Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eonfirmationem, fententia non poffe effe Epifcopum, firmat potiùs quam ftatuat laudata Nicena Synodus , atque etiam in fa&is à Clero & populo ele&tionibus obtinere affirmat San&tus Leo. Hinc item laudatis ejus verbis adjungit Nicolaus fecundus : Quia Sedes Apoftolica fupra fe metropolitamum habere mom potefi , Cardinales Epifcopi procul dubio Metropolitani vice funguntur, qui videlicet ele&um Epifcopum ad Apoftolici culmimi* apicem provehant. Eis non folam fuffragii prærogativam in eleâione tribuit , fed & illius jam per reliquos Cardinales faétae confirmationem . Quocircà fa&am ab eis ele&ionem ex caufis oìninò poterant & caffare. Hinc de Petri Leonis Antipapae ele&ione fcribit apud Guilielmum Malmesberienfem Petrus Cardinalis Epifcopus Portuenfis: Hamc ego ele&ionem Camomicè celebra

Fd: 177. mam, confpexi, & au&ore Deo confirmavi . Et de

[ocr errors]

Gregorio feptimo, fibi ab Henrico quarto Imperatore fufcitandum Antipapam metuente, fcribit Cardinalis Benno: Gregorius Cardinales Epifcopo, convocavit , & im manu fua jurare coegit , ne umquam ab eo diffemtiremt , numquam Regir caufam defenderemt , numquam fuperordinato fibi Papae faverent vel obedirent. Ex noftro hoc Canone norat Gregorius fine Cardinalibus Epifcopis nulli poffè effe vel Papae fpeciem . Graecorum, apud quos Epifcopi per Comprovinciales Collegas fuere conftanter juxta Apoftolicum morem femper ele&i , Metropolitae femetipfos ab ele&tionibus excluferunt, eifque praefecerunt fuos Chartophylaces : Ne datum cum prærogativa fuffragium ipfos, ubi fa&am eleétionem cafiare -tentarent, de humano in iftud affe&tu redderet fufpe&tos . Quare Cardinalium Epifcoporum , quibus &c fuffragii praerogativam , & eleélionis confirmationem eße fanxit Nicolaus Pontifex , auétoritas fuit admodum magna. , Canonis partem , quæ etiam Religioforum Ordinum, Clericorum, & Laicorum confenfum requirit, intelligere poffis ex fuprà addu&is litceris, quibus Antipapa Oétavianus fcribit fe ex !Romani Cleri petitione & populi , etiam Senatoriæ dignitatis Honoratorum, & Capitaneorum affenfu fuiffe ele&um. Et Alexander tertius affirmavit fe coram Epifcopis Cardinalibus, Abbatibus, Prioribus, Judicibus , Advocatis, Scriniariis, Primiceriis, Schola Cantorum, Nobilibus, & quadam populi parte fuifîe folemniter confecratum . Quod nempè omnes ifti in ejus eleétionem confenfiffent . Ad Romani populi petitionem , ac de totius ferè Senatus, omniumque Capitaneorum , Baronum, ac Nobilium , tam intra quam extra urbem habitan' tium , confenfu fuiffe eleétum O&avianum, ad Predericum Imperatorem fcribunt etiam ipfius Cardinales. Quod ipfum in litteris ad eundem Principem confirmat San&i Petri Capitulum,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Reipublicae , fecumda feria Pater moffer Adriamur mortuur eff , & proximo fequemti Sabbatho Domimur Od7aviamu f Cardinalis $an&ae Caecìliae im Romanum Pomtificem eleéîur , & immamtatus , & in catbedra, beati Petri collocatur ef?, & Papa Vi&or nomimatur . . Placet vobis ? Refpondit magma voce Clerus & populus : Placet. Addit ternis vicibus Clerum & populum confuetum ita interrogari & refpondere. Enumerat & Romanum hujus confenfus jure gaudentem Clerum : Nempè capitulum Sam&i Petri cum fuo Decano, omnium Titulorum, Ecclefiarum , ac Monafteriorum Re&orer, Arcbipresbyteror , Decamor , Abbater, Priorer , Clericor & Momachor. Et hinc San&o Petro Damiani , Cadaloum à nullo Romano ele&tum fuiffe aut expetitum afferenti , refpondit Regius Advocatus adfuiffe Abbatem Monafferii ad Clivum Scauri, & Comitem Gerardum . Romani Senatores habuerunt fingulare privilegium : Eos enim ipfi in claufa Sanéti Petri Ecclefia ele&tioni adfuiffe , lucet ex laudatis Alexandri tertii litteris ad Epifcopum & ftudium civitatis Bononienfis. Proindè in praefenti Canone per Religiofos Ordines Clerus Regularis, per Laicos intelliguntur Senatus , Comites , Barones , Capitanei , Nobiles , Honorati. Infima plebs folum applaufum habuit & acclamationem, de qua fcribit, Petri Alexandrini Patriarchæ ele&ionem laudans, in Ecclefiaftica Hiftoria Theodoretus: $uffragati fumt ommer , tum $acerdotali r Ordimir , Homorati & Magiftratur; populur quoque univerfus lætitiam fuam acclamatiomibus declaravit. Ita Bonifacium primum Pontificem Epifcoporum ac Presbyterorum ele&tione , meliorum Civitatis confenfu , ac totius populi acclamatione fuiffe promotum, habes in

tatis meliores fuiffè Senatum , Corporatos , Officia, ac Regionum Majores docet alia ibidem Epiftola. Symmachum Papam à folis Cardinalibus & Senatu fuiffe eleétum fcribit in libro Pontificali Anaftafius Bibliothecarius. Illuftriffimus Lucas Holftenius nuper publicavit hocce Stephani quarti Synodale Decretum : Nulli umquam Laicorum , five ex armata manu , five ex aliis Ordinibur, praefumant imveniri im ele&ione Pomtificir , fed à certir Sacerdotibus atque Proceribus Ecclefiæ, & cum&o clero ipfa Pontificalir ele&io proveniat. Et priufquam Pomtifex ele&us fuerit , & in Patriarcbium dedu&us , ommer Optimater militiae , vel cumάur exercitur , & Cives honefti , atque umiverfa gemeralitas populi bujus Romamae Urbis , ad falutandum eum ficut ommium Domimum properare debeat. Et ita more folito Decretum faciemter , & im eo cum&i pariter concordamtes fubfcribere debeant. Utique Optimates militiæ & Cives honefti . Eos ab ele&ione excludit, ipforum tamen confenfum

ante illius publicationem vult exquiri & obtineri.

Adrianum fecundum ab Epifcopis, Clero , &

Urbis Primoribus promotum affirmat Bibliothecarius Guilielmus , addens hifce populos obfe

cundatos : Utique applaufu & acclamatione.

Apud Guilielmi Malmesberienfis novellam Hi•

floriam exftat Epiftola, qua Petrum Leonis fuif

fe à Cardinalibus cum petitione populi & HonoG rato

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dumtaxat relationis jus fuiffe indultum cum Tribunitia poteftate, affirmat Dio Caffius. Ampliatus Principum honos ampliavit & relationes : Quatuor enim vel quinque negotia eidem congregationi referre tandem permifit. Sic enim eruditi viri intelligunt jus tertiae , quartæ aut quintæ relationis. . . -

. . Aliud. Confulum jus fuit primum ac principale fuper relato negotio fuffragium , de quo in 1ibro Apologetico Tertullianus : Tiberiu r Imperator, cujus tempore momem Chriffiamum im feculum imtravit , ammumtiatum fíbi ex Syria Palgffima , quae veritatem ifiiur Divimitatis revelaverat , detulit,cum praerogativa fuffragii fui ad $enatum. Sematus , quia non ipfè probaverat , refpuit. Voces , Suffragii prærogativa , edicunt magni ponderis fuiße Principis calculum , attamen à Senatu potuiffe refutari. Et hinc ad eundem Tiberium dixit apud Tacitum in Annalium libris Pifo : Quo loco cenfebur, caefar ? Si primus , babebo quod fequar; f poft ommor , verear me imprudem r diffentiam. Confules enim debebant primi , Augufti Principes ex arbitrio vel primi vel ultimi poterant promere fuffragium : Et etiam huic poterat Senatus refragari . In Romani igitur Pontificis Ele&tione Nicolaus fecundus Cardinalibus Epifcopis dedit jus Confulum : Jus referendarum feu ^ominandarum capacium perfonarum , & fuffragii prærogativam , quam San&us Petrus Damiani vocat principale in ele&ione judicium , & ipfe Nicolaus eleétionis poteftatem. Nam & Confularis fuffragii praerogativam Romana antiquitas frequenter titulavit auétoritatem. Et uti haec Confulum au&toritas Senatum, ita & ifta Cardinalium Epifcoporum poteftas Cardinales Clericos non privavit calculo decifivo . Hinc addit laudatus Nicolaus : . Mox Chriffi Clericos cardinales adhibeant. Cardinales Epifcopos priùs folos de eleétione tra&are jubet , & reliquos ad ipfam fimul celebrandam adhibere Collegas: In Canonicè & concorditer per ipfos fà&tam reliquo Clero & populo nullum permittit jus, nifi fimplicem, qui non nifi ex manifeftis caufis denegari poffit , affenfum . Et hinc Romanum Pontificem non à folis Cardinalibus Epifcopis, fed principaliter ab illis eligi , fupra nobis dixit Petrus Damiani. Addit Cadaloum Parmenfem Epifcopum , Alexandri fecundi Antipapam, à Vercellenfi & Placentino Epifcopis fuifíe ele&um . Hofce arguit , non quòd fe immifcuerint ele&tioni , fed quod fine Cardinalibus Epifcopis ac Romana Ecclefia Romanum Pontificem elegifTent. Difertè id fcribit in litteris ad Henricum Archiepifcopum Ravennatem. Et in Synodali adversùs Regium Advocatum difputatione affirmat Alexandrum fecundum effe legitimum Pontificem , quod ipfum unanimiter vocaßent Cardinales Epifcopi , ac elegiffet Clerus, utique Cardinalis. Et in litteris ad univerfum Germaniæ Clerum ac populum , exftantibus apud Radevicum Frifingenfis Ecclefiae Presbyterum , Cardinalis O&avianus, feu adversùs Alexand;um tertium Antipapa Vi&tor tertius fcribit fe eIe£\ione Epifcoporum & Presbyterorum Romanæ Ecclefiæ Cardinalium, Cleri quoque

Romani petitione , & populi affenfu, in Pontificem fuiffe affumptum. Et in litteris ad Bononienfis civitatis Epifcopum ac generale Studium laudatus Alexander affirmat fe ab omnibus unanimiter Cardinalibus, Clero & populo aßentiente, eleétum in Pontificem : Addit folùm cum Joanne & Guidone Cardinalibus Presbyteris O&avianum fuiffe fibi adverfatum. Et poft Adriani quarti Pontificis mortem comvemerumt, inquit in fuis ad omnes fub cœlo Epifcopos litteris fautrix Oétaviani pars, Cardinalium, Epifcopi , Presbyteri, Diacomi Cardinale r $an&ae Romamae Ecclefíae , & promiferumt fibi imvicem in verbo veritatir , quòd im Eleéìiome futuri Pomtificij tra&7abumt fecumdùm comfuetudinem iffiu , Ecc/eff.e. Quod nempè omnes decifivum fuffragium haberent. Et dum folam, in quam duæ Cardinalium tertiæ unanimiter concordarint, Romani Pontificis eleétionem deinceps fore validam flatuit in Lateranenfi Synodo idem Pontifex Alexander , decifivum fuffragium cunétis Cardina| libus etiam anteà fuiffe, lucidè fupponit. Proindè Nicolaus fecundus Cardinales Presbyteros ac Diaconos nequaquam exclufit à fuffragio; Cardinalibus Epifcopis folam , confuetudine priori abolitam , dedit fuffragii principalitatem ac prærogativam. Adfcripfit illis & aliam au&toritatem , de qua in litteris ad Anaftafium Theffalonicenfem Archiepifcopum , Apoftolicæ Sedis per Illyrici Ecclefias Vicarium, San&us Leo Magnus: Nu!la ratio finit , ut inter Epifcopos babeantur , qui meco à C/ericij fumt eleéïi, mec à plebe expetiti, mec à Comprovincialibur Epifcopi r cum Metropolitami judicio comfecrati Comprovincialibus Epifcopis non ampliùs ele&ionem novi Collegae , fed folam confecrationem adfcribit. Eleétionum enim forma circa Damafi aut. Siricii Pontificatum mutari cæpit , & adfcribi populo & Clero vacantis Ecclefiae . Attamen Metropolitæ aduc agnofcit judicium, de quo Nicena Synodus: Illud gemeraliter clarum efl , quòd fi qui r praeter fententiam Metropolitani fuerit fa&us Epifcopur , bumc magna $ynodus definit Epifcopum effe mom opportere . Et rurfum : Firmita , eorum , quae gerumtur per umamquamque Provinciam , Metropolitano, tribuatur Epifçopo. In Graeco habetur, Cvpò* & G'3u*. Prior dominium, pofterior uox non quamvis, fed au&oritativam fententiam , & magiftrale judicium , Decretum aut Praeceptum importat , quo etiam fenfu Laodicena Synodus mandat villarum Epifcopos aut Presbyteros nihil agere fine fententia aut auétoritativo Præcepto Epif

[merged small][ocr errors]

Cap. 56.

Cap. 6.

copi civitatenfis. Et in Chalcedonenfi Synodo Cap. 57.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

eonfirmationem, fententia non poffe effe Epifcopum , firmat potiùs quam ftatuat laudata Nicena Synodus , atque etiam in fa&is à Clero & populo ele&ionibus obtinere affirmat San&tus ILeo. Hinc item laudatis ejus verbis adjungit Nicolaus fecundus : Quia Sedes Apoftolica fupra fe metropolitamum habere mom poteft , Cardinales Epifcopi procul dubio Metropolitani vice funguntur , qui videlicet ele&um Epifcopum ad Apoftolici culmimi* apicem provehant. Eis non folam fuffragii prærogativam in eleâione tribuit , fed & illius jam per reliquos Cardinales faétae confirmationem. Quocircà fa&am ab eis ele&ionem ex caufis oìninò poterant & caffare. Hinc de Petri Leonis Antipapae ele&ione fcribit apud Guilielmum Malmesberienfem Petrus Cardinalis Epifcopus Portuenfis: Hamc ego ele&ionem Camomicè celebratam confpexi, & au&ore Deo confirmavi . Et de Gregorio feptimo, fibi ab Henrico quarto Imperatore fufcitandum Antipapam metuente, fcribit Cardinalis Benno: Gregoriur Cardinales Epifcopo, convocavit , & im manu fua jurare coegit , ne umquam ab eo diffemtiremt , numquam Regir caufam defenderemt , numquam fuperordinato fibi Papae faverent vel obedirent. Ex noftro hoc Canone norat Gregorius fine Cardinalibus Epifcopis nulli pofîè effe vel Papæ fpeciem . Graeco' rum, apud quos Epifcopi per Comprovinciales Collegas fuere conftanter juxta Apoftolicum morem femper ele&i , Metropolitae femetipfos ab ele&tionibus excluferunt, eifque praefecerunt fuos Chartophylaces : Ne datum cum prærogativa fuffragium ipfos, ubi fa&tam eleétionem cafiare tentarent, de humano in iftud affe&tu redderet fufpeétos . Quare Cardinalium Epifcoporum , quibus &c fuffragii praerogativam , & eleélionis confirmationem eße fanxit Nicolaus Pontifex , auétoritas fuit admodum magna.

• Canonis partem , quae etiam Religioforum Ordinum, Clericorum, & Laicorum confenfum requirit, intelligere poßis ex fuprà addu&is litteris, quibus Antipapa Oétavianus fcribit fe ex 3Romani Cleri petitione & populi , etiam Senatoriæ dignitatis Honoratorum, & Capitaneorum affenfu fuiffe ele&um. Et Alexander tertius affirmavit fe coram Epifcopis Cardinalijus , Abbatibus, Prioribus, Judicibus , Advocatis, Scriniariis, Primiceriis, Schola Cantorum, Nobilibus, & quadam populi parte fuifîe folemniter confecratum . Quod nempè omnes ifti in ejus eleétionem confenfiffent . Ad Romani populi petitionem , ac de totius ferè Senatus, omniumque Capitaneorum , Baronum, ac Nobilium , tam intra quam extra urbem habitantium, confenfu fuiffe eleétum Oétavianum, ad Predericum Imperatorem fcribunt etiam ipfius Cardinales. Quod ipfum in litteris ad eundem Principem confirmat San&i Petri Capitulum, addens etiam fe univerfo defiderante ele&um. A Clero & populo dandi confenfus modum exponit Papienfis apud eundem Radevicum Synodus: Tumc , celebrata per Cardinales eleétione O&taviani , $crimiarius fecundùm antiquam Romamo*um confuetudinem adfcemdem, im altum , voce ma*magna dicemr ; Audite Cives Romanj & cætur

chrift.Lupi Oper.Tom.V.

Reipublicae , fecunda feria Pater moffer Adriamur mortuur eff , & proximo fequenti Sabbatho Domimus 0Čfaviamus Cardimali* Jamé7æ Cæciliae im Romanum Pomtificem eleéîur , & immamtatur , & in Catbedra; beati Petri collocatur ef?, & Papa Vi&or nominatur . . Placet vobis ? Refpondit magna voce Clerus & populus : Placet. Addit ternis vicibus Clerum & populum confuetum ita interrogari & refpondere, Enumerat & Romanum hujus confenfus jure gaudentem Clerum : Nempè capitulum Sam&i Petri cum fuo Decamo, omnium Titulorum, Ecclefiarum , ac Monafteriorum Re&orer, Arcbipresbyteror , Decamor , Abbatej , Priorer , Clericor & Momachor. Et hinc San&o Petro Damiani , Cadaloum à nullo Romano ele&tum fuiffe aut expetitum afferenti , refpondit Regius Advocatus adfuiffe Abbatem Momafferii ad Clivum Scauri, & Comitem Gerardum . Romani Senatores habuerunt fingulare privilegium : Eos enim ipfi in claufa San&ti Petri Ecclefia ele&tioni adfuiffe , lucet ex laudatis Alexandri tertii litteris ad Epifcopum & ftudium civitatis Bononienfis. Proindè in praefenti Canone per Religiofos Ordines Clerus Regularis, per Laicos intelliguntur Senatus , Comites, Barones , Capitanei , Nobiles , Honorati. Infima plebs folum applaufum habuit & acclamationem, de qua fcribit, Petri Alexandrini Patriarchæ ele&ionem laudans, in Ecclefiaftica Hiftoria Theodoretus : Suffragati fumt ommer , tum $acerdotalis Ordimir , Honorati & Magiftratur ; populur quoque univerfus laetitiam fuam acclamatiomibur declaravit. Ita Bonifacium primum Pontificem Epifcoporum ac Presbyterorum ele&tione , meliorum Civitatis confenfu , ac totius populi acclamatione fuiffe promotum, habes in

[ocr errors]
[ocr errors]

tatis meliores fuiffè Senatum , Corporatos , Officia, ac Regionum Majores docet alia ibidem Epiftola. Symmachum Papam à folis Cardinalibus & Senatu fuiffe eleétum fcribit in libro Pontificali Anaftafius Bibliothecarius. Illuftriffimus Lucas Holftenius nuper publicavit hocce Stephani quarti Synodale Decretum : Nulli umquam Laicorum , fíve ex armata manu , five ex aliis Ordinibur, praefumamt imvemiri im ele&ione Pomtificir , fed à certir Sacerdotibus atque Proceribus Ecclefiæ, & cum&o clero ipfa Pontificalis ele&io proveniat. Et priufquam Pontifex ele&us fuerit , & in Patriarcbium deduéfuj , omnes Optimater militiae , vel cumάus exercitur, & Cives bomefli , atque umiverfa gemeralitas populi bujus Romamae Urbir , ad falutandum eum fcut omnium Domimum properare debeat. Et ita more folito Decretum faciemter , & im eo cum&fi pariter eoncordamtes Jubfcribere debeant. Utique Optimates militiæ & Cives honefti . Eos ab ele&ione excludit, ipforum tamen confenfum ante illius publicationem vult exquiri & obtineri.

Adrianum fecundum ab Epifcopis, Clero , &

Urbis Primoribus promotum affirmat Bibliothecarius Guilielmus , addens hifce populos obfe

cundatos : Utique applaufu & acclamatione.

Apud Guilielmi Malmesberienfis novellam Hi•

floriam exftat Epiftola, qua Petrum Leonis fuif

fe à Cardinalibus cum petitione populi & HonoG rato

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dumtaxat relationis jus fuiffe indultum cum Tribunitia poteftate, affirmat Dio Caffius. Ampliatus Principum honos ampliavit & relationes : Quatuor enim vel quinque negotia eidem congregationi referre tandem permifit. Sic enim eruditi viri intelligunt jus tertiae , quartæ aut quintæ relationis. i - . . Aliud. Confulum jus fuit primum ac principale fuper relato negotio fuffragium, de quo in libro Apologetico Tertullianus : Tiberius Imperator, cujus tempore momem Chriffiamum im feculum imtravit , ammumtiatum fíbi ex Syria Palgffina , quae veritatem ifiiur Divinitati r revelaverat , detulit,cum praerogativa fuffragii fui ad $ematum. Sematus , quia mom ipfè probaverat , refpuit. Voces , Suffragii prærogativa , edicunt magni ponderis fuiße Principis calculum , attamen à Senatu potuiffe refutari. Et hinc ad eundem Tiberium dixit apud Tacitum in Annalium libris Pifo : Quo Ioco cenfebur , Caefar ? Si primur , babebo quod fequar; f poft ommor , verear me imprudem r diffemtiam . Confules enim debebant primi , Augufti Principes ex arbitrio vel primi vel ultimi poterant promere fuffragium : Et etiam huic poterat Senatus refragari . In Romani igitur Pontificis Ele&tione Nicolaus fecundus Cardinalibus Epifcopis dedit jus Confulum : Jus referendarum feu nominandarum capacium perfonarum , & fuffragii prærogativam , quam San&us Petrus Damiani vocat principale in ele&ione judicium , & ipfe Nicolaus eleétionis poteftatem . Nam & Confularis fuffragii praerogativam Romana antiquitas frequenter titulavit auétoritatem. Et uti hæc Confulum au&toritas Senatum, ita & ifta Cardinalium Epifcoporum poteftas Cardinales Clericos non privavit calculo decifivo . Hinc addit laudatus Nicolaus : . Mox Chriffi Clericos cardinales adhibeant. Cardinales Epifcopos priùs folos de eleétione tra&are jubet , & reliquos ad ipfam fimul celebrandam adhibere Collegas: In Canonicè & concorditer per ipfos fà&tam reliquo Clero & populo nullum permittit jus, nifi fimplicem , qui non nifi ex manifeftis caufis denegari poffit , affenfum . Et hinc Romanum Pontificem non à folis Cardinalibus Epifcopis, fed principaliter ab illis eligi , fupra nobis dixit Petrus Damiani. Addit Cadaloum Parmenfem Epifcopum , Alexandri fecundi Antipapam, à Vercellenfi & Placentino Epifcopis fuifíe ele&um . Hofce arguit , non quòd fe immifcuerint ele&tioni , fed quod fine Cardinalibus Epifcopis ac Romana Ecclefia Romanum Pontificem elegifTent. Difertè id fcribit in litteris ad Henricum Archiepifcopum Ravennatem . Et in Synodali adversùs Regium Advocatum difputatione affirmat Alexandrum fecundum effe legitimum Pontificem , quod ipfum unanimiter vocaßent Cardinales Epifcopi , ac elegiffet Clerus , utique Cardinalis. Et in litteris ad univerfum Germaniæ Clerum ac populum , exftantibus apud Radevicum Frifingenfis Ecclefiae Presbyterum , Cardinalis O&avianus, feu adversùs Alexand;um tertium Antipapa Vi&or tertius fcribit fe eIe£}iore Epifcoporum & Presbyterorum Romanae Ecclefiæ Cardinalium, Cleri quoque

-

Romani petitione , & populi affenfu , in Pontificem fuiffe affumptum. Et in litteris ad Bononienfis civitatis Epifcopum ac generale Studium laudatus Alexander affirmat fe ab omnibus unanimiter Cardinalibus, Clero & populo aßentiente, eleétum in Pontificem : Addit folùm cum Joanne & Guidone Cardinalibus Presbyteris O&avianum fuiffe fibi adverfatum. Et poft Adriani quarti Pontificis mortem comvemerumt, inquit in fuis ad omnes fub cœlo Epifcopos litteris fautrix Oétaviani pars, Cardinalium, Epifcopi , Presbyteri, Diacomi Cardinales $an&ae Romamae Ecclefiae , & promiferumt fibi invicem in verbo veritatir , quòd im Eleéìiome futuri Pomtificij tra&7abumt fecumdùm comfuetudinem iffius Ecc/eff.e. Quod nempè omnes decifivum fuffragium haberent. Et dum folam , in quam duæ Cardinalium tertiæ unanimiter concordarint, Romani Pontificis eleétionem deinceps fore validam flatuit in Lateranenfi Synodo idem Pontifex Alexander , decifivum fuffragium cunétis Cardina|libus etiam anteà fuiffe , lucidè fupponit. Proindè Nicolaus fecundus Cardinales Presbyteros ac Diaconos nequaquam exclufit à fuffragio; Cardinalibus Epifcopis folam , confuetudine priori abolitam , dedit fuffragii principalitatem ac prærogativam. Adfcrjpfit illis & aliam au&oritatem , de qua in litteris ad Anaftafium Theffalonicenfem Archiepifcopum , Apoftolicae Sedis per lllyrici Ecclefias Vicarium, San&us Leo Magnus : Nulla ratio fîmit , ut inter Epifcopos babeantur , qui meco à C/ericij fumt eleé7i, mec à plebe expetiti, mec ô Comprovincialibur Epifçopi r cum Metropolitami judicio comfecrati Comprovincialibus Epifcopis non ampliùs ele&ionem novi Collegae , fed folam confecrationem adfcribit. Ele&tionum enim forma circa Damafi aut. Siricii Pontificatum mutari cæpit , & adfcribi populo & Clero vacantis Ecclefiae . Attamen Metropolitæ aduc agnofcit judicium, de quo Nicena Synodus : Illud gemeraliter clarum efl , quòd ß quis praeter fententiam Metropolitani fuerit fa&us Epifcopur , bumc magna $ynodus definit Epifcopum effè mom opportere . Et rurfum : Firmita r eorum , quæ gerumtur per umamquamque Provinciam , Metropolitamo, tribuatur Epiftopo. In Graeco habetur, Cvp6$ & G'3u*. Prior dominium, pofterior uox non quamvis , fed au&oritativam fententiam , & magiftrale judicium , Decretum aut Præceptum importat , quo etiam fenfu Laodicena Synodus mandat villarum Epifcopos aut Presbyteros nihil agere fine fententia aut auétoritativo Præcepto Epif

Ægyptii Epifcopi fuerunt proteftati nihil illic A fe poffe agi citra fententiam , feu *** *** * •« P. ** fui Patriarchae. Vulgaris Apoßolorum Canon & Metropolitæ & omnium Comprovincialium fententiam vocat ?*°**'* , mandans nec hos. fine illa, nec iftum fine hac aliquid agere in Provincia, adeoque folius Metropolitæ judicium æquat cum judicio omnium Comprovinf cialium Epifcoporum ; cum judicio majoris ipfo*' rum partis . Et hinc à majori ipforum parte Elei- fine Mctropolitæ, quam hodiè vocamus COfl

Cap. 56.

Cap. 6.

copi civitatenfis. Et in Chalcedonenfi Synodo Cap. 57.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

eonfirmationem, fententia non poffe effe Epifcopum , firmat potiùs quam ftatuat laudata Nicena Synodus , atque etiam in fa&is à Clero & populo ele&ionibus obtinere affirmat San&tus ILeo. Hinc item laudatis ejus verbis adjungit Nicolaus fecundus : Quia $eder Apoftolica fupra fe metropolitamum habere mom potefi , Cardinales Epifcopi procul dubio Metropolitami vice fumgumtur , qui videlicet ele&um Epifcopum ad Apoßolici culmimi* apicem provehant. Eis non folam fuffragii prærogativam in ele&ione tribuit , fed & illius jam per reliquos Cardinales faétae confirmationem. Quocircà fa&am ab eis ele&ionem ex caufis omninò poterant & caffare. Hinc de Petri Leonis Antipapae ele&ione fcribit apud Guilielmum Malmesberienfem Petrus Cardinalis Epifcopus - Portuenfis: Hamc ego ele&ionem Camomicè celebrafds 177. mam, confpexi, & au&ore Deo confirmavi . Et de Gregorio feptimo , fibi ab Henrico quarto Imperatore fufcitandum Antipapam metuente, fcribit Cardinalis Benno: Gregorius Cardinales Epifcopor comvocavit , & im manu fua jurare coegit , ne umquam ab eo diffemtiremt , numquam Regir caufam defenderemt , numquam fuperordinato fibi Papae faverent vel obedirent. Ex noftro hoc Canone norat Gregorius fine Cardinalibus Epifcopis nulli poffè effe vel Papæ fpeciem . Graecorum , apud quos Epifcopi per Comprovinciales Collegas fuere conftanter juxta Apoftolicum morem femper ele&ti , Metropolitae femetipfos ab ele&tionibus excluferunt, eifque praefecerunt fuos Chartophylaces : Ne datum cum prærogativa fuffragium ipfos, ubi fa&am eleétionem cafìare tentarent, de humano in iftud affeétu redderet fufpeétos . Quare Cardinalium Epifcoporum , •quibus &c fuffragii praerogativam , & eleélionis confirmationem eße fanxit Nicolaus Pontifex , au&toritas fuit admodum magna. • Canonis partem , quæ etiam Religioforum Ordinum, Clericorum, & Laicorum confenfum requirit, intelligere poßis ex fuprà addu&is litteris, quibus Antipapa Oétavianus fcribit fe ex Romani Cleri petitione & populi , etiam Senatoriæ dignitatis Honoratorum, & Capitaneorum affenfu fuiffe ele&um. Et Alexander tertius affirmavit fe coram Epifcopis Cardinalibus, Abbatibus, Prioribus, Judicibus , Advocatis, Scriniariis, Primiceriis, Schola Cantorum, Nobilibus, & quadam populi parte fuifíe folemniter confecratum . Quod nempè omnes ifti in ejus ele&ionem confenfiffent . Ad Romani populi petitionem , ac de totius ferè Senatus, omniumque Capitaneorum , Baronum, ac No«Cap, 56. bilium , tam intra quam extra urbem habitantium , confenfu fuiffe ele&tum Oétavianum, ad Predericum Imperatorem fcribunt etiam ipfius Cardinales. Quod ipfum in litteris ad eundem Principem confirmat San&i Petri Capitulum, Cap. 7o. addens etiam fe univerfo defiderante ele&um. A Clero & populo dandi confenfus modum exponit Papienfis apud eundem Radevicum Syno- dus: Tumc , celebrata per Cardinales eleétione Cap. 71. O&aviani, $crimiarius fecundùm antiquam Romano*um confuetudinem adfcemdem, im altum , voce mawagna dicemr ; Audite Cives Romanj & coetus £hrift.Lupi Oper.Tom.V.

Reipublicae , fecunda feria Pater moffer Adriamur mortuur ef? , & proximo fequenti Sabbatho Dominus Oάaviamus Cardinalis $an&ae Caeciliae im Romanum Pomtificem eleéfus , & immamtatur , & in catbedra, beati Petri collocatur ef?, & Papa Vi&or nominatur .. Placet vobis ? Refpondit magna voce clerus & populus : Placet. Addit ternis vicibus Clerum & populum confuetum ita interrogari & refpondere, Enumerat & Romanum hujus confenfus jure gaudentem Clerum : Nempè capitulum Sam&i Petri cum fuo Decamo, omnium Titulorum, Ecclefiarum, ac Monafteriorum Re&orer, Archipresbyteror , Decamor , Abbater, Priorer , Clericos & Momachor. Et hinc San&o Petro Damiani , Cadaloum à nullo Romano ele&tum fuiffe aut expetitum afferenti , refpondit Regius Advocatus adfuiffe Abbatem Momafferii ad Clivum Scauri, & Comitem Gerardum . Romani Senatores habuerunt fingulare privilegium : Eos enim ipfi in claufa San&ti Petri Ecclefia ele&tioni adfuiffe , lucet ex laudatis Alexandri tertii litteris ad Epifcopum & ftudium civitatis Bononienfis. Proindè in praefenti Canone per Religiofos Ordines Clerus Regularis, per Laicos intelliguntur Senatus , Comites, Barones , Capitanei , Nobiles , Honorati. Infima plebs folum applaufum habuit & acclamationem, de qua fcribit, Petri Alexandrini Patriarchae ele&ionem laudans, in Ecclefiaftica Hiftoria Theodoretus: $uffragati fumt ommer , tum Sacerdotalis Ordimir , Homorati & Magiftratur ; populur quoque univerfur lætitiam fuam acclamatiomibur declaravit. Ita Bonifacium primum Pontificem Epifcoporum ac Presbyterorum ele&ione , meliorum Civitatis confenfu , ac totius populi acclamatione fuiffe promotum, habes in in Epiftolis Symmachi Præfe&i Urbani. Civi- EPiIt, **• tatis meliores fuiffè Senatum , Corporatos , Officia, ac Regionum Majores docet alia ibidem Epiftola. Symmachum Papam à folis Cardinalibus & Senatu fuiffe eleétum fcribit in libro Pontificali Anaftafius Bibliothecarius. Illuftriffimus Lucas Holftenius nuper publicavit hocce Stephani quarti Synodale Decretum : Nulli umquam Laicorum , five ex armata manu , five ex aliis Ordinibur , praefumamt imvemiri in ele&ione Pomtificir , fed à certir $acerdotibus atque Proceribus Ecclefiæ, & cum&o Clero ipfa Pomtificalis ele&io proveniat. Et priufquam Pontifex ele&us fuerit , & in Patriarcbium dedu&us , omnes Optimater militiae, vel cumάus exercitur , & Cives bomefti , atque umiverfa gemeralitas populi bujus Romanæ Urbir , ad falutamdum eum fcut ommium Domimum properare debeat. Et ita more folito Decretum faciemter , & im eo cum&i pariter eoncordamtes fubfcribere debeant. Utique Optimates militiæ & Cives honefti . Eos ab ele&ione excludit, ipforum tamen confenfum ante illius publicationem vult exquiri & obtineri. Adrianum fecundum ab Epifcopis, Clero , & Urbis Primoribus promotum affirmat Bibliothecarius Guilielmus , addens hifce populos obfecundatos : Utique applaufu & acclamatione. Apud Guilielmi Malmesberienfis novellam Hifloriam exftat Epiftola , qua Petrum Leonis fuif

[ocr errors]

fe à Cardinalibus cum petitione populi & Hono• G rato

« VorigeDoorgaan »