis : Continemtiam paucis tementibu r , aliquibus eam quaeffu , & ja&amtiae caufa fímulantibur , multí, incomtim entiam perjurio aut multipJiciori adulterio cumulantibus , adhæc bac opportumitate Laicis infurgentibur comtra facros Ordimer , & fe ab omni Ecclefiaffica fubje&ione excutientibu r , Laici facra Myfferia temerant , & de his difputant , im. famter baptizant, fordido aurium humore pro facro oleo & cbrifmate utenter , im extremo vitae viaticum Domimicum , & ufftatum Ecclefíae obfequium fepulturæ à Prejbyteris conjugatis accipere parvi pemdumt, Dccimas 1Presbyterir deputata , igne cremamt , & ut in uno caetera perpenda y , Laici Corpus Domini à Presbyteris comjugatis comfecratum fæpè pedibus comculcarunt , & Samguinem Domimi vo'untariè effuderunt , & multa alia comtra ju* & fa , geffa funt im Ecclefia , & bac occafione multi Pfeudomagifiri exfurgenter profami r movitatibus plebem ab Ecclef.tffica difçiplina avertumt . Quae omnia iifdem verbis; fcribunt Matthæus Parifienfis , & Radulphus de' Diceto. Occafionis radicem difces ex hac quaeftione San&ti Anfelmi Archiepifcopi Cantuarienfis: $i à Prcsbyterij fæmimar habemtibuj liceat nitemtiam & Corpus Domimi im periculo mortis accípere , cum mullus Contimem r adeff ? Et fílicet , & illi dare molumt , quia eorum Miffae contemnumtur , quid faciemdum. Et ex Refponfo Pafchalis fecundi Pontificis : ' Im periculo mortir poff. tum meliù r «ftimamur de mamu cujuslibet Clerici Domimicum Corpu r accipere , quàm de corpore fine viatico , dum Religiofus Sacerdor exfpe&atur, exire . 5i qui vcrò Presbyterorum pro vitae fuae contemptu praeterito fm illo extremitatis articulo pofiti, viaticum demegaverint , tamquam amimarum bomicidae diffriéfiùr pumiamtur . Quidam neceßitatis , chriff.Lupi Oper. Tom.y.

etiam Sacramenta errabant à conjugatis Sacerdotibus nec in mortis articulo poffè fufcipi, quidam item conjugati Sacerdotes ea tunc petentibus in fpretae fuae Miffe vindi&tam negabant. Hinc façtum eft , ut Laici fuos ipfi pueros baptizarent, iftorumque omnia Sacra non fugerent dumtaxat, fed etiam conculcarent. Porrò quod non tantum Reconciliationis , fed Euchariftiae item viaticum liceret ab ipfis accipi in extremis , fcripfit in litteris ad Lucium San&i Juventii Præpofitum etiam Urbanus fecundus. Et jure merito. Neceflitatis quippè Sacramenta in extremo articulo etiam ab Hæreticis fumi Ecclefia femper permifit. Euchariftiam tamen , quòd non fit fàlutis medium , non debere ab illis fumi , docet Martyrium fanéti Principis Hermenegildi. Clericorum facrorum uxores aut concubinas videtur Canon cum fubintrodu&tis per Nicaenam Synodum profcriptis mulieribus confundere, inter quas tamen conftat effe grande & varium difcrimen . Nempè fubintrodu&tæ erant paflim de concubinatu fufpe&læ , & in iftam fcabiem non rarò proficiebant . Hinc hujus faeculi Canones frequenter ambas quafi confundunt . Et licet de fola Presbyteri Mißa ftatuere videatur praefens Canon , ipfum tamen de quovis facri Clerici Minifterio ßatuere affirmat Bertholdus Conftantienfis . Hinc enim uti Presbyterum à cantanda Miffa , ita Diaconum ac Subdiaconum à legendo ad ipfam Evangelio & Epiftola , cun&to à Presbyterii ad divina Officia confeffu , & cunétis Ecclefiaftjci Minifterii fru&tibus profcribit, hoc eft, ab officio ac beneficio plenè fufpendit. Et fufpenforum officia à populo nec fumi poffunt, nec audiri. Eos fufpendit ufque ad ulteriorem fententiam : Quòd nempè Sanétus Petrus Damiani & Cardinalis Hildebrandus ipfos ad degradationem poflulaffent. Sufpendit eos folos, qui poft Leonis noni de Clericorum caftitate Conftitutum aut duxißent palàm concubinam , aut du&tam non dimififfent. Imitatus eft Innocentium primum-, • qui fimilem fuum pro Clericali caftitate pœnalem Canonem in ilfis dumtaxat , qui fimili Antecefforis fui Siricii Decreto non paruif. fent, voluit obtinere. Solos Italiæ Clericos laudatus Leo correxerat, ideoque & de iftis folis ftatuiße hic Nico'aum Pontificem , reétè obfervat laudatus Bertholdus. Presbyterium ac in ipfo Presbyterorum cum Epifcopo confeffum laudat frequenter Martyr Ignatius. In Epiftola ad Magnefianos dicit Epifcopum affidere im loco Dei , Presbytero , in loco confforii Apoftolorum. Et in Epiftola ad Philippenfes : $aluto faméfum Epifcopum, & $ancro-$an&um Prejbyterium. Et in litteris ad fuam Antiochenam Ecclefiam: $aluto faméfum Presbyterium vefrum . Presbyteris effe principalem confeßionem , & ex ipfa quofdam inflari, teftatur item Apoftolorum proximus San&tus Irenaeus. Et in libro ad caftitatem exhortatorio Tertullianus : Differentiam inter Ordimem & Plebem conffituit Eccleffe au&orita* , & honor per Ordinis confeffum fimάificatur. Et iterum : Ubi Ecclefiaffici ordini, mom

eft confeffur. Et in libro Praefcriptionum : Haere2, ticf

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

tici NeopÀyto , conlocant , id eft , in Epifcopos aut Presbyteros promovent, ac ita in Ecclefiaflico confeffu oflentant , ut gloria eos obligemt , quia vcritate mon poffunt . Et in libro de velandis Virgibibus nefcio quem Epifcopum , qui necdum viginti annorum Virginem im viduatu collocarat, ridet ac improbat , quòd nempè non virgo juvencula, fed fola fexaginta annorum vidua ad taIem Sedem evehi ab Apoftolo permitteretur. Et prinus Ancyranæ Synodi Canon quofdam in Licinii Augufti perfecutione lapfos Presbyteros omni quidem verbi & Sacramenti Minifterio privat, indulget tamen homorem Sedis retinere. Quod ipfum in alio cafu habes apud Canones Trullanos . Item in Canonicis San&ti Bafilii litteris ad San&tum Amphilochium Metropolitam Iconienfem. Sacrum Presbyterorum confeffum laudat idem Do&tor in litteris ad Neocaefarienfem Ecc'efiam . Et Afterium Sophiftam , hominem Eufebianum ac variè maculofum , quòd Clericorum gradus , loca fibi illicita , intraffet, ac indè quoddam fuum opufculum recitaffet , de audacia graviter damnat in libro de Ariminenfi ac Seleucienfi Synodo San&tus Athanafius. Publicae enim Ecclefiæ in duas, Cancellis aut alio id genus repagulo divifas , partes fuerunt femper diftin&tae, quarum interior vocari confuevit Sacrarium , Chorus , Presbyterium , San&tuarium, Sanétum Sanétorum , facrum Tribunal. Et hæc poflrema vox Graecis jampridem placuit . Ipfa afïiduè utuntur ipforum Euchologia , & apud Theodorum Balfamonem habet Canon Laodicenfis: Nom oportet Presbytero* amtè Fpifcopi introitum ingredi facrum Tribumal , & federe im Tribuma/i , fèd cum Epifcopo ingredi. Eandem vocem laudat idem Theodorus frequentiffimè, & in fuis ad Conftantinopolitanam fub Photio Patriarcha Synodum Commentariis diflinguit fanéti Tribunalis Clericos ab iis qui funt extra ipfum : Quòd nempè , uti ad Canones Trullanos fcribit, non quivis Clerici , fed foli Sacerdotes , Diaconi, Subdiaconi , ac Diaconiffae poffint in ipfo efle ac defervire .-Et qui

dem in ipfo federe poterant foli cum Epifcopo Presbyteri, Diaconi in Diaconico, Subdiaconi ac Le&tores fedebant in Solea, hinc di&a apud Graecos Tril umal Leéìorum . Quam difciplinam viguiffe in Latina etiam Ecclefia , oftendit quarta Synodus Carthaginenfis: Epifcopus im Ecclefia & in confeffu Presbyterorum fublimior fedeat, imtra domum verò Collegam fe Presbyterorum cffe cognofcat. Diaconum coram Presbytero, utique in publico Ecclefiae Conventu, federe non pofîè, plures etiam noflri Canones inculcant. Et lapfam obfervantiam reparans Leo quartus ftatuit

in fua Romana Synodo . Nulli Laicorum liceat Cap. 3;.

in eo loco , ubi Sacerdote* reliquivè clerici conff. funt , quod Presbyterium muncupatur , quamdo Miffa celebratur , confflere, ut liberè ac bonorificè poffmt facra officia excrcere. Dicit, Rcliqui clerici comfjlunt. Quòd nempe foli Presbyteri poffent iftic federe . Et hinc de facris, uxorem vel concubinam poft Leonis noni Decreta retinentibus , Italiæ Clericis ftatuit hic Nicolaus fecundus : In Presbyterio ad divina officia mom mameamt. Hoc eft , neque fedeant, neque ftent, fed cum Laico populo expellantur. Ex quo lucet folos tunc adhuc Presbyteros in Choro fediffe. Hodiè non folum infimi Clerici, fed & quivis Laici , imò & fœminæ cum illis iftic fedent, ideoque juftiffima eft in nos Theodori Balfamonis & aliorum Græcorum querimonia: De Latimis audio, quòd mom folùm viri Laici , fed & mulieres im faméfum fæpè Tribumal imgrediumtur , & fedemt præfentibus fepè iis qui facrificant. Habentur hæc in Commentario fexagefimi noni Trullani Canonis . Et in Commentario quadragefimi quarti Canonis Laodicenfis: In Latinorum Regionibus mulieres fme pudore ad Altaria , quamdo volumt , ingrediuntur. Quod ipfum juflè in nos exaggerat Græcorum Tra&tatus repertus in Conftantinopolitano Conventu Patrum Praedicatorum . Dicit , Quamdo volumt : Extra divina enim Officia illuc ingredi fuit fœminis femper & ubique permiffum.

[ocr errors]

T præcipientes ftatuimus, ut ii prædictorum Ordinum, qui eidem
Prædeceffori noftro obedientes caftitatem fervaverunt , juxta Ec-

[ocr errors]

I V.

Clefias , quibus ordinati funt , ficut oportet Religiofos Clericos , fi-
mul manducent & dormiant , & quidquid eis ab Ecclefiis venit,
communiter habeant . Et rogantes monemus , ut ad Apoftolicam ,
communem fcilicet , vitam fummopere pervenire ftudeant.

' - SCHO

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Egulares cum communi Dormitorio, men- fa , & Clauftro Clericos quidam exiftimant in Europa effe adeò antiquos, ut ipfos à San&o Patritio Epifcopo credant ex Gallicana Ecclefia fuif{e in Hiberniam tradu&tos. Verum id non à Sanéto Patritio Epifcopo atque iftius gentis Apoftolo , fed à Sanéto Patritio fecundo Εenedi&ini Ordinis Abbate , qui ad noni faeculi medium floruit , & admirabile atque horrendum Purgatorium ibidem inftituit aut monftravit , fuiße fa&um, conftanter affirmat Joannes Bromptonus Abbas Jornalenfis. Uti in Gallia duos Pionyfios, ita in Hibernia duos Patritios communis error conflavit in unum. San&tiffimum iftud vitae genus ad Clericalem vagandi licentiam , natamque indè incontinentiam frænandam primus excogitavit Sanétus Rigobertus , ex San&i item Benedi&ti Ordine Remenfis Archiepifcopus; San&tus autem Ledradus Lugdunenfis, Crodogangus Metenfis, & alii id genus Antiftites , necnon & Carolus Magnus lmperator, ejufque filius & Succeffor Ludovicus Pius infigniter promoverunt . Omnem fuae Monarchiæ Clerum ad iftam fan&timoniam coegit Carolus, ipfis Regulam ab Aquifgranenfi Synodo confcribi curavit Ludovicus. Et hocce Inftitutum Patritius Abbas traduxit ad Hibernos. Caroli Mandatum , quia univerfale erat & durum , ideoque mitigatum fuiffe à quibufdam exiflimatur per Gregorium quartum , de quo fcribit antiquum, ex San&i Petri vivi Senonenfi Bibliotheca prolatum per Hugonem Mathoud in Notis ad Robertum Cardinalem Pullum , Aquifgranenfis fub laudato Ludovico Synodi fragmentum : Circa haec tempora, tempore Ludovici Pii , de Roma ad Palatium Aquifgramemfe venit Gregorius quartur , demandam, Concilium de ferè omnibus 1Praelatis Orientalibur & omnibur Occidemtalibur . Ubi $tatuta quàm plurima utilia Gallicami* Ecclefi* ffatuerumt , comfirmante Pontifice Romamorum. 3tatuerumt pro Camomicir, qui tunc fub Praepofiti* vivebant, quia Praepofiti temporalia mulè tra&abant , & mobiliores fortiorefque Camomici poffeffomes vfurpabant , ut quilibet camomicur , perfomir ad certum mumerum reda&is , fuum temporale proprium poffideret , & ut de communi Camera cuilibet diffri

Bueretur, prout im cboro Divinis officiis refideret.

Quod fragmentum laudatus Hugo meritò habet fufpe£tum , jnterim ex Nicolai Cunuzatii, Trecenfis Canonici , alio exemplari atque au&ori

tate cenfet legitimum atque authenticum. Quod L. 4. c. ..

ipfum in opere de Baptifmi ritibus affirmat , & alibi latiùs demonftrare fpondet Jofephus Vicecomes, dicens communem Ecclefiae fubftantiam coepifíe in Præbendas dividi per Gregorium quartum . Nihilominus conftanter affevero fragmentum iftud effe ftramineum ac fuppofititium. In qua enim Aquifgranenfi tunc Synodo omnes Occidentales, & omnes ferè Orientales Epifcopi adfuerunt ? Sub Ludovico Pio prima & major Synodus non folùm Clericis tunc in communi viventibus praefcripfit Regulam , fed infuper omnes abfentes Epifcopos ad eandem recipiendam, & exftruenda intra annum Clauftra rigidiflimè adegit. Quòd fynodalia patris fui Caroli de hoc articulo Decreta plenè confirmarit atque innovarit Ludovicus , lucidè teftatur Chronicon Monafterii Moifiacenfis . Apud Jacobum Sirmondum exftat laudati Ludovici epiftola , qua Sichario Burdigalenfi Archiepifcopo, ejus Comprovincialibus, & aliis cun&tis qui Synodo non adfuerant Epifcopis, dura minatur , nifi intra annum pareant hifce juffionibus. Similis ibidem exftat epiftola ad Magnum Metropolitam Senonenfem . Et non fub Gregorio , fed fub Stephano quarto habita fuit ifta Synodus. Et fub Gregorio habitae fexta Parifienfis , & fecunda Aquifgranenfis laudata jam Decreta omninò confirmant. Etiam harum nulli ullus Pontifex affedit. Eadem Decreta confirmavit fub Carolo Calvo Synodus Pontigonenfis. Et hinc Saeculares feu fingulares Canonicos fuo tempore fuiffe adhuc novellos affirmat non folùm San&us Ivo Carnutenfis , fed etiam Stephanus Epifcopus Toraacenfis . Nempè poft Caroli Calvi , &c praefertim ejus filii Ludovici mortem laxata difciplina , ac indè natum fanétioris in clauftro vitæ tædium ipfos pedetentim introduxit. Avitam San&timoniam in Italia reparare cœpit San&tus Romualdus , profecutus fuit Leo nonus ac Vi&tor fecundus , laudati à Gregorio feptimo in litteris ad Lucenfis Ecclefiæ Clericos , & complere hic conatur Nicolaus fecundus , fciens etiam illos , qui ex virtutis amore nolunt , in Clauftro cogi , ut ex humano Confratrum pudore fint continentes & cafti ,

[merged small][ocr errors][ocr errors]

- Eindè ut Decimæ & Primitiæ, feu Oblationes vivorum & mortuorum , Ecclefiis Dei fideliter reddantur à Laicis , & ut in gifpofitione Epifcoporum fint. Quas qui retinuerint, à fanétæ Eccle

fiae communione feparentur.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

bro Apologetico Tertullianus : Modicam umufquifyue ftipem menffrua die , vel cùm velit , & f? modò velit , & fi modò poffit , apponit. Nam memo compellitur, fed fponte confert. Haec quaff depofita pietati* fumt . Nam imdè mom epuli * , mec potaculir, mec ingratis voratrimis difpenfatur, fed egenij alemdi* bumandifque, & pueri, ac puellis re ac paremtibus defíitutis , jamque domefficis femibu* , item Naufragir , & qui im metallir , & f? qui im Infulis , vel im Cuffodiir , dumtaxat ex caufa Dei $eéfae, alummi Confèffionis fuae fùnt. Quod ipfum in Homiliis fuper primam Apoftoli ad Corinthios Epiftolam Sanétus Joannes Chryfoftomus, in Epiftola de tradendis Baßlicis San&us Ambrofius, in litteris ad Alethium San&tus Paulinus, & alii paffim Patres praedicant, & populo commendant. Effe Apoftolicum è Synagoga ad Ecclefias tradu&um Canonem advertunt. in Homiliis fuper Matthæum laudatus Chryfoftomus , & in libro adversùs Vigilantium San&tus Hieronymus. Judaicum Gazophylacium ab Evangelio, & fidelium Colleélæ non femel laudantur ab Apoftolo Paulo. Nempè qui juri fuo renuntians , gratis apud multos praedicabat Evangelium , pauperum & affliétorum jura conftans exfequebatur . Et quidem ad Numidiae AEpifcopos , fuis filiis è Barbara captivitate redimendis fubfidia poftulantes , refcripfit Africae Brimas San&tus Cyprianus: Miffmu , fèffertia cemtum millia mummum , quae iffic im Ecclefía Cleri & Populi collatione colle&a funt , quae vor illic pro veflra diligemtia difpenfabitir . Addit fe ad eandem charitatem etiam deinceps fore paratum . Romanum fuo tempore Epifcopum ex folis fidelium oblationibus , & quidem Regalem ad morem, vixiße teftatur homo Gentilis Ammianus Marcellinus. Quod videns & Prætextatus, vir Confularis, Romano Clero folebat dicere: Facite me Romamum Epifcopum , & protinus fiam chriffj.tmu r . Et de San&to Trudone miraculis apud nos corufcante fcribit magnum Belgii Chronicon : Peregrinor advemiemter $an&i Trudoni, Oppidum ferre mom poterat . Amimalia diverfa , & thefaurus imfinitur offerebantur. Interdum im bcbdomada centum marcae . Quod ipfum in Trudonenfis Monaßerii Chronico fcribit Abbas Rudolphus. Belgii Chronicon addit de Gregorio fexto Pontifice : Gregoriur cùm ad Papatum vemiffet , parùm aut mibil ad Papatum pertimem* , propter injuriam & megligentiam fuorum Antecefforum, inveniffe dicitur. Nam penè omnia à Prædonibur tollebantur . Peregrimi Romam venientes , quafi omne , fpoliabantur , & pervenientium oblationes violenter auferebantur. Quor omne * Papa admonuit primò , poff excommunicavit ; tertiò , quia contempferunt, manum armatam appofuit , & raptore , oblationum $an&i Petri aut penitùr exflinxit, aut fugavit . Quæ omnia latè confirmat Guiliehmus Malmesberienfis , & adjungit: $u

partem oblatiomum im Ecclefia non percipiant. Eum

[ocr errors]

rum abu/omer comfumebamtur. Peffimi huius abufus fuperftites adhuc reliquias eradicare conatur Nicolaus fecundus. Attamen non plenè eradicavit. Lucet ex illis quæ de Calixto fecundo fcribit idem Monachus Malmesberienfis: Proceffit ulteriùs in augemdo bomo laudabilis Papae magnificentia, ut illam effraemem & imgemitam Romanorum cupiditatem cobiberet. Oblatione* apud $an&um Petrum, quas pre petulamtia & libidine potemter diripiebamt , amteriores Apoftolicor, qui vel mutire auderemt , indigmir afficienter comtumeliir , Calixtur revocavit ad p. medium , fcilicet ad Apoflolicæ $edi* Re&ori, publicum ufum . Ejus Canon exftat in Lateranenfi Synodo : $an&orum Patrum Cawonibus comfoma

fentienter , oblatiomer de facratiffìmo & reveremdiffì

mo Altari beati Petri , & Salvatoris , & $am&ae Mariæ Rotumdae , ac de aliir omnium Ecclefîarum Altaribus , ffve crucibus , à Laicis auferri pemitùr fmterdicimus . Neque tantùm in urbe ac Italia, fed etiam in Gallia graffatum fuiffe abufum , docet Canon , quem Theoduinus & Albertus, Alexandri tertii per Galliam Cardinales Legati , ediderunt in Rothomagenfi Synodo. Laici

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

tiquiffimas affirmat in libro de Corona Militis C

[ocr errors]

169.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

torio dicit ad viduum maritum : Pro uxore obla- C* **•

[ocr errors]

que ifta elementorum oblatione volunt non fuiffe opus. Hinc Dionyfii , vel cujufvis alterius antiqui & eruditi Scriptoris, Ecclefiaftica Hierarchia ab ordinario facrificio non folos Catechumenos, fed infuper Energumenos ac Poenitentes, à defun&orum autem Miffisarcet folos Catechumenos: Quòd nempè hic à populo non communicaretur, ideoque ifti ob adduétas ab antiquo Interprete rationes poffent omninò adeffe. Etiamnum hodiè in defunétorum Miffis non datur pacis ofculum : Quod nempè ipfum fit avita præparatio ad percipiendum hocce fraternae unitatjs & perfe&tae pacis Sacramentum. Verùm ad praefentem locum non fpe&at ifta quæftio, ideoque dico à Tertulliano laudari etiam iftas oblationes, de quibus ad Aurelium Carthaginenfem Archiepifcopum fcripfit Sanétus Auguftinus: guoniam iffae in caemiteriis ebrietates & luxuriofa convivia , non folùm honorer Martyrum à carnali & imperita Plebe credi folemt, fed etiam folatia mortuorum, mibi videtur faciliùs illis diffuaderi poffe iffam fæditatem ac turpitudinem , f & de $cripturi, prohibeatur , & oblatione , pro fpiritibus dormiem* tium, quar verè aliquid adjuvare credendum eff, fuper ipfas memoriar mom fint fumptuofae , atque ommibus petentibus fme typbo & cum alacritate præ

beamtur, neque vendamtur. Confonat Auétor Ser- !

monis de Fefto Apoftolicae Cathedræ : Miror cur apud quofdam infideler bodie tam permiciofu* error increverit , ut fuper tumulor defun&orum cibo , & vina conferant, quaff egreffae de corporibur amimae carmales cibor requiramt. Et Alethium Romanum Senatorem , qui in defunétae uxoris exequiis Romanos pauperes nova vefte & infigni epulo donarat in Vaticana Bafilica , multum laudat San&us Paulinus , & adjungit de epulantibus: P'obis ad juffitiam deputabatur conclamatio illa & comprecatio pauperum, qua per veffra mumera benedicebatur Deo. Facili enim via ad aurem Dei voce , imopum diriguntur, quia oratio pauperir nuber pemetrat. Et ad filium fuum dixit piiffimus Tobias: Pamem tuum & vinum tuum fuper fepulturam juffi comflitue, & moli ex eo manducare & bibere cum peccatoribut. Haec ergo confanguineorum cum pauperibus ad defun&orum tumulos convivia funt antiquiffima & Ecclefiae & Synagogae pietas , olim appellata Agape feu oblatio defun&i. Ipfam aliqui quotannis in anniverfaria mortis die offerebant . Et hoc in Ecclefia ac fefto alicujus Martyris : Quòd pauperum epulantium preces Sanétorum Martyrum interceffionibus adjuvari Ecclefia femper crediderit . Erat confuetudo San&a, verùm quod pofteà fcandalis & abufibus occafionem dederit ac fomenta , fcabiofa fa&a eft , profcripta ex Ecclefiis , & converfa in morem hodiernum, quem in libris de Laicali inftitutione prædicat Jonas Epifcopus Aurelianenfis : Nullatenùr audiemdi funt illi, qui dicunt quòd mullae aliae eleemoßme opitulari poffînt defun&is , mifi folummodò quæ $acerdotibus damtur, & facrificia quæ per eos Deo offeruntur. Hoc qui credunt & dicunt, aut ignorantia aut certè aliorum perfuafione fallumtur. Credibile fanè eff quòd baec perfuafio , qua fimplicer id credere & dicere widentur , ex fonte avaritiae procefferit . 5amάa

[ocr errors]

quippè Mater Ecclefia pro defum&fi* fulr mom folùm facrificia Altaris , fed etiam quafcumque alia, eleemofjmar offerre comfuevit. Unde & quotidie pro eorum fpiritibur , qui rer fua , Deo obtulerunt , offerumtur Deo facrificia , & multifariae fupplicationes atque oratiomer , bofpitum receptiomer & pauperum recreatiomer, captivorum redemptiomer , & alia imnumera adjumenta. Haec, inquam , pietas tranfiit in hodiernum morem, quo fideles morientes aut ipforum poft mortem amici donant Ecclefiæ aliquam fuae fubftantiæ partem , ex qua aut in folo depofitionis die, aut in ejus etiam ufque ad fæculi finem anniverfario fiat pauperibus aliqua eleemofyna , & divina fuffragiorum Officia cantantibus Clericis aliquid detur in fuftentationem. Quorumdam Clericorum , pauperes hinc fecludere tentantium , avaritiam de errore & Hærefi Jonas meritò damnat. Eadem poftmodum Albigenfibus, Waldenfibus , Wicleffiftis, Lutheranis , & Calviniftis fucum miniftravit ad Purgatorium & fraterna pro illo fuffragia , tamquam Clericalis cupiditatis commenta, calumnianda . Ad peffimum errorem eliminandum fecit jampridem Romana Ecclefia, quod in libris de Miffae & Euchariftiae Myfter$is fcribit Innocentius tertius: Romamur Pomtifex, praeter oblationem pamir mullam aliam oblationem manibus tangit , mifí quae pro defun&is offertur. Quam ideò manibus accipit , ut eorum fugillet errorem , qui dogmatizant eleemoffma* mom valere defum&fir. Vivorum oblationes ad pedes accipit , quod & Apoftolos feciffe legimus in ipforum A&tis. Omnes iftas oblationes Epifcopali difpofitioni femper fubjecerunt Canones , ipfarumque invafores, fraudatores, aut vexatores Laicos damnarunt uti pauperum necatores. Hofce Canones innovat & confirmat Nicolaus fecundus. Etiam Primitiarum oblationem effe apud nos antiquiffinam oftendit feptimus Canon Synodi Gangrenfis : Si quis Ecclefiafficar fru&uum oblationer extra Ecclefiam accipere aut dare voluerit praeter comfemfum Epifcopi, vel ejur cui bujufmodi afficia commiffa fumt, mec cum ejur voluerit agere confilio, anatbema fit. Dionyfius Exiguus ad vocem, Fruéfuum , explicationis gratia addidit , Aut Primitiarum. Nihil novi induxit Synodus, fed avitum Cleri jus adversùm Euftatii Sebafteni in prima Armenia Archiepifcopi nugas dumtaxat ftabilivit ac defendit. Eafdem oblationes laudant vulgares Apoftolorum Canones, mandantes folas novas fpicas , uvas &: oleum ad Altare , reliquas omnes Primitias Epifcopo aut Presbyteris ad domum dirigi . Quem Canonem faeculo adhuc quarto fuiffe Ecclefiæ Antiochenæ ignotum, ideoque non effe Apoftolicum , fuadent haec San&i Joannis Chryfoftomi in quadragefima tertia fuper primam ad Corinthios Epiftolam Homilia verba: $i boc dicerem, Da mibi & depone im meis ædibus , pudendum foreffet quod dicerem. Imò verò me tumc quidem. Mam qui Altari aßident, Altarir fumt participer. Cæterùm fortafsè quifpiam me reprebenderet , ut qui pro me verba facerem . Nunc autem fupplico pro egentibus, Nulla igitur tunc ad Epig. ve! reß

Martytur, ©* manibu, . forto- Fol. sg. us abuOnatur

L. 3. c. 7.

t ex il-
m Mo-
in au-
ut illam -
“m cohi-
(.tur pra
ante-
, indi-
Ivit ad fol.
r publi-
'anenfi
'omfoma
endiß-
San£«e
effarum
penitùs c. 13.
Italia ,
rufum ,
yertus,
Lega-
Laici
Eum
Βrom•
am jn
tiam
[Lajto-
qua-
e Z/-
rj^^
/a-
%u r
¢^

*r©•

169.

Epift. 64•

Append.
fcrm.74.

fo1. 33 f.
A. 1 1 7 1 •

B p. 33.
L• 2. • C. 9•

Lib. 3.
cap. 15•

ì

L. 3. c. 27.

C. 4. 5.

« VorigeDoorgaan »