Pagina-afbeeldingen
PDF

1, 7,

C, 3 1 •

§:rm. 3,

hatiflae habuerunt hanc Regulam: $i traditore; fumus , quare mor quaeritis & recipitis ? Errarunt Ecclefiam in præfenti etiam faeculo effe fine macula & ruga, ideoque traditores non poffe fine totius Communionis contagio & Ecclefiae interitu intromitti. Nec de fola traditione , fed de quovis graviori crimine videntur idem fenfiffe. Etenim ipforum univerfalis apud Cavernas Sufis celebrata Synodus damnavit proprium Primatem Primianum , quod imcafio, contra legem , Decretaque omnium Sacerdotum $an&fae Commumioni adjumxiffet. Nempè contra hanc Donati Regulam : „Quales fuerint cum quibus fuerit communicatum, tale , fiunt omnes , & univerfa maffa. Damnarunt Primianum, quòd totam Donati partem fe. ciffet imcaffam. Ità habes apud San&tum Auguftinum in fecunda Concione fuper Pfalmum tri4efimum fextum. Eft Montaniftarum ac Novatianenfium error. Et ipfum ex fa&to ipfius Domini , qui non facrorum codicum aut vaforum traditori, fed fui Magiftri Dei negatori Petro non folùm communionem credidit ac Apoftolatum, fed infuper cæleftis Regni claves tradidit, revincit San&us Optatus: Graviùs ef? megare cum qui locutur fit , quàm tradidiffe verba quae locutur fit , E* cùm baec ita fcripta fmt , tamen bomo unitatis beatur Petrur , cui fútis erat , f poffquam negavit , folam veniam confèqueretur , & prçferri ceteris Apoftolis meruit , & claver Regni cælorum communicamdar ceterir folur accepit . Et infrà : Cgterir Apofo/ij mcc feme/ megamtibur Petrur ter folur megavit. Et tamem bomo umitatir de mumero Apoftolorum feparari mom meruit . Unde intelligi. tur omnia ordimata effe providemtia Salvatorir , ut ipfe acciperet claver , Stamt toti immocemter , & peccator accipit claver , De Donatiftis , etiam ad Sanétum Optatum in Carthaginenfi collatione provocantibus , fcribit in libro poft eandem collationem Sanétus Auguftinus : Quae leâio cum magis contra , eor recitaretur , memo rifum potuit continere, Quod ipfum eveniffe video Joanni Launojo., Etenim facras Cœleftis Regni claves non toti Ecclefiae , fed foli Petro datas adeò profitetur Sanétus Optatus , ut lucidè pronunciet : Communicandar cgteris folus accepit. Adfirmat nequidem aliis , licet fundamentalibus Ecclefiae membris , Apoftolis, fed foli Petro datas, & iftis, & ipforum ufque ad fæculi finem Succefforibus per illum communicandas. In anniverfariis de fua confecratione fermonibus infigniter id firmat Magnus Leo: Magmum & mirabile huic viro, utique Petro Apoftolo, confortium potemtie fuae tribuit Divina digmatio. Et /? quid cum eo commume ceterit valuit effe Principibu*, mumquam miffper ipfum dedit, quidquid aliir non megavit. Et infrà : Im Petro omnium fortitudo mumitur, & Divinae gratiae ita ordimatur auxilium, ut firmitas , quae per Cbriffum Petro tribuitur, per Petrum Apoffolis conferatur. Quocircà claves non Petrus per Ecclefiam aut generalem Synodum , fed Ecclefia & Synodi acceperunt ufque huc, ac femper accipient per Petrum . Quod ipfum -Optatus tradit in primo libro : Hæretici mom babent claves , quas folus Petrus accepit. Et in .£cundo libro laudat Romanam Petri Cathe

dram , & profequitur : Im qua uma cathedra umitar ab omnibus fervaretur, me cgteri Apoffoli fimgulas fibi quifque defenderent, ut jam fcbifmaticus 6* peccator effet , qui contra fngularem Catbedram, alteram collocaret . Eft fingularis & una , non quòd unica fit , fed quòd ab ipfa omnes pendeant , & in ipfa uniantur, uti rami in radice, in fonte rivi, & radii in fole : Quòd ipfa fit per Chriftum in Petro plantata radix totius Ecclefiafticae poteftatis. ' Et hinc Bafileenfe Concilium ac Joannes Gerfon pro errore fuo non Tertullianum, San&um Optatum , aut alium Ecclefiae Patrem , fed San&tum dumtaxat Auguftinum meritò adduxerunt. Ex hoc enim folo extrahi poffit quis iftius erroris fucus. Et non nifi fucus. Auguftinus ergo

[ocr errors]

figuram geremti Domimur ait , $uper banc Petram ædificabo Ecclefiam meam. Et in libro de Agone Chriftiano: Nom fine caufa inter ommer Apoßolor Ecclef.e Catbolicae perfomam fuffimet Petrut. Huic emim Eccleffe claves Regni Cælorum datae funt , cum Petro dat£ funt, Et cum ei dicitur, ad omnes dicitur . Ama* me, pafce oves mea *. Et in libris de Baptifmo laudat Domini ad Apoftolos verba,

fomam Apoftoli gerebamt Ecclefie , & fic eis boc diάum eff , tamquam ipfi Eccleffe diceretar , pax Ecclefi; dimittit peccata. In trigefimi Pfalmi Commentario laudat Divina ad Petrum verba, Ma&a & manduca , & profequitur : Hoc agit Ecclefa per $an&os . Efurit quor lucrari vult , & quos lucrata fuerit aliquo modo , mamducat quodammodo. Cujus perfomam gerebat Petrus , quamdo ei de Carlo fubmiffus eff difcur plemur omnibus amimalibur, quadrupedibus , reptilibur, & vo/atilibur. Quibus gemeribus omnes gemter fígnificamtur . Prgfigurabat Dominus Ecclefiam , quòd omnes genter erat tramfvoratura , & im corpus fuum comverfura , & ait Petro : Maάa & manduca. O Eccleffa , boc eff , ò Petre , quia fuper bamc Petram gdificabo Ecclefiam meam , Ma&a & manduca. Et ad Pfalmum centefimum o&tavum : $icut qugdam dicuntur , que ad Apeflolum Petrum propriè pertimere videantur, mec tamen babent illuftrem imtelle&um , miff cum referumtur ad Ecclefiam , cujur ille agnofcitur im figura geftaffè perfonam , propter Primatum quem in Difcipuli, babuit , fícuti ef? , Tibi dabo claver Regni Cælorum , & fi quæ hujufmodi; ita Juda* perfonam quodammodo fuffimet inimicorum Cbriffi Judæorum , &c. Etiam in quinquagefimo Tra&tatu fuper San&ti Joannis Evangelium pergit de Juda : Unus malur corpus malorum figmificat, quomodo Petrur corpu* bonorum , immò corpus Ecclefae, fed im bomir. Nam fim Petro mom effet Ecclefae Sacramemtum, mom ei diceret Dominus , Tibi dabo claves Regni Cælorum, Quaecumque folverit in terra, erunt foluta im cælo, $i boc Petro tamtùm di&um eff , mom facit hoc Eccleffa: Si autem & in Ecclefía fit, Petrus quamdo claves accepit , Erclefiam $an&am ßgnificavit. $i im Pe:ri perfoma figmificati fumt im Ecclefía bomi, im Judæ perfona ßgnificati funt in Ecclefia mali. Ipfis diâum eff : Me autem mom femper habebitis . Et in Tra&tatu centefimo vis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lib. 7. cap. $ I.

gefimo quarto : Ecclefæ Petrus 4poftolus propter Apoflolatur fui Primatum gerebat figurata generalitate perfonam. Quod enim ad ipfum propriè pertinet, matura umus bomo erat, gratia unus Chriftiamur, abundantiore gratia umur idemque primur Apofolus , fed quando ei diáum eff, Tibi dabo clave* regni cælorum, & guodcumque fo/veris fuper terram, erit folutum & in cælis, univerfam fgnificabat Ecclefiam, quae in boc faeculo diverfís tentatiom*

bus velut tempeßatibus quatitur , & mom cadit , quo

miam fundata eff fuper Petram, umde Petrur nomen accepit. Ecclefia ergò , quae fumdatur in Cbrifo , claves ab eo Regni cælorum accepit im Petro , id eff, poteftatem folvendi ligandique peccata. Et in fermone centefimo o&avo de diverfis: Inter Apofolo, penè ubique folur Petrur totius Ecclefiæ meruit geßare perfonam. Propter ipfam perfonam, quam totius Ecclefiae folus geffabat , audire meruit , Tibi dabo claves Regni cælorum , Has emim claver , non bomo usu, , fed unitat accepit Ecclefe. Hinc ergo petri excellentia praedicatur, quia ipfius univerfitatis & unitatis Ecclefiae figuram geffit , quando ei di&um eff, Tibi trado quod omnibus traditum eß. Nam ut moveritis Ecclefiam accepiffe claves Regni Caelorum, audite in alio loco quid Domimur dicat omnibu, Apoftolis fuis : Accipite $piritum famâum. Et continuò: $i cui dimiferitir peccata , dimittentur ei , fcujus tenueritis , temebuntur. Hoc ad claver pertinet, de quibus di&um eff : Quae folveriti* im ter*a, foluta erunt & in cælo , & quæ ligaveritis in terra, ligata erunt & im cælo. Sed hoc Petro dixit. Ut fcia, quia Petrus umiverfae Eccleffe perfonam tunc gerebat. columba ligat, columba folvit, aedificium fuprà Petram ligat & folvit . Eadem Auguftinus tradit ac repetit in plurimis locis. Tradere videtur facras Coeleftis Regni claves non immediatè Petro, fed toti Ecclefiae datas, & illum hujus effe dumtaxat Vicarium & executorem. Refpondeo notanda effe haec, Auguftini verba: Columba ligat, columba folvit, aedificium fuprà Petram ligat & folvit. Etiam hæc : Ecclefia quae fumdatur im Cbriße, claves Regni cælorum , accepit in Petro. Et hæc : In Petri perfona fignificamtur boni in Ecclefia . Supponunt ac laudant varia unius Ecclefiae membra , quæ latiùs exponit in libris de Baptifmo contra Donatiftas : Puto me momi temerè dicere alior ita effe im domo Dei, ut ipfetiam fint eadem domur Dei, quae dicitur aedificari fuprà Hetram , quae unica columba appellatur , quae fponfa pulcbra fime macula & ruga , & bortur comclufus , fons ßgnatur, puteus aquae vivae, paradifus cum fru&u pomorum. Quae domus etiam clave , accepit, ac poteftatem folvendi atque ligandi. Hanc domum quis corripientem corrigemtemque comtempferit , fit tibi tamquam Etbmicus & Publicamur. Haec domur etiam triticum dicitur , fíve tricemum, five fexagemum, five cemtemum fru&um adferem, cum toleramtia. Haec domus eff im vafis aureis atque argenteir , & lapidibus pretiofi, & lignis imputribilibus . Haec quippè in bomi* fidelibus eff , & fan&is Dei fervis ubique difperfir , & fpiritali umitate devin&i* um eadem communione $acramentorum, fíve fe facie moverimt , fíve mom moveriut . Alior autem ftà dici £ffe im domo, ut mom pertineant ad compagem doCbriff.Lupi Oper. Tom.V.

[merged small][ocr errors]

contumeliae vafa adfirmat fic effe in domo per commumionem $acramentorum , ut extra domum fint per diverßtatem morum . Et in libro de unitate Ecclefiae fcribit : Cum bomi & mali demt &f accipiant Baptifmi Sacramemtum , mec regenerati fpiritaliter im corpus & membra cbriffi coaedificemtur miffboni, profe&ò im bomir illa Ecclefia , cui dicitur, $icut lilium im medio fpinarum , fic proxima mea in medio filiarum. In bir emim qui ædificant fuprà petram. Quam diftin&ionem laudat in pluribus locis, praefertim adversùm Donatiftas ac Pelagianos. Ecclefia ergo, quæ claves accepit, non eft univerfa fidelium in legitimis Sacramentis communio, fed fola congregatio Juftorum feu Sanétorum communio. Haec fola eft Dei domus & templum, unica columba , lilium inter fpinas , verum triticum , hortus conclufus, fons fignatus, Chrifti Domini fponfa & corpus. Magnum ißud corpus, fparfum per quatuor ventos , implens omnem mundum à mari ufque ad mare, & fines univerfae terrae. Quare corpus hoc non eft in folo generali Concilio. Et in generali Concilio frequenter fedent , & præfidere poffunt accipitres feu criminofi Epifcopi , quos certum eft non fpe&tare ad jam laudatam columbam & fponfam , ideoque etiam laudatis clavibus in nullo participare. Et hinc Joannes Gerfon , dum jpfas non per mundum difperfae , fed ad generalem Syncdum contra&tae fponfae datas afferuit, non habuit clavem Auguftinianae fcientiæ, nec San&i Auguftini mentem intellexit. Claves iftas nec foli generalium Synodorum Epifcopi habent, nec cun&ti. Iftis , inquam , carent multi Epifcopi , & multi ipfas habent Laici. Chriftiana per baptifmum Regeneratio , & quodvis Divinum per omnia feptem Sacramenta donum habet tres effentiales caufàs : Operati in Sacramento operis virtutem , Initiandi fidem & cum fpe charitatem , ac influxum communionis San&orum . Etiam hunc affevero effentialem. Etenim adversùs Vincentium Rogatiftarum in Mauritania Cartennenfem Epifcopum , volentem ex malorum communione contaminari ac perire Ecclefiam, ejufmodi communionem fuiffe toleratam à San&to etiam Cypriano demonftrat San&us Auguftinus, atque adjungit: $i $acramenta cum peccatoribus commumicamdo periit : Ecclefia quae fuerat im orbe terrarum, jam priù* tota perierat , cum im eam , ficut dicit Cypriamur , fíne baptifmo admittebantur, ac fic mec ipfe Cypriamur 6abebat in qua Ecclefia mafceretur, quantò magir multò pofferior veffer auéìor paterque Domatur ? Et infrà : Prorfus fecumdùm $cripta Cypriami , fpeccatis aliemis in unitate quir maculatur , jam ante Cyprianum periit Ecclefia , mec erat umde exifferet ipfe Cypriamur . Et in libris adversùs Parmenianum :

clefiam , fi jam illis temporibus effe deffitit ? Dicant *. B b 3 umde

[ocr errors][ocr errors]

alia quidem im bonorem , alia in contumeliam . Haec Cap. 52. •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

unde natur ef? Majorimar aut Donatur , ut per eor mafïerentur Parmemiamur atque Primiamur. Et in libris de Baptifmo: $i tali commumione malorum pereunt juffi , jam Ecclefia temporibus Cypriani perievat. Umde ergo exffitit origo Donati, ubi catecbiza, gur eff, ubi baptizatur, ubi ordinatus , quando jam Ecclefiam contagio communionis exffimxerat ? Et in alio libro: $i tumc mom erat Ecclefia , qui facrilegi Haeretici fine baptifmo recipiebantur , umde Donatur apparuit ? De qua terra gervminavit ? De quo mari emerft ? De quo cælo cecidit ? Et rursùm : Si tumc periit Ecclefia , quoniam plufquam quadraginta amni

[ocr errors]

ftinus. Quod ipfum affiduè clamat de informiter [feu intra feu extra Ecclefiam fufcepti Sacramen;ti per veram cordis converfionem revivifcentia. Et de peccatorum retentione fcribit in iifdem de baptifmo libris : Dum alicujus peccata tementur, ab ei r utique tementur, à quibus ille, cui tementur, vitæ fímilitudine & pravi cordis averfione diffungitur. Non à folo Sacerdote tenentur , fed à tota Matre Catholica , & cafta illa columba, per cujus pios gemitus perficiuntur omnia Sacramenta. Nec enim folam folvendorum, fed etiam ligandorum peccatorum poteftatem & claves accepit. Pergit Auguftinus in Tra&tatibus fuper San&i Joannis Evangelium : Ecclefiae cbaritas participum fuorum peccata dimittit , eorum autem, qui mom funt ejus participer , temet. Et in libro de San&a Virginitate: $i facrarum virgimum quaeritur mater, Ecclefia &f . Non parit virgines facras miff Virgo facra : Virgo illa, quae defponfata eff umi viro cafia exhiberi Cbriffo. Ad facrarum virginum & profeflionem & confecrationem adfirmat eandem matrem cooperari. Quod ipfum de quavis Sacramentalium elementorum benedi&tione , ac item de Pœnitentium fatisfa&toriis operibus adfirmat in libro de Initiandis, ac in utroque de Poenitentia libro San&tus Ambrofius. Divinis Sacramentis, ritualibus ipforum veftimentis, {olemnibus precibus, ac omni generatim Divino minifterio, mater ifta debet neceffariae cooperationis auxilium, fine quo infru&uofa atque irrita fint omnia , omnium virtus ligata & fufpenfa. Parvulorum, quam quandoque in parentum, quandoque in geftantium feu ad Baptifma offerentium fide fieri dicimus , juftificationi debet fingulare auxilium. Quòd enim illi proprio corde nequeant converti ad Deum, ipforum juftificatio eft hetroclita ac irregularis, egetque vicario alieni cordis fupplemento. Et hinc nefcio cujus in Africa civitatis Epifcopus Bonifacius San&to Auguftino propofuit varias quaefliones. Prima erat : An parvuli per ipfos parentes effent Baptifmo offerendi ? Et ftabat ipfe pro parte affirmativa propter hanc rationem : Ut fcut parenter fuerumt au&orer ad eorum parmam , per fidem parentum itidem juffificemtur. Altera quæftio erat : Quomodo parvulis , cum baptizantur, proft parentum fide * ? Inter rationes dubitandi erat hæc : Quòd quidam mom ea fide ad Baptifmum percipiemdum parvulor feramt, ut gratia fpiritali ad vitam regemeremtur aeternam , fed quòd eor putemt boc remedio temporalem retimere vel recipere fanitatem. Hinc nata eft tertia quaeflio: An ifta perverfa parentum voluntas impediret parvulorum Regenerationem ? Et quidem ad primam negativè refpondet San&us Auguftinus, & pergit de fecunda queftione & tertia : Nom propterâ illi mom regemerantur , quia mom ab iftis bac imtemtiome offeruntur. Celebrantur emim per eos meceffaria mimifferia. No» re&è bir dicitur : Nolite verba $acramentorum , fne quibus confecrari parvulur mom potef? , recitare. Spiritur autem ille fam&us , qui babitat in $an&ir, ex quibus uma illa columba deargemtata charitatis igae conflatur, agit quod agit etiam per fervitutem aliquando non folùm fimpliciter ignorantium , ve- fum

[ocr errors]

ILib. 3• c
I 7.

f ib. 1. c.
16.

exuffionem, unde iffi calumniarum fuarum fumos ja-
{antes , occafionem faciemdi fchifmatis invenerunt ,
fcut Comfulum ordo declarat , reffat ut fateantur mul-
la malorum etiam cognitorum tali communione macu-
lari umitatem Chrifti. Quia nempè tunc originem
fuam non poffint oftendere. Et in libris adver-
sùm Julianum Pelagianiftam: $i Ecclefiam confu-
. praverimt Manichæi, dic mibi Juliane, quae te pe-
perit ? Utrùmne caffa , am verò meretrix in lucem ,
quam deferuiffi , per uterum gratiae fpiritalis enixa
eff ? An ut dogmata Pelagiama defendas , conjugir
cbriffi & matris tuæ vifcera imffim&u nefarii, non
erroris , fed furoris infama ? Quod ipfum repetit
in fexto libro de baptifmo contra Donatiftas, in
libro de unico baptifmo contra Petilianum, in li-
bro poft collationem , in fecundo libro contra
Crefconium , in fècundo libro contra Gauden-
tium , ac in aliis locis.' Conftanter docet in ca-
fum , quo periret Sanéta Ecclefia feu San&orum
communio , omnem. Sacramentorum , virtutem
fore fufpenfam,& neminem deinceps poffe etiam
informiter baptizari, confirmari , ungi , aut or-
dinari. Adeò neceßarius eft Symbolo articulus,
quo profitemur Ecclefiam effe fan&am. Et vel
ex hoc unico fundamento Lutherani &c Calvini-
ßæ difcant Ecclefiae fan&itatem feu San&torum
communionem exftingui non poffe aut interpo-
lari. Nam & in laudato libro de unico baptifmo
fcribit laudatus Auguftinus de Donatiftis: Hoc
«licere nullo modo audent. Dicendo enim fuos San-
&tos Patriarchas Majorinum ac Donatum non fo-
la fan&titate , fed ipfo etiam Baptifmo ac Epifco-
patu denudaffent.
Etenim San&orum communio eft i!la Virgo
Mater, ex cujus per Sacro-fan&a JESU Chrifti
Sacramenta fæcundato utero Deus Pater fibi ge-
nerat novi Teftamenti filios , fui naturalis Uni-
geniti in regno adoptivos cohæredes. Eft ma-
ter univerfalis atque immortalis, de qua in lau-
datis de baptifmo libris idem Auguftinus: Quae
peperit Abel & Enocb, & Noe & Abraham, ipfa
peperit & Moyfem & Prophetar tempore pofferiori
ante advewtum Domimi . Et quae iffor , ipfa &
Apoftolos , & Martyre* mofror , & omnes bonor
Cbriffiamor. Eft per omnes locorum & tempo-
rum fines diffufa Mater Virgo, habens Virgi-
nis Sponfi jura conjugalia, per quæ omnem ejus
tenet ac poffidet poteftatem . Quòd omnium
ex aqua & fpiritu plenam Regenerationem , id
eft, & ipfam Sacramenti fubftantiam , & om-
nes ejus effe&us dgeretur, affiduè clamat Augu-

Tr. 1* r.
Cap. M2•
Cap. $•

Lib I. G

i 5. 16* 1 7.

Ep. sg.

[ocr errors][ocr errors]

L. 6. c. 4.

[ocr errors]

•ùm etiam damnabiliter indignorum . Offeruntur quippè parvuli ad percipiemdam fpiritalem gratiam aom ram ab eis quorum geftamtur mamibu* , quamvir, & ab ipfir, £ & ipfboni fideler funt , quàm ab univerfa focietate $an&orum atque fidelium . Ab omnibus mamque offerri re&è imtelliguntur , quibus placet quòd offeruntur, & quorum fanäa atque imJividua, charitate ad communicationem famäi Spiritur adjuvantur. Tota hoc ergo Mater Ecclefia , quæ in fam&is eff, facit : Quia tota omnes , tota finguJorparit. Parentes per quorum fidem juftificantur parvuli, non funt caro & fanguis, fed ex foIis San&is conflata Mater Ecclefia, quam idem Augußinus laudat in libris de peccatorum meritis: Mater Ecclefiacor matermum parvulis præfat, ut facris myßeriis imbuantur, quia nomdum poffunt corde: proprio credere ad jußitiam, mec proprio ore confiteri.. Et in fequenti capite : Offeruntur per sacramentum, cbaritatemque fidelium. Et in decimo fermone de verbis Apoftoli : Et ipfi parvulj portantur ad Ecclefiam. Etfí pedibu* illuc currere mom poffmt , aliemis pedibu* currumt ut famentur. Accommodat il!i, Mater Ecclefia aliorum pedes ut veniant, aliorum cor ut credamt , aliorum linguam ut fateantur, Uti enim peccarunt per alium ac alienam voluntatem, ita per alienam fidem & charitatem fàlvantur. Et hanc maternam oblationem laudans Auguftinus re&è addidit de ipfius minißris feu proximis executoribus: Quamvis & ab ipfir, fi & ipff bomi fidele* fimt. Tunc enim & ipfi fpe&ant ad San&am Matrem, & cum ipfâ tamquam pars operantur. Carnales autem non habent ejus fpiritum & virtutem , ideoque recitant fola Sacramenti verba, feu fola celebrant neceffaria Matris minifteria, ad ipforum effe&tus non cooperantur. Et in hunc fenfum varia, hinc indè San&i Auguftini fimilia loca funt intelligenda. , Et haec San&ae Matris pietas & efflcax virtus à fingulorum filiorum notitia ac voluntate non pendet. Nec mutuas, quæ tamen adjuvant plurimùm , habet neceffarias omnium & fingulorum erationes . Dum quis in extrema etiam India catechumenus baptizatur , reconciliatur. poenitens, infirmus ungitur , confecratur Epifcopus aut clericus, vel etiam fideles in matrimonium fan&tificantur , nos omnes cooperamur, & fine noftra , aut aliorum certè fidelium concurfu nullus fequeretur effe&tus. Eandem ab aliorum fidelium fan&titate dependentiam atque influxum habet omnis noftra confecratio. Hinc enim in libris de baptifmo fcribit San&tus Auguftinus : Idem fpiritur fan&us peccata dimittit , qui datus omnibut $an&is fibi charitate cobaerentibus , fíve fe noverint corporaliter , ffve mom moverimt. $imiliter cum alicujus peccata tementur, ab eis utique tementur , û quibur ille , cui tememtur, pravi cordis averßone disjungitur , fve illum corporaliter moverimt , five mom moverimt. Et in {eptimo ejufdem operis libro : Domus Dei im bouis fidelibus eff , fpiritali umitate devim&i r in eadem commumiome Sacramemtorum, fíve fe facie moverint , five mom moverimt. Quod ipfum fcribit in aliis locis, præfertim in fexto Tra&tatu fuper San&i Joannis Epiftolam. Omnes enim toto terrarum orbe diffufijufti & unum in coelis habent

caput ad Dei Patris dexteram, & unum ejufdem capitis diffufum in fuis cordibus Spiritum, quo compaginantur in admirabilem unius corporis harmoniam, ac unam virginem Matrem , quae affiduis tamquam columba gemitibus Deum Patrem interpellat novos fibi regenerari filios , novos milites confirmari , confecrari novos Duces, lapfos erigi, reconciliari reos, cum extremis pe. riculis luélaturos ungi, & hæc omnia non interpolari ufquead fæculi finem. Et ad omnia ifta fuo VirginiSponfo ac ejus Cælefti Patri per ipforum communem in fe habitantem Spiritum fimul influit &c cooperatur. Habet varios gemendi atque interpellandi modos , quorum infignem unum laudat in Epiftola ad Magnum Sanétus Cyprianus : Quamdo Domimur corpus fuum pamem vocat de multorum gramorum adumatione congeffum , populum noftrum, quem portabat, indicat adumatum. Et quamdo $anguinem fuum vimum appellat , de botriy atque acinij plurimis expreffum , atque im umum coa&um , gregem item moßrum ßgnificat , commixtione adumatae multitudimi* copulatum, $i Novatiamus buic pani Dominico adumatur , fi cbriffi poculo & ipfe commixtus eff, poterit videri & umici Eccleßaßici Baptifmi gratiam babere poffe. Quod ipfum pluribus tradit etiam in Epiftola ad Cgcilium. Qui folum Chrifti Domini verum corpus in Euchariftia contineri, confecrari , ac Deo Patri in facrificium offerri exiftimant, infigniter hallucinantur : Continetur atque offertur Chriftus cum omni fuo **Prov*fa feu circumfubftantiali populo, caput cum toto corpore, fponfus cum fponfa, cum vero corpore etiam tötum myfticum , feu tota , in qua nec Novatianus, nec ullus Hæreticus aut Schifmaticus , immò nullus iniquus habet partem, Chrifto adhærens Sanétorum focietas. Verum corpus in propria fubftantia , myfticum offertur in folo Sacramento. Utrumque fimul ex fingulis & omnibus fub cœlo altaribus quotidiè afcendit ad Patrem, ac ipfius Majeftatem, ut fuis Sacramentis, ac fuae fponfae in illis ac aliis precibus minifterio affiftat ufque ad fæculi finem , junótis viribus oratatque eXOrat. Quòd nullus hæreticus, nullufque iniquus hic partem habeat, feu quòd non tota omnium fidelium , fed fola Sanétorum communio Regni Caeleftis claves, ac peccata folvendi ac ligandi poteftatem à Chrifto Domino acceperit , luci* dè jam audivimus à San&to Auguftino, & eft adhuc demonftrandum. Ex tertio libro de Baptifmo contra Donatiftas $ola illa columba , id eff ,

[ocr errors]

plex & caffa baptizat. Adjungit per orationes $amάorum Spiritalium , qui fumt im Eccleßa , tamquam per columbae creberrimum gemitum , magnum geri $acramentum , & occultam difpenfationem mifericordiae Dei, ut eorum etiam peccata foluantur, qui mo* per columbam, fed per accipitrem baptizantur , ß adillud $acramentum cum pace catholicae umitatis accedant. An quis re&to corde accedens per ju{tum , an per injuftum Sacerdotem in Ecclefia baptizetur , adfirmat non referre : Quòd nempè non miniftro, fed toti &c. £oli columbæ fit data clavium poteftas. Per ejufdem orationes addit

[ocr errors]

illa umitas , quae miffim bonis intelligi nom poteß, fim- Cap. 17. £tiam fufcepta extra Ecclefiam Sacramenta in pacificè ad ipfam redeuntibus revivifcere . Domini ad Apoftolos verba, Aceipite $piritum $aw#um , quorum remiferiti r peccata , remittuntur eir , laudat in fequenti ejufdem libri capite , & profequitur : Ergo f Apoftoli perfonam gerebamt Eccleffae , & fc eis boc di&um eff, tamquam ipß Ecclefae diceretur , pax Eccleffe dimittis peccata, & ab Ecclefe pace alienatio tenet peccata , mom fecumdùm arbitrium bomimum, fed fecundùm arbitrium Dei & orationes $an&orum fpiritalium, qui omnia dijudicant, & à memine judicamtur. Petra enim temet , petra dimittit ; columba temet, columba dimittit ; unitas temet, umitar dimituit. Pax autem bujus unitatis im folis bomfr eff , vel jam fpiritalibur, vel ad fpiritalia comcordi obedientia proficiemtibu». In malis autem mom eff , five fori* tumultuemtur , five imtur cum gemitu tolerentur, & baptizent & baptizen

tur. Intus toleratos malos demonftrat fuiße etiam |

$an&i Cypriani temporibus, & pergit : Remiffam tamen peccatorum mom dabaut , quae per oratione, San&orum , id , per columbae gemitur datur, quicumque baptizet , f? ad ejus pacem illi pertinent quibus datur. Nom emim raptoribu, & femeratoribus diceret Donwimus : $i cui dimiferiti, peccata , dimittemtur illi , f cui temueritir, temebuntur . . Et in quinto libro : $acramentum gratiae dat Deus enim per malo * , ipfam verò gratiam mom niff per fe ipfum, ve/per $an&or fuor , & ideò remiffiomem peccatorum vel per feipfum facit, vel per illius columbae membra , quibus ait, $i cui dimiferitis peccata, dimitfentur. Peccatorum remiffionem dari non poßè per Hæretiéos , cum San&o Cypriano profitetur etiam in fequenti capite, & fubjungit : Etiam mahgmt & imvidi, quor & imtur effe Cypriamur te. fatur , remiffionem peccatorum dare mom poffumt . Quòd nempe ipfis non fint datæ claves. Internam Ecclefiae paleam haerefibus quoad hoc pun&tum æquiparat etiam in fexto libro, & pergit : Remiffionem dare mom poffunt. Quia mom malignis , fed bomi* filiis di&um eft : $i cui dimiferiti, peccata , dimittemfur ejr . Longè plura habet iftiufmodi lo. ca. Et ex ipfis circumfcriptus Joannes Wicleff erravit malis Sacerdotibus non effe poteftatem ordinis, nee Ecclefiae claves, nec data per ipfos Sacramenta effe fru&uofa aut valere. Auguftinum , fed non fecundùm fcientiam, diligens Joannes Hus,apud Conflantiam vivus exuri maluit, quàm peffimis iftis erroribus renunciare, Etenim non ad folos effe&us, fed etiam ad omnium Sacramentorum fubftantiam ac valorem neceffaria eft San&orum communio , & Sanêtus ipfius influxus. Unde quöd data per Hæreticos aut malos in Catholica Ecclefia Sacerdotes Sacramenta valeant, non ab ipfis dumtaxat provenit, fed præfertim ab ifta fan&a Matre, de qua idem Auguftinus in iifdem de baptifmo libris : Ergo ipfa generat & per uterum fuum, & per uteror ancillarum ex eifdem $acramemtir , tamguam ex viri fui femine. Sara non folum Ifaac ex proprio, fed etiam Ifmaelem ex alieno genuit ancillae Agar utero : Per conjugalia jura fæcundato de ejufJem viri femine. Etiam Lia & Rachel ita ancillis fuerunt ufae. Erant Sacramenta praenuntia futurorum , Ita enim nunt Mater

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Ecclefia , dum boni, ex proprio , dum pravi Sacerdotes baptizant aut ordinant , gignit ex alieno utero, attamen ex eodem femper ejufdem viri legitimo femine, quia ex eifdem J ESU ,Chrifti Sacramentis. Quam doârinam Auguftinus infigniter illuftrat in locis. yariis laudati operis de baptifmo , in fermone ad Emeritum Cæfareef}(em in Mauritania Epifcopum, in vigefimo fecundo libro contra Fauftum, in Traάatibus fuper San&i Joannis Epiftolam, ac in variis hinc inde ad populum fermonibus. Proinde fi tollas San&orum communionem , fiftis atque fufpendis omnem virtutem omnium SacraTnentOrum , '. Et hinc lucet San&um Auguftinum , dum Cœleftis Regni claves & remittendorum peccatorum poteftatem , non foli Petro , fed toti , cujus ille perfonam gerebat , Ecclefiae datas adfirmat, non agere de clavibus Hierarchicis, nec de poteftate Sacerdotii , aut Sacerdotalis jurifdiάionis. Qui(quis id credit, firmat Donati haerefim , & Sanâum Auguftinum demutat in Wicleffißam. Duplex eft clavium poteftas, quam infigniter diftinguit idem 'Auguftinus in quarto libro de baptifmo : $icut urgeri videor , cum C. 4mihi dicitur , Ergo Hæreticus dimittit peccata , fic & ego urgeo , cum dico, Ergo raptor dimittit peccata ? Si per vim $acramenti , ficut ille , ita & ille; fper meritum fuum , mec ille, mee ille. Hoc eft, uterque per fàcri fui Ordinis poteßatem & applicatam operati in Sacramento operis virtutem remittit, neuter per fuum meritum , feu fan&itatem , quæ fpe&tet ad peccata remittentem comH munionem Sanétorum. Alia igitur eft poteftas clavium geftatrix & adminiftratrix, alia coope

omnes Donatiftas: $emper Dei eff illa gratia & Dei Sacramentum, hominis autem fo/um mimifferium. Quia fbomur eff , adbaeret Deo & operatur cum Deo; fautem malur eff , operatur per illum Deus vifibilem Sacramenii formam , ipfe autem donat ìnvifibilem gratiam , Et in libris adversùs Petilianum: $i caßê ammumtiatur quod caffum eff , etiam ipfe ammumciator , quia verbo comfociatur , credemtem comgemerat ; f tamem ipfe mom regemeretur, caffum tamem £t quod ammumtiat, mafcitur credem mom ex Miniffri fierilitate, fed ex veritati r faecumditate. At verò in tertio ejufdem operis libro fcribit longè aliter : Dicite quod dicit veritar & Catholica Ecclefia , quia mom folùm cum malur eff Mimiffer baptifmi , verùm etiam cum famé?us & boaus eß, mom eff im bomime fper pomenda , fed im illo qui juffificat impium , im quem credewtibus fides deputatur ad juffitiam. Cùm enim dicimur , Cbriflu* baptizat , mom vifibili mimifferio dicimur, fed occulta gratia , occulta potemtia im Spiritu $am&o , ficut di&um eff de illo: Hic eff qui baptizat. Nempè per phyficum juftitiae & gratiae traducem , quem certum eft competere foli capiti noftro & Deo. Frequenter Auguftinus fcribit quòd gratia remiffionis peccatorum neque à malo Minißro detur neque à bono, fed à folo Deo 5 frequenter quòd & à malo & à bono; frequenter quòd à folo bono. Nempèjuxta jam expofitos dandi & accipiendi varios modos. Et in fpeciem contra

[ocr errors]

ratrix. Eafdem poteftates laudat in Epiftola ad Epift. 168,

S

« VorigeDoorgaan »