Pagina-afbeeldingen
PDF

í

atque Italiae , fve à Proconfulibus vel Vicariis , auäoritate adbibita , ad Epifcopale judicium remittatur , ut ad urbem Romam fub profecutione perveniat , aut fi in longimquioribus partibus aliIcujus ferocitas talis emerferit , omnis ejus caufae di£}io ad Metropolitae im eadem Provincia deducatur examen , vel f Metropolitamus eff , Romam meceffariò, vel ad eos , quos Romanus Epifcopus Judice, dederit , fine dilatione contemdat . Sunt San&i Damafi, & ipfi adfidentis, cui adfuit & mMagnus Ambrofius, Romanae Synodi verba , adversùs rebellem Anti-Pape Urficini fa&ionem poftulata confirmari , & per laudatos Imperatores repetita & confirmata. Hifce vocibus, $i in longinquioribus partibus, inclufum temperamentum non ligat manus Pontificis, fed eft indulta per ipfum gratia, ejus fapientiffimo, per Sardicenfes Canones laudato , beneplacito difpenfanda. Abfit, ut tanta Synodus Sardicenfes, quos non minùs quàm Nicaenos femper venerati funt Romani Epifcopi , Canones praevaricata fit , & juvenes Principes induxerit ad ipfos prævaricandos. Ipfos adversùm fa&iofos Urficini congerrones eft exfecuta. Quòd enim quofvis etiam ex extremo Oriente Epifcopos ad Apoftolicum tribunal evocandi poteftatem Apoftolicus Canon impartiat Papæ Romano, ac ipfam omninò firmarit Sardicenfe Concilium, multis exemplis ac teftimoniiseft jam demonftratum. Pt hanc veritatem ipfa etiam , Romanarum appellationum atque evocationum inimiciffima , Eufebiana fa&tio eft profeffa . Conftantem Liberii Pontificis animum infregit tandem , & ad damnandum Athanafium circumfcripfit . Adversùs Athanafii à Julio Pontifice & Sardicenfi Synodo fa&tam reparationem appellavit ad lapfum Liberium , & impetravit has , in San&ti Hilarii fragmentis cuftoditas, infelices litteras : studens paci & concordiæ Ec; clefiarum , poffeaquam litterat Cbaritatis veffræ de nomine Atbamafi & caeterorum fa&a* ad momem Julii beatae memoriae Epifcopi accepi, fecutus traditionem Majorum , Presbyteror urbis Romæ è latere meo Alexandriam ad Athamaftum direxi , ut ad urbem Romam veniret , & in præfenti id, quod Ecclefiae difciplima exigit ., in eum ßatueretur. Littera, etiam ad eumdem dedi , quibus comtimeba. tur, quòd fi mom veniret, fciret fe aliemum effe ab Eccleff.e Romanae communione . Hae litteræ non quempiam Galliæ aut Hifpaniæ Provincialem Epifcopum, fed ipfum totius Ægypti Patriarcham evocabant ad Romanum tribunal : Et non ad quempiam Italum aut Occidentalem Antifti. tem, fed ad Romanarum appellationum ac evocationum conjuratam hoftem Eufebianam. in O. riente fa&tionem conftanter fcribit Liberius hanc effe traditionem Majorum. Nempè lucidiffima erat ifta traditio, non nifi ad excutiendam Athanafii reparationem negata per fa&tionem iftam , ideoque nec lapfus Pontifex duxit tacendam. Et fa&tio, dummodò damnaretur Athanafius, libenter admifit. Proinde abfit , ut Leo Pontifex aut tertius Imperator Valentinianus induxerint jus novum. Non infregerunt Sardicenfes Canones, Cbriff.LupiOper.Tom.V.

fed ftabilierunt. Etenim Valentinianus difertè teftatur fe ftatuere juxtà comfuetudinem veterem, & fe velle fervari omnia , quae Divi Parente, fui Romamae Ecclefiae detulerunt. Tertius error eft in his verbis : Leo comffitutiomem â Valentiniano Auguffo impetravit, quae praecipit ut judicium illud mamdetur executioni . Et in his: Refcriptum illud effe ratum decernit Decretum im caufa chelidomii. Refpondeo ipfum Refcriptum longè aliter loqui: Hilarius Arelatemfis comtumaci aufu inlicita quaedam praefumenda temptavit , & ideò tranfalpinas Ecclefiar , abominabilis tumultur imvafit , quod recens maximè teffatur exemplum. Hilarius emim , qui Arelatemff, civitatis Epifçopus vocatur , Ecclefíae Romamae urbis inconfulto Pomtifice imdebitas fibi ordimationes Epifcoporum fola temeritate ufurpamr invafit. Nam alior incompetenter removit , imdecenter alior invitij & repugnamtibus civibus ordinavit. Qui quidem quomiam mom facilè ab bis , qui mom elegerunt , recipiebantur , manum fibi comtrabebant armatam , & claußra murorum boftilem im morem vel obfídione cimgebant , vel adgreffione referabant , & ad fedem quietis pacem praedicaturor per bella ducebant. Hi* talibus & contra Imperii Majeffatem , & comtrat reverentiam Sedis Apoflolicae admiff r , per ordinem religiofviri urbis Papae cogmitione difcuffìr , certa in eum ex bis , quor malè ordinaverat, lata femtentia eff . Et erat quidem ipfa fententia per Gallias etiam fine Imperiali fam&ione valitura. Quid enim tanti Pomtificis au&oritati im Ecclef 1* mon liceret ? Sed poßra quoque praeceptio & ratio probavit , me ulteriùr vel Hilario , quem adbuc Epifcopum muncupari fola mamfueti Præfulir permittit bumanitar , mec cuiquam alteri , Ecclefíafficis rebur arma

| mifcere, aut Praeceptir Romami Pontifici* liceat ob

viare. Aufibur enim talibus fidei & moffri reveremtia violatur Imperii. Nec boc folum , quod eff maximi crimimir, fubmovemur ; verùm me levis faltem inter Ecc!e£arturba mafcatur , vel im aliquo mimui religionis difciplima videatur , boc peremmi fam&fiome decernimur , me quid tam Epifcopi * Gallicamir , quàm aliarum Provimciarum , comtra comfuetudinem veterem, liceat ffne , viri venerabilis Papae urbis aeternae au&oritate temptare . Sed illir , omnibufque , pro lege fit , quidquid famxerit Apoftolicae Sedis auâoritas , ita ut quifque Epifcoporum ad judicium Romani Antiffitis evocatur vemire meglexerit , per Moderatorem ejufdem Provinciae adeffe cogatur , per ommia fervatis , quae Divi Parentes mofiri Romamae Ecclefiæ detulerumt. Exponit haec

|in laudata ad Viennenfis Provinciæ Antiftites

Epiftola ipfe Magnus. Leo : Nom mobis ordinatiomes vefirarum Provinciarum defeudimur, quod poterit forfam ad depravamdor veffræ $an&itatir amimor Hilarius pro fuo more mentiri, fed vobis per hoßram folicitudinem vemdicamus , me quid ulteriùr liceat movitati, nec Praefumptori locu* jam ultra pateat privilegia veftra caffamdi. Aoftræ enim gratulatiomj boc folum crefcere profitemur , fi Apoftolicae Sedis diligentia apud vos illibata fervetur , & per $acerdotalis difciplinae cuffodiam bonori veffro perire , quod fuum eff , pro movir ufurpationibus mom finamur. Apoftolicis vicibus , quas Patroclo ArelaE e 2 tenfi

i

tenfi Epifcopo per Gallias olim dederat Papa Zozymus, nec non San&i Trophymi , à quo Arelatenfium primo Epifcopo adfirmabat Evangelii gratiam illatam Galliae, meritis fretus Hilarius fibi adrogabat Primatum per plures Provincias , & ipfarum Epifcopos praetendebat tamquam Primas & confirmare & confecrare . A civitatum Clero ac populo eleétos, ac ab ipfarum Metropolitis confirmatos & confecratos ejiciebat armata manu , & fuos eadem violentia intrudebat . Ita non folas confecrationes , fèd & Canonicas Antiftitum ele&tiones violabat ac invadebat. Et hanc ejus infolentiam praeventura | ac evafura Ebredunenfis, Alpium maritimarum Metropolitana , Ecclefia praecipitanter fibi elegit Armentarium , & per duos dumtaxat Epifcopos fecit confecrari contra Canones , atque ita fecit obnoxium degradationi , infli&tae per Synodum Rejenfem. Hinc item Chelidonium, maximae Sequanorum Provinciae Metropolitam, quòd fine fuo interventu promotus effet , excuffurus Hilarius fuit calumniatus de bigamia. Et hifce facinoribus laffatus Leo Pontifex Hilarium citavit Romam : Et Hilarius omninò obedivit atque acceffit. Quòd pedes cum omni humilitate accefferit, teftatur ejus vita . Verùm dum 19ontifici fuas non poteft perfuadere infolentias, & caftigari timet, ipfo infalutato redivit in Galliam , atque ita crimina criminibus adcumulavit. Quin & redux plura de optimo Leone mentitus eft , garriens quod ipfe Gallicanorum Antiftitum confecrationes , & alia Metropolitarum jura vellet invadere : Gallicanos Epifcopos ,

quos tanquam fuburbicarios fperavit nolle Romam accedere confecrationis gratia, tentavit in fuas cupiditates circumfcribere. Hinc Viennenfem Provinciam inftruxit Pontifex, adfirmans fe non pro amplianda Romanae Cathedræ poteftate , fed pro reparandis & cuftodiendis Gallicanorum Metropolitarum privilegiis agere, ac demonftrans Gallicanas ad Apoftolicam Sedem relationes , appellationes , ac evocationes effe antiquiffimas, & femper fuiffe frequentiffimas. Et haec omnia Augufta lege impetravit, confirmari. Hic eft fcopus iftius legis. An etiam adversùm Chelidonii ac Proje&i reparationem Hilarius recalcitrarit , adeoque & hæc ejus contumacia neceffitatem Pontifici injecerit invocandi auxilium Imperialis brachii, certus non fcio, nec in rem dubiam volo tempus expendere. Certum eft hanc non fuiffe caufam principalem. Quare infignem errorem continent hæc D. Archiepifcopi verba : Galli exifhmarunt fc effe obfequendum Pontifici , ut imterim mibil detraheretur de au&oritate camomum Sardicenßum . Haec enim exceptio, quæ & in Papalibus & in Imperialibus litteris nihil fundamenti habet , Gallicanis Epifcopis nec in mentem cadere potuit. Ambae litterae veterem Ecclefiæ confuetudinem, adeoque & Sar• dicenfes Canones exfequebantur, & innovabant, Et quòd ipfe Hilarius offenfum Pontificem humillimis tandem obfequiis placarit , exceffum & Canonum praevaricationem poenitens agnoverit , atque ita in virum fan&um evaferit , eft omnibus notum.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Ominus Archiepifcopus vidit haec omnia - infigniter deviare , ideoque addidit hoc „ _ _ . temperamentum : Auâoritas Comciliorum OrienIib.7.c.6. palium bi, limitibus circumfcribi debet , ut decernere tantùm potuerit de admimiffrationibu* & gubernationibus Provinciarum , ut loquuntur Canones , id 2fi, de controverfi, quae imcidunt im executione Ca, , nonum de difciplima Ecclefiaftica latorum . Nam ' quoad caufa, quae fidem fpe&ant , aut regula, geneJale, Ecclefe univerfe, certum eff ea* definiri non potuiffè abfque interventa au&oritatis Epifcopi Roìmani. Audi rationes temperamenti : Neceffarium vifum ef baec per tramfemmam adnotare , ut fi qua fòrte fufpicio im quorumdam animis fuborta effet ad$perri, ea quæ fuperiùs di&a funt, quafi illa comvelterent reverentiam, quæ $edi Apoßolicae debetur, Vir fcrupulus ommis eximatur, tum etiam ut bimc occafîonem- peteremus . bic agendi de quorumdam orientalium Epifcoporum im fuit $ymodis depofitorum appellationibus ad $edem Romanam. Conffat enim Epifcopis illis irrogatas effe imjuriar ob caufam fidei. Adfirmat & multis probare ftudet in fola fidei caufa potuiffe ab Orientalibus Epifcopis degradatis invocari Apoftolicam Sedem ac appellari : Et hoc fufficere ad Romanum Primatum. Eß aliquid. Etenim fi nec in fidei caufa liceat Romana appellatio , Apoftolica Sedes reverà nulfum habet Primatum . Eft folo loco prima, non poteftate. - • •** • • • * ... . . i** . • • ... Nihilominùs eft frivolum ac erroribus obnoxium temperamentum . Orientalem : Ecclefiam cum Eufebiana fa&ione , & utriufque diverfiffimum ac adverfiffimum fenfum mifcer denuò, * & confundit. Etenim, Eufebiana fa&tio, uti in difciplina , ita &c in fidei judiciis garrivit/ Patriarchales in Oriente Synodos effe fupremas atque inappellabiles , orthodoxa autem Orientis Ecclefia de utrifque judiciis conftanter fenfit oppofitum. Primum lucet ex contumaci di&ae fa&ionis ad Julium Pontificem Epiftola , cujus compendium habemus apud Hermiam Zozomenum : pjcebamt Epifcopor Oriemtis , qui ipfo* *amtegreffi fueramt, mimimè refragator effe Romamo Epifcopo, cùm Novatiamur ab eo erat Ecclefía eje&ur. Et in Julii Refcripto : Quòd fé, quemadmodum fcribiti*, pro exemplir in Novatiamum & Paulum Samofatemfem editir Decreta $ynodorum obfervari, oportet , �c.. Adferebat fa&io , uti Romanam, quæ Novatianum damnarat, ab Orientali, ita & Antiochenam, quæ Paulum Samofatenfem damnarat, Synodum ab Occidentaii Ecclefia non fuiffe retra&atam , nec: potuiffe. retra&tari : Et ex hifce exemplis, prætendebat Patriarchalia utriufque Ecclefiae judicia effe fuprema , & nullis obnoxia provocationibus . Porrò prior de fchifmate, ... chrift.Lupi Opcr.Tom.V.

poßerior Synodus manifeftè fuit de hærefi , adeoque ifta fa&tio non fola circa difciplinam , fed etiam circa fidem Patriarchalia judicia nemini voluit fubeffe. At verò orthodoxa Orientalis Ecclefia femper credidit utraque fubeffe Romanis appellationibus. Lucet ex appellationibus Magni Athanafii, Pauli Conftantinopolitani , Afclepae Gazenfis , Lucii Adrianopolitani , & plurium tunc Orientalium Epifcoporum , de quibus D. Archiepifcopus: .Quomiam comfervatio verae religiomi* adversùm baerefer praecipuè fpe&abat ad Sedem Apoßolicam urbir Romae , bimc fa&um , ut quotier Epifcopi illi litterar Epifcopi Romani im Orientem deferremt ; in quibus comtimeretur eor in communionem ejus fuiffe receptor , fedibus fuis reffitueremtur ab Epifcopis Catbolicir. Cujus rei exffamt illuftria exempla. Non loquor de Athamaffo , aliifque Orientis Epifcopis , quorum fuprà memtionem feci: Quoniam caufa eorum examinata fuit , tamquam ad difciplinam per• timeret. Tametfi fatemdum eff babitam quoque fuiffe ab Occidemtalibur rationem oppreffîonir , quam Epifcopi illi patiebamtur ob caufam fidei. Profitetur hos Epifcopos, non ob fidei , fed ob prætextas difciplinae praevaricationes fuiffe degradatos ab Orientalibus Synodis. Et tamen data in ipfos judicia retraétavit & exfufflavit Julius Pontifex , ejufque omnia A&a confirmavit & rata habuit Sardicenfe Concilium , probatum & admiffum ab omni orthodoxo etiam Oriente. Proindè alia circa hanc rem fuit Orientalis Ecclefiæ, alia fententia, Eufebianæ fa&ionis . Ipfas truncat , & truncâtas commifcet Dominus Archiepifcopus , atque ita confiat monftrum , quod neque orthodoxum fit, neque Eufebianum. uòd fua & circa fidem & circa difciplinam Synodalia judicia ad Romanam Ecclefiam deferri, per ipfam retra&tari, ac etiam reformari permjferint omnes Orthodoxi Orientales Epifcopi , infigniter demonftrat Magni item Bafilii ad Occidentales Antiftites Epiftola . Euftatium Sebaftenfem Epifcopum, primae Armeniæ Metropolitam , adfirmat & ipfius Hærefiarchæ Arii, & Eufebii , à quo Arianorum fignifero Eufebiana fa&io traxit originem & nomen , Nicomedienfis per Bithyniam Metropolitæ Epifcopi fuiffe difcipulum , in Ancyrana , Seleucienfi , & Conftantinopolitana. Synodo a&itaffè haeretica, ac profequitur :* Atque ita Epifcopatu eje&us , pra- Ep. 74. ptereà quòd jam Melitimae depofitur effet , viam fvf ipfí, per quam reffitueretur , excogitavit. Eam videlicet , ut ad vp* proficifceretur. Quae verò fint illi à .beatiffimo Liberio propofita , & ad quaet confemferit , nobis clam eff : Niff quòd Epifiolam attulit , :per. quam, refiitueretur.. Eam abi Jymodo

[ocr errors]
[ocr errors]

Pib. 4. c. 23.

lib. 2. C. 33'.

Thyamemffexbibuit, im fuum locum reftitutus eff. Ipfe itaque jam fidem illam, in quam receptus eff, depopulatur, & cum illis facit, qui Homoufom amatbemate percellumt. Deinde & baere£ patrocinatur eorum , qui $piritum $amάum fpoliamt Divimitate. „Quomiam igitur iffimc vires accepit laedemdi Ecclefiar, & publicamd.e fuae impietati* fiducia , quam vos dedjffjr, ad fubverfionem multorum ufus eff, meceffe ef? ut iffimc quoque veniat mulorum 1ftorum corre&io , fcribaturque Ecclefi* , quibus quidem conditionibus ad commumiomem fufceptus fit: $imul verò adjiciatur , quomodò jam immutata fentemtia gratiam à Patruéu* , qui tumc eramt , acceptam reddat irritam . Eadem de re fcribit ad fuos Monachos : Eff autem Nicgna fider, quam Occidentales attulerumt , ac Thyamem/ $ymodo tradiderunt, à qua & fufcepti fumt , utique Euftatius & reliqui per Orientales Synodos damnati Epifcopi, qui appellarant ad Papam Liberium. Sed babemt affuzum dogma, ad ejufmodi fuas mutationes paratum. Ἀam fidei verbis Medicorum more utumtur, pro temporis occafiome aliter fefe ad affeéfiomum rationem & varietatem attemperamter. Rationes, ob quas Euftatium damnavit Seleucienfis Synodus, edicit Hermias Zozomenus: Euffatius accufabatur primiùm , quòd cum effet Presbyter, à Patre Eulalio c£far££ Cappadocig Epifçopo comdemmatur fuiffet , & à precum commumiome fegregatur . Deinde , quòd Ἀeo Cgfar£e , quod eft Ponti oppidum, à Concilio commumiome Eccleffe interdi&us , & ab Eufebio comffamtinopolitamo Epifcopo, proptereà quòd quarumdam rerum malè admimiffratarum , quas babebat fibi commiffa* , condemmatur , fuerit abdicatus . Tum quod à Concilio Gamgremfi proptereà Epifcopafu* gradu deje&ur erat , quòd aliter quam debuerat docuiffet , femffet , fcripffet. Quòd etiam in concilio 4ntiocbemo effet perjurii eomvi&ur. Et quòd Decreta concilii apud Melitimam coa&i evertere adgreffu, fuiffet. Et cum multis crimimibus temeretur implicatur , judicis parter fufcipere , & eor , qui al. terius erant opinionis , incufare mom dubitaffet. Addit Socrates de Seleucienfi Synodo : Euffatio Sebaffie Epifcopo me fui quidem purgamdi dabatur poteffar , quòd ab Eulalio , fuo ipfius Patre, & Epifcopo Caefar£e cappadocig, jampridem proptereà abdicatur fuerat , quòd fe habitu Sacerdotii dignitati parum decoro & congruemte veff;. verat. Proinde partim propter dogmatis, partim propter difciplinæ deliéta Euftatius erat damnatus. Et licèt tot incruftratus elogiis, tamen appellavit Romanam Ecclefiam , atque acceffit. Nec ipfe folus , fed etiam Sylvanus Tarfenfis lEpifcopus , primæ Ciliciæ Metropolita , ac Theophilus Caftabalorum in fecunda Cilicia Antifles, Lampfaceni in Hellefponto , Smyrnenfis in Afia , ac aliorum iftic Conciliorum Legati . Cun&i iftarum Synodorum Epifcopi erant Macedonianæ fa&ionis: Quòd illos Eudoxianæ fa&ionis, feu puri Arianifmi fautor Auguftus Valens pararet relegare , à Romana Ecclefia fupplicarunt auxilium , praefertim adversùm data in fejudicia per Synodum Seleucienfem. Hæc enim fuerat non unius Patriarchæ, £d plena totius Orientis. Nec ipfi deerat Roma

na au£toritas. Et illos omnes, quod Nicænam fidem deinceps fervare profiterentur, à cun&is tot Synodorum vinculis exfolvit, fuifque fedibus reddidit , aut certè in ipfis ftabilivit Liberius Pontifex, ejufque judicium & reverita & ampliffimè exfecuta eft orthodoxa ac numerofa Thyanenfis in Cappadocia Synodus, cui praefidebat Eufebius Cæfareenfis ibidem Archiepifcopus , Exarchus Ponticæ Diœcefios , proximus Anteceffor Magni Bafilii . reftitutionis litterae exftant apud Socratem. Euftatius erat dolofiffimus vertumnus . Hinc & Liberium confutis æquivocationibus circumfcripferat, & è Thyanenfi Synodo in Armeniam redux fecit, quod ad Theodotum Nicopolitanum iftic Epifcopum fcribit Magnus Bafilius; Ubi de profunditate hypocrifeos cogitamus, qua f. mobis blamdiufcul? toto tempore imfinuavit Euffatiur, ffupore quodam prae comfermatione corripimur. Ita Primatem fuum , fine quo norat fe non poffe ftabiliri in reddito per Romanam Ecclefiam Epifcopatu , fcivit circumducere . At verò apud alios adeò effutivit feu Arium , feu Macedonium, ut di£tus Theodotus eidem Primati fuo Bafilio communicare noluerit , ipfumque non dumtaxat ab Ecclefiafticis precibus, fed etiam à fua, cui ille debebat praefidere , Synodo excluferit, tamquam hæretica Euftatii communione pollutum, Latè hæc refert in Epiftola ad Comitem Terentium ipfe Bafilius , & adjungit : Hujut autem diffociatæ communionis caufam mobis adßgnavit ipfe Tbeodotus , quòd venerandiffimum Epifcopum Buffatium im commumionem receperimur. Ejus à fe recepti caufàm edixit idem Bafilius in

fatiu* iffinc virer accepit laedemdi Ecclefias , ae publicamdae fuae impietatis fiducia, quam vos dedifir , ad fubverfionem multorum ufur eff , meceff? ut iffinc quoque vemiat ifforum malorum corre&io, fcribaturque Ecclefi* , quibus quidem conditionibus ad communionem fufceptur fit , fimul verò adjiciatur , quomodo jam immutata fententia gratiam à Patribus , qui tumc eramt , acceptam reddat irritam . Apoftolicum de Euftatio judicium nec retraétare, nec exfufflare, tamquam obreptione extortum, non praefumpfit , fed ab ipfa Apoftolica Sede retra&andum & circugmducendum poftulavit Magnus Bafilius, nofcens Apoftolisum, à noftri feptimi Gregorii Diétatu hic innovatum, Canonem : Semtemtia Papae à mullo debet retra&ari , & ipfe folus omnium retra&are poteft.

Et Romana Ecclefia, quòd inauditos damnare nollet ad qualiacumque teftimonia , traxit moras. Interim Theophilo Caftabalorum Epifcopo adjun&us Euftatius palà coepit Arium praedicare , in variis Synodis damnare & fcriptis libris impetere Bafilium, ac haeretico more femetipfum fegregare atque damnare . Quin & confecratos intra Catholicam Matrem Epifcopos & Clericos refacrare prafumpfit , atque adeò inaudita ufque tunc audacia turbare Ecclefias , Tunc quòd nec Æthiops atram pellem , nec pardalis maculas, nec errores unquam deponere poffit vetuftus hæreticus, agnovit Bafilius , at*

que

Et appellationis &

Ep, 196.

[ocr errors]

1itteris ad Occidentales Epifcopos: Quomiam Eu- Epift. 74.

[ocr errors]
[ocr errors]

que ita hominem tamquam omni Apoftolica Liberii gratia exutum eft deteftatus. Habes haec in laudatis litteris ad Theodotum • Et tunc fcriptas exiftimo acres illas ad Gregorium Naziaifienum adversùs Romanam Ecclefiam & omnes Occidentales Antiftites litteras, quibus nihil auxilii ab ipforum fupercilio & faftu exfpe&tandum lamentatur Ba(ilius, & adjungit : Occidentales veritatem meque morumt, meque difcere fuffimant, verùm falffr opinionibur praepediti illa mamc faciumt, quae priùs im Marcello patrarunt , mempè cum iir, qui veritatem ipß adnumciant, contendem*e*, baerefim autem per femetipfor ffabilientes. Queritur quòd uti in Sardicenfi Synodo Julius Ponti£ex Marcellum Ancyrae Epifcopum , dolofum £hæreticum reparavit, ita nunc à Liberio reparatum fuiffe cum fuis congerronibus verfutum Euftatium, & adversùs ipfum relapfum nullas rationes à Damafo fuiffe admiffas. Quidquid fit de hoc pun&o, lucet Orientalium Synodorum tam in difciplinæ quàm in dogmatis prævaricatores judicia femper potuiffe provocari ad Apoftolicam Sedem, & cunétos orthodoxos Orientis Epifcopos hifce provocationibus cum omni reverentia obediiffe. Quod ipfum clariffimè lucet ex appellatione San&i Joannis Chryfoftomi, quem conftat non ob fidem , fed ob laefam dumtaxat difciplinam fuiffe accufatum atque damnatum . Haeret hic D. Archiepifcopus, & fcribit : Vulgò fcribitur appellatum à Joanne chryfoffomo fuiffe Immocemaium primum Pontificem Romamum , h.ac verò caffaffe judicium à Synodo Qrientali latum adversùs cbryfoftomum. Sed ß negotium ißud pemitiùs introßiciatur, conftabit eam in hac caufa fuiffe Romani Aomtificis au&oritatem , ut egreffa wom fuerit modam , qui per illa* tempeftates illi praefcriptur erat , fed au&oritatem illum fuam totam integram retinuif. fe, mom ita tamen ut appellationemjudicaverit, tamquam devolutam ad Sedem Apofolicam , ut vulgò exißimant. Exponit rei feriem, atque profequitur : Ex bac narratione colligitur , mom quidem Cbryfoffomum provocaffe ad $ummum Pontificem, aut appellationem ejus à Papa judicatam fuiffe, fed appellationem ab eo interpofitam ad Concilium ®csmemicum effe fufceptam ab Imperatore , pro more illius feculi, ei porrò appellationi comfemffe Papam & Epifcopo* Italo*, qui cura fua id deim egerunt apud Imperatorer , ut Concilium convocaretur. $ed mom eo loci fubßitit Innocentiu*. cemfuit enim cum Epifcopis Italis appellationem interpoßtam amte depo£tionem, ac poffeà removatam, & mamjfeffarjudicii Àwjus mullitate, judicii effe&um fufpemdiffé , communionemque fuam fubtraxit Orientalibus , donec δlli fententiae fuae accederemt. Errores varii. Primus eft , quòd San&us Joannes Chryfoftomus appellarit, non ad Innocen£ium Pontificem, fed ad generale Concilium. Iicèt enim à Theophilo citatus interjecerit proteftationem de irregulari ipfius Synodo, iegiti£mamque poftularit, adferens paratum fepraefemtjῦur & centum & mille Epifopi, obje&a crimina refellere , omninò tamen intellexit de vera Synodo, quæ juxta Apoftolicos, Nicænos, ac Sar

dicenfes Canones judicaret , & quam fua præfidentia ac fapientiffimo judicio regeret Romanorum Epifcopus. Hinc enim quatuor Epifcopos & duos Diaconos legavit ad Innocentium Pontificem cum hifce mandatis: Ut ad veßram currerent Sanâitatem » omnibufque lucidè expofitis matutantae cladi remedium dari falubre poffularent. Similes ad Venerium Mediolanenfem & Chromatium Aquilejenfem Metropolitas adjunxit litteras: Ut nempè illi Papalem animum ad f.ftina remedia inclinarent. Si Synodalia Orientalium Patriarcharum in degradatos ob laefàm di• fciplinam Epifcopos judicia fuerunt tunc fuprema atque inappellabilia ad Romanum Epifcopum, qua fronte Joannes invocavit Innocentium , quomodò quatuor diverfàrum gentium Epifcopi fufceperunt ipfius Legationem , quomodò illum Theophilus de hoc novo crimine non incufavit ? Quin immò de Theophilo dicit in Palladii Helenopolitani Epifcopi Dialogo Theodorus Romanae Ecclefiæ Diaconus : Primus omnium profe&us ad nos Alexamdrimae Eccleffae Le&or cum Papae Theopbili litterir, quibus indicabat Joamnem à fe depofitum. Fa&am à fe Joannis degradationem Theophilus ftatim retulit Apoftolicæ Sedi , utpotè fciens fine hujus examine & confirmatorio judicio non effe ratam, fed per appellationem poffe elidi. Norat Sardicenfes Canones : Hos enim , utique in San&i Athanafii gratiam editos, nulla poft Romanam Ecclefiam fuit magis venerata, quàm Alexandrina. Secundus error eft , quòd Joannis caufam Innocentius non judicaverit, Etenim Theophili relationem fuiffe variè vitiofam , ideoque rejeétam à Pontifice, ac exinde adveniffe Joannis appellantis Legatos & litteras addit laudatus Theodorus, atque profequitur: Ad baec refcripfit beatiffimur Papa Inmocentiur , commumiomeque utriufque partis admiffa, Tbeopbili judicium caffum atque irritum effe decrevit , dicens oportere conflari aliam irreprebenfibilem Synodum occidentalium & Orientalium Sacerdotum , cedentibus Comcilio amicis primùm , deimde inimicir. Neutrarum quippe partium, ut plurimùm , re&um effe judiciuwm. Et in hac fententia Innocentius etiam poft pleniorem Theophili relationem & tranfmiffa Synodalia A&a permanfit immobilis, refcribens: Itaque ß confcientiæ confidit , tu quoque judicio accurre ad Jynodum proximè in Cbriffo celebramdam , & illic Juxtà Nicaemi Comcilii Camomer & Decreta comtemde. Alior quippe Canones Romama mom admittit Ecclefa. Theophili Synodale de Joanne judicium decernere irritum & caffum , nonnè erat Joannis caufam judicare ? Iftud Orientale judicium nen

[ocr errors][merged small]

tatum

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »