Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

pulfus fuit eadem cum ipforum au&trice Synodo folemniter profiteri . Verùm Apoftolicae Sedis confirmationem non laudat Evoptius. Hinc aliqui exiftimant ipfam ufque tunc non interveniffe. Et certè nullum antiquum atque authenticum 1habemus pro data per Damafum confirmatione teftimonium. Et quomodo non folùm Eutyches atque Diofcorus, fed etiam tot in Ephefino latrocinio Epjfcopi praefumpfiffent firmatam à Romana Ecclefia Synodum perfri&ta fronte contemnere ? Etiam Ephefina Synodus recitari fibi fecit folum Nicænum Symbolum , non Conftantinopo1itanum. Quidquid fit , utrumque fibi recitari fecit , A&is inferuit , & ad San£tum Leonem retulit Chalcedonenfe Concilium, atque exinde utrumque habuit irrefragabilem ac parem firmitatem. Interim hinc lucet Conftantinopolitanam .Synodum , quo ufque Apoftolicæ Sedis defuit fuffragium , fuiffe caducam ac infirmae auétoritatiS , Etiam adversùm hæc in Epiftola ad Joannem TMolendinum intercedit Joannes Launojus. Lau

dat Conftantinopolitanam Synodum, & profequitur : Hæc omnia , in quibus imfcio Romamo Pom

tifice & dammamtur baerefes , & fidei fymbolum editur , * Inquifitorer mo/fri , utique Eminentiffimi IDomini Cardinales , pemitur ignorant , cùm aiunt ; .Ad Jedem Apoflolicam dumtaxat pertimet controverfas fia'ei , & morum univerfalir Ecc/eff.e definire. Et miffateamtur omnia baec ignorare fe pemitur , ab

jmtolerando errore mumquam eximentur , ff tamen

eximi poffmt. Craffa & pinguis eff ignoramtia , quae in ipfú puerit mom verbi* tantùm , fed etiam verberibu* caftigaretur. Hoc unum metuendum eff , me quae ex $ynodica Comffantinopolitani Concilii Epißola retulimur , fabulofir marratiomibus adfcribamt , quo minüs videantur ignorare quod ignorant . Si audent illa fabulofir marrationibus adfcribere , comtimuò damnabuntur ab Epbefima $ynodo , quae Comftamtinopolitani Concilij ßmbola refert & confirfmaf. Haec in fupremos Ecclefiæ Antiftites di&eria

malo erubefcere , quàm refutare. Utinam fupprimere potuiffem , & radere de Joannis Launoii Epiftola. Dumtaxat dico Conftantinopolitanum fymbolum ab Ephefina Synodo nec relatum fuiffe nec confirmatum . Neftorii caufàm difcuffura prima a&tio recitari jufiit Nicænum fymbolum , deindè Sanéti Cyrilli quafdam Epißolas, & ex %hifce Regulis de controverfis erroribus judicavit. In fuo fuffragio plerique Epifcopi laudant Nicaenum fymbolum , nullatenus Conftantinopolitanum . Symbolum, quo fidem fuam profeffus eft Presbyter Charifius , habet quidem aliqua additamenta, verùm longè diverfà à Conftantinopolitanis. Exiftimo illa per Lydiam fuiffe ufitata , atque ita Conftantinopolitana nequidem per omnem Orientalem Ecclefiam tunc fui({e admiffa. Apud varias Ecclefias videntur fuiffe va• ria. Et Ephefinus Canon , qui deinceps vetat

, addi ad fymbolum, palàm loquitur de folo Ni

[blocks in formation]

Decretum fidei Chalcedonenfis. Dico , Videtur : Quoniam illi , qui laudata additamenta volunt probata & firmata à San&o Damafo , non deftittuntur fundamento . Ete. nim Maximus Cynicus Conftantinopolitanus Epifcopus , contra tertium Conftantinopolitanae Synodi Canonem , ab illo firmatam fuam degradationem , ac promotionem Ne&arii appellavit ad Sedem Apoftolicam, appellationem admifit Sanétus Damafus , atque ex fua Romana Synodo ad iftorum Aétorum defenforem Theodofium Auguftum refcripfit : Cùm Maximum E. pifcopum receperint in commumionem moffra confértua , quoniam eum à Catbolicit conflitit Epifcopi, ordimatum , nec ab Epifcopatus Conffamtinopolitani putavimuf petitione removemdum. cujus allegationem præfentibus partibus æftimavimus effe pendendam. Neé?arium autem cùm nuper moffra Mediocritas Conffantinopoli cognoverit ordimatum, cobaerere communionem noßram cum Orientalibus partibus non videmur , præfertim cum ab eifalem Ne&ariut dicatur illicò fine communionis confortio deffitutus , à quibus fuerat ordinatur. Nom mediocris igitur bic fcrupulu* , nec quaedam mot angit de domeftico fludio & ambitione contemtio, fed communio foluta & diffociata perturbat. Nec videmur eam aliter poffe convenire, miff aut is reddatur Conffamtinopoli qui prior ordimatus eft , aut certè fuper duorum ordimatione fit im urbe Roma noftrum Orientaliumque concilium. Exftat Epiftola apud Jacobum Sirmondum in appendice Codicis Theodofiani. Verùm in poftea datis ad San&um Acholium Theßalonicenfem E* pifcopum litteris idem Damafus ejufdem Maximi ordinationem ampliffimè exfufflat & damnat ex variis caufis , præfertim quöd impenfa fuiffet homini geftanti habitum idoli , ideoque indigno habere communionem non tantùm Epifcopi , fed & Laici Chriftiani. Has litteras nuper cum Bonifacii fecundi Romnana Synodo publicavit Illuftriffimus Lucas Holftenius. Et in aliis ibidem ad Rufum Theffalonicenfem Epifcopum litteris fcribit de laudato Damafo Bonifacius primus : Clememtiffime recordatiomir Princeps Theodofius Ne&arii ordimatiomem , proptereà quia im moffra motione non effet , babere mon exiffimam* firmitatem , miffit è latere fuo Aulicir cum Epifcopis , Formatam buic à Sede Romama dirigi regulariter depopofcit , quae ejus Sacerdotium roboraret. Et omnino impetravit. Hinc enim de fua è Neophyto in Epifcopum confecratione fcribit ad Vercellenfem Ecclefiam San&us Ambrofius: Ordinationem meam Occidentaler Epifcopi judicio, oriemtaler etiam exemplo probarumt. Exemplo ordinati Ne&tarii . Hujus ergô ordinationem tunc omninò probaverat Romana Ecclefia: Alioquin tantum ei teftimonium San&tus Ambrofius non perhibuiffet. Proindè plura hujus Synodi A&a omnino probavit atque firmavit Damafus. Et quoniam omnia Synodorum A&a praecellit ac præcedit fidei Decretum , videtur ipfum ante omnia etiam praedicafIe Theodofius apud Damafum, ac ejus confirmationem obtinuiffè . Pluribus haec fuprà deduxi . Quidquid fit, Decretum iftud , hoc eft , Conftantinopolitanum cum

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

{uis additamentis fymbolum S. Leo firmavit. Alia eft ratio Conftantienfis Concilii. Erat 1egitimè indiétum & congregatum. An porrò legitimè congregata Synodus, ac ipfi praefe£ia Ro? îmani Epifcopi legatio , per ejufdem Epifcopi naturalem aut civilem mortem incurrat fuae poteßatis interpolationem aut fufpenfionem , non eft præfentis temporis quaeftio , nec fpeétat ad noßrtim Propofitum. Certè per Sancti Fabiani Marcyrium vacante Apoftolica Cathedra, Romanæ Ëcclefiæ Clerus cenfuit nullam fibi effe poteftatem, qua deduâis ad fe Ecclefiarum gravioribus caufis, ac nova Difciplinæ Decreta, exigentibus relationibus refponderet . Et Romanam vice Paffori, cußodivit atque rexit Ecclefiam , & fuper totius Ecclefiae corpore excubavit , avitos canones ac difciplinam ftrenuè exfecutus eft , verùm à San&o Cypriano & aliis hinc indè Primatibus Gentium Epifcopis de pœnitentia funétis jdololatris danda contra priorem Canonem pace rogatus refpondit: Nobis differendæ bujus rei mecejita, major incumbit , quibus poff exceffum nobiliffime memoriae viri Fabiami momdum eff Epifcopus propter rerum & temporum difficultater confitutus , qui amnia jffa moderetur, & eorum qui lapfi funt , poffit cum confilio & au&oritate babere rationem. Et infrà : cujus temperamenti moderamem mor hic tenere quæpente, , diu & quidem multi , & quidem cum quibufdam Epifcopis vicinis mobi* & appropinquamtivui,, & quo, ex aliis Provinciis longè pofitis perfe

* cutionis iftius ardor ejecerat , ante comffitutionem E

pif:opi mibit immovandum putavimus , fed lapforum curam mediocriter temperandam effe credimur, ut imterim dum Epifcopum dari à Deo nobis fuftinetur , in fufpenfo eorum, qui morat, poffunt dilationis fuffi'mere , caufa temeatur . Aliquid interloquuntur » nihil audent definire. Cur generalis Synodi non fit eadem ratio ? Nam & ipfa tunc eft fine capite. Etiam Apoftolici per Illyricum Vicarii poteftas definebat per Pontificis mortem : Certè fynodalis Legatus habet pariformes vices . Durare poffint ufque ad revocationem : Certum eft debere per novum Pontificem ratificari. Quod ipfum creditum fuiffe à Joanne Gerfone, eft fuprà oftenfum . Quocirca Conftantienfe contra Sicarios Decretum , nifi à Martino quinto proΒatum fit & firmatum , poteft effe verum , fed non habet fynodalem au&toritatem. Nam fexta Synodus , licèt juxta Apoftolicum mandatum & fuffragium pera&ta, firmitatem, quam morte præventus non dederat San&us Agatho , petivit ac impetravit à Sanéto Leone fecundo: Nec antea fe credidit firmam . Auguftinus Triumphus non de Concilio, fed de univerfa Ecclefia loquitur. Et ipfum fequuntur Alvarus Pelagius, & Cardinalis Panormitanus . Falli ipfos exiftimo. Romanae per San&ti Fabiani mortem vacantis Ecclefiae Clerus eft potiùs audiendus. Viduata Ecclefia à Spiritu fanéto regitur & cuftoditur, errare non poteft , ideoque novas definire quaeftiones, aut novos condere Canones numquam attentabit. Quaeftionem, de qua ad Bafileenfe Concilium refcripfit Eugenius quartus, proponit in AdCbrift.LupiOperaTom V.

ventuali ad Conftantienfem Synodum Sermone Petrus Cardinalis de Aliaco: Au&oritas decernendi & definiendi mom eff attribuenda foli Pontifici, fea toti Comcilio gemerali. Undè manifeffè reprobatur error quorumdam permicioffimus , qui adulando pote. fati Papali ità detrabumt au&oritati facri concilii, ut dicere praefumant quòd Papa mom poteff mecef. fariò fequi deliberationem Comcilii , immò famdum effet fentemtiae Papæ, Ecclefae vel general, Conci!io comtradicat . Exiftimo Conftantinopolitanam, Chalcedonenfem , Quintam , Trullanam, ac Septimam Synodos non fuiflè Papalis poteftatis adulatrices : Et tamen fuos Canones & alia quædam Aéta , quòd folus Papa contradiceret, confeffæ funt effè infirma & caduca. Adulari eft minus crimen , quàm detrahere aut furari. Undè & Petro Aliacenfi adverfam Eugenii quarti Regulam admifit Synodus Bafileen(is. Eandem quæftionem in Synodalium rerum libris proponit etiam Fredericus Naufea Epifcopus Viennenfis: Patribus im Concilio à Papa vel ejur Legato diffentientibus , cujus judicio ft famdum ? Et refpondet : Prima fronte non videtur accedemdum umi folique Papae, praefertim im cauft fidei, cùm fatis periculofum videatur fidem moffram unius hominis arbitrio committi. Nec ufque adeò fuperbum effe Papam credimus , quòd ipfe folus & unus bomo toti congregationi fiuum judicium præferat , perinde atque ipfe Spiritum famé?um babeat , maximè quôd major urbe fit orbis . Ne itaque mavigandum fit inter fyllam & cbaribdim, plerique omnes Do&ores arbitrantur , fentemti.e Papae prorsùs effe ffamdum im negotio fidei priùs per Apo/lolicam Sedem definito, quod ipfi Patres vellent aut refutare , aut immutare. In ipfo verò fidei negotio mecdum definito , fèd per concilium definiendo , fandum potiùs effet judicio Patrum totius Concilii . Quod ipfum cum Cardinali à Turre-cremata fequitur eruditus ex Fratrum Minorum Ordine Cardinalis Clemens Monilianus, atque adjungit: $i talis controverfa orta effet , licèt Univerfitati Patrum adbaeremdum effet ratione praedi&a , nihilomimur mibi! videretur convemiemter concludendum , quoufque Papa & Patres concorditer im unam convenirent femtemtiam. Eß cafus fi&us atque imaginarius : Per Dei | gratiam non evenit ufque huc , &c ufque ad faeculi finem fperamus non eventurum. Etenim omnes Joannis duodecimi exceffus fuerunt converfationis vitia , non prædicationis. Et Evangelicum dogma aut fundamentalem Ecclefiae Difciplinam pertinaciter impugnanti Pontifici ef* fet non tantùm à generali Synodo, fed à quovis fingulari Chriftiano contradicendum . Et hinc præfentem Regulam libenter admifit atque obtulit quartus Eugenius. At quid fi circa dubium fidei articulum eveniat ifta Pontificis & Synodi difcordia ? Refpondeo tunc fequendum Cardinalis Moniliani confilium, & fa&um Sanéti Leonis noni , qui difficilem de Simoniacorum ordinationibus quæftionem retulit ad Divinam Majeftatem , & omni Ecclefiae generales preces indixit. Et San&ti Auguftini confilium , qui in libris de Baptifmo

adversùs Donatiftas fcripfit de fimiliter difficili G g 3 quæ

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

quæftione: $i qui fortè me in univerfalis Ecclefiae concilio comffitutum, ubi talium rerum quaeftio verfaretur , mom præcedemtibus talibu* , quorum ,fentemtia, fequi mallem , urgeret ut dicerem quid fentirem, Divinum judicium per alicujus revelatuemi, oraculum , concordi oratione , & impemfi, fupplici devotiome gemitibus , implorandum effe cemferem , ità fanè ut poff me di&uror femtemtiar, me quid jam exploratum & cognitum adferremt , bumiliter exfpe&arem. Talis interim Synodus fine Papali mandato ac fuffragio non judicaret. In omnes fine hocce fuffragio judicantes aut traétantes Synodos dici omninò poteft fupra laudatum San&ti Gelafii elogium : Alia quae per imcompetentem praefumptionem illic prolata fumt , vel potiùs ventiJata , quae Sedes Apoftolica mullatemur delegavit, mox à Wicariis Sedis Apoßolicae contradi&a mamife

fum eff. Quae Sedes Apoftolica , etiam petente Pris

cipe, nullatemur approbavtt , mulla ratiome fuffimet. .

Et infrà: Totum im Apoftolicæ Sedis pofitum eff poteftate. Ita quod firmavit im 9modo $edes Apoßoluca, boc robur obtimuit, quod refutavit , babere mon potuit firmitafem. Et fola refcidit, quod praeter ordinem congregatio $ymodica putaverat ufurpandum. Lucidè adfirmat folius Pontificis fuffragium unanimi totius Synodi fuffragio effe potentius ac prævalere. Adfirmat ifto fuffragio ac mandato deftitutas Synodos nihil judicare poße, immò nec ventilare . Hinc Orientalibus Patriarchis atque Epifcopis, quos ad talem Synodum convocare minabatur Imperator Michael tertius, fcripfit Nicolaus primus: Vor , ut amtiquum morem fervetit , meque judicetir , neque approbetis

quidquam Mme mofra au&oritate.

[blocks in formation]

Q'; nullus Epifcopus, nullus Patriarcha,

nulla Dioecefis, nulla etiam oecumenica Synodus fine Romani Epifcopi atque Romanæ Ecclefiae auétoritate definire poffit de dogmaticis quaeftionibus , Gallicana olim Ecclefia conftantißimè tenuit , atque ita certum eft nobis rem novam à Joanne Launojo praedicari. Evidenter hoc lucet ex caufa Gilberti Porretani, Pi&avienfis Epifcopi. Quatuor circa Divinae Majeftatis fubftantiam errores ille docuerat, atque ità à fuis Archidiaconis, quòd publicè in Ecclefia monitus noluiffet acquiefcere, erat appellatus ad Apoftolicum Tribunal Eugenii tertii . Regios Romanæ evocationis obices tunc ignorabat Gallia, atque ita utraque pars flatim acceffit. Verùm à turbulenta Arnaldi Brixienfis Monachi fa&ione vexatus Eugenius defcendebat in Gallias, & cum accufatoribus Archidiaconis Epifcopum excepit apud Senas, remifit domum, ipfe fecuturus, & iftic caufam cogniturus. Gilbertus erat Do&or Scholafticus, Artium & Sacræ Theologiae in variis Galliæ Gymnafiis veteranus Profeffor, Paleftricæ acrimoniae magnus amator , atque ità ex malè intelle&is Sanétorum praefertim Hilarii & Auguftini libris lapfus in voces potiùs novas & fcandalofas , quàm in mentis errores. At verò iftas, tunc graffari incipientes in Ecclefia, fcholae fubtilitates peffimè, nec fine fundamentis, oderat Sanétus Bernardus: Hinc Archidiaconi illum obtinuerunt fibi patronum , fuo Epifcopo durum & conftantem adverfarium . Omnibus enim Gallicanis Epifcopis Bernardus erat mens & lingua. Porrò Gilbertus

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

dum. Et accufatos articulos, & ipforum apologetica fundamenta curavit fibi redigi in Scriptum, Et ipfum cum San&o Bernardo difputantem , non tantùm patienter , fed etiam dele&abiliter audivit atque attendit . Audiamus laudatum Othonem : Fimita $ymodo , prudentiores & viciniores Epifcopi ad caufam Gilberti terminamdam à Papa Eugenio refervantur. Et infrà: Quam au&oritatem cum determimare vellet clarevallem/fr Abbar, aliqua verba , quae Cardinalibus difplicerent, protulit, Epifcopo Pi&avino dicente; Et hoc fcribatur . Ad quod ille refpondit : Scribatur ftylo ferreo in ungue adamantino. Moxque ad publicum progreffus , ommer quor poterat convocavit. Ibi cum Arcbiepifcopis , virifque relig;ofi, & eruditis contra quatuor, quae Pi&avino Epifcopo imponebam*

[ocr errors]

tur,

tur, capitula fidem im humc modum ipfe cum aliit , & alij cum ipfo expofuerunt. Exponit in Sanéti Bernardi vita Goffredus Monachus Clarevallenfis : confideram Bernardus monnullor ex bir , qui praefidebant, jam quidem amimadvertenter blafpbeImiam im doârima , adbuc tamem avertenter injuviam à perfoma, accenfus zelo, & domefticam Aebi Ecclefiam feorfim convocat Gallicamam. Commumi denique confilio , à Patribur decem Provinciamum, alii, autem Epifcopi, & Abbatibus plurimis » di&ante viro Dei , movir dogmatibus opponitur fjmbolum movum. Hoc eft , novum fidei Decretum. cui etiam fubfcribumtur momima fingulorum. Ut eorum fcilicet ómnium , ficut irreprehenfibilis fider, fic irreprehenfibili, zelus cæterit innotefceret. REt in litteris ad Albanenfem Epifcopum Gaufredus Cißertienfis Monachus refert Bernardi & Gilberti coram Dominis Cardinalibus difputationem, atque profequitur: $ub eo tenore difceffum eff , ut diceremt Domini cardinales , Quia ecKe audivimus quæ propofita funt , deinceps judicabimus qualiter debeant definiri. 2uod verbum eatenus movit corda multorum, ut fequenti die apud $anáum Bernardum comveniremt Arcbiepifcopi decem, Epifcoporum quoque & Abbatum, ac Magifirorum plurima multitudo. Et quia judicium £bi videbantur refervaffe, quor moverant ferè ommer erranti, potiùr, quàm erroris fautorer , providerumt oportere cum capitulit illis Gilberti Epifcopi, fuae & fidei ßmbolum mitti, ut fcirent meliùr, undè judicarent . Scripferunt ergo Capitula totidem, quàm exprefìiùs potuerunt , illius verbi* fuam confeffionem comtrariam in omnibu* , & per omnia propomenter , quam de communi ommium convenientia , nom fine multa deliberatione diéfatam judicaturis faceremt exbiberi. Nec tamem verebantur, me contrarium aliquid judicarent, fed credebamt mommullor eorum ad boc temdere , ut fine aliqua definitiome Concilium folveretur. Propter quod eidem fcripturae, quam noviffimam vobis mittimur , fubfcripta funt Aengulorum momima , qui aderant , Arcbiepifcoporum , Epifcoporum , Abbatum , & AMagißrorum, de confenfu & comvenientia univerforum. Et ele&ae fumt tres perfomae , Epifcopi duo reverendiffimi, Hugo Amtifodoremfir , primus è Ci{tertienfi ordine eve&us ad Pontificalem thronum , & ex Præmonftratenfi ordine Milo Morimemfir , & $ugeriur Abbas $an&i Dionyfii , qui eamdem fcripturam Domimo Papae & Cardinalibus praefemtarent , & dicerent eis : Pro veffra reverentia fuffimuimur minùs dignor acceptione fermoner , donec tamdem audivimur, quòd de ei * judicare velletis. Offerimur ergò & mor moffram confeffionem, ut non de parte , fed de partibus judiceti*. Teneti* confeffionem bominis illius fcriptam: Convemit ut temeati, & moftram. Verumtamen illo vobis fub boc temore tradidit fuam, ut paratur effet corrigere , fi quid vobis aliud videretur ; mor bujufmodi conditionem pemitùr excludenter , fc vobis moftram offerimur, ut moveritis quòd in boc fumus , in boc perfevevabimur , mibil pemitùr immutaturi. Haec pofteriorum verborum fiducia Dominos Cardinales offendit: Vifa eft anterioribus non cohaerere. Vifa eft non inftru&ionem continere,

fed definitionem. Nam & oblata charta titulabatur Symbolum , feu fidei Decretum. Et jn fimilis Decreti formam erat fubfcripta ab omnibus. Hinc pergit Otto Epifcopus Frifingenfis: Quod •Gallicamae Ecclefe faéfum tam graviter facer cardimalium $ematus accepit, ut im magna mentis indignatione curiam intraret , & tamquam umum corpus ef. feâi, uma omnes voce Pontifici fuo diceremt ; $cire de

univerfalis Ecclefiae vertitur axis , ad regimen totius Ecclefiae promotur, è privato umiverfalis Pater effeáur, jam deincepr te non tuum , fed moffrum potiùs effe oportere, nec privatas & moderma* amicitias antiquis & communibu* præponere, fed omnium utilita. ti comfulere , Romamaeque Curiae culmem ex officii tui neceffîtudine curare & obfervare debere. $ed quid fecit Abbas tuur , & cum eo Gallicana Ecclefia ? Qua fronte, quo aufu cervicem contra Romanae Jedis Primatum & apicem erexit ? Haec eff emim fola , quae claudit , & memo aperit ; aperit , & memo claudit. Ipfa fola de fide Catbolica difcutere habemr , à mullo , etiam abfemr , in boc fingulari bonore praejudicium pati poteff , Jed ecce Gallici iffi etiam faciem moffram contemnemter , fuper Capitulis , quæ bit diebur, mobir adfaemtibus , agitata funt , tamquam finitivae fententiae ultimam manum appomemdo , mobir incomfultir , fidem fuam fcribere praefumpferumt. certè fi in Oriente , utpotè Alexandriae aut Antiocbiae, coram omnibur Patriarcbir bujufmodi tra&aretur megotium, mibil firma ffabilitate fo/idum Aere me/ra definiri valeret au&oritate. Quimimmò juxta amtiquorum Patrum Inßituta vel exempla , Romano fervaretur examini terminandum. Quomodo ergo iffi in mofra præfentia ufurpare audent , quod etiam remotioribus , & Majoribus nobis non licet ? Volumur igitur buic tam temerariae movitati celeriter adfurgar , ipforumque contumaciam pumire non differar. Per remotiores & fe majores intelligunt Orientales Patriarchas, atque ita lucet Cardinales Epifcopos tunc his aduc ceffiffe . Quare San&us Petrus Damiani , ad Cadaloum Anti-Papam fcribens ab illis mom modò quorumlibet Epifcoporum , fed etiam Patriarcharum atque Primatum jura tramfcendi, non de Orientalibus & veris, fed de Occidentalibus & adfcititiis Patriarchis eft intelligendus . Domini Cardinales lucidè adfeverant nullos Epifcopos , nullum Patriarcham , nullam Synodum poffe definire de fide , fed hunc effe privativum honorem Romanæ Ecclefiae. Et hanc effe paternam atque avitam regulam &c confuetudinem. Oppofitum Attentatum effe temeritatem fine exemplo , & contumaciam exemplariter caftigandam . Nec folos Gallicanos Epifcopos arguunt, fed & ipfum Eugenium. Caufam edicit Gaufredus Monachus: Quibur , Gallorum Epifcoporum Legatis , Dominur Papa re/pomdit , & umiverffr , qui eor miferamt, remumtiare praecepit, quò ab eadem confeffíone eorum im mullo prorsùs Romana Ecclefia diffemtiret. Et ff ffare vjff fuerant aliqui pro perfoma , fed mom fabant aliquatenù* pro do&rina . Domini Cardinales exiftimabant peffimam Gallorum audaciam fuiffe admiffàm & probatam ab Eugenio , ideoque & ipfum de Ro* manæ Cathedræ & Apoftolici privilegii praeva- riC4

ber , quòd à mobi* , per quor tamquam per cardines : ricatione arguerunt. Deo gratias , quòd inter fapientiffimos iftius Conventiculi Magiftros noftros non fuerit Joannes Launojus: Quantis elogiorum plauftris optimos Cardinales non oneraffet ? Pergit Epifcopus Otto : Romanu , Pomtifex cardimaler blando mitigam* eloquio, Abbate ad vocato, de hoc fa&o , qualitatevè fa&i fòlerter imquirit. Cui ille bumiliter , & cum reverentia refpondit fe vel Domimor Epifcopor mibil de praefatis Capituli, definiiffe, fed quia ab Epifcopo Pi&avino audierat, ut fider fua fcriberetur , idcircò quia folus mollet , illorum au&oritate & teßimonio fimpliciter fe , quod fentiret expofuiffe. Hocque tam bumili, quàm modeffo ipßus Ref. pomfo praedi&a cardimalium indigmatio conquievit , ita tamem ut præfatum $criptum , tamquam imconfulta Curia prolatum, velut auéìoritati , pondere caremr, pro ßmbolo im Eccleffa, quod im Conciliis contra baerefe* congregatis fieri folet , . mom baberetur. Ex omnium Gallicanorum Epifcoporum atque Doétorum mente loquebatur Bernardus , atque hinc addit Otto Epifcopus : Bemedi&us per omnia Deur, qui fic Eccleffe fuae fpomfe providit , ut mec vel fi;mma membra â capite fuo diffíderemt , vel tamtu reli giofarum & difcretarum perfomarum Gallicame Ecclefe , aliquod judicii pomdus exfpe&am , à Jede Rom na , fcbifmati r mom parvi occaffo effet. Notanda funt hæc verba : Ita tamem ut praefatum $criptum , tamquam imconfulta Curia prolatum, ze/ut au&oritati r pomdere carem r , pro fymbolo im Ecrlefia , quod im Concilii? contra baerefer congrcgati, fieri folet , mom haberetur. Orthodoxum, & Gilberti erroribus retundendis aptiffimum erat iftud fymbolum : Nam & ut tale praedicari ftatim audivimus ab ipfo Papa Eugenio . Ipfum tamen circumduci, ab omni auétoritate circumfcribi, ac penitùs aboleri Cardinales voluerunt: Ex ifta dumtaxat caufa, quòd fine Romanæ Cathedræ interventu effet , vel potiùs putaretur attentatum. Etenim non ex definiendi , fed ex folo inftruendi animo procefferat . Et poftulationi omnis Gallicana confenfit Ecclefia. Hinc pergit Frifingenfis Otto: De primo tamtùm Gilberti articulo Romamus Pontifex definivit , utpotè majoris momemti, im quo totius quæfiiomi* cardo verteretur. Adducit Papalem definitionem , atque concludit : Epifcopur Gilbertus fummi Pontificis fententiam reveremter excipiem , ad propriam Diaecefim remeavit . Conditum igitur à Gallicana Ecclefia fymbolum circumduxit atque abolevit Pontifex , & ipfe ufque hodiè altiffima voce clamat ad omnes ubique fide'es: Nom Gallicama Ecclefia , fed folus Romanorum Epifcopur poteff dogmatica , quaeffiomer definire . Nam & alio edito fymbolo Eugenius quæftionem iftam definivit. Et omnia haec A&ta non folus Gilbertus , nec fola tunc Gallicana Synodus, fed omnis fub cæ1o Ecclefia ufque huc probat & veneratur. Etenim fcribit Goffredus Monachus: Demùm Apofohco judicio , & au&oritate umiverfalis Eccleffe , error ille dammatur . Quin & Gallicana Ecclefia fuit proteftata fe malè intelleétam à Dominis Cardinalibus: Iftud fymbolum non definiendi , fed folo Pontificis inflruendi animo fuiffe emif

1. 3. c. 5

L. 1. Ep. 29.

fum. Quòd igitur fola Apoftolica Sedes de fida aut generali totius Ecclefiae difciplina definire poffit, re&iffimè ex avito Gallicanæ etiam Ecclefiae fenfu dixerunt nuper Domini Cardinales , & Joannes Launojus fine fundamento impugnat. Quomodo Gallicana Ecclefia poffet recedere à perpetuo , quem ipfi etiam fervarunt Apofloli , & fuo exemplo fixerunt in immobilem Canonem , totius Chriftianitatis more ? Etenim nullus Apoftolus, nequidem ipfe Paulus, licèt ad ineffabilia Arcana raptus in tertium caelum , & iftic ab ipfa facrofan&ta Trinitate creatus Gentium Doétor, potuit fine San&to Petro dogmaticas fidei quæftiones definire. Hujufmodi primam in Ecclefia quaeftionem exponit in A&is San&tus Lucas : Et quidam defcendenter de Judaea docebamt fratrer , quia mifi circumcidamimi fecundùm morem Moyf?, non potefiis falvari . Fa&à ergò feditione mom mimima Paulo & Barmabae adverjùr illoj , fatuerumt ut adfcenderemt Paulus & Barnabar, & quidam alii ex aliir , ad Apoftolor & Presbyteror im Hierufalem fuper bac quæfiiome. Paulus pro veri• tate multam feditionem , feu difceptationem fecit, verùm adverfarii non detulerunt, fed provocarunt ad Apoftolos, & alios Epifcopos, qui erant Hierofolymis : Erat enim iftic Petrus. Et Paulus de fua Apoftolica au&toritate atque infallibilitate non excepit , & obedivit provocationi , & ufque ad Synodale Petri judicium permifit iftos in fuo fenfu abundare . . Eadem de re fcribit ad Galatas : Deindè poß ammor quatuordecim , utique ab accepta per Apoftolorum manus Epifcopalis confecratione , & per ipfum Domi• num Deum Apoftolica poteftate, iterum adfcendi Hierofolymano cum B armaba , adfumpto & Tita. Adfcemdi autem fecundùm revelationem. Et contuli cum illis Evangelium , quod prædico in gentibur. $eorfm autem iis , qui videbantur aliquid effe. Ne. fortè in vacuum currerem , aut cucurriffem. Quæ poftrema verba altè clamant, quòd Paulus omnem fuam, à Deo firmatam tot miraculis, apud gentes prædicationem, & adversùs ipfam motas. quæftiones retulerit, fubmiferit, ac fufpenderit ad futurum Petri judicium , ipfe non aufus decidere. Et hoc fecundùm revelationem . Quia nempè San&us JESU-Chrifti fpiritus ipfum , non fuo, fed San&i Petri Synodali judicio ftare jufferat, & fine ipfo non definire. Quinimmò in, fuis fuper Epiftolam ad Galatas commenta-. riis Theodoretus fcribit, non judaizantes Pauli adverfarios , fed ipfum Paulum ad Hierofoly

f mitanam fub Petro Synodum provocaffe. Ex

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »