Pagina-afbeeldingen
PDF

utique Romanorum Epifcoporum , provocationes ab omnibus Epifcopir , fed ab iis tantummodò, qui eidem fubje&i eramt, duci oportere decernit. Refpondeo Canones iftos non tantùm à Joanne Zonara , fed etiam à Theodoro Balfamone, & plerifque Photii aut Michaelis Cerularii congerronibus fic intelligi . Tantus pro Romano Primatu fulgor ferit ipforum oculos, ideoq; aliud nefciunt quàm garrire , quòd ftatuat de folo Romano Patriarchatu. Ecce è quibus fontibus bibat, & nobis propinet D. Archiepifcopus. Quis enim orthodoxus unquam audivit Patriarchalia in Epifcopos judicia effe fuprema , ac Romam inappellabilia ? Quis unquam audivit ita fanciri per Synodos Conftantinopolitanam, Chalcedonenfem, & Trullanam ? Nulla unquam id fomniavit Synodus : Eft fchifmaticum figmentum Eufebianæ fáétionis in Philippopolitano Conventu. Et hinc non pro folis Occidentalibus , fed praefertim pro Orientalibus Epifcopis dixit Hofius : San&i Petri Apofioli memoriam bonoremur. Eufebiana fa&io de noéte Philippopolim fugerat, fremebat, illic adversùs San&tum Petrum & in ejus Apoftolicam Sedem meditabatur inania, damnabat Romanas appellationes, fanciebat Divino juri adverfas, Patriarchalia judicia fanciebat fuprema ac inappellabilia , & ob horum in Athanafio ac aliis Orientalibus Epifcopis patratam prævaricationem in Julium Pontificem latrabat convitium excommunicationis ac degradationis. Adversùm bas , quas fol ufque tunc non viderat, infolentias clamavit omnis Sardicenfis Synodus: $an&i Petri memoriam bonoremur. Hoc eft , non Occidentalibus, de quibus nulla quæftio', fed Orientalibus Epifcopis Apoftolicum ac Evangelicum Romanæ Cathedrae invocandæ ac appellandae jus & morem novo Canone confirmemus. Et hinc in Profphonetico ad Imperatorem Martianum fermone dixit univerfa Chalcedonenfis Synodus : Qui apud $ardicam eontra Arii reliquiar convemeruut , Orientalibur direxerunt fui Conftituta judicii. Quòd non tam pro Occidentalibus , quàm pro Orientalibus conftituiffent. Et ita plenè corruunt etiam haec D. Archiepifcopi ad Sardicenfem Canonem verba : Hujus juris novam effe imftitutionem probamt verba camomi* , Si placet vobis, San&i Petri Apoftoli memoriam honoremus . Nom ait confirmandam effe antiquam traditionem , quemadmodum fieri comfuevit im megotiis , quae removatione tantùm aut explicatione amtiqui juris indigemt. Exinde cenfet Romanas appellationes ufque tunc fuiffe ignotas. Refpondeo fuiffe notiffimas. Etenim non folius Athanafii , fed & plurimorum infuper Orientalium Epifcoporum & Clericorum appellationes fufceperat ac retra&arat Julius Pontifex: Et omne ipfius in his fa&um Synodus probavit ac firmavit . Videatur hujus Epiftola ad Alexandrinam Ecclefiam. Iterùm dico : Adversùs iftas , quas fol ufque tunc non viderat, & Eufebiana fa&tio Antiochiæ conceptas tunc enitebatur apud Philippopolim, violentas infolentias, Hofius ifto emphatico exordio fuit ufus. Et ipfius Canones dudum ante Trullanam Synodum admiferunt & dilexe;unt Graeci. Etenim Joan

nes Scholafticus, quem in eje&ti San&i Eutychii Conftantinopolitanam fedem intrufit Imperator Juftinianus, ipfos impofuit fuo Nomo • Canoni, laudato per Nicolaum primum Pontificem. Quin & ipfe in prolixo pro Catholica fide Ediάo Imperator Juftinianus ex Magni Athanafii auétoritate adfirmat Sardicenfem Synodum fuiße univerfalem , & ex ipfius exemplo probat occultos in Catholica pace defun&os hæreticos poffe poft mortem , fi tunc detegantur, ab Ecclefia damnari. Quòd Trullana Synodus Romanas Orientalium appellationes non mutilarit , eft aequè certum. Hanc fchifmaticam infolentiam primus poft Philippopolitanum Conventiculum attentavit Photius. Tertium ac peffimum errorem continent hæc verba: Appellationi locur mom erat, mullaque alia amtiquitùr ratio fuppetebat dammati* , quàm ut Refcripto Primcipir megotium retra&aretur im majori Synodo. Au&or exponit fuum fenfum : Camone Nicaeno firmata eff fuprema $ynodorum Provincialium au&oritas in feremdir judiciir. Quae temperata fuit Refcripti* . Primcipum , qui revifome* caufarum fieri praecipiebant. Himc novae regulae data occafo , quam Sardicemfe concilium comdidit. Qua transfufa eff im Romanum Epifcopum poteffar illa, quae Imperatoribur competebat , concedemdi revifione* bujufmodi. Eo tamen addito temperamento, quod infrà admotabitur im explicatione Camomum bujus Comcilii . Audi temperamentum : Septimus Canon praefcribit ordinem judiciorum, poftquam ab Epifcopo Romamo comceffa fuerit revifo, atque ita agendum effe eo cafu, ut fummus Pomtifex donet Judices ex vicima Provincia , qui caufam retraéfemt cum prioribus Judicubus , tum ut Pontifex Legatum quoque mittere poffit Concilio praefuturum , ß ipfi vifum fuerit aliquem mittemdum. Revi/o baec omninò fímilis ef} propofitiomi quam vocant erroris adverjùr Decretum Parlamemti, quae Refcripto Primoipi* imffituitur, cui definiendae intereffe debent priores Judicer , itemque par movorum Judicum mumerus , ac praeterea duo. Multis adfirmat quintum Nicænum Canonem , & ab ipfo ftabilitam Provincialium Synodorum fupremam auétoritatem non laedi à Sardicenfi Synodo , Romano Pontifici non admittendæ appellationis , fed folùm delegandæ revifionis jus adfcribi , appellamdi & provocandi vocabulis abuti Hofium , & profequitur: In $ardicemf $ymodo quaeftum Romamo Epifcopo jus ef? diverfum prorsùs à judicio appellationis , cùm mihil aliud ei conceffum ßt, quàm ut decernere poffit caufae retra&ationem. Invocatus per appellationem Judex non tantùm prioris judicii partes, £ed & ipfum Judicem evocare poteft ad fuum Tribunal, & ipfe caufam retra&are. Hoc Papale jus è Gallia profcribere ftudet Dominus Archiepifcopus, ideoque à Sardicenfi Synodo indaci cen{et folam revifionem , non veram appellationem. Chriftiani Romanorum Imperatores , li• cèt criminales Epifcoporum & Clericorum , alia£ que Ecclefiafticas caufas numquam retraétare aut judicare potuerint, aut citra facrilegam tyrannidem praefumpferint, ipfarum tamen retra&tatoria judicia, à damnatis Epifcopis aut Clericis interpellati, frequenter delegarunt aliis Synodis ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

præfertim Conftantinopolitanae Synodo ex Epiícopis advenis. Hoc ipfum, & nihil aliud ; R9; mafio Epifcopo per Sardicenfes Canones adfcribi vult D. Archiepifcopus : Vult Synodalia Pro* vinciarum judicia ab ipfo Pontifice » praefertim in Romano Tribunali , non poffe retraétari. Cenfet aliud non poffe Pontificem in ifto judicio, quam quod Galliarum Rex in Parifienfis , aut Brabantiæ Dux poteft in judicia fupremi fui Senatus Bruxellenfis.Dominus Archiepifcopus vidit à fe tradi paradoxa & nova, ideoque adjunxit : Haec interpretatio mea eff , quam cum aliquot viri; doâi, aperuiffem , eam illi fuffragio comprobarunt. Nihiiominùs haec omnia infigniter ac variè deviant. Etenim Ecclefiafticorum judiciorum retra&ationem delegare , nullius umquam lmperatoris fuit jus : TNec in omnibus iftam ufurpatam licentiam toleravit Ecclefia , fed in folis Chrißianis. Quis umquam à fua Synodo Epifcopus , aut à fùo Epifcopo damnatus Glericus ißam retra&ationem poftulavit à pagano Imperatore ? Quis paganus Imperator ipfam concefìit , aut præfcripfit ? Ab Antiochena Synodo damnatus Paulus Samofatenfis quidem confugium fecit ad Imperatorem Aurelianum : Verùm n9n ad impetrandam judicii retra&ationem , fed dumtaxat ad impediendam fententiæ executionem. Et Chriftianorum Canonum peritus Princeps in{olentem hominem remifit ad Romanum Epifcopum & alios Italiae Antiftites, id eft, ad Provincialem Papæ Synodum, ex Apoftolico ac Evangelico Canone Judicem omnium Epifcopalium , præfertim Patriarchalium, appellationum. Etiam Donatiftae ab Imperatore Juliano non caufae fuae retra&tationem, fed folam ereptarum Bafilicarum reftitutionem poftularunt. Et quid de ifta audacia fentiant Sanétus Optatus, San&us Auguftinus, & omnis antiqua Ecclefia, eft omnibus probè notum. Primi igitur qui caufæ fuae retraótationem poftularunt à Catechumeno , adeoque à Chriftiano Imperatore Conftantino, fuerunt eidem Donatiftae. Et noftros Canones etiam ille edo&us ipfos remifit Romam ad San&um Papam Melchiadem , tandemque ad Synodum Arelatenfem. Quo exemplo etiam ipfius filii, & horum fucceffores fuere ufi . Et hinc ad quintum fuae hiftoriæ librum reétè præfatur Socratess Paffim im bißoria Imperatorum memoriam proptereà fecimur , quòd ex illo tempore , quo Cbriftiani effe cæperunt, Ecclefiae negotia ex ipforum mutu pemdere vifa funt , atque adeò maxima Concilia ade eorumdem femtemtia & convocata fuerumt , & adbuc convocatur. Non dicit, Pependerunt, fed Ρendere vifa funt : Quòd nempè effent ufurpatæ violentiæ, ideoque ipfas non probaret Ecclefia, fed difpenfatoriè toleraret. Adversùm Sacra de Ecclefiafticis caufis Refcripta, juffiones ac delegationes quanta & qualia declament fan&i Patres, eft in fuperioribus hinc indè demonftratum Paternam de hac re formam exponit in litteris ad Maximum Salonitanum in Dalmatia Archiepifcopum Magnus Gregorius : $i forfam pro Reipublicae fuae utilitate multa cogitantibus , & diverfir follicitudinibus occupatis fuggeftum eff , & eorum juffio per obreptionem elicita , poßquam & Chriff.Lupi Oper.Tom.V.

' nobis & omnibus motum eff, piiffmor Domino, difci. ! plimam diligere , ordinem fervare , Camoner venea ' rari , & fe cauß Jacerdotalibus mom mifcere, inflamj ter exfequimur , quod & illorum juvat animam atque Rempublicam , & ad quod mor terribili, tremendi judicii refpeëïur impellit. Adfirmat à Principe diligendos Canones , ideoque ipfum non poffe mifceri Sacerdotalibus caufis: Quòd nempè Canones id vetent. Addit Sacrarum juffionum alias effe conformes Canonibus, alias ab ipfis difformes: Illas tolerandas adfirmat ab Epifcopis, has conftantiffimè refutandas. Sacra appellatæ caufæ delegatio eft Sacræ juffionis fpecies, adeoque & ipfà fieri debet juxta Canones, & item tunc non probatur ab Ecclefia, fed dumtaxat difpenfatoriè toleratur. Quocirca fi Romano Epifcopo folam Augufti juris communionem hic dedit Sardicenfe Concilium , nullum jus dedìt , nullam Canonicam poteftatem , fed dumtaxat difpenfatoriam ufurpandi & attentandi licentiam. Dogma infigniter paradoxum ; quin & femetipfum evertit. Etenim facra delegatio, ut fit vel tolerabilis , debet fieri fecundùm Ca• nones. Hinc enim adversùs delegationem, qua fuam caufam Theophilo Patriarchæ Alexandrino commifit Imperator Arcadius, conftanter interceffit San&us Joannes Cbryfoftomus, adfeverans contrariam Nicænis Canonibus : Nicæni enim Canones Thracicæ Diœcefeos Epifcopum non permittunt ab Ægyptiorum Patriarcha judicari. Unde & appellationis via fuam caufam deduxit idem Joannes ad Romanum tribunal: Quôd nempè eidem Canones ita jubeant. Plura hujus formae exempla adduxi fuis locis. Quapropter aut Synodalia Provinciarum judicia non funt fuprema , fed retraélari permittuntur à Canonibus, aut Auguftus Princeps, quoties ipforum retraétationem delegat alteri Synodo, Canones & iftorum fupremam au&oritatem concutit atque prævaricatur. Et cujufcumque Pro* vinciæ Synodale judicium à quacumque alia Provincia aut Synodo retra&ari non permittunt Canones Retra&ans Synodus debet effe fuperior, feu per propriam feu per delegatam poteftatem. At verò Romanus Epifcopus, qui eft Epifcoporum Epifcopus &c totius Chriftianitatis Monarcha , omnem appeflatam caufam vel ad fe evocare poteft, vel fuis in Provincias Legatis Presbyteris , vel alteri cuicumque Provinciæ delegare. Et hanc à Chrifto Domino datam poteftatem illi confirmavit Synodus Sardicenfis. Et quis ferat appellatae ad Papam caufae retra&tatorio judicio priores judices debere adeffe ? Longè aliud cenfuit Chalcedonenfis Synodus:Secundum totius Ecclefiae Patriarcham Diofcorum, quòd ab ipfo ac ejus Ephefino latrocinio Romam appellaffet San&us Flavianus Conftantinopolitahus Epifcopus, Apoftolica Legatio exclufit à Synodali confenfu , redegit inter accufatores & reos, & uti reum juffit ftantem dicere caufam , & fui de Flavianojudicii reddere rationes. Chalcedonenfem enim Synodum fola indixit atque coegit Apoftolica Sedes: Ex fibi firmata per Sardicenfem Synodum poteftate voluit appellatam Flaviani caufam tali loco & modo retra&ari. Rel C c 2 tra£tan•

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tra&ando judicio adeffe eft Majeftas folius Apoftolicæ Sedis. Hinc enim idem ille Diofcorus Ephefinum Concilium demutavit in latrocinium: Quòd nempè Magni Leonis, tamquam per Eutychetis appellationem excuffi & fufpenfi judicis, Legatosà Synodali praefidentia exclufiffet. Etiam priorum ac novorum judicum par numerus ad rem hic non facit. Praefertim dum adfuerit à Pontificis latere Legatus Presbyter. Hujus enim au&toritatem exponit in litteris ad Anaftafium Theffalonicenfem Epifcopum , fuum in lllyrico Vicarium , Magnus Leo: $i in eo, quod cum fratribus tra&andum defimiemdumvè credideris , diverfa eorum fuerit à tua volumtate femtemtia , ad mor omnia fub Gefforum teflificatione referamtur , ut remotis ambiguitatibus , quod Deo placeat , decermatur. Suo ad Synodum Legato adfirmat effè æqualem cum tota Synodo poteftatem, ac æquè potens fuffragium , - • •,

Examinantur horum dogmatum fundamenta.

Omini Petri de Marca primum pro fuprema atque inappellabili Provincialium Synodorum auétoritate argumentum eft hoc : Illu/íre ówju* Imffituti exemplum exiflit apud $an&um cypriamum . Cypriamur , cum ex femtemtia Concilii fui à fua communione rejeciffet quofdam Clericor & gucmdam Pfeudo-Epifcopum Hereticorum , irafcitur adversùs Cornelium Epifcopum Romanum , quòd cum illi Romam acceffiffemt , baeftaffet aliquam. vùm Pontifex , am eos in commumionem fuam reciperet. Hamc ob rem Cypriamur apud Cornelium apertè edifferit jura Epifcoporum umiufcujufque Provinciae, quae in eo verfamtur , ut ad eos pertineat difcuffo , judiciumq; caufarum , & regimem gregit , rationem adminiftrationis fu«e Deo reddituros , neque licere Romam , aliovè appellare. Neque enim mimorem effe auéìoritatem Epifcoporum Africamorum , quàm reliquorum . Urget haec Sanéti Cypriani verba : Nam cum fatutum fit omnibus mobis , & aequum fit pariter acjuffum , ut uniufcujufque caufam illic audiatur, ubi eff crimem admiffum , & fingulis Tafforibus portio gregis fît adfcripta quam regat unufquifque & gubermet, rationem fui a&ur Domino redditurur , oportet utique eor , quibur praefumus non circumcurfare, mec Epifcoporum concordiam cohaerentem fua fubdola & fallaci temeritate collidere , fed agere illic caufam fuam , ubi & accufatores babere & tefies fui crimimi , poffmt , mif? f paucis defperatis & perditis minor videtur effe au&oritas Epifcoporum im Africa confiitutorum, qui jam de illis judicarunt. Et hæc verba : Jam caufa eorum cognita eff , jam de eis diéfa fentemtia eff. Haec eft fa&ti fpecies, Apoftolicus Canon eligendum Epifcopum mandat effe Nom meophytum. At verò San&tus Cyprianus non tantùm è neophyto , fed etiam è Catechumeno fuit eleétus in Epifcopum & confecratus . Anteà nullum in Africana Ecclefia praeceffiffe fimile exem

plum teftatur in ejus vita Pontius Diaconus. Hinc quinque Carthaginenfis Ecclefiae Presbyteri recalcitrarunt, proteftati funt adversùs promotionem , dixerunt attentatam contra Apoftolicos Canones, & fefe à Cypriani communione fegregarunt. Qgod item turpia, nefanda , ac ipfis gentilibus execranda fparferint de San&o Cypriano , & multis perfuaferint, docet hujus Epiftola ad Florentinum Puppianum. Quatuor annis Cyprianus fedet, celebrat Synodos, pleno jure regit Ecclefiam, ab omnibus falutatur Epifcopus: etiam à Paganis. Nam fub Epifcopi elogio profcribitur , relegatur, & tam in Amphitheatro , quam in Circo frequenter proclamâtur ad leones. Interim Feliciffimum, intrufum Ecclefiæ fuæ Archi-Diaconum, ob facinora & flagitia damnat ac degradat. Hinc fchifma refufcitatur. Etenim quinque fa&iofos Presbyteros Feliciffimus denuò inflat, quinque jam pridem ob haerefim & crimina Ex-Epifcopos advocat Carthaginem » haec malignantium Synagoga damnat Cyprianum , è diétis Presbyteris Fortunatum eligit in Epifcopum, ipfumque confecrat Privatus, vetus hæreticus » atque ob hærefim Ex-Epifcopus Lambefitanus. Omnem fa&ionem iterùm Cyprianus damnavit Synodaliter, ideoque illa defperata Romam appellavit, fperans eve&tum è Cathecumeno Epifcopum nullatenùs iftic probandum. Et unà cum Fortunati Legatis Feliciffimus acceffit Romam , Cornelio Pontifici fuadens Fortunatum eveéìum à legitima Synodo viginti quinque Epifcoporum. Et Cyprianum , nifi de ipfo vindi&a fieret , minati funt à plebe trucidandum. Haefit Pontifex : Nam horum feriem necdum Cyprianus ex officio retulerat , aut certè relatio necdum advenerat. Et quidem Epifcopali vigore plenus Cornelius nuperam Feliciffimi , proprio tunc nomine agentis , appellationem fpreverat., Cypriani judicium retraétare noluerat, ac ipfi remiferat fuum Ex- Diaconum. At verò nunc eumdem, quòd Fortunati Epifcopi Legatione fungeretur cum aliis, duxit audiendum . Et hoc Cyprianus improbavit. Adferuit Fortunatum tra&andum Clericali jure , proteftatus eft Synodalia Africanæ Ecclefiae de Clericis judicia effe inappellabilia, etiam Fortunati Legatos voluit remitti Carthaginem , & illic cum fuo Pfeudo-Epifcopo judicari. Addidit omnes jampridem judicatos , ideoque non audiendos denuò fed cogendos ad pœnitentiam. Hæc eft germana fa&i fpecies. Refpondeo ex ipfa palàm lucere, quod Romanæ appeilationes tunc omninò vigerent in Africa. Etenim quo alioquin fundamento omnis hæc faétio appellaflet Romam, & acceffiffet ? Et in hac ipfa per D. Petrum de Marca laudata Epißola fcribit Sanétus Cyprianus præfatum Ex-Epifcopum Privaturn eße veterem baereticum im Lambefitana Colomia , amtè multor ferè ammor , ob multa & gravia deli?a , momaginta Epifcoporum femtemtia condemnatum , Amtecefforum etiam moffrorum Fabiami & Domati litteris motatum, qui cum caufam fuam apud mor in Comcilio, quod babuimur idibus Maii , quae proximè fuerumt , agere vclle fe diceret , ncc admiffus e/? . Lambefitana

Colo

Colonia eft in Provincia Numidiae , atque ita Privatus à Numidica nonaginta Epifcoporum Synodo fuerat damnatus. Quomodò igitur & à Dona«o Carthaginenfi Primate & à Fabiano Pontifice fuerat feveriffimè notatus? Quòd nempè à fuae Provinciæ Synodo ad Primatialem totius Diœce{eos synodum, & ab hac iterum provocaffet ad 'Apoßolicam Sedem, & quòd ejus damnatio fuif {et ubique confirmata. Et hinc poft Donati & Fabiani mortem denuò acceffit & Romam & Primatialem Cypriani Synodum, tentavit reparari. verùm Romanæ Ecclefiae judicium fciens ille à fe non pofTe retraâari , hominem nec ad audientiam admifit. Et hinc ifte turbo a&us in rabiem patravit nova facinora , & cum aliis fa&iofis Ex-Epifcopis intrufit Fortunatum. Ét hinc vides Romanas Epifcoporum appellationes tunc apud Afros omninò viguiffe . Dico, Epifcoporum. Quòd enim inferior Clerus aPpellare non pofTet Apoftolicam Sedem , fed Pri; matialis Synodi judicio deberet acquiefcere, eft antiquiffimus gentis Canon , aut confuetudg. Et hinc appellántem Feliciffimum conftanter ab jecit, Fortunati autem appellationem ac Legationem admittere difpofuit Papa Cornelius : Quòd nempè hic eflet Epifcopus. Verùm Cyprianus interceffit: Nam & Novatiani par* Ma**

mum Presbyterum nuper ad mos à Novatiano Lega

tum miffum , atque a moffra communicatione rejt &um, nunc iffic fiùi feciffe Pfeudo-Epifcopum dicitur. -Non Maximum, fed ipfum Novatianum. Erat infigne argumentum ad hominem. Cyprianus Coííelium rogat, an fibi fuperordinatum Novatianum tra&tari velit ut Epifcopum, an ut Prefbyterum ? Etenim pro Epifcopo numquam , {ed pro. turbido & fcabiofo dumtaxat Presbytero femper agnoverat Romana Ecclefia . Eodem igitur modo Fortunatum traétari vult Cyprianus, ideoque ipfius appellationem, utpotè permiffam {olis Epifcopis, Romae non admitti. Etiam fuprà ab ipfo laudatum Statutum loquitur de folis Clericis. Haec • iftius verba, Cum ftatutum fit ommbus mobi* , videntur adferere Statutum emanaffe de confenfu Romanæ Ecclefiae , ideoque & à Cornelio non fuiffe infringendum . Hic -eft omninô legitimus , & in fingulari de Ro~manis Afrorum appellationibus Tra&atu latè exponendus, San&i Cypriani fenfus,* qui manife£tè in nullo adjuvat cogitationes D. Petri de Marca. Et quidquid fit de Romanis appellationibus , quòd Afrorum & Epifcopi & Clerici femper potuerint à fuarum Provinciarum Synodis provocare ad Primatialem totius Diœcefeos Synodum., ideoque iftarum judicia numquam fuerint fuprema , eft nimis manifeftum. Audiámus aliud argumentum: Ei fundamento amixus idem Cypriamur, ab Hifpamiæ Epifcopi , comfultus , im caufa Bafilidir & Martialis Epifcoporum , qui depofiti fuerant ob crimem Idololatriae ab Epifcopij Provinciæ Bæticæ, quique $tepbanum Papam falHente* geffae rei ac tacitae veritatis ignarum , ab eo fe incommunionem recipi obtimuerant. confultur , imquam, Cypriamus refpondit debere Epifcopo* Hifpa. nos primo judicio firmiter adbaerere , quandoquidem wepofitio fa&a erat objuffam caufam, aliique Epifço --- Cbrift.Lupi Oper.Tom.V.

pi ordinati erant ab Epifcopi, Provinciae in loco depoftorum. Refpondeo audienda San&i Cypriani verba : Nec refcindere Sabini ordimationem jure perfe&am poteff, quod Bafilides poff crimina fua deteéfa , & confcientiam etiam propria comfeffione mudatam, Romam pergens , Stephanum collegam nofrum longè pofitum , & geffae rei ac tacitae veritatis ignarum fefellit , ut exambiret fe injuffè repomi in Epifcopatum , de quo fuerat juffè depofitus . Haec pertinent, ut Bafilidis mom tam abolita fimt, quàm cumulata deli&a: Ut ad fuperiora ejus peccata etiam fallaciae & circumventiomir crimem accefferit. Neque emim tam culpandus eff ille , cui megligenter obreptum eff, quàm bic execramdur, qui fraudulenter obrepfit. Obrepere bominibus Bafilider potuit , Deo non poteft. Similia adjungit adversùs Martialem. Lucidè profitetur Romanas appellationes tunc in Hifpania omninò viguiße. Quomodò alioquin Bafilides & Martialis invocaffent Stephanum & Romam acceffiffènt , quomodo ablatum fibi Synodaliter Epifcopatum ambiiffent reftitui per Sedem Apoftoiicam , quomodo Pontifex reddidißet ? Nec hunc nec illos de concuffa aut excuffa Provincialis Synodi fuprema auétoritate , nec de violato Ecclefiarum more Cyprianus arguit , fed dumtaxat de negligentia & obreptionis aftutia : Illos, quòd meridaciis circumfcripfißent ; illum , quòd fe circumfcribi permififfet. Hinc & appellationem & abfolutionem meritò ceníuit effe nullius fru&tus aut effe&us. Nec mireris in appellantium Epifcoporum fedes fuiffe confecratos alios : Etenim lucida erant appellantium crimina, datae in jpfos damnationis lucida erat juftitia , lucidè frivola appellatio, & necdum emanarant , qui talem confecrationem fufpendi mandant, Canones Sardicenfes. Quintum Nicænum Canonem denuò uget D. Archiepifcopus , & profequitur : Camon il!e con{firmat auâoritatem cujufque Provinciæ in judicam; dis definitivo judicio cauff, Eccleffafficis , quae ad Clei rucos aut Laico , fpe&amt , & per confèquentiam iidem jus ffatuitur quoad corre&iomem & depofitionem Epifcoporum, tametf cafur ilfe difertir verbis mom exiff.tt in canone. 5amè dubitari mom poteft , quim f bic canonis fenfu, fit , & ea memr, ut in generali hac lege comprebendantur judicia adverjùm Epifcopo , , cum eorum memtionem alià , mullibi faciat $ynodus Nicaena. Confidenter loquitur, fuamque fiduciam fundat in Africanæ Synodi litteris ad Celeftinum Pontificem : Decreta Nicaema fíve imferiori, gradus Clericor, fíve ipfos Epifcopor fuis Metropolitamis apertiffimè commiferumt . Prudemtiffimè enim , jufliffimeque viderumt quaecumque megotia 'fm fuir locis , ubi orta fumt , finienda : Nec unicuique Provinciae gratiam $an&i Spiritus defuturam . Refpondeo turbida haec Africanae Synodi fenfa e£ fe jam dudum profcripta atque damnata ab omni Ecclefia, ideoque nimis indigna, ut vocentur in veritatis teftimonium . Quifquis ipfa advocat , profitetur fe à re&to Nicænæ Synodi intelle&u abhorrere. Nec de Epifcoporum aut Clericorum à Provincialibus judiciis ad Primatialem Synodum , fed de folis ad Romanam Cathedram tranfmarinis provocationibus agit,

[ocr errors]

fiafque folas impugnat ifta infelix Epiftola. Et profe&ö circa Romanam appellationem amplius longè & firmius jus habent Epifcopi, quàm inferior Clerus. Etenim ifta appellatione uti femper potuerunt Afrorum Epifcopi, Clerici numquam: Nifi poft tempora Magni Gregorii, Et Adrianus quartus Pontifex , dum à Guilielmo fecundo Siculorum Rege captus ceffit Romanis non tantùm Cleri£orum , fed & Siculorum Epifcoporum appellationibus, Sanéti Petri Apoftoli Majcftatem eft infigniter prævaricatus. Unde & ifta pa&a circumduxit atque exfufflavi$ lnnocentius tertius: Excepta tamen Clericálium appellationum ceffione . Unde etiamnum hodie inferior Siciliæ Clerus.tenetur fuae Provinciæ Synodali judicio adquiefcere , nec É Romam provocare, Quod ipfum in Galia obtinere praetendit D. Petrus de Marca. Qua igitur fiducia nunc quintum Nicænum, qui de folis Clericis fancit & Laicis, Canonem extendit ad Epifcopos ? Et quòd ifte Canon nec Clericos interdicat Romana appellatione , eft fuprà abundè oftenfum . Oßendit & Magnus Gregorius, dum Afros ab ifta confuetudine perfuafit recedere, Et profe&ò Romana Ecclefia eft non dumtaxat opprefforum Epifcoporum mater & prote&trix, fed etiam Clericorum , immò omnium fub coelo Chriftianorum . De hifce omnibus di&um eft San&o Petro Apoftolo; Comfirma fratrer tuor, D. Archiepifcopus etiam Antiochenos Canones advocat fuis cogitationibus in auxilium. Eos verfat ac reverfat, videt fe non ftare in firmo fundo, ideoque adjungit: Attamen diffimuIamdum mom eff fibi in fpeciem repugnare Concilium Antiocbemum. Debuerat addere hoc item Conci!ium ef{e prodromum & fundamentum Philippopolitani Conventiculi , ideoque longè pejus olere ac deviare, quàm turbidas litteras Africani Concilii. Hinc meritò fe convertit ad Con• ftantinopolitanam Synodum : Canon fecundus Concilii Conffamtinopolitami (Bcumenici apertè teftatur adminißrationem & gubermationem Ecclefiarum camone Nicaemo mandatam effe umicuique Provinciae. Admimiffrationis verò vocabulo Patrer Conflamtimopolitami comprebendunt judicia adversùm Epifcopor, æquè ac, alia politiae & regiminis EcclefiaAici capita , quemadmodùm accuratè explicabo in capite quimto bajur libri. Audiamus caput quintum: Ha&enù* mamiféffè probavimur in ea femtemtia fuiffe Occidentaler Epifcopor , ut exißimarent communibus occidentir & Orientis fuffragiis definiemdas effe querelar ab Epifcopis illuflriffimarum Orienti* Ecclefiarum delatas in Occidentem. At iffi femper pbffimatis amimir contenderunt mihil Occidentalibur Epifcopi* permittendum effe circa adminißrationem è* gubernationem Ecclefiarum Orientalium, Quae au&oritas ut valemtior effet , eam canone fcripto firnmarunt im fecunda $ynodo (Ecumenica , quæ eff prima Conffamtimopolitana. Primùm enim Orientaler Romam accedere noluerunt , tametfi per Imperatorit Theodofii litteras accerfiti effent, poffquäm conftantinopoli in unum effet conventum , cur autem ita ipfis placitum fuerit , nulla alia probabilis ratio occurrit , quàm quòd fupremam effe contenderent conciliorum

Orientalium auáoritatem. Unde fm Epißola $ynodice ad Damafum & ad $ynodum Occidemtalem mon dubitant fcribere fe awmo fuperiore Concilium gemerale celebraffe , tametfi illud conffaret ex foli, Epifcopis Qriemtalibus. „Quapropter im Concilio Aquilejemß redicebat 4mbrofius effe confuetudinem hujufmodi, ut in Oriente Orientalium effet Concilium, intra Occidentem Occidentalium. Robufiùs wget canom fecundus concilii Conffantinopolitami, cujur au&oritar eff recepta ab umiverfa Ecclefia. Decrevit itaque quonammodo peragenda fint judicia Camomica apud oriemtaler , five pro depoßione Epifcoporum, fve etiam pro reliqui, caufis , quæ incidunt. Ordo autem , quem im bir rebur praefcribit , plemur prudentiae , ac mirabili temperamemto conditur. Nam primùm jura Provinciarum, & privilegia illuffriffimarum Ecclefiarum eo camone confervantur, juxtà camome* Nicaenor. Tum Epifcopi* damnatis mova remedia tribuuntur , multò commodiora & faciliora, quàm ea, quae Antiocbemum Comcilium imvemerat , cum fe vota judicun* diviferant, fine accedendo Imperatorem ad obtinendum novum Concilium. Nam in eo concilio juriffi

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »